(_nss_nisplus_parse_aliasent): Avoid unnecessary allocation. Fix
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / ca.po
1 # Catalan messages for GNU libc.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libc 2.3.3\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-08-05 09:16+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-08-09 19:02+0200\n"
10 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
11 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
17 msgid "Hangup"
18 msgstr "Penjat"
19
20 #: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
21 msgid "Interrupt"
22 msgstr "Interromput"
23
24 #: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
25 msgid "Quit"
26 msgstr "Eixit"
27
28 #: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
29 msgid "Illegal instruction"
30 msgstr "La instrucció no és permesa"
31
32 #: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
33 msgid "Trace/breakpoint trap"
34 msgstr "Trampa de traçat/punt de parada"
35
36 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
37 msgid "Aborted"
38 msgstr "Avortat"
39
40 #: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
41 msgid "Floating point exception"
42 msgstr "Excepció de coma flotant"
43
44 #: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
45 msgid "Killed"
46 msgstr "Matat"
47
48 #: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
49 msgid "Bus error"
50 msgstr "Error de bus"
51
52 #: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
53 msgid "Segmentation fault"
54 msgstr "Violació de segment"
55
56 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
57 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
58 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
59 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
60 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
61 #: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
62 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
63 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
64 msgid "Broken pipe"
65 msgstr "La canonada s'ha trencat"
66
67 #: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
68 msgid "Alarm clock"
69 msgstr "Temporitzador"
70
71 #: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
72 msgid "Terminated"
73 msgstr "Terminat"
74
75 #: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
76 msgid "Urgent I/O condition"
77 msgstr "Condició urgent d'E/S"
78
79 #: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
80 msgid "Stopped (signal)"
81 msgstr "Parat (senyal)"
82
83 #: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
84 msgid "Stopped"
85 msgstr "Parat"
86
87 #: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
88 msgid "Continued"
89 msgstr "Continuat"
90
91 #: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
92 msgid "Child exited"
93 msgstr "Un fill ha eixit"
94
95 #: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
96 msgid "Stopped (tty input)"
97 msgstr "Parat (esperant entrada del terminal)"
98
99 #: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
100 msgid "Stopped (tty output)"
101 msgstr "Parat (esperant escriure en el terminal)"
102
103 # ivb (2000/10/28)
104 # ivb  És clar, E/S significa «Entrada/Sortida», perquè «Entrada/Eixida»
105 # ivb  queda ambigu (d'açò es diu discriminació objectiva %-P ).
106 #: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
107 msgid "I/O possible"
108 msgstr "L'operació d'E/S és possible"
109
110 #: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
111 msgid "CPU time limit exceeded"
112 msgstr "S'ha excedit el temps límit de CPU"
113
114 #: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
115 msgid "File size limit exceeded"
116 msgstr "S'ha excedit la mida màxima de fitxer"
117
118 #: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
119 msgid "Virtual timer expired"
120 msgstr "Ha expirat el temporitzador virtual"
121
122 #: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
123 msgid "Profiling timer expired"
124 msgstr "El temps de perfilat ha expirat"
125
126 #: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
127 msgid "Window changed"
128 msgstr "Ha canviat la mida de la finestra"
129
130 #: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
131 msgid "User defined signal 1"
132 msgstr "Senyal 1 definit per l'usuari"
133
134 #: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
135 msgid "User defined signal 2"
136 msgstr "Senyal 2 definit per l'usuari"
137
138 #: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
139 msgid "EMT trap"
140 msgstr "Trampa EMT"
141
142 #: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
143 msgid "Bad system call"
144 msgstr "La crida al sistema no és vàlida"
145
146 #: sysdeps/generic/siglist.h:66
147 msgid "Stack fault"
148 msgstr "Fallada de pila"
149
150 #: sysdeps/generic/siglist.h:69
151 msgid "Information request"
152 msgstr "Petició d'informació"
153
154 #: sysdeps/generic/siglist.h:71
155 msgid "Power failure"
156 msgstr "Fallada d'alimentació"
157
158 # ivb (2000/10/28)
159 # ivb  Sona més a llenguatge jurídic que a altra cosa...
160 #: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
161 msgid "Resource lost"
162 msgstr "S'ha perdut el recurs"
163
164 # ivb (2001/10/28)
165 # ivb  Codi -> sembla que aquesta és la traducció correcta, ja que tracta
166 # ivb  d'identificar l'error dins un vector de sistemes d'errors del mach. (?)
167 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
168 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
169 msgid "Error in unknown error system: "
170 msgstr "Error en un sistema d'errors desconegut: "
171
172 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
173 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
174 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
175 msgid "Unknown error "
176 msgstr "Error desconegut "
177
178 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
179 #, c-format
180 msgid "cannot open `%s'"
181 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
182
183 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
184 #, c-format
185 msgid "cannot read header from `%s'"
186 msgstr "no s'ha pogut llegir la capçalera de «%s»"
187
188 #: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:295 catgets/gencat.c:288
189 #, c-format
190 msgid "cannot open input file `%s'"
191 msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada «%s»"
192
193 #: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:313
194 #, c-format
195 msgid "error while closing input `%s'"
196 msgstr "error en tancar l'entrada «%s»"
197
198 #: iconv/iconv_charmap.c:443
199 #, c-format
200 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
201 msgstr "hi ha una seqüència d'entrada no vàlida en la posició %Zd"
202
203 #: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:506
204 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
205 msgstr "hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta al final de la memòria intermèdia"
206
207 #: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:549
208 #: iconv/iconv_prog.c:585
209 msgid "error while reading the input"
210 msgstr "error en llegir l'entrada"
211
212 #: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:567
213 msgid "unable to allocate buffer for input"
214 msgstr "no s'ha pogut reservar memòria intermèdia per a l'entrada"
215
216 #: iconv/iconv_prog.c:61
217 msgid "Input/Output format specification:"
218 msgstr "Especificació de format de l'entrada/eixida:"
219
220 # Els següents són missatges d'ajuda.  ivb
221 #: iconv/iconv_prog.c:62
222 msgid "encoding of original text"
223 msgstr "Codificació del text original."
224
225 #: iconv/iconv_prog.c:63
226 msgid "encoding for output"
227 msgstr "Codificació de l'eixida."
228
229 #: iconv/iconv_prog.c:64
230 msgid "Information:"
231 msgstr "Informació:"
232
233 #: iconv/iconv_prog.c:65
234 msgid "list all known coded character sets"
235 msgstr "Llista tots els jocs de caràcters codificats coneguts."
236
237 #: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
238 msgid "Output control:"
239 msgstr "Control de l'eixida:"
240
241 #: iconv/iconv_prog.c:67
242 msgid "omit invalid characters from output"
243 msgstr "Omet en l'eixida els caràcters no vàlids."
244
245 #: iconv/iconv_prog.c:68
246 msgid "output file"
247 msgstr "Fitxer d'eixida."
248
249 #: iconv/iconv_prog.c:69
250 msgid "suppress warnings"
251 msgstr "Elimina els avisos."
252
253 #: iconv/iconv_prog.c:70
254 msgid "print progress information"
255 msgstr "Mostra informació del progrés."
256
257 #: iconv/iconv_prog.c:75
258 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
259 msgstr "Converteix els fitxers especificats d'una codificació a una altra."
260
261 #: iconv/iconv_prog.c:79
262 msgid "[FILE...]"
263 msgstr "[FITXER...]"
264
265 #: iconv/iconv_prog.c:201
266 msgid "cannot open output file"
267 msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'eixida"
268
269 #: iconv/iconv_prog.c:243
270 #, c-format
271 msgid "conversion from `%s' and to `%s' are not supported"
272 msgstr "no es suporta la conversió de «%s» ni a «%s»"
273
274 #: iconv/iconv_prog.c:248
275 #, c-format
276 msgid "conversion from `%s' is not supported"
277 msgstr "no es suporta la conversió de «%s»"
278
279 #: iconv/iconv_prog.c:255
280 #, c-format
281 msgid "conversion to `%s' is not supported"
282 msgstr "no es suporta la conversió a «%s»"
283
284 #: iconv/iconv_prog.c:259
285 #, c-format
286 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
287 msgstr "no es suporta la conversió de «%s» a «%s»"
288
289 #: iconv/iconv_prog.c:265
290 msgid "failed to start conversion processing"
291 msgstr "no s'ha pogut començar a processar la conversió"
292
293 #: iconv/iconv_prog.c:360
294 msgid "error while closing output file"
295 msgstr "error en tancar el fitxer d'eixida"
296
297 #: iconv/iconv_prog.c:409 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:279
298 #: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
299 #: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
300 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
301 msgstr "Informeu dels errors amb el guió «glibcbug» a <bugs@gnu.org>.\n"
302
303 #: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:292
304 #: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:913
305 #: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:274
306 #: elf/sprof.c:349
307 #, c-format
308 msgid ""
309 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
310 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
311 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
312 msgstr ""
313 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
314 "Aquest és programari lliure; vegeu el codi font per les condicions\n"
315 "de còpia.  No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
316 "ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
317
318 #: iconv/iconv_prog.c:428 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:297
319 #: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:918
320 #: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:360 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:279
321 #: elf/sprof.c:355
322 #, c-format
323 msgid "Written by %s.\n"
324 msgstr "Escrit per %s.\n"
325
326 #: iconv/iconv_prog.c:458 iconv/iconv_prog.c:484
327 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
328 msgstr "la conversió s'ha detingut degut a un problema en escriure l'eixida"
329
330 #: iconv/iconv_prog.c:502
331 #, c-format
332 msgid "illegal input sequence at position %ld"
333 msgstr "hi ha una seqüència d'entrada no vàlida en la posició %ld"
334
335 #: iconv/iconv_prog.c:510
336 msgid "internal error (illegal descriptor)"
337 msgstr "error intern (el descriptor no és vàlid)"
338
339 #: iconv/iconv_prog.c:513
340 #, c-format
341 msgid "unknown iconv() error %d"
342 msgstr "error desconegut %d en iconv()"
343
344 #: iconv/iconv_prog.c:756
345 msgid ""
346 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
347 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
348 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
349 "listed with several different names (aliases).\n"
350 "\n"
351 "  "
352 msgstr ""
353 "La llista següent conté tots els jocs de caràcters codificats coneguts.  Açò\n"
354 "no significa necessàriament que totes les combinacions d'aquests noms siguen\n"
355 "possibles en els paràmetres d'origen i destí de la línia d'ordres.  Un joc de\n"
356 "caràcters codificat pot estar llistat amb noms diferents (àlies).\n"
357 "\n"
358 "  "
359
360 # ivb (2001/10/28)
361 # ivb  Ostres, açò pareix una frase del M-x spook!
362 #: iconv/iconvconfig.c:110
363 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
364 msgstr "Crea un fitxer de configuració de càrrega ràpida per al mòdul iconv."
365
366 #: iconv/iconvconfig.c:114
367 msgid "[DIR...]"
368 msgstr " [DIRECTORI...]"
369
370 # És un missatge d'ajuda.  ivb
371 #: iconv/iconvconfig.c:126
372 msgid "Prefix used for all file accesses"
373 msgstr "Prefix a usar en tots els accessos a fitxer."
374
375 #: iconv/iconvconfig.c:327 locale/programs/localedef.c:292
376 msgid "no output file produced because warning were issued"
377 msgstr "no s'ha generat el fitxer d'eixida perquè s'han produït avisos"
378
379 #: iconv/iconvconfig.c:405
380 msgid "while inserting in search tree"
381 msgstr "en inserir en l'arbre de recerca"
382
383 #: iconv/iconvconfig.c:1204
384 msgid "cannot generate output file"
385 msgstr "no s'ha pogut generar el fitxer d'eixida"
386
387 #: locale/programs/charmap-dir.c:59
388 #, c-format
389 msgid "cannot read character map directory `%s'"
390 msgstr "no s'ha pogut llegir el directori «%s» de taules de caràcters"
391
392 #: locale/programs/charmap.c:136
393 #, c-format
394 msgid "character map file `%s' not found"
395 msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters"
396
397 #: locale/programs/charmap.c:194
398 #, c-format
399 msgid "default character map file `%s' not found"
400 msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters per defecte"
401
402 #: locale/programs/charmap.c:257
403 #, c-format
404 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
405 msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
406
407 # La variable porta els símbols inclosos.  ivb
408 #: locale/programs/charmap.c:336
409 #, c-format
410 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
411 msgstr "%s: <mb_cur_max> ha de ser major que <mb_cur_min>\n"
412
413 #: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
414 #: locale/programs/repertoire.c:175
415 #, c-format
416 msgid "syntax error in prolog: %s"
417 msgstr "error de sintaxi en el pròleg: %s"
418
419 #: locale/programs/charmap.c:357
420 msgid "invalid definition"
421 msgstr "la definició no és vàlida"
422
423 #: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:126
424 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
425 msgid "bad argument"
426 msgstr "l'argument no és vàlid"
427
428 # Les variables inclouen els símbols «<>».  ivb
429 #: locale/programs/charmap.c:402
430 #, c-format
431 msgid "duplicate definition of <%s>"
432 msgstr "la definició de <%s> és duplicada"
433
434 #: locale/programs/charmap.c:409
435 #, c-format
436 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
437 msgstr "el valor de <%s> ha de ser 1 o major"
438
439 #: locale/programs/charmap.c:421
440 #, c-format
441 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
442 msgstr "el valor de «%s» ha de ser major o igual que el de «%s»"
443
444 #: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:184
445 #, c-format
446 msgid "argument to <%s> must be a single character"
447 msgstr "l'argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
448
449 #: locale/programs/charmap.c:470
450 msgid "character sets with locking states are not supported"
451 msgstr "els jocs de caràcters amb estats blocadors no són suportats"
452
453 # El primer és el nom d'una variable (en majúscules).  ivb
454 #: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
455 #: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
456 #: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
457 #: locale/programs/charmap.c:814
458 #, c-format
459 msgid "syntax error in %s definition: %s"
460 msgstr "error de sintaxi en la definició %s: %s"
461
462 #: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
463 #: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:231
464 msgid "no symbolic name given"
465 msgstr "no s'ha indicat un nom simbòlic"
466
467 #: locale/programs/charmap.c:552
468 msgid "invalid encoding given"
469 msgstr "la codificació especificada no és vàlida"
470
471 #: locale/programs/charmap.c:561
472 msgid "too few bytes in character encoding"
473 msgstr "manquen octets en la codificació del caràcter"
474
475 #: locale/programs/charmap.c:563
476 msgid "too many bytes in character encoding"
477 msgstr "sobren octets en la codificació del caràcter"
478
479 #: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
480 #: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:297
481 msgid "no symbolic name given for end of range"
482 msgstr "no s'ha indicat un nom simbòlic per a la fi del rang"
483
484 #: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/locfile.c:818
485 #: locale/programs/repertoire.c:314
486 #, c-format
487 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
488 msgstr "la definició «%1$s» no termina en «END %1$s»"
489
490 #: locale/programs/charmap.c:642
491 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
492 msgstr "només es permeten definicions WIDTH després de la definició CHARMAP"
493
494 # El primer és el nom d'una variable (en majúscules).  ivb
495 #: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
496 #, c-format
497 msgid "value for %s must be an integer"
498 msgstr "el valor de %s ha de ser un enter"
499
500 #: locale/programs/charmap.c:841
501 #, c-format
502 msgid "%s: error in state machine"
503 msgstr "%s: error en la màquina d'estats"
504
505 #: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:605
506 #: locale/programs/ld-collate.c:2650 locale/programs/ld-collate.c:3818
507 #: locale/programs/ld-ctype.c:2225 locale/programs/ld-ctype.c:2994
508 #: locale/programs/ld-identification.c:469
509 #: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
510 #: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:324
511 #: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
512 #: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1219
513 #: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:325
514 #, c-format
515 msgid "%s: premature end of file"
516 msgstr "%s: fí de fitxer prematura"
517
518 #: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
519 #, c-format
520 msgid "unknown character `%s'"
521 msgstr "el caràcter «%s» no és conegut"
522
523 #: locale/programs/charmap.c:887
524 #, c-format
525 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
526 msgstr "el nombre d'octets de les seqüències d'inici i final del rang no són iguals: %d i %d"
527
528 #: locale/programs/charmap.c:991 locale/programs/ld-collate.c:2930
529 #: locale/programs/repertoire.c:420
530 msgid "invalid names for character range"
531 msgstr "els noms del rang de caràcters no són vàlids"
532
533 # ivb (2001/11/05)
534 # ivb  El rang també pot contenir dígits.  El text original pot fer pensar
535 # ivb  que _només_ s'accepten lletres majúscules.
536 #: locale/programs/charmap.c:1003 locale/programs/repertoire.c:432
537 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
538 msgstr "les lletres usades en un rang amb format hexadecimal han de ser majúscules"
539
540 # Les variables inclouen els símbols «<>».  ivb
541 #: locale/programs/charmap.c:1021
542 #, c-format
543 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
544 msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang permesos"
545
546 #: locale/programs/charmap.c:1027
547 msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
548 msgstr "el límit superior del rang no és major que l'inferior"
549
550 #: locale/programs/charmap.c:1085
551 msgid "resulting bytes for range not representable."
552 msgstr "els octets resultants del rang no són representables"
553
554 #: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1534
555 #: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:134
556 #: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
557 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
558 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
559 #: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
560 #, c-format
561 msgid "No definition for %s category found"
562 msgstr "no s'ha trobat cap definició de la categoria «%s»"
563
564 #: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
565 #: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
566 #: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
567 #: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
568 #: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
569 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
570 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:106
571 #: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
572 #: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
573 #: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
574 #: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
575 #: locale/programs/ld-time.c:197
576 #, c-format
577 msgid "%s: field `%s' not defined"
578 msgstr "%s: no s'ha definit el camp «%s»"
579
580 #: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
581 #: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
582 #: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
583 #, c-format
584 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
585 msgstr "%s: el camp «%s» no ha d'estar buit"
586
587 #: locale/programs/ld-address.c:169
588 #, c-format
589 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
590 msgstr "%s: la seqüència d'escapada «%%%c» del camp «%s» no és vàlida"
591
592 # ivb (2001/10/28)
593 # ivb  Pel que sembla hi ha un codi terminològic de llengua i un
594 # ivb  codi bibliogràfic de llengua.
595 # ivb  http://anubis.dkuug.dk/i18n/iso-639-2-dis.txt
596 #: locale/programs/ld-address.c:220
597 #, c-format
598 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
599 msgstr "%s: no s'ha definit el codi terminològic de llengua «%s»"
600
601 #: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
602 #, c-format
603 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
604 msgstr "%s: no s'ha definit l'abreviatura de llengua «%s»"
605
606 #: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
607 #: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
608 #, c-format
609 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
610 msgstr "%s: el valor de «%s» no concorda amb el valor de «%s»"
611
612 #: locale/programs/ld-address.c:301
613 #, c-format
614 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
615 msgstr "%s: el codi numèric de país «%d» no és vàlid"
616
617 #: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
618 #: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2601
619 #: locale/programs/ld-identification.c:365
620 #: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
621 #: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
622 #: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:281
623 #: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
624 #: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1108
625 #: locale/programs/ld-time.c:1150
626 #, c-format
627 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
628 msgstr "%s: el camp «%s» ha estat declarat més d'una volta"
629
630 #: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
631 #: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
632 #: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
633 #: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
634 #: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1002
635 #: locale/programs/ld-time.c:1071 locale/programs/ld-time.c:1113
636 #, c-format
637 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
638 msgstr "%s: el camp «%s» conté un caràcter desconegut"
639
640 #: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3800
641 #: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-identification.c:450
642 #: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
643 #: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:306
644 #: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
645 #: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1201
646 #, c-format
647 msgid "%s: incomplete `END' line"
648 msgstr "%s: la línia «END» és incompleta"
649
650 #: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2653
651 #: locale/programs/ld-collate.c:3802 locale/programs/ld-ctype.c:2228
652 #: locale/programs/ld-ctype.c:2977 locale/programs/ld-identification.c:453
653 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
654 #: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:308
655 #: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
656 #: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1203
657 #, c-format
658 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
659 msgstr "%1$s: la definició no termina en «END %1$s»"
660
661 #: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:523
662 #: locale/programs/ld-collate.c:575 locale/programs/ld-collate.c:871
663 #: locale/programs/ld-collate.c:884 locale/programs/ld-collate.c:2640
664 #: locale/programs/ld-collate.c:3809 locale/programs/ld-ctype.c:1956
665 #: locale/programs/ld-ctype.c:2215 locale/programs/ld-ctype.c:2799
666 #: locale/programs/ld-ctype.c:2985 locale/programs/ld-identification.c:460
667 #: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
668 #: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:315
669 #: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
670 #: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1210
671 #, c-format
672 msgid "%s: syntax error"
673 msgstr "%s: error de sintaxi"
674
675 #: locale/programs/ld-collate.c:398
676 #, c-format
677 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
678 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit en el mapa de caràcters"
679
680 #: locale/programs/ld-collate.c:407
681 #, c-format
682 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
683 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit en el repertori"
684
685 #: locale/programs/ld-collate.c:414
686 #, c-format
687 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
688 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a símbol d'ordenació"
689
690 #: locale/programs/ld-collate.c:421
691 #, c-format
692 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
693 msgstr "«%.*s» ja ha estat definit com a element d'ordenació"
694
695 #: locale/programs/ld-collate.c:452 locale/programs/ld-collate.c:478
696 #, c-format
697 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
698 msgstr "%s: «forward» i «backward» són mútuament excloents"
699
700 #: locale/programs/ld-collate.c:462 locale/programs/ld-collate.c:488
701 #: locale/programs/ld-collate.c:504
702 #, c-format
703 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
704 msgstr "%s: s'ha mencionat «%s» més d'una volta en la definició de pes %d"
705
706 #: locale/programs/ld-collate.c:560
707 #, c-format
708 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
709 msgstr "%s: sobren regles; la primera entrada només en tenia %d"
710
711 #: locale/programs/ld-collate.c:596
712 #, c-format
713 msgid "%s: not enough sorting rules"
714 msgstr "%s: no hi ha suficients regles d'ordenació"
715
716 #: locale/programs/ld-collate.c:761
717 #, c-format
718 msgid "%s: empty weight string not allowed"
719 msgstr "%s: no es permet la cadena buida com a nom de pes"
720
721 #: locale/programs/ld-collate.c:856
722 #, c-format
723 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
724 msgstr "%s: els pesos han d'usar el mateix símbol d'eŀlipsi que el nom"
725
726 #: locale/programs/ld-collate.c:912
727 #, c-format
728 msgid "%s: too many values"
729 msgstr "%s: sobren valors"
730
731 #: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
732 #, c-format
733 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
734 msgstr "l'ordre de «%.*s» ja ha estat definit en %s:%Zu"
735
736 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
737 #, c-format
738 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
739 msgstr "%s: els símbols inicial i final d'un rang han de representar caràcters"
740
741 #: locale/programs/ld-collate.c:1108
742 #, c-format
743 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
744 msgstr "%s: les seqüències d'octets del primer i l'últim caràcter han de tenir la mateixa longitud"
745
746 #: locale/programs/ld-collate.c:1150
747 #, c-format
748 msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
749 msgstr "%s: la seqüència d'octets del primer caràcter de la seqüència no és menor que la de l'últim caràcter"
750
751 #: locale/programs/ld-collate.c:1275
752 #, c-format
753 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
754 msgstr "%s: un rang simbòlic amb eŀlipsi no pot anar just darrere d'«order_start»"
755
756 #: locale/programs/ld-collate.c:1279
757 #, c-format
758 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
759 msgstr "%s: un rang simbòlic amb eŀlipsi no pot anar just davant d'«order_end»"
760
761 #: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1476
762 #, c-format
763 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
764 msgstr "«%s» i «%.*s» no són noms vàlids de rangs simbòlics"
765
766 #: locale/programs/ld-collate.c:1348 locale/programs/ld-collate.c:3737
767 #, c-format
768 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
769 msgstr "%s: l'ordre de «%.*s» ja ha estat definit en %s:%Zu"
770
771 #: locale/programs/ld-collate.c:1357
772 #, c-format
773 msgid "%s: `%s' must be a character"
774 msgstr "%s: «%s» ha de ser un caràcter"
775
776 #: locale/programs/ld-collate.c:1550
777 #, c-format
778 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
779 msgstr "%s: cal usar «position» per a un nivell específic en totes les seccions o en cap"
780
781 #: locale/programs/ld-collate.c:1575
782 #, c-format
783 msgid "symbol `%s' not defined"
784 msgstr "el símbol «%s» no ha estat definit"
785
786 #: locale/programs/ld-collate.c:1651 locale/programs/ld-collate.c:1757
787 #, c-format
788 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
789 msgstr "el símbol «%s» té la mateixa codificació que"
790
791 #: locale/programs/ld-collate.c:1655 locale/programs/ld-collate.c:1761
792 #, c-format
793 msgid "symbol `%s'"
794 msgstr "el símbol «%s»"
795
796 #: locale/programs/ld-collate.c:1803
797 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
798 msgstr "no s'ha definit «UNDEFINED»"
799
800 #: locale/programs/ld-collate.c:1832
801 msgid "too many errors; giving up"
802 msgstr "hi ha massa errors: s'abandona"
803
804 #: locale/programs/ld-collate.c:2735
805 #, c-format
806 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
807 msgstr "%s: la definició de «%s» és duplicada"
808
809 #: locale/programs/ld-collate.c:2771
810 #, c-format
811 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
812 msgstr "%s: la declaració de la secció «%s» és duplicada"
813
814 #: locale/programs/ld-collate.c:2910
815 #, c-format
816 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
817 msgstr "%s: el nom del símbol d'ordenació conté un caràcter desconegut"
818
819 #: locale/programs/ld-collate.c:3042
820 #, c-format
821 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
822 msgstr "%s: el nom de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
823
824 #: locale/programs/ld-collate.c:3055
825 #, c-format
826 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
827 msgstr "%s: el valor de la definició equivalent conté un caràcter desconegut"
828
829 #: locale/programs/ld-collate.c:3065
830 #, c-format
831 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
832 msgstr "%s: la definició equivalent conté el símbol desconegut «%s»"
833
834 #: locale/programs/ld-collate.c:3074
835 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
836 msgstr "error en afegir un símbol d'ordenació equivalent"
837
838 #: locale/programs/ld-collate.c:3104
839 #, c-format
840 msgid "duplicate definition of script `%s'"
841 msgstr "la definició de l'escriptura «%s» és duplicada"
842
843 #: locale/programs/ld-collate.c:3152
844 #, c-format
845 msgid "%s: unknown section name `%s'"
846 msgstr "%s: el nom de secció «%s» no és conegut"
847
848 #: locale/programs/ld-collate.c:3180
849 #, c-format
850 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
851 msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d'ordre de la secció «%s»"
852
853 #: locale/programs/ld-collate.c:3205
854 #, c-format
855 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
856 msgstr "%s: el nombre de regles d'ordenació no és vàlid"
857
858 #: locale/programs/ld-collate.c:3232
859 #, c-format
860 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
861 msgstr "%s: hi ha múltiples definicions d'ordre en la secció sense nom"
862
863 #: locale/programs/ld-collate.c:3286 locale/programs/ld-collate.c:3414
864 #: locale/programs/ld-collate.c:3778
865 #, c-format
866 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
867 msgstr "%s: manca la paraula clau «order_end»"
868
869 #: locale/programs/ld-collate.c:3347
870 #, c-format
871 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
872 msgstr "%s: l'ordre del símbol d'ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
873
874 #: locale/programs/ld-collate.c:3365
875 #, c-format
876 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
877 msgstr "%s: l'ordre de l'element d'ordenació «%.*s» encara no ha estat definit"
878
879 #: locale/programs/ld-collate.c:3376
880 #, c-format
881 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
882 msgstr "%s: no s'ha pogut reordenar després de «%.*s»: el símbol no és conegut"
883
884 #: locale/programs/ld-collate.c:3428 locale/programs/ld-collate.c:3790
885 #, c-format
886 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
887 msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-end»"
888
889 #: locale/programs/ld-collate.c:3462 locale/programs/ld-collate.c:3662
890 #, c-format
891 msgid "%s: section `%.*s' not known"
892 msgstr "%s: la secció «%.*s» no és coneguda"
893
894 #: locale/programs/ld-collate.c:3527
895 #, c-format
896 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
897 msgstr "%s: el símbol <%.*s> no és vàlid"
898
899 #: locale/programs/ld-collate.c:3725
900 #, c-format
901 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
902 msgstr "%s: «%s» no es pot trobar al final d'un rang amb eŀlipsi"
903
904 #: locale/programs/ld-collate.c:3774
905 #, c-format
906 msgid "%s: empty category description not allowed"
907 msgstr "%s: no es permet una descripció buida de la categoria"
908
909 #: locale/programs/ld-collate.c:3793
910 #, c-format
911 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
912 msgstr "%s: manca la paraula clau «reorder-sections-end»"
913
914 #: locale/programs/ld-ctype.c:440
915 msgid "No character set name specified in charmap"
916 msgstr "no s'ha indicat cap nom de joc de caràcters en el mapa de caràcters"
917
918 #: locale/programs/ld-ctype.c:469
919 #, c-format
920 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
921 msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» ha de ser en la classe «%s»"
922
923 #: locale/programs/ld-ctype.c:484
924 #, c-format
925 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
926 msgstr "el caràcter L«\\u%0*x» de la classe «%s» no ha de ser en la classe «%s»"
927
928 #: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
929 #, c-format
930 msgid "internal error in %s, line %u"
931 msgstr "error intern en «%s», línia %u"
932
933 #: locale/programs/ld-ctype.c:527
934 #, c-format
935 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
936 msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» ha de ser en la classe «%s»"
937
938 #: locale/programs/ld-ctype.c:543
939 #, c-format
940 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
941 msgstr "el caràcter «%s» de la classe «%s» no ha de ser en la classe «%s»"
942
943 #: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
944 #, c-format
945 msgid "<SP> character not in class `%s'"
946 msgstr "el caràcter <SP> no és en la classe «%s»"
947
948 #: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
949 #, c-format
950 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
951 msgstr "el caràcter <SP> no ha de ser en la classe «%s»"
952
953 #: locale/programs/ld-ctype.c:600
954 msgid "character <SP> not defined in character map"
955 msgstr "el caràcter <SP> no ha estat definit en la taula de caràcters"
956
957 #: locale/programs/ld-ctype.c:714
958 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
959 msgstr "les entrades de la categoria «digit» no estan agrupades de deu en deu"
960
961 #: locale/programs/ld-ctype.c:763
962 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
963 msgstr "no s'han definit dígits d'entrada i cap dels noms estàndard es troba en el mapa de caràcters"
964
965 #: locale/programs/ld-ctype.c:828
966 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
967 msgstr "no tots els caràcters usats en «outdigit» es troben en el mapa de caràcters"
968
969 #: locale/programs/ld-ctype.c:845
970 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
971 msgstr "no tots els caràcters usats en «outdigit» es troben en el repertori"
972
973 #: locale/programs/ld-ctype.c:1244
974 #, c-format
975 msgid "character class `%s' already defined"
976 msgstr "la classe de caràcters «%s» ja ha estat definida"
977
978 #: locale/programs/ld-ctype.c:1250
979 #, c-format
980 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
981 msgstr "límit d'implementació: no es permeten més de %Zd classes de caràcters"
982
983 #: locale/programs/ld-ctype.c:1276
984 #, c-format
985 msgid "character map `%s' already defined"
986 msgstr "el mapa de caràcters «%s» ja ha estat definit"
987
988 #: locale/programs/ld-ctype.c:1282
989 #, c-format
990 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
991 msgstr "límit d'implementació: no es permeten més de %d taules de caràcters"
992
993 #: locale/programs/ld-ctype.c:1547 locale/programs/ld-ctype.c:1672
994 #: locale/programs/ld-ctype.c:1778 locale/programs/ld-ctype.c:2464
995 #: locale/programs/ld-ctype.c:3460
996 #, c-format
997 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
998 msgstr "%s: el camp «%s» no conté deu entrades exactament"
999
1000 #: locale/programs/ld-ctype.c:1575 locale/programs/ld-ctype.c:2146
1001 #, c-format
1002 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
1003 msgstr "el valor final <U%0*X> del rang és menor que l'inicial <U%0*X>"
1004
1005 #: locale/programs/ld-ctype.c:1702
1006 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
1007 msgstr "les seqüències de caràcters inicial i final del rang han de tenir la mateixa longitud"
1008
1009 #: locale/programs/ld-ctype.c:1709
1010 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
1011 msgstr "la seqüència de caràcters final és menor que la seqüència inicial"
1012
1013 #: locale/programs/ld-ctype.c:2066 locale/programs/ld-ctype.c:2117
1014 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
1015 msgstr "fi prematura de la definició «translit_ignore»"
1016
1017 #: locale/programs/ld-ctype.c:2072 locale/programs/ld-ctype.c:2123
1018 #: locale/programs/ld-ctype.c:2165
1019 msgid "syntax error"
1020 msgstr "error de sintaxi"
1021
1022 #: locale/programs/ld-ctype.c:2296
1023 #, c-format
1024 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
1025 msgstr "%s: error de sintaxi en la definició de nova classe de caràcters"
1026
1027 #: locale/programs/ld-ctype.c:2311
1028 #, c-format
1029 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
1030 msgstr "%s: error de sintaxi en la definició de nou mapa de caràcters"
1031
1032 #: locale/programs/ld-ctype.c:2486
1033 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
1034 msgstr "el rang amb eŀlipsi ha d'estar marcat per dos operands del mateix tipus"
1035
1036 #: locale/programs/ld-ctype.c:2495
1037 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
1038 msgstr "no s'ha d'usar l'eŀlipsi absoluta «...» amb els valors de rang de noms simbòlics"
1039
1040 #: locale/programs/ld-ctype.c:2510
1041 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
1042 msgstr "cal usar l'eŀlipsi simbòlica hexadecimal «..» amb els valors de rang UCS"
1043
1044 #: locale/programs/ld-ctype.c:2524
1045 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
1046 msgstr "cal usar l'eŀlispi absoluta «...» amb els valors de rang de codis de caràcters"
1047
1048 #: locale/programs/ld-ctype.c:2675
1049 #, c-format
1050 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
1051 msgstr "la definició del mapa «%s» és duplicada"
1052
1053 #: locale/programs/ld-ctype.c:2761 locale/programs/ld-ctype.c:2905
1054 #, c-format
1055 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
1056 msgstr "%s: la secció «translit_start» no termina amb «translit_end»"
1057
1058 #: locale/programs/ld-ctype.c:2856
1059 #, c-format
1060 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
1061 msgstr "%s: la definició de «default_missing» és duplicada"
1062
1063 #: locale/programs/ld-ctype.c:2861
1064 msgid "previous definition was here"
1065 msgstr "la definició prèvia es troba ací"
1066
1067 #: locale/programs/ld-ctype.c:2883
1068 #, c-format
1069 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
1070 msgstr "%s: no s'ha trobat cap definició representable de «default_missing»"
1071
1072 #: locale/programs/ld-ctype.c:3036
1073 #, c-format
1074 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
1075 msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit en el mapa de caràcters"
1076
1077 #: locale/programs/ld-ctype.c:3041 locale/programs/ld-ctype.c:3125
1078 #: locale/programs/ld-ctype.c:3145 locale/programs/ld-ctype.c:3166
1079 #: locale/programs/ld-ctype.c:3187 locale/programs/ld-ctype.c:3208
1080 #: locale/programs/ld-ctype.c:3229 locale/programs/ld-ctype.c:3269
1081 #: locale/programs/ld-ctype.c:3290 locale/programs/ld-ctype.c:3357
1082 #, c-format
1083 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
1084 msgstr "%s: el caràcter «%s» del mapa de caràcters no es pot representar amb un sol octet"
1085
1086 #: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3140
1087 #: locale/programs/ld-ctype.c:3182 locale/programs/ld-ctype.c:3203
1088 #: locale/programs/ld-ctype.c:3224 locale/programs/ld-ctype.c:3264
1089 #: locale/programs/ld-ctype.c:3285 locale/programs/ld-ctype.c:3352
1090 #: locale/programs/ld-ctype.c:3394 locale/programs/ld-ctype.c:3419
1091 #, c-format
1092 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
1093 msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
1094
1095 #: locale/programs/ld-ctype.c:3161
1096 #, c-format
1097 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
1098 msgstr "el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no ha estat definit"
1099
1100 #: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
1101 #, c-format
1102 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
1103 msgstr "%s: el caràcter «%s», necessari com a valor per defecte, no es pot representar amb un sol octet"
1104
1105 #: locale/programs/ld-ctype.c:3481
1106 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
1107 msgstr "no s'han definit dígits d'eixida i cap del noms estàndard es troba en el mapa de caràcters"
1108
1109 #: locale/programs/ld-ctype.c:3772
1110 #, c-format
1111 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
1112 msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
1113
1114 #: locale/programs/ld-ctype.c:3868
1115 #, c-format
1116 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
1117 msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
1118
1119 #: locale/programs/ld-ctype.c:3937
1120 #, c-format
1121 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
1122 msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
1123
1124 #: locale/programs/ld-ctype.c:4070
1125 #, c-format
1126 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
1127 msgstr "%s: taula d'amplada: %lu bytes\n"
1128
1129 #: locale/programs/ld-identification.c:171
1130 #, c-format
1131 msgid "%s: no identification for category `%s'"
1132 msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
1133
1134 #: locale/programs/ld-identification.c:436
1135 #, c-format
1136 msgid "%s: duplicate category version definition"
1137 msgstr "%s: la definició de versió de categoria és duplicada"
1138
1139 #: locale/programs/ld-measurement.c:114
1140 #, c-format
1141 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
1142 msgstr "%s: el valor del camp «%s» no és vàlid"
1143
1144 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
1145 #, c-format
1146 msgid "%s: field `%s' undefined"
1147 msgstr "%s: no s'ha definit el camp «%s»"
1148
1149 #: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
1150 #, c-format
1151 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
1152 msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
1153
1154 #: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
1155 #, c-format
1156 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
1157 msgstr "%s: no hi ha cap expressió regular correcta per al camp «%s»: %s"
1158
1159 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
1160 #, c-format
1161 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
1162 msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
1163
1164 #: locale/programs/ld-monetary.c:237
1165 #, c-format
1166 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
1167 msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l'estàndard ISO 4217"
1168
1169 #: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:119
1170 #, c-format
1171 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
1172 msgstr "%s: el valor del camp «%s» no ha de ser la cadena buida"
1173
1174 #: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
1175 #, c-format
1176 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
1177 msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha d'estar en el rang %d...%d"
1178
1179 #: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:275
1180 #, c-format
1181 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
1182 msgstr "%s: el valor del camp «%s» ha de ser un sol caràcter"
1183
1184 #: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:319
1185 #, c-format
1186 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
1187 msgstr "%s: «-1» ha de ser l'última entrada del camp «%s»"
1188
1189 #: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:340
1190 #, c-format
1191 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
1192 msgstr "%s: els valors del camp «%s» han de ser menors que 127"
1193
1194 #: locale/programs/ld-monetary.c:908
1195 msgid "conversion rate value cannot be zero"
1196 msgstr "el valor de la taxa de conversió no pot ser zero"
1197
1198 #: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
1199 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
1200 #, c-format
1201 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
1202 msgstr "%s: la seqüència d'escapada del camp «%s» no és vàlida"
1203
1204 #: locale/programs/ld-time.c:248
1205 #, c-format
1206 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
1207 msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és ni «+» ni «-»"
1208
1209 #: locale/programs/ld-time.c:259
1210 #, c-format
1211 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
1212 msgstr "%s: el senyalador de direcció de la cadena %Zd del camp «era» no és un sol caràcter"
1213
1214 #: locale/programs/ld-time.c:272
1215 #, c-format
1216 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
1217 msgstr "%s: el número de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlid"
1218
1219 #: locale/programs/ld-time.c:280
1220 #, c-format
1221 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
1222 msgstr "%s: fem al final del valor de desplaçament de la cadena %Zd del camp «era»"
1223
1224 #: locale/programs/ld-time.c:331
1225 #, c-format
1226 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
1227 msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
1228
1229 #: locale/programs/ld-time.c:340
1230 #, c-format
1231 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
1232 msgstr "%s: fem al final de la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» "
1233
1234 #: locale/programs/ld-time.c:359
1235 #, c-format
1236 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
1237 msgstr "%s: la data de començament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
1238
1239 #: locale/programs/ld-time.c:408
1240 #, c-format
1241 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
1242 msgstr "%s: la data d'acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
1243
1244 #: locale/programs/ld-time.c:417
1245 #, c-format
1246 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
1247 msgstr "%s: fem al final de la data d'acabament de la cadena %Zd del camp «era»"
1248
1249 #: locale/programs/ld-time.c:436
1250 #, c-format
1251 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
1252 msgstr "%s: la data d'acabament de la cadena %Zd del camp «era» no és vàlida"
1253
1254 #: locale/programs/ld-time.c:445
1255 #, c-format
1256 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
1257 msgstr "%s: manca el nom de l'era en la cadena %Zd del camp «era»"
1258
1259 #: locale/programs/ld-time.c:457
1260 #, c-format
1261 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
1262 msgstr "%s: manca el format de l'era en la cadena %Zd del camp «era»"
1263
1264 #: locale/programs/ld-time.c:486
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
1267 msgstr "%s: el tercer operand del valor del camp «%s» no ha de ser major que %d"
1268
1269 #: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
1270 #, c-format
1271 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
1272 msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
1273
1274 #: locale/programs/ld-time.c:510
1275 #, c-format
1276 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
1277 msgstr "%s: els valors del camp «%s» no han de ser majors que %d"
1278
1279 #: locale/programs/ld-time.c:986
1280 #, c-format
1281 msgid "%s: too few values for field `%s'"
1282 msgstr "%s: manquen valors en el camp «%s»"
1283
1284 #: locale/programs/ld-time.c:1031
1285 msgid "extra trailing semicolon"
1286 msgstr "hi ha un punt i coma sobrant al final"
1287
1288 #: locale/programs/ld-time.c:1034
1289 #, c-format
1290 msgid "%s: too many values for field `%s'"
1291 msgstr "%s: sobren valors en el camp «%s»"
1292
1293 #: locale/programs/linereader.c:130
1294 msgid "trailing garbage at end of line"
1295 msgstr "fem al final de la línia"
1296
1297 #: locale/programs/linereader.c:304
1298 msgid "garbage at end of number"
1299 msgstr "fem al final del número"
1300
1301 #: locale/programs/linereader.c:416
1302 msgid "garbage at end of character code specification"
1303 msgstr "fem al final de l'especificació de codi de caràcter"
1304
1305 #: locale/programs/linereader.c:502
1306 msgid "unterminated symbolic name"
1307 msgstr "el nom simbòlic no és terminat"
1308
1309 #: locale/programs/linereader.c:566 catgets/gencat.c:1195
1310 msgid "invalid escape sequence"
1311 msgstr "la seqüència d'escapada no és vàlida"
1312
1313 #: locale/programs/linereader.c:629
1314 msgid "illegal escape sequence at end of string"
1315 msgstr "hi ha una seqüència d'escapada no permesa al final de la cadena"
1316
1317 #: locale/programs/linereader.c:633 locale/programs/linereader.c:861
1318 msgid "unterminated string"
1319 msgstr "la cadena no és terminada"
1320
1321 #: locale/programs/linereader.c:675
1322 msgid "non-symbolic character value should not be used"
1323 msgstr "no s'han d'usar valors de caràcters no-simbòlics"
1324
1325 #: locale/programs/linereader.c:822
1326 #, c-format
1327 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
1328 msgstr "el símbol «%.*s» no es troba en el mapa de caràcters"
1329
1330 #: locale/programs/linereader.c:843
1331 #, c-format
1332 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
1333 msgstr "el símbol «%.*s» no es troba en el mapa de repertori"
1334
1335 #: locale/programs/locale.c:75
1336 msgid "System information:"
1337 msgstr "Informació del sistema:"
1338
1339 # Més ajudes.  ivb
1340 #: locale/programs/locale.c:77
1341 msgid "Write names of available locales"
1342 msgstr "Mostra els noms dels locales disponibles."
1343
1344 #: locale/programs/locale.c:79
1345 msgid "Write names of available charmaps"
1346 msgstr "Mostra els noms dels mapes de caràcters disponibles."
1347
1348 # ivb (2001/10/30)
1349 # ivb  Aquesta línia dóna pas a un conjunt d'opcions que modif. l'eixida.
1350 #: locale/programs/locale.c:80
1351 msgid "Modify output format:"
1352 msgstr "Modificadors del format de l'eixida:"
1353
1354 #: locale/programs/locale.c:81
1355 msgid "Write names of selected categories"
1356 msgstr "Mostra els noms de les categories seleccionades."
1357
1358 #: locale/programs/locale.c:82
1359 msgid "Write names of selected keywords"
1360 msgstr "Mostra els noms de les paraules clau seleccionades."
1361
1362 #: locale/programs/locale.c:83
1363 msgid "Print more information"
1364 msgstr "Mostra més informació."
1365
1366 #: locale/programs/locale.c:88
1367 msgid "Get locale-specific information."
1368 msgstr "Obté la informació específica d'un locale."
1369
1370 #: locale/programs/locale.c:91
1371 msgid ""
1372 "NAME\n"
1373 "[-a|-m]"
1374 msgstr ""
1375 "NOM\n"
1376 "[-a | -m]"
1377
1378 #: locale/programs/locale.c:195
1379 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
1380 msgstr "no s'ha pogut establir LC_CTYPE al locale per defecte"
1381
1382 #: locale/programs/locale.c:197
1383 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
1384 msgstr "no s'ha pogut establir LC_MESSAGES al locale per defecte"
1385
1386 #: locale/programs/locale.c:210
1387 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
1388 msgstr "no s'ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
1389
1390 #: locale/programs/locale.c:226
1391 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
1392 msgstr "no s'ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
1393
1394 #: locale/programs/locale.c:517
1395 msgid "while preparing output"
1396 msgstr "en preparar l'eixida"
1397
1398 # Més ajudes.  ivb
1399 #: locale/programs/localedef.c:121
1400 msgid "Input Files:"
1401 msgstr "Fitxers d'entrada:"
1402
1403 #: locale/programs/localedef.c:123
1404 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
1405 msgstr "Els noms simbòlics dels caràcters es defineixen en el FITXER."
1406
1407 #: locale/programs/localedef.c:124
1408 msgid "Source definitions are found in FILE"
1409 msgstr "Les definicions font es troben en el FITXER."
1410
1411 #: locale/programs/localedef.c:126
1412 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1413 msgstr "El FITXER conté un mapa de noms simbòlics a valors UCS4."
1414
1415 #: locale/programs/localedef.c:130
1416 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1417 msgstr "Crea fitxers d'eixida encara que s'hagen emés missatges d'avís."
1418
1419 #: locale/programs/localedef.c:131
1420 msgid "Create old-style tables"
1421 msgstr "Crea taules de l'estil antic."
1422
1423 # ivb (2001/10/28)
1424 # ivb  Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
1425 # ivb  Però, el prefix és un prefix d'un camí, com «/usr/local» en
1426 # ivb  «/usr/local/share/doc».
1427 #: locale/programs/localedef.c:132
1428 msgid "Optional output file prefix"
1429 msgstr "Prefix opcional dels fitxers d'eixida."
1430
1431 #: locale/programs/localedef.c:133
1432 msgid "Be strictly POSIX conform"
1433 msgstr "S'ajusta estrictament a POSIX."
1434
1435 #: locale/programs/localedef.c:135
1436 msgid "Suppress warnings and information messages"
1437 msgstr "Descarta els avisos i els missatges informatius."
1438
1439 #: locale/programs/localedef.c:136
1440 msgid "Print more messages"
1441 msgstr "Mostra més missatges."
1442
1443 #: locale/programs/localedef.c:137
1444 msgid "Archive control:"
1445 msgstr "Control d'arxius:"
1446
1447 #: locale/programs/localedef.c:139
1448 msgid "Don't add new data to archive"
1449 msgstr "No afig dades noves a l'arxiu."
1450
1451 #: locale/programs/localedef.c:141
1452 msgid "Add locales named by parameters to archive"
1453 msgstr "Afig a l'arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
1454
1455 #: locale/programs/localedef.c:142
1456 msgid "Replace existing archive content"
1457 msgstr "Reemplaça el contingut existent en l'arxiu."
1458
1459 #: locale/programs/localedef.c:144
1460 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
1461 msgstr "Elimina de l'arxiu els locales esmentats pels paràmetres."
1462
1463 #: locale/programs/localedef.c:145
1464 msgid "List content of archive"
1465 msgstr "Llista el contingut de l'arxiu."
1466
1467 #: locale/programs/localedef.c:147
1468 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
1469 msgstr "Fitxer «locale.alias» a consultar en crear l'arxiu."
1470
1471 # ivb (2001/10/28)
1472 # ivb  Pose el punt final pq és la descripció curta de l'ordre.
1473 #: locale/programs/localedef.c:152
1474 msgid "Compile locale specification"
1475 msgstr "Compiŀla una especificació de locale."
1476
1477 #: locale/programs/localedef.c:155
1478 msgid ""
1479 "NAME\n"
1480 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
1481 "--list-archive [FILE]"
1482 msgstr ""
1483 "NOM\n"
1484 "[--add-to-archive | --delete-from-archive] FITXER...\n"
1485 "--list-archive [FITXER]"
1486
1487 #: locale/programs/localedef.c:233
1488 msgid "cannot create directory for output files"
1489 msgstr "no s'ha pogut crear el directori per als fitxers d'eixida"
1490
1491 #: locale/programs/localedef.c:244
1492 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1493 msgstr "FATAL: el sistema no defineix «_POSIX2_LOCALEDEF»"
1494
1495 #: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
1496 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
1497 #, c-format
1498 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
1499 msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer «%s» de definició del locale"
1500
1501 #: locale/programs/localedef.c:286
1502 #, c-format
1503 msgid "cannot write output files to `%s'"
1504 msgstr "no s'han pogut escriure els fitxers d'eixida en «%s»"
1505
1506 #: locale/programs/localedef.c:367
1507 #, c-format
1508 msgid ""
1509 "System's directory for character maps : %s\n"
1510 "                       repertoire maps: %s\n"
1511 "                       locale path    : %s\n"
1512 "%s"
1513 msgstr ""
1514 "Directori del sistema de mapes de caràcters: %s\n"
1515 "                         mapes de repertori: %s\n"
1516 "                         camí als locales  : %s\n"
1517 "%s"
1518
1519 #: locale/programs/localedef.c:567
1520 msgid "circular dependencies between locale definitions"
1521 msgstr "hi ha dependències circulars entre les definicions dels locales"
1522
1523 #: locale/programs/localedef.c:573
1524 #, c-format
1525 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
1526 msgstr "no es pot afegir una altra volta el locale ja llegit «%s»"
1527
1528 #: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
1529 msgid "cannot create temporary file"
1530 msgstr "no s'ha pogut crear un fitxer temporal"
1531
1532 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:305
1533 msgid "cannot initialize archive file"
1534 msgstr "no s'ha pogut iniciar el fitxer arxiu"
1535
1536 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:312
1537 msgid "cannot resize archive file"
1538 msgstr "no s'ha pogut redimensionar el fitxer arxiu"
1539
1540 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:321
1541 #: locale/programs/locarchive.c:511
1542 msgid "cannot map archive header"
1543 msgstr "no s'ha pogut mapar la capçalera de l'arxiu"
1544
1545 # ivb (2002/10/21)
1546 # ivb  Un «locale archive» conté diversos locales -> «arxiu de locales».
1547 #: locale/programs/locarchive.c:156
1548 msgid "failed to create new locale archive"
1549 msgstr "no s'ha pogut crear el nou arxiu de locales"
1550
1551 #: locale/programs/locarchive.c:168
1552 msgid "cannot change mode of new locale archive"
1553 msgstr "no s'ha pogut canviar el mode del nou arxiu de locales"
1554
1555 #: locale/programs/locarchive.c:253
1556 msgid "cannot map locale archive file"
1557 msgstr "no s'ha pogut mapar el fitxer arxiu de locales"
1558
1559 #: locale/programs/locarchive.c:329
1560 msgid "cannot lock new archive"
1561 msgstr "no s'ha pogut blocar el nou arxiu"
1562
1563 #: locale/programs/locarchive.c:380
1564 msgid "cannot extend locale archive file"
1565 msgstr "no s'ha pogut estendre el fitxer arxiu de locales"
1566
1567 #: locale/programs/locarchive.c:389
1568 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
1569 msgstr "no s'ha pogut canviar el mode de l'arxiu de locales redimensionat"
1570
1571 #: locale/programs/locarchive.c:397
1572 msgid "cannot rename new archive"
1573 msgstr "no s'ha pogut reanomenar el nou arxiu"
1574
1575 #: locale/programs/locarchive.c:450
1576 #, c-format
1577 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
1578 msgstr "no s'ha pogut obrir l'arxiu «%s» de locales"
1579
1580 #: locale/programs/locarchive.c:455
1581 #, c-format
1582 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
1583 msgstr "ha fallat stat() sobre l'arxiu «%s» de locales"
1584
1585 #: locale/programs/locarchive.c:474
1586 #, c-format
1587 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
1588 msgstr "no s'ha pogut blocar l'arxiu «%s» de locales"
1589
1590 #: locale/programs/locarchive.c:497
1591 msgid "cannot read archive header"
1592 msgstr "no s'ha pogut llegir la capçalera de l'arxiu"
1593
1594 #: locale/programs/locarchive.c:557
1595 #, c-format
1596 msgid "locale '%s' already exists"
1597 msgstr "el locale «%s» ja existeix"
1598
1599 #: locale/programs/locarchive.c:788 locale/programs/locarchive.c:803
1600 #: locale/programs/locarchive.c:815 locale/programs/locarchive.c:827
1601 #: locale/programs/locfile.c:343
1602 msgid "cannot add to locale archive"
1603 msgstr "no s'ha pogut afegir a l'arxiu de locales"
1604
1605 # ivb (2002/10/21)
1606 # ivb  El fitxer conté àlies de diversos locales (locale.alias).
1607 #: locale/programs/locarchive.c:982
1608 #, c-format
1609 msgid "locale alias file `%s' not found"
1610 msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» d'àlies de locales"
1611
1612 # ivb (2002/10/21)
1613 # ivb  És un missatge, no un error.
1614 #: locale/programs/locarchive.c:1126
1615 #, c-format
1616 msgid "Adding %s\n"
1617 msgstr "S'està afegint «%s»\n"
1618
1619 #: locale/programs/locarchive.c:1132
1620 #, c-format
1621 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
1622 msgstr "ha fallat stat() sobre «%s»: %s: es descarta"
1623
1624 #: locale/programs/locarchive.c:1138
1625 #, c-format
1626 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
1627 msgstr "«%s» no és un directori: es descarta"
1628
1629 #: locale/programs/locarchive.c:1145
1630 #, c-format
1631 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
1632 msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»: %s: es descarta"
1633
1634 #: locale/programs/locarchive.c:1217
1635 #, c-format
1636 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
1637 msgstr "el joc de fitxers de locale en «%s» no és complet"
1638
1639 #: locale/programs/locarchive.c:1281
1640 #, c-format
1641 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
1642 msgstr "no s'han pogut llegir tots els fitxers de «%s»: es descarta"
1643
1644 #: locale/programs/locarchive.c:1351
1645 #, c-format
1646 msgid "locale \"%s\" not in archive"
1647 msgstr "el locale «%s» no es troba en l'arxiu"
1648
1649 #: locale/programs/locfile.c:132
1650 #, c-format
1651 msgid "argument to `%s' must be a single character"
1652 msgstr "l'argument de «%s» ha de ser un sol caràcter"
1653
1654 #: locale/programs/locfile.c:251
1655 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
1656 msgstr "error de sintaxi: no és a dins d'una secció de definició de locale"
1657
1658 #: locale/programs/locfile.c:625
1659 #, c-format
1660 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
1661 msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'eixida «%s» de la categoria «%s»"
1662
1663 #: locale/programs/locfile.c:649
1664 #, c-format
1665 msgid "failure while writing data for category `%s'"
1666 msgstr "no s'han pogut escriure les dades de la categoria «%s»"
1667
1668 #: locale/programs/locfile.c:745
1669 #, c-format
1670 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
1671 msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer d'eixida «%s» de la categoria «%s»"
1672
1673 #: locale/programs/locfile.c:781
1674 msgid "expect string argument for `copy'"
1675 msgstr "cal una cadena com a argument de «copy»"
1676
1677 #: locale/programs/locfile.c:785
1678 msgid "locale name should consist only of portable characters"
1679 msgstr "el nom del locale només ha de contenir caràcters portables"
1680
1681 #: locale/programs/locfile.c:804
1682 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
1683 msgstr "no s'ha d'indicar cap altra paraula clau quan s'use «copy»"
1684
1685 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
1686 #: locale/programs/repertoire.c:296
1687 #, c-format
1688 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
1689 msgstr "error de sintaxi en la definició del mapa de repertori: %s"
1690
1691 #: locale/programs/repertoire.c:272
1692 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
1693 msgstr "no s'ha especificat un valor <Uxxxx> o <Uxxxxxxxx>"
1694
1695 # ivb (2001/11/05)
1696 # ivb  Apareix quan no es troba el repertori en un arbre de repertoris.
1697 #: locale/programs/repertoire.c:332
1698 msgid "cannot safe new repertoire map"
1699 msgstr "no s'ha pogut afegir el nou mapa de repertori"
1700
1701 #: locale/programs/repertoire.c:343
1702 #, c-format
1703 msgid "repertoire map file `%s' not found"
1704 msgstr "no s'ha trobat el fitxer «%s» de mapa de repertori"
1705
1706 #: locale/programs/repertoire.c:450
1707 #, c-format
1708 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1709 msgstr "<%s> i <%s> no són noms de rang vàlids"
1710
1711 #: locale/programs/repertoire.c:457
1712 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
1713 msgstr "el límit superior del rang no és menor que l'inferior"
1714
1715 #: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
1716 #: posix/getconf.c:1007
1717 msgid "memory exhausted"
1718 msgstr "la memòria s'ha exhaurit"
1719
1720 #: assert/assert-perr.c:57
1721 #, c-format
1722 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
1723 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
1724
1725 #: assert/assert.c:56
1726 #, c-format
1727 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
1728 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sL'asserció «%s» ha fallat.\n"
1729
1730 #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
1731 msgid "cheese"
1732 msgstr "formatge"
1733
1734 #: intl/tst-gettext2.c:37
1735 msgid "First string for testing."
1736 msgstr "Primera cadena de prova."
1737
1738 #: intl/tst-gettext2.c:38
1739 msgid "Another string for testing."
1740 msgstr "Una altra cadena de prova."
1741
1742 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:88
1743 msgid "NAME"
1744 msgstr "NOM"
1745
1746 # Més ajudes.  ivb
1747 #: catgets/gencat.c:112
1748 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
1749 msgstr "Crea el fitxer capçalera C NOM contindrà les definicions de símbols."
1750
1751 #: catgets/gencat.c:114
1752 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1753 msgstr "No usa el catàleg existent, i crea un nou fitxer d'eixida."
1754
1755 #: catgets/gencat.c:115
1756 msgid "Write output to file NAME"
1757 msgstr "Escriu l'eixida en el fitxer NOM."
1758
1759 #: catgets/gencat.c:120
1760 msgid ""
1761 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1762 "is -, output is written to standard output.\n"
1763 msgstr ""
1764 "Genera un catàleg de missatges.\vSi FITXER_ENTRADA és «-», l'entrada es llegirà de l'entrada estàndard.\n"
1765 "Si FITXER_EIXIDA és «-», l'eixida s'escriurà en l'eixida estàndard.\n"
1766
1767 #: catgets/gencat.c:125
1768 msgid ""
1769 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1770 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
1771 msgstr ""
1772 "-o FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]...\n"
1773 "[FITXER_EIXIDA [FITXER_ENTRADA]...]"
1774
1775 #: catgets/gencat.c:282
1776 msgid "*standard input*"
1777 msgstr "*entrada estàndard*"
1778
1779 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
1780 msgid "illegal set number"
1781 msgstr "el número de joc de missatges no és vàlid"
1782
1783 #: catgets/gencat.c:444
1784 msgid "duplicate set definition"
1785 msgstr "la definició del joc de missatges és duplicada"
1786
1787 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
1788 msgid "this is the first definition"
1789 msgstr "aquesta és la primera definició"
1790
1791 #: catgets/gencat.c:522
1792 #, c-format
1793 msgid "unknown set `%s'"
1794 msgstr "el joc de missatges «%s» no és conegut"
1795
1796 #: catgets/gencat.c:563
1797 msgid "invalid quote character"
1798 msgstr "el caràcter de citació no és vàlid"
1799
1800 #: catgets/gencat.c:576
1801 #, c-format
1802 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
1803 msgstr "la directiva «%s» no és coneguda: es descarta la línia"
1804
1805 #: catgets/gencat.c:621
1806 msgid "duplicated message number"
1807 msgstr "el número de missatge és duplicat"
1808
1809 #: catgets/gencat.c:674
1810 msgid "duplicated message identifier"
1811 msgstr "l'identificador de missatge és duplicat"
1812
1813 #: catgets/gencat.c:731
1814 msgid "invalid character: message ignored"
1815 msgstr "el caràcter no és vàlid: es descarta el missatge"
1816
1817 #: catgets/gencat.c:774
1818 msgid "invalid line"
1819 msgstr "la línia no és vàlida"
1820
1821 #: catgets/gencat.c:828
1822 msgid "malformed line ignored"
1823 msgstr "es descarta la línia malmesa"
1824
1825 #: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033
1826 #, c-format
1827 msgid "cannot open output file `%s'"
1828 msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'eixida «%s»"
1829
1830 #: catgets/gencat.c:1217
1831 msgid "unterminated message"
1832 msgstr "el missatge no es troba terminat"
1833
1834 #: catgets/gencat.c:1241
1835 msgid "while opening old catalog file"
1836 msgstr "en obrir el fitxer antic de catàleg"
1837
1838 #: catgets/gencat.c:1332
1839 msgid "conversion modules not available"
1840 msgstr "els mòduls de conversió no es troben disponibles"
1841
1842 #: catgets/gencat.c:1358
1843 msgid "cannot determine escape character"
1844 msgstr "no s'ha pogut determinar el caràcter d'escapada"
1845
1846 #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
1847 #, c-format
1848 msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
1849 msgstr "makecontext: no es poden tractar més de 8 arguments\n"
1850
1851 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:147
1852 #: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:778 nis/ypclnt.c:852
1853 msgid "Success"
1854 msgstr "Èxit"
1855
1856 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
1857 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
1858 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
1859 msgid "Operation not permitted"
1860 msgstr "L'operació no és permesa"
1861
1862 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1863 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1864 #. TRANS expected to already exist.
1865 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
1866 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
1867 msgid "No such file or directory"
1868 msgstr "El fitxer o directori no existeix"
1869
1870 #. TRANS No process matches the specified process ID.
1871 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
1872 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
1873 msgid "No such process"
1874 msgstr "El procés no existeix"
1875
1876 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
1877 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
1878 #. TRANS again.
1879 #. TRANS
1880 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
1881 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
1882 #. TRANS Primitives}.
1883 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
1884 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
1885 msgid "Interrupted system call"
1886 msgstr "La crida al sistema ha estat interrompuda"
1887
1888 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
1889 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
1890 msgid "Input/output error"
1891 msgstr "Error d'Entrada/Sortida"
1892
1893 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
1894 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
1895 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
1896 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
1897 #. TRANS computer.
1898 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
1899 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
1900 msgid "No such device or address"
1901 msgstr "El dispositiu o adreça no existeix"
1902
1903 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
1904 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
1905 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
1906 #. TRANS GNU system.
1907 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
1908 msgid "Argument list too long"
1909 msgstr "La llista d'arguments és massa llarga"
1910
1911 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1912 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1913 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
1914 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
1915 msgid "Exec format error"
1916 msgstr "L'executable té un format erroni"
1917
1918 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
1919 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
1920 #. TRANS versa).
1921 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
1922 msgid "Bad file descriptor"
1923 msgstr "El descriptor de fitxer no és vàlid"
1924
1925 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
1926 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
1927 #. TRANS to manipulate.
1928 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
1929 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
1930 msgid "No child processes"
1931 msgstr "No hi ha cap procés fill"
1932
1933 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
1934 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
1935 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
1936 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
1937 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
1938 msgid "Resource deadlock avoided"
1939 msgstr "S'ha evitat un interbloqueig amb el recurs"
1940
1941 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
1942 #. TRANS because its capacity is full.
1943 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
1944 msgid "Cannot allocate memory"
1945 msgstr "No s'ha pogut reservar memòria"
1946
1947 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
1948 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
1949 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
1950 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:808
1951 msgid "Permission denied"
1952 msgstr "S'ha denegat el permís"
1953
1954 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
1955 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
1956 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
1957 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
1958 msgid "Bad address"
1959 msgstr "L'adreça no és vàlida"
1960
1961 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
1962 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
1963 #. TRANS system in Unix gives this error.
1964 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
1965 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1966 msgid "Block device required"
1967 msgstr "Cal un dispositiu de blocs"
1968
1969 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1970 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1971 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1972 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
1973 msgid "Device or resource busy"
1974 msgstr "El dispositiu o recurs es troba ocupat"
1975
1976 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1977 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1978 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
1979 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
1980 msgid "File exists"
1981 msgstr "El fitxer ja existeix"
1982
1983 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
1984 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
1985 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
1986 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
1987 msgid "Invalid cross-device link"
1988 msgstr "No es pot crear un enllaç entre dispositius"
1989
1990 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1991 #. TRANS particular sort of device.
1992 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
1993 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
1994 msgid "No such device"
1995 msgstr "El dispositiu no és vàlid"
1996
1997 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
1998 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
1999 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
2000 msgid "Not a directory"
2001 msgstr "No és un directori"
2002
2003 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
2004 #. TRANS or create or remove hard links to it.
2005 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
2006 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
2007 msgid "Is a directory"
2008 msgstr "És un directori"
2009
2010 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
2011 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
2012 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
2013 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
2014 msgid "Invalid argument"
2015 msgstr "L'argument passat no és vàlid"
2016
2017 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
2018 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
2019 #. TRANS
2020 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
2021 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
2022 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
2023 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
2024 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
2025 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
2026 msgid "Too many open files"
2027 msgstr "El procés té massa fitxers oberts"
2028
2029 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
2030 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
2031 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
2032 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
2033 msgid "Too many open files in system"
2034 msgstr "El sistema té massa fitxers oberts"
2035
2036 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
2037 #. TRANS modes on an ordinary file.
2038 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
2039 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
2040 msgid "Inappropriate ioctl for device"
2041 msgstr "L'operació ioctl() no s'adequa al dispositiu"
2042
2043 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
2044 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
2045 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
2046 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
2047 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
2048 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
2049 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
2050 msgid "Text file busy"
2051 msgstr "El fitxer de text es troba ocupat"
2052
2053 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
2054 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
2055 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
2056 msgid "File too large"
2057 msgstr "El fitxer és massa gran"
2058
2059 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
2060 #. TRANS disk is full.
2061 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
2062 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
2063 msgid "No space left on device"
2064 msgstr "No resta espai en el dispositiu"
2065
2066 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
2067 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
2068 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2069 msgid "Illegal seek"
2070 msgstr "No es pot moure el punter de fitxer"
2071
2072 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
2073 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
2074 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
2075 msgid "Read-only file system"
2076 msgstr "El sistema de fitxers és només de lectura"
2077
2078 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2079 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2080 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2081 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
2082 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
2083 msgid "Too many links"
2084 msgstr "El fitxer té massa enllaços"
2085
2086 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2087 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2088 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
2089 msgid "Numerical argument out of domain"
2090 msgstr "L'argument numèric és fora del domini"
2091
2092 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2093 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2094 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
2095 msgid "Numerical result out of range"
2096 msgstr "El resultat numèric és fora de rang"
2097
2098 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2099 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2100 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2101 #. TRANS
2102 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2103 #. TRANS
2104 #. TRANS @itemize @bullet
2105 #. TRANS @item
2106 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2107 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2108 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2109 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2110 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2111 #. TRANS
2112 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2113 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2114 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2115 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2116 #. TRANS
2117 #. TRANS @item
2118 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2119 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2120 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2121 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2122 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2123 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2124 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2125 #. TRANS and return to its command loop.
2126 #. TRANS @end itemize
2127 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
2128 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
2129 msgid "Resource temporarily unavailable"
2130 msgstr "El recurs no es troba disponible temporalment"
2131
2132 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2133 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2134 #. TRANS
2135 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2136 #. TRANS separate error code.
2137 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
2138 msgid "Operation would block"
2139 msgstr "L'operació quedaria blocada"
2140
2141 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2142 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2143 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2144 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2145 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2146 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2147 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2148 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2149 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
2150 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2151 msgid "Operation now in progress"
2152 msgstr "L'operació està en marxa"
2153
2154 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2155 #. TRANS mode selected.
2156 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
2157 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2158 msgid "Operation already in progress"
2159 msgstr "L'operació ja estava en marxa"
2160
2161 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2162 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
2163 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
2164 msgid "Socket operation on non-socket"
2165 msgstr "Operació de connector sobre un fitxer no-connector"
2166
2167 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2168 #. TRANS maximum size.
2169 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
2170 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2171 msgid "Message too long"
2172 msgstr "El missatge és massa llarg"
2173
2174 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2175 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
2176 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2177 msgid "Protocol wrong type for socket"
2178 msgstr "El connector no suporta aquest protocol"
2179
2180 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2181 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2182 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
2183 msgid "Protocol not available"
2184 msgstr "El protocol no es troba disponible"
2185
2186 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2187 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2188 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2189 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
2190 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2191 msgid "Protocol not supported"
2192 msgstr "No es suporta el protocol"
2193
2194 #. TRANS The socket type is not supported.
2195 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
2196 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
2197 msgid "Socket type not supported"
2198 msgstr "No es suporta el tipus de connector"
2199
2200 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2201 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2202 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2203 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2204 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2205 #. TRANS nothing to do for that call.
2206 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
2207 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
2208 msgid "Operation not supported"
2209 msgstr "No es suporta l'operació"
2210
2211 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2212 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
2213 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
2214 msgid "Protocol family not supported"
2215 msgstr "No es suporta la família de protocols"
2216
2217 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
2218 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
2219 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
2220 msgid "Address family not supported by protocol"
2221 msgstr "El protocol no suporta aquesta família d'adreces"
2222
2223 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
2224 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
2225 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
2226 msgid "Address already in use"
2227 msgstr "L'adreça ja és en ús"
2228
2229 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
2230 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
2231 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
2232 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
2233 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
2234 msgid "Cannot assign requested address"
2235 msgstr "No s'ha pogut assignar l'adreça soŀlicitada"
2236
2237 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2238 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
2239 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
2240 msgid "Network is down"
2241 msgstr "La xarxa no és activa"
2242
2243 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2244 #. TRANS was unreachable.
2245 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
2246 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
2247 msgid "Network is unreachable"
2248 msgstr "La xarxa és inabastable"
2249
2250 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2251 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
2252 msgid "Network dropped connection on reset"
2253 msgstr "La xarxa ha tallat la connexió per un reinici"
2254
2255 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2256 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
2257 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
2258 msgid "Software caused connection abort"
2259 msgstr "El programari ha tallat la conexió"
2260
2261 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
2262 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
2263 #. TRANS protocol violation.
2264 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
2265 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
2266 msgid "Connection reset by peer"
2267 msgstr "La màquina remota ha reiniciat la connexió"
2268
2269 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2270 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2271 #. TRANS other from network operations.
2272 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
2273 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2274 msgid "No buffer space available"
2275 msgstr "No hi ha memòria intermèdia disponible"
2276
2277 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2278 #. TRANS @xref{Connecting}.
2279 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
2280 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
2281 msgid "Transport endpoint is already connected"
2282 msgstr "L'extrem de transport ja és connectat"
2283
2284 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2285 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2286 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2287 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2288 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
2289 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
2290 msgid "Transport endpoint is not connected"
2291 msgstr "L'extrem de transport no és connectat"
2292
2293 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
2294 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
2295 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
2296 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
2297 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
2298 msgid "Destination address required"
2299 msgstr "Cal una adreça de destinació"
2300
2301 #. TRANS The socket has already been shut down.
2302 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
2303 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
2304 msgstr "No es pot enviar després de tancar l'extrem de transport"
2305
2306 #. TRANS ???
2307 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
2308 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
2309 msgid "Too many references: cannot splice"
2310 msgstr "Hi ha massa referències: no es poden enllaçar"
2311
2312 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
2313 #. TRANS the timeout period.
2314 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
2315 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
2316 msgid "Connection timed out"
2317 msgstr "La connexió ha expirat"
2318
2319 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
2320 #. TRANS it is not running the requested service).
2321 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
2322 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
2323 msgid "Connection refused"
2324 msgstr "S'ha refusat la connexió"
2325
2326 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2327 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2328 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
2329 msgid "Too many levels of symbolic links"
2330 msgstr "Hi ha massa nivells d'enllaços simbòlics"
2331
2332 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
2333 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
2334 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
2335 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
2336 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
2337 msgid "File name too long"
2338 msgstr "El nom de fitxer és massa llarg"
2339
2340 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2341 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
2342 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
2343 msgid "Host is down"
2344 msgstr "L'estació no està operativa"
2345
2346 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2347 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
2348 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2349 msgid "No route to host"
2350 msgstr "No hi ha cap camí cap a l'estació"
2351
2352 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
2353 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
2354 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
2355 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
2356 msgid "Directory not empty"
2357 msgstr "El directori no és buit"
2358
2359 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2360 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2361 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2362 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
2363 msgid "Too many processes"
2364 msgstr "L'usuari té massa processos"
2365
2366 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2367 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2368 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
2369 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
2370 msgid "Too many users"
2371 msgstr "Hi ha massa usuaris"
2372
2373 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
2374 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
2375 msgid "Disk quota exceeded"
2376 msgstr "S'ha excedit la quota de disc"
2377
2378 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2379 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2380 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2381 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2382 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
2383 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
2384 msgid "Stale NFS file handle"
2385 msgstr "L'indicador del fitxer NFS és obsolet"
2386
2387 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2388 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2389 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2390 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2391 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
2392 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
2393 msgid "Object is remote"
2394 msgstr "L'objecte és remot"
2395
2396 #. TRANS ???
2397 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
2398 msgid "RPC struct is bad"
2399 msgstr "L'estructura RPC és feta malbé"
2400
2401 #. TRANS ???
2402 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
2403 msgid "RPC version wrong"
2404 msgstr "La versió d'RPC no és correcta"
2405
2406 #. TRANS ???
2407 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
2408 msgid "RPC program not available"
2409 msgstr "El programa RPC no es troba disponible"
2410
2411 #. TRANS ???
2412 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
2413 msgid "RPC program version wrong"
2414 msgstr "La versió del programa RPC no és correcta"
2415
2416 #. TRANS ???
2417 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
2418 msgid "RPC bad procedure for program"
2419 msgstr "El procediment RPC no és vàlid per al programa"
2420
2421 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
2422 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
2423 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
2424 #. TRANS operating system.
2425 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
2426 msgid "No locks available"
2427 msgstr "No hi ha blocatges disponibles"
2428
2429 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
2430 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
2431 #. TRANS
2432 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
2433 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
2434 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
2435 msgid "Inappropriate file type or format"
2436 msgstr "El format o tipus de fitxer no és l'apropiat"
2437
2438 #. TRANS ???
2439 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
2440 msgid "Authentication error"
2441 msgstr "Error d'autenticació"
2442
2443 #. TRANS ???
2444 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
2445 msgid "Need authenticator"
2446 msgstr "Cal un autenticador"
2447
2448 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
2449 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
2450 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
2451 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
2452 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
2453 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
2454 msgid "Function not implemented"
2455 msgstr "La funció no és implementada"
2456
2457 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2458 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2459 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2460 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2461 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2462 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2463 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2464 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2465 #. TRANS values.
2466 #. TRANS
2467 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2468 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2469 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
2470 msgid "Not supported"
2471 msgstr "No es suporta"
2472
2473 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
2474 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
2475 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
2476 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
2477 msgstr "El caràcter estés o multioctet no és vàlid o complet"
2478
2479 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
2480 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
2481 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
2482 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
2483 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
2484 #. TRANS for information on process groups and these signals.
2485 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
2486 msgid "Inappropriate operation for background process"
2487 msgstr "L'operació no és adequada per a un procés de fons"
2488
2489 # ivb (2000/10/28)
2490 # ivb  Doncs que conste que jo no he sigut!
2491 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
2492 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
2493 #. TRANS up, before it has connected to the file.
2494 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
2495 msgid "Translator died"
2496 msgstr "El traductor ha mort"
2497
2498 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
2499 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
2500 #. TRANS @c Don't change it.
2501 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
2502 msgid "?"
2503 msgstr "?"
2504
2505 #. TRANS You did @strong{what}?
2506 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
2507 msgid "You really blew it this time"
2508 msgstr "Ara sí que te l'has carregat"
2509
2510 # ivb (2001/11/05)
2511 # ivb  Ací qualsevol posa el que li dóna la gana, sembla!
2512 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
2513 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
2514 msgid "Computer bought the farm"
2515 msgstr "El tio Pep se'n va a Murooo, tio Peeep"
2516
2517 #. TRANS This error code has no purpose.
2518 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
2519 msgid "Gratuitous error"
2520 msgstr "Error injustificat"
2521
2522 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
2523 msgid "Bad message"
2524 msgstr "El missatge no és vàlid"
2525
2526 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
2527 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
2528 msgid "Identifier removed"
2529 msgstr "L'identificador ha estat eliminat"
2530
2531 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
2532 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
2533 msgid "Multihop attempted"
2534 msgstr "S'ha intentat un salt múltiple"
2535
2536 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
2537 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2538 msgid "No data available"
2539 msgstr "No hi ha dades disponibles"
2540
2541 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
2542 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
2543 msgid "Link has been severed"
2544 msgstr "S'ha tallat l'enllaç"
2545
2546 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
2547 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
2548 msgid "No message of desired type"
2549 msgstr "No hi ha missatges del tipus desitjat"
2550
2551 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
2552 msgid "Out of streams resources"
2553 msgstr "No resten recursos del tipus flux"
2554
2555 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
2556 msgid "Device not a stream"
2557 msgstr "El dispositiu no és un flux"
2558
2559 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
2560 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
2561 msgid "Value too large for defined data type"
2562 msgstr "El valor és massa gran per al tipus de dada definit"
2563
2564 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
2565 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
2566 msgid "Protocol error"
2567 msgstr "Error de protocol"
2568
2569 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
2570 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
2571 msgid "Timer expired"
2572 msgstr "El temporitzador ha expirat"
2573
2574 #. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
2575 #. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
2576 #. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
2577 #. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
2578 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
2579 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2580 msgid "Operation canceled"
2581 msgstr "L'operació ha estat canceŀlada"
2582
2583 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
2584 msgid "Interrupted system call should be restarted"
2585 msgstr "Caldria reiniciar la crida al sistema interrompuda"
2586
2587 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
2588 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
2589 msgid "Channel number out of range"
2590 msgstr "El número de canal és fora de rang"
2591
2592 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
2593 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
2594 msgid "Level 2 not synchronized"
2595 msgstr "El nivell 2 no està sincronitzat"
2596
2597 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
2598 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
2599 msgid "Level 3 halted"
2600 msgstr "S'ha parat el nivell 3"
2601
2602 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
2603 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
2604 msgid "Level 3 reset"
2605 msgstr "S'ha reiniciat el nivell 3"
2606
2607 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
2608 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2609 msgid "Link number out of range"
2610 msgstr "El nombre d'enllaços és fora de rang"
2611
2612 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
2613 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
2614 msgid "Protocol driver not attached"
2615 msgstr "No hi ha programa de control associat al protocol"
2616
2617 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
2618 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
2619 msgid "No CSI structure available"
2620 msgstr "No hi ha estructures CSI disponibles"
2621
2622 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
2623 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
2624 msgid "Level 2 halted"
2625 msgstr "S'ha parat el nivell 2"
2626
2627 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
2628 msgid "Invalid exchange"
2629 msgstr "L'intercanvi no és vàlid"
2630
2631 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
2632 msgid "Invalid request descriptor"
2633 msgstr "El descriptor de petició no és vàlid"
2634
2635 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
2636 msgid "Exchange full"
2637 msgstr "L'intercanvi és ple"
2638
2639 # Algun sistema de fitxers té nodes-a a banda de nodes-i.  ivb
2640 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
2641 msgid "No anode"
2642 msgstr "No hi ha node-a"
2643
2644 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
2645 msgid "Invalid request code"
2646 msgstr "El codi de petició no és vàlid"
2647
2648 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
2649 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
2650 msgid "Invalid slot"
2651 msgstr "La ranura no és vàlida"
2652
2653 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
2654 msgid "File locking deadlock error"
2655 msgstr "Interbloqueig pel blocatge d'un fitxer"
2656
2657 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
2658 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
2659 msgid "Bad font file format"
2660 msgstr "El fitxer de font no té un format vàlid"
2661
2662 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
2663 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2664 msgid "Machine is not on the network"
2665 msgstr "La màquina no es troba en la xarxa"
2666
2667 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
2668 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2669 msgid "Package not installed"
2670 msgstr "El paquet no es troba instaŀlat"
2671
2672 # ivb (2001/11/08)
2673 # ivb  Segons la _meravellosa_ pàgina de manual intro(2) de Solaris2
2674 # ivb  es pot entendre «advertise» com el fet d'exportar recurs pel
2675 # ivb  seu ús en un sistema de fitxers remot.  Gràcies als amics del
2676 # ivb  de.po!!
2677 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
2678 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
2679 msgid "Advertise error"
2680 msgstr "Error d'exportació"
2681
2682 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
2683 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
2684 msgid "Srmount error"
2685 msgstr "Error en «srmount»"
2686
2687 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
2688 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
2689 msgid "Communication error on send"
2690 msgstr "Error de comunicacions en l'enviament"
2691
2692 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
2693 msgid "RFS specific error"
2694 msgstr "Error específic d'RFS"
2695
2696 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
2697 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
2698 msgid "Name not unique on network"
2699 msgstr "El nom no és únic en la xarxa"
2700
2701 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
2702 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
2703 msgid "File descriptor in bad state"
2704 msgstr "El descriptor de fitxer és fet malbé"
2705
2706 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
2707 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
2708 msgid "Remote address changed"
2709 msgstr "L'adreça remota ha canviat"
2710
2711 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
2712 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
2713 msgid "Can not access a needed shared library"
2714 msgstr "No s'ha pogut accedir a una biblioteca compartida necessària"
2715
2716 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
2717 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
2718 msgid "Accessing a corrupted shared library"
2719 msgstr "Accés una biblioteca compartida corrupta"
2720
2721 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
2722 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
2723 msgid ".lib section in a.out corrupted"
2724 msgstr "La secció «.lib» de l'a.out és corrupta"
2725
2726 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
2727 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
2728 msgstr "S'ha intentat enllaçar massa biblioteques compartides"
2729
2730 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
2731 msgid "Cannot exec a shared library directly"
2732 msgstr "No es pot executar directament una biblioteca compartida"
2733
2734 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
2735 msgid "Streams pipe error"
2736 msgstr "Error en la canonada entre fluxs"
2737
2738 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
2739 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
2740 msgid "Structure needs cleaning"
2741 msgstr "L'estructura necessita una neteja"
2742
2743 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
2744 msgid "Not a XENIX named type file"
2745 msgstr "El fitxer no és d'un tipus XENIX amb nom"
2746
2747 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
2748 msgid "No XENIX semaphores available"
2749 msgstr "No hi ha semàfors XENIX disponibles"
2750
2751 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
2752 msgid "Is a named type file"
2753 msgstr "El fitxer és d'un tipus amb nom"
2754
2755 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
2756 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
2757 msgid "Remote I/O error"
2758 msgstr "Error en una E/S remota"
2759
2760 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
2761 msgid "No medium found"
2762 msgstr "No s'ha trobat el mitjà"
2763
2764 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
2765 msgid "Wrong medium type"
2766 msgstr "El tipus de mitjà no és vàlid"
2767
2768 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
2769 msgid "Signal 0"
2770 msgstr "Senyal 0"
2771
2772 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
2773 msgid "IOT trap"
2774 msgstr "Trampa IOT"
2775
2776 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
2777 msgid "Error 0"
2778 msgstr "Error 0"
2779
2780 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2781 #: nis/nis_error.c:40
2782 msgid "Not owner"
2783 msgstr "No n'és propietari o propietària"
2784
2785 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
2786 msgid "I/O error"
2787 msgstr "Error d'E/S"
2788
2789 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
2790 msgid "Arg list too long"
2791 msgstr "La llista d'arguments és massa llarga"
2792
2793 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
2794 msgid "Bad file number"
2795 msgstr "El número de fitxer no és vàlid"
2796
2797 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2798 msgid "Not enough space"
2799 msgstr "No hi ha espai suficient"
2800
2801 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
2802 msgid "Device busy"
2803 msgstr "El dispositiu es troba ocupat"
2804
2805 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
2806 msgid "Cross-device link"
2807 msgstr "No es pot crear un enllaç entre dispositius"
2808
2809 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
2810 msgid "File table overflow"
2811 msgstr "Desbordament de la taula de fitxers"
2812
2813 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
2814 msgid "Argument out of domain"
2815 msgstr "L'argument és fora del domini"
2816
2817 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
2818 msgid "Result too large"
2819 msgstr "El resultat és massa gran"
2820
2821 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
2822 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
2823 msgstr "S'ha detectat i evitat un interbloqueig"
2824
2825 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2826 msgid "No record locks available"
2827 msgstr "No hi ha blocatges de registre disponibles"
2828
2829 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
2830 msgid "Disc quota exceeded"
2831 msgstr "S'ha excedit la quota de disc"
2832
2833 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
2834 msgid "Bad exchange descriptor"
2835 msgstr "El descriptor de l'intercanvi no és vàlid"
2836
2837 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
2838 msgid "Bad request descriptor"
2839 msgstr "El descriptor de petició no és vàlid"
2840
2841 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
2842 msgid "Message tables full"
2843 msgstr "Les taules de missatges són plenes"
2844
2845 # ivb (2001/11/07)
2846 # ivb  Pareix que un node-a «anode» és semblant a un node-i «inode» en
2847 # ivb  determinats sistemes de fitxers, i.e. l'amigados en *BSD (adosfs).
2848 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
2849 msgid "Anode table overflow"
2850 msgstr "Desbordament de la taula de nodes-a"
2851
2852 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
2853 msgid "Bad request code"
2854 msgstr "El codi de petició no és vàlid"
2855
2856 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
2857 msgid "File locking deadlock"
2858 msgstr "Interbloqueig pel blocatge d'un fitxer"
2859
2860 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
2861 msgid "Error 58"
2862 msgstr "Error 58"
2863
2864 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
2865 msgid "Error 59"
2866 msgstr "Error 59"
2867
2868 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
2869 msgid "Not a stream device"
2870 msgstr "No és un dispositiu de flux"
2871
2872 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
2873 msgid "Out of stream resources"
2874 msgstr "No resten recursos del tipus flux"
2875
2876 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
2877 msgid "Error 72"
2878 msgstr "Error 72"
2879
2880 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
2881 msgid "Error 73"
2882 msgstr "Error 73"
2883
2884 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
2885 msgid "Error 75"
2886 msgstr "Error 75"
2887
2888 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
2889 msgid "Error 76"
2890 msgstr "Error 76"
2891
2892 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
2893 msgid "Not a data message"
2894 msgstr "No és un missatge de dades"
2895
2896 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
2897 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
2898 msgstr "S'ha intentat enllaçar més biblioteques compartides que les permeses pel sistema"
2899
2900 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
2901 msgid "Can not exec a shared library directly"
2902 msgstr "No es pot executar directament una biblioteca compartida"
2903
2904 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2905 msgid "Illegal byte sequence"
2906 msgstr "La seqüència d'octets no és permesa"
2907
2908 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2909 msgid "Operation not applicable"
2910 msgstr "L'operació no és aplicable"
2911
2912 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
2913 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2914 msgstr "El nombre d'enllaços simbòlics trobats en recórrer el nom del camí excedeix MAXSYMLINKS"
2915
2916 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
2917 msgid "Error 91"
2918 msgstr "Error 91"
2919
2920 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
2921 msgid "Error 92"
2922 msgstr "Error 92"
2923
2924 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
2925 msgid "Option not supported by protocol"
2926 msgstr "El protocol no suporta l'operació"
2927
2928 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
2929 msgid "Error 100"
2930 msgstr "Error 100"
2931
2932 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
2933 msgid "Error 101"
2934 msgstr "Error 101"
2935
2936 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
2937 msgid "Error 102"
2938 msgstr "Error 102"
2939
2940 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
2941 msgid "Error 103"
2942 msgstr "Error 103"
2943
2944 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
2945 msgid "Error 104"
2946 msgstr "Error 104"
2947
2948 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
2949 msgid "Error 105"
2950 msgstr "Error 105"
2951
2952 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
2953 msgid "Error 106"
2954 msgstr "Error 106"
2955
2956 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
2957 msgid "Error 107"
2958 msgstr "Error 107"
2959
2960 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
2961 msgid "Error 108"
2962 msgstr "Error 108"
2963
2964 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
2965 msgid "Error 109"
2966 msgstr "Error 109"
2967
2968 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
2969 msgid "Error 110"
2970 msgstr "Error 110"
2971
2972 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
2973 msgid "Error 111"
2974 msgstr "Error 111"
2975
2976 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
2977 msgid "Error 112"
2978 msgstr "Error 112"
2979
2980 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
2981 msgid "Error 113"
2982 msgstr "Error 113"
2983
2984 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
2985 msgid "Error 114"
2986 msgstr "Error 114"
2987
2988 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
2989 msgid "Error 115"
2990 msgstr "Error 115"
2991
2992 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
2993 msgid "Error 116"
2994 msgstr "Error 116"
2995
2996 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
2997 msgid "Error 117"
2998 msgstr "Error 117"
2999
3000 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
3001 msgid "Error 118"
3002 msgstr "Error 118"
3003
3004 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
3005 msgid "Error 119"
3006 msgstr "Error 119"
3007
3008 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
3009 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
3010 msgstr "L'extrem de transport no suporta l'operació"
3011
3012 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
3013 msgid "Address family not supported by protocol family"
3014 msgstr "La família de protocols no suporta aquesta família d'adreces"
3015
3016 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
3017 msgid "Network dropped connection because of reset"
3018 msgstr "La xarxa ha tallat la connexió per un reinici"
3019
3020 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
3021 msgid "Error 136"
3022 msgstr "Error 136"
3023
3024 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
3025 msgid "Not a name file"
3026 msgstr "El fitxer no és d'un tipus amb nom"
3027
3028 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
3029 msgid "Not available"
3030 msgstr "No es troba disponible"
3031
3032 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
3033 msgid "Is a name file"
3034 msgstr "El fitxer és d'un tipus amb nom"
3035
3036 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
3037 msgid "Reserved for future use"
3038 msgstr "Reservat per a usos futurs"
3039
3040 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
3041 msgid "Error 142"
3042 msgstr "Error 142"
3043
3044 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
3045 msgid "Cannot send after socket shutdown"
3046 msgstr "No es pot enviar després de tancar el connector"
3047
3048 #: stdio-common/psignal.c:63
3049 #, c-format
3050 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
3051 msgstr "%s%sSenyal desconegut %d\n"
3052
3053 #: dlfcn/dlinfo.c:51
3054 msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
3055 msgstr "S'ha usat RTLD_SELF en un codi no carregat dinàmicament"
3056
3057 #: dlfcn/dlinfo.c:61
3058 msgid "unsupported dlinfo request"
3059 msgstr "no es suporta aquesta petició a dlinfo()"
3060
3061 #: malloc/mcheck.c:346
3062 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
3063 msgstr "la memòria és consistent; la biblioteca té errors\n"
3064
3065 #: malloc/mcheck.c:349
3066 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
3067 msgstr "s'ha sobreescrit la memòria d'abans del bloc reservat\n"
3068
3069 #: malloc/mcheck.c:352
3070 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
3071 msgstr "s'ha sobreescrit la memòria de després del bloc reservat\n"
3072
3073 #: malloc/mcheck.c:355
3074 msgid "block freed twice\n"
3075 msgstr "s'ha alliberat el bloc dues voltes\n"
3076
3077 #: malloc/mcheck.c:358
3078 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
3079 msgstr "el valor d'«mcheck_status» és estrany; la biblioteca té errors\n"
3080
3081 # Més ajudes.  ivb
3082 #: malloc/memusagestat.c:53
3083 msgid "Name output file"
3084 msgstr "Especifica el fitxer d'eixida."
3085
3086 #: malloc/memusagestat.c:54
3087 msgid "Title string used in output graphic"
3088 msgstr "Cadena amb el títol a usar en el gràfic d'eixida."
3089
3090 #: malloc/memusagestat.c:55
3091 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
3092 msgstr "Genera una eixida lineal respecte el temps (per defecte és lineal respecte el nombre de crides a funció)."
3093
3094 #: malloc/memusagestat.c:57
3095 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
3096 msgstr "També mostra un gràfic del consum total de memòria."
3097
3098 #: malloc/memusagestat.c:58
3099 msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
3100 msgstr "Fa el gràfic d'eixida de VALOR píxels d'amplada."
3101
3102 #: malloc/memusagestat.c:59
3103 msgid "make output graphic VALUE pixel high"
3104 msgstr "Fa el gràfic d'eixida de VALOR píxels d'altura."
3105
3106 #: malloc/memusagestat.c:64
3107 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
3108 msgstr "Genera un gràfic amb les dades de perfilat de memòria."
3109
3110 #: malloc/memusagestat.c:67
3111 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
3112 msgstr "FITXER_DADES [FITXER_EIXIDA]"
3113
3114 #: string/strerror.c:43 posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
3115 msgid "Unknown error"
3116 msgstr "Error desconegut"
3117
3118 #: string/strsignal.c:69
3119 #, c-format
3120 msgid "Real-time signal %d"
3121 msgstr "Senyal de temps real %d"
3122
3123 #: string/strsignal.c:73
3124 #, c-format
3125 msgid "Unknown signal %d"
3126 msgstr "Senyal desconegut %d"
3127
3128 # ivb (2001/10/28)
3129 # ivb  Segons el codi, «cutoff» és un any de tall (de no-sé-què).
3130 #: timezone/zdump.c:176
3131 #, c-format
3132 msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
3133 msgstr "%s: la forma d'ús és %s [--version] [-v] [-c ANY_DE_TALL] NOM_DE_ZONA...\n"
3134
3135 #: timezone/zdump.c:269
3136 msgid "Error writing standard output"
3137 msgstr "error en escriure en l'eixida estàndard"
3138
3139 #: timezone/zic.c:361
3140 #, c-format
3141 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
3142 msgstr "%s: la memòria s'ha exhaurit: %s\n"
3143
3144 #: timezone/zic.c:386 misc/error.c:129 misc/error.c:157
3145 msgid "Unknown system error"
3146 msgstr "error desconegut del sistema"
3147
3148 #: timezone/zic.c:420
3149 #, c-format
3150 msgid "\"%s\", line %d: %s"
3151 msgstr "«%s», línia %d: %s"
3152
3153 #: timezone/zic.c:423
3154 #, c-format
3155 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
3156 msgstr " (regla de «%s», línia %d)"
3157
3158 #: timezone/zic.c:435
3159 msgid "warning: "
3160 msgstr "avís: "
3161
3162 # ivb (2001/10/28)
3163 # ivb  Deixe algunes paraules per traduir perquè es refereixen a paraules
3164 # ivb  reservades dels fitxers amb què treballa zic.
3165 # ivb (2001/10/28)
3166 # ivb  Sembla que la barra al final de la línia és a propòsit.
3167 #: timezone/zic.c:445
3168 #, c-format
3169 msgid ""
3170 "%s: usage is %s [ --version ] [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
3171 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
3172 msgstr ""
3173 "%s: la forma d'ús és %s [--version] [-s] [-v] [-l localtime] [-p posixrules] \\\n"
3174 "\t[-d DIRECTORI] [-L FITXER_SEGONS_INTERCALARS] [-y yearistype] \\\n"
3175 "\t[FITXER...]\n"
3176
3177 #: timezone/zic.c:492
3178 #, c-format
3179 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
3180 msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-d» més d'una volta\n"
3181
3182 #: timezone/zic.c:502
3183 #, c-format
3184 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
3185 msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-l» més d'una volta\n"
3186
3187 #: timezone/zic.c:512
3188 #, c-format
3189 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
3190 msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-p» més d'una volta\n"
3191
3192 #: timezone/zic.c:522
3193 #, c-format
3194 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
3195 msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-y» més d'una volta\n"
3196
3197 #: timezone/zic.c:532
3198 #, c-format
3199 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
3200 msgstr "%s: s'ha indicat l'opció «-L» més d'una volta\n"
3201
3202 #: timezone/zic.c:639
3203 #, c-format
3204 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
3205 msgstr "%s: no s'ha pogut desenllaçar «%s»: %s\n"
3206
3207 #: timezone/zic.c:646
3208 msgid "hard link failed, symbolic link used"
3209 msgstr "no s'ha pogut crear un enllaç fort, se n'ha usat un de simbòlic"
3210
3211 #: timezone/zic.c:654
3212 #, c-format
3213 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
3214 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un enllaç des de «%s» cap a «%s»: %s\n"
3215
3216 #: timezone/zic.c:752 timezone/zic.c:754
3217 msgid "same rule name in multiple files"
3218 msgstr "el mateix nom de regla és repetit en diversos fitxers"
3219
3220 #: timezone/zic.c:795
3221 msgid "unruly zone"
3222 msgstr "la zona no té regles"
3223
3224 #: timezone/zic.c:802
3225 #, c-format
3226 msgid "%s in ruleless zone"
3227 msgstr "«%s» en una zona sense regles"
3228
3229 #: timezone/zic.c:823
3230 msgid "standard input"
3231 msgstr "entrada estàndard"
3232
3233 #: timezone/zic.c:828
3234 #, c-format
3235 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
3236 msgstr "%s: no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3237
3238 #: timezone/zic.c:839
3239 msgid "line too long"
3240 msgstr "la línia és massa llarga"
3241
3242 #: timezone/zic.c:859
3243 msgid "input line of unknown type"
3244 msgstr "la línia introduïda pertany a un tipus desconegut"
3245
3246 #: timezone/zic.c:875
3247 #, c-format
3248 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
3249 msgstr "%s: línia «Leap» en fitxer no de segons intercalars «%s»\n"
3250
3251 #: timezone/zic.c:882 timezone/zic.c:1297 timezone/zic.c:1322
3252 #, c-format
3253 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
3254 msgstr "%s: pànic: el valor esquerre %d no és vàlid\n"
3255
3256 #: timezone/zic.c:890
3257 #, c-format
3258 msgid "%s: Error reading %s\n"
3259 msgstr "%s: error en llegir «%s»\n"
3260
3261 #: timezone/zic.c:897
3262 #, c-format
3263 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
3264 msgstr "%s: error en tancar «%s»: %s\n"
3265
3266 #: timezone/zic.c:902
3267 msgid "expected continuation line not found"
3268 msgstr "cal una línia de continuació, però no es troba"
3269
3270 #: timezone/zic.c:958
3271 msgid "wrong number of fields on Rule line"
3272 msgstr "el nombre de camps de la línia «Rule» és incorrecte"
3273
3274 #: timezone/zic.c:962
3275 msgid "nameless rule"
3276 msgstr "la regla no té nom"
3277
3278 #: timezone/zic.c:967
3279 msgid "invalid saved time"
3280 msgstr "el temps estalviat no és vàlid"
3281
3282 #: timezone/zic.c:986
3283 msgid "wrong number of fields on Zone line"
3284 msgstr "el nombre de camps de la línia «Zone» no és correcte"
3285
3286 #: timezone/zic.c:992
3287 #, c-format
3288 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
3289 msgstr "la línia «Zone %s» i l'opció «-l» són mútuament excloents"
3290
3291 #: timezone/zic.c:1000
3292 #, c-format
3293 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
3294 msgstr "la línia «Zone %s» i l'opció «-p» són mútuament excloents"
3295
3296 #: timezone/zic.c:1012
3297 #, c-format
3298 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
3299 msgstr "el nom de zona «%s» (fitxer «%s», línia %d) és duplicat"
3300
3301 #: timezone/zic.c:1028
3302 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
3303 msgstr "el nombre de camps de la línia de continuació de «Zone» no és correcte"
3304
3305 #: timezone/zic.c:1068
3306 msgid "invalid UTC offset"
3307 msgstr "el desplaçament d'UTC no és vàlid"
3308
3309 #: timezone/zic.c:1071
3310 msgid "invalid abbreviation format"
3311 msgstr "el format de l'abreviatura no és vàlid"
3312
3313 #: timezone/zic.c:1097
3314 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3315 msgstr "el temps final de la línia de continuació de «Zone» no ve darrere del temps final de la línia anterior"
3316
3317 #: timezone/zic.c:1124
3318 msgid "wrong number of fields on Leap line"
3319 msgstr "el nombre de camps de la línia «Leap» no és correcte"
3320
3321 #: timezone/zic.c:1133
3322 msgid "invalid leaping year"
3323 msgstr "l'any bixest no és vàlid"
3324
3325 #: timezone/zic.c:1148 timezone/zic.c:1252
3326 msgid "invalid month name"
3327 msgstr "el nom del mes no és vàlid"
3328
3329 #: timezone/zic.c:1161 timezone/zic.c:1374 timezone/zic.c:1388
3330 msgid "invalid day of month"
3331 msgstr "el dia del mes no és vàlid"
3332
3333 #: timezone/zic.c:1166
3334 msgid "time before zero"
3335 msgstr "l'hora és anterior a zero"
3336
3337 #: timezone/zic.c:1170
3338 msgid "time too small"
3339 msgstr "l'hora és massa menuda"
3340
3341 #: timezone/zic.c:1174
3342 msgid "time too large"
3343 msgstr "l'hora és massa gran"
3344
3345 #: timezone/zic.c:1178 timezone/zic.c:1281
3346 msgid "invalid time of day"
3347 msgstr "l'hora del dia no és vàlida"
3348
3349 #: timezone/zic.c:1197
3350 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
3351 msgstr "el camp de correcció de la línia de «Leap» no és vàlid"
3352
3353 #: timezone/zic.c:1201
3354 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
3355 msgstr "el camp «Rolling/Stationary» de la línia «Leap» no és vàlid"
3356
3357 #: timezone/zic.c:1216
3358 msgid "wrong number of fields on Link line"
3359 msgstr "el nombre de camps de la línia «Link» no és correcte"
3360
3361 # El nom del camp no és una paraula clau del fitxer.  ivb
3362 #: timezone/zic.c:1220
3363 msgid "blank FROM field on Link line"
3364 msgstr "el camp d'inici de la línia «Link» és buit"
3365
3366 # El nom del camp no és una paraula clau del fitxer.  ivb
3367 #: timezone/zic.c:1224
3368 msgid "blank TO field on Link line"
3369 msgstr "el camp d'acabamentde la línia «Link» és buit"
3370
3371 #: timezone/zic.c:1301
3372 msgid "invalid starting year"
3373 msgstr "l'any de començament no és vàlid"
3374
3375 #: timezone/zic.c:1305
3376 msgid "starting year too low to be represented"
3377 msgstr "l'any de començament és massa baix per a ser representat"
3378
3379 #: timezone/zic.c:1307
3380 msgid "starting year too high to be represented"
3381 msgstr "l'any de començament és massa alt per a ser representat"
3382
3383 #: timezone/zic.c:1326
3384 msgid "invalid ending year"
3385 msgstr "l'any d'acabament no és vàlid"
3386
3387 #: timezone/zic.c:1330
3388 msgid "ending year too low to be represented"
3389 msgstr "l'any d'acabament és massa baix per a ser representat"
3390
3391 #: timezone/zic.c:1332
3392 msgid "ending year too high to be represented"
3393 msgstr "l'any d'acabament és massa alt per a ser representat"
3394
3395 #: timezone/zic.c:1335
3396 msgid "starting year greater than ending year"
3397 msgstr "l'any de començament és major que el d'acabament"
3398
3399 #: timezone/zic.c:1342
3400 msgid "typed single year"
3401 msgstr "s'ha especificat un sol any"
3402
3403 #: timezone/zic.c:1379
3404 msgid "invalid weekday name"
3405 msgstr "el nom del dia de la setmana no és vàlid"
3406
3407 #: timezone/zic.c:1494
3408 #, c-format
3409 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
3410 msgstr "%s: no s'ha pogut eliminar «%s»: %s\n"
3411
3412 #: timezone/zic.c:1504
3413 #, c-format
3414 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
3415 msgstr "%s: no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
3416
3417 #: timezone/zic.c:1570
3418 #, c-format
3419 msgid "%s: Error writing %s\n"
3420 msgstr "%s: error en escriure «%s»\n"
3421
3422 #: timezone/zic.c:1760
3423 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
3424 msgstr "no s'ha pogut determinar l'abreviatura de zona horària a usar just després de la data límit (until)"
3425
3426 #: timezone/zic.c:1803
3427 msgid "too many transitions?!"
3428 msgstr "hi ha massa transicions?!"
3429
3430 #: timezone/zic.c:1822
3431 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
3432 msgstr "error intern - s'ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «isdst»"
3433
3434 #: timezone/zic.c:1826
3435 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
3436 msgstr "error intern - s'ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisstd»"
3437
3438 #: timezone/zic.c:1830
3439 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
3440 msgstr "error intern - s'ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisgmt»"
3441
3442 #: timezone/zic.c:1849
3443 msgid "too many local time types"
3444 msgstr "hi ha massa tipus d'hora local"
3445
3446 #: timezone/zic.c:1877
3447 msgid "too many leap seconds"
3448 msgstr "hi ha massa segons intercalars"
3449
3450 #: timezone/zic.c:1883
3451 msgid "repeated leap second moment"
3452 msgstr "el moment de segon intercalar és repetit"
3453
3454 #: timezone/zic.c:1935
3455 msgid "Wild result from command execution"
3456 msgstr "l'execució de l'ordre ha donat un resultat estrany"
3457
3458 #: timezone/zic.c:1936
3459 #, c-format
3460 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
3461 msgstr "%s: l'ordre ha estat «%s», el resultat ha estat %d\n"
3462
3463 # ivb (2001/10/30)
3464 # ivb  Es refereix a les cometes dobles «"».
3465 #: timezone/zic.c:2031
3466 msgid "Odd number of quotation marks"
3467 msgstr "el nombre de cometes és senar"
3468
3469 #: timezone/zic.c:2051 timezone/zic.c:2070
3470 msgid "time overflow"
3471 msgstr "desbordament de l'hora"
3472
3473 #: timezone/zic.c:2117
3474 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
3475 msgstr "s'ha usat el dia 29 de febrer en un any no-bixest"
3476
3477 #: timezone/zic.c:2151
3478 msgid "no day in month matches rule"
3479 msgstr "cap dia del mes acompleix la regla"
3480
3481 #: timezone/zic.c:2175
3482 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
3483 msgstr "hi ha massa abreviatures de zona horària (o són massa llargues)"
3484
3485 #: timezone/zic.c:2216
3486 #, c-format
3487 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
3488 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
3489
3490 # ivb (2001/10/28)
3491 # ivb  Resulta d'assignar un «int» a un «long».
3492 #: timezone/zic.c:2238
3493 #, c-format
3494 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
3495 msgstr "%s: el signe de %d no s'ha estés correctament\n"
3496
3497 #: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1797
3498 msgid "parameter null or not set"
3499 msgstr "el paràmetre és nul o no s'ha establert"
3500
3501 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
3502 msgid "Address family for hostname not supported"
3503 msgstr "No es suporta la família d'adreces del nom d'estació"
3504
3505 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
3506 msgid "Temporary failure in name resolution"
3507 msgstr "Fallada temporal en la resolució de noms"
3508
3509 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
3510 msgid "Bad value for ai_flags"
3511 msgstr "El valor d'«ai_flags» no és vàlid"
3512
3513 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
3514 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
3515 msgstr "Fallada irrecuperable en la resolució de noms"
3516
3517 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
3518 msgid "ai_family not supported"
3519 msgstr "No es suporta el valor d'«ai_family»"
3520
3521 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
3522 msgid "Memory allocation failure"
3523 msgstr "No s'ha pogut reservar memòria"
3524
3525 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
3526 msgid "No address associated with hostname"
3527 msgstr "No hi ha cap adreça associada amb el nom d'estació"
3528
3529 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
3530 msgid "Name or service not known"
3531 msgstr "El nom o servei no és conegut"
3532
3533 # ivb (2001/11/05)
3534 # ivb  Potser una traducció més concisa estaria millor.
3535 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3536 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
3537 msgstr "No es suporta el servei per a aquest valor d'«ai_socktype»"
3538
3539 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
3540 msgid "ai_socktype not supported"
3541 msgstr "No es suporta el valor d'«ai_socktype»"
3542
3543 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
3544 msgid "System error"
3545 msgstr "Error del sistema"
3546
3547 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
3548 msgid "Processing request in progress"
3549 msgstr "S'està processant la petició"
3550
3551 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
3552 msgid "Request canceled"
3553 msgstr "La petició ha estat canceŀlada"
3554
3555 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
3556 msgid "Request not canceled"
3557 msgstr "La petició no ha estat canceŀlada"
3558
3559 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
3560 msgid "All requests done"
3561 msgstr "S'han completat totes les peticions"
3562
3563 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
3564 msgid "Interrupted by a signal"
3565 msgstr "Interromput per un senyal"
3566
3567 #: posix/getconf.c:892
3568 #, c-format
3569 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
3570 msgstr "Forma d'ús: %s [-v ESPECIFICACIÓ] NOM_DE_VARIABLE [CAMÍ]\n"
3571
3572 #: posix/getconf.c:950
3573 #, c-format
3574 msgid "unknown specification \"%s\""
3575 msgstr "l'especificació «%s» no és coneguda"
3576
3577 # ivb (2001/11/01)
3578 # ivb  Es refereix a variables de configuració -> femení.
3579 #: posix/getconf.c:979 posix/getconf.c:995
3580 msgid "undefined"
3581 msgstr "indefinida"
3582
3583 #: posix/getconf.c:1017
3584 #, c-format
3585 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3586 msgstr "la variable «%s» no és reconeguda"
3587
3588 #: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:711
3589 #, c-format
3590 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
3591 msgstr "%s: l'opció «%s» és ambígua\n"
3592
3593 #: posix/getopt.c:744 posix/getopt.c:748
3594 #, c-format
3595 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
3596 msgstr "%s: l'opció «--%s» no admet arguments\n"
3597
3598 #: posix/getopt.c:757 posix/getopt.c:762
3599 #, c-format
3600 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
3601 msgstr "%s: l'opció «%c%s» no admet arguments\n"
3602
3603 #: posix/getopt.c:807 posix/getopt.c:829 posix/getopt.c:1159
3604 #: posix/getopt.c:1181
3605 #, c-format
3606 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
3607 msgstr "%s: l'opció «%s» necessita un argument\n"
3608
3609 #: posix/getopt.c:867 posix/getopt.c:870
3610 #, c-format
3611 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
3612 msgstr "%s: l'opció «--%s» no és reconeguda\n"
3613
3614 #: posix/getopt.c:878 posix/getopt.c:881
3615 #, c-format
3616 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
3617 msgstr "%s: l'opció «%c%s» no és reconeguda\n"
3618
3619 #: posix/getopt.c:936 posix/getopt.c:939
3620 #, c-format
3621 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
3622 msgstr "%s: no es permet l'opció «%c»\n"
3623
3624 #: posix/getopt.c:945 posix/getopt.c:948
3625 #, c-format
3626 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
3627 msgstr "%s: l'opció «%c» no és vàlida\n"
3628
3629 #: posix/getopt.c:1003 posix/getopt.c:1022 posix/getopt.c:1234
3630 #: posix/getopt.c:1255
3631 #, c-format
3632 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
3633 msgstr "%s: l'opció «%c» necessita un argument\n"
3634
3635 #: posix/getopt.c:1074 posix/getopt.c:1093
3636 #, c-format
3637 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
3638 msgstr "%s: l'opció «-W %s» és ambígua\n"
3639
3640 #: posix/getopt.c:1117 posix/getopt.c:1138
3641 #, c-format
3642 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
3643 msgstr "%s: l'opció «-W %s» no admet arguments\n"
3644
3645 #: posix/regcomp.c:150
3646 msgid "No match"
3647 msgstr "No hi ha cap coincidència"
3648
3649 #: posix/regcomp.c:153
3650 msgid "Invalid regular expression"
3651 msgstr "L'expressió regular no és vàlida"
3652
3653 #: posix/regcomp.c:156
3654 msgid "Invalid collation character"
3655 msgstr "El caràcter d'ordenació no és vàlid"
3656
3657 #: posix/regcomp.c:159
3658 msgid "Invalid character class name"
3659 msgstr "El nom de la classe de caràcters no és vàlid"
3660
3661 #: posix/regcomp.c:162
3662 msgid "Trailing backslash"
3663 msgstr "Hi ha una barra invertida sobrant al final"
3664
3665 #: posix/regcomp.c:165
3666 msgid "Invalid back reference"
3667 msgstr "La referència cap enrere no és vàlida"
3668
3669 #: posix/regcomp.c:168
3670 msgid "Unmatched [ or [^"
3671 msgstr "«[» o «[^» desaparellat"
3672
3673 #: posix/regcomp.c:171
3674 msgid "Unmatched ( or \\("
3675 msgstr "«(» o «\\(» desaparellat"
3676
3677 #: posix/regcomp.c:174
3678 msgid "Unmatched \\{"
3679 msgstr "«\\{» desaparellat"
3680
3681 #: posix/regcomp.c:177
3682 msgid "Invalid content of \\{\\}"
3683 msgstr "El contingut de «\\{\\}» no és vàlid"
3684
3685 #: posix/regcomp.c:180
3686 msgid "Invalid range end"
3687 msgstr "El final del rang no és vàlid"
3688
3689 #: posix/regcomp.c:183
3690 msgid "Memory exhausted"
3691 msgstr "La memòria s'ha exhaurit"
3692
3693 #: posix/regcomp.c:186
3694 msgid "Invalid preceding regular expression"
3695 msgstr "L'expressió regular precedent és incorrecta"
3696
3697 #: posix/regcomp.c:189
3698 msgid "Premature end of regular expression"
3699 msgstr "Fi prematura de l'expressió regular"
3700
3701 #: posix/regcomp.c:192
3702 msgid "Regular expression too big"
3703 msgstr "L'expressió regular és massa llarga"
3704
3705 #: posix/regcomp.c:195
3706 msgid "Unmatched ) or \\)"
3707 msgstr "«)» o «\\)» desaparellat"
3708
3709 #: posix/regcomp.c:661
3710 msgid "No previous regular expression"
3711 msgstr "No hi ha expressió regular prèvia"
3712
3713 #: argp/argp-help.c:224
3714 #, c-format
3715 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
3716 msgstr "%.*s: el paràmetre ARGP_HELP_FMT necessita un valor"
3717
3718 #: argp/argp-help.c:233
3719 #, c-format
3720 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
3721 msgstr "%.*s: el paràmetre d'ARGP_HELP_FMT no és conegut"
3722
3723 #: argp/argp-help.c:245
3724 #, c-format
3725 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
3726 msgstr "fem en ARGP_HELP_FMT: %s"
3727
3728 #: argp/argp-help.c:1205
3729 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
3730 msgstr "Els arguments obligatoris o opcionals per a les opcions llargues també ho són per a les opcions curtes corresponents."
3731
3732 #: argp/argp-help.c:1592
3733 msgid "Usage:"
3734 msgstr "Forma d'ús:"
3735
3736 #: argp/argp-help.c:1596
3737 msgid "  or: "
3738 msgstr "      o bé: "
3739
3740 #: argp/argp-help.c:1608
3741 msgid " [OPTION...]"
3742 msgstr " [OPCIÓ...]"
3743
3744 #: argp/argp-help.c:1635
3745 #, c-format
3746 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
3747 msgstr "Proveu «%s --help» o «%s --usage» per a obtenir més informació.\n"
3748
3749 #: argp/argp-help.c:1663
3750 #, c-format
3751 msgid "Report bugs to %s.\n"
3752 msgstr "Informeu dels errors a %s.\n"
3753
3754 # Més ajudes.  ivb
3755 #: argp/argp-parse.c:115
3756 msgid "Give this help list"
3757 msgstr "Mostra aquest llistat d'ajuda."
3758
3759 #: argp/argp-parse.c:116
3760 msgid "Give a short usage message"
3761 msgstr "Mostra un missatge breu amb la forma d'ús."
3762
3763 #: argp/argp-parse.c:117
3764 msgid "Set the program name"
3765 msgstr "Estableix el nom del programa."
3766
3767 # ivb (2002/10/21)
3768 # ivb  La cadena «SECS» no està traduïda en l'estructura d'opcions.
3769 #: argp/argp-parse.c:119
3770 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
3771 msgstr "Espera per un nombre de segons (3600 per defecte)."
3772
3773 #: argp/argp-parse.c:180
3774 msgid "Print program version"
3775 msgstr "Mostra la versió del programa."
3776
3777 #: argp/argp-parse.c:196
3778 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
3779 msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) No es coneix cap versió!?"
3780
3781 #: argp/argp-parse.c:672
3782 #, c-format
3783 msgid "%s: Too many arguments\n"
3784 msgstr "%s: Sobren arguments\n"
3785
3786 #: argp/argp-parse.c:813
3787 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
3788 msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) L'opció hauria d'haver estat reconeguda!?"
3789
3790 #: resolv/herror.c:68
3791 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
3792 msgstr "Error 0 en el sistema de resolució (cap error)"
3793
3794 #: resolv/herror.c:69
3795 msgid "Unknown host"
3796 msgstr "L'estació no és coneguda"
3797
3798 #: resolv/herror.c:70
3799 msgid "Host name lookup failure"
3800 msgstr "La recerca del nom de l'estació ha fallat"
3801
3802 #: resolv/herror.c:71
3803 msgid "Unknown server error"
3804 msgstr "Error desconegut del servidor"
3805
3806 #: resolv/herror.c:72
3807 msgid "No address associated with name"
3808 msgstr "No hi ha cap adreça associada amb el nom"
3809
3810 #: resolv/herror.c:108
3811 msgid "Resolver internal error"
3812 msgstr "Error intern del sistema de resolució"
3813
3814 #: resolv/herror.c:111
3815 msgid "Unknown resolver error"
3816 msgstr "Error desconegut del sistema de resolució"
3817
3818 #: resolv/res_hconf.c:147
3819 #, c-format
3820 msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
3821 msgstr "%s: línia %d: cal un servei, però s'ha trobat «%s»\n"
3822
3823 #: resolv/res_hconf.c:165
3824 #, c-format
3825 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
3826 msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d serveis"
3827
3828 #: resolv/res_hconf.c:191
3829 #, c-format
3830 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
3831 msgstr "%s: línia %d: cal una paraula clau a continuació del delimitador de llista"
3832
3833 # ivb (2002/02/08)
3834 # ivb  En realitat es refereic a la paraula clau d'«/etc/host.conf» «trim»,
3835 # ivb  però crec que així queda més clar.
3836 #: resolv/res_hconf.c:231
3837 #, c-format
3838 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
3839 msgstr "%s: línia %d: no es poden especificar més de %d dominis a retallar"
3840
3841 #: resolv/res_hconf.c:256
3842 #, c-format
3843 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
3844 msgstr "%s: línia %d: cal un domini a continuació del delimitador de llista"
3845
3846 #: resolv/res_hconf.c:319
3847 #, c-format
3848 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
3849 msgstr "%s: línia %d: cal «on» o «off», però s'ha trobat «%s»\n"
3850
3851 #: resolv/res_hconf.c:366
3852 #, c-format
3853 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
3854 msgstr "%s: línia %d: l'ordre «%s» no és vàlida\n"
3855
3856 #: resolv/res_hconf.c:395
3857 #, c-format
3858 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
3859 msgstr "%s: línia %d: es descarta el fem «%s» al final de la línia\n"
3860
3861 #: nss/getent.c:51
3862 msgid "database [key ...]"
3863 msgstr "BASE_DE_DADES [ CLAU... ]"
3864
3865 # Més ajudes.  ivb
3866 #: nss/getent.c:56
3867 msgid "Service configuration to be used"
3868 msgstr "Configuració a usar del servei."
3869
3870 #: nss/getent.c:136 nss/getent.c:375
3871 #, c-format
3872 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
3873 msgstr "no es suporta l'enumeració sobre «%s»\n"
3874
3875 #: nss/getent.c:800
3876 msgid "getent - get entries from administrative database."
3877 msgstr "Obté les entrades de les bases de dades d'administració."
3878
3879 #: nss/getent.c:801