Rename cp874 to ibm874.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for GNU libc.
2 # Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
3 # Vladimir Michl <Vladimir.Michl@upol.cz>, 1997.
4 #
5 # Thanks to:
6 # Petr Kolar <Petr.Kolar@vslib.cz>
7 # Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
8 #
9 # Describe of some function:
10 # error(status, errnum, "message") => "progname: message: error_message"
11 # perror("message") => "message: error_message"
12 #
13 # Notes:
14 # host, name, hostname - jméno, název, oznaèení?
15 # Untranslated: netid, nettype
16 # Translations of "socket" => "soket",
17 # byte => bajt, "out of memory" => "nedostatek pamìti"
18 #
19 msgid ""
20 msgstr ""
21 "Project-Id-Version: libc 2.1\n"
22 "POT-Creation-Date: 1998-11-28 09:29-0800\n"
23 "PO-Revision-Date: 1999-01-14 18:57+01:00\n"
24 "Last-Translator: Vladimir Michl <Vladimir.Michl@upol.cz>\n"
25 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29
30 #: argp/argp-help.c:210
31 #, c-format
32 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
33 msgstr "%.*s: Parameter ARGP_HELP_FMT vy¾aduje hodnotu"
34
35 #: argp/argp-help.c:219
36 #, c-format
37 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
38 msgstr "%.*s: Neznámý parameter ARGP_HELP_FMT"
39
40 # Garbage -> nesmysly
41 #: argp/argp-help.c:231
42 #, c-format
43 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
44 msgstr "Smetí v ARGP_HELP_FMT: %s"
45
46 #: argp/argp-help.c:1182
47 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
48 msgstr "  Argumenty po¾adované dlouhými pøepínaèi, jsou také po¾adovány jejich krátkými formami."
49
50 #: argp/argp-help.c:1567
51 msgid "Usage:"
52 msgstr "Pou¾ití:"
53
54 #: argp/argp-help.c:1571
55 msgid "  or: "
56 msgstr "  nebo: "
57
58 #: argp/argp-help.c:1583
59 msgid " [OPTION...]"
60 msgstr " [PØEPÍNAÈ...]"
61
62 #: argp/argp-help.c:1610
63 #, c-format
64 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
65 msgstr "Více informací získáte pøíkazy `%s --help' nebo `%s --usage'.\n"
66
67 #: argp/argp-help.c:1638
68 #, c-format
69 msgid "Report bugs to %s.\n"
70 msgstr ""
71 "  Chyby v programu oznamujte na adrese %s (pouze anglicky),\n"
72 "pøipomínky k pøekladu zasílejte na adresu <cs@li.org> (èesky).\n"
73
74 #: argp/argp-parse.c:87
75 msgid "Give this help list"
76 msgstr "Vypí¹e tuto nápovìdu"
77
78 #: argp/argp-parse.c:88
79 msgid "Give a short usage message"
80 msgstr "Vypí¹e krátký návod na pou¾ití"
81
82 #: argp/argp-parse.c:89
83 msgid "Set the program name"
84 msgstr "Nastaví název programu"
85
86 #: argp/argp-parse.c:91
87 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
88 msgstr "Poèkání SECS sekund (implicitnì 3600)"
89
90 #: argp/argp-parse.c:148
91 msgid "Print program version"
92 msgstr "Vypí¹e oznaèení verze programu"
93
94 #: argp/argp-parse.c:164
95 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
96 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Neznámá verze!?"
97
98 #: argp/argp-parse.c:640
99 #, c-format
100 msgid "%s: Too many arguments\n"
101 msgstr "%s: Pøíli¹ mnoho argumentù\n"
102
103 #: argp/argp-parse.c:781
104 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
105 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Pøepínaè mìl být rozpoznán!?"
106
107 #: assert/assert-perr.c:52
108 #, c-format
109 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
110 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeoèekávaná chyba: %s.\n"
111
112 #: assert/assert.c:51
113 #, c-format
114 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
115 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPøedpoklad `%s' nesplnìn.\n"
116
117 #: catgets/gencat.c:106 catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
118 #: locale/programs/localedef.c:115 nscd/nscd.c:77
119 msgid "NAME"
120 msgstr "NÁZEV"
121
122 #: catgets/gencat.c:107
123 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
124 msgstr "Vytvoøí hlavièkový soubor NÁZEV pro jazyk C obsahující definice symbolù"
125
126 #: catgets/gencat.c:109
127 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
128 msgstr "Nepou¾ívá existující katalog, vytvoøí nový výstupní soubor"
129
130 #: catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
131 msgid "Write output to file NAME"
132 msgstr "Zapsání výstup do souboru SOUBOR"
133
134 #: catgets/gencat.c:115
135 msgid ""
136 "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
137 "is -, output is written to standard output.\n"
138 msgstr ""
139 "  Generuje katalog zpráv.\\vJe-li VSTUPNÍ_SOUBOR -, vstup bude naèten ze\n"
140 "standardního vstupu. Je-li VÝSTUPNÍ_SOUBOR -, výstup bude zapsán na standardní\n"
141 "výstup.\n"
142
143 #: catgets/gencat.c:120
144 msgid ""
145 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
146 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
147 msgstr ""
148 "-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]...\n"
149 "[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]...]"
150
151 #: catgets/gencat.c:223 db2/makedb.c:229 iconv/iconv_prog.c:280
152 #: locale/programs/locale.c:254 locale/programs/localedef.c:389
153 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
154 msgstr ""
155 "  Chyby v programu oznamujte pomocí skriptu `glibcbug' na adresu <bugs@gnu.org>\n"
156 "(pouze anglicky), pøipomínky k pøekladu zasílejte na <cs@li.org> (èesky).\n"
157
158 #: catgets/gencat.c:236 db2/makedb.c:242 elf/sprof.c:359
159 #: iconv/iconv_prog.c:294 locale/programs/locale.c:267
160 #: locale/programs/localedef.c:403 nscd/nscd.c:223 nss/getent.c:65
161 #: posix/getconf.c:624
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
165 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
166 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
167 msgstr ""
168 "  Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
169 "  Toto je volné programové vybavení; podmínky pro kopírování a roz¹iøování\n"
170 "naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
171 "a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NÌJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚÈEL.\n"
172
173 #: catgets/gencat.c:241 db2/makedb.c:247 elf/sprof.c:365
174 #: iconv/iconv_prog.c:299 locale/programs/locale.c:272
175 #: locale/programs/localedef.c:408 nscd/nscd.c:228 nss/getent.c:70
176 #: posix/getconf.c:629
177 #, c-format
178 msgid "Written by %s.\n"
179 msgstr "Autor: %s.\n"
180
181 #: catgets/gencat.c:266
182 msgid "*standard input*"
183 msgstr "*standardní vstup*"
184
185 #: catgets/gencat.c:272 db2/makedb.c:167 iconv/iconv_prog.c:177
186 #, c-format
187 msgid "cannot open input file `%s'"
188 msgstr "vstupní soubor `%s' nelze otevøít"
189
190 #: catgets/gencat.c:361 catgets/gencat.c:438
191 msgid "illegal set number"
192 msgstr "nepovolené èíslo sady"
193
194 #: catgets/gencat.c:388
195 msgid "duplicate set definition"
196 msgstr "duplicitní definice sady"
197
198 #: catgets/gencat.c:390 catgets/gencat.c:526 catgets/gencat.c:553
199 msgid "this is the first definition"
200 msgstr "toto je první definice"
201
202 #: catgets/gencat.c:466
203 #, c-format
204 msgid "unknown set `%s'"
205 msgstr "neznámá sada `%s'"
206
207 #: catgets/gencat.c:487
208 #, c-format
209 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
210 msgstr "neznámá direktiva `%s' - øádek ignorován"
211
212 #: catgets/gencat.c:524
213 msgid "duplicated message number"
214 msgstr "duplicitní èíslo zprávy"
215
216 #: catgets/gencat.c:551
217 msgid "duplicated message identifier"
218 msgstr "duplicitní identifikátor zprávy"
219
220 #: catgets/gencat.c:619
221 msgid "malformed line ignored"
222 msgstr "deformovaný øádek - ignorován"
223
224 #: catgets/gencat.c:774 catgets/gencat.c:815 db2/makedb.c:181
225 #, c-format
226 msgid "cannot open output file `%s'"
227 msgstr "výstupní soubor `%s' nelze otevøít"
228
229 #: catgets/gencat.c:971
230 msgid "unterminated message"
231 msgstr "neukonèená zpráva"
232
233 #: catgets/gencat.c:1001
234 msgid "while opening old catalog file"
235 msgstr "bìhem otvírání starého katalogu"
236
237 #: db2/makedb.c:58
238 msgid "Convert key to lower case"
239 msgstr "Pøevádí klíèe na malá písmena"
240
241 #: db2/makedb.c:61
242 msgid "Do not print messages while building database"
243 msgstr "Bìhem tvorby databáze nevypisuje zprávy"
244
245 #: db2/makedb.c:63
246 msgid "Print content of database file, one entry a line"
247 msgstr "Vypí¹e obsah databázového souboru, jeden záznam na øádek"
248
249 #: db2/makedb.c:68
250 msgid "Create simple DB database from textual input."
251 msgstr "Vytváøí jednoduché databáze typu DB z textového vstupu."
252
253 #: db2/makedb.c:71
254 msgid ""
255 "INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
256 "-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
257 "-u INPUT-FILE"
258 msgstr ""
259 "VSTUPNÍ_SOUBOR VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
260 "-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR VSTUPNÍ_SOUBOR\n"
261 "-u VSTUPNÍ_SOUBOR"
262
263 #: db2/makedb.c:124 nscd/nscd.c:114 nss/getent.c:392
264 msgid "wrong number of arguments"
265 msgstr "chybný poèet argumentù"
266
267 #: db2/makedb.c:146
268 #, c-format
269 msgid "cannot open database file `%s': %s"
270 msgstr "databázový soubor `%s' nelze otevøít: %s"
271
272 #: db2/makedb.c:148
273 msgid "incorrectly formatted file"
274 msgstr "chybnì formátovaný soubor"
275
276 #: db2/makedb.c:328
277 msgid "duplicate key"
278 msgstr "duplicitní klíè"
279
280 #: db2/makedb.c:334
281 msgid "while writing database file"
282 msgstr "bìhem zápisu databáze"
283
284 #: db2/makedb.c:345
285 #, c-format
286 msgid "problems while reading `%s'"
287 msgstr "problémy bìhem ètení `%s'"
288
289 #: db2/makedb.c:365 db2/makedb.c:382
290 msgid "while reading database"
291 msgstr "bìhem ètení databáze"
292
293 #: elf/dl-open.c:159
294 msgid "invalid mode for dlopen()"
295 msgstr "neplatný mód pro dlopen()"
296
297 #: elf/dlsym.c:59 elf/dlvsym.c:62
298 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
299 msgstr "RTLD_NEXT je pou¾ito pro kód, který není dynamicky zaveden"
300
301 #: elf/sprof.c:76
302 msgid "Output selection:"
303 msgstr "Výbìr výstupu:"
304
305 #: elf/sprof.c:78
306 msgid "print list of count paths and their number of use"
307 msgstr "vypí¹e seznam symbolù a poèet jejich pou¾ití"
308
309 #: elf/sprof.c:80
310 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
311 msgstr "vytvoøí jednoduchý profil s poèty a tiky"
312
313 #: elf/sprof.c:81
314 msgid "generate call graph"
315 msgstr "vytvoøí graf volání"
316
317 #: elf/sprof.c:88
318 msgid "Read and display shared object profiling data"
319 msgstr "Pøeètení a vypsání profilovacích dat sdíleného objektu."
320
321 #: elf/sprof.c:91
322 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
323 msgstr "SDÍLENÝ_OBJEKT [PROF_DATA]"
324
325 #: elf/sprof.c:276
326 #, c-format
327 msgid "no filename for profiling data given and shared object `%s' has no soname"
328 msgstr "název souboru pro profilovací data nebyl zadán a sdílený objekt `%s' nemá soname"
329
330 #: elf/sprof.c:408
331 #, c-format
332 msgid "failed to load shared object `%s'"
333 msgstr "sdílený objekt `%s' se nepodaøilo zavést"
334
335 #: elf/sprof.c:417
336 msgid "cannot create internal descriptors"
337 msgstr "interní deskriptory nelze vytvoøit"
338
339 #: elf/sprof.c:537
340 #, c-format
341 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
342 msgstr "Znovuotevøení sdíleného objektu `%s' nebylo úspì¹né"
343
344 #: elf/sprof.c:544
345 msgid "mapping of section headers failed"
346 msgstr "chyba pøi mapování hlavièek sekcí do pamìti"
347
348 #: elf/sprof.c:554
349 msgid "mapping of section header string table failed"
350 msgstr "chyba pøi mapování tabulky øetìzcù z hlavièky sekce do pamìti"
351
352 #: elf/sprof.c:574
353 #, c-format
354 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
355 msgstr ""
356 "*** Ze souboru `%s' byly odstranìny ladící informace: podrobná analýza\n"
357 "není mo¾ná\n"
358
359 #: elf/sprof.c:604
360 msgid "failed to load symbol data"
361 msgstr "data symbolù se nepodaøila naèíst"
362
363 #: elf/sprof.c:674
364 msgid "cannot load profiling data"
365 msgstr "profilovací data nelze naèíst"
366
367 #: elf/sprof.c:683
368 msgid "while stat'ing profiling data file"
369 msgstr "bìhem funkce stat() na soubor profilovacích informací"
370
371 #: elf/sprof.c:691
372 #, c-format
373 msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
374 msgstr "profilovací data `%s' nesouhlasí se sdíleným objektem `%s'"
375
376 #: elf/sprof.c:702
377 msgid "failed to mmap the profiling data file"
378 msgstr "soubor profilovacích dat se nepodaøilo mmap-ovat"
379
380 #: elf/sprof.c:710
381 msgid "error while closing the profiling data file"
382 msgstr "chyba bìhem uzavírání souboru profilovacích dat"
383
384 #: elf/sprof.c:719 elf/sprof.c:777
385 msgid "cannot create internal descriptor"
386 msgstr "interní deskriptor nelze vytvoøit"
387
388 #: elf/sprof.c:766
389 #, c-format
390 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
391 msgstr "`%s' nejsou správná profilovací data pro `%s'"
392
393 #: elf/sprof.c:935 elf/sprof.c:987
394 msgid "cannot allocate symbol data"
395 msgstr "pamì» pro symboly nelze alokovat"
396
397 #: iconv/iconv_prog.c:54
398 msgid "Input/Output format specification:"
399 msgstr "Zadání vstupnì/výstupního formátu:"
400
401 #: iconv/iconv_prog.c:55
402 msgid "encoding of original text"
403 msgstr "kódování vstupního textu"
404
405 #: iconv/iconv_prog.c:56
406 msgid "encoding for output"
407 msgstr "výstupní kódování"
408
409 #: iconv/iconv_prog.c:57
410 msgid "Information:"
411 msgstr "Informace:"
412
413 #: iconv/iconv_prog.c:58
414 msgid "list all known coded character sets"
415 msgstr "vypí¹e v¹echny známé znakové sady"
416
417 #: iconv/iconv_prog.c:59 locale/programs/localedef.c:101
418 msgid "Output control:"
419 msgstr "Øízení výstupu:"
420
421 #: iconv/iconv_prog.c:60
422 msgid "output file"
423 msgstr "výstupní soubor"
424
425 #: iconv/iconv_prog.c:61
426 msgid "print progress information"
427 msgstr "vypisuje informace o prùbìhu"
428
429 #: iconv/iconv_prog.c:66
430 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
431 msgstr "Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého."
432
433 #: iconv/iconv_prog.c:70
434 msgid "[FILE...]"
435 msgstr "[SOUBOR...]"
436
437 #: iconv/iconv_prog.c:133
438 msgid "neither original nor target encoding specified"
439 msgstr "pùvodní ani cílové kódování není zadáno"
440
441 #: iconv/iconv_prog.c:135
442 msgid "original encoding not specified using `-f'"
443 msgstr "pùvodní kódování nebylo pomocí `-f' zadáno"
444
445 #: iconv/iconv_prog.c:137
446 msgid "target encoding not specified using `-t'"
447 msgstr "kódování cíle nebylo pomocí `-t' zadáno"
448
449 #: iconv/iconv_prog.c:144
450 #, c-format
451 msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
452 msgstr "konverze z `%s' do `%s' není podporována"
453
454 #: iconv/iconv_prog.c:147
455 msgid "failed to start conversion processing"
456 msgstr "konverze se nezdaøila"
457
458 #: iconv/iconv_prog.c:155
459 msgid "cannot open output file"
460 msgstr "výstupní soubor nelze otevøít"
461
462 #: iconv/iconv_prog.c:193
463 #, c-format
464 msgid "error while closing input `%s'"
465 msgstr "chyba bìhem uzavírání vstupu `%s'"
466
467 #: iconv/iconv_prog.c:239
468 msgid "error while closing output file"
469 msgstr "chyba bìhem uzavírání výstupního souboru"
470
471 #: iconv/iconv_prog.c:326
472 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
473 msgstr "konverze zastavena kvùli problému pøi zápisu výstupu"
474
475 #: iconv/iconv_prog.c:342
476 #, c-format
477 msgid "illegal input sequence at position %ld"
478 msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %ld"
479
480 #: iconv/iconv_prog.c:346
481 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
482 msgstr "nekompletní znak nebo shift sekvence na konci vyrovnávací pamìti"
483
484 #: iconv/iconv_prog.c:350
485 msgid "internal error (illegal descriptor)"
486 msgstr "vnitøní chyba (nepøípustný deskriptor)"
487
488 #: iconv/iconv_prog.c:353
489 #, c-format
490 msgid "unknown iconv() error %d"
491 msgstr "neznámá chyba funkce iconv() (%d)"
492
493 #: iconv/iconv_prog.c:389 iconv/iconv_prog.c:420
494 msgid "error while reading the input"
495 msgstr "chyba bìhem ètení vstupu"
496
497 #: iconv/iconv_prog.c:406
498 msgid "unable to allocate buffer for input"
499 msgstr "vyrovnávací pamì» pro vstup nelze alokovat"
500
501 #: iconv/iconv_prog.c:536
502 msgid ""
503 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
504 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
505 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
506 "listed with several different names (aliases).\n"
507 "  Some of the names are no plain strings but instead regular expressions and\n"
508 "they match a variety of names which can be given as parameters to the\n"
509 "program.\n"
510 "\n"
511 "  "
512 msgstr ""
513 "  Nasledující seznam obsahuje v¹echny známé znakové sady. To nutnì neznamená,\n"
514 "¾e v¹echny kombinace tìchto názvù mohou být pou¾ity pro argumenty Z a DO.\n"
515 "Jedna znaková sada mù¾e být uvedena pod vícerými názvy (pøezdívkami).\n"
516 "  Nìkteré z názvù nejsou obyèejné øetìzce, ale regulární výrazy, které\n"
517 "urèují mo¾né parametry programu.\n"
518 "\n"
519 "  "
520
521 #: inet/rcmd.c:110
522 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
523 msgstr "rcmd: soket: Volný port nebyl nalezen\n"
524
525 # pøipojen na adresu %s:
526 # spojení s adresou %s:
527 #: inet/rcmd.c:136
528 #, c-format
529 msgid "connect to address %s: "
530 msgstr "pøipojení na adresou %s: "
531
532 #: inet/rcmd.c:143
533 #, c-format
534 msgid "Trying %s...\n"
535 msgstr "Zkou¹í se %s...\n"
536
537 #: inet/rcmd.c:166
538 #, c-format
539 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
540 msgstr "rcmd: write (nastavování stderr): %m\n"
541
542 #: inet/rcmd.c:176
543 #, c-format
544 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
545 msgstr "rcmd: poll (nastavování stderr): %m\n"
546
547 #: inet/rcmd.c:179
548 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
549 msgstr "poll: chyba protokolu bìhem pøípravy okruhu\n"
550
551 #: inet/rcmd.c:197
552 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
553 msgstr "soket: chyba protokolu pøi pøípravì okruhu\n"
554
555 #: inet/rcmd.c:307
556 msgid "lstat failed"
557 msgstr "funkce lstat() skonèila s chybou"
558
559 #: inet/rcmd.c:309
560 msgid "not regular file"
561 msgstr "není obyèejným souborem"
562
563 #: inet/rcmd.c:314
564 msgid "cannot open"
565 msgstr "nelze otevøít"
566
567 #: inet/rcmd.c:316
568 msgid "fstat failed"
569 msgstr "funkce fstat() skonèila s chybou"
570
571 #: inet/rcmd.c:318
572 msgid "bad owner"
573 msgstr "chybný vlastník"
574
575 #: inet/rcmd.c:320
576 msgid "writeable by other than owner"
577 msgstr "zapisovatelný nejen pro vlastníka"
578
579 # nìkde existuje pevný odkaz
580 #: inet/rcmd.c:322
581 msgid "hard linked somewhere"
582 msgstr "na soubor se odkazuje více pevných odkazù"
583
584 #: inet/ruserpass.c:161
585 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
586 msgstr "Chyba: soubor .netrc je èitelný i pro ostatní."
587
588 #: inet/ruserpass.c:162
589 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
590 msgstr "Odstraòte heslo nebo zaka¾te ètení souboru ostatním."
591
592 #: inet/ruserpass.c:248
593 #, c-format
594 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
595 msgstr "Neznámé klíèové slovo v .netrc: %s"
596
597 #: locale/programs/charmap.c:83
598 #, c-format
599 msgid "character map file `%s' not found"
600 msgstr "soubor `%s' znakové sady nebyl nalezen"
601
602 #: locale/programs/charmap.c:170
603 #, c-format
604 msgid "default character map file `%s' not found"
605 msgstr "implicitní soubor `%s' znakové sady nebyl nalezen"
606
607 #: locale/programs/charmap.c:261
608 #, c-format
609 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
610 msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být vìt¹í ne¾ <mb_cur_min>\n"
611
612 #: locale/programs/charmap.c:280 locale/programs/charmap.c:296
613 #: locale/programs/repertoire.c:143
614 #, c-format
615 msgid "syntax error in prolog: %s"
616 msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
617
618 #: locale/programs/charmap.c:281
619 msgid "illegal definition"
620 msgstr "nepovolená definice"
621
622 #: locale/programs/charmap.c:297 locale/programs/locfile.c:234
623 #: locale/programs/locfile.c:261 locale/programs/repertoire.c:144
624 msgid "bad argument"
625 msgstr "chybný argument"
626
627 #: locale/programs/charmap.c:318
628 #, c-format
629 msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
630 msgstr "honota pro <%s> musí být mezi 1 a 4"
631
632 #: locale/programs/charmap.c:330
633 msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
634 msgstr "hodnota <mb_cur_max> musí být vìt¹í ne¾ hodnota <mb_cur_min>"
635
636 #: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/repertoire.c:152
637 #, c-format
638 msgid "argument to <%s> must be a single character"
639 msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
640
641 #: locale/programs/charmap.c:399 locale/programs/charmap.c:433
642 #: locale/programs/charmap.c:463 locale/programs/charmap.c:549
643 #: locale/programs/charmap.c:595 locale/programs/charmap.c:628
644 #: locale/programs/charmap.c:660
645 #, c-format
646 msgid "syntax error in %s definition: %s"
647 msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
648
649 #: locale/programs/charmap.c:400 locale/programs/charmap.c:550
650 #: locale/programs/charmap.c:629 locale/programs/repertoire.c:199
651 msgid "no symbolic name given"
652 msgstr "¾ádné symbolické jméno nebylo zadáno"
653
654 #: locale/programs/charmap.c:434
655 msgid "illegal encoding given"
656 msgstr "zadáno nepøípustné kódování"
657
658 #: locale/programs/charmap.c:443
659 msgid "too few bytes in character encoding"
660 msgstr "v kódu znaku je pøíli¹ málo bajtù"
661
662 #: locale/programs/charmap.c:445
663 msgid "too many bytes in character encoding"
664 msgstr "v kódu znaku je pøíli¹ mnoho bajtù"
665
666 #: locale/programs/charmap.c:465 locale/programs/charmap.c:596
667 #: locale/programs/charmap.c:662 locale/programs/repertoire.c:261
668 msgid "no symbolic name given for end of range"
669 msgstr "¾ádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
670
671 #: locale/programs/charmap.c:481 locale/programs/locfile.c:471
672 #: locale/programs/repertoire.c:278
673 #, c-format
674 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
675 msgstr "Definice `%1$s' nekonèí `END %1$s'"
676
677 #: locale/programs/charmap.c:514
678 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
679 msgstr "definici CHARMAP mohou následovat pouze definice WIDTH"
680
681 #: locale/programs/charmap.c:522 locale/programs/charmap.c:576
682 #, c-format
683 msgid "value for %s must be an integer"
684 msgstr "hodnota pro %s musí být celé èíslo"
685
686 #: locale/programs/charmap.c:677 locale/programs/locfile.c:1008
687 #, c-format
688 msgid "%s: error in state machine"
689 msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
690
691 #: locale/programs/charmap.c:684 locale/programs/repertoire.c:289
692 #, c-format
693 msgid "%s: premature end of file"
694 msgstr "%s: pøedèasný konec souboru"
695
696 #: locale/programs/charmap.c:701 locale/programs/charmap.c:712
697 #, c-format
698 msgid "unknown character `%s'"
699 msgstr "neznámý znak `%s'"
700
701 #: locale/programs/charset.c:64 locale/programs/charset.c:118
702 #, c-format
703 msgid "duplicate character name `%s'"
704 msgstr "duplicitní název znaku `%s'"
705
706 #: locale/programs/charset.c:78
707 msgid "illegal names for character range"
708 msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znakù"
709
710 #: locale/programs/charset.c:98
711 #, c-format
712 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
713 msgstr "<%s> a <%s> jsou zakázané názvy pro rozsah"
714
715 #: locale/programs/charset.c:104
716 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
717 msgstr "horní mez rozsahu je men¹í ne¾ dolní"
718
719 #: locale/programs/ld-collate.c:170 locale/programs/ld-collate.c:176
720 #: locale/programs/ld-collate.c:180 locale/programs/ld-collate.c:1449
721 #: locale/programs/ld-collate.c:1478 locale/programs/locfile.c:1082
722 #: locale/programs/xmalloc.c:70 login/programs/database.c:62
723 #: login/programs/database.c:79 login/programs/database.c:95
724 #: posix/getconf.c:682
725 msgid "memory exhausted"
726 msgstr "pamì» vyèerpána"
727
728 #: locale/programs/ld-collate.c:249
729 #, c-format
730 msgid "no weight defined for symbol `%s'"
731 msgstr "symbol `%s' nemá definovanou váhu"
732
733 #: locale/programs/ld-collate.c:267
734 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
735 msgstr "chybí definice symbolu `UNDEFINED'"
736
737 #: locale/programs/ld-collate.c:336
738 msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
739 msgstr "Výpoèet velkosti tabulky pro informace o øazení (mù¾e chvíli trvat)..."
740
741 #: locale/programs/ld-collate.c:370 locale/programs/ld-ctype.c:1291
742 msgid " done\n"
743 msgstr " dokonèeno\n"
744
745 #: locale/programs/ld-collate.c:1064 locale/programs/ld-collate.c:1192
746 #, c-format
747 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
748 msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje symbolické jméno ve znakové sadì"
749
750 #: locale/programs/ld-collate.c:1073
751 #, c-format
752 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element definition"
753 msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje jiný prvek"
754
755 #: locale/programs/ld-collate.c:1082
756 #, c-format
757 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
758 msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici symbolu"
759
760 #: locale/programs/ld-collate.c:1118
761 msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
762 msgstr "Øetìzec `z-èeho' v deklaraci prvku øazení obsahuje neznámý znak"
763
764 #: locale/programs/ld-collate.c:1125
765 msgid "illegal collation element"
766 msgstr "nepovolený prvek øazení"
767
768 #: locale/programs/ld-collate.c:1150
769 msgid "duplicate collating element definition"
770 msgstr "duplicitní definice prvku øazení"
771
772 #: locale/programs/ld-collate.c:1158
773 msgid "error while inserting collation element into hash table"
774 msgstr "chyba bìhem vkládání prvku øazení do ha¹ovací tabulky"
775
776 #: locale/programs/ld-collate.c:1170
777 msgid "error while inserting to hash table"
778 msgstr "chyba bìhem vkládání do hashovací tabulky"
779
780 #: locale/programs/ld-collate.c:1175 locale/programs/ld-collate.c:1218
781 #, c-format
782 msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
783 msgstr "nový symbol øazení nelze vlo¾it: %s"
784
785 #: locale/programs/ld-collate.c:1201
786 #, c-format
787 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
788 msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici prvku"
789
790 #: locale/programs/ld-collate.c:1210
791 #, c-format
792 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
793 msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici jiného symbolu"
794
795 #: locale/programs/ld-collate.c:1297
796 #, c-format
797 msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
798 msgstr "duplicitní definice znaku `%.*s'"
799
800 #: locale/programs/ld-collate.c:1324
801 #, c-format
802 msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
803 msgstr "prvek øazení `%.*s' nelze vlo¾it"
804
805 #: locale/programs/ld-collate.c:1339
806 #, c-format
807 msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
808 msgstr "prvek øazení `%.*s' uveden více ne¾ jednou - øádek ignorován"
809
810 #: locale/programs/ld-collate.c:1357
811 #, c-format
812 msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
813 msgstr "symbol øazení `%.*s' uveden více ne¾ jednou - øádek ignorován"
814
815 # s/z
816 #: locale/programs/ld-collate.c:1370
817 msgid "cannot process order specification"
818 msgstr "zadané poøadí øazení nelze zpracovat"
819
820 #: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:1572
821 #: locale/programs/ld-collate.c:1747
822 #, c-format
823 msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
824 msgstr "neznámý symbol `%.*s' - øádek ignorován"
825
826 #: locale/programs/ld-collate.c:1393
827 msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
828 msgstr "dva øádky za sebou obsahující `...' nejsou povoleny"
829
830 #: locale/programs/ld-collate.c:1401
831 msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
832 msgstr "øádek pøed '...' neobsahuje definici znaku"
833
834 #: locale/programs/ld-collate.c:1422
835 msgid "line after ellipsis must contain character definition"
836 msgstr "øádek za '...'  musí obsahovat definici znaku"
837
838 #: locale/programs/ld-collate.c:1429
839 msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
840 msgstr "koncový bod `...' je vìt¹í ne¾ poèáteèní"
841
842 #: locale/programs/ld-collate.c:1503 locale/programs/ld-collate.c:1510
843 msgid "cannot insert into result table"
844 msgstr "do výsledné tabulky nelze vkládat"
845
846 #: locale/programs/ld-collate.c:1582 locale/programs/ld-collate.c:1628
847 msgid "specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
848 msgstr "uvedení váhy pro symbol øazení nemá význam"
849
850 #: locale/programs/ld-collate.c:1637
851 msgid "too many weights"
852 msgstr "pøíli¹ mnoho vah"
853
854 #: locale/programs/ld-collate.c:1666
855 msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
856 msgstr "`...' mù¾e být pou¾ito jen v polo¾kách `...' a `UNDEFINED'"
857
858 # Pøeklad OK
859 #: locale/programs/ld-collate.c:1699
860 msgid "unterminated weight name"
861 msgstr "escape sekvence není celá"
862
863 # prázdné jméno váhy - øádek ignorován
864 #: locale/programs/ld-collate.c:1710
865 msgid "empty weight name: line ignored"
866 msgstr "prázdný váhový název - øádek ignorován"
867
868 #: locale/programs/ld-collate.c:1782
869 msgid "illegal character constant in string"
870 msgstr "nepovolený znak v øetìzci"
871
872 #: locale/programs/ld-ctype.c:269
873 #, c-format
874 msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
875 msgstr "znak %s'%s' ve tøídì `%s' musí být ve tøídì `%s'"
876
877 #: locale/programs/ld-ctype.c:294
878 #, c-format
879 msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
880 msgstr "znak %s'%s' ve tøídì `%s' nesmí být ve tøídì `%s'"
881
882 #: locale/programs/ld-ctype.c:307
883 #, c-format
884 msgid "internal error in %s, line %u"
885 msgstr "vnitøní chyba ve funkci %s na øádku %u"
886
887 #: locale/programs/ld-ctype.c:320
888 msgid "character <SP> not defined in character map"
889 msgstr "znak <SP> není ve znakové sadì definován"
890
891 #: locale/programs/ld-ctype.c:330
892 #, c-format
893 msgid "<SP> character not in class `%s'"
894 msgstr "znak <SP> ve tøídì `%s' není"
895
896 #: locale/programs/ld-ctype.c:342
897 #, c-format
898 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
899 msgstr "znak <SP> nesmí ve tøídì `%s' být"
900
901 #: locale/programs/ld-ctype.c:825
902 #, c-format
903 msgid "character class `%s' already defined"
904 msgstr "tøída znakù `%s' ji¾ je definována"
905
906 #: locale/programs/ld-ctype.c:831
907 #, c-format
908 msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
909 msgstr "implementaèní omezení: maximální poèet tøíd znakù je %d"
910
911 #: locale/programs/ld-ctype.c:857
912 #, c-format
913 msgid "character map `%s' already defined"
914 msgstr "znaková sada `%s' ji¾ je definována"
915
916 #: locale/programs/ld-ctype.c:863
917 #, c-format
918 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
919 msgstr "implementaèní omezení: maximální poèet znakových sad je %d"
920
921 #: locale/programs/ld-ctype.c:964 locale/programs/ld-ctype.c:1029
922 #: locale/programs/ld-ctype.c:1040 locale/programs/ld-ctype.c:1051
923 #: locale/programs/ld-ctype.c:1062 locale/programs/ld-ctype.c:1073
924 #: locale/programs/ld-ctype.c:1084 locale/programs/ld-ctype.c:1113
925 #: locale/programs/ld-ctype.c:1124 locale/programs/ld-ctype.c:1165
926 #: locale/programs/ld-ctype.c:1194 locale/programs/ld-ctype.c:1206
927 #, c-format
928 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
929 msgstr "znak `%s', potøebný jako implicitní hodnota, není definován"
930
931 #: locale/programs/ld-ctype.c:1253
932 msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
933 msgstr "Výpoèet velkosti tabulky pro tøídy znakù (mù¾e chvíli trvat)..."
934
935 #: locale/programs/ld-messages.c:86 locale/programs/ld-messages.c:110
936 #, c-format
937 msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
938 msgstr "polo¾ka `%s' kategorie `%s' není definována"
939
940 #: locale/programs/ld-messages.c:101 locale/programs/ld-messages.c:125
941 #, c-format
942 msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
943 msgstr "v polo¾ce `%s' v kategorii `%s' není korektní regulární výraz: %s"
944
945 #: locale/programs/ld-messages.c:202 locale/programs/ld-messages.c:213
946 #: locale/programs/ld-messages.c:224 locale/programs/ld-messages.c:235
947 #: locale/programs/ld-time.c:718
948 #, c-format
949 msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
950 msgstr "neznámý znak v polo¾ce `%s' kategorie `%s'"
951
952 #: locale/programs/ld-monetary.c:139
953 msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
954 msgstr "hodnota polo¾ky `int_curr_symbol' kategorie `LC_MONETARY' má chybnou délku"
955
956 #: locale/programs/ld-monetary.c:147
957 msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
958 msgstr "hodnota polo¾ky `int_curr_symbol' kategorie `LC_MONETARY' neodpovídá platnému jménu v ISO 4217"
959
960 #: locale/programs/ld-monetary.c:157 locale/programs/ld-numeric.c:92
961 #, c-format
962 msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
963 msgstr "hodnota polo¾ky `%s' kategorie `%s' nesmí být prázdný øetìzec"
964
965 #: locale/programs/ld-monetary.c:163 locale/programs/ld-numeric.c:98
966 #, c-format
967 msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
968 msgstr "polo¾ka `%s' kategorie `%s' není definována"
969
970 #: locale/programs/ld-monetary.c:369 locale/programs/ld-numeric.c:193
971 #, c-format
972 msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
973 msgstr "`-1' musí být posledním údajem v polo¾ce `%s' kategorie `%s'"
974
975 #: locale/programs/ld-monetary.c:383 locale/programs/ld-numeric.c:207
976 #, c-format
977 msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
978 msgstr "hodnoty polo¾ky `%s' kategorie `%s' musí být men¹í ne¾ 127"
979
980 #: locale/programs/ld-time.c:163
981 #, c-format
982 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
983 msgstr "pøíznak smìru v øetìzci (%d) polo¾ky `era' v kategorii `%s' není '+' ani '-'"
984
985 #: locale/programs/ld-time.c:174
986 #, c-format
987 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
988 msgstr "pøíznak smìru v øetìzci (%d) polo¾ky `era' v kategorii `%s' není jednoznakový"
989
990 #: locale/programs/ld-time.c:187
991 #, c-format
992 msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
993 msgstr "chybná hodnota posunutí v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
994
995 #: locale/programs/ld-time.c:195
996 #, c-format
997 msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
998 msgstr "smetí na konci hodnoty posunutí v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
999
1000 #: locale/programs/ld-time.c:243
1001 #, c-format
1002 msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
1003 msgstr "neplatné poèáteèní datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
1004
1005 #: locale/programs/ld-time.c:252
1006 #, c-format
1007 msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
1008 msgstr "smetí na konci poèáteèního data v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
1009
1010 #: locale/programs/ld-time.c:272
1011 #, c-format
1012 msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
1013 msgstr "nepovolené poèáteèní datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
1014
1015 #: locale/programs/ld-time.c:319
1016 #, c-format
1017 msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
1018 msgstr "neplatné koncové datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
1019
1020 #: locale/programs/ld-time.c:328
1021 #, c-format
1022 msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
1023 msgstr "smetí na konci koncového data v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
1024
1025 #: locale/programs/ld-time.c:348
1026 #, c-format
1027 msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
1028 msgstr "nepovolené koncové datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
1029
1030 #: locale/programs/ld-time.c:358
1031 #, c-format
1032 msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
1033 msgstr "øetìzec (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s' neobsahuje jméno éry"
1034
1035 #: locale/programs/ld-time.c:370
1036 #, c-format
1037 msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
1038 msgstr "øetìzec (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s' je chybného formátu"
1039
1040 #: locale/programs/linereader.c:219
1041 msgid "garbage at end of number"
1042 msgstr "smetí na konci èísla"
1043
1044 #: locale/programs/linereader.c:333
1045 msgid "garbage at end of character code specification"
1046 msgstr "smetí na konci specifikace kódu znaku"
1047
1048 #: locale/programs/linereader.c:390
1049 msgid "unterminated symbolic name"
1050 msgstr "neukonèené symbolické jméno"
1051
1052 #: locale/programs/linereader.c:520 locale/programs/linereader.c:555
1053 msgid "unterminated string"
1054 msgstr "neukonèený øetìzec"
1055
1056 #: locale/programs/linereader.c:551
1057 msgid "illegal escape sequence at end of string"
1058 msgstr "chybná escape-sekvence na konci øetìzce"
1059
1060 #: locale/programs/linereader.h:146
1061 msgid "trailing garbage at end of line"
1062 msgstr "smetí na konci øádku"
1063
1064 #: locale/programs/locale.c:63
1065 msgid "System information:"
1066 msgstr "Systémové informace:"
1067
1068 #: locale/programs/locale.c:65
1069 msgid "Write names of available locales"
1070 msgstr "Vypsání názvù dostupných národních prostøedí"
1071
1072 #: locale/programs/locale.c:67
1073 msgid "Write names of available charmaps"
1074 msgstr "Vypsání názvù dostupných znakových sad"
1075
1076 #: locale/programs/locale.c:68
1077 msgid "Modify output format:"
1078 msgstr "Zmìna výstupního formátu:"
1079
1080 #: locale/programs/locale.c:69
1081 msgid "Write names of selected categories"
1082 msgstr "Vypsání názvù vybraných kategorií"
1083
1084 #: locale/programs/locale.c:70
1085 msgid "Write names of selected keywords"
1086 msgstr "Vypsání názvù vybraných klíèových slov"
1087
1088 #: locale/programs/locale.c:75
1089 msgid "Get locale-specific information."
1090 msgstr "Získání urèitých informací o národním prostøedí."
1091
1092 #: locale/programs/locale.c:78
1093 msgid ""
1094 "NAME\n"
1095 "[-a|-m]"
1096 msgstr ""
1097 "NÁZEV\n"
1098 "[-a|-m]"
1099
1100 #: locale/programs/locale.c:306
1101 #, c-format
1102 msgid "cannot read locale directory `%s'"
1103 msgstr "adresáø `%s' národních prostøedí nelze naèíst"
1104
1105 #: locale/programs/locale.c:346
1106 msgid "while preparing output"
1107 msgstr "bìhem pøípravy výstupu"
1108
1109 #: locale/programs/locale.c:449
1110 #, c-format
1111 msgid "cannot read character map directory `%s'"
1112 msgstr "adresáø `%s' znakových sad nelze naèíst"
1113
1114 #: locale/programs/localedef.c:94
1115 msgid "Input Files:"
1116 msgstr "Vstupní soubory:"
1117
1118 #: locale/programs/localedef.c:96
1119 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
1120 msgstr "Symbolické názvy znakù budou èteny ze SOUBORu (znakové sady)"
1121
1122 #: locale/programs/localedef.c:97
1123 msgid "Source definitions are found in FILE"
1124 msgstr "Naète zdrojovou definici národního prostøedí ze SOUBORu"
1125
1126 #: locale/programs/localedef.c:99
1127 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1128 msgstr "SOUBOR obsahující mapování symbolických názvù na UCS4 hodnoty"
1129
1130 #: locale/programs/localedef.c:103
1131 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1132 msgstr "Vytvoøí výstupní soubor i pøi výskytu varování"
1133
1134 #: locale/programs/localedef.c:104
1135 msgid "Be strictly POSIX conform"
1136 msgstr "Pøesný soulad s POSIX"
1137
1138 #: locale/programs/localedef.c:106
1139 msgid "Suppress warnings and information messages"
1140 msgstr "Potlaèí varovné a informaèní zprávy"
1141
1142 # Verbose
1143 #: locale/programs/localedef.c:107
1144 msgid "Print more messages"
1145 msgstr "Vypí¹e více informací o prùbìhu"
1146
1147 #: locale/programs/localedef.c:112
1148 msgid "Compile locale specification"
1149 msgstr "Kompiluje definice národního prostøedí."
1150
1151 #: locale/programs/localedef.c:190
1152 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1153 msgstr "FATÁLNÍ CHYBA: systém nedefinuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1154
1155 #: locale/programs/localedef.c:198
1156 #, c-format
1157 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
1158 msgstr "soubor `%s' definice národního prostøedí nelze otevøít"
1159
1160 #: locale/programs/localedef.c:273
1161 #, c-format
1162 msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
1163 msgstr "soubor `%s' národního prostøedí pou¾itý v pøíkazu `copy' nebyl nalezen"
1164
1165 #: locale/programs/localedef.c:279
1166 #, c-format
1167 msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
1168 msgstr "nelze vykonat `stat' pro soubor národního prostøedí `%s'"
1169
1170 #: locale/programs/localedef.c:303
1171 #, c-format
1172 msgid "cannot read locale file `%s'"
1173 msgstr "soubor `%s' národního prostøedí nelze èíst"
1174
1175 #: locale/programs/localedef.c:328
1176 #, c-format
1177 msgid "cannot write output files to `%s'"
1178 msgstr "výstupní soubory nelze do `%s' zapsat"
1179
1180 #: locale/programs/localedef.c:334
1181 msgid "no output file produced because warning were issued"
1182 msgstr "výstupní soubor nebyl vytvoøen, proto¾e se vyskytla varování"
1183
1184 #: locale/programs/localedef.c:384
1185 #, c-format
1186 msgid ""
1187 "System's directory for character maps : %s\n"
1188 "                       repertoire maps: %s\n"
1189 "                       locale path    : %s\n"
1190 "%s"
1191 msgstr ""
1192 "Systémový adresáø pro znakové sady:       : %s\n"
1193 "                      repertoáry znakù    : %s\n"
1194 "                      lokalizaèní soubory : %s\n"
1195 "%s"
1196
1197 #: locale/programs/localedef.c:442
1198 msgid "category data requested more than once: should not happen"
1199 msgstr "údaje kategorie po¾adovány více ne¾ jednou - to by se nemìlo stát"
1200
1201 #: locale/programs/locales.h:92
1202 msgid "too many character classes defined"
1203 msgstr "definováno pøíli¹ mnoho znakových tøíd"
1204
1205 #: locale/programs/locfile.c:240
1206 #, c-format
1207 msgid "argument to `%s' must be a single character"
1208 msgstr "argument pro `%s' musí být jednoznakový"
1209
1210 #: locale/programs/locfile.c:283 locale/programs/locfile.c:301
1211 #: locale/programs/locfile.c:319 locale/programs/locfile.c:337
1212 #: locale/programs/locfile.c:355 locale/programs/locfile.c:373
1213 msgid "no repertoire map specified: cannot proceed"
1214 msgstr "repertoár znakù nebyl zadán: nelze pokraèovat"
1215
1216 #: locale/programs/locfile.c:288 locale/programs/locfile.c:306
1217 #: locale/programs/locfile.c:324 locale/programs/locfile.c:342
1218 #: locale/programs/locfile.c:360 locale/programs/locfile.c:378
1219 #, c-format
1220 msgid "cannot read repertoire map `%s'"
1221 msgstr "repertoár znakù `%s' nelze èíst"
1222
1223 #: locale/programs/locfile.c:385
1224 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
1225 msgstr "syntaktická chyba: není uvnitø sekce pro definici národního prostøedí"
1226
1227 #: locale/programs/locfile.c:408
1228 msgid "syntax error in definition of new character class"
1229 msgstr "syntaktická chyba v definici nové tøídy znakù"
1230
1231 #: locale/programs/locfile.c:418
1232 msgid "syntax error in definition of new character map"
1233 msgstr "syntaktická chyba v definici nové znakové sady"
1234
1235 #: locale/programs/locfile.c:465
1236 msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
1237 msgstr "syntaktická chyba v definici kategorie LC_CTYPE"
1238
1239 #: locale/programs/locfile.c:492
1240 msgid "syntax error in character class definition"
1241 msgstr "syntaktická chyba v definici tøídy znakù"
1242
1243 #: locale/programs/locfile.c:550
1244 msgid "syntax error in character conversion definition"
1245 msgstr "syntaktická chyba v definici konverze znakù"
1246
1247 #: locale/programs/locfile.c:595
1248 msgid "expect string argument for `copy'"
1249 msgstr "jako argument pro `copy' oèekáván øetìzec"
1250
1251 #: locale/programs/locfile.c:609
1252 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
1253 msgstr "pøi pou¾ití `copy' není dovoleno pou¾ít ¾ádné jiné klíèové slovo"
1254
1255 #: locale/programs/locfile.c:642
1256 msgid "syntax error in collation definition"
1257 msgstr "syntaktická chyba v definici øazení"
1258
1259 #: locale/programs/locfile.c:652
1260 #, c-format
1261 msgid "collation symbol expected after `%s'"
1262 msgstr "po `%s' je oèekáván symbol øazení"
1263
1264 #: locale/programs/locfile.c:668
1265 msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
1266 msgstr "Za prvním argumentem pro `collating-element' je oèekáváno `from'"
1267
1268 #: locale/programs/locfile.c:677
1269 msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
1270 msgstr "hodnota z-èeho pro `collating-element' musí být øetìzec"
1271
1272 #: locale/programs/locfile.c:715
1273 msgid "unknown collation directive"
1274 msgstr "neznámá direktiva øazení"
1275
1276 #: locale/programs/locfile.c:730
1277 msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
1278 msgstr "poøadí øazení `forward' a `backward' se navzájem vyluèují"
1279
1280 #: locale/programs/locfile.c:750
1281 msgid "syntax error in `order_start' directive"
1282 msgstr "syntaktická chyba v direktivì `order_start'"
1283
1284 #: locale/programs/locfile.c:792
1285 msgid "syntax error in collating order definition"
1286 msgstr "syntaktická chyba v definici poøadí øazení"
1287
1288 #: locale/programs/locfile.c:852
1289 msgid "syntax error in order specification"
1290 msgstr "syntaktická chyba ve specifikaci poøadí"
1291
1292 #: locale/programs/locfile.c:914
1293 msgid "syntax error in monetary locale definition"
1294 msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro penì¾ní údaje"
1295
1296 #: locale/programs/locfile.c:941
1297 msgid "syntax error in numeric locale definition"
1298 msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro èísla"
1299
1300 #: locale/programs/locfile.c:979
1301 msgid "syntax error in time locale definition"
1302 msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro èas"
1303
1304 #: locale/programs/locfile.c:1003
1305 msgid "syntax error in message locale definition"
1306 msgstr "syntaktická chyba v definici národních zpráv"
1307
1308 #: locale/programs/locfile.c:1129
1309 #, c-format
1310 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
1311 msgstr "výstupní soubor `%s' pro kategorii `%s' nelze otevøít"
1312
1313 #: locale/programs/locfile.c:1154
1314 #, c-format
1315 msgid "failure while writing data for category `%s'"
1316 msgstr "chyba bìhem zápisu dat kategorie `%s'"
1317
1318 #: locale/programs/repertoire.c:95
1319 #, c-format
1320 msgid "repertoire map file `%s' not found"
1321 msgstr "soubor `%s' repertoáru znakù nebyl nalezen"
1322
1323 #: locale/programs/repertoire.c:198 locale/programs/repertoire.c:237
1324 #: locale/programs/repertoire.c:260
1325 #, c-format
1326 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
1327 msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znakù: %s"
1328
1329 #: locale/programs/repertoire.c:238
1330 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
1331 msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
1332
1333 #: login/programs/database.c:129
1334 #, c-format
1335 msgid "%s: cannot get modification time"
1336 msgstr "%s: èas poslední zmìny souboru nelze zjistit"
1337
1338 #: login/programs/request.c:91
1339 msgid "cannot read from client"
1340 msgstr "od klienta nelze èíst"
1341
1342 #: login/programs/request.c:120
1343 msgid "cannot write to client"
1344 msgstr "ke klientovi nelze zapisovat"
1345
1346 #: login/programs/request.c:167
1347 msgid "buffer overflow"
1348 msgstr "pøeteèení vyrovnávací pamìti"
1349
1350 #: malloc/mcheck.c:199
1351 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
1352 msgstr "pamì» je konzistentní, knihovna je chybná\n"
1353
1354 #: malloc/mcheck.c:202
1355 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
1356 msgstr "pamì» pøed zaèátkem pøidìleného bloku pøepsána\n"
1357
1358 #: malloc/mcheck.c:205
1359 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
1360 msgstr "pamì» za koncem pøidìleného bloku pøepsána\n"
1361
1362 #: malloc/mcheck.c:208
1363 msgid "block freed twice\n"
1364 msgstr "blok uvolnìn dvakrát\n"
1365
1366 #: malloc/mcheck.c:211
1367 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
1368 msgstr "pochybný mcheck_status, knihovna je chybná\n"
1369
1370 #: malloc/obstack.c:471
1371 msgid "memory exhausted\n"
1372 msgstr "pamì» vyèerpána\n"
1373
1374 #: misc/error.c:107
1375 msgid "Unknown system error"
1376 msgstr "Neznámá chyba systému"
1377
1378 #: nis/nis_call.c:155
1379 msgid "fcntl: F_SETFD"
1380 msgstr "fcntl: F_SETFD"
1381
1382 #: nis/nis_callback.c:187
1383 msgid "unable to free arguments"
1384 msgstr "argumenty nelze uvolnit"
1385
1386 #: nis/nis_error.c:28 nis/ypclnt.c:763 nis/ypclnt.c:837 posix/regex.c:1012
1387 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
1388 msgid "Success"
1389 msgstr "Úspìch"
1390
1391 #: nis/nis_error.c:29
1392 msgid "Probable success"
1393 msgstr "Pravdìpodobnì úspìch"
1394
1395 #: nis/nis_error.c:30
1396 msgid "Not found"
1397 msgstr "Nebylo nalezeno"
1398
1399 #: nis/nis_error.c:31
1400 msgid "Probably not found"
1401 msgstr "Pravdìpodobnì nebylo nalezeno"
1402
1403 #: nis/nis_error.c:32
1404 msgid "Cache expired"
1405 msgstr "®ivotnost cache vypr¹ela"
1406
1407 #: nis/nis_error.c:33
1408 msgid "NIS+ servers unreachable"
1409 msgstr "NIS+ server není dostupný"
1410
1411 #: nis/nis_error.c:34
1412 msgid "Unknown object"
1413 msgstr "Neznámý objekt"
1414
1415 #: nis/nis_error.c:35
1416 msgid "Server busy, try again"
1417 msgstr "Server je zaneprázdnìn, zkuste to znovu"
1418
1419 #: nis/nis_error.c:36
1420 msgid "Generic system error"
1421 msgstr "Obecná chyba systému"
1422
1423 #: nis/nis_error.c:37
1424 msgid "First/Next chain broken"
1425 msgstr "Chyba zøetìzení první/dal¹í"
1426
1427 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
1428 #: nis/nis_error.c:38 nis/ypclnt.c:793
1429 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:108
1430 msgid "Permission denied"
1431 msgstr "Pøístup odmítnut"
1432
1433 #: nis/nis_error.c:39
1434 msgid "Not owner"
1435 msgstr "Není vlastníkem"
1436
1437 # Chyba NIS_NOT_ME
1438 #: nis/nis_error.c:40
1439 msgid "Name not served by this server"
1440 msgstr "Jméno není tímto serverem obsluhováno"
1441
1442 #: nis/nis_error.c:41
1443 msgid "Server out of memory"
1444 msgstr "Pamì» serveru byla vyøerpána"
1445
1446 #: nis/nis_error.c:42
1447 msgid "Object with same name exists"
1448 msgstr "Objekt se stejným názvem ji¾ existuje"
1449
1450 #: nis/nis_error.c:43
1451 msgid "Not master server for this domain"
1452 msgstr "Není hlavní server pro tuto doménu"
1453
1454 #: nis/nis_error.c:44
1455 msgid "Invalid Object for operation"
1456 msgstr "Pro operaci neplatný objekt"
1457
1458 #: nis/nis_error.c:45
1459 msgid "Malformed Name, or illegal name"
1460 msgstr "Chybnì formovaný nebo nepøípustný název"
1461
1462 #: nis/nis_error.c:46
1463 msgid "Unable to create callback"
1464 msgstr "Zpìtné volání nelze vytvoøit"
1465
1466 #: nis/nis_error.c:47
1467 msgid "Results Sent to callback proc"
1468 msgstr "Výsledky zaslány proceduøe zpìtného volání"
1469
1470 #: nis/nis_error.c:48
1471 msgid "Not Found, no such name"
1472 msgstr "Nebylo nalezeno, takové jméno neexistuje"
1473
1474 #: nis/nis_error.c:49
1475 msgid "Name/entry isn't unique"
1476 msgstr "Jméno/záznam nejsou jednoznaèné"
1477
1478 # Modifikace selhala
1479 # Chyba NIS_IBMODERROR
1480 #: nis/nis_error.c:50
1481 msgid "Modification failed"
1482 msgstr "Zmìna nebyla provedena"
1483
1484 #: nis/nis_error.c:51
1485 msgid "Database for table does not exist"
1486 msgstr "Databáze pro tabulku neexistuje"
1487
1488 #: nis/nis_error.c:52
1489 msgid "Entry/Table type mismatch"
1490 msgstr "Nesoulad záznamu s tabulkou"
1491
1492 #: nis/nis_error.c:53
1493 msgid "Link Points to illegal name"
1494 msgstr "Odkaz odkazuje na nedovolený název"
1495
1496 #: nis/nis_error.c:54
1497 msgid "Partial Success"
1498 msgstr "Èásteèný úspìch"
1499
1500 #: nis/nis_error.c:55
1501 msgid "Too Many Attributes"
1502 msgstr "Pøíli¹ mnoho atributù"
1503
1504 #: nis/nis_error.c:56
1505 msgid "Error in RPC subsystem"
1506 msgstr "Chyba v subsystému RPC"
1507
1508 #: nis/nis_error.c:57
1509 msgid "Missing or malformed attribute"
1510 msgstr "Chybìjící nebo chybnì formovaný atribut"
1511
1512 #: nis/nis_error.c:58
1513 msgid "Named object is not searchable"
1514 msgstr "Pojmenovaný objekt není prohledávatelný"
1515
1516 #: nis/nis_error.c:59
1517 msgid "Error while talking to callback proc"
1518 msgstr "Chyba bìhem komunikace s procedurou zpìtného volání"
1519
1520 # Zaznamenán prostor názvù mimo NIS+
1521 #: nis/nis_error.c:60
1522 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
1523 msgstr "Spatøen prostor názvù mimo NIS+"
1524
1525 #: nis/nis_error.c:61
1526 msgid "Illegal object type for operation"
1527 msgstr "Nedovolený typ objektu pro operaci"
1528
1529 #: nis/nis_error.c:62
1530 msgid "Passed object is not the same object on server"
1531 msgstr "Do¹lý objekt není na serveru tímté¾ objektem"
1532
1533 # Chyba NIS_MODFAIL
1534 #: nis/nis_error.c:63
1535 msgid "Modify operation failed"
1536 msgstr "Operace zmìny nebyla provedena úspì¹nì"
1537
1538 #: nis/nis_error.c:64
1539 msgid "Query illegal for named table"
1540 msgstr "Zakázaná otázka pro danou tabulku"
1541
1542 #: nis/nis_error.c:65
1543 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
1544 msgstr "Pokus o odstranìní neprázdné tabulky"
1545
1546 #: nis/nis_error.c:66
1547 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
1548 msgstr "Chyba pøi pøístupu k souboru studeného startu NIS+. Je NIS+ nainstalováno?"
1549
1550 #: nis/nis_error.c:67
1551 msgid "Full resync required for directory"
1552 msgstr "Adresáø vy¾aduje úplnou resynchronizaci"
1553
1554 #: nis/nis_error.c:68
1555 msgid "NIS+ operation failed"
1556 msgstr "NIS+ operace nebyla provedena úspì¹nì"
1557
1558 #: nis/nis_error.c:69
1559 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
1560 msgstr "Slu¾ba NIS+ není dostupná nebo nainstalovaná"
1561
1562 #: nis/nis_error.c:70
1563 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
1564 msgstr "Ano, 42 je smysl ¾ivota"
1565
1566 #: nis/nis_error.c:71
1567 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
1568 msgstr "Toto¾nost NIS+ serveru nelze ovìøit"
1569
1570 #: nis/nis_error.c:72
1571 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
1572 msgstr "Toto¾nost NIS+ klienta nelze ovìøit"
1573
1574 #: nis/nis_error.c:73
1575 msgid "No file space on server"
1576 msgstr "Na serveru není místo pro soubory"
1577
1578 #: nis/nis_error.c:74
1579 msgid "Unable to create process on server"
1580 msgstr "Na serveru nelze vytvoøit proces"
1581
1582 #: nis/nis_error.c:75
1583 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
1584 msgstr "Hlavní server je zaneprázdnìn, úplný pøenos byl pøeplánován."
1585
1586 #: nis/nis_local_names.c:125
1587 #, c-format
1588 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
1589 msgstr "LOKÁLNÍ záznam pro UID %d v adresáøi %s není unikátní\n"
1590
1591 #: nis/nis_print.c:31
1592 msgid "NIS"
1593 msgstr "NIS"
1594
1595 #: nis/nis_print.c:33
1596 msgid "SUNYP"
1597 msgstr "SUNYP"
1598
1599 #: nis/nis_print.c:35
1600 msgid "IVY"
1601 msgstr "IVY"
1602
1603 #: nis/nis_print.c:37
1604 msgid "DNS"
1605 msgstr "DNS"
1606
1607 #: nis/nis_print.c:39
1608 msgid "X500"
1609 msgstr "X500"
1610
1611 #: nis/nis_print.c:41
1612 msgid "DNANS"
1613 msgstr "DNANS"
1614
1615 #: nis/nis_print.c:43
1616 msgid "XCHS"
1617 msgstr "XCHS"
1618
1619 #: nis/nis_print.c:45
1620 msgid "CDS"
1621 msgstr "CDS"
1622
1623 #: nis/nis_print.c:47
1624 msgid "UNKNOWN"
1625 msgstr "NEZNÁMÝ"
1626
1627 #: nis/nis_print.c:105
1628 msgid "BOGUS OBJECT\n"
1629 msgstr "POCHYBNÝ OBJEKT\n"
1630
1631 #: nis/nis_print.c:108
1632 msgid "NO OBJECT\n"
1633 msgstr "®ÁDNÝ OBJEKT\n"
1634
1635 #: nis/nis_print.c:111
1636 msgid "DIRECTORY\n"
1637 msgstr "ADRESÁØ\n"
1638
1639 #: nis/nis_print.c:114
1640 msgid "GROUP\n"
1641 msgstr "SKUPINA\n"
1642
1643 #: nis/nis_print.c:117
1644 msgid "TABLE\n"
1645 msgstr "TABULKA\n"
1646
1647 #: nis/nis_print.c:120
1648 msgid "ENTRY\n"
1649 msgstr "ZÁZNAM\n"
1650
1651 #: nis/nis_print.c:123
1652 msgid "LINK\n"
1653 msgstr "ODKAZ\n"
1654
1655 #: nis/nis_print.c:126
1656 msgid "PRIVATE\n"
1657 msgstr "SOUKROMÝ\n"
1658
1659 #: nis/nis_print.c:129
1660 msgid "(Unknown object)\n"
1661 msgstr "(Neznámý objekt)\n"
1662
1663 #: nis/nis_print.c:162
1664 #, c-format
1665 msgid "Name : '%s'\n"
1666 msgstr "Název : '%s'\n"
1667
1668 #: nis/nis_print.c:163
1669 #, c-format
1670 msgid "Type : %s\n"
1671 msgstr "Typ  : %s\n"
1672
1673 #: nis/nis_print.c:168
1674 msgid "Master Server :\n"
1675 msgstr "Hlavní server:\n"
1676
1677 # Replika   :
1678 #: nis/nis_print.c:170
1679 msgid "Replicate :\n"
1680 msgstr "Kopie:\n"
1681
1682 #: nis/nis_print.c:171
1683 #, c-format
1684 msgid "\tName       : %s\n"
1685 msgstr "\tNázev         : %s\n"
1686
1687 #: nis/nis_print.c:172
1688 msgid "\tPublic Key : "
1689 msgstr "\tVeøejný klíè  : "
1690
1691 #: nis/nis_print.c:176
1692 msgid "None.\n"
1693 msgstr "®ádný.\n"
1694
1695 #: nis/nis_print.c:179
1696 #, c-format
1697 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
1698 msgstr "Diffie-Hellmann (bitù: %d)\n"
1699
1700 #: nis/nis_print.c:184
1701 #, c-format
1702 msgid "RSA (%d bits)\n"
1703 msgstr "RSA (bitù: %d)\n"
1704
1705 #: nis/nis_print.c:187
1706 msgid "Kerberos.\n"
1707 msgstr "Kerberos.\n"
1708
1709 #: nis/nis_print.c:190
1710 #, c-format
1711 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
1712 msgstr "Neznámý (typ = %d, bitù = %d)\n"
1713
1714 #: nis/nis_print.c:201
1715 #, c-format
1716 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
1717 msgstr "\tUniverzální adresy (%u)\n"
1718
1719 #: nis/nis_print.c:223
1720 msgid "Time to live : "
1721 msgstr "®ivotnost    : "
1722
1723 #: nis/nis_print.c:225
1724 msgid "Default Access rights :\n"
1725 msgstr "Implicitní pøíst. práva :\n"
1726
1727 #: nis/nis_print.c:234
1728 #, c-format
1729 msgid "\tType         : %s\n"
1730 msgstr "\tTyp             : %s\n"
1731
1732 #: nis/nis_print.c:235
1733 msgid "\tAccess rights: "
1734 msgstr "\tPøístupová práva: "
1735
1736 #: nis/nis_print.c:248
1737 msgid "Group Flags :"
1738 msgstr "Pøíznaky skupiny :"
1739
1740 #: nis/nis_print.c:251
1741 msgid "\nGroup Members :\n"
1742 msgstr "\nÈlenové skupin :\n"
1743
1744 #: nis/nis_print.c:262
1745 #, c-format
1746 msgid "Table Type          : %s\n"
1747 msgstr "Typ tabulky         : %s\n"
1748
1749 #: nis/nis_print.c:263
1750 #, c-format
1751 msgid "Number of Columns   : %d\n"
1752 msgstr "Poèet sloupcù       : %d\n"
1753
1754 #: nis/nis_print.c:264
1755 #, c-format
1756 msgid "Character Separator : %c\n"
1757 msgstr "Oddìlovaè znakù     : %c\n"
1758
1759 #: nis/nis_print.c:265
1760 #, c-format
1761 msgid "Search Path         : %s\n"
1762 msgstr "Prohledávací cesta  : %s\n"
1763
1764 #: nis/nis_print.c:266
1765 msgid "Columns             :\n"
1766 msgstr "Sloupce             :\n"
1767
1768 #: nis/nis_print.c:269
1769 #, c-format
1770 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
1771 msgstr "\t[%d]\tNázev            : %s\n"
1772
1773 #: nis/nis_print.c:271
1774 msgid "\t\tAttributes    : "
1775 msgstr "\t\tAtributy         : "
1776
1777 #: nis/nis_print.c:273
1778 msgid "\t\tAccess Rights : "
1779 msgstr "\t\tPøístupová práva : "
1780
1781 #: nis/nis_print.c:282
1782 msgid "Linked Object Type : "
1783 msgstr "Typ odkazovaného objektu : "
1784
1785 #: nis/nis_print.c:284
1786 #, c-format
1787 msgid "Linked to : %s\n"
1788 msgstr "Odkazuje na : %s\n"
1789
1790 #: nis/nis_print.c:293
1791 #, c-format
1792 msgid "\tEntry data of type %s\n"
1793 msgstr "\tVstupní data typu %s\n"
1794
1795 #: nis/nis_print.c:296
1796 #, c-format
1797 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
1798 msgstr "\t[%u] - [%u bajtù] "
1799
1800 #: nis/nis_print.c:299
1801 msgid "Encrypted data\n"
1802 msgstr "©ifrovaná data\n"
1803
1804 #: nis/nis_print.c:301
1805 msgid "Binary data\n"
1806 msgstr "Binární data\n"
1807
1808 #: nis/nis_print.c:314
1809 #, c-format
1810 msgid "Object Name   : %s\n"
1811 msgstr "Název objektu   : %s\n"
1812
1813 #: nis/nis_print.c:315
1814 #, c-format
1815 msgid "Directory     : %s\n"
1816 msgstr "Adresáø         : %s\n"
1817
1818 #: nis/nis_print.c:316
1819 #, c-format
1820 msgid "Owner         : %s\n"
1821 msgstr "Vlastník        : %s\n"
1822
1823 #: nis/nis_print.c:317
1824 #, c-format
1825 msgid "Group         : %s\n"
1826 msgstr "Skupina         : %s\n"
1827
1828 #: nis/nis_print.c:318
1829 msgid "Access Rights : "
1830 msgstr "Pøístupová práva: "
1831
1832 #: nis/nis_print.c:320
1833 msgid "\nTime to Live  : "
1834 msgstr "\n®ivotnost       : "
1835
1836 #: nis/nis_print.c:322
1837 #, c-format
1838 msgid "Creation Time : %s"
1839 msgstr "Èas vytvoøení   : %s"
1840
1841 #: nis/nis_print.c:323
1842 #, c-format
1843 msgid "Mod. Time     : %s"
1844 msgstr "Èas zmìny       : %s"
1845
1846 #: nis/nis_print.c:324
1847 msgid "Object Type   : "
1848 msgstr "Typ objektu     : "
1849
1850 #: nis/nis_print.c:344
1851 #, c-format
1852 msgid "    Data Length = %u\n"
1853 msgstr "    Délka dat = %u\n"
1854
1855 #: nis/nis_print.c:357
1856 #, c-format
1857 msgid "Status            : %s\n"
1858 msgstr "Stav              : %s\n"
1859
1860 #: nis/nis_print.c:358
1861 #, c-format
1862 msgid "Number of objects : %u\n"
1863 msgstr "Poèet objektù     : %u\n"
1864
1865 #: nis/nis_print.c:362
1866 #, c-format
1867 msgid "Object #%d:\n"
1868 msgstr "Objekt #%d:\n"
1869
1870 #: nis/nis_print_group_entry.c:113
1871 #, c-format
1872 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
1873 msgstr "Záznam skupiny pro skupinu \"%s.%s\":\n"
1874
1875 #: nis/nis_print_group_entry.c:121
1876 msgid "    Explicit members:\n"
1877 msgstr "    Explicitní èlenové:\n"
1878
1879 #: nis/nis_print_group_entry.c:126
1880 msgid "    No explicit members\n"
1881 msgstr "    ®ádní explicitní èlenové\n"
1882
1883 #: nis/nis_print_group_entry.c:129
1884 msgid "    Implicit members:\n"
1885 msgstr "    Implicitní èlenové:\n"
1886
1887 #: nis/nis_print_group_entry.c:134
1888 msgid "    No implicit members\n"
1889 msgstr "    ®ádní implicitní èlenové\n"
1890
1891 #: nis/nis_print_group_entry.c:137
1892 msgid "    Recursive members:\n"
1893 msgstr "    Rekurzivní èlenové:\n"
1894
1895 #: nis/nis_print_group_entry.c:142
1896 msgid "    No recursive members\n"
1897 msgstr "    ®ádní rekurzivní èlenové\n"
1898
1899 #: nis/nis_print_group_entry.c:145 nis/nis_print_group_entry.c:161
1900 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
1901 msgstr "    Explicitní neèlenové:\n"
1902
1903 #: nis/nis_print_group_entry.c:150
1904 msgid "    No explicit nonmembers\n"
1905 msgstr "    ®ádní explicitní neèlenové\n"
1906
1907 #: nis/nis_print_group_entry.c:153
1908 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
1909 msgstr "    Implicitní neèlenové:\n"
1910
1911 #: nis/nis_print_group_entry.c:158
1912 msgid "    No implicit nonmembers\n"
1913 msgstr "    ®ádní implicitní neèlenové\n"
1914
1915 #: nis/nis_print_group_entry.c:166
1916 msgid "    No recursive nonmembers\n"
1917 msgstr "    ®ádní rekurzivní neèlenové\n"
1918
1919 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:89
1920 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:159
1921 #, c-format
1922 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
1923 msgstr "DES záznam pro sí»ové jméno %s není jednoznaèný\n"
1924
1925 # zpráva vyjadøuje, ¾e v %s má být seznam id skupin, ale není tomu tak
1926 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:194
1927 #, c-format
1928 msgid "netname2user: missing group id list in '%s'."
1929 msgstr "netname2user: '%s' není seznam id skupin."
1930
1931 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:262
1932 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:268
1933 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:327
1934 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:336
1935 #, c-format
1936 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
1937 msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
1938
1939 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:281
1940 #, c-format
1941 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
1942 msgstr "netname2user: DES záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný"
1943
1944 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:299
1945 #, c-format
1946 msgid "netname2user: principal name '%s' too long"
1947 msgstr "netname2user: hlavní (principal) název '%s' je pøíli¹ dlouhý"
1948
1949 # netname2user: LOCAL záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný
1950 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:349
1951 #, c-format
1952 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
1953 msgstr "netname2user: LOKÁLNÍ záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný"
1954
1955 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:356
1956 msgid "netname2user: should not have uid 0"
1957 msgstr "netname2user: nemìl bych mít uid 0"
1958
1959 #: nis/ypclnt.c:185
1960 #, c-format
1961 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
1962 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
1963
1964 #: nis/ypclnt.c:765
1965 msgid "Request arguments bad"
1966 msgstr "Chybné argumenty ¾ádosti"
1967
1968 #: nis/ypclnt.c:767
1969 msgid "RPC failure on NIS operation"
1970 msgstr "Selhal RPC pøi NIS operaci"
1971
1972 #: nis/ypclnt.c:769
1973 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
1974 msgstr "K serveru obsluhujícímu tuto doménu se nelze pøipojit"
1975
1976 #: nis/ypclnt.c:771
1977 msgid "No such map in server's domain"
1978 msgstr "Tato mapa se v doménì serveru nenachází"
1979
1980 #: nis/ypclnt.c:773
1981 msgid "No such key in map"
1982 msgstr "Tento klíè v mapì neexistuje"
1983
1984 #: nis/ypclnt.c:775
1985 msgid "Internal NIS error"
1986 msgstr "Vnitøní chyba NIS"
1987
1988 #: nis/ypclnt.c:777
1989 msgid "Local resource allocation failure"
1990 msgstr "Chyba pøi pøidìlování místních prostøedkù"
1991
1992 # V NIS databázi ji¾ nejsou dal¹í záznamy
1993 #: nis/ypclnt.c:779
1994 msgid "No more records in map database"
1995 msgstr "®ádné dal¹í záznamy v map databázi"
1996
1997 #: nis/ypclnt.c:781
1998 msgid "Can't communicate with portmapper"
1999 msgstr "S portmapperem nelze komunikovat"
2000
2001 #: nis/ypclnt.c:783
2002 msgid "Can't communicate with ypbind"
2003 msgstr "S ypbind nelze komunikovat"
2004
2005 #: nis/ypclnt.c:785
2006 msgid "Can't communicate with ypserv"
2007 msgstr "S ypserv nelze komunikovat"
2008
2009 #: nis/ypclnt.c:787
2010 msgid "Local domain name not set"
2011 msgstr "Jméno místní domény není nastaveno"
2012
2013 #: nis/ypclnt.c:789
2014 msgid "NIS map database is bad"
2015 msgstr "NIS map databáze je chybná"
2016
2017 #: nis/ypclnt.c:791
2018 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
2019 msgstr "Rozdílné verze NIS klienta a serveru - slu¾bu nelze poskytnout"
2020
2021 #: nis/ypclnt.c:795
2022 msgid "Database is busy"
2023 msgstr "Databáze ji¾ je pou¾ívána"
2024
2025 #: nis/ypclnt.c:797
2026 msgid "Unknown NIS error code"
2027 msgstr "Neznámý chybový kód slu¾by NIS"
2028
2029 #: nis/ypclnt.c:839
2030 msgid "Internal ypbind error"
2031 msgstr "Vnitøní chyba ypbind"
2032
2033 #: nis/ypclnt.c:841
2034 msgid "Domain not bound"
2035 msgstr "Doména není pøipojena"
2036
2037 #: nis/ypclnt.c:843
2038 msgid "System resource allocation failure"
2039 msgstr "Pøidìlení systémového prostøedku nebylo úspì¹né"
2040
2041 #: nis/ypclnt.c:845
2042 msgid "Unknown ypbind error"
2043 msgstr "Neznámá chyba ypbind"
2044
2045 #: nis/ypclnt.c:884
2046 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
2047 msgstr "yp_update: název poèítaèe nelze konvertovat na sí»ový název\n"
2048
2049 #: nis/ypclnt.c:896
2050 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
2051 msgstr "yp_update: adresu serveru nelze zjistit\n"
2052
2053 #: nscd/cache.c:85
2054 msgid "while allocating hash table entry"
2055 msgstr "bìhem alokace záznamu ha¹ovací tabulky"
2056
2057 #: nscd/cache.c:141 nscd/connections.c:148
2058 #, c-format
2059 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
2060 msgstr "stat() nelze na soubor `%s' vykonat stat(): %s"
2061
2062 #: nscd/connections.c:122
2063 msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
2064 msgstr "konfiguraèní soubor nelze naèíst (fatální)"
2065
2066 #: nscd/connections.c:162
2067 #, c-format
2068 msgid "cannot open socket: %s"
2069 msgstr "soket nelze otevøít: %s"
2070
2071 #: nscd/connections.c:180
2072 #, c-format
2073 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
2074 msgstr "soket nemù¾e pøijímat spojení: %s"
2075
2076 #: nscd/connections.c:200
2077 #, c-format
2078 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
2079 msgstr "handle_request: ¾ádost pøijata (verze = %d)"
2080
2081 #: nscd/connections.c:205
2082 #, c-format
2083 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
2084 msgstr "¾ádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
2085
2086 #: nscd/connections.c:229 nscd/connections.c:250
2087 #, c-format
2088 msgid "cannot write result: %s"
2089 msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
2090
2091 #: nscd/connections.c:355
2092 #, c-format
2093 msgid "while accepting connection: %s"
2094 msgstr "bìhem pøijímání spojení: %s"
2095
2096 #: nscd/connections.c:364
2097 #, c-format
2098 msgid "short read while reading request: %s"
2099 msgstr "neúplné ètení ¾ádosti: `%s'"
2100
2101 #: nscd/connections.c:375
2102 #, c-format
2103 msgid "key length in request too long: %Zd"
2104 msgstr "délka klíèe v ¾ádosti je pøíli¹ dlouhá: %Zd"
2105
2106 #: nscd/connections.c:387
2107 #, c-format
2108 msgid "short read while reading request key: %s"
2109 msgstr "neúplné ètení klíèe ¾ádosti: %s"
2110
2111 #: nscd/grpcache.c:99 nscd/hstcache.c:109 nscd/pwdcache.c:105
2112 msgid "while allocating key copy"
2113 msgstr "bìhem alokace kopie klíèe"
2114
2115 #: nscd/grpcache.c:149 nscd/hstcache.c:168 nscd/pwdcache.c:142
2116 msgid "while allocating cache entry"
2117 msgstr "bìhem alokace záznamu cache pamìti"
2118
2119 #: nscd/grpcache.c:191 nscd/hstcache.c:278 nscd/pwdcache.c:188
2120 #, c-format
2121 msgid "short write in %s: %s"
2122 msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
2123
2124 #: nscd/grpcache.c:210
2125 #, c-format
2126 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
2127 msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamìti pro skupiny nalezeno!"
2128
2129 #: nscd/grpcache.c:238
2130 #, c-format
2131 msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
2132 msgstr "\"%d\" nebylo v cache pamìti pro skupiny nalezeno!"
2133
2134 #: nscd/hstcache.c:297 nscd/hstcache.c:328 nscd/hstcache.c:359
2135 #: nscd/hstcache.c:390
2136 #, c-format
2137 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
2138 msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamì»i pro poèítaèe nalezeno!"
2139
2140 #: nscd/nscd.c:78
2141 msgid "Read configuration data from NAME"
2142 msgstr "Naètení údajù o konfiguraci ze souboru NÁZEV"
2143
2144 #: nscd/nscd.c:80
2145 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
2146 msgstr "Nespou¹tí samostatný proces a vypisuje zprávy na aktuálním terminálu"
2147
2148 #: nscd/nscd.c:81
2149 msgid "NUMBER"
2150 msgstr "POÈET"
2151
2152 #: nscd/nscd.c:81
2153 msgid "Start NUMBER threads"
2154 msgstr "Spustí POÈET vláken"
2155
2156 #: nscd/nscd.c:82
2157 msgid "Shut the server down"
2158 msgstr "Zastavení serveru"
2159
2160 #: nscd/nscd.c:83
2161 msgid "Print current configuration statistic"
2162 msgstr "Vypí¹e statistiky aktuální konfigurace"
2163
2164 #: nscd/nscd.c:88
2165 msgid "Name Service Cache Daemon."
2166 msgstr "NSC (Name Service Cache) démon."
2167
2168 #: nscd/nscd.c:121
2169 msgid "already running"
2170 msgstr "ji¾ bì¾í"
2171
2172 #: nscd/nscd.c:185
2173 msgid "Only root is allowed to use this option!"
2174 msgstr "Tento pøepínaè je dostupný pouze superu¾ivateli!"
2175
2176 #: nscd/nscd_conf.c:84
2177 #, c-format
2178 msgid "Parse error: %s"
2179 msgstr "Chyba analýzy: %s"
2180
2181 # ®urnálový soubor?
2182 #: nscd/nscd_conf.c:167
2183 #, c-format
2184 msgid "Could not create log file \"%s\""
2185 msgstr "®urnálový (log) soubor \"%s\" nelze vytvoøit"
2186
2187 # Volba na øádku v nscd.conf nenalezena
2188 #: nscd/nscd_conf.c:181
2189 #, c-format
2190 msgid "Unknown option: %s %s %s"
2191 msgstr "Neznámá volba: %s %s %s"
2192
2193 #: nscd/nscd_stat.c:86
2194 #, c-format
2195 msgid "cannot write statistics: %s"
2196 msgstr "statistiku nelze zapsat: %s"
2197
2198 #: nscd/nscd_stat.c:104
2199 msgid "nscd not running!\n"
2200 msgstr "nscd nebì¾í!\n"
2201
2202 #: nscd/nscd_stat.c:115
2203 msgid "write incomplete"
2204 msgstr "neúplný zápis"
2205
2206 #: nscd/nscd_stat.c:127
2207 msgid "cannot read statistics data"
2208 msgstr "statistické údaje nelze naèíst"
2209
2210 #: nscd/nscd_stat.c:130
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "nscd configuration:\n"
2214 "\n"
2215 "%15d  server debug level\n"
2216 msgstr ""
2217 "konfigurace nscd:\n"
2218 "\n"
2219 "%15d  ladící úroveò serveru\n"
2220
2221 #: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
2222 msgid "      no"
2223 msgstr "      ne"
2224
2225 #: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
2226 msgid "     yes"
2227 msgstr "     ano"
2228
2229 #: nscd/nscd_stat.c:153
2230 msgid ""
2231 "\n"
2232 "%s cache:\n"
2233 "\n"
2234 "%15s  cache is enabled\n"
2235 "%15Zd  suggested size\n"
2236 "%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
2237 "%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
2238 "%15ld  cache hits on positive entries\n"
2239 "%15ld  cache hits on negative entries\n"
2240 "%15ld  cache misses on positive entries\n"
2241 "%15ld  cache misses on negative entries\n"
2242 "%15ld%% cache hit rate\n"
2243 "%15s  check /etc/%s for changes\n"
2244 msgstr ""
2245 "\n"
2246 "%s cache:\n"
2247 "\n"
2248 "%15s  cache je povolena\n"
2249 "%15Zd  navrhovaná velikost\n"
2250 "%15ld  sekund ¾ivotnost pozitivních záznamù\n"
2251 "%15ld  sekund ¾ivotnost negativních záznamù\n"
2252 "%15ld  úspìchù cache pro pozitivní záznamy\n"
2253 "%15ld  úspìchù cache pro negativní záznamy\n"
2254 "%15ld  neúspìchù cache pro pozitivní záznamy\n"
2255 "%15ld  neúspìchù cache pro negativní záznamy\n"
2256 "%15ld%% úspì¹nost cache\n"
2257 "%15s  zkontrolujte zmìny v /etc/%s\n"
2258
2259 #: nscd/pwdcache.c:207
2260 #, c-format
2261 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
2262 msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamì»i pro hesla nalezeno!"
2263
2264 #: nscd/pwdcache.c:235
2265 #, c-format
2266 msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
2267 msgstr "\"%d\" nebylo v cache pamì»i pro hesla nalezeno!"
2268
2269 #: nss/getent.c:49
2270 msgid "database [key ...]"
2271 msgstr "databáze [klíè ...]"
2272
2273 # getent - získává záznamy z administrativní databáze.
2274 #: nss/getent.c:53
2275 msgid "getent - get entries from administrative database."
2276 msgstr "Získává záznamy z administrativní databáze."
2277
2278 #: nss/getent.c:505
2279 #, c-format
2280 msgid "Unknown database: %s\n"
2281 msgstr "Neznámá databáze: %s\n"
2282
2283 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:30
2284 msgid "Address family for hostname not supported"
2285 msgstr "Tøída adres není poèítaèem podporována"
2286
2287 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
2288 msgid "Temporary failure in name resolution"
2289 msgstr "Doèasná chyba pøi vyhodnocování jména"
2290
2291 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
2292 msgid "Bad value for ai_flags"
2293 msgstr "Chybná hodnota ai_flags"
2294
2295 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
2296 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
2297 msgstr "Neopravitelná chyba pøi vyhodnocení názvu"
2298
2299 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
2300 msgid "ai_family not supported"
2301 msgstr "ai_family není podporován"
2302
2303 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
2304 msgid "Memory allocation failure"
2305 msgstr "Alokace pamìti nebyla úspì¹ná"
2306
2307 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
2308 msgid "No address associated with hostname"
2309 msgstr "Jméno poèítaèe nemá pøiøazenu adresu"
2310
2311 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
2312 msgid "Name or service not known"
2313 msgstr "Neznámé jméno nebo slu¾ba"
2314
2315 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
2316 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
2317 msgstr "Jméno serveru není pro ai_socktype podporováno"
2318
2319 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
2320 msgid "ai_socktype not supported"
2321 msgstr "ai_socktype není podporován"
2322
2323 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
2324 msgid "System error"
2325 msgstr "Chyba systému"
2326
2327 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:51
2328 msgid "Unknown error"
2329 msgstr "Neznámá chyba"
2330
2331 #: posix/getconf.c:604
2332 #, c-format
2333 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
2334 msgstr "Pou¾ití: %s jméno_promìnné [cesta]\n"
2335
2336 #: posix/getconf.c:654 posix/getconf.c:670
2337 msgid "undefined"
2338 msgstr "není definováno"
2339
2340 #: posix/getconf.c:692
2341 #, c-format
2342 msgid "Unrecognized variable `%s'"
2343 msgstr "Neznámá promìnná `%s'"
2344
2345 #: posix/getopt.c:677
2346 #, c-format
2347 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
2348 msgstr "%s: pøepínaè `%s' není jednoznaèný\n"
2349
2350 #: posix/getopt.c:702
2351 #, c-format
2352 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
2353 msgstr "%s: pøepínaè `--%s' musí být zadán bez argumentu\n"
2354
2355 #: posix/getopt.c:707
2356 #, c-format
2357 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
2358 msgstr "%s: pøepínaè `%c%s' musí být zadán bez argumentu\n"
2359
2360 #: posix/getopt.c:725 posix/getopt.c:898
2361 #, c-format
2362 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
2363 msgstr "%s: pøepínaè `%s' vy¾aduje argument\n"
2364
2365 # Øíká, ¾e ¾ádný pøepínaè takového jména nebyl nalezen.
2366 #: posix/getopt.c:754
2367 #, c-format
2368 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
2369 msgstr "%s: neznámý pøepínaè `--%s'\n"
2370
2371 # Øíká, ¾e ¾ádný pøepínaè takového jména nebyl nalezen.
2372 #: posix/getopt.c:758
2373 #, c-format
2374 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
2375 msgstr "%s: neznámý pøepínaè `%c%s'\n"
2376
2377 # Rozdíl mezi 'illegal option' a 'invalid option' není ¾ádný. To která zpráva
2378 # je vypisována je dáno tím, zda má být výstup podle normy 'POSIX' nebo ne.
2379 # 'Illegal option' je POSIXové.
2380 #: posix/getopt.c:784
2381 #, c-format
2382 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
2383 msgstr "%s: neznámý pøepínaè -- %c\n"
2384
2385 # Vysvìtlení viz 'illegal option'
2386 #: posix/getopt.c:787
2387 #, c-format
2388 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
2389 msgstr "%s: neznámý pøepínaè -- %c\n"
2390
2391 #: posix/getopt.c:817 posix/getopt.c:947
2392 #, c-format
2393 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
2394 msgstr "%s: pøepínaè vy¾aduje argument -- %c\n"
2395
2396 #: posix/getopt.c:864
2397 #, c-format
2398 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
2399 msgstr "%s: pøepínaè `-W %s' není jednoznaèný\n"
2400
2401 #: posix/getopt.c:882
2402 #, c-format
2403 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
2404 msgstr "%s: pøepínaè `-W %s' musí být zadán bez argumentu\n"
2405
2406 # Nenalezeno
2407 #: posix/regex.c:1013
2408 msgid "No match"
2409 msgstr "®ádná shoda"
2410
2411 #: posix/regex.c:1014
2412 msgid "Invalid regular expression"
2413 msgstr "Nepøípustný regulární výraz"
2414
2415 #: posix/regex.c:1015
2416 msgid "Invalid collation character"
2417 msgstr "Pro øazení nepøípustný znak"
2418
2419 #: posix/regex.c:1016
2420 msgid "Invalid character class name"
2421 msgstr "Nepøípustný název tøídy znakù"
2422
2423 #: posix/regex.c:1017
2424 msgid "Trailing backslash"
2425 msgstr "Koncové zpìtné lomítko"
2426
2427 #: posix/regex.c:1018
2428 msgid "Invalid back reference"
2429 msgstr "Neplatný zpìtný odkaz"
2430
2431 #: posix/regex.c:1019
2432 msgid "Unmatched [ or [^"
2433 msgstr "Nepárová [ or [^"
2434
2435 #: posix/regex.c:1020
2436 msgid "Unmatched ( or \\("
2437 msgstr "Nepárová ( or \\("
2438
2439 #: posix/regex.c:1021
2440 msgid "Unmatched \\{"
2441 msgstr "Nepárová \\{"
2442
2443 #: posix/regex.c:1022
2444 msgid "Invalid content of \\{\\}"
2445 msgstr "Nepøípustný obsah \\{\\}"
2446
2447 #: posix/regex.c:1023
2448 msgid "Invalid range end"
2449 msgstr "Nepøípustný konec rozsahu"
2450
2451 #: posix/regex.c:1024
2452 msgid "Memory exhausted"
2453 msgstr "Pamì» vyèerpána"
2454
2455 #: posix/regex.c:1025
2456 msgid "Invalid preceding regular expression"
2457 msgstr "Nepøípustný pøedchozí regulární výraz"
2458
2459 #: posix/regex.c:1026
2460 msgid "Premature end of regular expression"
2461 msgstr "Pøedèasný konec regulárního výrazu"
2462
2463 #: posix/regex.c:1027
2464 msgid "Regular expression too big"
2465 msgstr "Regulární výraz je pøíli¹ velký"
2466
2467 #: posix/regex.c:1028
2468 msgid "Unmatched ) or \\)"
2469 msgstr "Nepárová ) or \\)"
2470
2471 #: posix/regex.c:5515
2472 msgid "No previous regular expression"
2473 msgstr "Pøedchozí regulární výraz neexistuje"
2474
2475 #: resolv/herror.c:73
2476 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
2477 msgstr "Resolver vrací stav 0 (bez chyby)"
2478
2479 #: resolv/herror.c:74
2480 msgid "Unknown host"
2481 msgstr "Neznámý poèítaè"
2482
2483 #: resolv/herror.c:75
2484 msgid "Host name lookup failure"
2485 msgstr "Název poèítaèe se nepodaøilo nalézt"
2486
2487 #: resolv/herror.c:76
2488 msgid "Unknown server error"
2489 msgstr "Neznámá chyba serveru"
2490
2491 #: resolv/herror.c:77
2492 msgid "No address associated with name"
2493 msgstr "Jméno nemá pøiøazenu adresu"
2494
2495 #: resolv/herror.c:117
2496 msgid "Resolver internal error"
2497 msgstr "Vnitøní chyba resolveru"
2498
2499 #: resolv/herror.c:120
2500 msgid "Unknown resolver error"
2501 msgstr "Neznámá chyba resolveru"
2502
2503 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
2504 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
2505 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
2506 msgid "Operation not permitted"
2507 msgstr "Operace není povolena"
2508
2509 # Adresáø nebo soubor neexistuje
2510 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
2511 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
2512 #. TRANS expected to already exist.
2513 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:31
2514 msgid "No such file or directory"
2515 msgstr "není souborem ani adresáøem"
2516
2517 #. TRANS No process matches the specified process ID.
2518 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:36
2519 msgid "No such process"
2520 msgstr "Tento proces neexistuje"
2521
2522 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
2523 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
2524 #. TRANS again.
2525 #. TRANS
2526 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
2527 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
2528 #. TRANS Primitives}.
2529 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:47
2530 msgid "Interrupted system call"
2531 msgstr "Pøeru¹ené volání systému"
2532
2533 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
2534 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
2535 msgid "Input/output error"
2536 msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
2537
2538 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
2539 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
2540 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
2541 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
2542 #. TRANS computer.
2543 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
2544 msgid "Device not configured"
2545 msgstr "Zaøízení není nakonfigurováno"
2546
2547 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
2548 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
2549 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
2550 #. TRANS GNU system.
2551 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:69
2552 msgid "Argument list too long"
2553 msgstr "Pøíli¹ dlouhý seznam argumentù"
2554
2555 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
2556 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
2557 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:75
2558 msgid "Exec format error"
2559 msgstr "Chybný formát spustitelného souboru"
2560
2561 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
2562 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
2563 #. TRANS versa).
2564 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:82
2565 msgid "Bad file descriptor"
2566 msgstr "Chybný deskriptor souboru"
2567
2568 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
2569 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
2570 #. TRANS to manipulate.
2571 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:89
2572 msgid "No child processes"
2573 msgstr "®ádný potomek neexistuje"
2574
2575 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
2576 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
2577 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
2578 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
2579 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:97
2580 msgid "Resource deadlock avoided"
2581 msgstr "Bylo zabránìno vzájemnému zablokování prostøedkù"
2582
2583 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
2584 #. TRANS because its capacity is full.
2585 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:103
2586 msgid "Cannot allocate memory"
2587 msgstr "Nelze alokovat pamì»"
2588
2589 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
2590 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
2591 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:114
2592 msgid "Bad address"
2593 msgstr "Chybná adresa"
2594
2595 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
2596 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
2597 #. TRANS system in Unix gives this error.
2598 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:121
2599 msgid "Block device required"
2600 msgstr "Vy¾adováno blokové zaøízení"
2601
2602 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
2603 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
2604 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
2605 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:128
2606 msgid "Device or resource busy"
2607 msgstr "Zaøízení nebo zdroj ji¾ jsou pou¾ívány"
2608
2609 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
2610 #. TRANS makes sense to specify a new file.
2611 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:134
2612 msgid "File exists"
2613 msgstr "Soubor ji¾ existuje"
2614
2615 # Nepøípustný odkaz mezi zaøízeními
2616 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
2617 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
2618 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
2619 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:141
2620 msgid "Invalid cross-device link"
2621 msgstr "Odkaz mezi zaøízeními není pøípustný"
2622
2623 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
2624 #. TRANS particular sort of device.
2625 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:147
2626 msgid "No such device"
2627 msgstr "Takové zaøízení neexistuje"
2628
2629 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
2630 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
2631 msgid "Not a directory"
2632 msgstr "není adresáøem"
2633
2634 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
2635 #. TRANS or create or remove hard links to it.
2636 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:158
2637 msgid "Is a directory"
2638 msgstr "je adresáøem"
2639
2640 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
2641 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
2642 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:164
2643 msgid "Invalid argument"
2644 msgstr "Nepøípustný argument"
2645
2646 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
2647 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
2648 #. TRANS
2649 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
2650 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
2651 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
2652 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
2653 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:175
2654 msgid "Too many open files"
2655 msgstr "Pøekroèen limit poètu otevøených souborù"
2656
2657 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
2658 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
2659 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
2660 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:182
2661 msgid "Too many open files in system"
2662 msgstr "V celém systému je pøíli¹ mnoho otevøených souborù"
2663
2664 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
2665 #. TRANS modes on an ordinary file.
2666 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:188
2667 msgid "Inappropriate ioctl for device"
2668 msgstr "Pro toto zaøízení nevhodné ioctl"
2669
2670 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
2671 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
2672 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
2673 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
2674 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
2675 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:197
2676 msgid "Text file busy"
2677 msgstr "Soubor ji¾ je pou¾íván"
2678
2679 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
2680 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
2681 msgid "File too large"
2682 msgstr "Soubor je pøíli¹ velký"
2683
2684 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
2685 #. TRANS disk is full.
2686 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:208
2687 msgid "No space left on device"
2688 msgstr "Na zaøízení ji¾ není volné místo"
2689
2690 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
2691 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
2692 msgid "Illegal seek"
2693 msgstr "Nedovolené nastavení pozice"
2694
2695 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
2696 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:218
2697 msgid "Read-only file system"
2698 msgstr "Systém souborù je pouze pro ètení"
2699
2700 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2701 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2702 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2703 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:225
2704 msgid "Too many links"
2705 msgstr "Pøíli¹ mnoho odkazù"
2706
2707 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
2708 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
2709 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
2710 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
2711 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
2712 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
2713 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
2714 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
2715 msgid "Broken pipe"
2716 msgstr "Pøeru¹ena roura (SIGPIPE)"
2717
2718 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2719 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2720 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:240
2721 msgid "Numerical argument out of domain"
2722 msgstr "Èíselný rozsah mimo definièní obor funkce"
2723
2724 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2725 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2726 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:246
2727 msgid "Numerical result out of range"
2728 msgstr "Èíselný výsledek mimo rozsah"
2729
2730 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2731 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2732 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2733 #. TRANS
2734 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2735 #. TRANS
2736 #. TRANS @itemize @bullet
2737 #. TRANS @item
2738 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2739 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2740 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2741 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2742 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2743 #. TRANS
2744 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2745 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2746 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2747 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2748 #. TRANS
2749 #. TRANS @item
2750 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2751 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2752 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2753 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2754 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2755 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2756 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2757 #. TRANS and return to its command loop.
2758 #. TRANS @end itemize
2759 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:279
2760 msgid "Resource temporarily unavailable"
2761 msgstr "Prostøedek je doèasnì nepøístupný"
2762
2763 # Operace by blokovala
2764 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2765 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2766 #. TRANS
2767 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2768 #. TRANS separate error code.
2769 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
2770 msgid "Operation would block"
2771 msgstr "Operace byla pøeru¹ena"
2772
2773 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2774 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2775 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2776 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2777 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2778 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2779 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2780 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2781 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:300
2782 msgid "Operation now in progress"
2783 msgstr "Operace probíhá"
2784
2785 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2786 #. TRANS mode selected.
2787 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:306
2788 msgid "Operation already in progress"
2789 msgstr "Operace ji¾ probíhá"
2790
2791 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2792 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:311
2793 msgid "Socket operation on non-socket"
2794 msgstr "Soketová operace na objektu, který není soketem"
2795
2796 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2797 #. TRANS maximum size.
2798 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:317
2799 msgid "Message too long"
2800 msgstr "Pøíli¹ dlouhá zpráva"
2801
2802 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2803 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:322
2804 msgid "Protocol wrong type for socket"
2805 msgstr "Protokol nepodporuje sokety"
2806
2807 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2808 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2809 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
2810 msgid "Protocol not available"
2811 msgstr "Protokol není k dispozici"
2812
2813 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2814 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2815 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2816 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:335
2817 msgid "Protocol not supported"
2818 msgstr "Protokol není podporován"
2819
2820 #. TRANS The socket type is not supported.
2821 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:340
2822 msgid "Socket type not supported"
2823 msgstr "Typ soket není podporován"
2824
2825 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2826 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2827 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2828 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2829 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2830 #. TRANS nothing to do for that call.
2831 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:350
2832 msgid "Operation not supported"
2833 msgstr "Operace není podporována"
2834
2835 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2836 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:355
2837 msgid "Protocol family not supported"
2838 msgstr "Rodina protokolù není podporována"
2839
2840 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
2841 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
2842 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
2843 msgid "Address family not supported by protocol"
2844 msgstr "Tøída adres není protokolem podporována"
2845
2846 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
2847 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
2848 msgid "Address already in use"
2849 msgstr "Adresa ji¾ je u¾ívána"
2850
2851 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
2852 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
2853 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
2854 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:373
2855 msgid "Cannot assign requested address"
2856 msgstr "Po¾adovanou adresu nelze pøiøadit"
2857
2858 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2859 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:378
2860 msgid "Network is down"
2861 msgstr "Sí»ování je mimo provoz"
2862
2863 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2864 #. TRANS was unreachable.
2865 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:384
2866 msgid "Network is unreachable"
2867 msgstr "Sí» není dostupná"
2868
2869 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2870 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
2871 msgid "Network dropped connection on reset"
2872 msgstr "Sí» zru¹ila spojení (problém se vzdáleným poèítaèem)"
2873
2874 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2875 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:394
2876 msgid "Software caused connection abort"
2877 msgstr "Software zpùsobil ukonèení spojení (abort)"
2878
2879 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
2880 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
2881 #. TRANS protocol violation.
2882 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:401
2883 msgid "Connection reset by peer"
2884 msgstr "Spojení zru¹eno druhou stranou"
2885
2886 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2887 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2888 #. TRANS other from network operations.
2889 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
2890 msgid "No buffer space available"
2891 msgstr "Pro V/V vyrovnávací pamì» není volná pamì»"
2892
2893 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2894 #. TRANS @xref{Connecting}.
2895 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:414
2896 msgid "Transport endpoint is already connected"
2897 msgstr "Koncový komunikaèní bod je u¾ pøipojen"
2898
2899 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2900 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2901 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2902 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2903 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
2904 msgid "Transport endpoint is not connected"
2905 msgstr "Koncový komunikaèní bod není pøipojen"
2906
2907 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
2908 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
2909 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
2910 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:429
2911 msgid "Destination address required"
2912 msgstr "Cílovou adresu je nutné zadat"
2913
2914 #. TRANS The socket has already been shut down.
2915 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:434
2916 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
2917 msgstr "Spojení bylo pøeru¹eno"
2918
2919 # Pøíli¹ mnoho odkazù - nelze spojit
2920 #. TRANS ???
2921 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
2922 msgid "Too many references: cannot splice"
2923 msgstr "Pøíli¹ mnoho odkazù - nelze spojit"
2924
2925 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
2926 #. TRANS the timeout period.
2927 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
2928 msgid "Connection timed out"
2929 msgstr "Èasový limit pro pøipojení vypr¹el"
2930
2931 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
2932 #. TRANS it is not running the requested service).
2933 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:451
2934 msgid "Connection refused"
2935 msgstr "Spojení odmítnuto"
2936
2937 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2938 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2939 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
2940 msgid "Too many levels of symbolic links"
2941 msgstr "Pøíli¹ mnoho úrovní symbolických odkazù"
2942
2943 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
2944 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
2945 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
2946 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:464
2947 msgid "File name too long"
2948 msgstr "Pøíli¹ dlouhé jméno souboru"
2949
2950 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2951 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:469
2952 msgid "Host is down"
2953 msgstr "Poèítaè není v provozu"
2954
2955 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2956 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:474
2957 msgid "No route to host"
2958 msgstr "K poèítaèi neexistuje cesta"
2959
2960 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
2961 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
2962 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:480
2963 msgid "Directory not empty"
2964 msgstr "Adresáø není prázdný"
2965
2966 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2967 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2968 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2969 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:487
2970 msgid "Too many processes"
2971 msgstr "Pøekroèen limit poètu procesù aktuálního u¾ivatele"
2972
2973 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2974 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2975 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:493
2976 msgid "Too many users"
2977 msgstr "Pøíli¹ mnoho u¾ivatelù"
2978
2979 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
2980 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:498
2981 msgid "Disc quota exceeded"
2982 msgstr "Pøekroèena disková kvóta"
2983
2984 # Neplatný NFS souborový ukazatel
2985 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2986 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2987 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2988 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2989 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:506
2990 msgid "Stale NFS file handle"
2991 msgstr "Zastaralý odkaz na NFS soubor"
2992
2993 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2994 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2995 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2996 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2997 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:514
2998 msgid "Object is remote"
2999 msgstr "Objekt je vzdálený"
3000
3001 #. TRANS ???
3002 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
3003 msgid "RPC struct is bad"
3004 msgstr "RPC struktura je chybná"
3005
3006 #. TRANS ???
3007 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:524
3008 msgid "RPC version wrong"
3009 msgstr "Chybná verze RPC"
3010
3011 #. TRANS ???
3012 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:529
3013 msgid "RPC program not available"
3014 msgstr "RPC program není k dispozici"
3015
3016 #. TRANS ???
3017 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:534
3018 msgid "RPC program version wrong"
3019 msgstr "Chybná verze RPC programu"
3020
3021 #. TRANS ???
3022 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:539
3023 msgid "RPC bad procedure for program"
3024 msgstr "Chybná RPC procedura pro program"
3025
3026 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
3027 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
3028 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
3029 #. TRANS operating system.
3030 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
3031 msgid "No locks available"
3032 msgstr "Zámky nejsou k dispozici"
3033
3034 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
3035 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
3036 #. TRANS
3037 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
3038 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
3039 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:556
3040 msgid "Inappropriate file type or format"
3041 msgstr "Nevhodný typ nebo formát souboru"
3042
3043 #. TRANS ???
3044 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
3045 msgid "Authentication error"
3046 msgstr "Ovìøení toto¾nosti bylo neúspì¹né"
3047
3048 # Potøebuje ovìøovací objekt
3049 #. TRANS ???
3050 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:566
3051 msgid "Need authenticator"
3052 msgstr "Je tøeba ovìøovaèe"
3053
3054 #. TRANS Function not implemented.  Some functions have commands or options defined
3055 #. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
3056 #. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
3057 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:573
3058 msgid "Function not implemented"
3059 msgstr "Funkce není implementována"
3060
3061 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
3062 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
3063 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:579
3064 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
3065 msgstr "Nepøípustný nebo nekompletní vícebajtový nebo ¹iroký znak"
3066
3067 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
3068 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
3069 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
3070 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
3071 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
3072 #. TRANS for information on process groups and these signals.
3073 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:589
3074 msgid "Inappropriate operation for background process"
3075 msgstr "Nevhodná operace pro proces na pozadí"
3076
3077 # Pøekladaè zastaven?
3078 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
3079 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
3080 #. TRANS up, before it has connected to the file.
3081 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
3082 msgid "Translator died"
3083 msgstr "Pøekladatel zemøel"
3084
3085 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
3086 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
3087 #. TRANS @c Don't change it.
3088 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:603
3089 msgid "?"
3090 msgstr "?"
3091
3092 #. TRANS You did @strong{what}?
3093 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
3094 msgid "You really blew it this time"
3095 msgstr "Tentokrát jste to skuteènì zvoral"
3096
3097 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
3098 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:613
3099 msgid "Computer bought the farm"
3100 msgstr "Poèítaè koupil farmu"
3101
3102 # Vdìèná chyba?
3103 #. TRANS This error code has no purpose.
3104 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
3105 msgid "Gratuitous error"
3106 msgstr "Dobrovolná chyba"
3107
3108 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
3109 msgid "Bad message"
3110 msgstr "Chybná zpráva"
3111
3112 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
3113 msgid "Identifier removed"
3114 msgstr "Identifikátor odstranìn"
3115
3116 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
3117 msgid "Multihop attempted"
3118 msgstr "Pokus o spojení pøes více uzlù"
3119
3120 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
3121 msgid "No data available"
3122 msgstr "Data nejsou k dispozici"
3123
3124 # Odkaz byl zpøetrhán?
3125 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
3126 msgid "Link has been severed"
3127 msgstr "Odkaz byl znièen"
3128
3129 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
3130 msgid "No message of desired type"
3131 msgstr "®ádná zpráva ¾ádaného typu"
3132
3133 # Zdroje proudu vyèerpány
3134 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
3135 msgid "Out of streams resources"
3136 msgstr "Ji¾ nejsou volné proudy"
3137
3138 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
3139 msgid "Device not a stream"
3140 msgstr "Zaøízení není proud"
3141
3142 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
3143 msgid "Value too large for defined data type"
3144 msgstr "Hodnota je pøíli¹ velká pro daný datový typ"
3145
3146 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
3147 msgid "Protocol error"
3148 msgstr "Chyba protokolu"
3149
3150 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
3151 msgid "Timer expired"
3152 msgstr "Èasovaè vypr¹el"
3153
3154 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
3155 msgid "Interrupted system call should be restarted"
3156 msgstr "Pøeru¹ené volání systému by mìlo být znovu spu¹tìno"
3157
3158 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
3159 msgid "Channel number out of range"
3160 msgstr "Èíslo kanálu mimo povolený rozsah"
3161
3162 # Úroveò 2 není synchronizována
3163 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
3164 msgid "Level 2 not synchronized"
3165 msgstr "Úroveò 2 - není synchronizováno"
3166
3167 # Úroveò 3 zastavena
3168 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
3169 msgid "Level 3 halted"
3170 msgstr "Úroveò 3 - zastaveno"
3171
3172 # Úroveò 3 nastavena na výchozí hodnoty
3173 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
3174 msgid "Level 3 reset"
3175 msgstr "Úroveò 3 - nastaveno na výchozí hodnoty"
3176
3177 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
3178 msgid "Link number out of range"
3179 msgstr "Èíslo odkazu mimo rozsah"
3180
3181 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
3182 msgid "Protocol driver not attached"
3183 msgstr "Ovladaè protokolu nepøipojen"
3184
3185 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
3186 msgid "No CSI structure available"
3187 msgstr "CSI struktura není dostupná"
3188
3189 # Úroveò 2 zastavena
3190 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
3191 msgid "Level 2 halted"
3192 msgstr "Úroveò 2 - zastaveno"
3193
3194 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
3195 msgid "Invalid exchange"
3196 msgstr "Nepøípustná výmìna"
3197
3198 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
3199 msgid "Invalid request descriptor"
3200 msgstr "Nepøípustný deskriptor ¾ádosti"
3201
3202 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
3203 msgid "Exchange full"
3204 msgstr "Plné støedisko"
3205
3206 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
3207 msgid "No anode"
3208 msgstr "®ádný anode"
3209
3210 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
3211 msgid "Invalid request code"
3212 msgstr "Neplatný kód ¾ádosti"
3213
3214 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
3215 msgid "Invalid slot"
3216 msgstr "Neplatný slot"
3217
3218 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
3219 msgid "File locking deadlock error"
3220 msgstr "Vzájemné zablokování pøi zamykaní souboru"
3221
3222 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
3223 msgid "Bad font file format"
3224 msgstr "Chybný formát fontu"
3225
3226 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
3227 msgid "Machine is not on the network"
3228 msgstr "Poèítaè není v síti"
3229
3230 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
3231 msgid "Package not installed"
3232 msgstr "Balík není nainstalován"
3233
3234 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
3235 msgid "Advertise error"
3236 msgstr "Chyba pøi zveøejnìní"
3237
3238 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
3239 msgid "Srmount error"
3240 msgstr "Chyba srmount"
3241
3242 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
3243 msgid "Communication error on send"
3244 msgstr "Chyba komunikace pøi vysílaní"
3245
3246 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
3247 msgid "RFS specific error"
3248 msgstr "RFS-specifická chyba"
3249
3250 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
3251 msgid "Name not unique on network"
3252 msgstr "Jméno v síti není jednoznaèné"
3253
3254 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
3255 msgid "File descriptor in bad state"
3256 msgstr "Deskriptor souboru se nachází v chybném stavu"
3257
3258 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
3259 msgid "Remote address changed"
3260 msgstr "Vzdálená adresa byla zmìnila"
3261
3262 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
3263 msgid "Can not access a needed shared library"
3264 msgstr "K potøebné sdílené knihovnì nelze pøistoupit"
3265
3266 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
3267 msgid "Accessing a corrupted shared library"
3268 msgstr "Pou¾ití po¹kozené sdílené knihovny"
3269
3270 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
3271 msgid ".lib section in a.out corrupted"
3272 msgstr "Po¹kozená sekce .lib v a.out"
3273
3274 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
3275 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
3276 msgstr "Pokus o pou¾ití pøíli¹ mnoha sdílených knihoven"
3277
3278 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
3279 msgid "Cannot exec a shared library directly"
3280 msgstr "Sdílenou knihovnu nelze pøímo spustit"
3281
3282 # Chyba roury proudù
3283 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
3284 msgid "Streams pipe error"
3285 msgstr "Chyba proudové roury"
3286
3287 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
3288 msgid "Structure needs cleaning"
3289 msgstr "Struktura potøebuje opravu"
3290
3291 # Nejde o pojmenovaný XENIX soubor
3292 # není XENIXovsky pojmenovaný typ souboru
3293 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
3294 msgid "Not a XENIX named type file"
3295 msgstr "Nejde o pojmenovaný XENIX soubor"
3296
3297 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:802
3298 msgid "No XENIX semaphores available"
3299 msgstr "XENIX semafory nejsou dostupné"
3300
3301 # Je pojmenovaný typ souboru
3302 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:806
3303 msgid "Is a named type file"
3304 msgstr "je soubor zadaného typu"
3305
3306 # Vzdálená V/V chyba
3307 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:810
3308 msgid "Remote I/O error"
3309 msgstr "Chyba vstupu/výstupu na vzdáleném poèítaèi"
3310
3311 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:814
3312 msgid "No medium found"
3313 msgstr "Médium nebylo nalezeno"
3314
3315 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
3316 msgid "Wrong medium type"
3317 msgstr "Chybný typ média"
3318
3319 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:25
3320 msgid "Signal 0"
3321 msgstr "Signál 0"
3322
3323 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
3324 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
3325 msgid "Hangup"
3326 msgstr "Odpojen terminál (SIGHUP)"
3327
3328 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
3329 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
3330 msgid "Interrupt"
3331 msgstr "Pøeru¹ení (SIGINT)"
3332
3333 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
3334 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
3335 msgid "Quit"
3336 msgstr "Konec (SIGQUIT)"
3337
3338 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
3339 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
3340 msgid "Illegal instruction"
3341 msgstr "Nedovolená instrukce (SIGILL)"
3342
3343 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
3344 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
3345 msgid "Trace/breakpoint trap"
3346 msgstr "Trasovací/ladící past (SIGTRAP)"
3347
3348 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
3349 msgid "IOT trap"
3350 msgstr "IOT past (SIGIOT)"
3351
3352 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
3353 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
3354 msgid "EMT trap"
3355 msgstr "EMT past (SIGEMT)"
3356
3357 # Výjimka pohyblivé øádové èárky?
3358 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
3359 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
3360 msgid "Floating point exception"
3361 msgstr "Výjimka matematického koprocesoru (SIGFPE)"
3362
3363 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
3364 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
3365 msgid "Killed"
3366 msgstr "Zabit (SIGKILL)"
3367
3368 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
3369 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
3370 msgid "Bus error"
3371 msgstr "Chyba na sbìrnici (neplatná adresa) (SIGBUS)"
3372
3373 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
3374 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
3375 msgid "Segmentation fault"
3376 msgstr "Neoprávnìný pøístup do pamìti (SIGSEGV)"
3377
3378 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
3379 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
3380 msgid "Bad system call"
3381 msgstr "Chybné volání systému (SIGSYS)"
3382
3383 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
3384 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
3385 msgid "Alarm clock"
3386 msgstr "Budík (SIGALRM)"
3387
3388 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
3389 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
3390 msgid "Terminated"
3391 msgstr "Ukonèen (SIGTERM)"
3392
3393 # Urgentní stav V/V?
3394 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
3395 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
3396 msgid "Urgent I/O condition"
3397 msgstr "Naléhavá V/V situace (SIGURG)"
3398
3399 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
3400 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
3401 msgid "Stopped (signal)"
3402 msgstr "Pozastaven (SIGSTOP)"
3403
3404 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
3405 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
3406 msgid "Stopped"
3407 msgstr "Pozastaven (SIGTSTP)"
3408
3409 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
3410 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
3411 msgid "Continued"
3412 msgstr "Je pokraèováno (SIGCONT)"
3413
3414 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
3415 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
3416 msgid "Child exited"
3417 msgstr "Potomek skonèil (SIGCHLD)"
3418
3419 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
3420 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
3421 msgid "Stopped (tty input)"
3422 msgstr "Pozastaven (tty input) (SIGTTIN)"
3423
3424 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
3425 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
3426 msgid "Stopped (tty output)"
3427 msgstr "Pozastaven (tty output) (SIGTTOU)"
3428
3429 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
3430 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
3431 msgid "I/O possible"
3432 msgstr "Vstup/Výstup mo¾ný (SIGIO)"
3433
3434 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
3435 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
3436 msgid "CPU time limit exceeded"
3437 msgstr "Pøekroèen èasový limit pro procesor (SIGXCPU)"
3438
3439 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
3440 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
3441 msgid "File size limit exceeded"
3442 msgstr "Pøekroèen limit délky souboru (SIGXFS2)"
3443
3444 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
3445 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
3446 msgid "Virtual timer expired"
3447 msgstr "Virtuální èasovaè vypr¹el (SIGVTALRM)"
3448
3449 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
3450 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
3451 msgid "Profiling timer expired"
3452 msgstr "Profilovací èasovaè vypr¹el (SIGPROF)"
3453
3454 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
3455 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
3456 msgid "Window changed"
3457 msgstr "Okno se zmìnilo (SIGWINCH)"
3458
3459 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
3460 msgid "Resource lost"
3461 msgstr "Prostøedek byl ztracen"
3462
3463 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
3464 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
3465 msgid "User defined signal 1"
3466 msgstr "U¾ivatelem definovaný signál 1 (SIGUSR1)"
3467
3468 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
3469 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
3470 msgid "User defined signal 2"
3471 msgstr "U¾ivatelem definovaný signál 2 (SIGUSR2)"
3472
3473 #: stdio-common/psignal.c:47
3474 #, c-format
3475 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
3476 msgstr "%s%sNeznámý signál %d\n"
3477
3478 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
3479 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:86
3480 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:82
3481 msgid "Unknown error "
3482 msgstr "Neznámá chyba "
3483
3484 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:56
3485 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:67
3486 msgid "Error in unknown error system: "
3487 msgstr "Chyba z neznámého chybového systému: "
3488
3489 # Signál reálného èasu %d"
3490 #: string/strsignal.c:66
3491 #, c-format
3492 msgid "Real-time signal %d"
3493 msgstr "Real-timeový signál %d"
3494
3495 #: string/strsignal.c:70
3496 #, c-format
3497 msgid "Unknown signal %d"
3498 msgstr "Neznámý signál %d"
3499
3500 #: sunrpc/auth_unix.c:116 sunrpc/auth_unix.c:122 sunrpc/auth_unix.c:151
3501 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3502 msgstr "authunix_create: nedostatek pamìti\n"
3503
3504 #: sunrpc/auth_unix.c:321
3505 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3506 msgstr "auth_none.c - Fatální chyba marshallingu"
3507
3508 # ni¾¹í verze, vy¹¹í verze
3509 #: sunrpc/clnt_perr.c:110 sunrpc/clnt_perr.c:131
3510 #, c-format
3511 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
3512 msgstr "; podverze = %lu, verze = %lu"
3513
3514 #: sunrpc/clnt_perr.c:117
3515 msgid "; why = "
3516 msgstr "; dùvod = "
3517
3518 #: sunrpc/clnt_perr.c:124
3519 #, c-format
3520 msgid "(unknown authentication error - %d)"
3521 msgstr "(neznámá chyba pøi ovìøování toto¾nosti - %d)"
3522
3523 #: sunrpc/clnt_perr.c:162
3524 msgid "RPC: Success"
3525 msgstr "RPC: Úspìch"
3526
3527 #: sunrpc/clnt_perr.c:164
3528 msgid "RPC: Can't encode arguments"
3529 msgstr "RPC: Argumenty nelze zakódovat"
3530
3531 #: sunrpc/clnt_perr.c:166
3532 msgid "RPC: Can't decode result"
3533 msgstr "RPC: Výsledek nelze dekódovat"
3534
3535 # Nelze vysílat
3536 #: sunrpc/clnt_perr.c:168
3537 msgid "RPC: Unable to send"
3538 msgstr "RPC: Nelze vyslat"
3539
3540 # Nelze pøijímat
3541 #: sunrpc/clnt_perr.c:170
3542 msgid "RPC: Unable to receive"
3543 msgstr "RPC: Nelze pøijmout"
3544
3545 #: sunrpc/clnt_perr.c:172
3546 msgid "RPC: Timed out"
3547 msgstr "RPC: Èasovaè vypr¹el"
3548
3549 #: sunrpc/clnt_perr.c:174
3550 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
3551 msgstr "RPC: Nekompatibilní verze RPC"
3552
3553 #: sunrpc/clnt_perr.c:176
3554 msgid "RPC: Authentication error"
3555 msgstr "RPC: Chyba pøi ovìøování toto¾nosti"
3556
3557 #: sunrpc/clnt_perr.c:178
3558 msgid "RPC: Program unavailable"
3559 msgstr "RPC: Program není k dispozici"
3560
3561 #: sunrpc/clnt_perr.c:180
3562 msgid "RPC: Program/version mismatch"
3563 msgstr "RPC: Nesouhlasí program nebo verze"
3564
3565 #: sunrpc/clnt_perr.c:182
3566 msgid "RPC: Procedure unavailable"
3567 msgstr "RPC: Procedura není k dispozici"
3568
3569 #: sunrpc/clnt_perr.c:184
3570 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
3571 msgstr "RPC: Server nemù¾e dekódovat argumenty"
3572
3573 #: sunrpc/clnt_perr.c:186
3574 msgid "RPC: Remote system error"
3575 msgstr "RPC: Chyba vzdáleného systému"
3576
3577 #: sunrpc/clnt_perr.c:188
3578 msgid "RPC: Unknown host"
3579 msgstr "RPC: Neznámý poèítaè"
3580
3581 #: sunrpc/clnt_perr.c:190
3582 msgid "RPC: Unknown protocol"
3583 msgstr "RPC: Neznámý protokol"
3584
3585 #: sunrpc/clnt_perr.c:192
3586 msgid "RPC: Port mapper failure"
3587 msgstr "RPC: Chyba portmapperu"
3588
3589 #: sunrpc/clnt_perr.c:194
3590 msgid "RPC: Program not registered"
3591 msgstr "RPC: Program není registrován"
3592
3593 #: sunrpc/clnt_perr.c:196
3594 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
3595 msgstr "RPC: Chyba (blí¾e neurèená)"
3596
3597 #: sunrpc/clnt_perr.c:215
3598 msgid "RPC: (unknown error code)"
3599 msgstr "RPC: (neznámý chybový kód)"
3600
3601 #: sunrpc/clnt_perr.c:273
3602 msgid "Authentication OK"
3603 msgstr "Ovìøení toto¾nosti bylo úspì¹né"
3604
3605 #: sunrpc/clnt_perr.c:275
3606 msgid "Invalid client credential"
3607 msgstr "Neplatné oprávnìní klienta"
3608
3609 #: sunrpc/clnt_perr.c:277
3610 msgid "Server rejected credential"
3611 msgstr "Server odmítl oprávnìní"
3612
3613 # Chybný ovìøovaè klienta
3614 #: sunrpc/clnt_perr.c:279
3615 msgid "Invalid client verifier"
3616 msgstr "Neplatné ovìøení klienta"
3617
3618 # Server odmítl ovìøovaèe
3619 #: sunrpc/clnt_perr.c:281
3620 msgid "Server rejected verifier"
3621 msgstr "Server odmítl ovìøení"
3622
3623 #: sunrpc/clnt_perr.c:283
3624 msgid "Client credential too weak"
3625 msgstr "Oprávnìní klienta je nepostaèující"
3626
3627 # Chybný ovìøovaè serveru
3628 #: sunrpc/clnt_perr.c:285
3629 msgid "Invalid server verifier"
3630 msgstr "Neplatné ovìøení serveru"
3631
3632 #: sunrpc/clnt_perr.c:287
3633 msgid "Failed (unspecified error)"
3634 msgstr "Chyba (blí¾e nespecifikovaná)"
3635
3636 #: sunrpc/clnt_raw.c:110
3637 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
3638 msgstr "clnt_raw.c - Fatální chyba pøi serializaci hlavièky."
3639
3640 #: sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_tcp.c:133
3641 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
3642 msgstr "clnttcp_create: nedostatek pamìti\n"
3643
3644 #: sunrpc/clnt_udp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:134
3645 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
3646 msgstr "clntudp_create: nedostatek pamìti\n"
3647
3648 #: sunrpc/clnt_unix.c:123 sunrpc/clnt_unix.c:131
3649 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
3650 msgstr "clntunix_create: nedostatek pamìti\n"
3651
3652 #: sunrpc/get_myaddr.c:77
3653 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
3654 msgstr "get_myaddress: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
3655
3656 #: sunrpc/pm_getmaps.c:73
3657 msgid "pmap_getmaps rpc problem"
3658 msgstr "pmap_getmaps problém s rpc"
3659
3660 #: sunrpc/pmap_clnt.c:74
3661 msgid "Cannot register service"
3662 msgstr "Slu¾bu nelze registrovat"
3663
3664 #: sunrpc/pmap_rmt.c:185
3665 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
3666 msgstr "v¹esmìrové vysílání: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
3667
3668 #: sunrpc/pmap_rmt.c:194
3669 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
3670 msgstr "v¹esmìrové vysílání: ioctl (ètení pøíznakù rozhraní)"
3671
3672 #: sunrpc/pmap_rmt.c:264
3673 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
3674 msgstr "Soket pro v¹esmìrové rpc vysílání nelze vytvoøit"
3675
3676 #: sunrpc/pmap_rmt.c:271
3677 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
3678 msgstr "Volbu SO_BROADCAST pro soket nelze nastavit"
3679
3680 #: sunrpc/pmap_rmt.c:322
3681 msgid "Cannot send broadcast packet"
3682 msgstr "V¹esmìrový paket nelze poslat"
3683
3684 #: sunrpc/pmap_rmt.c:347
3685 msgid "Broadcast poll problem"
3686 msgstr "Problém pøi volání poll pro v¹esmìrové vysílání"
3687
3688 #: sunrpc/pmap_rmt.c:360
3689 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
3690 msgstr "Odpovìï na v¹esmìrové vysílání nepøi¹la"
3691
3692 #: sunrpc/rpc_main.c:287
3693 #, c-format
3694 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
3695 msgstr "%s: výstup by pøepsal %s\n"
3696
3697 #: sunrpc/rpc_main.c:294
3698 #, c-format
3699 msgid "%s: unable to open "
3700 msgstr "%s: nelze otevøít "
3701
3702 #: sunrpc/rpc_main.c:307
3703 #, c-format
3704 msgid "%s: while writing output: "
3705 msgstr "%s: bìhem zápisu výstupu: "
3706
3707 #: sunrpc/rpc_main.c:342
3708 #, c-format
3709 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
3710 msgstr "preprocesor jazyka C nelze nalézt: %s \n"
3711
3712 #: sunrpc/rpc_main.c:350
3713 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
3714 msgstr "¾ádný preprocesor jazyka C (cpp) nelze nalézt\n"
3715
3716 #: sunrpc/rpc_main.c:419
3717 #, c-format
3718 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
3719 msgstr "%s: preprocesor jazyka C ukonèen signálem %d\n"
3720
3721 #: sunrpc/rpc_main.c:422
3722 #, c-format
3723 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
3724 msgstr "%s: preprocesor jazyka C skonèil s výstupním kódem %d\n"
3725
3726 #: sunrpc/rpc_main.c:462
3727 #, c-format
3728 msgid "illegal nettype :'%s'\n"
3729 msgstr "nepovolený nettype: '%s'\n"
3730
3731 #: sunrpc/rpc_main.c:1105
3732 msgid "rpcgen: too many defines\n"
3733 msgstr "rpcgen: pøíli¹ mnoho definic\n"
3734
3735 #: sunrpc/rpc_main.c:1117
3736 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
3737 msgstr "rpcgen: chyba pøi vkládání do seznamu argumentù\n"
3738
3739 #: sunrpc/rpc_main.c:1148
3740 #, c-format
3741 msgid "file '%s' already exists and may be overwritten\n"
3742 msgstr "soubor '%s' ji¾ existuje a mohl být pøepsán\n"
3743
3744 #: sunrpc/rpc_main.c:1193
3745 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
3746 msgstr "Více ne¾ jeden vstupní soubor nelze zadat!\n"
3747
3748 #: sunrpc/rpc_main.c:1363
3749 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
3750 msgstr "Pøíznaky netid a inetd nelze pou¾ít souèasnì!\n"
3751
3752 #: sunrpc/rpc_main.c:1375
3753 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
3754 msgstr "Pøíznak netid nelze bez TIRPC pou¾ít!\n"
3755
3756 #: sunrpc/rpc_main.c:1382
3757 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
3758 msgstr "Pøi pou¾ití nového stylu nelze pøíznaky tabulky pou¾ít!\n"
3759
3760 #: sunrpc/rpc_main.c:1401
3761 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
3762 msgstr "\"vst_soubor\" je vy¾adován pøi pou¾ití pøíznakù tvorby vzoru.\n"
3763
3764 #: sunrpc/rpc_main.c:1406
3765 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
3766 msgstr "Více ne¾ jeden pøíznak tvorby souboru nelze pou¾ít!\n"
3767
3768 #: sunrpc/rpc_main.c:1415
3769 #, c-format
3770 msgid "usage:  %s infile\n"
3771 msgstr "Pou¾ití: %s vstupní_soubor\n"
3772
3773 #: sunrpc/rpc_main.c:1416
3774 #, c-format
3775 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
3776 msgstr ""
3777 "\t%s [-abkCLNTM][-Dnázev[=hodnota]] [-i velikost] [-I [-K sekundy]]\n"
3778 "           [-Y cesta] vst_soubor\n"
3779
3780 #: sunrpc/rpc_main.c:1418
3781 #, c-format
3782 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
3783 msgstr ""
3784 "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o výst_soubor]\n"
3785 "           [vst_soubor]\n"
3786
3787 #: sunrpc/rpc_main.c:1420
3788 #, c-format
3789 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
3790 msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o výst_soubor] [vst_soubor]\n"
3791
3792 #: sunrpc/rpc_main.c:1421
3793 #, c-format
3794 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
3795 msgstr "\t%s [-n netid]* [-o výst_soubor] [vst_soubor]\n"
3796
3797 #: sunrpc/rpc_scan.c:115
3798 msgid "constant or identifier expected"
3799 msgstr "oèekávána konstanta nebo identifikátor"
3800
3801 #: sunrpc/rpc_scan.c:311
3802 msgid "illegal character in file: "
3803 msgstr "nepovolený znak v souboru: "
3804
3805 # neukonèená øetìzcová konstanta
3806 #: sunrpc/rpc_scan.c:350 sunrpc/rpc_scan.c:376
3807 msgid "unterminated string constant"
3808 msgstr "neukonèený øetìzec"
3809
3810 #: sunrpc/rpc_scan.c:382
3811 msgid "empty char string"
3812 msgstr "prázdný znakový øetìzec"
3813
3814 #: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
3815 msgid "preprocessor error"
3816 msgstr "chyba preprocesoru"
3817
3818 #: sunrpc/rpcinfo.c:237 sunrpc/rpcinfo.c:383
3819 #, c-format
3820 msgid "program %lu is not available\n"
3821 msgstr "program %lu není dostupný\n"
3822
3823 #: sunrpc/rpcinfo.c:264 sunrpc/rpcinfo.c:310 sunrpc/rpcinfo.c:333
3824 #: sunrpc/rpcinfo.c:407 sunrpc/rpcinfo.c:453 sunrpc/rpcinfo.c:476
3825 #: sunrpc/rpcinfo.c:510
3826 #, c-format
3827 msgid "program %lu version %lu is not available\n"
3828 msgstr "program %lu verze %lu není dostupný\n"
3829
3830 #: sunrpc/rpcinfo.c:515
3831 #, c-format
3832 msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
3833 msgstr "program %lu verze %lu je pøipraven a èeká\n"
3834
3835 #: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
3836 msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
3837 msgstr "rpcinfo: s portmapperem se nelze spojit"
3838
3839 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
3840 msgid "No remote programs registered.\n"
3841 msgstr "®ádné vzdálené programy nejsou registrovány.\n"
3842
3843 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
3844 msgid "   program vers proto   port\n"
3845 msgstr "   program verz proto   port\n"
3846
3847 # Vypisováno následovnì:
3848 # IP-adresa jméno_stroje
3849 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
3850 msgid "(unknown)"
3851 msgstr "(?)"
3852
3853 #: sunrpc/rpcinfo.c:637
3854 #, c-format
3855 msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
3856 msgstr "rpcinfo: v¹esmìrové vysílání nebylo úspì¹né: %s\n"
3857
3858 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
3859 msgid "Sorry. You are not root\n"
3860 msgstr "Lituji, nejste superu¾ivatel\n"
3861
3862 #: sunrpc/rpcinfo.c:665
3863 #, c-format
3864 msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
3865 msgstr "rpcinfo: Registraci programu %s verze %s nelze zru¹it\n"
3866
3867 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
3868 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
3869 msgstr "Pou¾ití: rpcinfo [ -n èíslo_portu ] -u poèítaè èíslo_programu [ èíslo_verze ]\n"
3870
3871 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
3872 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
3873 msgstr "       rpcinfo [ -n èíslo_portu ] -t poèítaè èíslo_programu [ èíslo_verze ]\n"
3874
3875 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
3876 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
3877 msgstr "       rpcinfo -p [ poèítaè ]\n"
3878
3879 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
3880 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
3881 msgstr "       rpcinfo -b èíslo_programu èíslo_verze\n"
3882
3883 #: sunrpc/rpcinfo.c:680
3884 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
3885 msgstr "       rpcinfo -d èíslo_programu èíslo_verze\n"
3886
3887 #: sunrpc/rpcinfo.c:695
3888 #, c-format
3889 msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
3890 msgstr "rpcinfo: %s je neznámá slu¾ba\n"
3891
3892 #: sunrpc/rpcinfo.c:732
3893 #, c-format
3894 msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
3895 msgstr "rpcinfo: %s je neznámý poèítaè\n"
3896
3897 #: sunrpc/svc_run.c:81
3898 msgid "svc_run: - select failed"
3899 msgstr "svc_run: funkce select skonèila s chybou"
3900
3901 #: sunrpc/svc_simple.c:75
3902 #, c-format
3903 msgid "can't reassign procedure number %d\n"
3904 msgstr "èíslo procedury %d nelze znovu pøidìlit\n"
3905
3906 #: sunrpc/svc_simple.c:83
3907 msgid "couldn't create an rpc server\n"
3908 msgstr "rpc server nebylo mo¾no vytvoøit\n"
3909
3910 #: sunrpc/svc_simple.c:91
3911 #, c-format
3912 msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
3913 msgstr "program %d verze %d nebylo mo¾no zaregistrovat\n"
3914
3915 #: sunrpc/svc_simple.c:98
3916 msgid "registerrpc: out of memory\n"
3917 msgstr "registerrpc: nedostatek pamìti\n"
3918
3919 #: sunrpc/svc_simple.c:150
3920 #, c-format
3921 msgid "trouble replying to prog %d\n"
3922 msgstr "problémy pøi odpovídání programu %d\n"
3923
3924 # nikdy neregistrovaný program (%d)
3925 #: sunrpc/svc_simple.c:158
3926 #, c-format
3927 msgid "never registered prog %d\n"
3928 msgstr "dosud neregistrovaný program (%d)\n"
3929
3930 #: sunrpc/svc_tcp.c:145
3931 msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
3932 msgstr "svc_tcp.c - pøi vytváøení tcp soketu vznikla chyba"
3933
3934 #: sunrpc/svc_tcp.c:160
3935 msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
3936 msgstr "svc_tcp.c - pøi getsockname nebo listen vznikla chyba"
3937
3938 #: sunrpc/svc_tcp.c:168 sunrpc/svc_tcp.c:176
3939 msgid "svctcp_create: out of memory\n"
3940 msgstr "svctcp_create: nedostatek pamìti\n"
3941
3942 #: sunrpc/svc_tcp.c:209 sunrpc/svc_tcp.c:215
3943 msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
3944 msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: nedostatek pamìti\n"
3945
3946 #: sunrpc/svc_udp.c:121
3947 msgid "svcudp_create: socket creation problem"
3948 msgstr "svcudp_create: soket nelze vytvoøit"
3949
3950 #: sunrpc/svc_udp.c:135
3951 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
3952 msgstr "svcudp_create - pøi getsockname vznikla chyba"
3953
3954 #: sunrpc/svc_udp.c:143 sunrpc/svc_udp.c:149 sunrpc/svc_udp.c:155
3955 msgid "svcudp_create: out of memory\n"
3956 msgstr "svcudp_create: nedostatek pamìti\n"
3957
3958 #: sunrpc/svc_udp.c:372
3959 msgid "enablecache: cache already enabled"
3960 msgstr "enablecache: cache ji¾ je povolena"
3961
3962 #: sunrpc/svc_udp.c:378
3963 msgid "enablecache: could not allocate cache"
3964 msgstr "enablecache: cache nebylo mo¾no alokovat"
3965
3966 #: sunrpc/svc_udp.c:386
3967 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
3968 msgstr "enablecache: nebylo mo¾no alokovat místo pro data v cache"
3969
3970 #: sunrpc/svc_udp.c:393
3971 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
3972 msgstr "enablecache: nebylo mo¾no alokovat frontu pro cache"
3973
3974 #: sunrpc/svc_udp.c:429
3975 msgid "cache_set: victim not found"
3976 msgstr "cache_set: obì» nenalezena"
3977
3978 #: sunrpc/svc_udp.c:440
3979 msgid "cache_set: victim alloc failed"
3980 msgstr "cache_set: alokace nové polo¾ky cache se nezdaøila"
3981
3982 #: sunrpc/svc_udp.c:446
3983 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
3984 msgstr "cache_set: ne¹lo alokovat vyrovnávací pamì» pro rpc"
3985
3986 #: sunrpc/svc_unix.c:135
3987 msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"