Regenerated from source files
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / el.po
1 # Greek(Hellenic) messages for the GNU libc.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Mavroyanopoulos Nikos <nmav@hellug.gr>, 1999, 2000.
4 # Simos Xenitellis <S.Xenitellis@rhbnc.ac.uk>, 1999, 2000.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.1.3\n"
9 "POT-Creation-Date: 2000-02-16 10:39-0800\n"
10 "PO-Revision-Date: 2000-09-01 18:20:31+0000\n"
11 "Last-Translator: Mavroyanopoulos Nikos <nmav@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: nis/nis_print.c:273
18 msgid ""
19 "\t\tKerberos.\n"
20 "Access Rights : "
21 msgstr ""
22 "\t\tÊÝñâåñïò.\n"
23 "Äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò : "
24
25 #: nis/nis_print.c:271
26 msgid "\t\tAttributes    : "
27 msgstr "\t\tÉäéüôçôåò     : "
28
29 #: sunrpc/rpc_main.c:1414
30 #, c-format
31 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
32 msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Düíïìá[=ôéìÞ]] [-i ìÝãåèïò] [-I [-K äåõôåñüëåðôá]] [-Y ìïíïðÜôé] áñ÷åßï_åéóüäïõ\n"
33
34 #: sunrpc/rpc_main.c:1416
35 #, c-format
36 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
37 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
38
39 #: sunrpc/rpc_main.c:1419
40 #, c-format
41 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
42 msgstr "\t%s [-n ôáõô.äéêôýïõ]* [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
43
44 #: sunrpc/rpc_main.c:1418
45 #, c-format
46 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
47 msgstr "\t%s [-s åßäïò_äéêôýïõ]* [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
48
49 #: nis/nis_print.c:235
50 msgid "\tAccess rights: "
51 msgstr "\tÄéêáéþìáôá ðñïóðÝëáóçò: "
52
53 #: nis/nis_print.c:293
54 #, c-format
55 msgid "\tEntry data of type %s\n"
56 msgstr "\tÄåäïìÝíá åéóáãùãÞò ôïõ ôýðïõ %s\n"
57
58 #: nis/nis_print.c:171
59 #, c-format
60 msgid "\tName       : %s\n"
61 msgstr "\t¼íïìá                 : %s\n"
62
63 #: nis/nis_print.c:172
64 msgid "\tPublic Key : "
65 msgstr "\tÄçìüóéï Êëåéäß        :"
66
67 #: nis/nis_print.c:234
68 #, c-format
69 msgid "\tType         : %s\n"
70 msgstr "\tÔýðïò                 : %s\n"
71
72 #: nis/nis_print.c:201
73 #, c-format
74 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
75 msgstr "\tÊáèïëéêÞ äéåýèõíóç (%u)\n"
76
77 #: nis/nis_print.c:269
78 #, c-format
79 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
80 msgstr "\t[%d]\t¼íïìá         : %s\n"
81
82 #: nis/nis_print.c:296
83 #, c-format
84 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
85 msgstr "\t[%u] - [%u byte]"
86
87 #: nscd/nscd_stat.c:153
88 msgid ""
89 "\n"
90 "%s cache:\n"
91 "\n"
92 "%15s  cache is enabled\n"
93 "%15Zd  suggested size\n"
94 "%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
95 "%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
96 "%15ld  cache hits on positive entries\n"
97 "%15ld  cache hits on negative entries\n"
98 "%15ld  cache misses on positive entries\n"
99 "%15ld  cache misses on negative entries\n"
100 "%15ld%% cache hit rate\n"
101 "%15s  check /etc/%s for changes\n"
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "%s ëáíèÜíïõóá ìíÞìç:\n"
105 "\n"
106 "%15s  ç ëáíèÜíïõóá ìíÞìç åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç\n"
107 "%15Zd  óõíéóôþìåíï ìÝãåèïò\n"
108 "%15ld  äåõôåñüëåðôá ÷ñüíïò æùÞò ãéá èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
109 "%15ld  äåõôåñüëåðôá ÷ñüíïò æùÞò ãéá áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
110 "%15ld  åðéôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
111 "%15ld  åðéôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
112 "%15ld  áðïôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
113 "%15ld  áðïôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
114 "%15ld%% ðïóïóôü åðéôõ÷éþí ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò\n"
115 "%15s  Ýëåã÷ïò ôïõ /etc/%s ôñïðïðïéÞóåéò\n"
116
117 #: nis/nis_print.c:251
118 msgid "\nGroup Members :\n"
119 msgstr "\nÌÝëç ÏìÜäáò  :\n"
120
121 #: nis/nis_print.c:322
122 msgid "\nTime to Live  : "
123 msgstr "\n×ñüíïò ÆùÞò  : "
124
125 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
126 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
127 msgstr "       rpcinfo -b 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
128
129 #: sunrpc/rpcinfo.c:680
130 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
131 msgstr "       rpcinfo -d 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
132
133 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
134 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
135 msgstr "       rpcinfo -p [ óýóôçìá ]\n"
136
137 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
138 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
139 msgstr "       rpcinfo [-n èýñá ] -t óýóôçìá 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' ['áñéèì. Ýêäïóçò']\n"
140
141 #: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
142 msgid "      no"
143 msgstr "      ü÷é"
144
145 #: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
146 msgid "     yes"
147 msgstr "     íáé"
148
149 #: nis/nis_print.c:348
150 #, c-format
151 msgid "    Data Length = %u\n"
152 msgstr "    ÌÞêïò ÄåäïìÝíùí = %u\n"
153
154 #: nis/nis_print_group_entry.c:121
155 msgid "    Explicit members:\n"
156 msgstr "    ÑçôÜ ìÝëç:\n"
157
158 #: nis/nis_print_group_entry.c:145 nis/nis_print_group_entry.c:161
159 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
160 msgstr "    ÑçôÜ ìç-ìÝëç:\n"
161
162 #: nis/nis_print_group_entry.c:129
163 msgid "    Implicit members:\n"
164 msgstr "    Áõôïíüçôá ìÝëç:\n"
165
166 #: nis/nis_print_group_entry.c:153
167 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
168 msgstr "    Áõôïíüçôá ìç-ìÝëç:\n"
169
170 #: nis/nis_print_group_entry.c:126
171 msgid "    No explicit members\n"
172 msgstr "    ¶ññçôá ìÝëç\n"
173
174 #: nis/nis_print_group_entry.c:150
175 msgid "    No explicit nonmembers\n"
176 msgstr "    ÊáíÝíá ñçôü ìç-ìÝëïò\n"
177
178 #: nis/nis_print_group_entry.c:134
179 msgid "    No implicit members\n"
180 msgstr "    ÊáíÝíá áõôïíüçôï ìÝëïò\n"
181
182 #: nis/nis_print_group_entry.c:158
183 msgid "    No implicit nonmembers\n"
184 msgstr "    ÊáíÝíá áõôïíüçôï ìç-ìÝëïò\n"
185
186 #: nis/nis_print_group_entry.c:142
187 msgid "    No recursive members\n"
188 msgstr "    ÊáíÝíá áíáäñïìéêü ìÝëïò\n"
189
190 #: nis/nis_print_group_entry.c:166
191 msgid "    No recursive nonmembers\n"
192 msgstr "    ÊáíÝíá áíáäñïìéêü ìç-ìÝëïò\n"
193
194 #: nis/nis_print_group_entry.c:137
195 msgid "    Recursive members:\n"
196 msgstr "    ÁíáäñïìéêÜ ìÝëç:\n"
197
198 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
199 msgid "   program vers proto   port\n"
200 msgstr "   ðñüãñáììá åêä. ðñùôüêïëëï   èýñá\n"
201
202 #: argp/argp-help.c:1573
203 msgid "  or: "
204 msgstr "   Þ:"
205
206 #: timezone/zic.c:423
207 #, c-format
208 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
209 msgstr " (êáíüíáò áðü \"%s\", ãñáììÞ %d)"
210
211 #: argp/argp-help.c:1585
212 msgid " [OPTION...]"
213 msgstr " [ÅÐÉËÏÃÇ...]"
214
215 #: locale/programs/ld-collate.c:370 locale/programs/ld-ctype.c:1476
216 msgid " done\n"
217 msgstr " Ýãéíå\n"
218
219 #: timezone/zic.c:420
220 #, c-format
221 msgid "\"%s\", line %d: %s"
222 msgstr "\"%s\", ãñáììÞ %d: %s"
223
224 #: timezone/zic.c:984
225 #, c-format
226 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
227 msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
228
229 #: timezone/zic.c:992
230 #, c-format
231 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
232 msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -p åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
233
234 #: sunrpc/rpc_main.c:1399
235 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
236 msgstr "áðáéôåßôáé \"áñ÷åßï_åéóüäïõ\" ãéá óçìáßåò äçìéïõñãçìÝíåò áðü ïäçãü.\n"
237
238 #: argp/argp-help.c:210
239 #, c-format
240 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
241 msgstr "%.*s: ç ðáñÜìåôñïò ARGP_HELP_FMT áðáéôåß ôéìÞ"
242
243 #: argp/argp-help.c:219
244 #, c-format
245 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
246 msgstr "%.*s: ¶ãíùóôç ðáñÜìåôñïò ARGP_HELP_FMT"
247
248 #: timezone/zic.c:794
249 #, c-format
250 msgid "%s in ruleless zone"
251 msgstr "%s óå áêáíüíéóôç æþíç"
252
253 #: assert/assert.c:51
254 #, c-format
255 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
256 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÏ éó÷õñéóìüò %s' áðÝôõ÷å.\n"
257
258 #: assert/assert-perr.c:52
259 #, c-format
260 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
261 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÌç áíáìåíüìåíï óöÜëìá: %s.\n"
262
263 #: stdio-common/psignal.c:47
264 #, c-format
265 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
266 msgstr "%s%s¶ãíùóôï óÞìá %d\n"
267
268 #: timezone/zic.c:2229
269 #, c-format
270 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
271 msgstr "%s: %d äåí ðñïóÞìáíå åêôåôáìÝíá óùóôÜ\n"
272
273 #: locale/programs/charmap.c:261
274 #, c-format
275 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
276 msgstr "%s: <mb_cur_max> ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ <mb_cur_min>\n"
277
278 #: sunrpc/rpc_main.c:421
279 #, c-format
280 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
281 msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå êùäéêü åîüäïõ %d\n"
282
283 #: sunrpc/rpc_main.c:418
284 #, c-format
285 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
286 msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
287
288 #: timezone/zic.c:1495
289 #, c-format
290 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
291 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
292
293 #: timezone/zic.c:2207
294 #, c-format
295 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
296 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
297
298 #: timezone/zic.c:646
299 #, c-format
300 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
301 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
302
303 #: timezone/zic.c:820
304 #, c-format
305 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
306 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
307
308 #: timezone/zic.c:1485
309 #, c-format
310 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
311 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
312
313 #: timezone/zic.c:631
314 #, c-format
315 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
316 msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
317
318 #: timezone/zic.c:889
319 #, c-format
320 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
321 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
322
323 #: timezone/zic.c:882
324 #, c-format
325 msgid "%s: Error reading %s\n"
326 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
327
328 #: timezone/zdump.c:266
329 #, c-format
330 msgid "%s: Error writing "
331 msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
332
333 #: timezone/zic.c:1561
334 #, c-format
335 msgid "%s: Error writing %s\n"
336 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
337
338 #: timezone/zic.c:867
339 #, c-format
340 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
341 msgstr "%s: ÃñáììÞ áíáðÞäçóçò(leap) óôï áñ÷åßï ìç áíáðÞäçóçò äåõôåñïëÝðôùí %s\n"
342
343 #: timezone/zic.c:361
344 #, c-format
345 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
346 msgstr "%s: Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå: %s\n"
347
348 #: timezone/zic.c:526
349 #, c-format
350 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
351 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -L åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
352
353 #: timezone/zic.c:486
354 #, c-format
355 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
356 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -d åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
357
358 #: timezone/zic.c:496
359 #, c-format
360 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
361 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -l åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
362
363 #: timezone/zic.c:506
364 #, c-format
365 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
366 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -p åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
367
368 #: timezone/zic.c:516
369 #, c-format
370 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
371 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -y åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
372
373 #: argp/argp-parse.c:640
374 #, c-format
375 msgid "%s: Too many arguments\n"
376 msgstr "%s: ÐÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá\n"
377
378 #: login/programs/database.c:129
379 #, c-format
380 msgid "%s: cannot get modification time"
381 msgstr "%s: áäõíáìßá ëÞøçò ÷ñüíïõ ôñïðïðïßçóçò"
382
383 #: timezone/zic.c:1928
384 #, c-format
385 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
386 msgstr "%s: ç åíôïëÞ Þôáí '%s', ôï áðïôÝëåóìá Þôáí %d\n"
387
388 #: locale/programs/charmap.c:676 locale/programs/locfile.c:1014
389 #, c-format
390 msgid "%s: error in state machine"
391 msgstr "%s: ÓöÜëìá óôï ìç÷áíéóìü êáôÜóôáóçò"
392
393 #: posix/getopt.c:788
394 #, c-format
395 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
396 msgstr "%s: ìç áðïäåêôÞ åðéëïãÞ -- %c\n"
397
398 #: posix/getopt.c:791
399 #, c-format
400 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
401 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ -- %c\n"
402
403 #: posix/getopt.c:711
404 #, c-format
405 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
406 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%c%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
407
408 #: posix/getopt.c:681
409 #, c-format
410 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
411 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
412
413 #: posix/getopt.c:729 posix/getopt.c:902
414 #, c-format
415 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
416 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï\n"
417
418 #: posix/getopt.c:706
419 #, c-format
420 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
421 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `--%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
422
423 #: posix/getopt.c:886
424 #, c-format
425 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
426 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
427
428 #: posix/getopt.c:868
429 #, c-format
430 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
431 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
432
433 #: posix/getopt.c:821 posix/getopt.c:951
434 #, c-format
435 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
436 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï -- %c\n"
437
438 #: sunrpc/rpc_main.c:287
439 #, c-format
440 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
441 msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
442
443 #: timezone/zic.c:874 timezone/zic.c:1288 timezone/zic.c:1313
444 #, c-format
445 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
446 msgstr "%s: ðáíéêüò: Ìç Ýãêõñç l_value %d\n"
447
448 #: locale/programs/charmap.c:683 locale/programs/repertoire.c:301
449 #, c-format
450 msgid "%s: premature end of file"
451 msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
452
453 #: sunrpc/rpc_main.c:294
454 #, c-format
455 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
456 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
457
458 #: posix/getopt.c:762
459 #, c-format
460 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
461 msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `%c%s'\n"
462
463 #: posix/getopt.c:758
464 #, c-format
465 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
466 msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `--%s'\n"
467
468 #: timezone/zic.c:445
469 #, c-format
470 msgid ""
471 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
472 "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
473 msgstr ""
474 "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -s ] [ -v ] [ -l ôïðéêÞ þñá ] [ -p posix êáíüíåò ]\n"
475 "\t[ -d êáôÜëïãïò ] [ -L äåõôåñüëåðôá áíáðÞäçóçò ] [ -y ôýðïò Ýôïõò ] [ áñ÷åßï ... ]\n"
476
477 #: timezone/zdump.c:174
478 #, c-format
479 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
480 msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
481
482 #: sunrpc/rpc_main.c:306
483 #, c-format
484 msgid "%s: while writing output %s: %m"
485 msgstr "%s: êáôÜ ôçí åããñáöÞ åîüäïõ %s: %m"
486
487 #: argp/argp-parse.c:164
488 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
489 msgstr "(ÓÖÁËÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ) Äåí åßíáé ãíùóôÞ ç Ýêäïóç!;"
490
491 #: argp/argp-parse.c:781
492 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
493 msgstr "(ÓÖÁËÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ) Ç åðéëïãÞ èá Ýðñåðå íá åß÷å áíáãíùñéóôåß!;"
494
495 #: nis/nis_print.c:129
496 msgid "(Unknown object)\n"
497 msgstr "(¶ãíùóôï áíôéêåßìåíï)\n"
498
499 #: sunrpc/clnt_perr.c:124
500 #, c-format
501 msgid "(unknown authentication error - %d)"
502 msgstr "(Üãíùóôï óöÜëìá ðéóôïðïßçóçò - %d)"
503
504 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
505 msgid "(unknown)"
506 msgstr "(Üãíùóôï)"
507
508 #: elf/sprof.c:570
509 #, c-format
510 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
511 msgstr "*** Ôï áñ÷åßï `%s' åßíáé áðïãõìíùìÝíï: äåí åßíáé äõíáôÞ ëåðôïìåñÞò áíÜëõóç\n"
512
513 #: catgets/gencat.c:267
514 msgid "*standard input*"
515 msgstr "*êáíïíéêÞ åßóïäïò*"
516
517 #: catgets/gencat.c:121
518 msgid ""
519 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
520 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
521 msgstr ""
522 "-o ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...\n"
523 "[ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...]"
524
525 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:796
526 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
527 msgid ".lib section in a.out corrupted"
528 msgstr "Ôï ôìÞìá .lib óôï a.out åßíáé êáôåóôñáììÝíï"
529
530 #: sunrpc/clnt_perr.c:110 sunrpc/clnt_perr.c:131
531 #, c-format
532 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
533 msgstr "; ìéêñÞ Ýêäïóç = %lu, ìåãÜëç Ýêäïóç = %lu"
534
535 #: sunrpc/clnt_perr.c:117
536 msgid "; why = "
537 msgstr "; ãéáôß = "
538
539 #: locale/programs/charset.c:98
540 #, c-format
541 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
542 msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
543
544 #: locale/programs/ld-ctype.c:428
545 #, c-format
546 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
547 msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
548
549 #: locale/programs/ld-ctype.c:416
550 #, c-format
551 msgid "<SP> character not in class `%s'"
552 msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
553
554 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
555 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
556 #. TRANS @c Don't change it.
557 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:621
558 msgid "?"
559 msgstr "?"
560
561 #: sysdeps/generic/siglist.h:34 sysdeps/gnu/siglist.h:28
562 msgid "Aborted"
563 msgstr "Áêõñþèçêå"
564
565 #: nis/nis_print.c:320
566 msgid "Access Rights : "
567 msgstr "Äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò :"
568
569 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:792
570 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
571 msgid "Accessing a corrupted shared library"
572 msgstr "Ðñïóðåëáýíåôáé ìéá êáôåóôñáììÝíç äéáìïéñáæüìåíç âéâëéïèÞêç"
573
574 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
575 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
576 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
577 msgid "Address already in use"
578 msgstr "Ç äéåýèõíóç õðïäï÷Þò åßíáé Þäç óå ÷ñÞóç"
579
580 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:30
581 msgid "Address family for hostname not supported"
582 msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí ãéá óýóôçìá"
583
584 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
585 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
586 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
587 msgid "Address family not supported by protocol"
588 msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôå áðü ôï ðñùôüêïëëï ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí"
589
590 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
591 msgid "Address family not supported by protocol family"
592 msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
593
594 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:760
595 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
596 msgid "Advertise error"
597 msgstr "ÓöÜëìá äéáöÞìéóçò"
598
599 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39 sysdeps/generic/siglist.h:40
600 #: sysdeps/gnu/siglist.h:34
601 msgid "Alarm clock"
602 msgstr "ÎõðíçôÞñé"
603
604 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
605 msgid "Anode table overflow"
606 msgstr "Yðåñ÷åßëéóç ðßíáêá Anode"
607
608 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
609 msgid "Arg list too long"
610 msgstr "Ç ëßóôá ïñéóìÜôùí åßíáé õðåñâïëéêÜ ìåãÜëç"
611
612 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
613 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
614 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
615 #. TRANS GNU system.
616 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:69
617 msgid "Argument list too long"
618 msgstr "Ï êáôÜëïãïò ôùí ðáñáìÝôñùí åßíáé ðïëý ìáêñýò"
619
620 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
621 msgid "Argument out of domain"
622 msgstr "Ôï üñéìá åßíáé Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
623
624 #: nis/nis_error.c:65
625 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
626 msgstr "ÐñïóðÜèåéá äéáãñáöÞò ìç-êåíïý ðßíáêá"
627
628 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
629 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
630 msgstr "ÐñïóðÜèåéá äéáóýíäåóçò ðåñéóóüôåñùí äéáìïéñáæïìÝíùí âéâëéïèçêþí áðü ôï üñéï ôïõ óõóôÞìáôïò."
631
632 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
633 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
634 msgstr "ÐñïóðÜèåéá óýíäåóçò óå ðÜñá ðïëëÝò äéáìïéñáæüìåíåò âéâëéïèÞêåò"
635
636 #: sunrpc/clnt_perr.c:328
637 msgid "Authentication OK"
638 msgstr "Ðéóôïðïßçóç åíôÜîåé"
639
640 #. TRANS ???
641 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
642 msgid "Authentication error"
643 msgstr "ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
644
645 #: nis/nis_print.c:105
646 msgid "BOGUS OBJECT\n"
647 msgstr "ÐËÁÓÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ\n"
648
649 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
650 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
651 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:114
652 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
653 msgid "Bad address"
654 msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
655
656 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
657 msgid "Bad exchange descriptor"
658 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áíôáëëáãÞò"
659
660 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
661 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
662 #. TRANS versa).
663 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:82
664 msgid "Bad file descriptor"
665 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ"
666
667 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
668 msgid "Bad file number"
669 msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
670
671 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
672 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
673 msgid "Bad font file format"
674 msgstr "ÅóöáëìÝíç äéáìüñöùóç áñ÷åßïõ ãñáììáôïóåéñÜò"
675
676 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:640
677 msgid "Bad message"
678 msgstr "ÅóöáëìÝíï ìÞíõìá"
679
680 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
681 msgid "Bad request code"
682 msgstr "ÅóöáëìÝíïò êþäéêáò áßôçóçò"
683
684 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
685 msgid "Bad request descriptor"
686 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
687
688 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37 sysdeps/generic/siglist.h:63
689 #: sysdeps/gnu/siglist.h:57
690 msgid "Bad system call"
691 msgstr "ÅóöáëìÝíç êëÞóç óõóôÞìáôïò"
692
693 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
694 msgid "Bad value for ai_flags"
695 msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
696
697 #: locale/programs/localedef.c:101
698 msgid "Be strictly POSIX conform"
699 msgstr "ÁõóôçñÞ óõììüñöùóç ìå POSIX"
700
701 #: nis/nis_print.c:301
702 msgid "Binary data\n"
703 msgstr "ÄõáäéêÜ äåäïìÝíá\n"
704
705 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
706 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
707 #. TRANS system in Unix gives this error.
708 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:121
709 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
710 msgid "Block device required"
711 msgstr "Áðáéôåßôáé óõóêåõÞ ìðëïê"
712
713 #: sunrpc/pmap_rmt.c:347
714 msgid "Broadcast poll problem"
715 msgstr "Ðñüâëçìá óôçí åêëïãÞ åêðïìðÞò"
716
717 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
718 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
719 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
720 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
721 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
722 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
723 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
724 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
725 #: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/siglist.h:33
726 msgid "Broken pipe"
727 msgstr "Äéáêïðåßóá óùëÞíùóç"
728
729 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35 sysdeps/generic/siglist.h:37
730 #: sysdeps/gnu/siglist.h:31
731 msgid "Bus error"
732 msgstr "ÓöÜëìá óôïí äßáõëï(bus)"
733
734 #: nis/nis_print.c:45
735 msgid "CDS"
736 msgstr "CDS"
737
738 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:50
739 #: sysdeps/gnu/siglist.h:44
740 msgid "CPU time limit exceeded"
741 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñüíïõ ôçò CPU"
742
743 #: nis/nis_error.c:32
744 msgid "Cache expired"
745 msgstr "Ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò Ýëçîáí"
746
747 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:788
748 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
749 msgid "Can not access a needed shared library"
750 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ðñïóðÝëáóç ìéáò áíáãêáßáò äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
751
752 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
753 msgid "Can not exec a shared library directly"
754 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
755
756 #: nis/ypclnt.c:779
757 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
758 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äÝóìåõóç ìå ôïí äéáêïìéóôÞ ðïõ åîõðçñåôåß áõôüí ôïí ôïìÝá"
759
760 #: nis/ypclnt.c:791
761 msgid "Can't communicate with portmapper"
762 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï portmapper"
763
764 #: nis/ypclnt.c:793
765 msgid "Can't communicate with ypbind"
766 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypbind"
767
768 #: nis/ypclnt.c:795
769 msgid "Can't communicate with ypserv"
770 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypserv"
771
772 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
773 #. TRANS because its capacity is full.
774 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:103
775 msgid "Cannot allocate memory"
776 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
777
778 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
779 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
780 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
781 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:373
782 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
783 msgid "Cannot assign requested address"
784 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
785
786 #: sunrpc/pmap_rmt.c:264
787 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
788 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá õðïäï÷Þò ãéá åêðïìðÞ rpc"
789
790 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:804
791 msgid "Cannot exec a shared library directly"
792 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
793
794 #: sunrpc/rpc_main.c:1404
795 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
796 msgstr "Äå ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá óçìáßåò äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ!\n"
797
798 #: sunrpc/pmap_rmt.c:360
799 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
800 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ëÞøç áðáíôÞóåùí óôçí åêðïìðÞ"
801
802 #: sunrpc/pmap_clnt.c:133
803 msgid "Cannot register service"
804 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
805
806 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
807 msgid "Cannot send after socket shutdown"
808 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò õðïäï÷Þò"
809
810 #. TRANS The socket has already been shut down.
811 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:434
812 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
813 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò ìéáò Üêñçò åðéêïéíùíßáò"
814
815 #: sunrpc/pmap_rmt.c:322
816 msgid "Cannot send broadcast packet"
817 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ðáêÝôïõ åêðïìðÞò"
818
819 #: sunrpc/pmap_rmt.c:271
820 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
821 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç èÝôçóç ôçò åðéëïãÞò õðïäï÷Þò SO_BROADCAST"
822
823 #: sunrpc/rpc_main.c:1191
824 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
825 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüò ï êáèïñéóìüò ðåñéóóïôÝñùí ôïõ åíüò áñ÷åßùí åéóüäïõ!\n"
826
827 #: sunrpc/rpc_main.c:1361
828 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
829 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óçìáßá ôáõô.äéêôýïõ ìå óçìáßá äéêôýïõ!\n"
830
831 #: sunrpc/rpc_main.c:1373
832 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
833 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óçìáßá ôáõô.äéêôýïõ ÷ùñßò TIRPC!\n"
834
835 #: sunrpc/rpc_main.c:1380
836 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
837 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óçìáßåò ìå ôï íÝï óôõë!\n"
838
839 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
840 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
841 msgid "Channel number out of range"
842 msgstr "Ï áñéèìüò ôùí êáíáëéþí åßíáé Ýîù áðü ôá üñéá"
843
844 #: nis/nis_print.c:264
845 #, c-format
846 msgid "Character Separator : %c\n"
847 msgstr "Äéá÷ùñéóôÞò ×áñáêôÞñùí : %c\n"
848
849 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45 sysdeps/generic/siglist.h:46
850 #: sysdeps/gnu/siglist.h:40
851 msgid "Child exited"
852 msgstr "Ç èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá ôåñìáôßóôçêå"
853
854 #: sunrpc/clnt_perr.c:347
855 msgid "Client credential too weak"
856 msgstr "Ôá äéáðéóôåõôÞñéá ôïõ åîõðçñåôïýìåíïõ åßíáé ðïëý áäýíáìá"
857
858 #: nis/nis_print.c:266
859 msgid "Columns             :\n"
860 msgstr "ÓôÞëåò              :\n"
861
862 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:768
863 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
864 msgid "Communication error on send"
865 msgstr "ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ"
866
867 #: locale/programs/localedef.c:109
868 msgid "Compile locale specification"
869 msgstr "Ìåôáãëùôôéóìüò ðñïäéáãñáöþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
870
871 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
872 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:631
873 msgid "Computer bought the farm"
874 msgstr "Ï õðïëïãéóôÞò ðÞãå ãéá âñïýâåò"
875
876 #: locale/programs/ld-ctype.c:1438
877 msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
878 msgstr ""
879 "Õðïëïãéóìüò ìåãÝèïõò ðßíáêá ãéá êëÜóåéò ÷áñáêôÞñùí, ìðïñåß íá\n"
880 "êáèõóôåñÞóåé ëßãï..."
881
882 #: locale/programs/ld-collate.c:336
883 msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
884 msgstr ""
885 "Õðïëïãéóìüò ìåãÝèïõò ðßíáêá ãéá ôéò ðëçñïöïñßåò ðáñáâïëÞò, ìðïñåß íá\n"
886 "êáèõóôåñÞóåé ëßãï..."
887
888 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
889 #. TRANS it is not running the requested service).
890 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:451
891 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
892 msgid "Connection refused"
893 msgstr "Áðüññéøç óýíäåóçò"
894
895 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
896 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
897 #. TRANS protocol violation.
898 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:401
899 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
900 msgid "Connection reset by peer"
901 msgstr "Ç óýíäåóç Ýêëåéóå áðü ôï ôáßñé"
902
903 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
904 #. TRANS the timeout period.
905 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
906 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
907 msgid "Connection timed out"
908 msgstr "ËÞîç óýíäåóçò"
909
910 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44 sysdeps/generic/siglist.h:45
911 #: sysdeps/gnu/siglist.h:39
912 msgid "Continued"
913 msgstr "Óõíå÷ßæåôáé"
914
915 #: iconv/iconv_prog.c:66
916 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
917 msgstr "ÌåôáôñïðÞ ôçò êùäéêïðïßçóçò äïèÝíôùí áñ÷åßùí áðü ìéá êùäéêïðïßçóç óå Üëëç."
918
919 #: db2/makedb.c:58
920 msgid "Convert key to lower case"
921 msgstr "ÌåôáôñïðÞ êëåéäéïý óå ðåæÜ"
922
923 #: catgets/gencat.c:237 db2/makedb.c:242 elf/sprof.c:355
924 #: iconv/iconv_prog.c:294 locale/programs/locale.c:267
925 #: locale/programs/localedef.c:400 nscd/nscd.c:277 nscd/nscd_nischeck.c:90
926 #: nss/getent.c:66 posix/getconf.c:624
927 #, c-format
928 msgid ""
929 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
930 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
931 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
932 msgstr ""
933 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
934 "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêüÒ äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá üñïõò áíôéãñáöÞò.\n"
935 "ÄÅÍ õðÜñ÷åé åããýçóçÒ ïýôå áêüìç ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃIÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ\n"
936 "ÊÁÐÏÉÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
937
938 #: nscd/nscd_conf.c:165
939 #, c-format
940 msgid "Could not create log file \"%s\""
941 msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
942
943 #: catgets/gencat.c:108
944 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
945 msgstr "Äçìéïõñãßá ÏÍÏÌÁÔÏÓ áñ÷åßïõ êåöáëßäáò C ìå ïñéóìïýò óõìâüëùí"
946
947 #: locale/programs/localedef.c:100
948 msgid "Create output even if warning messages were issued"
949 msgstr "Äçìéïõñãßá åîüäïõ áêüìá êáé áí åêäüèçêáí ðñïåéäïðïéÞóåéò"
950
951 #: db2/makedb.c:68
952 msgid "Create simple DB database from textual input."
953 msgstr "Äçìéïõñãßá áðëÞò âÜóçò ÂÄ áðü åéóáãùãÞ êåéìÝíïõ."
954
955 #: nis/nis_print.c:325
956 #, c-format
957 msgid "Creation Time : %s"
958 msgstr "×ñüíïò Äçìéïõñãßáò : %s"
959
960 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
961 msgid "Cross-device link"
962 msgstr "Óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
963
964 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:95
965 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:171
966 #, c-format
967 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
968 msgstr "Ç êáôá÷þñçóç DES ãéá ôï üíïìá äéêôýïõ %s äåí åßíáé ìïíáäéêÞ\n"
969
970 #: nis/nis_print.c:111
971 msgid "DIRECTORY\n"
972 msgstr "ÊÁÔÁËÏÃÏÓ\n"
973
974 #: nis/nis_print.c:41
975 msgid "DNANS"
976 msgstr "DNANS"
977
978 #: nis/nis_print.c:37
979 msgid "DNS"
980 msgstr "DNS"
981
982 #: nis/nis_error.c:51
983 msgid "Database for table does not exist"
984 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí ãéá ôï ðßíáêá äåí õðÜñ÷åé"
985
986 #: nis/ypclnt.c:805
987 msgid "Database is busy"
988 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
989
990 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
991 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
992 msgstr "Áíé÷íåýôçêå/áðïöåý÷èçêå êáôÜóôáóç áäéåîüäïõ"
993
994 #: nis/nis_print.c:225
995 msgid "Default Access rights :\n"
996 msgstr "Åî ïñéóìïý äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò :\n"
997
998 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
999 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
1000 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
1001 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:429
1002 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
1003 msgid "Destination address required"
1004 msgstr "Áðáéôåßôáé äéåýèõíóç ðñïïñéóìïý"
1005
1006 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1007 msgid "Device busy"
1008 msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
1009
1010 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
1011 msgid "Device not a stream"
1012 msgstr "Ç óõóêåõÞ äåí åßíáé ñïÞò"
1013
1014 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
1015 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
1016 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
1017 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
1018 #. TRANS computer.
1019 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
1020 msgid "Device not configured"
1021 msgstr "Ç óõóêåõÞ äåí Ý÷åé äéáìïñöùèåß"
1022
1023 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1024 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1025 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1026 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:128
1027 msgid "Device or resource busy"
1028 msgstr "ÓõóêåõÞ Þ ðüñïé åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïé"
1029
1030 #: nis/nis_print.c:179
1031 #, c-format
1032 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
1033 msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
1034
1035 #: nis/nis_print.c:317
1036 #, c-format
1037 msgid "Directory     : %s\n"
1038 msgstr "ÊáôÜëïãïò     : %s\n"
1039
1040 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
1041 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
1042 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:480
1043 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
1044 msgid "Directory not empty"
1045 msgstr "Ï êáôÜëïãïò äåí åßíáé êåíüò"
1046
1047 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
1048 msgid "Disc quota exceeded"
1049 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò óôï äßóêï"
1050
1051 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
1052 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:498
1053 msgid "Disk quota exceeded"
1054 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò äßóêïõ"
1055
1056 #: nscd/nscd.c:83
1057 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
1058 msgstr "Íá ìç ãßíåé äéêñÜíùóç êáé åìöÜíéóç ìçíõìÜôùí óôï ôñÝ÷ïí tty"
1059
1060 #: db2/makedb.c:61
1061 msgid "Do not print messages while building database"
1062 msgstr "Íá ìç åìöáíßæïíôáé ìçíýìáôá êáôÜ ôçí êáôáóêåõÞ ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí"
1063
1064 #: catgets/gencat.c:110
1065 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1066 msgstr "Íá ìç ÷ñçóéìïðïéçèåß ï õðÜñ÷ïí êáôÜëïãïò, ðñïêÜëåóå íÝï áñ÷åßï åîüäïõ"
1067
1068 #: nis/ypclnt.c:851
1069 msgid "Domain not bound"
1070 msgstr "Ï ôïìÝáò äåí âñÝèçêå"
1071
1072 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32 sysdeps/generic/siglist.h:60
1073 #: sysdeps/gnu/siglist.h:54
1074 msgid "EMT trap"
1075 msgstr "EMT ðáãßäá"
1076
1077 #: nis/nis_print.c:120
1078 msgid "ENTRY\n"
1079 msgstr "ÊÁÔÁ×ÙÑÇÓÇ\n"
1080
1081 #: nis/nis_print.c:299
1082 msgid "Encrypted data\n"
1083 msgstr "ÊñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1084
1085 #: nis/nis_error.c:52
1086 msgid "Entry/table type mismatch"
1087 msgstr "Êáêïóõíôáßñéáóìá ôýðùí êáôá÷þñçóçò/ðßíáêá"
1088
1089 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:29
1090 msgid "Error 0"
1091 msgstr "ËÜèïò 0"
1092
1093 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
1094 msgid "Error 100"
1095 msgstr "ËÜèïò 100"
1096
1097 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
1098 msgid "Error 101"
1099 msgstr "ËÜèïò 101"
1100
1101 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
1102 msgid "Error 102"
1103 msgstr "ËÜèïò 102"
1104
1105 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
1106 msgid "Error 103"
1107 msgstr "ËÜèïò 103"
1108
1109 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
1110 msgid "Error 104"
1111 msgstr "ËÜèïò 104"
1112
1113 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
1114 msgid "Error 105"
1115 msgstr "ËÜèïò 105"
1116
1117 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
1118 msgid "Error 106"
1119 msgstr "ËÜèïò 106"
1120
1121 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
1122 msgid "Error 107"
1123 msgstr "ËÜèïò 107"
1124
1125 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
1126 msgid "Error 108"
1127 msgstr "ËÜèïò 108"
1128
1129 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
1130 msgid "Error 109"
1131 msgstr "ËÜèïò 109"
1132
1133 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
1134 msgid "Error 110"
1135 msgstr "ËÜèïò 110"
1136
1137 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
1138 msgid "Error 111"
1139 msgstr "ËÜèïò 111"
1140
1141 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
1142 msgid "Error 112"
1143 msgstr "ËÜèïò 112"
1144
1145 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
1146 msgid "Error 113"
1147 msgstr "ËÜèïò 113"
1148
1149 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
1150 msgid "Error 114"
1151 msgstr "ËÜèïò 114"
1152
1153 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
1154 msgid "Error 115"
1155 msgstr "ËÜèïò 115"
1156
1157 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
1158 msgid "Error 116"
1159 msgstr "ËÜèïò 116"
1160
1161 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
1162 msgid "Error 117"
1163 msgstr "ËÜèïò 117"
1164
1165 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
1166 msgid "Error 118"
1167 msgstr "ËÜèïò 118"
1168
1169 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
1170 msgid "Error 119"
1171 msgstr "ËÜèïò 119"
1172
1173 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
1174 msgid "Error 136"
1175 msgstr "ËÜèïò 136"
1176
1177 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
1178 msgid "Error 142"
1179 msgstr "ËÜèïò 142"
1180
1181 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
1182 msgid "Error 58"
1183 msgstr "ËÜèïò 58"
1184
1185 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
1186 msgid "Error 59"
1187 msgstr "ËÜèïò 59"
1188
1189 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
1190 msgid "Error 72"
1191 msgstr "ËÜèïò 72"
1192
1193 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
1194 msgid "Error 73"
1195 msgstr "ËÜèïò 73"
1196
1197 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
1198 msgid "Error 75"
1199 msgstr "ËÜèïò 75"
1200
1201 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
1202 msgid "Error 76"
1203 msgstr "ËÜèïò 76"
1204
1205 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
1206 msgid "Error 91"
1207 msgstr "ËÜèïò 91"
1208
1209 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
1210 msgid "Error 92"
1211 msgstr "ËÜèïò 92"
1212
1213 #: nis/nis_error.c:56
1214 msgid "Error in RPC subsystem"
1215 msgstr "ÓöÜëìá óôï õðïóýóôçìá RPC"
1216
1217 #: nis/nis_error.c:66
1218 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
1219 msgstr "ÓöÜëìá óôçí ðñïóðÝëáóç áñ÷åßïõ øõ÷ñÞò åêêßíçóçò ôïõ NIS+. Åßíáé ôï NIS+ åãêáôåóôçìÝíï;"
1220
1221 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
1222 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:67
1223 msgid "Error in unknown error system: "
1224 msgstr "ÓöÜëìá óå Üãíùóôï óýóôçìá óöáëìÜôùí: "
1225
1226 #: nis/nis_error.c:59
1227 msgid "Error while talking to callback proc"
1228 msgstr "ÓöÜëìá óôçí åðéêïéíùíßá ìå äéáäéêáóßá áíÜäñáóçò"
1229
1230 #: inet/ruserpass.c:176
1231 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1232 msgstr "ÓöÜëìá: Ôï .netrc áñ÷åßï åßíáé áíáãíþóéìï áðü Üëëïõò."
1233
1234 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:728
1235 msgid "Exchange full"
1236 msgstr "ÁíôáëëáãÞ ðëÞñçò"
1237
1238 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1239 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1240 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:75
1241 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
1242 msgid "Exec format error"
1243 msgstr "ÓöÜëìá óôç äéáìüñöùóç ôïõ åêôåëÝóéìïõ"
1244
1245 #: locale/programs/localedef.c:187
1246 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1247 msgstr "ÌÏÉÑÁÉÏ: ôï óýóôçìá äåí ïñßæåé ôï `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1248
1249 #: locale/programs/localedef.c:91 locale/programs/localedef.c:93
1250 #: locale/programs/localedef.c:95
1251 msgid "FILE"
1252 msgstr "ÁÑ×ÅÉÏ"
1253
1254 #: locale/programs/localedef.c:96
1255 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1256 msgstr "Ôï ÁÑ×ÅÉÏ ðåñéÝ÷åé áíôéóôïé÷ßóåéò áðü óõìâïëéêÜ ïíüìáôá óå ôéìÝò UCS4"
1257
1258 #: sunrpc/clnt_perr.c:355
1259 msgid "Failed (unspecified error)"
1260 msgstr "Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
1261
1262 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:780
1263 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
1264 msgid "File descriptor in bad state"
1265 msgstr "Ï ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ óå êáêÞ êáôÜóôáóç"
1266
1267 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1268 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1269 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:134
1270 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
1271 msgid "File exists"
1272 msgstr "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
1273
1274 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
1275 msgid "File locking deadlock"
1276 msgstr "ÁäéÝîïäï óôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ"
1277
1278 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:744
1279 msgid "File locking deadlock error"
1280 msgstr "Ôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ êáôÝëçîå óå óöÜëìá áäéåîüäïõ"
1281
1282 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
1283 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
1284 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
1285 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:464
1286 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
1287 msgid "File name too long"
1288 msgstr "Ðïëý ìåãÜëï üíïìá áñ÷åßïõ"
1289
1290 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50 sysdeps/generic/siglist.h:51
1291 #: sysdeps/gnu/siglist.h:45
1292 msgid "File size limit exceeded"
1293 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ìåãÝèïõò áñ÷åßïõ"
1294
1295 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
1296 msgid "File table overflow"
1297 msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1298
1299 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
1300 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
1301 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
1302 msgid "File too large"
1303 msgstr "Ðïëý ìåãÜëï áñ÷åßï"
1304
1305 #: nis/nis_error.c:37
1306 msgid "First/next chain broken"
1307 msgstr "Ç ðñþôç/åðüìåíç áëõóßäá Ýóðáóå"
1308
1309 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:35
1310 #: sysdeps/gnu/siglist.h:29
1311 msgid "Floating point exception"
1312 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
1313
1314 #: nis/nis_error.c:67
1315 msgid "Full resync required for directory"
1316 msgstr "ÁðáéôÞôáé ðëÞñçò åðáíáóõí÷ñïíéóìüò ãéá ôï êáôÜëïãï"
1317
1318 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
1319 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
1320 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
1321 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
1322 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
1323 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:575
1324 msgid "Function not implemented"
1325 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1326
1327 #: nis/nis_print.c:114
1328 msgid "GROUP\n"
1329 msgstr "ÏÌÁÄÁ\n"
1330
1331 #: argp/argp-help.c:231
1332 #, c-format
1333 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
1334 msgstr "Óêïõðßäéá óôï ARGP_HELP_FMT: %s"
1335
1336 #: catgets/gencat.c:116
1337 msgid ""
1338 "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1339 "is -, output is written to standard output.\n"
1340 msgstr ""
1341 "Äçìéïõñãßá êáôáëüãïõ ìçíõìÜôùí.\\vÁí ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ åßíáé -, áíÜãíùóç áðü ôçí êáíïíéêÞ åßóïäï. Áí\n"
1342 "ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ åßíáé -, ôüôå ç Ýîïäïò óôÝëíåôáé óôçí êáíïíéêÞ Ýîïäï.\n"
1343
1344 #: nis/nis_error.c:36
1345 msgid "Generic system error"
1346 msgstr "Ãåíéêü óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
1347
1348 #: locale/programs/locale.c:75
1349 msgid "Get locale-specific information."
1350 msgstr "ËÞøç ðëçñïöïñéþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí."
1351
1352 #: argp/argp-parse.c:88
1353 msgid "Give a short usage message"
1354 msgstr "Íá äùèåß óýíôïìï ìÞíõìá ÷ñÞóçò"
1355
1356 #: argp/argp-parse.c:87
1357 msgid "Give this help list"
1358 msgstr "Íá äïèåß áõôÞ ç ëßóôá âïÞèåéáò"
1359
1360 #. TRANS This error code has no purpose.
1361 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:636
1362 msgid "Gratuitous error"
1363 msgstr "Áäéêáéïëüãçôï ëÜèïò"
1364
1365 #: nis/nis_print.c:319
1366 #, c-format
1367 msgid "Group         : %s\n"
1368 msgstr "ÏìÜäá         : %s\n"
1369
1370 #: nis/nis_print.c:248
1371 msgid "Group Flags :"
1372 msgstr "Óçìáßåò ÏìÜäáò :"
1373
1374 #: nis/nis_print_group_entry.c:113
1375 #, c-format
1376 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
1377 msgstr "Êáôá÷þñçóç ïìÜäáò ãéá ôçí ïìÜäá \"%s.%s\":\n"
1378
1379 #: argp/argp-parse.c:91
1380 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
1381 msgstr "ÁíáìïíÞ ãéá ÄÅÕÔ. äåõôåñüëåðôá (åî ïñéóìïý 3600)"
1382
1383 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26 sysdeps/generic/siglist.h:29
1384 #: sysdeps/gnu/siglist.h:23
1385 msgid "Hangup"
1386 msgstr "Êëåßóéìï"
1387
1388 #: nscd/grpcache.c:251
1389 #, c-format
1390 msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
1391 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%d\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç ïìÜäáò!"
1392
1393 #: nscd/pwdcache.c:249
1394 #, c-format
1395 msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
1396 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%d\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç êùäéêþí!"
1397
1398 #: nscd/grpcache.c:212
1399 #, c-format
1400 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
1401 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç ïìÜäáò!"
1402
1403 #: nscd/hstcache.c:291 nscd/hstcache.c:333 nscd/hstcache.c:378
1404 #: nscd/hstcache.c:422
1405 #, c-format
1406 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
1407 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç óõóôçìÜôùí!"
1408
1409 #: nscd/pwdcache.c:210
1410 #, c-format
1411 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
1412 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç êùäéêþí!"
1413
1414 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
1415 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:469
1416 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
1417 msgid "Host is down"
1418 msgstr "Ôï óýóôçìá äå ëåéôïõñãåß"
1419
1420 #: resolv/herror.c:75
1421 msgid "Host name lookup failure"
1422 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíáæÞôçóçò ïíüìáôïò óõóôÞìáôïò"
1423
1424 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
1425 msgid "I/O error"
1426 msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1427
1428 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48 sysdeps/generic/siglist.h:49
1429 #: sysdeps/gnu/siglist.h:43
1430 msgid "I/O possible"
1431 msgstr "ÄõíáôÞ ç åßóïäïò/Ýîïäïò"
1432
1433 #: db2/makedb.c:71
1434 msgid ""
1435 "INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
1436 "-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
1437 "-u INPUT-FILE"
1438 msgstr ""
1439 "ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ\n"
1440 "-o ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ\n"
1441 "-u ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ"
1442
1443 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
1444 msgid "IOT trap"
1445 msgstr "IOT ðáãßäá"
1446
1447 #: nis/nis_print.c:35
1448 msgid "IVY"
1449 msgstr "IVY"
1450
1451 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:644
1452 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
1453 msgid "Identifier removed"
1454 msgstr "ÐñïóäéïñéóôÞò áöáéñÝèçêå"
1455
1456 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
1457 msgid "Illegal byte sequence"
1458 msgstr "ÁêáôÜëëçëç áêïëïõèßá byte"
1459
1460 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29 sysdeps/generic/siglist.h:32
1461 #: sysdeps/gnu/siglist.h:26
1462 msgid "Illegal instruction"
1463 msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
1464
1465 #: nis/nis_error.c:61
1466 msgid "Illegal object type for operation"
1467 msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áíôéêåéìÝíïõ ãéá ôç ëåéôïõñãßá"
1468
1469 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
1470 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
1471 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
1472 msgid "Illegal seek"
1473 msgstr "ÐáñÜíïìç áíáæÞôçóç"
1474
1475 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
1476 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
1477 #. TRANS
1478 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
1479 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
1480 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:556
1481 msgid "Inappropriate file type or format"
1482 msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áñ÷åßïõ Þ äéáìüñöùóçò"
1483
1484 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
1485 #. TRANS modes on an ordinary file.
1486 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:188
1487 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
1488 msgid "Inappropriate ioctl for device"
1489 msgstr "ÁêáôÜëëçëï ioctl ãéá óõóêåõÞ"
1490
1491 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
1492 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
1493 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
1494 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
1495 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
1496 #. TRANS for information on process groups and these signals.
1497 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:607
1498 msgid "Inappropriate operation for background process"
1499 msgstr "ÁêáôÜëëçëç ëåéôïõñãßá ãéá äéåñãáóßá ðáñáóêçíßïõ"
1500
1501 #: sysdeps/generic/siglist.h:69 sysdeps/gnu/siglist.h:63
1502 msgid "Information request"
1503 msgstr "Áßôçóç ðëçñïöïñßáò"
1504
1505 #: iconv/iconv_prog.c:57
1506 msgid "Information:"
1507 msgstr "Ðëçñïöïñßá:"
1508
1509 #: locale/programs/localedef.c:90
1510 msgid "Input Files:"
1511 msgstr "Áñ÷åßá Åéóüäïõ:"
1512
1513 #: iconv/iconv_prog.c:54
1514 msgid "Input/Output format specification:"
1515 msgstr "Êáèïñéóìüò ìïñöÞò Åéóüäïõ/Åîüäïõ:"
1516
1517 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
1518 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
1519 msgid "Input/output error"
1520 msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1521
1522 #: nis/ypclnt.c:785
1523 msgid "Internal NIS error"
1524 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá NIS"
1525
1526 #: nis/ypclnt.c:849
1527 msgid "Internal ypbind error"
1528 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ypbind"
1529
1530 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27 sysdeps/generic/siglist.h:30
1531 #: sysdeps/gnu/siglist.h:24
1532 msgid "Interrupt"
1533 msgstr "ÄéáêïðÞ"
1534
1535 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
1536 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
1537 #. TRANS again.
1538 #. TRANS
1539 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
1540 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
1541 #. TRANS Primitives}.
1542 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:47
1543 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
1544 msgid "Interrupted system call"
1545 msgstr "Äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò"
1546
1547 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:684
1548 msgid "Interrupted system call should be restarted"
1549 msgstr "Ç äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò èá ðñÝðåé íá åðáíáêéíçèåß"
1550
1551 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
1552 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
1553 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:164
1554 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
1555 msgid "Invalid argument"
1556 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðáñÜìåôñïò"
1557
1558 #: posix/regex.c:1034
1559 msgid "Invalid back reference"
1560 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
1561
1562 #: posix/regex.c:1028
1563 msgid "Invalid character class name"
1564 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ïíüìáôïò êëÜóçò"
1565
1566 #: sunrpc/clnt_perr.c:331
1567 msgid "Invalid client credential"
1568 msgstr "Ìç Ýãêõñï äéáðéóôåõôÞñéï åîõðçñåôïýìåíïõ"
1569
1570 #: sunrpc/clnt_perr.c:339
1571 msgid "Invalid client verifier"
1572 msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) åîõðçñåôïýìåíïõ"
1573
1574 #: posix/regex.c:1025
1575 msgid "Invalid collation character"
1576 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1577
1578 #: posix/regex.c:1046
1579 msgid "Invalid content of \\{\\}"
1580 msgstr "Ìç Ýãêõñï ðåñéå÷üìåíï ôùí \\{\\}"
1581
1582 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
1583 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
1584 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
1585 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:141
1586 msgid "Invalid cross-device link"
1587 msgstr "Ìç Ýãêõñïò óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
1588
1589 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:720
1590 msgid "Invalid exchange"
1591 msgstr "Ìç Ýãêõñç áíôáëëáãÞ"
1592
1593 #: nis/nis_error.c:44
1594 msgid "Invalid object for operation"
1595 msgstr "Ìç Ýãêõñï áíôéêåßìåíï ãéá ëåéôïõñãßá"
1596
1597 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
1598 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
1599 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:597
1600 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
1601 msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1602
1603 #: posix/regex.c:1055
1604 msgid "Invalid preceding regular expression"
1605 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1606
1607 #: posix/regex.c:1049
1608 msgid "Invalid range end"
1609 msgstr "Ìç Ýãêõñï ôÝëïò ðåäßïõ"
1610
1611 #: posix/regex.c:1022
1612 msgid "Invalid regular expression"
1613 msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1614
1615 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:736
1616 msgid "Invalid request code"
1617 msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
1618
1619 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:724
1620 msgid "Invalid request descriptor"
1621 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
1622
1623 #: sunrpc/clnt_perr.c:351
1624 msgid "Invalid server verifier"
1625 msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) äéáêïìéóôÞ"
1626
1627 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:740
1628 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
1629 msgid "Invalid slot"
1630 msgstr "Ìç Ýãêõñç ïðÞ"
1631
1632 #: nscd/nscd.c:88
1633 msgid "Invalidate the specified cache"
1634 msgstr "Áêýñùóç ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí ôçò óõãêåêñéìÝíçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
1635
1636 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
1637 #. TRANS or create or remove hard links to it.
1638 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:158
1639 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
1640 msgid "Is a directory"
1641 msgstr "Åßíáé êáôÜëïãïò"
1642
1643 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
1644 msgid "Is a name file"
1645 msgstr "Åßíáé Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ"
1646
1647 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:824
1648 msgid "Is a named type file"
1649 msgstr "Åßíáé Ýíá åðþíõìï åßäïò áñ÷åßïõ"
1650
1651 #: nis/nis_print.c:187
1652 msgid "Kerberos.\n"
1653 msgstr "ÊÝñâåñïò.\n"
1654
1655 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34 sysdeps/generic/siglist.h:36
1656 #: sysdeps/gnu/siglist.h:30
1657 msgid "Killed"
1658 msgstr "Óêïôþèçêå"
1659
1660 #: nis/nis_print.c:123
1661 msgid "LINK\n"
1662 msgstr "ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ\n"
1663
1664 #: nis/nis_local_names.c:125
1665 #, c-format
1666 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
1667 msgstr "Ç ÔÏÐÉÊÇ êáôá÷þñçóç ãéá ôçí ÔÁÕÔ. %d óôï êáôÜëïãï %s äåí åßíáé ìïíáäéêÞ\n"
1668
1669 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:716
1670 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
1671 msgid "Level 2 halted"
1672 msgstr "Åðßðåäï 2 óôáìÜôçóå"
1673
1674 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:692
1675 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
1676 msgid "Level 2 not synchronized"
1677 msgstr "Åðßðåäï 2 äåí óõã÷ñïíßóôçêå"
1678
1679 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:696
1680 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
1681 msgid "Level 3 halted"
1682 msgstr "Åðßðåäï 3 óôáìÜôçóå"
1683
1684 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:700
1685 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
1686 msgid "Level 3 reset"
1687 msgstr "Åðßðåäï 3 åðáíáöÝñèçêå"
1688
1689 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:656
1690 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
1691 msgid "Link has been severed"
1692 msgstr "Ï óýíäåóìïò Ýóðáóå"
1693
1694 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:704
1695 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
1696 msgid "Link number out of range"
1697 msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1698
1699 #: nis/nis_error.c:53
1700 msgid "Link points to illegal name"
1701 msgstr "Óýíäåóç óçìåßùí óå ìç áðïäåêôü üíïìá"
1702
1703 #: nis/nis_print.c:282
1704 msgid "Linked Object Type : "
1705 msgstr "Ôýðïò ÓõíäåäåìÝíïõ ÁíôéêåéìÝíïõ : "
1706
1707 #: nis/nis_print.c:284
1708 #, c-format
1709 msgid "Linked to : %s\n"
1710 msgstr "ÓõíäåäåìÝíï ìå : %s\n"
1711
1712 #: nis/ypclnt.c:797
1713 msgid "Local domain name not set"
1714 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ôï üíïìá ôïðéêïý ôïìÝá"
1715
1716 #: nis/ypclnt.c:787
1717 msgid "Local resource allocation failure"
1718 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ôïðéêþí ðüñùí"
1719
1720 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:752
1721 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
1722 msgid "Machine is not on the network"
1723 msgstr "Ôï ìç÷Üíçìá äåí åßíáé óôï äßêôõï"
1724
1725 #: nis/nis_error.c:45
1726 msgid "Malformed name, or illegal name"
1727 msgstr "ÊáêïäéáìïñöùìÝíï üíïìá Þ áêáôÜëëçëï üíïìá"
1728
1729 #: argp/argp-help.c:1186
1730 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
1731 msgstr "Õðï÷ñåùôéêÜ Þ ðñïáéñåôéêÜ ïñßóìáôá óå ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé åðßóçò õðï÷ñåùôéêÜ Þ ðñïáéñåôéêÜ óå êÜèå áíôßóôïé÷åò óýíôïìåò åðéëïãÝò."
1732
1733 #: nis/nis_print.c:168
1734 msgid "Master Server :\n"
1735 msgstr "Êýñéïò ÅîõðçñåôçôÞò :\n"
1736
1737 #: nis/nis_error.c:75
1738 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
1739 msgstr "Ï êýñéïò åîõðçñåôçôÞò åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïò, ç ðëÞñçò áðïôýðùóç èá åðáíáäñïìïëïãçèåß."
1740
1741 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
1742 msgid "Memory allocation failure"
1743 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ìíÞìçò"
1744
1745 #: posix/regex.c:1052
1746 msgid "Memory exhausted"
1747 msgstr "Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1748
1749 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
1750 msgid "Message tables full"
1751 msgstr "Ïé ðßíáêåò ìçíõìÜôùí åßíáé ðëÞñåéò"
1752
1753 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
1754 #. TRANS maximum size.
1755 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:317
1756 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
1757 msgid "Message too long"
1758 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ìåãÜëï ìÞíõìá"
1759
1760 #: nis/nis_error.c:57
1761 msgid "Missing or malformed attribute"
1762 msgstr "ÅëëéðÞò Þ êáêïó÷çìáôéóìÝíç éäéüôçôá"
1763
1764 #: nis/nis_print.c:327
1765 #, c-format
1766 msgid "Mod. Time     : %s"
1767 msgstr "×ñüíïò Ôñïð. : %s"
1768
1769 #: nis/nis_error.c:50
1770 msgid "Modification failed"
1771 msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1772
1773 #: nis/nis_error.c:63
1774 msgid "Modify operation failed"
1775 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá ôñïðïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1776
1777 #: locale/programs/locale.c:68
1778 msgid "Modify output format:"
1779 msgstr "ÌïñöÞ åîüäïõ ôñïðïðïßçóçò:"
1780
1781 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:648
1782 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
1783 msgid "Multihop attempted"
1784 msgstr "ÐñïóðÜèåéá multihop"
1785
1786 #: catgets/gencat.c:107 catgets/gencat.c:111 db2/makedb.c:59
1787 #: locale/programs/localedef.c:112 nscd/nscd.c:80
1788 msgid "NAME"
1789 msgstr "ÏÍÏÌÁ"
1790
1791 #: locale/programs/locale.c:78
1792 msgid ""
1793 "NAME\n"
1794 "[-a|-m]"
1795 msgstr ""
1796 "ÏÍÏÌÁ\n"
1797 "[-a|-m]"
1798
1799 #: nis/nis_print.c:31
1800 msgid "NIS"
1801 msgstr "NIS"
1802
1803 #: nis/ypclnt.c:801
1804 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
1805 msgstr ""
1806 "Áíáíôéóôïé÷ßá Ýêäïóçò åîõðçñÝôç/åîõðçñåôïýìåíïõ NIS - äåí ðáñÝ÷åôáé\n"
1807 "ç õðçñåóßá"
1808
1809 #: nis/ypclnt.c:799
1810 msgid "NIS map database is bad"
1811 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí ÷Üñôç NIS åßíáé áêáôÜëëçëç"
1812
1813 #: nis/nis_error.c:68
1814 msgid "NIS+ operation failed"
1815 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
1816
1817 #: nis/nis_error.c:33
1818 msgid "NIS+ servers unreachable"
1819 msgstr "Ïé åîõðçñåôçôÝò NIS+ äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìïé"
1820
1821 #: nis/nis_error.c:69
1822 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
1823 msgstr "Ç õðçñåóßá NIS+ äåí åßíáé äéáèÝóéìç Þ äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß"
1824
1825 #: nis/nis_print.c:108
1826 msgid "NO OBJECT\n"
1827 msgstr "ÊÁÍÅÍÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ\n"
1828
1829 #: nscd/nscd.c:84
1830 msgid "NUMBER"
1831 msgstr "ÁÑÉÈÌÏÓ"
1832
1833 #: nis/nis_print.c:162
1834 #, c-format
1835 msgid "Name : `%s'\n"
1836 msgstr "¼íïìá : `%s'\n"
1837
1838 #: nscd/nscd.c:94
1839 msgid "Name Service Cache Daemon."
1840 msgstr "ËáíèÜíïõóá Õðçñåóßá ÅîõðçñÝôçóçò Áíôéóôïé÷éþí ÏíïìÜôùí."
1841
1842 #: nis/nis_error.c:40
1843 msgid "Name not served by this server"
1844 msgstr "Ôï üíïìá áõôü äå ðñïóöÝñåôáé áðü áõôüí ôï åîõðçñåôçôÞ"
1845
1846 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:776
1847 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
1848 msgid "Name not unique on network"
1849 msgstr "Ôï üíïìá äåí åßíáé ìïíáäéêü óôï äßêôõï"
1850
1851 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
1852 msgid "Name or service not known"
1853 msgstr "Ôï üíïìá Þ ç õðçñåóßá äåí åßíáé ãíùóôÜ"
1854
1855 #: nis/nis_error.c:49
1856 msgid "Name/entry isn't unique"
1857 msgstr "¼íïìá/êáôá÷þñçóç äåí åßíáé ìïíáäéêÞ"
1858
1859 #: nis/nis_error.c:58
1860 msgid "Named object is not searchable"
1861 msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1862
1863 #. TRANS ???
1864 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:566
1865 msgid "Need authenticator"
1866 msgstr "×ñåéÜæåôáé ðéóôïðïéçôÞò"
1867
1868 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
1869 msgid "Network dropped connection because of reset"
1870 msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç ëüãù áñ÷éêïðïßçóçò"
1871
1872 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
1873 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
1874 msgid "Network dropped connection on reset"
1875 msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç êáôÜ ôçí åðáíáöïñÜ"
1876
1877 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
1878 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:378
1879 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
1880 msgid "Network is down"
1881 msgstr "Ôï äßêôõï äå ëåéôïõñãåß"
1882
1883 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
1884 #. TRANS was unreachable.
1885 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:384
1886 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
1887 msgid "Network is unreachable"
1888 msgstr "Ôï äßêôõï äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìï"
1889
1890 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:712
1891 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
1892 msgid "No CSI structure available"
1893 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìç ç CSI äïìÞ(structure)"
1894
1895 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:820
1896 msgid "No XENIX semaphores available"
1897 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìïé ïé XENIX óçìáöüñïé"
1898
1899 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
1900 msgid "No address associated with hostname"
1901 msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äå óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
1902
1903 #: resolv/herror.c:77
1904 msgid "No address associated with name"
1905 msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
1906
1907 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:732
1908 msgid "No anode"
1909 msgstr "ÊáíÝíá anode"
1910
1911 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
1912 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
1913 #. TRANS other from network operations.
1914 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
1915 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
1916 msgid "No buffer space available"
1917 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìïò ÷þñïò åíôáìßåõóçò"
1918
1919 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
1920 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
1921 #. TRANS to manipulate.
1922 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:89
1923 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
1924 msgid "No child processes"
1925 msgstr "ÊáìéÜ èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá"
1926
1927 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:652
1928 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
1929 msgid "No data available"
1930 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá äåäïìÝíá"
1931
1932 #: nis/nis_error.c:73
1933 msgid "No file space on server"
1934 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé åëåýèåñïò ÷þñïò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
1935
1936 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
1937 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
1938 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
1939 #. TRANS operating system.
1940 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
1941 msgid "No locks available"
1942 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá"
1943
1944 #: posix/regex.c:1019
1945 msgid "No match"
1946 msgstr "ÊáíÝíá ôáßñéáóìá"
1947
1948 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:832
1949 msgid "No medium found"
1950 msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1951
1952 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:660
1953 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
1954 msgid "No message of desired type"
1955 msgstr "ÊáíÝíá ìÞíõìá åðéèõìçôïý ôýðïõ"
1956
1957 #: nis/ypclnt.c:789
1958 msgid "No more records in map database"
1959 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò êáôá÷ùñßóåéò óôï ÷Üñôç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí"
1960
1961 #: posix/regex.c:5569
1962 msgid "No previous regular expression"
1963 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1964
1965 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
1966 msgid "No record locks available"
1967 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá åããñáöþí"
1968
1969 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
1970 msgid "No remote programs registered.\n"
1971 msgstr "ÊáíÝíá áðïìáêñõóìÝíï ðñüãñáììá äåí äçëþèçêå.\n"
1972
1973 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
1974 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:474
1975 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
1976 msgid "No route to host"
1977 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáäñïìÞ óôï óýóôçìá"
1978
1979 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
1980 #. TRANS disk is full.
1981 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:208
1982 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
1983 msgid "No space left on device"
1984 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
1985
1986 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1987 #. TRANS particular sort of device.
1988 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:147
1989 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
1990 msgid "No such device"
1991 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá óõóêåõÞ"
1992
1993 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
1994 msgid "No such device or address"
1995 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá óõóêåõÞ Þ äéåýèõíóç"
1996
1997 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1998 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1999 #. TRANS expected to already exist.
2000 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:31
2001 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2002 msgid "No such file or directory"
2003 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï áñ÷åßï Þ êáôÜëïãïò"
2004
2005 #: nis/ypclnt.c:783
2006 msgid "No such key in map"
2007 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï êëåéäß óôï ÷Üñôç"
2008
2009 #: nis/ypclnt.c:781
2010 msgid "No such map in server's domain"
2011 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéïò ÷Üñôçò óôïí ôïìÝá ôïõ äéáêïìéóôÞ"
2012
2013 #. TRANS No process matches the specified process ID.
2014 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:36
2015 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
2016 msgid "No such process"
2017 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá äéåñãáóßá"
2018
2019 #: nis/nis_error.c:60
2020 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
2021 msgstr "Äå âñÝèçêáí ÷þñïé ïíïìÜôùí NIS+"
2022
2023 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
2024 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
2025 msgstr "Ìç-áðïêáôáóôÞóéìï óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ïíüìáôïò"
2026
2027 #: nis/nis_print.c:176
2028 msgid "None.\n"
2029 msgstr "ÊáíÝíá.\n"
2030
2031 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:816
2032 msgid "Not a XENIX named type file"
2033 msgstr "Äåí åßíáé XENIX ôýðïò åðþíõìïõ áñ÷åßïõ"
2034
2035 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
2036 msgid "Not a data message"
2037 msgstr "Äåí åßíáé ìÞíõìá äåäïìÝíùí"
2038
2039 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
2040 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
2041 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
2042 msgid "Not a directory"
2043 msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
2044
2045 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
2046 msgid "Not a name file"
2047 msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2048
2049 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
2050 msgid "Not a stream device"
2051 msgstr "Äåí åßíáé óõóêåõÞ ñïÞò"
2052
2053 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2054 msgid "Not available"
2055 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
2056
2057 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
2058 msgid "Not enough space"
2059 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áñêåôüò ÷þñïò"
2060
2061 #: nis/nis_error.c:30
2062 msgid "Not found"
2063 msgstr "Äå âñÝèçêå"
2064
2065 #: nis/nis_error.c:48
2066 msgid "Not found, no such name"
2067 msgstr "Äå âñÝèçêå, êáíÝíá ôÝôïéï üíïìá"
2068
2069 #: nis/nis_error.c:43
2070 msgid "Not master server for this domain"
2071 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé êýñéïò åîõðçñåôçôÞò ãéá áõôüí ôïí ôïìÝá"
2072
2073 #: nis/nis_error.c:39
2074 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
2075 msgid "Not owner"
2076 msgstr "Äåí åßíáé éäéïêôÞôçò"
2077
2078 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2079 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2080 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2081 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2082 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2083 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2084 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2085 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2086 #. TRANS values.
2087 #. TRANS
2088 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2089 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2090 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
2091 msgid "Not supported"
2092 msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
2093
2094 #: nis/nis_print.c:263
2095 #, c-format
2096 msgid "Number of Columns   : %d\n"
2097 msgstr "Áñéèìüò Óôçëþí      :%d\n"
2098
2099 #: nis/nis_print.c:362
2100 #, c-format
2101 msgid "Number of objects : %u\n"
2102 msgstr "Áñéèìüò áíôéêåéìÝíùí: %u\n"
2103
2104 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2105 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2106 msgstr "Ï áñéèìüò óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí ðïõ âñÝèçêáí óôç äéÜó÷éóç ìïíïðáôéïý õðåñâáßíåé ôï MAXSYMLINKS"
2107
2108 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2109 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2110 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:240
2111 msgid "Numerical argument out of domain"
2112 msgstr "ÁñéèìçôéêÞ ðáñÜìåôñïò Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
2113
2114 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2115 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2116 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:246
2117 msgid "Numerical result out of range"
2118 msgstr "Ôï áñéèìçôéêü áðïôÝëåóìá åßíáé Ýîù áðü ôï ðåäßï"
2119
2120 #: nis/nis_print.c:366
2121 #, c-format
2122 msgid "Object #%d:\n"
2123 msgstr "Áíôéêåßìåíï #%d:\n"
2124
2125 #: nis/nis_print.c:316
2126 #, c-format
2127 msgid "Object Name   : %s\n"
2128 msgstr "¼íïìá ÁíôéêåéìÝíïõ : %s\n"
2129
2130 #: nis/nis_print.c:328
2131 msgid "Object Type   : "
2132 msgstr "Ôýðïò ÁíôéêåéìÝíïõ :"
2133
2134 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2135 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2136 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2137 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2138 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:514
2139 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2140 msgid "Object is remote"
2141 msgstr "Ôï áíôéêåßìåíï åßíáé áðïìáêñõóìÝíï"
2142
2143 #: nis/nis_error.c:42
2144 msgid "Object with same name exists"
2145 msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
2146
2147 #: timezone/zic.c:2023
2148 msgid "Odd number of quotation marks"
2149 msgstr "Ðåñéôôüò áñéèìüò åéóáãùãéêþí"
2150
2151 #: nscd/nscd.c:191 nscd/nscd.c:211 nscd/nscd.c:217
2152 msgid "Only root is allowed to use this option!"
2153 msgstr "Ìüíï ï äéá÷åéñéóôÞò åðéôñÝðåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôÞí ôçí åðéëïãÞ!"
2154
2155 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2156 #. TRANS mode selected.
2157 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:306
2158 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2159 msgid "Operation already in progress"
2160 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá åêôåëåßôáé Þäç"
2161
2162 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2163 msgid "Operation canceled"
2164 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá áêõñþèçêå"
2165
2166 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2167 msgid "Operation not applicable"
2168 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé åöáñìüóéìç"
2169
2170 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
2171 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
2172 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
2173 msgid "Operation not permitted"
2174 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
2175
2176 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2177 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2178 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2179 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2180 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2181 #. TRANS nothing to do for that call.
2182 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:350
2183 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2184 msgid "Operation not supported"
2185 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2186
2187 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
2188 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2189 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé óôçí Üëëç Üêñç ôçò ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí"
2190
2191 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2192 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2193 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2194 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2195 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2196 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2197 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2198 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2199 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:300
2200 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2201 msgid "Operation now in progress"
2202 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá âñßóêåôáé ôþñá óå åêôÝëåóç"
2203
2204 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2205 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2206 #. TRANS
2207 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2208 #. TRANS separate error code.
2209 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
2210 msgid "Operation would block"
2211 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá èá Ýðñåðå íá öñÜîåé(block)"
2212
2213 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2214 msgid "Option not supported by protocol"
2215 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ðñùôüêïëëï"
2216
2217 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
2218 msgid "Out of stream resources"
2219 msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(stream)"
2220
2221 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:664
2222 msgid "Out of streams resources"
2223 msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(streams)"
2224
2225 #: iconv/iconv_prog.c:59 locale/programs/localedef.c:98
2226 msgid "Output control:"
2227 msgstr "¸ëåã÷ïò åîüäïõ:"
2228
2229 #: elf/sprof.c:72
2230 msgid "Output selection:"
2231 msgstr "ÅðéëïãÞ åîüäïõ:"
2232
2233 #: nis/nis_print.c:318
2234 #, c-format
2235 msgid "Owner         : %s\n"
2236 msgstr "ÉäéïêôÞôçò   : %s\n"
2237
2238 #: nis/nis_print.c:126
2239 msgid "PRIVATE\n"
2240 msgstr "ÉÄÉÙÔÉÊÏ\n"
2241
2242 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:756
2243 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2244 msgid "Package not installed"
2245 msgstr "Ôï ðáêÝôï äåí åãêáôáóôÜèçêå"
2246
2247 #: nscd/nscd_conf.c:82
2248 #, c-format
2249 msgid "Parse error: %s"
2250 msgstr "ÓöÜëìá åðåîåñãáóßáò: %s"
2251
2252 #: nis/nis_error.c:54
2253 msgid "Partial success"
2254 msgstr "ÌåñéêÞ åðéôõ÷ßá"
2255
2256 #: nis/nis_error.c:62
2257 msgid "Passed object is not the same object on server"
2258 msgstr "Ôï ðåñáóìÝíï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé ôï ßäéï áíôéêåßìåíï óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2259
2260 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
2261 #: nis/nis_error.c:38 nis/ypclnt.c:803
2262 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:108
2263 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2264 msgid "Permission denied"
2265 msgstr "¶ñíçóç ðñüóâáóçò"
2266
2267 #: sysdeps/generic/siglist.h:71 sysdeps/gnu/siglist.h:65
2268 msgid "Power failure"
2269 msgstr "Áðïôõ÷ßá ôñïöïäïóßáò"
2270
2271 #: posix/regex.c:1058
2272 msgid "Premature end of regular expression"
2273 msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2274
2275 #: db2/makedb.c:63
2276 msgid "Print content of database file, one entry a line"
2277 msgstr "ÅìöÜíéóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ áñ÷åßïõ âÜóçò, ìéá êáôá÷þñçóç ôç öïñÜ"
2278
2279 #: nscd/nscd.c:86
2280 msgid "Print current configuration statistic"
2281 msgstr "ÅìöÜíéóç óôáôéóôéêþí ôùí ôñå÷ïõóþí ñõèìßóåùí"
2282
2283 #: locale/programs/localedef.c:104
2284 msgid "Print more messages"
2285 msgstr "ÅìöÜíéóç ðåñéóóüôåñùí ìçíõìÜôùí"
2286
2287 #: argp/argp-parse.c:148
2288 msgid "Print program version"
2289 msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
2290
2291 #: nis/nis_error.c:29
2292 msgid "Probable success"
2293 msgstr "ÐéèáíÞ åðéôõ÷ßá"
2294
2295 #: nis/nis_error.c:31
2296 msgid "Probably not found"
2297 msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
2298
2299 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52 sysdeps/generic/siglist.h:53
2300 #: sysdeps/gnu/siglist.h:47
2301 msgid "Profiling timer expired"
2302 msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò âåëôéóôïðïßçóçò Ýëçîå"
2303
2304 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:708
2305 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2306 msgid "Protocol driver not attached"
2307 msgstr "Ï ïäçãüò ðñùôïêüëëïõ äåí Ý÷åé ðñïóêïëëçèåß"
2308
2309 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:676
2310 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
2311 msgid "Protocol error"
2312 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ"
2313
2314 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2315 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:355
2316 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2317 msgid "Protocol family not supported"
2318 msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ äåí õðïóôçñßæåôáé"
2319
2320 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2321 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2322 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
2323 msgid "Protocol not available"
2324 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï ôï ðñùôüêïëëï"
2325
2326 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2327 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2328 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2329 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:335
2330 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
2331 msgid "Protocol not supported"
2332 msgstr "Ôï ðñùôüêïëëï äåí õðïóôçñßæåôáé"
2333
2334 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2335 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:322
2336 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2337 msgid "Protocol wrong type for socket"
2338 msgstr "ËÜèïò ôýðïò ðñùôïêüëïõ ãéá ôçí õðïäï÷Þ(socket)"
2339
2340 #: nis/nis_error.c:64
2341 msgid "Query illegal for named table"
2342 msgstr "Ìç áðïäåêôÞ áíáæÞôçóç ãéá ôï äïèÝíôá ðßíáêá"
2343
2344 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28 sysdeps/generic/siglist.h:31
2345 #: sysdeps/gnu/siglist.h:25
2346 msgid "Quit"
2347 msgstr "¸îïäïò"
2348
2349 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:772
2350 msgid "RFS specific error"
2351 msgstr "ÓõãêåêñéìÝíï ìå RFS óöÜëìá"
2352
2353 #. TRANS ???
2354 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:539
2355 msgid "RPC bad procedure for program"
2356 msgstr "RPC êáêÞ äéáäéêáóßá ãéá ðñüãñáììá"
2357
2358 #: nis/ypclnt.c:777
2359 msgid "RPC failure on NIS operation"
2360 msgstr "Áðïôõ÷ßá RPC óå ëåéôïõñãßá ôïõ NIS"
2361
2362 #. TRANS ???
2363 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:529
2364 msgid "RPC program not available"
2365 msgstr "Ôï ðñüãñáììá RPC äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
2366
2367 #. TRANS ???
2368 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:534
2369 msgid "RPC program version wrong"
2370 msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC ðñïãñÜììáôïò äåí åßíáé óùóôÞ"
2371
2372 #. TRANS ???
2373 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
2374 msgid "RPC struct is bad"
2375 msgstr "Ç RPC äïìÞ äåí åßíáé óùóôÞ"
2376
2377 #. TRANS ???
2378 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:524
2379 msgid "RPC version wrong"
2380 msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC äåí åßíáé óùóôÞ"
2381
2382 #: sunrpc/clnt_perr.c:270
2383 msgid "RPC: (unknown error code)"
2384 msgstr "RPC: (Üãíùóôïò êùäéêüò óöÜëìáôïò)"
2385
2386 #: sunrpc/clnt_perr.c:189
2387 msgid "RPC: Authentication error"
2388 msgstr "RPC: ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
2389
2390 #: sunrpc/clnt_perr.c:169
2391 msgid "RPC: Can't decode result"
2392 msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áðïêùäéêïðïéçèåß ôï áðïôÝëåóìá"
2393
2394 #: sunrpc/clnt_perr.c:165
2395 msgid "RPC: Can't encode arguments"
2396 msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá êùäéêïðïéçèïýí ïé ðáñÜìåôñïé"
2397
2398 #: sunrpc/clnt_perr.c:229
2399 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
2400 msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
2401
2402 #: sunrpc/clnt_perr.c:185
2403 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
2404 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
2405
2406 #: sunrpc/clnt_perr.c:221
2407 msgid "RPC: Port mapper failure"
2408 msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá áíôéóôïé÷Ýá èõñþí"
2409
2410 #: sunrpc/clnt_perr.c:201
2411 msgid "RPC: Procedure unavailable"
2412 msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìç äéáäéêáóßá"
2413
2414 #: sunrpc/clnt_perr.c:225
2415 msgid "RPC: Program not registered"
2416 msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
2417
2418 #: sunrpc/clnt_perr.c:193
2419 msgid "RPC: Program unavailable"
2420 msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìï ðñüãñáììá"
2421
2422 #: sunrpc/clnt_perr.c:197
2423 msgid "RPC: Program/version mismatch"
2424 msgstr "RPC: Áíáíôéóôïé÷åßá ðñüãñáììáôïò/Ýêäïóçò"
2425
2426 #: sunrpc/clnt_perr.c:209
2427 msgid "RPC: Remote system error"
2428 msgstr "RPC: ÓöÜëìá áðïìáêñõíóìÝíïõ óõóôÞìáôïò"
2429
2430 #: sunrpc/clnt_perr.c:205
2431 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
2432 msgstr "RPC: Ï äéáêïìéóôÞò äåí ìðïñåß íá áðïêùäéêïðïéÞóåé ôéò ðáñáìÝôñïõò"
2433
2434 #: sunrpc/clnt_perr.c:162
2435 msgid "RPC: Success"
2436 msgstr "RPC: Åðéôõ÷ßá"
2437
2438 #: sunrpc/clnt_perr.c:181
2439 msgid "RPC: Timed out"
2440 msgstr "RPC: ËÞîç ÷ñüíïõ"
2441
2442 #: sunrpc/clnt_perr.c:177
2443 msgid "RPC: Unable to receive"
2444 msgstr "RPC: Áäõíáìßá ëÞøçò"
2445
2446 #: sunrpc/clnt_perr.c:173
2447 msgid "RPC: Unable to send"
2448 msgstr "RPC: Áäõíáìßá áðïóôïëÞò"
2449
2450 #: sunrpc/clnt_perr.c:213
2451 msgid "RPC: Unknown host"
2452 msgstr "RPC: ¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
2453
2454 #: sunrpc/clnt_perr.c:217
2455 msgid "RPC: Unknown protocol"
2456 msgstr "RPC: ¶ãíùóôï ðñùôüêïëï"
2457
2458 #: nis/nis_print.c:184
2459 #, c-format
2460 msgid "RSA (%d bits)\n"
2461 msgstr "RSA (%d bit)\n"
2462
2463 #: elf/dlsym.c:59 elf/dlvsym.c:62
2464 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
2465 msgstr "Ôï RTLD_NEXT ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôïí êþäéêá äåí öïñôþèçêå äõíáìéêÜ"
2466
2467 #: elf/sprof.c:84
2468 msgid "Read and display shared object profiling data"
2469 msgstr "ÁíÜãíùóç êáé åìöÜíéóç äåäïìÝíùí ðñïößë äéáìïéñáæüìåíïõ áíôéêåéìÝíïõ"
2470
2471 #: nscd/nscd.c:81
2472 msgid "Read configuration data from NAME"
2473 msgstr "ÁíÜãíùóç äåäïìÝíùí ñýèìéóçò áðü ôï ÏÍÏÌÁ"
2474
2475 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
2476 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:218
2477 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2478 msgid "Read-only file system"
2479 msgstr "Áíáãíþóéìï-ìüíï óýóôçìá áñ÷åßùí"
2480
2481 #: string/strsignal.c:66
2482 #, c-format
2483 msgid "Real-time signal %d"
2484 msgstr "ÓÞìá ðñáãìáôéêïý-÷ñüíïõ %d"
2485
2486 #: posix/regex.c:1061
2487 msgid "Regular expression too big"
2488 msgstr "Ðïëý ìåãÜëç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2489
2490 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:828
2491 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2492 msgid "Remote I/O error"
2493 msgstr "ÁðïìáêñõóìÝíï óöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
2494
2495 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:784
2496 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
2497 msgid "Remote address changed"
2498 msgstr "Ç áðïìáêñõóìÝíç äéåýèõíóç Üëëáîå"
2499
2500 #: inet/ruserpass.c:177
2501 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
2502 msgstr "Áðïìáêñýíåôå ôï óõíèçìáôéêü Þ êÜíôå ôï áñ÷åßï ìç-áíáãíþóéìï áðü ôïõò Üëëïõò."
2503
2504 #: elf/sprof.c:533
2505 #, c-format
2506 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
2507 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíïßãìáôïò îáíÜ ôïõ äéáìïéñáæïìÝíïõ áíôéêåéìÝíïõ `%s'"
2508
2509 #: nis/nis_print.c:170
2510 msgid "Replicate :\n"
2511 msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ :\n"
2512
2513 #: argp/argp-help.c:1640
2514 #, c-format
2515 msgid "Report bugs to %s.\n"
2516 msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá óôï %s.\n"
2517
2518 #: catgets/gencat.c:224 db2/makedb.c:229 iconv/iconv_prog.c:280
2519 #: locale/programs/locale.c:254 locale/programs/localedef.c:386
2520 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
2521 msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï `glibcbug' ðñüãñáììá óôï <bugs@gnu.org>.\n"
2522
2523 #: nis/ypclnt.c:775
2524 msgid "Request arguments bad"
2525 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
2526
2527 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
2528 msgid "Reserved for future use"
2529 msgstr "ÐáñáêñáôçìÝíï ãéá ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç"
2530
2531 #: resolv/herror.c:73
2532 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
2533 msgstr "ÓöÜëìá áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí 0 (êáíÝíá óöÜëìá)"
2534
2535 #: resolv/herror.c:117
2536 msgid "Resolver internal error"
2537 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2538
2539 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
2540 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
2541 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
2542 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
2543 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:97
2544 msgid "Resource deadlock avoided"
2545 msgstr "Áðïöåý÷èçêå áäéÝîïäï óöÜëìá ðüñùí"
2546
2547 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54 sysdeps/generic/siglist.h:74
2548 #: sysdeps/gnu/siglist.h:68
2549 msgid "Resource lost"
2550 msgstr "Ï ðüñïò ÷Üèçêå"
2551
2552 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2553 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2554 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2555 #. TRANS
2556 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2557 #. TRANS
2558 #. TRANS @itemize @bullet
2559 #. TRANS @item
2560 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2561 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2562 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2563 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2564 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2565 #. TRANS
2566 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2567 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2568 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2569 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2570 #. TRANS
2571 #. TRANS @item
2572 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2573 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2574 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2575 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2576 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2577 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2578 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2579 #. TRANS and return to its command loop.
2580 #. TRANS @end itemize
2581 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:279
2582 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
2583 msgid "Resource temporarily unavailable"
2584 msgstr "Ï ðüñïò åßíáé ðñïóùñéíÜ ìç äéáèÝóéìïò"
2585
2586 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
2587 msgid "Result too large"
2588 msgstr "Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
2589
2590 #: nis/nis_error.c:47
2591 msgid "Results sent to callback proc"
2592 msgstr "Ôá áðïôåëÝóìáôá óôÜëèçêáí óôç äéáäéêáóßá áíÜäñáóçò"
2593
2594 #: elf/sprof.c:87
2595 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
2596 msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
2597
2598 #: nis/nis_print.c:33
2599 msgid "SUNYP"
2600 msgstr "SUNYP"
2601
2602 #: nis/nis_print.c:265
2603 #, c-format
2604 msgid "Search Path         : %s\n"
2605 msgstr "ÌïíïðÜôé ÁíáæÞôçóçò: %s\n"
2606
2607 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36 sysdeps/generic/siglist.h:38
2608 #: sysdeps/gnu/siglist.h:32
2609 msgid "Segmentation fault"
2610 msgstr "ÓöÜëìá êáôÜôìçóçò (segmentation fault)"
2611
2612 #: nis/nis_error.c:35
2613 msgid "Server busy, try again"
2614 msgstr "Ï åîõðçñåôçôÞò åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïò, äïêéìÜóôå îáíÜ"
2615
2616 #: nis/nis_error.c:41
2617 msgid "Server out of memory"
2618 msgstr "Ç ìíÞìç ôïõ åîõðçñåôçôÞ åîáíôëÞèçêå"
2619
2620 #: sunrpc/clnt_perr.c:335
2621 msgid "Server rejected credential"
2622 msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå äéáðéóôåõôÞñéï"
2623
2624 #: sunrpc/clnt_perr.c:343
2625 msgid "Server rejected verifier"
2626 msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå åîáêñéâùôÞ"
2627
2628 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
2629 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
2630 msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2631
2632 #: argp/argp-parse.c:89
2633 msgid "Set the program name"
2634 msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2635
2636 #: nscd/nscd.c:85
2637 msgid "Shut the server down"
2638 msgstr "ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ åîõðçñåôçôÞ"
2639
2640 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:25
2641 msgid "Signal 0"
2642 msgstr "ÓÞìá 0"
2643
2644 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2645 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:311
2646 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
2647 msgid "Socket operation on non-socket"
2648 msgstr "Ëåéôïõñãßá õðïäï÷Þò óå ìç-õðïäï÷Þ"
2649
2650 #. TRANS The socket type is not supported.
2651 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:340
2652 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2653 msgid "Socket type not supported"
2654 msgstr "Ï ôýðïò ôçò õðïäï÷Þò äåí õðïóôçñßæåôáé"
2655
2656 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2657 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:394
2658 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2659 msgid "Software caused connection abort"
2660 msgstr "Ôï ëïãéóìéêü ðñïêÜëåóå áêýñùóç óýíäåóçò"
2661
2662 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
2663 msgid "Sorry. You are not root\n"
2664 msgstr "Óõããíþìç. Äåí åßóôå äéá÷åéñéóôÞò\n"
2665
2666 #: locale/programs/localedef.c:94
2667 msgid "Source definitions are found in FILE"
2668 msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
2669
2670 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:764
2671 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
2672 msgid "Srmount error"
2673 msgstr "ÓöÜëìá srmount"
2674
2675 #: sysdeps/generic/siglist.h:66 sysdeps/gnu/siglist.h:60
2676 msgid "Stack fault"
2677 msgstr "ÓöÜëìá óôïßâáò"
2678
2679 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2680 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2681 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2682 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2683 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:506
2684 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2685 msgid "Stale NFS file handle"
2686 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðéá NFS ÷åéñéóôÞò áñ÷åßïõ"
2687
2688 #: nscd/nscd.c:84
2689 msgid "Start NUMBER threads"
2690 msgstr "¸íáñîç ÁÑÉÈÌÏÓ íçìÜôùí"
2691
2692 #: nis/nis_print.c:361
2693 #, c-format
2694 msgid "Status            : %s\n"
2695 msgstr "ÊáôÜóôáóç         : %s\n"
2696
2697 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43 sysdeps/generic/siglist.h:44
2698 #: sysdeps/gnu/siglist.h:38
2699 msgid "Stopped"
2700 msgstr "ÓôáìÜôçóå"
2701
2702 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42 sysdeps/generic/siglist.h:43
2703 #: sysdeps/gnu/siglist.h:37
2704 msgid "Stopped (signal)"
2705 msgstr "ÓôáìÜôçóå (óÞìá)"
2706
2707 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46 sysdeps/generic/siglist.h:47
2708 #: sysdeps/gnu/siglist.h:41
2709 msgid "Stopped (tty input)"
2710 msgstr "ÓôáìÜôçóå (åßóïäïò tty)"
2711
2712 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47 sysdeps/generic/siglist.h:48
2713 #: sysdeps/gnu/siglist.h:42
2714 msgid "Stopped (tty output)"
2715 msgstr "ÓôáìÜôçóå (Ýîïäïò tty)"
2716
2717 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:808
2718 msgid "Streams pipe error"
2719 msgstr "ÓöÜëìá óùëÞíùóçò ñïÞò"
2720
2721 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:812
2722 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
2723 msgid "Structure needs cleaning"
2724 msgstr "Ç äïìÞ ÷ñåéÜæåôáé êáèÜñéóìá"
2725
2726 #: nis/nis_error.c:28 nis/ypclnt.c:773 nis/ypclnt.c:847 posix/regex.c:1016
2727 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
2728 msgid "Success"
2729 msgstr "Åðéôõ÷ßá"
2730
2731 #: locale/programs/localedef.c:103
2732 msgid "Suppress warnings and information messages"
2733 msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2734
2735 #: locale/programs/localedef.c:92
2736 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
2737 msgstr "Ôá óõìâïëéêÜ ïíüìáôá ÷áñáêôÞñùí äçëþèçêáí óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
2738
2739 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
2740 msgid "System error"
2741 msgstr "ÓöÜëìá óõóôÞìáôïò"
2742
2743 #: locale/programs/locale.c:63
2744 msgid "System information:"
2745 msgstr "Ðëçñïöïñßåò óõóôÞìáôïò:"
2746
2747 #: nis/ypclnt.c:853
2748 msgid "System resource allocation failure"
2749 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
2750
2751 #: locale/programs/localedef.c:381
2752 #, c-format
2753 msgid ""
2754 "System's directory for character maps : %s\n"
2755 "                       repertoire maps: %s\n"
2756 "                       locale path    : %s\n"
2757 "%s"
2758 msgstr ""
2759 "ÊáôÜëïãïò óõóôÞìáôïò ãéá ðßíáêåò ÷áñáêôÞñùí: %s\n"
2760 "                         ñåðåñôüñéá ðéíÜêùí: %s\n"
2761 "                 ìïíïðÜôé ôïðéêþí ñõèìßóåùí: %s\n"
2762 "%s"
2763
2764 #: nscd/nscd.c:87
2765 msgid "TABLE"
2766 msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ"
2767
2768 #: nis/nis_print.c:117
2769 msgid "TABLE\n"
2770 msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ\n"
2771
2772 #: nscd/nscd.c:89
2773 msgid "TABLE,yes"
2774 msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ,íáé"
2775
2776 #: nis/nis_print.c:262
2777 #, c-format
2778 msgid "Table Type          : %s\n"
2779 msgstr "Ôýðïò Ðßíáêá        : %s\n"
2780
2781 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
2782 msgid "Temporary failure in name resolution"
2783 msgstr "ÐñïóùñéíÞ áðïôõ÷ßá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ïíüìáôïò"
2784
2785 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40 sysdeps/generic/siglist.h:41
2786 #: sysdeps/gnu/siglist.h:35
2787 msgid "Terminated"
2788 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå"
2789
2790 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
2791 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
2792 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
2793 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
2794 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
2795 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:197
2796 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
2797 msgid "Text file busy"
2798 msgstr "Áñ÷åßï êåéìÝíïõ óå ÷ñÞóç"
2799
2800 #: iconv/iconv_prog.c:578
2801 msgid ""
2802 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
2803 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
2804 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
2805 "listed with several different names (aliases).\n"
2806 "  Some of the names are no plain strings but instead regular expressions and\n"
2807 "they match a variety of names which can be given as parameters to the\n"
2808 "program.\n"
2809 "\n"
2810 "  "
2811 msgstr ""
2812 "Ç åðüìåíç ëßóôá ðåñéÝ÷åé üëá ôá ãíùóôÜ êùäéêïðïéçìÝíá óýíïëá ÷áñáêôÞôùí.\n"
2813 "Áõôü äå óçìáßíåé áíáãêáóôéêÜ üôé üëïé ïé óõíäéáóìïß áõôþí ôùí ïíïìÜôùí ìðïñïýí\n"
2814 "íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óôéò ðáñáìÝôñïõò ãñáììÞò åíôïëþí ÁÐÏ êáé ÓÅ.  ¸íá\n"
2815 "êùäéêïðïéçìÝíï óýíïëï ÷áñáêôÞôùí ìðïñåß íá åìöáíßæåôå ìå ðïëëÜ äéáöïñåôéêÜ\n"
2816 "ïíüìáôá (øåõäþíõìá). ÌåñéêÜ áðü ôá ïíüìáôá äåí åßíáé áðëÜ áëöáñéèìçôéêÜ áëëÜ\n"
2817 "êáíïíéêÝò åêöñÜóåéò êáé ôáéñéÜæïõí ìå ðïéêéëßá ïíïìÜôùí ðïõ ìðïñïýí íá äïèïýí\n"
2818 "ùò ðáñÜìåôñïé óôï ðñüãñáììá.\n"
2819 "\n"
2820 "  "
2821
2822 #: nis/nis_print.c:223
2823 msgid "Time to live : "
2824 msgstr "×ñüíïò æùÞò :"
2825
2826 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:680
2827 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2828 msgid "Timer expired"
2829 msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
2830
2831 #: nis/nis_error.c:55
2832 msgid "Too many attributes"
2833 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò éäéüôçôåò"
2834
2835 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2836 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2837 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
2838 msgid "Too many levels of symbolic links"
2839 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ åðßðåäá óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí"
2840
2841 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2842 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2843 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2844 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:225
2845 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
2846 msgid "Too many links"
2847 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß óýíäåóìïé"
2848
2849 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
2850 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
2851 #. TRANS
2852 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
2853 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
2854 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
2855 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
2856 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:175
2857 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
2858 msgid "Too many open files"
2859 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá"
2860
2861 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
2862 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
2863 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
2864 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:182
2865 msgid "Too many open files in system"
2866 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
2867
2868 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2869 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2870 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2871 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:487
2872 msgid "Too many processes"
2873 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò äéåñãáóßåò"
2874
2875 #. TRANS ???
2876 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
2877 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
2878 msgid "Too many references: cannot splice"
2879 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ðáñáðïìðåßòÒ áäõíáìßá ìáôßóìáôïò"
2880
2881 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2882 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2883 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:493
2884 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
2885 msgid "Too many users"
2886 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ÷ñÞóôåò"
2887
2888 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:33
2889 #: sysdeps/gnu/siglist.h:27
2890 msgid "Trace/breakpoint trap"
2891 msgstr "Ðáãßäá Trace/breakpoint"
2892
2893 #: posix/regex.c:1031
2894 msgid "Trailing backslash"
2895 msgstr "Áêïëïõèåß áíÜóôñïöç êÜèåôïò"
2896
2897 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
2898 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
2899 #. TRANS up, before it has connected to the file.
2900 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
2901 msgid "Translator died"
2902 msgstr "Ï ìåôáöñáóôÞò ðÝèáíå"
2903
2904 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2905 #. TRANS @xref{Connecting}.
2906 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:414
2907 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2908 msgid "Transport endpoint is already connected"
2909 msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíç"
2910
2911 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2912 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2913 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2914 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2915 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
2916 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
2917 msgid "Transport endpoint is not connected"
2918 msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò äåí åßíáé óõíäåäåìÝíç"
2919
2920 #: argp/argp-help.c:1612
2921 #, c-format
2922 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
2923 msgstr "ÄïêéìÜóôå `%s --help' Þ `%s --usage' ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò.\n"
2924
2925 #: inet/rcmd.c:150
2926 #, c-format
2927 msgid "Trying %s...\n"
2928 msgstr "ÄïêéìÜæåôáé %s...\n"
2929
2930 #: nis/nis_print.c:163
2931 #, c-format
2932 msgid "Type : %s\n"
2933 msgstr "Ôýðïò: %s\n"
2934
2935 #: nis/nis_print.c:47
2936 msgid "UNKNOWN"
2937 msgstr "ÁÃÍÙÓÔÏ"
2938
2939 #: nis/nis_error.c:72
2940 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
2941 msgstr "Áäýíáôç ç áõèåíôéêïðïßçóç ôïõ ðåëÜôç NIS+"
2942
2943 #: nis/nis_error.c:71
2944 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
2945 msgstr "Áäýíáôç ç áõèåíôéêïðïßçóç ôïõ åîõðçñåôçôÞ NIS+"
2946
2947 #: nis/nis_error.c:46
2948 msgid "Unable to create callback"
2949 msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéáäéêáóßáò áíÜäñáóçò"
2950
2951 #: nis/nis_error.c:74
2952 msgid "Unable to create process on server"
2953 msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2954
2955 #: nis/nis_print.c:190
2956 #, c-format
2957 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
2958 msgstr "¶ãíùóôï (åßäïò = %d, bit = %d)\n"
2959
2960 #: inet/ruserpass.c:263
2961 #, c-format
2962 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
2963 msgstr "Áãíùóôï .netrc ëåêôéêü %s"
2964
2965 #: nis/ypclnt.c:807
2966 msgid "Unknown NIS error code"
2967 msgstr "¶ãíùóôïò êþäéêáò óöÜëìáôïò NIS"
2968
2969 #: nss/getent.c:512
2970 #, c-format
2971 msgid "Unknown database: %s\n"
2972 msgstr "¶ãíùóôç âÜóç äåäïìÝíùí: %s\n"
2973
2974 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:51
2975 msgid "Unknown error"
2976 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá"
2977
2978 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
2979 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
2980 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:82
2981 msgid "Unknown error "
2982 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá "
2983
2984 #: resolv/herror.c:74
2985 msgid "Unknown host"
2986 msgstr "¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
2987
2988 #: nis/nis_error.c:34
2989 msgid "Unknown object"
2990 msgstr "¶ãíùóôï áíôéêåßìåíï"
2991
2992 #: nscd/nscd_conf.c:179
2993 #, c-format
2994 msgid "Unknown option: %s %s %s"
2995 msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2996
2997 #: resolv/herror.c:120
2998 msgid "Unknown resolver error"
2999 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá áíáëýôç äéåõèýíóåùí"
3000
3001 #: resolv/herror.c:76
3002 msgid "Unknown server error"
3003 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá äéáêïìéóôÞ"
3004
3005 #: string/strsignal.c:70
3006 #, c-format
3007 msgid "Unknown signal %d"
3008 msgstr "¶ãíùóôï óÞìá %d"
3009
3010 #: misc/error.c:107 timezone/zic.c:386
3011 msgid "Unknown system error"
3012 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
3013
3014 #: nis/ypclnt.c:855
3015 msgid "Unknown ypbind error"
3016 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá ypbind"
3017
3018 #: posix/regex.c:1040
3019 msgid "Unmatched ( or \\("
3020 msgstr "Áôáßñéáóôï ( Þ \\("
3021
3022 #: posix/regex.c:1064
3023 msgid "Unmatched ) or \\)"
3024 msgstr "Áôáßñéáóôï ) Þ \\)"
3025
3026 #: posix/regex.c:1037
3027 msgid "Unmatched [ or [^"
3028 msgstr "Áôáßñéáóôï [ Þ [^"
3029
3030 #: posix/regex.c:1043
3031 msgid "Unmatched \\{"
3032 msgstr "Áôáßñéáóôï \\{"
3033
3034 #: posix/getconf.c:692
3035 #, c-format
3036 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3037 msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
3038
3039 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41 sysdeps/generic/siglist.h:42
3040 #: sysdeps/gnu/siglist.h:36
3041 msgid "Urgent I/O condition"
3042 msgstr "Åðåßãïõóá êáôÜóôáóç åéóüäïõ/åîüäïõ"
3043
3044 #: argp/argp-help.c:1569
3045 msgid "Usage:"
3046 msgstr "×ñÞóç:"
3047
3048 #: posix/getconf.c:604
3049 #, c-format
3050 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
3051 msgstr "×ñÞóç: %s üíïìá_ìåôáâëçôÞò [üíïìá_äéáäñïìÞò]\n"
3052
3053 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
3054 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
3055 msgstr "×ñÞóç: rpcinfo [ -n áñéèì. èýñáò ] -u óýóôçìá  áñéèì. ðñïãñáì. [ áñéèì. Ýêäïóçò ]\n"
3056
3057 #: nscd/nscd.c:89
3058 msgid "Use separate cache for each user"
3059 msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3060
3061 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55 sysdeps/generic/siglist.h:55
3062 #: sysdeps/gnu/siglist.h:49
3063 msgid "User defined signal 1"
3064 msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 1"
3065
3066 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:56
3067 #: sysdeps/gnu/siglist.h:50
3068 msgid "User defined signal 2"
3069 msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 2"
3070
3071 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:672
3072 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
3073 msgid "Value too large for defined data type"
3074 msgstr "Ç ôéìÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç ãéá êáèïñéóìÝíï ôýðï äåäïìÝíùí"
3075
3076 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51 sysdeps/generic/siglist.h:52
3077 #: sysdeps/gnu/siglist.h:46
3078 msgid "Virtual timer expired"
3079 msgstr "Ï åéêïíéêüò ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
3080
3081 #: timezone/zic.c:1927
3082 msgid "Wild result from command execution"
3083 msgstr "Áãñéï áðïôÝëåóìá áðü ôçí åêôÝëåóç ôçò åíôïëÞò"
3084
3085 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53 sysdeps/generic/siglist.h:54
3086 #: sysdeps/gnu/siglist.h:48
3087 msgid "Window changed"
3088 msgstr "Ôï ðáñÜèõñï Üëëáîå"
3089
3090 #: locale/programs/locale.c:67
3091 msgid "Write names of available charmaps"
3092 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí óôïõò äéáèÝóéìïõò ðßíáêåò ÷áñáêôÞñùí"
3093
3094 #: locale/programs/locale.c:65
3095 msgid "Write names of available locales"
3096 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí äéáèÝóéìùí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
3097
3098 #: locale/programs/locale.c:69
3099 msgid "Write names of selected categories"
3100 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3101
3102 #: locale/programs/locale.c:70
3103 msgid "Write names of selected keywords"
3104 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
3105
3106 #: catgets/gencat.c:111 db2/makedb.c:59
3107 msgid "Write output to file NAME"
3108 msgstr "ÅããñáöÞ åîüäïõ óôï áñ÷åßï ÏÍÏÌÁ"
3109
3110 #: catgets/gencat.c:242 db2/makedb.c:247 elf/sprof.c:361
3111 #: iconv/iconv_prog.c:299 locale/programs/locale.c:272
3112 #: locale/programs/localedef.c:405 nscd/nscd.c:282 nscd/nscd_nischeck.c:95
3113 #: nss/getent.c:71 posix/getconf.c:629
3114 #, c-format
3115 msgid "Written by %s.\n"
3116 msgstr "ÅããñÜöçêå áðü %s.\n"
3117
3118 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
3119 msgid "Wrong medium type"
3120 msgstr "ÅóöáëìÝíï åßäïò ìÝóïõ"
3121
3122 #: nis/nis_print.c:39
3123 msgid "X500"
3124 msgstr "X500"
3125
3126 #: nis/nis_print.c:43
3127 msgid "XCHS"
3128 msgstr "XCHS"
3129
3130 #: nis/ypclnt.c:171
3131 #, c-format
3132 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3133 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3134
3135 #: nis/nis_error.c:70
3136 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3137 msgstr "Íáé, ï óêïðüò ôçò æùÞò åßíáé 42."
3138
3139 #. TRANS You did @strong{what}?
3140 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
3141 msgid "You really blew it this time"
3142 msgstr "ÐñáãìáôéêÜ ôçí Ýêáíåò áõôÞ ôç öïñÜ"
3143
3144 #: timezone/zic.c:1089
3145 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3146 msgstr "Ï ÷ñüíïò ôÝëïõò ôçò ãñáììÞò óõíÝ÷éóçò ôçò æþíçò äåí åßíáé ìåôÜ áðü ôï ÷ñüíï ôÝëïõò ôçò ðñïçãïýìåíçò ãñáììÞò"
3147
3148 #: iconv/iconv_prog.c:70
3149 msgid "[FILE...]"
3150 msgstr "[ÁÑ×ÅÉÏ...]"
3151
3152 #: sunrpc/pmap_clnt.c:71
3153 msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
3154 msgstr "__get_myaddress: ioctl (ëÞøç äéáìüñöùóçò äéáóýíäåóçò)"
3155
3156 #: locale/programs/charmap.c:480 locale/programs/locfile.c:477
3157 #: locale/programs/repertoire.c:290
3158 #, c-format
3159 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
3160 msgstr "Ï ïñéóìüò `%1$s' äåí ôåëåéþíåé ìå `END %1$s'"
3161
3162 #: elf/sprof.c:762
3163 #, c-format
3164 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
3165 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé ôï óùóôü áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë ãéá ôï `%s'"
3166
3167 #: locale/programs/ld-monetary.c:369 locale/programs/ld-numeric.c:193
3168 #, c-format
3169 msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
3170 msgstr "`-1' ðñÝðåé íá åßíáé ç ôåëåõôáßá êáôá÷þñéóç óôï `%s' ðåäßï óôç `%s' êáôçãïñßá"
3171
3172 #: locale/programs/ld-collate.c:1670
3173 msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
3174 msgstr "Ôï `...' ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå `...' êáé `UNDEFINED' êáôá÷ùñßóåéò"
3175
3176 #: locale/programs/locfile.c:674
3177 msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
3178 msgstr "Áíáìåíüôáí `from' ìåôÜ ôçí ðñþôç ðáñÜìåôñï óôï `collating-element'"
3179
3180 #: locale/programs/ld-collate.c:1122
3181 msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
3182 msgstr ""
3183 "Ç áëõóßäá ÷áñáêôÞñùí `from' óôç äÞëùóç ôïõ óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò ðåñéÝ÷åé\n"
3184 "Üãíùóôï ÷áñáêôÞñá"
3185
3186 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
3187 msgid "ai_family not supported"
3188 msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3189
3190 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3191 msgid "ai_socktype not supported"
3192 msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3193
3194 #: nscd/nscd.c:127
3195 msgid "already running"
3196 msgstr "åêôåëåßôå Þäç"
3197
3198 #: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/repertoire.c:164
3199 #, c-format
3200 msgid "argument to <%s> must be a single character"
3201 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï <%s> ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3202
3203 #: locale/programs/locfile.c:240
3204 #, c-format
3205 msgid "argument to `%s' must be a single character"
3206 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3207
3208 #: sunrpc/auth_unix.c:310
3209 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3210 msgstr "auth_none.c - Ìïéñáßï ëÜèïò ðáñÜôáîçò"
3211
3212 #: sunrpc/auth_unix.c:105 sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/auth_unix.c:141
3213 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3214 msgstr "authunix_create: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
3215
3216 #: locale/programs/charmap.c:297 locale/programs/locfile.c:234
3217 #: locale/programs/locfile.c:261 locale/programs/repertoire.c:156
3218 msgid "bad argument"
3219 msgstr "êáêü üñéóìá"
3220
3221 #: inet/rcmd.c:326
3222 msgid "bad owner"
3223 msgstr "êáêüò éäéïêôÞôçò"
3224
3225 #: timezone/zic.c:1211
3226 msgid "blank FROM field on Link line"
3227 msgstr "Ëåõêü ðåäßï FROM óå ãñáììÞ Link"
3228
3229 #: timezone/zic.c:1215
3230 msgid "blank TO field on Link line"
3231 msgstr "ëåõêü ðåäßï TO óå ãñáììÞ Link"
3232
3233 #: malloc/mcheck.c:208
3234 msgid "block freed twice\n"
3235 msgstr "ôï ìðëüê åëåõèåñþèçêå äýï öïñÝò\n"
3236
3237 #: malloc/mcheck.c:211
3238 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
3239 msgstr "Ðåñßåñãï mcheck_status, ç âéâëéïèÞêç åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ\n"
3240
3241 #: sunrpc/pmap_rmt.c:185
3242 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
3243 msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç ñõèìßóåéò äéáóýíäåóçò)"
3244
3245 #: sunrpc/pmap_rmt.c:194
3246 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
3247 msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç åíäåßîåéò õðïäï÷Þò)"
3248
3249 #: login/programs/request.c:167
3250 msgid "buffer overflow"
3251 msgstr "õðåñ÷åßëéóç åíôáìéåõôÞ"
3252
3253 #: sunrpc/svc_udp.c:446
3254 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
3255 msgstr "cache_set: áäõíáìßá äÝóìåõóçò íÝïõ rpc_buffer"
3256
3257 #: sunrpc/svc_udp.c:440
3258 msgid "cache_set: victim alloc failed"
3259 msgstr "cache_set: ç åê÷þñçóç èýìáôïò áðÝôõ÷å"
3260
3261 #: sunrpc/svc_udp.c:429
3262 msgid "cache_set: victim not found"
3263 msgstr "cache_set: ôï èýìá äåí âñÝèçêå"
3264
3265 #: timezone/zic.c:1752
3266 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
3267 msgstr ""
3268 "äåí åßíáé äõíáôüí íá êáèïñéóôåß ç óõíôüìåõóç ôçò æþíçò þñáò ãéá\n"
3269 "íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áìÝóùò ìåôÜ ôï 'until time'"
3270
3271 #: sunrpc/svc_simple.c:75
3272 #, c-format
3273 msgid "can't reassign procedure number %d\n"
3274 msgstr "äåí åßíáé äõíáôüí íá îáíáôåèåß ï áñéèìüò äéáäéêáóßáò %d\n"
3275
3276 #: locale/programs/localedef.c:276
3277 #, c-format
3278 msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
3279 msgstr "äåí åßíáé äõíáôüí íá ãßíåé `stat' ôï locale áñ÷åßï `%s'"
3280
3281 #: elf/sprof.c:931 elf/sprof.c:983
3282 msgid "cannot allocate symbol data"
3283 msgstr "áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí óõìâüëùí"
3284
3285 #: elf/sprof.c:715 elf/sprof.c:773
3286 msgid "cannot create internal descriptor"
3287 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêïý ðåñéãñáöÝá"
3288
3289 #: elf/sprof.c:413
3290 msgid "cannot create internal descriptors"
3291 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò åóùôåñéêþí ðåñéãñáöÝùí"
3292
3293 #: nscd/connections.c:183
3294 #, c-format
3295 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
3296 msgstr "áäýíáôç ç åíåñãïðïßçóç õðïäï÷Þò ãéá áðïäï÷Þ óõíäÝóåùí: %s"
3297
3298 #: sunrpc/rpc_main.c:341
3299 #, c-format
3300 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
3301 msgstr "äå âñÝèçêå ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C: %s \n"
3302
3303 #: sunrpc/rpc_main.c:349
3304 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
3305 msgstr "äå âñÝèçêå êáíÝíáò ðñïåðåîåñãáóôÞò C (cpp)\n"
3306
3307 #: nscd/connections.c:224
3308 #, c-format
3309 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
3310 msgstr "äå ìðïñåß íá åîõðçñåôçèåß ç áßôçóç ðáëáéÜò Ýêäïóçò %d· ç ôñÝ÷ïõóá Ýêäïóç åßíáé %d"
3311
3312 #: locale/programs/ld-collate.c:1328
3313 #, c-format
3314 msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
3315 msgstr "áäõíáìßá åéóáãùãÞò óôïé÷åßï ðáñáâïëÞò `%.*s'"
3316
3317 #: locale/programs/ld-collate.c:1507 locale/programs/ld-collate.c:1514
3318 msgid "cannot insert into result table"
3319 msgstr "áäõíáìßá åéóáãùãÞò óôïí ðßíáêá áðïôåëåóìÜôùí"
3320
3321 #: locale/programs/ld-collate.c:1179 locale/programs/ld-collate.c:1222
3322 #, c-format
3323 msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
3324 msgstr "áäõíáìßá åéóáãùãÞò íÝïõ ïñéóìïý óõìâüëïõ ðáñáâïëÞò: %s"
3325
3326 #: elf/sprof.c:670
3327 msgid "cannot load profiling data"
3328 msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3329
3330 #: inet/rcmd.c:322
3331 msgid "cannot open"
3332 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò"
3333
3334 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
3335 #, c-format
3336 msgid "cannot open `%s'"
3337 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
3338
3339 #: db2/makedb.c:146
3340 #, c-format
3341 msgid "cannot open database file `%s': %s"
3342 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ âÜóåùò äåäïìÝíùí `%s': %s"
3343
3344 #: catgets/gencat.c:273 db2/makedb.c:167 iconv/iconv_prog.c:177
3345 #, c-format
3346 msgid "cannot open input file `%s'"
3347 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
3348
3349 #: locale/programs/localedef.c:195
3350 #, c-format
3351 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
3352 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3353
3354 #: iconv/iconv_prog.c:155
3355 msgid "cannot open output file"
3356 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3357
3358 #: catgets/gencat.c:780 catgets/gencat.c:821 db2/makedb.c:181
3359 #, c-format
3360 msgid "cannot open output file `%s'"
3361 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
3362
3363 #: locale/programs/locfile.c:1135
3364 #, c-format
3365 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
3366 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
3367
3368 #: nscd/connections.c:165
3369 #, c-format
3370 msgid "cannot open socket: %s"
3371 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
3372
3373 #: locale/programs/ld-collate.c:1374
3374 msgid "cannot process order specification"
3375 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïäéáãñáöþí óåéñÜò"
3376
3377 #: locale/programs/locale.c:449
3378 #, c-format
3379 msgid "cannot read character map directory `%s'"
3380 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ ôïõ ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
3381
3382 #: nscd/connections.c:125
3383 msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
3384 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ ñõèìßóåùí· áõôü åßíáé ìïéñáßï"
3385
3386 #: login/programs/request.c:91
3387 msgid "cannot read from client"
3388 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áðü ôïí ðåëÜôç"
3389
3390 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
3391 #, c-format
3392 msgid "cannot read header from `%s'"
3393 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êåöáëßäáò áðü ôï `%s'"
3394
3395 #: locale/programs/locale.c:306
3396 #, c-format
3397 msgid "cannot read locale directory `%s'"
3398 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ locale `%s'"
3399
3400 #: locale/programs/localedef.c:300
3401 #, c-format
3402 msgid "cannot read locale file `%s'"
3403 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ locale `%s'"
3404
3405 #: locale/programs/locfile.c:289 locale/programs/locfile.c:308
3406 #: locale/programs/locfile.c:327 locale/programs/locfile.c:346
3407 #: locale/programs/locfile.c:365 locale/programs/locfile.c:384
3408 #, c-format
3409 msgid "cannot read repertoire map `%s'"
3410 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ðßíáêá ñåðåñôïñßïõ `%s'"
3411
3412 #: nscd/nscd_stat.c:127
3413 msgid "cannot read statistics data"
3414 msgstr "áäýíáôç ç áíÜãíùóç äåäïìÝíùí óôáôéóôéêþí"
3415
3416 #: nscd/cache.c:150 nscd/connections.c:151
3417 #, c-format
3418 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
3419 msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
3420
3421 #: locale/programs/localedef.c:325
3422 #, c-format
3423 msgid "cannot write output files to `%s'"
3424 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3425
3426 #: nscd/connections.c:260 nscd/connections.c:281
3427 #, c-format
3428 msgid "cannot write result: %s"
3429 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áðïôåëÝóìáôïò: %s"
3430
3431 #: nscd/nscd_stat.c:86
3432 #, c-format
3433 msgid "cannot write statistics: %s"
3434 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò óôáôéóôéêþí: %s"
3435
3436 #: login/programs/request.c:120
3437 msgid "cannot write to client"
3438 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò óôï ðåëÜôç"
3439
3440 #: locale/programs/localedef.c:439
3441 msgid "category data requested more than once: should not happen"
3442 msgstr "ôá äåäïìÝíá êáôçãïñßáò æçôÞèçêáí ðÜíù áðü ìßá öïñÜ: äåí èá Ýðñåðå íá óõìâåß"
3443
3444 #: locale/programs/ld-ctype.c:278
3445 #, c-format
3446 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
3447 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò '%s' óôçí êëÜóç `%s' ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
3448
3449 #: locale/programs/ld-ctype.c:303
3450 #, c-format
3451 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
3452 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò '%s' óôçí êëÜóç `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
3453
3454 #: locale/programs/ld-ctype.c:405
3455 msgid "character <SP> not defined in character map"
3456 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò <SP> äåí ïñßóôçêå óôïí ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
3457
3458 #: locale/programs/ld-ctype.c:355
3459 #, c-format
3460 msgid "character L'%s' (index %Zd) in class `%s' must be in class `%s'"
3461 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò L'%s' (äåßêôçò %Zd) óôçí êëÜóç `%s' ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
3462
3463 #: locale/programs/ld-ctype.c:380
3464 #, c-format
3465 msgid "character L'%s' (index %Zd) in class `%s' must not be in class `%s'"
3466 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò L'%s' (äåßêôçò %Zd) óôçí êëÜóç `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
3467
3468 #: locale/programs/ld-ctype.c:1107 locale/programs/ld-ctype.c:1183
3469 #: locale/programs/ld-ctype.c:1196 locale/programs/ld-ctype.c:1209
3470 #: locale/programs/ld-ctype.c:1222 locale/programs/ld-ctype.c:1235
3471 #: locale/programs/ld-ctype.c:1248 locale/programs/ld-ctype.c:1279
3472 #: locale/programs/ld-ctype.c:1292 locale/programs/ld-ctype.c:1343
3473 #: locale/programs/ld-ctype.c:1374 locale/programs/ld-ctype.c:1386
3474 #, c-format
3475 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
3476 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò `%s' äåí ïñßóôçêå åíþ ÷ñåéÜæåôáé óáí ðñïêáèïñéóìÝíç ôéìÞ"
3477
3478 #: locale/programs/ld-ctype.c:967
3479 #, c-format
3480 msgid "character class `%s' already defined"
3481 msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3482
3483 #: locale/programs/ld-ctype.c:999
3484 #, c-format
3485 msgid "character map `%s' already defined"
3486 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3487
3488 #: locale/programs/charmap.c:83
3489 #, c-format
3490 msgid "character map file `%s' not found"
3491 msgstr "ôï áñ÷åßï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s' äåí âñÝèçêå"
3492
3493 #: sunrpc/clnt_raw.c:110
3494 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
3495 msgstr "clnt_raw.c - Ìïéñáßï óöÜëìá óåéñéáêïðïßçóçò åðéêåöáëßäáò"
3496
3497 #: sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_tcp.c:133
3498 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
3499 msgstr "clnttcp_create: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
3500
3501 #: sunrpc/clnt_udp.c:125 sunrpc/clnt_udp.c:135
3502 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
3503 msgstr "clntudp_create: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
3504
3505 #: sunrpc/clnt_unix.c:123 sunrpc/clnt_unix.c:131
3506 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
3507 msgstr "clntunix_create: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
3508
3509 #: locale/programs/ld-collate.c:1343
3510 #, c-format
3511 msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
3512 msgstr ""
3513 "Ôï óôïé÷åßï ðáñáâïëÞò `%.*s' åìöáíßæåôáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá öïñÝò:\n"
3514 "áãíïåßôáé ç ãñáììÞ"
3515
3516 #: locale/programs/ld-collate.c:1361
3517 #, c-format
3518 msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
3519 msgstr ""
3520 "Ôï óýìâïëï ðáñáâïëÞò `%.*s' åìöáíßæåôáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá öïñÝò:\n"
3521 "áãíïåßôáé ç ãñáììÞ"
3522
3523 #: locale/programs/locfile.c:658
3524 #, c-format
3525 msgid "collation symbol expected after `%s'"
3526 msgstr "áíáìåíüôáí óýìâïëï ðáñáâïëÞò ìåôÜ ôï `%s'"
3527
3528 #: inet/rcmd.c:143
3529 #, c-format
3530 msgid "connect to address %s: "
3531 msgstr "óýíäåóç óôç äéåýèõíóç %s: "
3532
3533 #: sunrpc/rpc_scan.c:115
3534 msgid "constant or identifier expected"
3535 msgstr "áíáìåíüôáí óôáèåñÜ Þ ðñïóäéïñéóôÞò"
3536
3537 #: iconv/iconv_prog.c:144
3538 #, c-format
3539 msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
3540 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3541
3542 #: iconv/iconv_prog.c:328 iconv/iconv_prog.c:353
3543 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
3544 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ äéáêüðçêå ëüãù ðñïâëÞìáôïò óôçí åããñáöÞ ôçò åîüäïõ"
3545
3546 #: sunrpc/svc_simple.c:83
3547 msgid "couldn't create an rpc server\n"
3548 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò rpc äéáêïìéóôÞ\n"
3549
3550 #: sunrpc/svc_simple.c:91
3551 #, c-format
3552 msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
3553 msgstr "áäõíáìßá êáôá÷þñçóçò ðñïãñ. %d åêä. %d\n"
3554
3555 #: nss/getent.c:50
3556 msgid "database [key ...]"
3557 msgstr "âÜóç_äåäïìÝíùí [êëåéäß ...]"
3558
3559 #: locale/programs/charmap.c:170
3560 #, c-format
3561 msgid "default character map file `%s' not found"
3562 msgstr "Ôï ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s' äåí âñÝèçêå"
3563
3564 #: locale/programs/ld-time.c:163
3565 #, c-format
3566 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
3567 msgstr ""
3568 "ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí\n"
3569 "êáôçãïñßá `%s' äåí åßíáé '+' ïýôå '-'"
3570
3571 #: locale/programs/ld-time.c:174
3572 #, c-format
3573 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
3574 msgstr ""
3575 "Ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí\n"
3576 "êáôçãïñßá `%s' äåí åßíáé Ýíáò ÷áñáêôÞñáò"
3577
3578 #: locale/programs/charset.c:64 locale/programs/charset.c:118
3579 #, c-format
3580 msgid "duplicate character name `%s'"
3581 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3582
3583 #: locale/programs/ld-collate.c:1154
3584 msgid "duplicate collating element definition"
3585 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò"
3586
3587 #: locale/programs/ld-collate.c:1301
3588 #, c-format
3589 msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
3590 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
3591
3592 #: db2/makedb.c:328
3593 msgid "duplicate key"
3594 msgstr "äéðëü êëåéäß"
3595
3596 #: catgets/gencat.c:389
3597 msgid "duplicate set definition"
3598 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3599
3600 #: timezone/zic.c:1004
3601 #, c-format
3602 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
3603 msgstr "äéðëü üíïìá æþíçò %s (áñ÷åßï \"%s\", ãñáììÞ %d)"
3604
3605 #: catgets/gencat.c:556
3606 msgid "duplicated message identifier"
3607 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
3608
3609 #: catgets/gencat.c:528
3610 msgid "duplicated message number"
3611 msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3612
3613 #: sunrpc/rpc_scan.c:382
3614 msgid "empty char string"
3615 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
3616
3617 #: locale/programs/ld-collate.c:1714
3618 msgid "empty weight name: line ignored"
3619 msgstr "Üäåéá âáñýôçôá ïíüìáôïò: ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3620
3621 #: sunrpc/svc_udp.c:372
3622 msgid "enablecache: cache already enabled"
3623 msgstr "enablecache: ç ëáíèÜíïõóá ìíÞìç åßíáé Þäç åíåñãïðïéçìÝíç"
3624
3625 #: sunrpc/svc_udp.c:378
3626 msgid "enablecache: could not allocate cache"
3627 msgstr "enablecache: áäõíáìßá äÝóìåõóçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
3628
3629 #: sunrpc/svc_udp.c:386
3630 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
3631 msgstr "enablecache: áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
3632
3633 #: sunrpc/svc_udp.c:393
3634 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
3635 msgstr "enablecache: áäõíáìßá äÝóìåõóçò fifo ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
3636
3637 #: iconv/iconv_prog.c:56
3638 msgid "encoding for output"
3639 msgstr "êùäéêïðïßçóç ãéá Ýîïäï"
3640
3641 #: iconv/iconv_prog.c:55
3642 msgid "encoding of original text"
3643 msgstr "êùäéêïðïßçóç ãéá ôï áñ÷éêü êåßìåíï"
3644
3645 #: locale/programs/ld-collate.c:1433
3646 msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
3647 msgstr "ôï ôåëéêü óçìåßï ôïõ ðåäßïõ ôçò Ýëëåéøçò åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï áñ÷éêü"
3648
3649 #: nscd/connections.c:357 nscd/connections.c:444
3650 #, c-format
3651 msgid "error getting callers id: %s"
3652 msgstr "óöÜëìá óôç ëÞøç ôçò ôáõôüôçôáò áõôïý ðïõ êÜëåóå: %s"
3653
3654 #: iconv/iconv_prog.c:193
3655 #, c-format
3656 msgid "error while closing input `%s'"
3657 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3658
3659 #: iconv/iconv_prog.c:239
3660 msgid "error while closing output file"
3661 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3662
3663 #: elf/sprof.c:706
3664 msgid "error while closing the profiling data file"
3665 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí ðñïößë"
3666
3667 #: locale/programs/ld-collate.c:1162
3668 msgid "error while inserting collation element into hash table"
3669 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò óôïí hash ðßíáêá"
3670
3671 #: locale/programs/ld-collate.c:1174
3672 msgid "error while inserting to hash table"
3673 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôïí hash ðßíáêá"
3674
3675 #: iconv/iconv_prog.c:417 iconv/iconv_prog.c:448
3676 msgid "error while reading the input"
3677 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôçò åéóüäïõ"
3678
3679 #: locale/programs/locfile.c:601
3680 msgid "expect string argument for `copy'"
3681 msgstr "áíáìåíüôáí áëõóßäá ÷áñáêôÞñùí ãéá `copy'"
3682
3683 #: timezone/zic.c:894
3684 msgid "expected continuation line not found"
3685 msgstr "áíáìåíüôáí ãñáììÞ ðáñÜôáóçò êáé äåí âñÝèçêå"
3686
3687 #: elf/sprof.c:404
3688 #, c-format
3689 msgid "failed to load shared object `%s'"
3690 msgstr "áðïôõ÷ßá öüñôùóçò äéáìïéñáæïìÝíïõ áíôéêåéìÝíïõ `%s'"
3691
3692 #: elf/sprof.c:600
3693 msgid "failed to load symbol data"
3694 msgstr "áðïôõ÷ßá öüñôùóçò äåäïìÝíùí óõìâüëùí"
3695
3696 #: elf/sprof.c:698
3697 msgid "failed to mmap the profiling data file"
3698 msgstr "áðïôõ÷ßá óôç ëåéôïõñãßá mmap ãéá ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë"
3699
3700 #: iconv/iconv_prog.c:147
3701 msgid "failed to start conversion processing"
3702 msgstr "áðïôõ÷ßá óôçí Ýíáñîç ôçò åðåîåñãáóßáò ìåôáôñïðÞò"
3703
3704 #: locale/programs/locfile.c:1160
3705 #, c-format
3706 msgid "failure while writing data for category `%s'"
3707 msgstr "áðïôõ÷ßá êáôÜ ôçí åããñáöÞ äåäïìÝíùí ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
3708
3709 #: nis/nis_call.c:155
3710 msgid "fcntl: F_SETFD"
3711 msgstr "fcntl: F_SETFD"
3712
3713 #: locale/programs/ld-messages.c:86 locale/programs/ld-messages.c:110
3714 #: locale/programs/ld-monetary.c:163 locale/programs/ld-numeric.c:98
3715 #, c-format
3716 msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
3717 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
3718
3719 #: sunrpc/rpc_main.c:1146
3720 #, c-format
3721 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
3722 msgstr "ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç êáé ìðïñåß íá åðéêáëõöèåß\n"
3723
3724 #: locale/programs/locfile.c:683
3725 msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
3726 msgstr "ç ôéìÞ from ôïõ `óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò' ðñÝðåé íá åßíáé áëöáñéèìéôéêü"
3727
3728 #: inet/rcmd.c:324
3729 msgid "fstat failed"
3730 msgstr "ôï fstat áðÝôõ÷å"
3731
3732 #: locale/programs/linereader.c:333
3733 msgid "garbage at end of character code specification"
3734 msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõ êþäéêá ÷áñáêôÞñùí"
3735
3736 #: locale/programs/linereader.c:219
3737 msgid "garbage at end of number"
3738 msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
3739
3740 #: locale/programs/ld-time.c:195
3741 #, c-format
3742 msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
3743 msgstr ""
3744 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò áíôéóôáèìéóôéêÞò(offset) ôéìÞò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
3745 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
3746
3747 #: locale/programs/ld-time.c:252
3748 #, c-format
3749 msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
3750 msgstr ""
3751 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
3752 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
3753
3754 #: locale/programs/ld-time.c:328
3755 #, c-format
3756 msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
3757 msgstr ""
3758 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
3759 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
3760
3761 #: elf/sprof.c:77
3762 msgid "generate call graph"
3763 msgstr "äçìéïõñãßá ãñÜöïõ êëÞóåùí"
3764
3765 #: elf/sprof.c:76
3766 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
3767 msgstr "äçìéïõñãßá ãåíéêïý ðñïößë ìå ìåôñÞóåéò"
3768
3769 #: sunrpc/get_myaddr.c:77
3770 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
3771 msgstr "get_myaddress: ioctl (ëÞøç äéáìüñöùóçò õðïäï÷Þò)"
3772
3773 #: nss/getent.c:54
3774 msgid "getent - get entries from administrative database."
3775 msgstr "getent - ëÞøç êáôá÷ùñÞóåùí áðü äéá÷åéñçóôéêÞ âÜóç."
3776
3777 #: nscd/connections.c:219
3778 #, c-format
3779 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
3780 msgstr "handle_request: ëÞøç áßôçóçò (¸êäïóç = %d)"
3781
3782 #: timezone/zic.c:638
3783 msgid "hard link failed, symbolic link used"
3784 msgstr "ï óèåíáñüò óýíäåóìïò áðÝôõ÷å, èá ÷ñçóéìïðïéçèåß óõìâïëéêüò óýíäåóìïò"
3785
3786 #: inet/rcmd.c:330
3787 msgid "hard linked somewhere"
3788 msgstr "óèåíáñÜ óõíäåäåìÝíï êÜðïõ"
3789
3790 #: timezone/zic.c:1188
3791 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
3792 msgstr "ìç Ýãêõñï CORRECTION ðåäßï óôç ãñáììÞ áíáðÞäçóçò (Leap)"
3793
3794 #: timezone/zic.c:1192
3795 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
3796 msgstr "ìç Ýãêõñï Rolling/Stationary ðåäßï óôç ãñáììÞ áíáðÞäçóçò (Leap)"
3797
3798 #: locale/programs/ld-collate.c:1786
3799 msgid "illegal character constant in string"
3800 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
3801
3802 #: sunrpc/rpc_scan.c:311
3803 msgid "illegal character in file: "
3804 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
3805
3806 #: locale/programs/ld-collate.c:1129
3807 msgid "illegal collation element"
3808 msgstr "ìç Ýãêõñï óôïé÷åßï ðáñáâïëÞò"
3809
3810 #: locale/programs/charmap.c:281
3811 msgid "illegal definition"
3812 msgstr "ìç Ýãêõñïò ïñéóìüò"
3813
3814 #: locale/programs/charmap.c:434
3815 msgid "illegal encoding given"
3816 msgstr "äþèçêå ìç Ýãêõñç êùäéêïðïßçóç"
3817
3818 #: locale/programs/linereader.c:551
3819 msgid "illegal escape sequence at end of string"
3820 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
3821
3822 #: iconv/iconv_prog.c:370
3823 #, c-format
3824 msgid "illegal input sequence at position %ld"
3825 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá åéóüäïõ óôç èÝóç %ld"
3826
3827 #: locale/programs/charset.c:78
3828 msgid "illegal names for character range"
3829 msgstr "ìç Ýãêõñá ïíüìáôá ãéá ôï ðåäßï ÷áñáêôÞñùí"
3830
3831 #: sunrpc/rpc_main.c:461
3832 #, c-format
3833 msgid "illegal nettype :`%s'\n"
3834 msgstr "áêáôÜëëçëïò ôýðïò äéêôýïõ :`%s'\n"
3835
3836 #: locale/programs/ld-time.c:187
3837 #, c-format
3838 msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
3839 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ãéá áíôéóôÜèìéóç óôo áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
3840
3841 #: catgets/gencat.c:362 catgets/gencat.c:439
3842 msgid "illegal set number"
3843 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò óåô"
3844
3845 #: locale/programs/ld-time.c:243
3846 #, c-format
3847 msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
3848 msgstr "ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era'óôçí êáôçãïñßá `%s'"
3849
3850 #: locale/programs/ld-time.c:319
3851 #, c-format
3852 msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
3853 msgstr "ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era'óôçí êáôçãïñßá `%s'"
3854
3855 #: locale/programs/ld-ctype.c:973
3856 #, c-format
3857 msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
3858 msgstr "üñéï õëïðïßçóçò: äåí åðéôñÝðïíôáé ðÜíù áðü %d êëÜóåéò ÷áñáêôÞñùí"
3859
3860 #: locale/programs/ld-ctype.c:1005
3861 #, c-format
3862 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
3863 msgstr "üñéï õëïðïßçóçò: äåí åðéôñÝðïíôáé ðÜíù áðü %d ÷Üñôåò ÷áñáêôÞñùí"
3864
3865 #: iconv/iconv_prog.c:374
3866 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
3867 msgstr "ìç ðëÞñçò ÷áñáêôÞñáò Þ ìåôáôüðéóç áêïëïõèßáò óôï ôÝëïò ôïõ åíôáìéåõôÞ"
3868
3869 #: db2/makedb.c:148
3870 msgid "incorrectly formatted file"
3871 msgstr "áñ÷åßï êáêþò äéáìïñöùìÝíï"
3872
3873 #: timezone/zic.c:851
3874 msgid "input line of unknown type"
3875 msgstr "ãñáììÞ åéóáãùãÞò áãíþóôïõ ôýðïõ"
3876
3877 #: iconv/iconv_prog.c:378
3878 msgid "internal error (illegal descriptor)"
3879 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá (áêáôÜëëçëïò ðåñéãñáöÝáò)"
3880
3881 #: timezone/zic.c:1814
3882 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
3883 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá - êëÞèçêå ç addtype ìå êáêü isdst"
3884
3885 #: timezone/zic.c:1822
3886 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
3887 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá - êëÞèçêå ç addtype ìå êáêü ttisgmt"
3888