Rename cp874 to ibm874.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / el.po
1 # Greek(Hellenic) messages for the GNU libc.
2 # Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
3 # Mavroyanopoulos Nikos <nmav@i-net.paiko.gr>, 1999.
4 # Simos Xenitellis <S.Xenitellis@rhbnc.ac.uk>, 1999.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.0.7\n"
9 "POT-Creation-Date: 1998-07-26 08:57-0700\n"
10 "PO-Revision-Date: 1999-01-24 20:21+0000\n"
11 "Last-Translator: Mavroyanopoulos Nikos <nmav@i-net.paiko.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <S.Xenitellis@rhbnc.ac.uk>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
16
17 #: sunrpc/rpcinfo.c:612
18 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
19 msgstr "       rpcinfo -b 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
20
21 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
22 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
23 msgstr "       rpcinfo -d 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
24
25 #: sunrpc/rpcinfo.c:611
26 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
27 msgstr "       rpcinfo -p [ óýóôçìá ]\n"
28
29 #: sunrpc/rpcinfo.c:610
30 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
31 msgstr "       rpcinfo [-n èýñá ] -t óýóôçìá 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' ['áñéèì. Ýêäïóçò']\n"
32
33 #: sunrpc/rpcinfo.c:517
34 msgid "   program vers proto   port\n"
35 msgstr "   ðñüãñáììá åêä. ðñùôüêïëëï   èýñá\n"
36
37 #: time/zic.c:421
38 #, c-format
39 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
40 msgstr " (êáíüíáò áðü \"%s\", ãñáììÞ %d)"
41
42 #: locale/programs/ld-collate.c:367 locale/programs/ld-ctype.c:1286
43 msgid " done\n"
44 msgstr " Ýãéíå\n"
45
46 #: time/zic.c:418
47 #, c-format
48 msgid "\"%s\", line %d: %s"
49 msgstr "\"%s\", ãñáììÞ %d: %s"
50
51 #: time/zic.c:960
52 #, c-format
53 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
54 msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
55
56 #: time/zic.c:968
57 #, c-format
58 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
59 msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -p åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
60
61 #: time/zic.c:771
62 #, c-format
63 msgid "%s in ruleless zone"
64 msgstr "%s óå áêáíüíéóôç æþíç"
65
66 #: assert/assert.c:46
67 #, c-format
68 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
69 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÏ éó÷õñéóìüò %s' áðÝôõ÷å.\n"
70
71 #: assert/assert-perr.c:47
72 #, c-format
73 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
74 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÌç áíáìåíüìåíï óöÜëìá: %s.\n"
75
76 #: stdio-common/psignal.c:47
77 #, c-format
78 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
79 msgstr "%s%s¶ãíùóôï óÞìá %d\n"
80
81 #: time/zic.c:2198
82 #, c-format
83 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
84 msgstr "%s: %d äåí ðñïóÞìáíå åêôåôáìÝíá óùóôÜ\n"
85
86 #: locale/programs/charmap.c:177
87 #, c-format
88 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
89 msgstr "%s: <mb_cur_max> ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ <mb_cur_min>\n"
90
91 #: time/zic.c:1469
92 #, c-format
93 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
94 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
95
96 #: time/zic.c:2176
97 #, c-format
98 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
99 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
100
101 #: time/zic.c:623
102 #, c-format
103 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
104 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
105
106 #: time/zic.c:797
107 #, c-format
108 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
109 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
110
111 #: time/zic.c:1459
112 #, c-format
113 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
114 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
115
116 #: time/zic.c:866
117 #, c-format
118 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
119 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
120
121 #: time/zic.c:859
122 #, c-format
123 msgid "%s: Error reading %s\n"
124 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
125
126 #: time/zic.c:1533
127 #, c-format
128 msgid "%s: Error writing %s\n"
129 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
130
131 #: time/zdump.c:266
132 #, c-format
133 msgid "%s: Error writing standard output "
134 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ óôçí êáíïíéêÞ Ýîïäï "
135
136 #: time/zic.c:844
137 #, c-format
138 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
139 msgstr "%s: ÃñáììÞ áíáðÞäçóçò(leap) óôï áñ÷åßï ìç áíáðÞäçóçò äåõôåñïëÝðôùí %s\n"
140
141 #: time/zic.c:359
142 #, c-format
143 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
144 msgstr "%s: Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå: %s\n"
145
146 #: time/zic.c:524
147 #, c-format
148 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
149 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -L åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
150
151 #: time/zic.c:484
152 #, c-format
153 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
154 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -d åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
155
156 #: time/zic.c:494
157 #, c-format
158 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
159 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -l åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
160
161 #: time/zic.c:504
162 #, c-format
163 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
164 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -p åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
165
166 #: time/zic.c:514
167 #, c-format
168 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
169 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -y åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
170
171 #: time/zic.c:1898
172 #, c-format
173 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
174 msgstr "%s: ç åíôïëÞ Þôáí '%s', ôï áðïôÝëåóìá Þôáí %d\n"
175
176 #: locale/programs/charmap.c:594 locale/programs/locfile.c:900
177 #, c-format
178 msgid "%s: error in state machine"
179 msgstr "%s: ÓöÜëìá óôï ìç÷áíéóìü êáôÜóôáóçò"
180
181 #: posix/getopt.c:783
182 #, c-format
183 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
184 msgstr "%s: ìç áðïäåêôÞ åðéëïãÞ -- %c\n"
185
186 #: posix/getopt.c:786
187 #, c-format
188 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
189 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ -- %c\n"
190
191 #: posix/getopt.c:707
192 #, c-format
193 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
194 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%c%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
195
196 #: posix/getopt.c:678
197 #, c-format
198 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
199 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
200
201 #: posix/getopt.c:724 posix/getopt.c:897
202 #, c-format
203 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
204 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï\n"
205
206 #: posix/getopt.c:702
207 #, c-format
208 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
209 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `--%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
210
211 #: posix/getopt.c:881
212 #, c-format
213 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
214 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
215
216 #: posix/getopt.c:863
217 #, c-format
218 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
219 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
220
221 #: posix/getopt.c:816 posix/getopt.c:946
222 #, c-format
223 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
224 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï -- %c\n"
225
226 #: time/zic.c:851 time/zic.c:1264 time/zic.c:1288
227 #, c-format
228 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
229 msgstr "%s: ðáíéêüò: Ìç Ýãêõñç l_value %d\n"
230
231 #: locale/programs/charmap.c:601
232 #, c-format
233 msgid "%s: premature end of file"
234 msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
235
236 #: posix/getopt.c:757
237 #, c-format
238 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
239 msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `%c%s'\n"
240
241 #: posix/getopt.c:753
242 #, c-format
243 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
244 msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `--%s'\n"
245
246 #: time/zic.c:443
247 #, c-format
248 msgid ""
249 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
250 "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
251 msgstr ""
252 "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -s ] [ -v ] [ -l ôïðéêÞ þñá ] [ -p posix êáíüíåò ]\n"
253 "\t[ -d êáôÜëïãïò ] [ -L äåõôåñüëåðôá áíáðÞäçóçò ] [ -y ôýðïò Ýôïõò ] [ áñ÷åßï ... ]\n"
254
255 #: time/zdump.c:174
256 #, c-format
257 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
258 msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
259
260 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
261 #, c-format
262 msgid "(unknown authentication error - %d)"
263 msgstr "(Üãíùóôï óöÜëìá ðéóôïðïßçóçò - %d)"
264
265 #: sunrpc/rpcinfo.c:555
266 msgid "(unknown)"
267 msgstr "(Üãíùóôï)"
268
269 #: catgets/gencat.c:254
270 msgid "*standard input*"
271 msgstr "*êáíïíéêÞ åßóïäïò*"
272
273 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
274 msgid ".lib section in a.out corrupted"
275 msgstr "Ôï ôìÞìá .lib óôï a.out åßíáé êáôåóôñáììÝíï"
276
277 #: sunrpc/clnt_perr.c:112 sunrpc/clnt_perr.c:133
278 #, c-format
279 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
280 msgstr "; ìéêñÞ Ýêäïóç = %lu, ìåãÜëç Ýêäïóç = %lu"
281
282 #: sunrpc/clnt_perr.c:119
283 msgid "; why = "
284 msgstr "; ãéáôß = "
285
286 #: locale/programs/ld-ctype.c:337
287 #, c-format
288 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
289 msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
290
291 #: locale/programs/ld-ctype.c:325
292 #, c-format
293 msgid "<SP> character not in class `%s'"
294 msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
295
296 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
297 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
298 #. TRANS @c Don't change it.
299 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
300 msgid "?"
301 msgstr "?"
302
303 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
304 msgid "Aborted"
305 msgstr "Áêõñþèçêå"
306
307 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
308 msgid "Accessing a corrupted shared library"
309 msgstr "Ðñïóðåëáýíåôáé ìéá êáôåóôñáììÝíç äéáìïéñáæüìåíç âéâëéïèÞêç"
310
311 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
312 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
313 msgid "Address already in use"
314 msgstr "Ç äéåýèõíóç õðïäï÷Þò åßíáé Þäç óå ÷ñÞóç"
315
316 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
317 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
318 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:349
319 msgid "Address family not supported by protocol"
320 msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ðñùôüêïëëï"
321
322 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
323 msgid "Advertise error"
324 msgstr "ÓöÜëìá äéáöÞìéóçò"
325
326 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
327 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
328 msgid "Alarm clock"
329 msgstr "ÎõðíçôÞñé"
330
331 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
332 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
333 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
334 #. TRANS GNU system.
335 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:57
336 msgid "Argument list too long"
337 msgstr "Ï êáôÜëïãïò ôùí ðáñáìÝôñùí åßíáé ðïëý ìáêñýò"
338
339 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
340 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
341 msgstr "ÐñïóðÜèåéá óýíäåóçò óå ðÜñá ðïëëÝò äéáìïéñáæüìåíåò âéâëéïèÞêåò"
342
343 #: sunrpc/clnt_perr.c:276
344 msgid "Authentication OK"
345 msgstr "Ðéóôïðïßçóç åíôÜîåé"
346
347 #. TRANS ???
348 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:549
349 msgid "Authentication error"
350 msgstr "ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
351
352 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
353 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
354 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:102
355 msgid "Bad address"
356 msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
357
358 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
359 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
360 #. TRANS versa).
361 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
362 msgid "Bad file descriptor"
363 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ"
364
365 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
366 msgid "Bad font file format"
367 msgstr "ÅóöáëìÝíç äéáìüñöùóç áñ÷åßïõ ãñáììáôïóåéñÜò"
368
369 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:610
370 msgid "Bad message"
371 msgstr "ÅóöáëìÝíï ìÞíõìá"
372
373 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
374 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
375 msgid "Bad system call"
376 msgstr "ÅóöáëìÝíç êëÞóç óõóôÞìáôïò"
377
378 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
379 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
380 #. TRANS system in Unix gives this error.
381 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
382 msgid "Block device required"
383 msgstr "Áðáéôåßôáé óõóêåõÞ ìðëïê"
384
385 #: sunrpc/pmap_rmt.c:338
386 msgid "Broadcast select problem"
387 msgstr "Ðñüâëçìá óôï select åêðïìðÞò"
388
389 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
390 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
391 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
392 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
393 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
394 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:222
395 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
396 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
397 msgid "Broken pipe"
398 msgstr "Äéáêïðåßóá óùëÞíùóç"
399
400 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
401 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
402 msgid "Bus error"
403 msgstr "ÓöÜëìá óôïí äßáõëï(bus)"
404
405 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
406 msgid "CPU time limit exceeded"
407 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñüíïõ ôçò CPU"
408
409 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
410 msgid "Can not access a needed shared library"
411 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ðñïóðÝëáóç ìéáò áíáãêáßáò äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
412
413 #: nis/ypclnt.c:759
414 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
415 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äÝóìåõóç ìå ôïí äéáêïìéóôÞ ðïõ åîõðçñåôåß áõôüí ôïí ôïìÝá"
416
417 #: nis/ypclnt.c:771
418 msgid "Can't communicate with portmapper"
419 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï portmapper"
420
421 #: nis/ypclnt.c:773
422 msgid "Can't communicate with ypbind"
423 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypbind"
424
425 #: nis/ypclnt.c:775
426 msgid "Can't communicate with ypserv"
427 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypserv"
428
429 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
430 #. TRANS because its capacity is full.
431 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:91
432 msgid "Cannot allocate memory"
433 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
434
435 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
436 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
437 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
438 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
439 msgid "Cannot assign requested address"
440 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
441
442 #: sunrpc/pmap_rmt.c:255
443 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
444 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá õðïäï÷Þò ãéá åêðïìðÞ rpc"
445
446 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
447 msgid "Cannot exec a shared library directly"
448 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
449
450 #: sunrpc/pmap_rmt.c:350
451 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
452 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ëÞøç áðáíôÞóåùí óôçí åêðïìðÞ"
453
454 #: sunrpc/pmap_clnt.c:79
455 msgid "Cannot register service"
456 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
457
458 #. TRANS The socket has already been shut down.
459 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
460 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
461 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò ìéáò Üêñçò åðéêïéíùíßáò"
462
463 #: sunrpc/pmap_rmt.c:313
464 msgid "Cannot send broadcast packet"
465 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ðáêÝôïõ åêðïìðÞò"
466
467 #: sunrpc/pmap_rmt.c:261
468 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
469 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç èÝôçóç ôçò åðéëïãÞò õðïäï÷Þò SO_BROADCAST"
470
471 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
472 msgid "Channel number out of range"
473 msgstr "Ï áñéèìüò ôùí êáíáëéþí åßíáé Ýîù áðü ôá üñéá"
474
475 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
476 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
477 msgid "Child exited"
478 msgstr "Ç èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá ôåñìáôßóôçêå"
479
480 #: sunrpc/clnt_perr.c:286
481 msgid "Client credential too weak"
482 msgstr "Ôá äéáðéóôåõôÞñéá ôïõ åîõðçñåôïýìåíïõ åßíáé ðïëý áäýíáìá"
483
484 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
485 msgid "Communication error on send"
486 msgstr "ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ"
487
488 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
489 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:601
490 msgid "Computer bought the farm"
491 msgstr "Ï õðïëïãéóôÞò ðÞãå ãéá âñïýâåò"
492
493 #: locale/programs/ld-ctype.c:1248
494 msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
495 msgstr ""
496 "Õðïëïãéóìüò ìåãÝèïõò ðßíáêá ãéá êëÜóåéò ÷áñáêôÞñùí, ìðïñåß íá\n"
497 "êáèõóôåñÞóåé ëßãï..."
498
499 #: locale/programs/ld-collate.c:333
500 msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
501 msgstr ""
502 "Õðïëïãéóìüò ìåãÝèïõò ðßíáêá ãéá ôéò ðëçñïöïñßåò ðáñáâïëÞò, ìðïñåß íá\n"
503 "êáèõóôåñÞóåé ëßãï..."
504
505 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
506 #. TRANS it is not running the requested service).
507 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
508 msgid "Connection refused"
509 msgstr "Áðüññéøç óýíäåóçò"
510
511 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
512 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
513 #. TRANS protocol violation.
514 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
515 msgid "Connection reset by peer"
516 msgstr "Ç óýíäåóç Ýêëåéóå áðü ôï ôáßñé"
517
518 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
519 #. TRANS the timeout period.
520 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:433
521 msgid "Connection timed out"
522 msgstr "ËÞîç óýíäåóçò"
523
524 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
525 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
526 msgid "Continued"
527 msgstr "Óõíå÷ßæåôáé"
528
529 #: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:191
530 #: locale/programs/localedef.c:180
531 #, c-format
532 msgid ""
533 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
534 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
535 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
536 msgstr ""
537 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
538 "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêüÒ äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá üñïõò áíôéãñáöÞò.\n"
539 "ÄÅÍ õðÜñ÷åé åããýçóçÒ ïýôå áêüìç ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃIÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ\n"
540 "ÊÁÐÏÉÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
541
542 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
543 msgid "Cputime limit exceeded"
544 msgstr "Ôï üñéï ÷ñüíïõ óôïí åðåîåñãáóôÞ îåðåñÜóôçêå"
545
546 #: nis/ypclnt.c:785
547 msgid "Database is busy"
548 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
549
550 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
551 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
552 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
553 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:417
554 msgid "Destination address required"
555 msgstr "Áðáéôåßôáé äéåýèõíóç ðñïïñéóìïý"
556
557 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
558 msgid "Device not a stream"
559 msgstr "Ç óõóêåõÞ äåí åßíáé ñïÞò"
560
561 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
562 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
563 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
564 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
565 #. TRANS computer.
566 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:49
567 msgid "Device not configured"
568 msgstr "Ç óõóêåõÞ äåí Ý÷åé äéáìïñöùèåß"
569
570 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
571 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
572 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
573 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:116
574 msgid "Device or resource busy"
575 msgstr "ÓõóêåõÞ Þ ðüñïé åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïé"
576
577 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
578 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
579 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:468
580 msgid "Directory not empty"
581 msgstr "Ï êáôÜëïãïò äåí åßíáé êåíüò"
582
583 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
584 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:486
585 msgid "Disc quota exceeded"
586 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò óôï äßóêï"
587
588 #: nis/ypclnt.c:831
589 msgid "Domain not bound"
590 msgstr "Ï ôïìÝáò äåí âñÝèçêå"
591
592 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
593 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
594 msgid "EMT trap"
595 msgstr "EMT ðáãßäá"
596
597 #: sunrpc/clnt_perr.c:254
598 #, c-format
599 msgid "Error %d"
600 msgstr "ËÜèïò %d"
601
602 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:56
603 msgid "Error in unknown error system: "
604 msgstr "ÓöÜëìá óå Üãíùóôï óýóôçìá óöáëìÜôùí: "
605
606 #: inet/ruserpass.c:161
607 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
608 msgstr "ÓöÜëìá: Ôï .netrc áñ÷åßï åßíáé áíáãíþóéìï áðü Üëëïõò."
609
610 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
611 msgid "Exchange full"
612 msgstr "ÁíôáëëáãÞ ðëÞñçò"
613
614 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
615 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
616 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:63
617 msgid "Exec format error"
618 msgstr "ÓöÜëìá óôç äéáìüñöùóç ôïõ åêôåëÝóéìïõ"
619
620 #: locale/programs/localedef.c:216
621 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
622 msgstr "ÌÏÉÑÁÉÏ: ôï óýóôçìá äåí ïñßæåé ôï `_POSIX2_LOCALEDEF'"
623
624 #: sunrpc/clnt_perr.c:290
625 msgid "Failed (unspecified error)"
626 msgstr "Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
627
628 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
629 msgid "File descriptor in bad state"
630 msgstr "Ï ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ óå êáêÞ êáôÜóôáóç"
631
632 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
633 #. TRANS makes sense to specify a new file.
634 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122
635 msgid "File exists"
636 msgstr "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
637
638 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
639 msgid "File locking deadlock error"
640 msgstr "Ôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ êáôÝëçîå óå óöÜëìá áäéåîüäïõ"
641
642 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
643 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
644 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
645 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452
646 msgid "File name too long"
647 msgstr "Ðïëý ìåãÜëï üíïìá áñ÷åßïõ"
648
649 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
650 msgid "File size limit exceeded"
651 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ìåãÝèïõò áñ÷åßïõ"
652
653 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
654 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:190
655 msgid "File too large"
656 msgstr "Ðïëý ìåãÜëï áñ÷åßï"
657
658 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
659 msgid "Filesize limit exceeded"
660 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ìåãÝèïõò áñ÷åßïõ"
661
662 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
663 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
664 msgid "Floating point exception"
665 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
666
667 #. TRANS Function not implemented.  Some functions have commands or options defined
668 #. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
669 #. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
670 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
671 msgid "Function not implemented"
672 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
673
674 #. TRANS This error code has no purpose.
675 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
676 msgid "Gratuitous error"
677 msgstr "Áäéêáéïëüãçôï ëÜèïò"
678
679 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
680 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
681 msgid "Hangup"
682 msgstr "Êëåßóéìï"
683
684 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
685 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
686 msgid "Host is down"
687 msgstr "Ôï óýóôçìá äå ëåéôïõñãåß"
688
689 #: resolv/herror.c:75
690 msgid "Host name lookup failure"
691 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíáæÞôçóçò ïíüìáôïò óõóôÞìáôïò"
692
693 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
694 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
695 msgid "I/O possible"
696 msgstr "ÄõíáôÞ ç åßóïäïò/Ýîïäïò"
697
698 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
699 msgid "IOT trap"
700 msgstr "IOT ðáãßäá"
701
702 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
703 msgid "Identifier removed"
704 msgstr "ÐñïóäéïñéóôÞò áöáéñÝèçêå"
705
706 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
707 msgid "Illegal Instruction"
708 msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
709
710 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
711 msgid "Illegal instruction"
712 msgstr "ÐáñÜíïìç åíôïëÞ"
713
714 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
715 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:201
716 msgid "Illegal seek"
717 msgstr "ÐáñÜíïìç áíáæÞôçóç"
718
719 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
720 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
721 #. TRANS
722 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
723 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
724 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
725 msgid "Inappropriate file type or format"
726 msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áñ÷åßïõ Þ äéáìüñöùóçò"
727
728 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
729 #. TRANS modes on an ordinary file.
730 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176
731 msgid "Inappropriate ioctl for device"
732 msgstr "ÁêáôÜëëçëï ioctl ãéá óõóêåõÞ"
733
734 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
735 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
736 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
737 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
738 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
739 #. TRANS for information on process groups and these signals.
740 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
741 msgid "Inappropriate operation for background process"
742 msgstr "ÁêáôÜëëçëç ëåéôïõñãßá ãéá äéåñãáóßá ðáñáóêçíßïõ"
743
744 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
745 msgid "Information request"
746 msgstr "Áßôçóç ðëçñïöïñßáò"
747
748 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
749 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:40
750 msgid "Input/output error"
751 msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
752
753 #: nis/ypclnt.c:765
754 msgid "Internal NIS error"
755 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá NIS"
756
757 #: nis/ypclnt.c:829
758 msgid "Internal ypbind error"
759 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ypbind"
760
761 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
762 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
763 msgid "Interrupt"
764 msgstr "ÄéáêïðÞ"
765
766 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
767 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
768 #. TRANS again.
769 #. TRANS
770 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
771 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
772 #. TRANS Primitives}.
773 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:35
774 msgid "Interrupted system call"
775 msgstr "Äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò"
776
777 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
778 msgid "Interrupted system call should be restarted"
779 msgstr "Ç äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò èá ðñÝðåé íá åðáíáêéíçèåß"
780
781 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
782 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
783 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
784 msgid "Invalid argument"
785 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðáñÜìåôñïò"
786
787 #: posix/regex.c:978
788 msgid "Invalid back reference"
789 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
790
791 #: posix/regex.c:976
792 msgid "Invalid character class name"
793 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ïíüìáôïò êëÜóçò"
794
795 #: sunrpc/clnt_perr.c:278
796 msgid "Invalid client credential"
797 msgstr "Ìç Ýãêõñï äéáðéóôåõôÞñéï åîõðçñåôïýìåíïõ"
798
799 #: sunrpc/clnt_perr.c:282
800 msgid "Invalid client verifier"
801 msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) åîõðçñåôïýìåíïõ"
802
803 #: posix/regex.c:975
804 msgid "Invalid collation character"
805 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
806
807 #: posix/regex.c:982
808 msgid "Invalid content of \\{\\}"
809 msgstr "Ìç Ýãêõñï ðåñéå÷üìåíï ôùí \\{\\}"
810
811 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
812 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
813 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
814 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
815 msgid "Invalid cross-device link"
816 msgstr "Ìç Ýãêõñïò óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
817
818 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
819 msgid "Invalid exchange"
820 msgstr "Ìç Ýãêõñç áíôáëëáãÞ"
821
822 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
823 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
824 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
825 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
826 msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
827
828 #: posix/regex.c:985
829 msgid "Invalid preceding regular expression"
830 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
831
832 #: posix/regex.c:983
833 msgid "Invalid range end"
834 msgstr "Ìç Ýãêõñï ôÝëïò ðåäßïõ"
835
836 #: posix/regex.c:974
837 msgid "Invalid regular expression"
838 msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
839
840 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
841 msgid "Invalid request code"
842 msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
843
844 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
845 msgid "Invalid request descriptor"
846 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
847
848 #: sunrpc/clnt_perr.c:288
849 msgid "Invalid server verifier"
850 msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) äéáêïìéóôÞ"
851
852 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
853 msgid "Invalid slot"
854 msgstr "Ìç Ýãêõñç ïðÞ"
855
856 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
857 #. TRANS or create or remove hard links to it.
858 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:146
859 msgid "Is a directory"
860 msgstr "Åßíáé êáôÜëïãïò"
861
862 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
863 msgid "Is a named type file"
864 msgstr "Åßíáé Ýíá åðþíõìï åßäïò áñ÷åßïõ"
865
866 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
867 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
868 msgid "Killed"
869 msgstr "Óêïôþèçêå"
870
871 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
872 msgid "Level 2 halted"
873 msgstr "Åðßðåäï 2 óôáìÜôçóå"
874
875 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
876 msgid "Level 2 not synchronized"
877 msgstr "Åðßðåäï 2 äåí óõã÷ñïíßóôçêå"
878
879 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
880 msgid "Level 3 halted"
881 msgstr "Åðßðåäï 3 óôáìÜôçóå"
882
883 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
884 msgid "Level 3 reset"
885 msgstr "Åðßðåäï 3 åðáíáöÝñèçêå"
886
887 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
888 msgid "Link has been severed"
889 msgstr "Ï óýíäåóìïò Ýóðáóå"
890
891 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
892 msgid "Link number out of range"
893 msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
894
895 #: nis/ypclnt.c:777
896 msgid "Local domain name not set"
897 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ôï üíïìá ôïðéêïý ôïìÝá"
898
899 #: nis/ypclnt.c:767
900 msgid "Local resource allocation failure"
901 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ôïðéêþí ðüñùí"
902
903 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
904 msgid "Machine is not on the network"
905 msgstr "Ôï ìç÷Üíçìá äåí åßíáé óôï äßêôõï"
906
907 #: posix/regex.c:984
908 msgid "Memory exhausted"
909 msgstr "Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
910
911 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
912 #. TRANS maximum size.
913 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:305
914 msgid "Message too long"
915 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ìåãÜëï ìÞíõìá"
916
917 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
918 msgid "Multihop attempted"
919 msgstr "ÐñïóðÜèåéá multihop"
920
921 #: nis/ypclnt.c:781
922 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
923 msgstr ""
924 "Áíáíôéóôïé÷ßá Ýêäïóçò åîõðçñÝôç/åîõðçñåôïýìåíïõ NIS - äåí ðáñÝ÷åôáé\n"
925 "ç õðçñåóßá"
926
927 #: nis/ypclnt.c:779
928 msgid "NIS map data base is bad"
929 msgstr "Åßíáé êáêÞ ç âÜóç äåäïìÝíùí ôïõ ÷Üñôç NIS"
930
931 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
932 msgid "Name not unique on network"
933 msgstr "Ôï üíïìá äåí åßíáé ìïíáäéêü óôï äßêôõï"
934
935 #. TRANS ???
936 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:554
937 msgid "Need authenticator"
938 msgstr "×ñåéÜæåôáé ðéóôïðïéçôÞò"
939
940 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
941 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:377
942 msgid "Network dropped connection on reset"
943 msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç êáôÜ ôçí åðáíáöïñÜ"
944
945 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
946 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
947 msgid "Network is down"
948 msgstr "Ôï äßêôõï äå ëåéôïõñãåß"
949
950 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
951 #. TRANS was unreachable.
952 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:372
953 msgid "Network is unreachable"
954 msgstr "Ôï äßêôõï äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìï"
955
956 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
957 msgid "No CSI structure available"
958 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìç ç CSI äïìÞ(structure)"
959
960 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
961 msgid "No XENIX semaphores available"
962 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìïé ïé XENIX óçìáöüñïé"
963
964 #: resolv/herror.c:77
965 msgid "No address associated with name"
966 msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
967
968 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
969 msgid "No anode"
970 msgstr "ÊáíÝíá anode"
971
972 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
973 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
974 #. TRANS other from network operations.
975 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:396
976 msgid "No buffer space available"
977 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìïò ÷þñïò åíôáìßåõóçò"
978
979 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
980 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
981 #. TRANS to manipulate.
982 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:77
983 msgid "No child processes"
984 msgstr "ÊáìéÜ èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá"
985
986 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
987 msgid "No data available"
988 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá äåäïìÝíá"
989
990 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
991 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
992 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
993 #. TRANS operating system.
994 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
995 msgid "No locks available"
996 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá"
997
998 #: posix/regex.c:973
999 msgid "No match"
1000 msgstr "ÊáíÝíá ôáßñéáóìá"
1001
1002 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:802
1003 msgid "No medium found"
1004 msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1005
1006 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
1007 msgid "No message of desired type"
1008 msgstr "ÊáíÝíá ìÞíõìá åðéèõìçôïý ôýðïõ"
1009
1010 #: nis/ypclnt.c:769
1011 msgid "No more records in map database"
1012 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò êáôá÷ùñßóåéò óôï ÷Üñôç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí"
1013
1014 #: posix/regex.c:5434
1015 msgid "No previous regular expression"
1016 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1017
1018 #: sunrpc/rpcinfo.c:515
1019 msgid "No remote programs registered.\n"
1020 msgstr "ÊáíÝíá áðïìáêñõóìÝíï ðñüãñáììá äåí äçëþèçêå.\n"
1021
1022 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
1023 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:462
1024 msgid "No route to host"
1025 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáäñïìÞ óôï óýóôçìá"
1026
1027 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
1028 #. TRANS disk is full.
1029 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:196
1030 msgid "No space left on device"
1031 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
1032
1033 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1034 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1035 #. TRANS expected to already exist.
1036 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
1037 msgid "No such file or directory"
1038 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï áñ÷åßï Þ êáôÜëïãïò"
1039
1040 #: nis/ypclnt.c:763
1041 msgid "No such key in map"
1042 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï êëåéäß óôï ÷Üñôç"
1043
1044 #: nis/ypclnt.c:761
1045 msgid "No such map in server's domain"
1046 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéïò ÷Üñôçò óôïí ôïìÝá ôïõ äéáêïìéóôÞ"
1047
1048 #. TRANS No process matches the specified process ID.
1049 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
1050 msgid "No such process"
1051 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá äéåñãáóßá"
1052
1053 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
1054 msgid "Not a XENIX named type file"
1055 msgstr "Äåí åßíáé XENIX ôýðïò åðþíõìïõ áñ÷åßïõ"
1056
1057 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
1058 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
1059 msgid "Not a directory"
1060 msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1061
1062 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
1063 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
1064 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:228
1065 msgid "Numerical argument out of domain"
1066 msgstr "ÁñéèìçôéêÞ ðáñÜìåôñïò Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
1067
1068 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
1069 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
1070 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
1071 msgid "Numerical result out of range"
1072 msgstr "Ôï áñéèìçôéêü áðïôÝëåóìá åßíáé Ýîù áðü ôï ðåäßï"
1073
1074 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
1075 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
1076 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
1077 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
1078 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:502
1079 msgid "Object is remote"
1080 msgstr "Ôï áíôéêåßìåíï åßíáé áðïìáêñõóìÝíï"
1081
1082 #: time/zic.c:1992
1083 msgid "Odd number of quotation marks"
1084 msgstr "Ðåñéôôüò áñéèìüò åéóáãùãéêþí"
1085
1086 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
1087 #. TRANS mode selected.
1088 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:294
1089 msgid "Operation already in progress"
1090 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá åêôåëåßôáé Þäç"
1091
1092 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
1093 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
1094 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12
1095 msgid "Operation not permitted"
1096 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1097
1098 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
1099 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
1100 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
1101 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
1102 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
1103 #. TRANS nothing to do for that call.
1104 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
1105 msgid "Operation not supported"
1106 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
1107
1108 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1109 #. TRANS particular sort of device.
1110 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135
1111 msgid "Operation not supported by device"
1112 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôç óõóêåõÞ"
1113
1114 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
1115 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
1116 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
1117 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
1118 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
1119 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
1120 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
1121 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
1122 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
1123 msgid "Operation now in progress"
1124 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá âñßóêåôáé ôþñá óå åêôÝëåóç"
1125
1126 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
1127 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
1128 #. TRANS
1129 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
1130 #. TRANS separate error code.
1131 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:276
1132 msgid "Operation would block"
1133 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá èá Ýðñåðå íá öñÜîåé(block)"
1134
1135 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
1136 msgid "Out of streams resources"
1137 msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(streams)"
1138
1139 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
1140 msgid "Package not installed"
1141 msgstr "Ôï ðáêÝôï äåí åãêáôáóôÜèçêå"
1142
1143 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
1144 #: nis/ypclnt.c:783 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
1145 msgid "Permission denied"
1146 msgstr "¶ñíçóç ðñüóâáóçò"
1147
1148 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
1149 msgid "Power failure"
1150 msgstr "Áðïôõ÷ßá ôñïöïäïóßáò"
1151
1152 #: posix/regex.c:986
1153 msgid "Premature end of regular expression"
1154 msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
1155
1156 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
1157 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
1158 msgid "Profiling timer expired"
1159 msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò âåëôéóôïðïßçóçò Ýëçîå"
1160
1161 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
1162 msgid "Protocol driver not attached"
1163 msgstr "Ï ïäçãüò ðñùôïêüëëïõ äåí Ý÷åé ðñïóêïëëçèåß"
1164
1165 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
1166 msgid "Protocol error"
1167 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ"
1168
1169 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
1170 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:343
1171 msgid "Protocol family not supported"
1172 msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ äåí õðïóôçñßæåôáé"
1173
1174 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
1175 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
1176 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:316
1177 msgid "Protocol not available"
1178 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï ôï ðñùôüêïëëï"
1179
1180 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
1181 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid.)
1182 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
1183 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323
1184 msgid "Protocol not supported"
1185 msgstr "Ôï ðñùôüêïëëï äåí õðïóôçñßæåôáé"
1186
1187 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
1188 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:310
1189 msgid "Protocol wrong type for socket"
1190 msgstr "ËÜèïò ôýðïò ðñùôïêüëïõ ãéá ôçí õðïäï÷Þ(socket)"
1191
1192 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
1193 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
1194 msgid "Quit"
1195 msgstr "¸îïäïò"
1196
1197 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
1198 msgid "RFS specific error"
1199 msgstr "ÓõãêåêñéìÝíï ìå RFS óöÜëìá"
1200
1201 #. TRANS ???
1202 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:527
1203 msgid "RPC bad procedure for program"
1204 msgstr "RPC êáêÞ äéáäéêáóßá ãéá ðñüãñáììá"
1205
1206 #: nis/ypclnt.c:757
1207 msgid "RPC failure on NIS operation"
1208 msgstr "Áðïôõ÷ßá RPC óå ëåéôïõñãßá ôïõ NIS"
1209
1210 #. TRANS ???
1211 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:517
1212 msgid "RPC program not available"
1213 msgstr "Ôï ðñüãñáììá RPC äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1214
1215 #. TRANS ???
1216 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:522
1217 msgid "RPC program version wrong"
1218 msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC ðñïãñÜììáôïò äåí åßíáé óùóôÞ"
1219
1220 #. TRANS ???
1221 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
1222 msgid "RPC struct is bad"
1223 msgstr "Ç RPC äïìÞ äåí åßíáé óùóôÞ"
1224
1225 #. TRANS ???
1226 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:512
1227 msgid "RPC version wrong"
1228 msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC äåí åßíáé óùóôÞ"
1229
1230 #: sunrpc/clnt_perr.c:217
1231 msgid "RPC: (unknown error code)"
1232 msgstr "RPC: (Üãíùóôïò êùäéêüò óöÜëìáôïò)"
1233
1234 #: sunrpc/clnt_perr.c:179
1235 msgid "RPC: Authentication error"
1236 msgstr "RPC: ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
1237
1238 #: sunrpc/clnt_perr.c:169
1239 msgid "RPC: Can't decode result"
1240 msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áðïêùäéêïðïéçèåß ôï áðïôÝëåóìá"
1241
1242 #: sunrpc/clnt_perr.c:167
1243 msgid "RPC: Can't encode arguments"
1244 msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá êùäéêïðïéçèïýí ïé ðáñÜìåôñïé"
1245
1246 #: sunrpc/clnt_perr.c:199
1247 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
1248 msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
1249
1250 #: sunrpc/clnt_perr.c:177
1251 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
1252 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
1253
1254 #: sunrpc/clnt_perr.c:195
1255 msgid "RPC: Port mapper failure"
1256 msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá áíôéóôïé÷Ýá èõñþí"
1257
1258 #: sunrpc/clnt_perr.c:185
1259 msgid "RPC: Procedure unavailable"
1260 msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìç äéáäéêáóßá"
1261
1262 #: sunrpc/clnt_perr.c:197
1263 msgid "RPC: Program not registered"
1264 msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
1265
1266 #: sunrpc/clnt_perr.c:181
1267 msgid "RPC: Program unavailable"
1268 msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìï ðñüãñáììá"
1269
1270 #: sunrpc/clnt_perr.c:183
1271 msgid "RPC: Program/version mismatch"
1272 msgstr "RPC: Áíáíôéóôïé÷åßá ðñüãñáììáôïò/Ýêäïóçò"
1273
1274 #: sunrpc/clnt_perr.c:189
1275 msgid "RPC: Remote system error"
1276 msgstr "RPC: ÓöÜëìá áðïìáêñõíóìÝíïõ óõóôÞìáôïò"
1277
1278 #: sunrpc/clnt_perr.c:187
1279 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
1280 msgstr "RPC: Ï äéáêïìéóôÞò äåí ìðïñåß íá áðïêùäéêïðïéÞóåé ôéò ðáñáìÝôñïõò"
1281
1282 #: sunrpc/clnt_perr.c:165
1283 msgid "RPC: Success"
1284 msgstr "RPC: Åðéôõ÷ßá"
1285
1286 #: sunrpc/clnt_perr.c:175
1287 msgid "RPC: Timed out"
1288 msgstr "RPC: ËÞîç ÷ñüíïõ"
1289
1290 #: sunrpc/clnt_perr.c:173
1291 msgid "RPC: Unable to receive"
1292 msgstr "RPC: Áäõíáìßá ëÞøçò"
1293
1294 #: sunrpc/clnt_perr.c:171
1295 msgid "RPC: Unable to send"
1296 msgstr "RPC: Áäõíáìßá áðïóôïëÞò"
1297
1298 #: sunrpc/clnt_perr.c:191
1299 msgid "RPC: Unknown host"
1300 msgstr "RPC: ¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
1301
1302 #: sunrpc/clnt_perr.c:193
1303 msgid "RPC: Unknown protocol"
1304 msgstr "RPC: ¶ãíùóôï ðñùôüêïëï"
1305
1306 #: elf/dlsym.c:49
1307 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
1308 msgstr "Ôï RTLD_NEXT ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôïí êþäéêá äåí öïñôþèçêå äõíáìéêÜ"
1309
1310 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
1311 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:206
1312 msgid "Read-only file system"
1313 msgstr "Áíáãíþóéìï-ìüíï óýóôçìá áñ÷åßùí"
1314
1315 #: posix/regex.c:987
1316 msgid "Regular expression too big"
1317 msgstr "Ðïëý ìåãÜëç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1318
1319 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
1320 msgid "Remote I/O error"
1321 msgstr "ÁðïìáêñõóìÝíï óöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1322
1323 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
1324 msgid "Remote address changed"
1325 msgstr "Ç áðïìáêñõóìÝíç äéåýèõíóç Üëëáîå"
1326
1327 #: inet/ruserpass.c:162
1328 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
1329 msgstr "Áðïìáêñýíåôå ôï óõíèçìáôéêü Þ êÜíôå ôï áñ÷åßï ìç-áíáãíþóéìï áðü ôïõò Üëëïõò."
1330
1331 #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:228 locale/programs/locale.c:262
1332 #: locale/programs/localedef.c:415
1333 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
1334 msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï `glibcbug' ðñüãñáììá óôï <bugs@gnu.org>.\n"
1335
1336 #: nis/ypclnt.c:755
1337 msgid "Request arguments bad"
1338 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
1339
1340 #: resolv/herror.c:73
1341 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
1342 msgstr "ÓöÜëìá áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí 0 (êáíÝíá óöÜëìá)"
1343
1344 #: resolv/herror.c:117
1345 msgid "Resolver internal error"
1346 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
1347
1348 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
1349 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
1350 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
1351 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
1352 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:85
1353 msgid "Resource deadlock avoided"
1354 msgstr "Áðïöåý÷èçêå áäéÝîïäï óöÜëìá ðüñùí"
1355
1356 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:58
1357 msgid "Resource lost"
1358 msgstr "Ï ðüñïò ÷Üèçêå"
1359
1360 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
1361 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
1362 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
1363 #. TRANS
1364 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
1365 #. TRANS
1366 #. TRANS @itemize @bullet
1367 #. TRANS @item
1368 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
1369 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
1370 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
1371 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
1372 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
1373 #. TRANS
1374 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
1375 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
1376 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
1377 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
1378 #. TRANS
1379 #. TRANS @item
1380 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
1381 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
1382 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
1383 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
1384 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
1385 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
1386 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
1387 #. TRANS and return to its command loop.
1388 #. TRANS @end itemize
1389 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
1390 msgid "Resource temporarily unavailable"
1391 msgstr "Ï ðüñïò åßíáé ðñïóùñéíÜ ìç äéáèÝóéìïò"
1392
1393 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
1394 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
1395 msgid "Segmentation fault"
1396 msgstr "ÓöÜëìá êáôÜôìçóçò (segmentation fault)"
1397
1398 #: sunrpc/clnt_perr.c:280
1399 msgid "Server rejected credential"
1400 msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå äéáðéóôåõôÞñéï"
1401
1402 #: sunrpc/clnt_perr.c:284
1403 msgid "Server rejected verifier"
1404 msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå åîáêñéâùôÞ"
1405
1406 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
1407 msgid "Signal 0"
1408 msgstr "ÓÞìá 0"
1409
1410 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
1411 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
1412 msgid "Socket operation on non-socket"
1413 msgstr "Ëåéôïõñãßá õðïäï÷Þò óå ìç-õðïäï÷Þ"
1414
1415 #. TRANS The socket type is not supported.
1416 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
1417 msgid "Socket type not supported"
1418 msgstr "Ï ôýðïò ôçò õðïäï÷Þò äåí õðïóôçñßæåôáé"
1419
1420 #. TRANS A network connection was aborted locally.
1421 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:382
1422 msgid "Software caused connection abort"
1423 msgstr "Ôï ëïãéóìéêü ðñïêÜëåóå áêýñùóç óýíäåóçò"
1424
1425 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
1426 msgid "Srmount error"
1427 msgstr "ÓöÜëìá srmount"
1428
1429 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
1430 msgid "Stack fault"
1431 msgstr "ÓöÜëìá óôïßâáò"
1432
1433 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
1434 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
1435 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
1436 #. TRANS the NFS file system on the local host.
1437 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494
1438 msgid "Stale NFS file handle"
1439 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðéá NFS ÷åéñéóôÞò áñ÷åßïõ"
1440
1441 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
1442 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
1443 msgid "Stopped"
1444 msgstr "ÓôáìÜôçóå"
1445
1446 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
1447 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
1448 msgid "Stopped (signal)"
1449 msgstr "ÓôáìÜôçóå (óÞìá)"
1450
1451 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
1452 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
1453 msgid "Stopped (tty input)"
1454 msgstr "ÓôáìÜôçóå (åßóïäïò tty)"
1455
1456 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
1457 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
1458 msgid "Stopped (tty output)"
1459 msgstr "ÓôáìÜôçóå (Ýîïäïò tty)"
1460
1461 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
1462 msgid "Streams pipe error"
1463 msgstr "ÓöÜëìá óùëÞíùóçò ñïÞò"
1464
1465 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
1466 msgid "Structure needs cleaning"
1467 msgstr "Ç äïìÞ ÷ñåéÜæåôáé êáèÜñéóìá"
1468
1469 #: nis/ypclnt.c:753 nis/ypclnt.c:827 posix/regex.c:972
1470 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:7
1471 msgid "Success"
1472 msgstr "Åðéôõ÷ßá"
1473
1474 #: nis/ypclnt.c:833
1475 msgid "System resource allocation failure"
1476 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
1477
1478 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
1479 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
1480 msgid "Terminated"
1481 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå"
1482
1483 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
1484 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
1485 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
1486 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
1487 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
1488 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:185
1489 msgid "Text file busy"
1490 msgstr "Áñ÷åßï êåéìÝíïõ óå ÷ñÞóç"
1491
1492 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
1493 msgid "Timer expired"
1494 msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
1495
1496 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
1497 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
1498 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
1499 msgid "Too many levels of symbolic links"
1500 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ åðßðåäá óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí"
1501
1502 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
1503 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
1504 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
1505 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
1506 msgid "Too many links"
1507 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß óýíäåóìïé"
1508
1509 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
1510 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
1511 #. TRANS
1512 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
1513 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
1514 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
1515 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
1516 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:163
1517 msgid "Too many open files"
1518 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá"
1519
1520 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
1521 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
1522 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
1523 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
1524 msgid "Too many open files in system"
1525 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
1526
1527 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
1528 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
1529 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
1530 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
1531 msgid "Too many processes"
1532 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò äéåñãáóßåò"
1533
1534 #. TRANS ???
1535 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:427
1536 msgid "Too many references: cannot splice"
1537 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ðáñáðïìðåßòÒ áäõíáìßá ìáôßóìáôïò"
1538
1539 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
1540 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
1541 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481
1542 msgid "Too many users"
1543 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ÷ñÞóôåò"
1544
1545 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
1546 msgid "Trace/BPT trap"
1547 msgstr "Ðáãßäá Trace/BPT"
1548
1549 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
1550 msgid "Trace/breakpoint trap"
1551 msgstr "Ðáãßäá Trace/breakpoint"
1552
1553 #: posix/regex.c:977
1554 msgid "Trailing backslash"
1555 msgstr "Áêïëïõèåß áíÜóôñïöç êÜèåôïò"
1556
1557 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
1558 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
1559 #. TRANS up, before it has connected to the file.
1560 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:584
1561 msgid "Translator died"
1562 msgstr "Ï ìåôáöñáóôÞò ðÝèáíå"
1563
1564 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
1565 #. TRANS @xref{Connecting}.
1566 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
1567 msgid "Transport endpoint is already connected"
1568 msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíç"
1569
1570 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
1571 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
1572 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
1573 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
1574 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:410
1575 msgid "Transport endpoint is not connected"
1576 msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò äåí åßíáé óõíäåäåìÝíç"
1577
1578 #: catgets/gencat.c:208 db/makedb.c:210 locale/programs/locale.c:246
1579 #: locale/programs/localedef.c:396
1580 #, c-format
1581 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1582 msgstr "ÄïêéìÜóôå `%s --help' ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò.\n"
1583
1584 #: inet/rcmd.c:142
1585 #, c-format
1586 msgid "Trying %s...\n"
1587 msgstr "ÄïêéìÜæåôáé %s...\n"
1588
1589 #: inet/ruserpass.c:246
1590 #, c-format
1591 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
1592 msgstr "Áãíùóôï .netrc ëåêôéêü %s"
1593
1594 #: nis/ypclnt.c:787
1595 msgid "Unknown NIS error code"
1596 msgstr "¶ãíùóôïò êþäéêáò óöÜëìáôïò NIS"
1597
1598 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
1599 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
1600 msgid "Unknown error "
1601 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá "
1602
1603 #: resolv/herror.c:74
1604 msgid "Unknown host"
1605 msgstr "¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
1606
1607 #: resolv/herror.c:120
1608 msgid "Unknown resolver error"
1609 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá áíáëýôç äéåõèýíóåùí"
1610
1611 #: resolv/herror.c:76
1612 msgid "Unknown server error"
1613 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá äéáêïìéóôÞ"
1614
1615 #: string/strsignal.c:41
1616 #, c-format
1617 msgid "Unknown signal %d"
1618 msgstr "¶ãíùóôï óÞìá %d"
1619
1620 #: misc/error.c:100
1621 msgid "Unknown system error"
1622 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
1623
1624 #: nis/ypclnt.c:835
1625 msgid "Unknown ypbind error"
1626 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá ypbind"
1627
1628 #: posix/regex.c:980
1629 msgid "Unmatched ( or \\("
1630 msgstr "Áôáßñéáóôï ( Þ \\("
1631
1632 #: posix/regex.c:988
1633 msgid "Unmatched ) or \\)"
1634 msgstr "Áôáßñéáóôï ) Þ \\)"
1635
1636 #: posix/regex.c:979
1637 msgid "Unmatched [ or [^"
1638 msgstr "Áôáßñéáóôï [ Þ [^"
1639
1640 #: posix/regex.c:981
1641 msgid "Unmatched \\{"
1642 msgstr "Áôáßñéáóôï \\{"
1643
1644 #: posix/getconf.c:260
1645 #, c-format
1646 msgid "Unrecognized variable `%s'"
1647 msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1648
1649 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
1650 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
1651 msgid "Urgent I/O condition"
1652 msgstr "Åðåßãïõóá êáôÜóôáóç åéóüäïõ/åîüäïõ"
1653
1654 #: catgets/gencat.c:212
1655 #, c-format
1656 msgid ""
1657 "Usage: %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1658 "       %s [OPTION]... [OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]\n"
1659 "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
1660 "  -H, --header=NAME   create C header file NAME containing symbol definitions\n"
1661 "  -h, --help          display this help and exit\n"
1662 "      --new           do not use existing catalog, force new output file\n"
1663 "  -o, --output=NAME   write output to file NAME\n"
1664 "  -V, --version       output version information and exit\n"
1665 "If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1666 "is -, output is written to standard output.\n"
1667 msgstr ""
1668 "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... -o ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...\n"
1669 "       %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...]\n"
1670 "Õðï÷ñåùôéêÝò ðáñÜìåôñïé óôéò ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé õðï÷ñåùôéêÝò êáé ãéá ôéò\n"
1671 "óýíôïìåò åðéëïãÝò.\n"
1672 "  -H, --header=ÏÍÏÌÁ  êáôáóêåõÜæåôáé Ýíá áñ÷åßï åðéêåöáëßäùí C ïíüìáôïò ÏÍÏÌÁ\n"
1673 "                       ðåñéÝ÷ïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí óõìâüëùí\n"
1674 "  -h, --help          åêôýðùóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1675 "      --new           äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé õðÜñ÷ïí êáôÜëïãïò, åîáíáãêÜæåôáé íÝï áñ÷åßï åîüäïõ\n"
1676 "  -o, --output=ÏÍÏÌÁ  ãñÜöåôáé ç Ýîïäïò óôï áñ÷åßï ÏÍÏÌÁ\n"
1677 "  -V, --version       åêôýðùóç ðëçñïöïñéþí Ýêäïóçò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1678 "ÅÜí ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ åßíáé -, ç åßóïäïò äéáâÜæåôáé áðï ôçí êáíïíéêÞ åßóïäï.\n"
1679 "ÅÜí ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ åßíáé -, ç Ýîïäïò ãñÜöåôáé óôçí êáíïíéêÞ Ýîïäï.\n"
1680
1681 #: db/makedb.c:214
1682 #, c-format
1683 msgid ""
1684 "Usage: %s [OPTION]... INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
1685 "       %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
1686 "       %s [OPTION]... -u INPUT-FILE\n"
1687 "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
1688 "  -f, --fold-case     convert key to lower case\n"
1689 "  -h, --help          display this help and exit\n"
1690 "  -o, --output=NAME   write output to file NAME\n"
1691 "      --quiet         don't print messages while building database\n"
1692 "  -u, --undo          print content of database file, one entry a line\n"
1693 "  -V, --version       output version information and exit\n"
1694 "If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.\n"
1695 msgstr ""
1696 "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ\n"
1697 "       %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... -o ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ\n"
1698 "       %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... -u ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ\n"
1699 "Õðï÷ñåùôéêÝò ðáñÜìåôñïé óôéò ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé õðï÷ñåùôéêÝò êáé ãéá ôéò\n"
1700 "óýíôïìåò åðéëïãÝò.\n"
1701 "  -f, --fold-case     ìåôáôñÝðåé ôï êëåéäß óå ðåæÜ ãñÜììáôá\n"
1702 "  -h, --help          åêôýðùóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1703 "  -o, --output=ÏÍÏÌÁ  ãñÜöåôáé ç Ýîïäïò óôï áñ÷åßï ÏÍÏÌÁ\n"
1704 "      --quiet         íá ìçí åêôõðþíïíôáé ìçíýìáôá êáèþò äçìéïõñãåßôáé ç âÜóç\n"
1705 "                       äåäïìÝíùí\n"
1706 "  -u, --undo          åêôýðùóç ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí ôïõ áñ÷åßïõ ôçò âÜóçò\n"
1707 "                       äåäïìÝíùí, ìßá êáôá÷þñçóç áíÜ ãñáììÞ\n"
1708 "  -V, --version       åêôýðùóç ðëçñïöïñéþí Ýêäïóçò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1709 "ÅÜí ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ åßíáé -, ç åßóïäïò äéáâÜæåôáé áðü ôçí êáíïíéêÞ åßóïäï.\n"
1710
1711 #: locale/programs/localedef.c:400
1712 #, c-format
1713 msgid ""
1714 "Usage: %s [OPTION]... name\n"
1715 "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
1716 "  -c, --force               create output even if warning messages were issued\n"
1717 "  -h, --help                display this help and exit\n"
1718 "  -f, --charmap=FILE        symbolic character names defined in FILE\n"
1719 "  -i, --inputfile=FILE      source definitions are found in FILE\n"
1720 "  -u, --code-set-name=NAME  specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
1721 "  -v, --verbose             print more messages\n"
1722 "  -V, --version             output version information and exit\n"
1723 "      --posix               be strictly POSIX conform\n"
1724 "\n"
1725 "System's directory for character maps: %s\n"
1726 "                       locale files  : %s\n"
1727 msgstr ""
1728 "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... üíïìá\n"
1729 "Õðï÷ñåùôéêÝò ðáñÜìåôñïé óôéò ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé õðï÷ñåùôéêÝò êáé ãéá ôéò\n"
1730 "óýíôïìåò åðéëïãÝò.\n"
1731 "  -c, --force               äçìéïõñãåßôáé Ýîïäïò áêüìç êáé áí ìçíýìáôá\n"
1732 "                             ðñïåéäïðïßçóçò åêäüèçêáí\n"
1733 "  -h, --help                åêôýðùóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1734 "  -f, --charmap=ÁÑ×ÅÉÏ      óõìâïëéêÜ ïíüìáôá ÷áñáêôÞñùí ïñéóìÝíá óôï ÁÑ×ÅÉÏ\n"
1735 "  -i, --inputfile=ÁÑ×ÅÉÏ    ïé ïñéóìïß ðçãÞò âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ\n"
1736 "  -u, --code-set-name=ÏÍÏÌÁ êáèïñßæåôáé óåô êùäéêþí ãéá áíôéóôïß÷éóç\n"
1737 "                             ôùí ISO 10646 óôïé÷åßùí\n"
1738 "  -v, --verbose             åêôýðùóç ðåñéóóïôÝñùí ìçíõìÜôùí\n"
1739 "  -V, --version             åêôýðùóç ðëçñïöïñéþí Ýêäïóçò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1740 "      --posix               áõóôçñÞ óõìüñöùóç ìå POSIX\n"
1741 "\n"
1742 "Ï êáôÜëïãïò óõóôÞìáôïò ãéá ÷Üñôåò ÷áñáêôÞñùí: %s\n"
1743 "                               áñ÷åßá locale: %s\n"
1744
1745 #: locale/programs/locale.c:250
1746 #, c-format
1747 msgid ""
1748 "Usage: %s [OPTION]... name\n"
1749 "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
1750 "  -h, --help            display this help and exit\n"
1751 "  -V, --version         output version information and exit\n"
1752 "\n"
1753 "  -a, --all-locales     write names of available locales\n"
1754 "  -m, --charmaps        write names of available charmaps\n"
1755 "\n"
1756 "  -c, --category-name   write names of selected categories\n"
1757 "  -k, --keyword-name    write names of selected keywords\n"
1758 msgstr ""
1759 "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]... üíïìá\n"
1760 "Õðï÷ñåùôéêÝò ðáñÜìåôñïé óôéò ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé õðï÷ñåùôéêÝò êáé ãéá ôéò\n"
1761 "óýíôïìåò åðéëïãÝò.\n"
1762 "  -h, --help            åêôýðùóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1763 "  -V, --version         åêôýðùóç ðëçñïöïñéþí Ýêäïóçò êáé ôåñìáôéóìüò\n"
1764 "\n"
1765 "  -a, --all-locales     ãñÜöïíôáé ôá ïíüìáôá ôùí äéáèÝóéìùí locales\n"
1766 "  -m, --charmaps        ãñÜöïíôáé ôá ïíüìáôùí ôùí äéáèÝóéìùí ÷áñôþí ÷áñáêôÞñùí\n"
1767 "\n"
1768 "  -c, --category-name   ãñÜöïíôáé ôá ïíüìáôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí\n"
1769 "  -k, --keyword-name    ãñÜöïíôáé ôá ïíüìáôá ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí\n"
1770
1771 #: posix/getconf.c:200
1772 #, c-format
1773 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
1774 msgstr "×ñÞóç: %s üíïìá_ìåôáâëçôÞò [üíïìá_äéáäñïìÞò]\n"
1775
1776 #: sunrpc/rpcinfo.c:609
1777 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
1778 msgstr "×ñÞóç: rpcinfo [ -n áñéèì. èýñáò ] -u óýóôçìá  áñéèì. ðñïãñáì. [ áñéèì. Ýêäïóçò ]\n"
1779
1780 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:59
1781 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
1782 msgid "User defined signal 1"
1783 msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 1"
1784
1785 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:60
1786 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
1787 msgid "User defined signal 2"
1788 msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 2"
1789
1790 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
1791 msgid "Value too large for defined data type"
1792 msgstr "Ç ôéìÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç ãéá êáèïñéóìÝíï ôýðï äåäïìÝíùí"
1793
1794 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
1795 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
1796 msgid "Virtual timer expired"
1797 msgstr "Ï åéêïíéêüò ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
1798
1799 #: time/zic.c:1897
1800 msgid "Wild result from command execution"
1801 msgstr "Áãñéï áðïôÝëåóìá áðü ôçí åêôÝëåóç ôçò åíôïëÞò"
1802
1803 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
1804 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
1805 msgid "Window changed"
1806 msgstr "Ôï ðáñÜèõñï Üëëáîå"
1807
1808 #: catgets/gencat.c:174 db/makedb.c:125 locale/programs/locale.c:196
1809 #: locale/programs/localedef.c:185
1810 #, c-format
1811 msgid "Written by %s.\n"
1812 msgstr "ÅããñÜöçêå áðü %s.\n"
1813
1814 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:806
1815 msgid "Wrong medium type"
1816 msgstr "ÅóöáëìÝíï åßäïò ìÝóïõ"
1817
1818 #: nis/ypclnt.c:191
1819 #, c-format
1820 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
1821 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
1822
1823 #. TRANS You did @strong{what}?
1824 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
1825 msgid "You really blew it this time"
1826 msgstr "ÐñáãìáôéêÜ ôçí Ýêáíåò áõôÞ ôç öïñÜ"
1827
1828 #: time/zic.c:1065
1829 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
1830 msgstr "Ï ÷ñüíïò ôÝëïõò ôçò ãñáììÞò óõíÝ÷éóçò ôçò æþíçò äåí åßíáé ìåôÜ áðü ôï ÷ñüíï ôÝëïõò ôçò ðñïçãïýìåíçò ãñáììÞò"
1831
1832 #: locale/programs/charmap.c:398 locale/programs/locfile.c:363
1833 #, c-format
1834 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
1835 msgstr "Ï ïñéóìüò `%1$s' äåí ôåëåéþíåé ìå `END %1$s'"
1836
1837 #: locale/programs/ld-monetary.c:362 locale/programs/ld-numeric.c:190
1838 #, c-format
1839 msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
1840 msgstr "`-1' ðñÝðåé íá åßíáé ç ôåëåõôáßá êáôá÷þñéóç óôï `%s' ðåäßï óôç `%s' êáôçãïñßá"
1841
1842 #: locale/programs/ld-collate.c:1662
1843 msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
1844 msgstr "Ôï `...' ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå `...' êáé `UNDEFINED' êáôá÷ùñßóåéò"
1845
1846 #: locale/programs/locfile.c:560
1847 msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
1848 msgstr "Áíáìåíüôáí `from' ìåôÜ ôçí ðñþôç ðáñÜìåôñï óôï `collating-element'"
1849
1850 #: locale/programs/ld-collate.c:1116
1851 msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
1852 msgstr ""
1853 "Ç áëõóßäá ÷áñáêôÞñùí `from' óôç äÞëùóç ôïõ óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò ðåñéÝ÷åé\n"
1854 "Üãíùóôï ÷áñáêôÞñá"
1855
1856 #: locale/programs/charmap.c:268
1857 #, c-format
1858 msgid "argument to <%s> must be a single character"
1859 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï <%s> ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
1860
1861 #: locale/programs/locfile.c:237
1862 #, c-format
1863 msgid "argument to `%s' must be a single character"
1864 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
1865
1866 #: sunrpc/auth_unix.c:323
1867 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
1868 msgstr "auth_none.c - Ìïéñáßï ëÜèïò ðáñÜôáîçò"
1869
1870 #: locale/programs/charmap.c:213 locale/programs/locfile.c:231
1871 msgid "bad argument"
1872 msgstr "êáêü üñéóìá"
1873
1874 #: inet/rcmd.c:326
1875 msgid "bad owner"
1876 msgstr "êáêüò éäéïêôÞôçò"
1877
1878 #: time/zic.c:1187
1879 msgid "blank FROM field on Link line"
1880 msgstr "Ëåõêü ðåäßï FROM óå ãñáììÞ Link"
1881
1882 #: time/zic.c:1191
1883 msgid "blank TO field on Link line"
1884 msgstr "ëåõêü ðåäßï TO óå ãñáììÞ Link"
1885
1886 #: malloc/mcheck.c:191
1887 msgid "block freed twice"
1888 msgstr "ôï ìðëüê åëåõèåñþèçêå äýï öïñÝò"
1889
1890 #: malloc/mcheck.c:194
1891 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy"
1892 msgstr "øåýôéêï mcheck_status, ç âéâëéïèÞêç åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ"
1893
1894 #: sunrpc/pmap_rmt.c:179
1895 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
1896 msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç ñõèìßóåéò äéáóýíäåóçò)"
1897
1898 #: sunrpc/pmap_rmt.c:186
1899 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
1900 msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç åíäåßîåéò õðïäï÷Þò)"
1901
1902 #: sunrpc/svc_udp.c:402
1903 msgid "cache_set: victim not found"
1904 msgstr "cache_set: ôï èýìá äåí âñÝèçêå"
1905
1906 #: time/zic.c:1724
1907 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
1908 msgstr ""
1909 "äåí åßíáé äõíáôüí íá êáèïñéóôåß ç óõíôüìåõóç ôçò æþíçò þñáò ãéá\n"
1910 "íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áìÝóùò ìåôÜ ôï 'until time'"
1911
1912 #: sunrpc/svc_simple.c:64
1913 #, c-format
1914 msgid "can't reassign procedure number %d\n"
1915 msgstr "äåí åßíáé äõíáôüí íá îáíáôåèåß ï áñéèìüò äéáäéêáóßáò %d\n"
1916
1917 #: locale/programs/localedef.c:294
1918 #, c-format
1919 msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
1920 msgstr "äåí åßíáé äõíáôüí íá ãßíåé `stat' ôï locale áñ÷åßï `%s'"
1921
1922 #: locale/programs/ld-collate.c:1321
1923 #, c-format
1924 msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
1925 msgstr "áäõíáìßá åéóáãùãÞò óôïé÷åßï ðáñáâïëÞò `%.*s'"
1926
1927 #: locale/programs/ld-collate.c:1500 locale/programs/ld-collate.c:1507
1928 msgid "cannot insert into result table"
1929 msgstr "áäõíáìßá åéóáãùãÞò óôïí ðßíáêá áðïôåëåóìÜôùí"
1930
1931 #: locale/programs/ld-collate.c:1173 locale/programs/ld-collate.c:1215
1932 #, c-format
1933 msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
1934 msgstr "áäõíáìßá åéóáãùãÞò íÝïõ ïñéóìïý óõìâüëïõ ðáñáâïëÞò: %s"
1935
1936 #: inet/rcmd.c:322
1937 msgid "cannot open"
1938 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò"
1939
1940 #: db/makedb.c:161
1941 #, c-format
1942 msgid "cannot open database file `%s': %s"
1943 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ âÜóåùò äåäïìÝíùí `%s': %s"
1944
1945 #: catgets/gencat.c:260 db/makedb.c:180
1946 #, c-format
1947 msgid "cannot open input file `%s'"
1948 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
1949
1950 #: locale/programs/localedef.c:224
1951 #, c-format
1952 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
1953 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1954
1955 #: catgets/gencat.c:765 catgets/gencat.c:806 db/makedb.c:189
1956 #, c-format
1957 msgid "cannot open output file `%s'"
1958 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
1959
1960 #: locale/programs/locfile.c:1021
1961 #, c-format
1962 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
1963 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
1964
1965 #: locale/programs/ld-collate.c:1367
1966 msgid "cannot process order specification"
1967 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïäéáãñáöþí óåéñÜò"
1968
1969 #: locale/programs/locale.c:444
1970 #, c-format
1971 msgid "cannot read character map directory `%s'"
1972 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ ôïõ ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1973
1974 #: locale/programs/locale.c:301
1975 #, c-format
1976 msgid "cannot read locale directory `%s'"
1977 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ locale `%s'"
1978
1979 #: locale/programs/localedef.c:316
1980 #, c-format
1981 msgid "cannot read locale file `%s'"
1982 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ locale `%s'"
1983
1984 #: locale/programs/localedef.c:341
1985 #, c-format
1986 msgid "cannot write output files to `%s'"
1987 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
1988
1989 #: locale/programs/localedef.c:384
1990 msgid "category data requested more than once: should not happen"
1991 msgstr "ôá äåäïìÝíá êáôçãïñßáò æçôÞèçêáí ðÜíù áðü ìßá öïñÜ: äåí èá Ýðñåðå íá óõìâåß"
1992
1993 #: locale/programs/ld-ctype.c:266
1994 #, c-format
1995 msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
1996 msgstr "Ï ÷áñáêôÞñáò %s'%s' óôçí êëÜóç `%s' ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
1997
1998 #: locale/programs/ld-ctype.c:291
1999 #, c-format
2000 msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
2001 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò %s'%s' óôçí êëÜóç `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
2002
2003 #: locale/programs/ld-ctype.c:315
2004 msgid "character <SP> not defined in character map"
2005 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò <SP> äåí ïñßóôçêå óôïí ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
2006
2007 #: locale/programs/ld-ctype.c:959 locale/programs/ld-ctype.c:1024
2008 #: locale/programs/ld-ctype.c:1035 locale/programs/ld-ctype.c:1046
2009 #: locale/programs/ld-ctype.c:1057 locale/programs/ld-ctype.c:1068
2010 #: locale/programs/ld-ctype.c:1079 locale/programs/ld-ctype.c:1108
2011 #: locale/programs/ld-ctype.c:1119 locale/programs/ld-ctype.c:1160
2012 #: locale/programs/ld-ctype.c:1189 locale/programs/ld-ctype.c:1201
2013 #, c-format
2014 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
2015 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò `%s' äåí ïñßóôçêå åíþ ÷ñåéÜæåôáé óáí ðñïêáèïñéóìÝíç ôéìÞ"
2016
2017 #: locale/programs/ld-ctype.c:820
2018 #, c-format
2019 msgid "character class `%s' already defined"
2020 msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
2021
2022 #: locale/programs/ld-ctype.c:852
2023 #, c-format
2024 msgid "character map `%s' already defined"
2025 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
2026
2027 #: locale/programs/charmap.c:76
2028 #, c-format
2029 msgid "character map file `%s' not found"
2030 msgstr "ôï áñ÷åßï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s' äåí âñÝèçêå"
2031
2032 #: sunrpc/clnt_raw.c:106
2033 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
2034 msgstr "clnt_raw.c - Ìïéñáßï óöÜëìá óåéñéáêïðïßçóçò åðéêåöáëßäáò"
2035
2036 #: locale/programs/ld-collate.c:1336
2037 #, c-format
2038 msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
2039 msgstr ""
2040 "Ôï óôïé÷åßï ðáñáâïëÞò `%.*s' åìöáíßæåôáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá öïñÝò:\n"
2041 "áãíïåßôáé ç ãñáììÞ"
2042
2043 #: locale/programs/ld-collate.c:1354
2044 #, c-format
2045 msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
2046 msgstr ""
2047 "Ôï óýìâïëï ðáñáâïëÞò `%.*s' åìöáíßæåôáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá öïñÝò:\n"
2048 "áãíïåßôáé ç ãñáììÞ"
2049
2050 #: locale/programs/locfile.c:544
2051 #, c-format
2052 msgid "collation symbol expected after `%s'"
2053 msgstr "áíáìåíüôáí óýìâïëï ðáñáâïëÞò ìåôÜ ôï `%s'"
2054
2055 #: inet/rcmd.c:135
2056 #, c-format
2057 msgid "connect to address %s: "
2058 msgstr "óýíäåóç óôç äéåýèõíóç %s: "
2059
2060 #: sunrpc/svc_simple.c:70
2061 msgid "couldn't create an rpc server\n"
2062 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò rpc äéáêïìéóôÞ\n"
2063
2064 #: sunrpc/svc_simple.c:77
2065 #, c-format
2066 msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
2067 msgstr "áäõíáìßá êáôá÷þñçóçò ðñïãñ. %d åêä. %d\n"
2068
2069 #: locale/programs/charmap.c:86
2070 #, c-format
2071 msgid "default character map file `%s' not found"
2072 msgstr "Ôï ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s' äåí âñÝèçêå"
2073
2074 #: locale/programs/ld-time.c:155
2075 #, c-format
2076 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
2077 msgstr ""
2078 "ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí\n"
2079 "êáôçãïñßá `%s' äåí åßíáé '+' ïýôå '-'"
2080
2081 #: locale/programs/ld-time.c:166
2082 #, c-format
2083 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
2084 msgstr ""
2085 "Ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí\n"
2086 "êáôçãïñßá `%s' äåí åßíáé Ýíáò ÷áñáêôÞñáò"
2087
2088 #: locale/programs/charset.c:87 locale/programs/charset.c:133
2089 #, c-format
2090 msgid "duplicate character name `%s'"
2091 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2092
2093 #: locale/programs/ld-collate.c:1148
2094 msgid "duplicate collating element definition"
2095 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò"
2096
2097 #: locale/programs/ld-collate.c:1294
2098 #, c-format
2099 msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
2100 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
2101
2102 #: db/makedb.c:312
2103 msgid "duplicate key"
2104 msgstr "äéðëü êëåéäß"
2105
2106 #: catgets/gencat.c:379
2107 msgid "duplicate set definition"
2108 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
2109
2110 #: time/zic.c:980
2111 #, c-format
2112 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
2113 msgstr "äéðëü üíïìá æþíçò %s (áñ÷åßï \"%s\", ãñáììÞ %d)"
2114
2115 #: catgets/gencat.c:542
2116 msgid "duplicated message identifier"
2117 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
2118
2119 #: catgets/gencat.c:515
2120 msgid "duplicated message number"
2121 msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
2122
2123 #: locale/programs/ld-collate.c:1706
2124 msgid "empty weight name: line ignored"
2125 msgstr "Üäåéá âáñýôçôá ïíüìáôïò: ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2126
2127 #: sunrpc/svc_udp.c:348
2128 msgid "enablecache: cache already enabled"
2129 msgstr "enablecache: ç ëáíèÜíïõóá ìíÞìç åßíáé Þäç åíåñãïðïéçìÝíç"
2130
2131 #: sunrpc/svc_udp.c:353
2132 msgid "enablecache: could not allocate cache"
2133 msgstr "enablecache: áäõíáìßá äÝóìåõóçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
2134
2135 #: sunrpc/svc_udp.c:360
2136 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
2137 msgstr "enablecache: áäõíáìßá äÝóìåõóçò äåäïìÝíùí ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
2138
2139 #: sunrpc/svc_udp.c:366
2140 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
2141 msgstr "enablecache: áäõíáìßá äÝóìåõóçò fifo ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
2142
2143 #: locale/programs/ld-collate.c:1426
2144 msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
2145 msgstr "ôï ôåëéêü óçìåßï ôïõ ðåäßïõ ôçò Ýëëåéøçò åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï áñ÷éêü"
2146
2147 #: locale/programs/ld-collate.c:1156
2148 msgid "error while inserting collation element into hash table"
2149 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò óôïí hash ðßíáêá"
2150
2151 #: locale/programs/ld-collate.c:1168
2152 msgid "error while inserting to hash table"
2153 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôïí hash ðßíáêá"
2154
2155 #: locale/programs/locfile.c:487
2156 msgid "expect string argument for `copy'"
2157 msgstr "áíáìåíüôáí áëõóßäá ÷áñáêôÞñùí ãéá `copy'"
2158
2159 #: time/zic.c:871
2160 msgid "expected continuation line not found"
2161 msgstr "áíáìåíüôáí ãñáììÞ ðáñÜôáóçò êáé äåí âñÝèçêå"
2162
2163 #: locale/programs/locfile.c:1046
2164 #, c-format
2165 msgid "failure while writing data for category `%s'"
2166 msgstr "áðïôõ÷ßá êáôÜ ôçí åããñáöÞ äåäïìÝíùí ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2167
2168 #: nis/ypclnt.c:226
2169 msgid "fcntl: F_SETFD"
2170 msgstr "fcntl: F_SETFD"
2171
2172 #: locale/programs/ld-monetary.c:158 locale/programs/ld-numeric.c:95
2173 #, c-format
2174 msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
2175 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
2176
2177 #: locale/programs/ld-messages.c:83 locale/programs/ld-messages.c:107
2178 #, c-format
2179 msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
2180 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
2181
2182 #: locale/programs/locfile.c:569
2183 msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
2184 msgstr "ç ôéìÞ from ôïõ `óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò' ðñÝðåé íá åßíáé áëöáñéèìéôéêü"
2185
2186 #: inet/rcmd.c:324
2187 msgid "fstat failed"
2188 msgstr "ôï fstat áðÝôõ÷å"
2189
2190 #: locale/programs/linereader.c:334
2191 msgid "garbage at end of character code specification"
2192 msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõ êþäéêá ÷áñáêôÞñùí"
2193
2194 #: locale/programs/linereader.c:220
2195 msgid "garbage at end of number"
2196 msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
2197
2198 #: locale/programs/ld-time.c:187
2199 #, c-format
2200 msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
2201 msgstr ""
2202 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò áíôéóôáèìéóôéêÞò(offset) ôéìÞò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
2203 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2204
2205 #: locale/programs/ld-time.c:244
2206 #, c-format
2207 msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
2208 msgstr ""
2209 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
2210 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2211
2212 #: locale/programs/ld-time.c:320
2213 #, c-format
2214 msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
2215 msgstr ""
2216 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
2217 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2218
2219 #: sunrpc/get_myaddr.c:73
2220 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
2221 msgstr "get_myaddress: ioctl (ëÞøç äéáìüñöùóçò õðïäï÷Þò)"
2222
2223 #: inet/rcmd.c:330
2224 msgid "hard linked somewhere"
2225 msgstr "óèåíáñÜ óõíäåäåìÝíï êÜðïõ"
2226
2227 #: time/zic.c:1164
2228 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
2229 msgstr "ìç Ýãêõñï CORRECTION ðåäßï óôç ãñáììÞ áíáðÞäçóçò (Leap)"
2230
2231 #: time/zic.c:1168
2232 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
2233 msgstr "ìç Ýãêõñï Rolling/Stationary ðåäßï óôç ãñáììÞ áíáðÞäçóçò (Leap)"
2234
2235 #: locale/programs/ld-collate.c:1777
2236 msgid "illegal character constant in string"
2237 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2238
2239 #: locale/programs/ld-collate.c:1123
2240 msgid "illegal collation element"
2241 msgstr "ìç Ýãêõñï óôïé÷åßï ðáñáâïëÞò"
2242
2243 #: locale/programs/charmap.c:197
2244 msgid "illegal definition"
2245 msgstr "ìç Ýãêõñïò ïñéóìüò"
2246
2247 #: locale/programs/charmap.c:350
2248 msgid "illegal encoding given"
2249 msgstr "äþèçêå ìç Ýãêõñç êùäéêïðïßçóç"
2250
2251 #: locale/programs/linereader.c:552
2252 msgid "illegal escape sequence at end of string"
2253 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
2254
2255 #: locale/programs/charset.c:101
2256 msgid "illegal names for character range"
2257 msgstr "ìç Ýãêõñá ïíüìáôá ãéá ôï ðåäßï ÷áñáêôÞñùí"
2258
2259 #: locale/programs/ld-time.c:179
2260 #, c-format
2261 msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
2262 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ãéá áíôéóôÜèìéóç óôo áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2263
2264 #: catgets/gencat.c:352 catgets/gencat.c:429
2265 msgid "illegal set number"
2266 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò óåô"
2267
2268 #: locale/programs/ld-time.c:235
2269 #, c-format
2270 msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
2271 msgstr "ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era'óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2272
2273 #: locale/programs/ld-time.c:311
2274 #, c-format
2275 msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
2276 msgstr "ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era'óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2277
2278 #: locale/programs/ld-ctype.c:826
2279 #, c-format
2280 msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
2281 msgstr "üñéï õëïðïßçóçò: äåí åðéôñÝðïíôáé ðÜíù áðü %d êëÜóåéò ÷áñáêôÞñùí"
2282
2283 #: locale/programs/ld-ctype.c:858
2284 #, c-format
2285 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
2286 msgstr "üñéï õëïðïßçóçò: äåí åðéôñÝðïíôáé ðÜíù áðü %d ÷Üñôåò ÷áñáêôÞñùí"
2287
2288 #: db/makedb.c:163
2289 msgid "incorrectly formatted file"
2290 msgstr "áñ÷åßï êáêþò äéáìïñöùìÝíï"
2291
2292 #: time/zic.c:828
2293 msgid "input line of unknown type"
2294 msgstr "ãñáììÞ åéóáãùãÞò áãíþóôïõ ôýðïõ"
2295
2296 #: time/zic.c:1786
2297 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
2298 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá - êëÞèçêå ç addtype ìå êáêü isdst"
2299
2300 #: time/zic.c:1794
2301 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
2302 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá - êëÞèçêå ç addtype ìå êáêü ttisgmt"
2303
2304 #: time/zic.c:1790
2305 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
2306 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá - êëÞèçêå ç addtype ìå êáêü ttisstd"
2307
2308 #: locale/programs/ld-ctype.c:304
2309 #, c-format
2310 msgid "internal error in %s, line %u"
2311 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2312
2313 #: time/zic.c:1036
2314 msgid "invalid GMT offset"
2315 msgstr "ìç Ýãêõñïò GMT áíôéóôáèìéóôÞò"
2316
2317 #: time/zic.c:1039
2318 msgid "invalid abbreviation format"
2319 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2320
2321 #: time/zic.c:1129 time/zic.c:1339 time/zic.c:1353
2322 msgid "invalid day of month"
2323 msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝñá ôïõ ìÞíá"
2324
2325 #: time/zic.c:1292
2326 msgid "invalid ending year"
2327 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2328
2329 #: time/zic.c:1101
2330 msgid "invalid leaping year"
2331 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
2332
2333 #: time/zic.c:1116 time/zic.c:1219
2334 msgid "invalid month name"
2335 msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2336
2337 #: time/zic.c:935
2338 msgid "invalid saved time"
2339 msgstr "ìç Ýãêõñç óùóìÝíç þñá"
2340
2341 #: time/zic.c:1268
2342 msgid "invalid starting year"
2343 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2344
2345 #: time/zic.c:1145 time/zic.c:1248
2346 msgid "invalid time of day"
2347 msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
2348
2349 #: time/zic.c:1344
2350 msgid "invalid weekday name"
2351 msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá åâäïìÜäáò"
2352
2353 #: locale/programs/ld-collate.c:1419
2354 msgid "line after ellipsis must contain character definition"
2355 msgstr "ç ãñáììÞ ìåôÜ ôçí Ýëëåéøç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ïñéóìü ÷áñáêôÞñá"
2356
2357 #: locale/programs/ld-collate.c:1398
2358 msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
2359 msgstr "ç ãñáììÞ ìåôÜ ôçí Ýëëåéøç äåí ðåñéÝ÷åé ïñéóìü ãéá óôáèåñü ÷áñáêôÞñá"
2360
2361 #: time/zic.c:808
2362 msgid "line too long"
2363 msgstr "ðïëý ìåãÜëç ãñáììÞ"
2364
2365 #: locale/programs/localedef.c:288
2366 #, c-format
2367 msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
2368 msgstr "ôï locale áñ÷åßï `%s', ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôçí `copy' äÞëùóç äåí âñÝèçêå"
2369
2370 #: inet/rcmd.c:315
2371 msgid "lstat failed"
2372 msgstr "ôï lstat áðÝôõ÷å"
2373
2374 #: catgets/gencat.c:610
2375 msgid "malformed line ignored"
2376 msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2377
2378 #: malloc/mcheck.c:185
2379 msgid "memory clobbered before allocated block"
2380 msgstr "ç ìíÞìç ðåéñÜ÷ôçêå ðñéí áðü ôï äåóìåõìÝíï ìðëïê"
2381
2382 #: malloc/mcheck.c:188
2383 msgid "memory clobbered past end of allocated block"
2384 msgstr "ç ìíÞìç ðåéñÜ÷ôçêå ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ äåóìåõìÝíïõ ìðëïê"
2385
2386 #: locale/programs/ld-collate.c:167 locale/programs/ld-collate.c:173
2387 #: locale/programs/ld-collate.c:177 locale/programs/ld-collate.c:1446
2388 #: locale/programs/ld-collate.c:1475 locale/programs/locfile.c:974
2389 #: locale/programs/xmalloc.c:68 posix/getconf.c:250
2390 msgid "memory exhausted"
2391 msgstr "ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
2392
2393 #: malloc/obstack.c:466
2394 msgid "memory exhausted\n"
2395 msgstr "ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
2396
2397 #: malloc/mcheck.c:182
2398 msgid "memory is consistent, library is buggy"
2399 msgstr "ç ìíÞìç åßíáé óõíåðÞò, ç âéâëéïèÞêç Ý÷åé ðñüâëçìá"
2400
2401 #: locale/programs/ld-time.c:362
2402 #, c-format
2403 msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
2404 msgstr "ëåßðåé ç äéáìüñöùóç åðï÷Þò óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï `era' ðåäßïóôçí êáôçãïñßá `%s'"
2405
2406 #: locale/programs/ld-time.c:350
2407 #, c-format
2408 msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
2409 msgstr "ëåßðåé ôï üíïìá ôçò åðï÷Þò óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï `era' ðåäßïóôçí êáôçãïñßá `%s'"
2410
2411 #: time/zic.c:930
2412 msgid "nameless rule"
2413 msgstr "êáíüíáò ÷ùñßò üíïìá"
2414
2415 #: sunrpc/svc_simple.c:140
2416 #, c-format
2417 msgid "never registered prog %d\n"
2418 msgstr "ðïôÝ äåí äçëþèçêå ôï ðñüãñáììá %d\n"
2419
2420 #: locale/programs/ld-messages.c:98 locale/programs/ld-messages.c:122
2421 #, c-format
2422 msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
2423 msgstr "ìç óùóôÞ êáíïíéêÞ Ýêöñáóç ãéá ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s': %s"
2424
2425 #: time/zic.c:2112
2426 msgid "no day in month matches rule"
2427 msgstr "êáìéÜ ìÝñá óôï ìÞíá äåí óõìöùíåß ìå ôïí êáíüíá"
2428
2429 #: locale/programs/ld-collate.c:264
2430 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
2431 msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
2432
2433 #: locale/programs/locfile.c:501
2434 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
2435 msgstr "êáìéÜ Üëëç ëÝîç êëåéäß äåí èá ðñÝðåé íá êáèïñßæåôáé üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï `copy'"
2436
2437 #: locale/programs/localedef.c:347
2438 msgid "no output file produced because warning were issued"
2439 msgstr "äåí ðáñÜ÷èçêå áñ÷åßï åîüäïõ åðåéäÞ åêäüèçêáí ðñïåéäïðïéÞóåéò"
2440
2441 #: locale/programs/charmap.c:316 locale/programs/charmap.c:467
2442 #: locale/programs/charmap.c:546
2443 msgid "no symbolic name given"
2444 msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2445
2446 #: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/charmap.c:513
2447 #: locale/programs/charmap.c:579
2448 msgid "no symbolic name given for end of range"
2449 msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá ãéá ôï ôÝëïò ðåäßïõ"
2450
2451 #: locale/programs/ld-collate.c:246
2452 #, c-format
2453 msgid "no weight defined for symbol `%s'"
2454 msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
2455
2456 #: inet/rcmd.c:317
2457 msgid "not regular file"
2458 msgstr "äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
2459
2460 #: locale/programs/charmap.c:431
2461 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
2462 msgstr "ìüíï ïñéóìïß WIDTH åðéôñÝðïíôáé íá áêïëïõèïýí ôïí CHARMAP ïñéóìü"
2463
2464 #: db/makedb.c:329
2465 #, c-format
2466 msgid "problems while reading `%s'"
2467 msgstr "ðñïâëÞìáôá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s'"
2468
2469 #: sunrpc/rpcinfo.c:222 sunrpc/rpcinfo.c:350
2470 #, c-format
2471 msgid "program %lu is not available\n"
2472 msgstr "ôï ðñüãñáììá %lu äåí åßíáé äéáèÝóéìï\n"
2473
2474 #: sunrpc/rpcinfo.c:245 sunrpc/rpcinfo.c:282 sunrpc/rpcinfo.c:371
2475 #: sunrpc/rpcinfo.c:408 sunrpc/rpcinfo.c:429 sunrpc/rpcinfo.c:462
2476 #, c-format
2477 msgid "program %lu version %lu is not available\n"
2478 msgstr "ôï ðñüãñáììá %lu Ýêäïóçò %lu äåí åßíáé äéáèÝóéìï\n"
2479
2480 #: sunrpc/rpcinfo.c:466
2481 #, c-format
2482 msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
2483 msgstr "ôï ðñüãñáììá %lu Ýêäïóçò %lu Ýôïéìï êáé áíáìÝíåé\n"
2484
2485 #: inet/rcmd.c:177
2486 #, c-format
2487 msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
2488 msgstr "rcmd: select (óôÞóéìï ôïõ stderr): %m\n"
2489
2490 #: inet/rcmd.c:109
2491 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
2492 msgstr "rcmd: socket: ¼ëåò ïé èýñåò óå ÷ñÞóç\n"
2493
2494 #: inet/rcmd.c:165
2495 #, c-format
2496 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
2497 msgstr "rcmd: write (óôÞóéìï ôïõ stderr): %m\n"
2498
2499 #: sunrpc/svc_simple.c:83
2500 msgid "registerrpc: out of memory\n"
2501 msgstr "registerrpc: ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
2502
2503 #: time/zic.c:1847
2504 msgid "repeated leap second moment"
2505 msgstr "repeated leap second moment"
2506
2507 #: sunrpc/rpcinfo.c:659
2508 #, c-format
2509 msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
2510 msgstr "rpcinfo: %s åßíáé Üãíùóôï óýóôçìá\n"
2511
2512 #: sunrpc/rpcinfo.c:626
2513 #, c-format
2514 msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
2515 msgstr "rpcinfo: %s åßíáé Üãíùóôç õðçñåóßá\n"
2516
2517 #: sunrpc/rpcinfo.c:600
2518 #, c-format
2519 msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
2520 msgstr "rpcinfo: Áäõíáìßá äéáãñáöÞò äÞëùóçò ãéá ôï ðñüãñáììá %s Ýêäïóçò %s\n"
2521
2522 #: sunrpc/rpcinfo.c:576
2523 #, c-format
2524 msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
2525 msgstr "rpcinfo: åêðïìðÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2526
2527 #: sunrpc/rpcinfo.c:505
2528 msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
2529 msgstr "rpcinfo: áäõíáìßá åðéêïéíùíßáò ìå äéá÷åéñéóôÞ èõñþí"
2530
2531 #: sunrpc/rpcinfo.c:510
2532 msgid "rpcinfo: can't contact portmapper: "
2533 msgstr "rpcinfo: áäõíáìßá åðéêïéíùíßáò ìå äéá÷åéñéóôÞ èõñþí: "
2534
2535 #: time/zic.c:721 time/zic.c:723
2536 msgid "same rule name in multiple files"
2537 msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
2538
2539 #: inet/rcmd.c:180
2540 msgid "select: protocol failure in circuit setup\n"
2541 msgstr "select: áðïôõ÷ßá ðñùôïêüëïõ óôï óôÞóéìï êõêëþìáôïò\n"
2542
2543 #: inet/rcmd.c:198
2544 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
2545 msgstr "socket: áðïôõ÷ßá ðñùôïêüëïõ óôï óôÞóéìï êõêëþìáôïò\n"
2546
2547 #: locale/programs/locfile.c:622
2548 msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
2549 msgstr "Ïé êáôåõèýíóåéò ôáîéíüìçóçò `forward' êáé `backward' åßíáé áìïéâáßá áðïêëåéþìåíåò"
2550
2551 #: locale/programs/ld-collate.c:1578 locale/programs/ld-collate.c:1624
2552 msgid "specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
2553 msgstr "Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò âáñýôçôáò ôáîéíüìéóçò ãéá óýìâïëï ðáñáâïëÞò äåí âãÜæåé íüçìá"
2554
2555 #: time/zic.c:792
2556 msgid "standard input"
2557 msgstr "êáíïíéêÞ åßóïäïò"
2558
2559 #: time/zdump.c:268
2560 msgid "standard output"
2561 msgstr "êáíïíéêÞ Ýîïäïò"
2562
2563 #: locale/programs/ld-time.c:264
2564 #, c-format
2565 msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
2566 msgstr "ç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äåí åßíáé Ýãêõñç óôï áëöáñéèìéôéêü %d óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2567
2568 #: time/zic.c:1300
2569 msgid "starting year greater than ending year"
2570 msgstr "ôï Ýôïò Ýíáñîçò åßíáé ìåãáëýôåñïò ôï Ýôïò ôåñìáôéóìïý"
2571
2572 #: time/zic.c:1274 time/zic.c:1298
2573 msgid "starting year too high to be represented"
2574 msgstr "ï ÷ñüíïò Ýíáñîçò åßíáé ðïëý ìåãÜëïò ãéá íá áíáðáñáóôáèåß"
2575
2576 #: time/zic.c:1272 time/zic.c:1296
2577 msgid "starting year too low to be represented"
2578 msgstr "ï ÷ñüíïò Ýíáñîçò åßíáé ðïëý ìéêñüò ãéá íá áíáðáñáóôáèåß"
2579
2580 #: locale/programs/ld-time.c:340
2581 #, c-format
2582 msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
2583 msgstr "ç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý äåí åßíáé Ýãêõñç óôçí áëõóßäá %d óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
2584
2585 #: sunrpc/svc_run.c:81
2586 msgid "svc_run: - select failed"
2587 msgstr "svc_run: - áðïôõ÷ßá ôïõ select"
2588
2589 #: sunrpc/svc_tcp.c:201 sunrpc/svc_tcp.c:206
2590 msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
2591 msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
2592
2593 #: sunrpc/svc_tcp.c:149
2594 msgid "svctcp_.c - cannot getsockname or listen"
2595 msgstr "svctcp_.c - áäõíáìßá getsockname Þ listen"
2596
2597 #: sunrpc/svc_tcp.c:136
2598 msgid "svctcp_.c - udp socket creation problem"
2599 msgstr "svctcp_.c - ðñüâëçìá äçìéïõñãßáò õðïäï÷Þò udp"
2600
2601 #: sunrpc/svc_tcp.c:156 sunrpc/svc_tcp.c:163
2602 msgid "svctcp_create: out of memory\n"
2603 msgstr "svctcp_create: ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
2604
2605 #: sunrpc/svc_udp.c:123
2606 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
2607 msgstr "svcudp_create -  áäõíáìßá getsockname"
2608
2609 #: sunrpc/svc_udp.c:111
2610 msgid "svcudp_create: socket creation problem"
2611 msgstr "svcudp_create - ðñüâëçìá äçìéïõñãßáò õðïäï÷Þò"
2612
2613 #: locale/programs/ld-collate.c:1198
2614 #, c-format
2615 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
2616 msgstr "óýìâïëï ãéá ðïëõ÷áñáêôÞñá óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò `%.*s' äéðëáóéÜæåé ôïí ïñéóìüôïõ óôïé÷åßïõ"
2617
2618 #: locale/programs/ld-collate.c:1071
2619 #, c-format
2620 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element definition"
2621 msgstr "óýìâïëï ãéá ðïëõ÷áñáêôÞñá óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò `%.*s' äéðëáóéÜæåé Üëëï ïñéóìüóôïé÷åßïõ"
2622
2623 #: locale/programs/ld-collate.c:1207
2624 #, c-format
2625 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
2626 msgstr "óýìâïëï ãéá ðïëõ÷áñáêôÞñá óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò `%.*s' äéðëáóéÜæåé Üëëï ïñéóìüóõìâüëïõ"
2627
2628 #: locale/programs/ld-collate.c:1080
2629 #, c-format
2630 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
2631 msgstr "óýìâïëï ãéá ðïëõ÷áñáêôÞñá óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò `%.*s' äéðëáóéÜæåé ôïí ïñéóìüôïõ óõìâüëïõ"
2632
2633 #: locale/programs/ld-collate.c:1062 locale/programs/ld-collate.c:1189
2634 #, c-format
2635 msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
2636 msgstr "óýìâïëï ãéá ðïëõ÷áñáêôÞñá óôïé÷åßïõ ðáñáâïëÞò `%.*s' äéðëáóéÜæåé ôï óõìâïëéêüüíïìá óôï charset"
2637
2638 #: locale/programs/charmap.c:315 locale/programs/charmap.c:349
2639 #: locale/programs/charmap.c:379 locale/programs/charmap.c:466
2640 #: locale/programs/charmap.c:512 locale/programs/charmap.c:545
2641 #: locale/programs/charmap.c:577
2642 #, c-format
2643 msgid "syntax error in %s definition: %s"
2644 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï ïñéóìü ôïõ %s: %s"
2645
2646 #: locale/programs/locfile.c:642
2647 msgid "syntax error in `order_start' directive"
2648 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôçí `order_start' êáôåõèõíôÞñéá ãñáììÞ"
2649
2650 #: locale/programs/locfile.c:384
2651 msgid "syntax error in character class definition"
2652 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
2653
2654 #: locale/programs/locfile.c:442
2655 msgid "syntax error in character conversion definition"
2656 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ìåôáôñïðÞò ÷áñáêôÞñùí"
2657
2658 #: locale/programs/locfile.c:684
2659 msgid "syntax error in collating order definition"
2660 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôçí ðáñáâïëÞ Üëëïõ ïñéóìïý"
2661
2662 #: locale/programs/locfile.c:534
2663 msgid "syntax error in collation definition"
2664 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôçí ðáñáâïëÞ ïñéóìïý"
2665
2666 #: locale/programs/locfile.c:357
2667 msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
2668 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôçò LC_TYPE êáôçãïñßáò"
2669
2670 #: locale/programs/locfile.c:300
2671 msgid "syntax error in definition of new character class"
2672 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôçò íÝáò êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
2673
2674 #: locale/programs/locfile.c:310
2675 msgid "syntax error in definition of new character map"
2676 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôïõ íÝï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
2677
2678 #: locale/programs/locfile.c:895
2679 msgid "syntax error in message locale definition"
2680 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìïý locale ìçíýìáôïò"
2681
2682 #: locale/programs/locfile.c:806
2683 msgid "syntax error in monetary locale definition"
2684 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü íïìéóìáôéêïý locale"
2685
2686 #: locale/programs/locfile.c:833
2687 msgid "syntax error in numeric locale definition"
2688 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü áñéèìçôéêïý locale"
2689
2690 #: locale/programs/locfile.c:744
2691 msgid "syntax error in order specification"
2692 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí êáèïñéóìü óåéñÜò"
2693
2694 #: locale/programs/charmap.c:196 locale/programs/charmap.c:212
2695 #, c-format
2696 msgid "syntax error in prolog: %s"
2697 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
2698
2699 #: locale/programs/locfile.c:871
2700 msgid "syntax error in time locale definition"
2701 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü locale þñáò"
2702
2703 #: locale/programs/locfile.c:277
2704 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
2705 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá: äåí åßíáé ìÝóá óå ôìÞìá locale ïñéóìïý"
2706
2707 #: catgets/gencat.c:381 catgets/gencat.c:517 catgets/gencat.c:544
2708 msgid "this is the first definition"
2709 msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2710
2711 #: time/zic.c:1134
2712 msgid "time before zero"
2713 msgstr "þñá ðñéí ôï ìçäÝí"
2714
2715 #: time/zic.c:1142 time/zic.c:2012 time/zic.c:2031
2716 msgid "time overflow"
2717 msgstr "õðåñ÷åßëéóç þñáò"
2718
2719 #: locale/programs/charset.c:44
2720 msgid "too few bytes in character encoding"
2721 msgstr "ðïëý ëßãá bytes óôçí êùäéêïðïßçóç ÷áñáêôÞñá"
2722
2723 #: locale/programs/charset.c:46
2724 msgid "too many bytes in character encoding"
2725 msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ bytes óôçí êùäéêïðïßçóç ÷áñáêôÞñá"
2726
2727 #: locale/programs/locales.h:72
2728 msgid "too many character classes defined"
2729 msgstr "äçëþèçêáí ðïëëÝò êëÜóåéò ÷áñáêôÞñùí"
2730
2731 #: time/zic.c:1841
2732 msgid "too many leap seconds"
2733 msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ äåõôåñüëåðôá áíáðÞäçóçò"
2734
2735 #: time/zic.c:1813
2736 msgid "too many local time types"
2737 msgstr "õðïñâïëéêÜ ðïëëïß ôýðïé ôïðéêÞò þñáò"
2738
2739 #: time/zic.c:1767
2740 msgid "too many transitions?!"
2741 msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÝò ìåôáâÜóåéò;!"
2742
2743 #: locale/programs/ld-collate.c:1633
2744 msgid "too many weights"
2745 msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ âÜñç"
2746
2747 #: time/zic.c:2135
2748 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
2749 msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÝò, Þ ðïëý ìáêñÝò, óõíôïìåýóåéò æþíçò þñáò"
2750
2751 #: locale/programs/linereader.h:146
2752 msgid "trailing garbage at end of line"
2753 msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
2754
2755 #: sunrpc/svc_simple.c:132
2756 #, c-format
2757 msgid "trouble replying to prog %d\n"
2758 msgstr "ðñüâëçìá êáôÜ ôçí áðÜíôçóç óôï ðñüãñáììá %d\n"
2759
2760 #: locale/programs/ld-collate.c:1390
2761 msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
2762 msgstr "äåí åðéôñÝðåôáé äõï óõíå÷üìåíåò ãñáììÝò íá ðåñéÝ÷ïõí `...'"
2763
2764 #: time/zic.c:1307
2765 msgid "typed single year"
2766 msgstr "ôõðþèçêå áðëüò ÷ñüíïò"
2767
2768 #: posix/getconf.c:239
2769 msgid "undefined"
2770 msgstr "áüñéóôï"
2771
2772 #: locale/programs/charmap.c:618 locale/programs/charmap.c:629
2773 #, c-format
2774 msgid "unknown character `%s'"
2775 msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2776
2777 #: locale/programs/ld-messages.c:199 locale/programs/ld-messages.c:210
2778 #: locale/programs/ld-messages.c:221 locale/programs/ld-messages.c:232
2779 #: locale/programs/ld-time.c:710
2780 #, c-format
2781 msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
2782 msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2783
2784 #: locale/programs/locfile.c:607
2785 msgid "unknown collation directive"
2786 msgstr "Üãíùóôï ëåêôéêü ðáñáâïëÞò"
2787
2788 #: catgets/gencat.c:478
2789 #, c-format
2790 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
2791 msgstr "Üãíùóôo ëåêôéêü `%s': ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2792
2793 #: catgets/gencat.c:457
2794 #, c-format
2795 msgid "unknown set `%s'"
2796 msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2797
2798 #: locale/programs/ld-collate.c:1374 locale/programs/ld-collate.c:1568
2799 #: locale/programs/ld-collate.c:1742
2800 #, c-format
2801 msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
2802 msgstr "Üãíùóôï óýìâïëï `%.*s': ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2803
2804 #: time/zic.c:764
2805 msgid "unruly zone"
2806 msgstr "Üôáêôç æþíç"
2807
2808 #: catgets/gencat.c:962
2809 msgid "unterminated message"
2810 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï ìÞíõìá"
2811
2812 #: locale/programs/linereader.c:521 locale/programs/linereader.c:556
2813 msgid "unterminated string"
2814 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2815
2816 #: locale/programs/linereader.c:391
2817 msgid "unterminated symbolic name"
2818 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
2819
2820 #: locale/programs/ld-collate.c:1695
2821 msgid "unterminated weight name"
2822 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2823
2824 #: locale/programs/charset.c:119
2825 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
2826 msgstr "ôï åðÜíù üñéï óôï ðåäßï äåí åßíáé ìéêñüôåñï ôïõ êÜôù ïñßïõ"
2827
2828 #: time/zic.c:2078
2829 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
2830 msgstr "÷ñÞóç ôïõ 2/29 óå ÷ñüíï ìç äßóåêôï"
2831
2832 #: locale/programs/charmap.c:439 locale/programs/charmap.c:493
2833 #, c-format
2834 msgid "value for %s must be an integer"
2835 msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
2836
2837 #: locale/programs/charmap.c:234
2838 #, c-format
2839 msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
2840 msgstr "ç ôéìÞ ãéá <%s> ðñÝðåé íá âñßóêåôáé ìåôáîý 1 êáé 4"
2841
2842 #: locale/programs/ld-monetary.c:152 locale/programs/ld-numeric.c:89
2843 #, c-format
2844 msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
2845 msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé êåíü áëöáñéèìéôéêü"
2846
2847 #: locale/programs/charmap.c:246
2848 msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
2849 msgstr "ç ôéìÞ ôïõ <mb_cur_max> ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñç ôçò ôéìÞò ôïõ <mb_cur_min>"
2850
2851 #: locale/programs/ld-monetary.c:142
2852 msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
2853 msgstr "ç ôéìÞ ôïõ ðåäßïõ `int_curr_symbol' óôçí êáôçãïñßá `LC_MONETARY' äåíóõìöùíåß ìå Ýãêõñï üíïìá óýìöùíá ìå ôï ISO 4217"
2854
2855 #: locale/programs/ld-monetary.c:135
2856 msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
2857 msgstr "ç ôéìÞ ôïõ ðåäßïõ `int_curr_symbol' óôçí êáôçãïñßá `LC_MONETARY' Ý÷åé ëÜèïò ìÞêïò"
2858
2859 #: locale/programs/ld-monetary.c:374 locale/programs/ld-numeric.c:199
2860 #, c-format
2861 msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
2862 msgstr "ïé ôéìÝò ãéá ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñåò ôïõ 127"
2863
2864 #: locale/programs/ld-monetary.c:370
2865 #, c-format
2866 msgid "values for field `%s' in category `%s' must not be zero"
2867 msgstr "ïé ôéìÝò ãéá ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìçäÝí"
2868
2869 #: login/utmp_file.c:76
2870 msgid "while opening UTMP file"
2871 msgstr "êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ UTMP áñ÷åßïõ"
2872
2873 #: catgets/gencat.c:989
2874 msgid "while opening old catalog file"
2875 msgstr "êáôÜ ôï Üíïéãìá ðáëéïý áñ÷åßïõ êáôáëüãïõ"
2876
2877 #: locale/programs/locale.c:341
2878 msgid "while preparing output"
2879 msgstr "êáôÜ ôçí ðñïåôïéìáóßá åîüäïõ"
2880
2881 #: db/makedb.c:356
2882 msgid "while reading database"
2883 msgstr "êáôÜ ôçí áíÜãíùóç âÜóåùò äåäïìÝíùí"
2884
2885 #: db/makedb.c:318
2886 msgid "while writing database file"
2887 msgstr "êáôÜ ôçí åããñáöÞ áñ÷åßïõ âÜóåùò äåäïìÝíùí"
2888
2889 #: inet/rcmd.c:328
2890 msgid "writeable by other than owner"
2891 msgstr "ôï áñ÷åßï åßíáé åããñÜøéìï êáé áðü Üëëïõò åêôüò ôïõ éäéïêôÞôç"
2892
2893 #: db/makedb.c:142
2894 msgid "wrong number of arguments"
2895 msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ðáñáìÝôñùí"
2896
2897 #: time/zic.c:1092
2898 msgid "wrong number of fields on Leap line"
2899 msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ðåäßùí óôç ãñáììÞ Leap"
2900
2901 #: time/zic.c:1183
2902 msgid "wrong number of fields on Link line"
2903 msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ðåäßùí óôç ãñáììÞ Link"
2904
2905 #: time/zic.c:926
2906 msgid "wrong number of fields on Rule line"
2907 msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ðåäßùí óôç ãñáììÞ Rule"
2908
2909 #: time/zic.c:996
2910 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
2911 msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ðåäßùí óôç ãñáììÞ ðáñÜôáóçò Zone"
2912
2913 #: time/zic.c:954
2914 msgid "wrong number of fields on Zone line"
2915 msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ðåäßùí óôç ãñáììÞ Zone"
2916
2917 #: nis/ypclnt.c:875
2918 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
2919 msgstr "yp_update: áäõíáìßá ìåôáôñïðÞò ïíüìáôïò óõóôÞìáôïò óå üíïìá äéêôýïõ\n"
2920
2921 #: nis/ypclnt.c:887
2922 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
2923 msgstr "yp_update: áäõíáìßá ëÞøçò äéåýèõíóçò äéáêïìéóôÞ\n"