2003-03-15 Roland McGrath <roland@redhat.com>
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / el.po
1 # Greek(Hellenic) messages for the GNU libc.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Nikos Mavroyanopoulos <nmav@hellug.gr>, 1999, 2000.
4 # Simos Xenitellis <S.Xenitellis@rhbnc.ac.uk>, 1999, 2000, 2001.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.2.3\n"
9 "POT-Creation-Date: 2001-01-21 08:03-0800\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-05-21 19:20:31+0000\n"
11 "Last-Translator: Nikos Mavroyanopoulos <nmav@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: nis/nis_print.c:274
18 msgid "\t\tAccess Rights : "
19 msgstr "\t\tÄéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò : "
20
21 #: nis/nis_print.c:272
22 msgid "\t\tAttributes    : "
23 msgstr "\t\tÉäéüôçôåò     : "
24
25 #: sunrpc/rpc_main.c:1425
26 #, c-format
27 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
28 msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Düíïìá[=ôéìÞ]] [-i ìÝãåèïò] [-I [-K äåõôåñüëåðôá]] [-Y ìïíïðÜôé] áñ÷åßï_åéóüäïõ\n"
29
30 #: sunrpc/rpc_main.c:1427
31 #, c-format
32 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
33 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
34
35 #: sunrpc/rpc_main.c:1430
36 #, c-format
37 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
38 msgstr "\t%s [-n ôáõô.äéêôýïõ]* [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
39
40 #: sunrpc/rpc_main.c:1429
41 #, c-format
42 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
43 msgstr "\t%s [-s åßäïò_äéêôýïõ]* [-o áñ÷åßï_åîüäïõ] [áñ÷åßï_åéóüäïõ]\n"
44
45 #: nis/nis_print.c:236
46 msgid "\tAccess rights: "
47 msgstr "\tÄéêáéþìáôá ðñïóðÝëáóçò: "
48
49 #: nis/nis_print.c:294
50 #, c-format
51 msgid "\tEntry data of type %s\n"
52 msgstr "\tÄåäïìÝíá åéóáãùãÞò ôïõ ôýðïõ %s\n"
53
54 #: nis/nis_print.c:172
55 #, c-format
56 msgid "\tName       : %s\n"
57 msgstr "\t¼íïìá                 : %s\n"
58
59 #: nis/nis_print.c:173
60 msgid "\tPublic Key : "
61 msgstr "\tÄçìüóéï Êëåéäß        :"
62
63 #: nis/nis_print.c:235
64 #, c-format
65 msgid "\tType         : %s\n"
66 msgstr "\tÔýðïò                 : %s\n"
67
68 #: nis/nis_print.c:202
69 #, c-format
70 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
71 msgstr "\tÊáèïëéêÞ äéåýèõíóç (%u)\n"
72
73 #: nis/nis_print.c:270
74 #, c-format
75 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
76 msgstr "\t[%d]\t¼íïìá         : %s\n"
77
78 #: nis/nis_print.c:297
79 #, c-format
80 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
81 msgstr "\t[%u] - [%u byte]"
82
83 #: nscd/nscd_stat.c:154
84 msgid ""
85 "\n"
86 "%s cache:\n"
87 "\n"
88 "%15s  cache is enabled\n"
89 "%15Zd  suggested size\n"
90 "%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
91 "%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
92 "%15ld  cache hits on positive entries\n"
93 "%15ld  cache hits on negative entries\n"
94 "%15ld  cache misses on positive entries\n"
95 "%15ld  cache misses on negative entries\n"
96 "%15ld%% cache hit rate\n"
97 "%15s  check /etc/%s for changes\n"
98 msgstr ""
99 "\n"
100 "%s ëáíèÜíïõóá ìíÞìç:\n"
101 "\n"
102 "%15s  ç ëáíèÜíïõóá ìíÞìç åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç\n"
103 "%15Zd  óõíéóôþìåíï ìÝãåèïò\n"
104 "%15ld  äåõôåñüëåðôá ÷ñüíïò æùÞò ãéá èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
105 "%15ld  äåõôåñüëåðôá ÷ñüíïò æùÞò ãéá áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
106 "%15ld  åðéôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
107 "%15ld  åðéôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
108 "%15ld  áðïôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå èåôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
109 "%15ld  áðïôõ÷ßåò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò óå áñíçôéêÝò êáôá÷ùñÞóåéò\n"
110 "%15ld%% ðïóïóôü åðéôõ÷éþí ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò\n"
111 "%15s  Ýëåã÷ïò ôïõ /etc/%s ôñïðïðïéÞóåéò\n"
112
113 #: nis/nis_print.c:252
114 msgid "\nGroup Members :\n"
115 msgstr "\nÌÝëç ÏìÜäáò  :\n"
116
117 #: nis/nis_print.c:323
118 msgid "\nTime to Live  : "
119 msgstr "\n×ñüíïò ÆùÞò  : "
120
121 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
122 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
123 msgstr "       rpcinfo -b 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
124
125 #: sunrpc/rpcinfo.c:680
126 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
127 msgstr "       rpcinfo -d 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' 'áñéèì. Ýêäïóçò'\n"
128
129 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
130 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
131 msgstr "       rpcinfo -p [ óýóôçìá ]\n"
132
133 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
134 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
135 msgstr "       rpcinfo [-n 'áñéèì. èýñáò' ] -t óýóôçìá 'áñéèì. ðñïãñÜììáôïò' ['áñéèì. Ýêäïóçò']\n"
136
137 #: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
138 msgid "      no"
139 msgstr "      ü÷é"
140
141 #: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
142 msgid "     yes"
143 msgstr "     íáé"
144
145 #: nis/nis_print.c:349
146 #, c-format
147 msgid "    Data Length = %u\n"
148 msgstr "    ÌÞêïò ÄåäïìÝíùí = %u\n"
149
150 #: nis/nis_print_group_entry.c:123
151 msgid "    Explicit members:\n"
152 msgstr "    ÑçôÜ ìÝëç:\n"
153
154 #: nis/nis_print_group_entry.c:147 nis/nis_print_group_entry.c:163
155 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
156 msgstr "    ÑçôÜ ìç-ìÝëç:\n"
157
158 #: nis/nis_print_group_entry.c:131
159 msgid "    Implicit members:\n"
160 msgstr "    Áõôïíüçôá ìÝëç:\n"
161
162 #: nis/nis_print_group_entry.c:155
163 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
164 msgstr "    Áõôïíüçôá ìç-ìÝëç:\n"
165
166 #: nis/nis_print_group_entry.c:128
167 msgid "    No explicit members\n"
168 msgstr "    ¶ññçôá ìÝëç\n"
169
170 #: nis/nis_print_group_entry.c:152
171 msgid "    No explicit nonmembers\n"
172 msgstr "    ÊáíÝíá ñçôü ìç-ìÝëïò\n"
173
174 #: nis/nis_print_group_entry.c:136
175 msgid "    No implicit members\n"
176 msgstr "    ÊáíÝíá áõôïíüçôï ìÝëïò\n"
177
178 #: nis/nis_print_group_entry.c:160
179 msgid "    No implicit nonmembers\n"
180 msgstr "    ÊáíÝíá áõôïíüçôï ìç-ìÝëïò\n"
181
182 #: nis/nis_print_group_entry.c:144
183 msgid "    No recursive members\n"
184 msgstr "    ÊáíÝíá áíáäñïìéêü ìÝëïò\n"
185
186 #: nis/nis_print_group_entry.c:168
187 msgid "    No recursive nonmembers\n"
188 msgstr "    ÊáíÝíá áíáäñïìéêü ìç-ìÝëïò\n"
189
190 #: nis/nis_print_group_entry.c:139
191 msgid "    Recursive members:\n"
192 msgstr "    ÁíáäñïìéêÜ ìÝëç:\n"
193
194 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
195 msgid "   program vers proto   port\n"
196 msgstr "   ðñüãñáììá åêä. ðñùôüêïëëï   èýñá\n"
197
198 #: argp/argp-help.c:1572
199 msgid "  or: "
200 msgstr "   Þ:"
201
202 #: elf/ldconfig.c:448
203 msgid " (SKIPPED)\n"
204 msgstr ""
205
206 #: elf/ldconfig.c:446
207 msgid " (changed)\n"
208 msgstr " (Üëëáîå)\n"
209
210 #: timezone/zic.c:421
211 #, c-format
212 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
213 msgstr " (êáíüíáò áðü \"%s\", ãñáììÞ %d)"
214
215 #: argp/argp-help.c:1584
216 msgid " [OPTION...]"
217 msgstr " [ÅÐÉËÏÃÇ...]"
218
219 #: timezone/zic.c:418
220 #, c-format
221 msgid "\"%s\", line %d: %s"
222 msgstr "\"%s\", ãñáììÞ %d: %s"
223
224 #: timezone/zic.c:983
225 #, c-format
226 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
227 msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
228
229 #: timezone/zic.c:991
230 #, c-format
231 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
232 msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -p åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
233
234 #: sunrpc/rpc_main.c:1410
235 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
236 msgstr "áðáéôåßôáé \"áñ÷åßï_åéóüäïõ\" ãéá óçìáßåò äçìéïõñãçìÝíåò áðü ïäçãü.\n"
237
238 #: argp/argp-help.c:209
239 #, c-format
240 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
241 msgstr "%.*s: ç ðáñÜìåôñïò ARGP_HELP_FMT áðáéôåß ôéìÞ"
242
243 #: argp/argp-help.c:218
244 #, c-format
245 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
246 msgstr "%.*s: ¶ãíùóôç ðáñÜìåôñïò ARGP_HELP_FMT"
247
248 #: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593 locale/programs/ld-collate.c:3719
249 #: locale/programs/ld-ctype.c:2110 locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
250 #: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326 locale/programs/ld-monetary.c:934
251 #: locale/programs/ld-name.c:300 locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
252 #: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
253 #, c-format
254 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
255 msgstr "%1$s: ï ïñéóìüò äåí ôåëåéþíåé ìå `END %1$s'"
256
257 #: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
258 #, c-format
259 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
260 msgstr ""
261
262 #: timezone/zic.c:793
263 #, c-format
264 msgid "%s in ruleless zone"
265 msgstr "%s óå áêáíüíéóôç æþíç"
266
267 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
268 #, c-format
269 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
270 msgstr ""
271
272 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
273 #, c-format
274 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
275 msgstr ""
276
277 #: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
278 #, c-format
279 msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
280 msgstr "ôï %s åßíáé ãéá ôï Üãíùóôï óýóôçìÜ %d.\n"
281
282 #: elf/ldconfig.c:329
283 #, c-format
284 msgid "%s is not a known library type"
285 msgstr ""
286
287 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
288 #, c-format
289 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
290 msgstr ""
291
292 #: elf/ldconfig.c:415
293 #, c-format
294 msgid "%s is not a symbolic link\n"
295 msgstr "ôï %s äåí åßíáé óõìâïëéêüò óýíäåóìïò\n"
296
297 #: elf/readlib.c:157
298 #, c-format
299 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
300 msgstr ""
301
302 #: assert/assert.c:52
303 #, c-format
304 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
305 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÏ éó÷õñéóìüò %s' áðÝôõ÷å.\n"
306
307 #: assert/assert-perr.c:54
308 #, c-format
309 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
310 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sÌç áíáìåíüìåíï óöÜëìá: %s.\n"
311
312 #: stdio-common/psignal.c:48
313 #, c-format
314 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
315 msgstr "%s%s¶ãíùóôï óÞìá %d\n"
316
317 #: timezone/zic.c:2228
318 #, c-format
319 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
320 msgstr "%s: %d äåí ðñïóÞìáíå åêôåôáìÝíá óùóôÜ\n"
321
322 #: locale/programs/charmap.c:326
323 #, c-format
324 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
325 msgstr "%s: <mb_cur_max> ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñï ôïõ <mb_cur_min>\n"
326
327 #: sunrpc/rpc_main.c:423
328 #, c-format
329 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
330 msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå êùäéêü åîüäïõ %d\n"
331
332 #: sunrpc/rpc_main.c:420
333 #, c-format
334 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
335 msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
336
337 #: timezone/zic.c:1494
338 #, c-format
339 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
340 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
341
342 #: timezone/zic.c:2206
343 #, c-format
344 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
345 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
346
347 #: timezone/zic.c:645
348 #, c-format
349 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
350 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
351
352 #: timezone/zic.c:819
353 #, c-format
354 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
355 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
356
357 #: timezone/zic.c:1484
358 #, c-format
359 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
360 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
361
362 #: timezone/zic.c:630
363 #, c-format
364 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
365 msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
366
367 #: timezone/zic.c:888
368 #, c-format
369 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
370 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
371
372 #: timezone/zic.c:881
373 #, c-format
374 msgid "%s: Error reading %s\n"
375 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
376
377 #: timezone/zdump.c:267
378 #, c-format
379 msgid "%s: Error writing "
380 msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
381
382 #: timezone/zic.c:1560
383 #, c-format
384 msgid "%s: Error writing %s\n"
385 msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
386
387 #: timezone/zic.c:866
388 #, c-format
389 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
390 msgstr "%s: ÃñáììÞ áíáðÞäçóçò(leap) óôï áñ÷åßï ìç áíáðÞäçóçò äåõôåñïëÝðôùí %s\n"
391
392 #: timezone/zic.c:359
393 #, c-format
394 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
395 msgstr "%s: Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå: %s\n"
396
397 #: timezone/zic.c:525
398 #, c-format
399 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
400 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -L åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
401
402 #: timezone/zic.c:485
403 #, c-format
404 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
405 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -d åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
406
407 #: timezone/zic.c:495
408 #, c-format
409 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
410 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -l åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
411
412 #: timezone/zic.c:505
413 #, c-format
414 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
415 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -p åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
416
417 #: timezone/zic.c:515
418 #, c-format
419 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
420 msgstr "%s: Ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá -y åðéëïãÝò êáèïñßóôçêáí\n"
421
422 #: argp/argp-parse.c:646
423 #, c-format
424 msgid "%s: Too many arguments\n"
425 msgstr "%s: ÐÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá\n"
426
427 #: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483 locale/programs/ld-collate.c:499
428 #, c-format
429 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
430 msgstr ""
431
432 #: locale/programs/ld-collate.c:1323
433 #, c-format
434 msgid "%s: `%s' must be a character"
435 msgstr "%s: ôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
436
437 #: locale/programs/ld-address.c:248 locale/programs/ld-address.c:276 locale/programs/ld-address.c:309
438 #: locale/programs/ld-address.c:321
439 #, c-format
440 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
441 msgstr ""
442
443 #: locale/programs/ld-monetary.c:835 locale/programs/ld-numeric.c:313
444 #, c-format
445 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
446 msgstr "%s: ôï `-1' ðñÝðåé íá åßíáé ç ôåëåõôáßá êáôá÷þñéóç óôï ðåäßï `%s'"
447
448 #: locale/programs/ld-collate.c:447 locale/programs/ld-collate.c:473
449 #, c-format
450 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
451 msgstr "%s: ïé êáôåõèýíóåéò ôáîéíüìçóçò `forward' êáé `backward' åßíáé áìïéâáßá áðïêëåéþìåíåò"
452
453 #: locale/programs/ld-collate.c:1515
454 #, c-format
455 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
456 msgstr ""
457
458 #: locale/programs/ld-ctype.c:2635 locale/programs/ld-ctype.c:2775
459 #, c-format
460 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
461 msgstr ""
462
463 #: locale/programs/ld-collate.c:1123
464 #, c-format
465 msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
466 msgstr ""
467
468 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
469 #, c-format
470 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
471 msgstr ""
472
473 #: locale/programs/ld-collate.c:3642
474 #, c-format
475 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
476 msgstr ""
477
478 #: locale/programs/ld-collate.c:3308
479 #, c-format
480 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
481 msgstr ""
482
483 #: locale/programs/ld-ctype.c:2910 locale/programs/ld-ctype.c:2994 locale/programs/ld-ctype.c:3014
484 #: locale/programs/ld-ctype.c:3035 locale/programs/ld-ctype.c:3056 locale/programs/ld-ctype.c:3077
485 #: locale/programs/ld-ctype.c:3098 locale/programs/ld-ctype.c:3138 locale/programs/ld-ctype.c:3159
486 #: locale/programs/ld-ctype.c:3226
487 #, c-format
488 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
489 msgstr ""
490
491 #: locale/programs/ld-ctype.c:3270 locale/programs/ld-ctype.c:3295
492 #, c-format
493 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
494 msgstr ""
495
496 #: locale/programs/ld-ctype.c:2905
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
499 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò `%s' äåí ïñßóôçêå åíþ ÷ñåéÜæåôáé óáí ðñïêáèïñéóìÝíç ôéìÞ"
500
501 #: locale/programs/ld-ctype.c:2989 locale/programs/ld-ctype.c:3009 locale/programs/ld-ctype.c:3051
502 #: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3093 locale/programs/ld-ctype.c:3133
503 #: locale/programs/ld-ctype.c:3154 locale/programs/ld-ctype.c:3221 locale/programs/ld-ctype.c:3263
504 #: locale/programs/ld-ctype.c:3288
505 #, fuzzy, c-format
506 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
507 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò `%s' äåí ïñßóôçêå åíþ ÷ñåéÜæåôáé óáí ðñïêáèïñéóìÝíç ôéìÞ"
508
509 #: timezone/zic.c:1927
510 #, c-format
511 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
512 msgstr "%s: ç åíôïëÞ Þôáí '%s', ôï áðïôÝëåóìá Þôáí %d\n"
513
514 #: locale/programs/ld-time.c:225
515 #, c-format
516 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
517 msgstr "%s: ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era' äåí åßíáé '+' ïýôå '-'"
518
519 #: locale/programs/ld-time.c:237
520 #, c-format
521 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
522 msgstr "%s: ç êáôåõèõíôÞñéá óçìáßá óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era' äåí åßíáé Ýíáò ìüíïò ÷áñáêôÞñáò"
523
524 #: locale/programs/ld-ctype.c:2727
525 #, c-format
526 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
527 msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò `default_missing'"
528
529 #: locale/programs/ld-identification.c:423
530 #, c-format
531 msgid "%s: duplicate category version definition"
532 msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
533
534 #: locale/programs/ld-collate.c:2711
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
537 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
538
539 #: locale/programs/ld-collate.c:2675
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
542 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
543
544 #: locale/programs/ld-collate.c:3691
545 #, c-format
546 msgid "%s: empty category description not allowed"
547 msgstr ""
548
549 #: locale/programs/ld-collate.c:755
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "%s: empty weight string not allowed"
552 msgstr "Üäåéá âáñýôçôá ïíüìáôïò: ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
553
554 #: locale/programs/charmap.c:831
555 #, c-format
556 msgid "%s: error in state machine"
557 msgstr "%s: ÓöÜëìá óôï ìç÷áíéóìü êáôÜóôáóçò"
558
559 #: locale/programs/ld-ctype.c:2483
560 #, c-format
561 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
562 msgstr ""
563
564 #: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650 locale/programs/ld-ctype.c:1756
565 #: locale/programs/ld-ctype.c:2346 locale/programs/ld-ctype.c:3329
566 #, c-format
567 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
568 msgstr ""
569
570 #: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205 locale/programs/ld-address.c:230
571 #: locale/programs/ld-address.c:259 locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
572 #, c-format
573 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
574 msgstr ""
575
576 #: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197 locale/programs/ld-address.c:224
577 #: locale/programs/ld-address.c:284 locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
578 #: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
579 #: locale/programs/ld-name.c:104 locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
580 #: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:105
581 #, fuzzy, c-format
582 msgid "%s: field `%s' not defined"
583 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
584
585 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "%s: field `%s' undefined"
588 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
589
590 #: locale/programs/ld-time.c:258
591 #, fuzzy, c-format
592 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
593 msgstr ""
594 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò áíôéóôáèìéóôéêÞò(offset) ôéìÞò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
595 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
596
597 #: locale/programs/ld-time.c:318
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
600 msgstr ""
601 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
602 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
603
604 #: locale/programs/ld-time.c:395
605 #, fuzzy, c-format
606 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
607 msgstr ""
608 "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %d\n"
609 "óôï ðåäßï `era' óôçí êáôçãïñßá `%s'"
610
611 #: posix/getopt.c:795
612 #, c-format
613 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
614 msgstr "%s: ìç áðïäåêôÞ åðéëïãÞ -- %c\n"
615
616 #: locale/programs/ld-address.c:573 locale/programs/ld-collate.c:3717 locale/programs/ld-ctype.c:2844
617 #: locale/programs/ld-identification.c:437 locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:324
618 #: locale/programs/ld-monetary.c:932 locale/programs/ld-name.c:298 locale/programs/ld-numeric.c:368
619 #: locale/programs/ld-paper.c:231 locale/programs/ld-telephone.c:306 locale/programs/ld-time.c:1170
620 #, c-format
621 msgid "%s: incomplete `END' line"
622 msgstr ""
623
624 #: locale/programs/ld-address.c:166
625 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
626 msgstr ""
627
628 #: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126 locale/programs/ld-telephone.c:150
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
631 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
632
633 #: locale/programs/ld-time.c:250
634 #, c-format
635 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
636 msgstr "%s: ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ãéá áíôéóôÜèìéóç óôo áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era' "
637
638 #: locale/programs/ld-collate.c:3143
639 #, c-format
640 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
641 msgstr ""
642
643 #: posix/getopt.c:798
644 #, c-format
645 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
646 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ -- %c\n"
647
648 #: locale/programs/ld-time.c:309
649 #, c-format
650 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
651 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
652
653 #: locale/programs/ld-time.c:386
654 #, c-format
655 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
656 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
657
658 #: locale/programs/ld-measurement.c:112
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
661 msgstr "%s: ðáíéêüò: Ìç Ýãêõñç l_value %d\n"
662
663 #: locale/programs/ld-address.c:242 locale/programs/ld-address.c:270
664 #, fuzzy, c-format
665 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
666 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
667
668 #: locale/programs/ld-collate.c:3223 locale/programs/ld-collate.c:3346 locale/programs/ld-collate.c:3695
669 #, c-format
670 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
671 msgstr ""
672
673 #: locale/programs/ld-collate.c:3360 locale/programs/ld-collate.c:3707
674 #, c-format
675 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
676 msgstr ""
677
678 #: locale/programs/ld-collate.c:3710
679 #, c-format
680 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
681 msgstr ""
682
683 #: locale/programs/ld-time.c:435
684 #, c-format
685 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
686 msgstr "%s: ëåßðåé ç äéáìüñöùóç åðï÷Þò óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
687
688 #: locale/programs/ld-time.c:423
689 #, c-format
690 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
691 msgstr "%s: ëåßðåé ôï üíïìá ôçò åðï÷Þò óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
692
693 #: locale/programs/ld-collate.c:3119
694 #, fuzzy, c-format
695 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
696 msgstr "äéðëüò ïñéóìüò ãéá ôïí ÷áñáêôÞñá `%.*s'"
697
698 #: locale/programs/ld-collate.c:3169
699 #, c-format
700 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
701 msgstr ""
702
703 #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:170
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
706 msgstr "ìç óùóôÞ êáíïíéêÞ Ýêöñáóç ãéá ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s': %s"
707
708 #: locale/programs/ld-identification.c:169
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "%s: no identification for category `%s'"
711 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
712
713 #: locale/programs/ld-ctype.c:2753
714 #, c-format
715 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
716 msgstr ""
717
718 #: locale/programs/ld-collate.c:591
719 #, c-format
720 msgid "%s: not enough sorting rules"
721 msgstr ""
722
723 #: locale/programs/ld-address.c:295
724 #, c-format
725 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
726 msgstr ""
727
728 #: posix/getopt.c:718
729 #, c-format
730 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
731 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%c%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
732
733 #: posix/getopt.c:688
734 #, c-format
735 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
736 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
737
738 #: posix/getopt.c:736 posix/getopt.c:909
739 #, c-format
740 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
741 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï\n"
742
743 #: posix/getopt.c:713
744 #, c-format
745 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
746 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `--%s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
747
748 #: posix/getopt.c:893
749 #, c-format
750 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
751 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' äåí åðéôñÝðåé ðáñÜìåôñï\n"
752
753 #: posix/getopt.c:875
754 #, c-format
755 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
756 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
757
758 #: posix/getopt.c:828 posix/getopt.c:958
759 #, c-format
760 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
761 msgstr "%s: ç åðéëïãÞ áðáéôåß ìéá ðáñÜìåôñï -- %c\n"
762
763 #: locale/programs/ld-collate.c:1314 locale/programs/ld-collate.c:3654
764 #, fuzzy, c-format
765 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
766 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
767
768 #: locale/programs/ld-collate.c:3297
769 #, c-format
770 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
771 msgstr ""
772
773 #: locale/programs/ld-collate.c:3281
774 #, c-format
775 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
776 msgstr ""
777
778 #: sunrpc/rpc_main.c:289
779 #, c-format
780 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
781 msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
782
783 #: timezone/zic.c:873 timezone/zic.c:1287 timezone/zic.c:1312
784 #, c-format
785 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
786 msgstr "%s: ðáíéêüò: Ìç Ýãêõñç l_value %d\n"
787
788 #: locale/programs/charmap.c:838 locale/programs/ld-address.c:592 locale/programs/ld-collate.c:2590
789 #: locale/programs/ld-collate.c:3735 locale/programs/ld-ctype.c:2107 locale/programs/ld-ctype.c:2864
790 #: locale/programs/ld-identification.c:456 locale/programs/ld-measurement.c:248 locale/programs/ld-messages.c:342
791 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:316 locale/programs/ld-numeric.c:386
792 #: locale/programs/ld-paper.c:249 locale/programs/ld-telephone.c:324 locale/programs/ld-time.c:1188
793 #: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
794 #, c-format
795 msgid "%s: premature end of file"
796 msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
797
798 #: locale/programs/ld-collate.c:3394 locale/programs/ld-collate.c:3580
799 #, c-format
800 msgid "%s: section `%.*s' not known"
801 msgstr ""
802
803 #: locale/programs/ld-time.c:337
804 #, c-format
805 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
806 msgstr "%s: ç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äåí åßíáé Ýãêõñç óôï áëöáñéèìéôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
807
808 #: locale/programs/ld-time.c:414
809 #, c-format
810 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
811 msgstr "%s: ç çìåñïìçíßá ôåñìáôéóìïý äåí åßíáé Ýãêõñç óôï áëöáñéèìçôéêü %Zd óôï ðåäßï `era'"
812
813 #: locale/programs/ld-collate.c:1248
814 #, c-format
815 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
816 msgstr ""
817
818 #: locale/programs/ld-collate.c:1244
819 #, c-format
820 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
821 msgstr ""
822
823 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518 locale/programs/ld-collate.c:570
824 #: locale/programs/ld-collate.c:865 locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
825 #: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840 locale/programs/ld-ctype.c:2098
826 #: locale/programs/ld-ctype.c:2673 locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
827 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333 locale/programs/ld-monetary.c:941
828 #: locale/programs/ld-name.c:307 locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
829 #: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
830 #, c-format
831 msgid "%s: syntax error"
832 msgstr ""
833
834 #: locale/programs/ld-ctype.c:2178
835 #, fuzzy, c-format
836 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
837 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôçò íÝáò êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
838
839 #: locale/programs/ld-ctype.c:2193
840 #, fuzzy, c-format
841 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
842 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ôïõ íÝï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
843
844 #: locale/programs/ld-ctype.c:3735
845 #, c-format
846 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
847 msgstr ""
848
849 #: locale/programs/ld-ctype.c:3803
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
852 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
853
854 #: locale/programs/ld-ctype.c:3935
855 #, c-format
856 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
857 msgstr ""
858
859 #: locale/programs/ld-address.c:216
860 #, fuzzy, c-format
861 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
862 msgstr "ôï ðåäßï `%s' óôçí êáôçãïñßá `%s' äåí ïñßóôçêå"
863
864 #: locale/programs/ld-collate.c:1054
865 #, c-format
866 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
867 msgstr ""
868
869 #: locale/programs/ld-time.c:464
870 #, c-format
871 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
872 msgstr ""
873
874 #: locale/programs/ld-collate.c:555
875 #, c-format
876 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
877 msgstr ""
878
879 #: locale/programs/ld-collate.c:906
880 #, fuzzy, c-format
881 msgid "%s: too many values"
882 msgstr "%s: ÐÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá\n"
883
884 #: locale/programs/ld-ctype.c:3639
885 #, c-format
886 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
887 msgstr ""
888
889 #: sunrpc/rpc_main.c:296
890 #, c-format
891 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
892 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
893
894 #: locale/programs/ld-collate.c:2849
895 #, c-format
896 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
897 msgstr ""
898
899 #: locale/programs/ld-collate.c:2981
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
902 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ìåôáôñïðÞò ÷áñáêôÞñùí"
903
904 #: locale/programs/ld-collate.c:2994
905 #, fuzzy, c-format
906 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
907 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü ìåôáôñïðÞò ÷áñáêôÞñùí"
908
909 #: locale/programs/ld-time.c:1040
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
912 msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
913
914 #: locale/programs/ld-collate.c:3091
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "%s: unknown section name `%s'"
917 msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
918
919 #: locale/programs/ld-collate.c:3004
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
922 msgstr "Üãíùóôï óýìâïëï `%.*s': ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
923
924 #: posix/getopt.c:769
925 #, c-format
926 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
927 msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `%c%s'\n"
928
929 #: posix/getopt.c:765
930 #, c-format
931 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
932 msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `--%s'\n"
933
934 #: timezone/zic.c:443
935 #, c-format
936 msgid ""
937 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
938 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
939 msgstr ""
940 "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -s ] [ -v ] [ -l ôïðéêÞ þñá ] [ -p êáíüíåò posix ] \\\n"
941 "\t[ -d êáôÜëïãïò ] [ -L äåõôåñüëåðôá áíáðÞäçóçò ] [ -y ôýðïò Ýôïõò ] [ áñ÷åßï ... ]\n"
942
943 #: timezone/zdump.c:175
944 #, c-format
945 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
946 msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
947
948 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:154
949 #, c-format
950 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
951 msgstr "%s: ç ôéìÞ ãéá ôï ðåäßï `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé Ýíá êåíü áëöáñéèìçôéêü"
952
953 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
954 #, c-format
955 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
956 msgstr "%s: ç ôéìÞ ãéá ôï ðåäßï `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ôï êåíü áëöáñéèìéôéêü"
957
958 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
959 #, c-format
960 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
961 msgstr "%s: ç ôéìÞ ôïõ ðåäßïõ `int_curr_symbol' äå óõìöùíåß ìå Ýãêõñï üíïìá êáôÜ ôï ISO 4217"
962
963 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
964 #, c-format
965 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
966 msgstr "%s: ç ôéìÞ ôïõ ðåäßïõ `int_curr_symbol' Ý÷åé ëÜèïò ìÞêïò"
967
968 #: locale/programs/ld-monetary.c:857 locale/programs/ld-numeric.c:334
969 #, c-format
970 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
971 msgstr "%s: ïé ôéìÝò ãéá ôï ðåäßï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñåò áðü 127"
972
973 #: locale/programs/ld-time.c:488
974 #, c-format
975 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
976 msgstr "%s: ïé ôéìÝò ãéá ôï ðåäßï `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
977
978 #: locale/programs/ld-time.c:472 locale/programs/ld-time.c:480
979 #, c-format
980 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
981 msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
982
983 #: locale/programs/ld-collate.c:850
984 #, c-format
985 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
986 msgstr ""
987
988 #: sunrpc/rpc_main.c:308
989 #, c-format
990 msgid "%s: while writing output %s: %m"
991 msgstr "%s: êáôÜ ôçí åããñáöÞ åîüäïõ %s: %m"
992
993 #: argp/argp-parse.c:170
994 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
995 msgstr "(ÓÖÁËÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ) Äåí åßíáé ãíùóôÞ ç Ýêäïóç!;"
996
997 #: argp/argp-parse.c:787
998 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
999 msgstr "(ÓÖÁËÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ) Ç åðéëïãÞ èá Ýðñåðå íá åß÷å áíáãíùñéóôåß!;"
1000
1001 #: nis/nis_print.c:130
1002 msgid "(Unknown object)\n"
1003 msgstr "(¶ãíùóôï áíôéêåßìåíï)\n"
1004
1005 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
1006 #, c-format
1007 msgid "(unknown authentication error - %d)"
1008 msgstr "(Üãíùóôï óöÜëìá ðéóôïðïßçóçò - %d)"
1009
1010 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
1011 msgid "(unknown)"
1012 msgstr "(Üãíùóôï)"
1013
1014 #: elf/sprof.c:570
1015 #, c-format
1016 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
1017 msgstr "*** Ôï áñ÷åßï `%s' åßíáé áðïãõìíùìÝíï: äåí åßíáé äõíáôÞ ëåðôïìåñÞò áíÜëõóç\n"
1018
1019 #: catgets/gencat.c:282
1020 msgid "*standard input*"
1021 msgstr "*êáíïíéêÞ åßóïäïò*"
1022
1023 #: catgets/gencat.c:125
1024 msgid ""
1025 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1026 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
1027 msgstr ""
1028 "-o ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...\n"
1029 "[ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ [ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ]...]"
1030
1031 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:797 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
1032 msgid ".lib section in a.out corrupted"
1033 msgstr "Ôï ôìÞìá .lib óôï a.out åßíáé êáôåóôñáììÝíï"
1034
1035 #: sunrpc/clnt_perr.c:111 sunrpc/clnt_perr.c:132
1036 #, c-format
1037 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
1038 msgstr "; ìéêñÞ Ýêäïóç = %lu, ìåãÜëç Ýêäïóç = %lu"
1039
1040 #: sunrpc/clnt_perr.c:118
1041 msgid "; why = "
1042 msgstr "; ãéáôß = "
1043
1044 #: locale/programs/charmap.c:999
1045 #, c-format
1046 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
1047 msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
1048
1049 #: locale/programs/repertoire.c:448
1050 #, fuzzy, c-format
1051 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1052 msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
1053
1054 #: locale/programs/ld-ctype.c:565 locale/programs/ld-ctype.c:600
1055 #, c-format
1056 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
1057 msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí ðñÝðåé íá åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
1058
1059 #: locale/programs/ld-ctype.c:553 locale/programs/ld-ctype.c:589
1060 #, c-format
1061 msgid "<SP> character not in class `%s'"
1062 msgstr "Ï <SP> ÷áñáêôÞñáò äåí åßíáé óôçí êëÜóç `%s'"
1063
1064 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
1065 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
1066 #. TRANS @c Don't change it.
1067 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
1068 msgid "?"
1069 msgstr "?"
1070
1071 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
1072 msgid "Aborted"
1073 msgstr "Áêõñþèçêå"
1074
1075 #: nis/nis_print.c:321
1076 msgid "Access Rights : "
1077 msgstr "Äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò :"
1078
1079 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:793 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
1080 msgid "Accessing a corrupted shared library"
1081 msgstr "Ðñïóðåëáýíåôáé ìéá êáôåóôñáììÝíç äéáìïéñáæüìåíç âéâëéïèÞêç"
1082
1083 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
1084 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:367 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
1085 msgid "Address already in use"
1086 msgstr "Ç äéåýèõíóç õðïäï÷Þò åßíáé Þäç óå ÷ñÞóç"
1087
1088 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
1089 msgid "Address family for hostname not supported"
1090 msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí ãéá óýóôçìá"
1091
1092 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
1093 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
1094 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:362
1095 msgid "Address family not supported by protocol"
1096 msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôå áðü ôï ðñùôüêïëëï ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí"
1097
1098 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
1099 msgid "Address family not supported by protocol family"
1100 msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
1101
1102 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:761 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
1103 msgid "Advertise error"
1104 msgstr "ÓöÜëìá äéáöÞìéóçò"
1105
1106 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40 sysdeps/generic/siglist.h:40
1107 msgid "Alarm clock"
1108 msgstr "ÎõðíçôÞñé"
1109
1110 #: malloc/memusagestat.c:57
1111 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
1115 msgid "Anode table overflow"
1116 msgstr "Yðåñ÷åßëéóç ðßíáêá Anode"
1117
1118 #: intl/tst-gettext2.c:37
1119 msgid "Another string for testing."
1120 msgstr ""
1121
1122 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
1123 msgid "Arg list too long"
1124 msgstr "Ç ëßóôá ïñéóìÜôùí åßíáé õðåñâïëéêÜ ìåãÜëç"
1125
1126 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
1127 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
1128 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
1129 #. TRANS GNU system.
1130 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
1131 msgid "Argument list too long"
1132 msgstr "Ï êáôÜëïãïò ôùí ðáñáìÝôñùí åßíáé ðïëý ìáêñýò"
1133
1134 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
1135 msgid "Argument out of domain"
1136 msgstr "Ôï üñéìá åßíáé Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
1137
1138 #: nis/nis_error.c:66
1139 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
1140 msgstr "ÐñïóðÜèåéá äéáãñáöÞò ìç-êåíïý ðßíáêá"
1141
1142 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
1143 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
1144 msgstr "ÐñïóðÜèåéá äéáóýíäåóçò ðåñéóóüôåñùí äéáìïéñáæïìÝíùí âéâëéïèçêþí áðü ôï üñéï ôïõ óõóôÞìáôïò."
1145
1146 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:801
1147 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
1148 msgstr "ÐñïóðÜèåéá óýíäåóçò óå ðÜñá ðïëëÝò äéáìïéñáæüìåíåò âéâëéïèÞêåò"
1149
1150 #: sunrpc/clnt_perr.c:329
1151 msgid "Authentication OK"
1152 msgstr "Ðéóôïðïßçóç åíôÜîåé"
1153
1154 #. TRANS ???
1155 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:562
1156 msgid "Authentication error"
1157 msgstr "ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
1158
1159 #: nis/nis_print.c:106
1160 msgid "BOGUS OBJECT\n"
1161 msgstr "ÐËÁÓÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ\n"
1162
1163 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
1164 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
1165 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:115 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
1166 msgid "Bad address"
1167 msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
1168
1169 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
1170 msgid "Bad exchange descriptor"
1171 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áíôáëëáãÞò"
1172
1173 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
1174 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
1175 #. TRANS versa).
1176 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:83
1177 msgid "Bad file descriptor"
1178 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ"
1179
1180 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
1181 msgid "Bad file number"
1182 msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1183
1184 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:749 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
1185 msgid "Bad font file format"
1186 msgstr "ÅóöáëìÝíç äéáìüñöùóç áñ÷åßïõ ãñáììáôïóåéñÜò"
1187
1188 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:641
1189 msgid "Bad message"
1190 msgstr "ÅóöáëìÝíï ìÞíõìá"
1191
1192 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
1193 msgid "Bad request code"
1194 msgstr "ÅóöáëìÝíïò êþäéêáò áßôçóçò"
1195
1196 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
1197 msgid "Bad request descriptor"
1198 msgstr "ÅóöáëìÝíïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
1199
1200 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38 sysdeps/generic/siglist.h:63
1201 msgid "Bad system call"
1202 msgstr "ÅóöáëìÝíç êëÞóç óõóôÞìáôïò"
1203
1204 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
1205 msgid "Bad value for ai_flags"
1206 msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
1207
1208 #: locale/programs/localedef.c:104
1209 msgid "Be strictly POSIX conform"
1210 msgstr "ÁõóôçñÞ óõììüñöùóç ìå POSIX"
1211
1212 #: nis/nis_print.c:302
1213 msgid "Binary data\n"
1214 msgstr "ÄõáäéêÜ äåäïìÝíá\n"
1215
1216 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
1217 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
1218 #. TRANS system in Unix gives this error.
1219 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1220 msgid "Block device required"
1221 msgstr "Áðáéôåßôáé óõóêåõÞ ìðëïê"
1222
1223 #: sunrpc/pmap_rmt.c:348
1224 msgid "Broadcast poll problem"
1225 msgstr "Ðñüâëçìá óôçí åêëïãÞ åêðïìðÞò"
1226
1227 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
1228 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
1229 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
1230 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
1231 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
1232 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:235 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
1233 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62 sysdeps/generic/siglist.h:39
1234 msgid "Broken pipe"
1235 msgstr "Äéáêïðåßóá óùëÞíùóç"
1236
1237 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36 sysdeps/generic/siglist.h:37
1238 msgid "Bus error"
1239 msgstr "ÓöÜëìá óôïí äßáõëï(bus)"
1240
1241 #: nis/nis_print.c:46
1242 msgid "CDS"
1243 msgstr "CDS"
1244
1245 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50 sysdeps/generic/siglist.h:50
1246 msgid "CPU time limit exceeded"
1247 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñüíïõ ôçò CPU"
1248
1249 #: nis/nis_error.c:33
1250 msgid "Cache expired"
1251 msgstr "Ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò Ýëçîáí"
1252
1253 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:789 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
1254 msgid "Can not access a needed shared library"
1255 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ðñïóðÝëáóç ìéáò áíáãêáßáò äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
1256
1257 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
1258 msgid "Can not exec a shared library directly"
1259 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
1260
1261 #: nis/ypclnt.c:792
1262 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
1263 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äÝóìåõóç ìå ôïí äéáêïìéóôÞ ðïõ åîõðçñåôåß áõôüí ôïí ôïìÝá"
1264
1265 #: elf/ldconfig.c:934
1266 msgid "Can't chdir to /"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: nis/ypclnt.c:804
1270 msgid "Can't communicate with portmapper"
1271 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï portmapper"
1272
1273 #: nis/ypclnt.c:806
1274 msgid "Can't communicate with ypbind"
1275 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypbind"
1276
1277 #: nis/ypclnt.c:808
1278 msgid "Can't communicate with ypserv"
1279 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéêïéíùíßá ìå ôï ypserv"
1280
1281 #: elf/cache.c:359
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "Can't create temporary cache file %s"
1284 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ locale `%s'"
1285
1286 #: elf/ldconfig.c:502
1287 #, c-format
1288 msgid "Can't find %s"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: elf/ldconfig.c:440
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "Can't link %s to %s"
1294 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
1295
1296 #: elf/ldconfig.c:518 elf/ldconfig.c:672
1297 #, c-format
1298 msgid "Can't lstat %s"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: elf/cache.c:108 elf/ldconfig.c:955
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "Can't open cache file %s\n"
1304 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
1305
1306 #: elf/ldconfig.c:976
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
1309 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ locale `%s'"
1310
1311 #: elf/ldconfig.c:865
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "Can't open configuration file %s"
1314 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
1315
1316 #: elf/ldconfig.c:621
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "Can't open directory %s"
1319 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
1320
1321 #: elf/cache.c:353
1322 #, c-format
1323 msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: elf/ldconfig.c:405
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "Can't stat %s\n"
1329 msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
1330
1331 #: elf/ldconfig.c:434
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "Can't unlink %s"
1334 msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
1335
1336 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
1337 #. TRANS because its capacity is full.
1338 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:104
1339 msgid "Cannot allocate memory"
1340 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
1341
1342 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
1343 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
1344 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
1345 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:374 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
1346 msgid "Cannot assign requested address"
1347 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
1348
1349 #: sunrpc/pmap_rmt.c:265
1350 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
1351 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá õðïäï÷Þò ãéá åêðïìðÞ rpc"
1352
1353 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:805
1354 msgid "Cannot exec a shared library directly"
1355 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç Üìåóç åêôÝëåóç äéáìïéñáæüìåíçò âéâëéïèÞêçò"
1356
1357 #: elf/readlib.c:98
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
1360 msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1361
1362 #: sunrpc/rpc_main.c:1415
1363 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
1364 msgstr "Äå ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí ðåñéóóüôåñåò áðü ìéá óçìáßåò äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ!\n"
1365
1366 #: elf/readlib.c:117
1367 #, c-format
1368 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
1369 msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1370
1371 #: sunrpc/pmap_rmt.c:361
1372 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
1373 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ëÞøç áðáíôÞóåùí óôçí åêðïìðÞ"
1374
1375 #: sunrpc/pmap_clnt.c:136
1376 msgid "Cannot register service"
1377 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
1378
1379 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
1380 msgid "Cannot send after socket shutdown"
1381 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò õðïäï÷Þò"
1382
1383 #. TRANS The socket has already been shut down.
1384 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:435
1385 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
1386 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôçò ìéáò Üêñçò åðéêïéíùíßáò"
1387
1388 #: sunrpc/pmap_rmt.c:323
1389 msgid "Cannot send broadcast packet"
1390 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïóôïëÞ ðáêÝôïõ åêðïìðÞò"
1391
1392 #: sunrpc/pmap_rmt.c:272
1393 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
1394 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç èÝôçóç ôçò åðéëïãÞò õðïäï÷Þò SO_BROADCAST"
1395
1396 #: sunrpc/rpc_main.c:1195
1397 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
1398 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüò ï êáèïñéóìüò ðåñéóóïôÝñùí ôïõ åíüò áñ÷åßùí åéóüäïõ!\n"
1399
1400 #: sunrpc/rpc_main.c:1372
1401 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
1402 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óçìáßá ôáõô.äéêôýïõ ìå óçìáßá äéêôýïõ!\n"
1403
1404 #: sunrpc/rpc_main.c:1384
1405 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
1406 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óçìáßá ôáõô.äéêôýïõ ÷ùñßò TIRPC!\n"
1407
1408 #: sunrpc/rpc_main.c:1391
1409 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
1410 msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óçìáßåò ìå ôï íÝï óôõë!\n"
1411
1412 #: elf/ldconfig.c:131
1413 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: elf/cache.c:390
1417 #, c-format
1418 msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:689 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
1422 msgid "Channel number out of range"
1423 msgstr "Ï áñéèìüò ôùí êáíáëéþí åßíáé Ýîù áðü ôá üñéá"
1424
1425 #: nis/nis_print.c:265
1426 #, c-format
1427 msgid "Character Separator : %c\n"
1428 msgstr "Äéá÷ùñéóôÞò ×áñáêôÞñùí : %c\n"
1429
1430 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46 sysdeps/generic/siglist.h:46
1431 msgid "Child exited"
1432 msgstr "Ç èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá ôåñìáôßóôçêå"
1433
1434 #: sunrpc/clnt_perr.c:348
1435 msgid "Client credential too weak"
1436 msgstr "Ôá äéáðéóôåõôÞñéá ôïõ åîõðçñåôïýìåíïõ åßíáé ðïëý áäýíáìá"
1437
1438 #: nis/nis_print.c:267
1439 msgid "Columns             :\n"
1440 msgstr "ÓôÞëåò              :\n"
1441
1442 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:769 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
1443 msgid "Communication error on send"
1444 msgstr "ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ"
1445
1446 #: locale/programs/localedef.c:112
1447 msgid "Compile locale specification"
1448 msgstr "Ìåôáãëùôôéóìüò ðñïäéáãñáöþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
1449
1450 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
1451 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:632
1452 msgid "Computer bought the farm"
1453 msgstr "Ï õðïëïãéóôÞò ðÞãå ãéá âñïýâåò"
1454
1455 #: elf/ldconfig.c:141
1456 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
1457 msgstr ""
1458
1459 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
1460 #. TRANS it is not running the requested service).
1461 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
1462 msgid "Connection refused"
1463 msgstr "Áðüññéøç óýíäåóçò"
1464
1465 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
1466 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
1467 #. TRANS protocol violation.
1468 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
1469 msgid "Connection reset by peer"
1470 msgstr "Ç óýíäåóç Ýêëåéóå áðü ôï ôáßñé"
1471
1472 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
1473 #. TRANS the timeout period.
1474 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:446 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
1475 msgid "Connection timed out"
1476 msgstr "ËÞîç óýíäåóçò"
1477
1478 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45 sysdeps/generic/siglist.h:45
1479 msgid "Continued"
1480 msgstr "Óõíå÷ßæåôáé"
1481
1482 #: iconv/iconv_prog.c:69
1483 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
1484 msgstr "ÌåôáôñïðÞ ôçò êùäéêïðïßçóçò äïèÝíôùí áñ÷åßùí áðü ìéá êùäéêïðïßçóç óå Üëëç."
1485
1486 #: catgets/gencat.c:246 elf/ldconfig.c:264 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:351 locale/programs/locale.c:269
1487 #: locale/programs/localedef.c:311 nscd/nscd.c:287 nscd/nscd_nischeck.c:90 nss/getent.c:63 posix/getconf.c:751
1488 #, c-format
1489 msgid ""
1490 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
1491 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1492 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1493 msgstr ""
1494 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
1495 "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü, äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá üñïõò áíôéãñáöÞò.\n"
1496 "ÄÅÍ õðÜñ÷åé åããýçóç ïýôå áêüìç ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃIÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ\n"
1497 "ÊÁÐÏÉÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
1498
1499 #: nscd/nscd_conf.c:166
1500 #, c-format
1501 msgid "Could not create log file \"%s\""
1502 msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
1503
1504 #: catgets/gencat.c:112
1505 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
1506 msgstr "Äçìéïõñãßá ÏÍÏÌÁÔÏÓ áñ÷åßïõ êåöáëßäáò C ìå ïñéóìïýò óõìâüëùí"
1507
1508 #: locale/programs/localedef.c:102
1509 msgid "Create old-style tables"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: locale/programs/localedef.c:101
1513 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1514 msgstr "Äçìéïõñãßá åîüäïõ áêüìá êáé áí åêäüèçêáí ðñïåéäïðïéÞóåéò"
1515
1516 #: nis/nis_print.c:326
1517 #, c-format
1518 msgid "Creation Time : %s"
1519 msgstr "×ñüíïò Äçìéïõñãßáò : %s"
1520
1521 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
1522 msgid "Cross-device link"
1523 msgstr "Óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
1524
1525 #: malloc/memusagestat.c:67
1526 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:96 nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:172
1530 #, c-format
1531 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
1532 msgstr "Ç êáôá÷þñçóç DES ãéá ôï üíïìá äéêôýïõ %s äåí åßíáé ìïíáäéêÞ\n"
1533
1534 #: nis/nis_print.c:112
1535 msgid "DIRECTORY\n"
1536 msgstr "ÊÁÔÁËÏÃÏÓ\n"
1537
1538 #: nis/nis_print.c:42
1539 msgid "DNANS"
1540 msgstr "DNANS"
1541
1542 #: nis/nis_print.c:38
1543 msgid "DNS"
1544 msgstr "DNS"
1545
1546 #: elf/dl-open.c:189
1547 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: elf/dl-error.c:71
1551 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: nis/nis_error.c:52
1555 msgid "Database for table does not exist"
1556 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí ãéá ôï ðßíáêá äåí õðÜñ÷åé"
1557
1558 #: nis/ypclnt.c:818
1559 msgid "Database is busy"
1560 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
1561
1562 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
1563 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
1564 msgstr "Áíé÷íåýôçêå/áðïöåý÷èçêå êáôÜóôáóç áäéåîüäïõ"
1565
1566 #: nis/nis_print.c:226
1567 msgid "Default Access rights :\n"
1568 msgstr "Åî ïñéóìïý äéêáéþìáôá ÐñïóðÝëáóçò :\n"
1569
1570 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
1571 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
1572 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
1573 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:430 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
1574 msgid "Destination address required"
1575 msgstr "Áðáéôåßôáé äéåýèõíóç ðñïïñéóìïý"
1576
1577 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
1578 msgid "Device busy"
1579 msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
1580
1581 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:669
1582 msgid "Device not a stream"
1583 msgstr "Ç óõóêåõÞ äåí åßíáé ñïÞò"
1584
1585 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1586 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1587 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1588 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
1589 msgid "Device or resource busy"
1590 msgstr "ÓõóêåõÞ Þ ðüñïé åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïé"
1591
1592 #: nis/nis_print.c:180
1593 #, c-format
1594 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
1595 msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
1596
1597 #: nis/nis_print.c:318
1598 #, c-format
1599 msgid "Directory     : %s\n"
1600 msgstr "ÊáôÜëïãïò     : %s\n"
1601
1602 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
1603 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
1604 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
1605 msgid "Directory not empty"
1606 msgstr "Ï êáôÜëïãïò äåí åßíáé êåíüò"
1607
1608 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
1609 msgid "Disc quota exceeded"
1610 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò óôï äßóêï"
1611
1612 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
1613 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:499
1614 msgid "Disk quota exceeded"
1615 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ÷ñÞóçò äßóêïõ"
1616
1617 #: nscd/nscd.c:86
1618 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
1619 msgstr "Íá ìç ãßíåé äéêñÜíùóç êáé åìöÜíéóç ìçíõìÜôùí óôï ôñÝ÷ïí tty"
1620
1621 #: catgets/gencat.c:114
1622 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1623 msgstr "Íá ìç ÷ñçóéìïðïéçèåß ï õðÜñ÷ïí êáôÜëïãïò, ðñïêÜëåóå íÝï áñ÷åßï åîüäïõ"
1624
1625 #: nis/ypclnt.c:864
1626 msgid "Domain not bound"
1627 msgstr "Ï ôïìÝáò äåí âñÝèçêå"
1628
1629 #: elf/ldconfig.c:129
1630 msgid "Don't build cache"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: elf/ldconfig.c:130
1634 msgid "Don't generate links"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: debug/pcprofiledump.c:56
1638 msgid "Dump information generated by PC profiling."
1639 msgstr ""
1640
1641 #: elf/dl-load.c:1290
1642 msgid "ELF file ABI version invalid"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: elf/dl-load.c:1287
1646 msgid "ELF file OS ABI invalid"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: elf/dl-load.c:1296
1650 msgid "ELF file version does not match current one"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: elf/dl-load.c:1283
1654 msgid "ELF file version ident does not match current one"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: elf/dl-load.c:1307
1658 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: elf/dl-load.c:876
1662 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: elf/dl-load.c:873
1666 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:60
1670 msgid "EMT trap"
1671 msgstr "EMT ðáãßäá"
1672
1673 #: nis/nis_print.c:121
1674 msgid "ENTRY\n"
1675 msgstr "ÊÁÔÁ×ÙÑÇÓÇ\n"
1676
1677 #: nis/nis_print.c:300
1678 msgid "Encrypted data\n"
1679 msgstr "ÊñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1680
1681 #: nis/nis_error.c:53
1682 msgid "Entry/table type mismatch"
1683 msgstr "Êáêïóõíôáßñéáóìá ôýðùí êáôá÷þñçóçò/ðßíáêá"
1684
1685 #: nss/getent.c:127 nss/getent.c:292
1686 #, fuzzy, c-format
1687 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
1688 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
1689
1690 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
1691 msgid "Error 0"
1692 msgstr "ËÜèïò 0"
1693
1694 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
1695 msgid "Error 100"
1696 msgstr "ËÜèïò 100"
1697
1698 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
1699 msgid "Error 101"
1700 msgstr "ËÜèïò 101"
1701
1702 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
1703 msgid "Error 102"
1704 msgstr "ËÜèïò 102"
1705
1706 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
1707 msgid "Error 103"
1708 msgstr "ËÜèïò 103"
1709
1710 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
1711 msgid "Error 104"
1712 msgstr "ËÜèïò 104"
1713
1714 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
1715 msgid "Error 105"
1716 msgstr "ËÜèïò 105"
1717
1718 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
1719 msgid "Error 106"
1720 msgstr "ËÜèïò 106"
1721
1722 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
1723 msgid "Error 107"
1724 msgstr "ËÜèïò 107"
1725
1726 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
1727 msgid "Error 108"
1728 msgstr "ËÜèïò 108"
1729
1730 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
1731 msgid "Error 109"
1732 msgstr "ËÜèïò 109"
1733
1734 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
1735 msgid "Error 110"
1736 msgstr "ËÜèïò 110"
1737
1738 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
1739 msgid "Error 111"
1740 msgstr "ËÜèïò 111"
1741
1742 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
1743 msgid "Error 112"
1744 msgstr "ËÜèïò 112"
1745
1746 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
1747 msgid "Error 113"
1748 msgstr "ËÜèïò 113"
1749
1750 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
1751 msgid "Error 114"
1752 msgstr "ËÜèïò 114"
1753
1754 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
1755 msgid "Error 115"
1756 msgstr "ËÜèïò 115"
1757
1758 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
1759 msgid "Error 116"
1760 msgstr "ËÜèïò 116"
1761
1762 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
1763 msgid "Error 117"
1764 msgstr "ËÜèïò 117"
1765
1766 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
1767 msgid "Error 118"
1768 msgstr "ËÜèïò 118"
1769
1770 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
1771 msgid "Error 119"
1772 msgstr "ËÜèïò 119"
1773
1774 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
1775 msgid "Error 136"
1776 msgstr "ËÜèïò 136"
1777
1778 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
1779 msgid "Error 142"
1780 msgstr "ËÜèïò 142"
1781
1782 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
1783 msgid "Error 58"
1784 msgstr "ËÜèïò 58"
1785
1786 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
1787 msgid "Error 59"
1788 msgstr "ËÜèïò 59"
1789
1790 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
1791 msgid "Error 72"
1792 msgstr "ËÜèïò 72"
1793
1794 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
1795 msgid "Error 73"
1796 msgstr "ËÜèïò 73"
1797
1798 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
1799 msgid "Error 75"
1800 msgstr "ËÜèïò 75"
1801
1802 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
1803 msgid "Error 76"
1804 msgstr "ËÜèïò 76"
1805
1806 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
1807 msgid "Error 91"
1808 msgstr "ËÜèïò 91"
1809
1810 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
1811 msgid "Error 92"
1812 msgstr "ËÜèïò 92"
1813
1814 #: nis/nis_error.c:57
1815 msgid "Error in RPC subsystem"
1816 msgstr "ÓöÜëìá óôï õðïóýóôçìá RPC"
1817
1818 #: nis/nis_error.c:67
1819 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
1820 msgstr "ÓöÜëìá óôçí ðñïóðÝëáóç áñ÷åßïõ øõ÷ñÞò åêêßíçóçò ôïõ NIS+. Åßíáé ôï NIS+ åãêáôåóôçìÝíï;"
1821
1822 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:58 sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
1823 msgid "Error in unknown error system: "
1824 msgstr "ÓöÜëìá óå Üãíùóôï óýóôçìá óöáëìÜôùí: "
1825
1826 #: nis/nis_error.c:60
1827 msgid "Error while talking to callback proc"
1828 msgstr "ÓöÜëìá óôçí åðéêïéíùíßá ìå äéáäéêáóßá áíÜäñáóçò"
1829
1830 #: inet/ruserpass.c:181
1831 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1832 msgstr "ÓöÜëìá: Ôï .netrc áñ÷åßï åßíáé áíáãíþóéìï áðü Üëëïõò."
1833
1834 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:729
1835 msgid "Exchange full"
1836 msgstr "ÁíôáëëáãÞ ðëÞñçò"
1837
1838 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1839 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1840 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:76 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
1841 msgid "Exec format error"
1842 msgstr "ÓöÜëìá óôç äéáìüñöùóç ôïõ åêôåëÝóéìïõ"
1843
1844 #: locale/programs/localedef.c:190
1845 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1846 msgstr "ÌÏÉÑÁÉÏ: ôï óýóôçìá äåí ïñßæåé ôï `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1847
1848 #: locale/programs/localedef.c:97
1849 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1850 msgstr "Ôï ÁÑ×ÅÉÏ ðåñéÝ÷åé áíôéóôïé÷ßóåéò áðü óõìâïëéêÜ ïíüìáôá óå ôéìÝò UCS4"
1851
1852 #: sunrpc/clnt_perr.c:356
1853 msgid "Failed (unspecified error)"
1854 msgstr "Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
1855
1856 #: nscd/nscd.c:400
1857 #, c-format
1858 msgid "Failed to look up user '%s' to run server as"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: elf/readlib.c:108
1862 #, c-format
1863 msgid "File %s is too small, not checked."
1864 msgstr ""
1865
1866 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:781 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
1867 msgid "File descriptor in bad state"
1868 msgstr "Ï ðåñéãñáöÝáò áñ÷åßïõ óå êáêÞ êáôÜóôáóç"
1869
1870 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1871 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1872 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
1873 msgid "File exists"
1874 msgstr "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
1875
1876 #: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
1877 msgid "File is not a cache file.\n"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
1881 msgid "File locking deadlock"
1882 msgstr "ÁäéÝîïäï óôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ"
1883
1884 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:745
1885 msgid "File locking deadlock error"
1886 msgstr "Ôï êëåßäùìá áñ÷åßïõ êáôÝëçîå óå óöÜëìá áäéåîüäïõ"
1887
1888 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
1889 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
1890 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
1891 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:465 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
1892 msgid "File name too long"
1893 msgstr "Ðïëý ìåãÜëï üíïìá áñ÷åßïõ"
1894
1895 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51 sysdeps/generic/siglist.h:51
1896 msgid "File size limit exceeded"
1897 msgstr "ÎåðåñÜóôçêå ôï üñéï ìåãÝèïõò áñ÷åßïõ"
1898
1899 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
1900 msgid "File table overflow"
1901 msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1902
1903 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
1904 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:203 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
1905 msgid "File too large"
1906 msgstr "Ðïëý ìåãÜëï áñ÷åßï"
1907
1908 #: intl/tst-gettext2.c:36
1909 msgid "First string for testing."
1910 msgstr ""
1911
1912 #: nis/nis_error.c:38
1913 msgid "First/next chain broken"
1914 msgstr "Ç ðñþôç/åðüìåíç áëõóßäá Ýóðáóå"
1915
1916 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34 sysdeps/generic/siglist.h:35
1917 msgid "Floating point exception"
1918 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
1919
1920 #: elf/ldconfig.c:136
1921 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: nis/nis_error.c:68
1925 msgid "Full resync required for directory"
1926 msgstr "ÁðáéôÞôáé ðëÞñçò åðáíáóõí÷ñïíéóìüò ãéá ôï êáôÜëïãï"
1927
1928 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
1929 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
1930 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
1931 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
1932 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
1933 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:576
1934 msgid "Function not implemented"
1935 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1936
1937 #: nis/nis_print.c:115
1938 msgid "GROUP\n"
1939 msgstr "ÏÌÁÄÁ\n"
1940
1941 #: argp/argp-help.c:230
1942 #, c-format
1943 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
1944 msgstr "Óêïõðßäéá óôï ARGP_HELP_FMT: %s"
1945
1946 #: malloc/memusagestat.c:64
1947 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: catgets/gencat.c:120
1951 msgid ""
1952 "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1953 "is -, output is written to standard output.\n"
1954 msgstr ""
1955 "Äçìéïõñãßá êáôáëüãïõ ìçíõìÜôùí.\\vÁí ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÉÓÏÄÏÕ åßíáé -, áíÜãíùóç áðü ôçí êáíïíéêÞ åßóïäï. Áí\n"
1956 "ôï ÁÑ×ÅÉÏ-ÅÎÏÄÏÕ åßíáé -, ôüôå ç Ýîïäïò óôÝëíåôáé óôçí êáíïíéêÞ Ýîïäï.\n"
1957
1958 #: malloc/memusagestat.c:55
1959 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: elf/ldconfig.c:128
1963 #, fuzzy
1964 msgid "Generate verbose messages"
1965 msgstr "ÅìöÜíéóç ðåñéóóüôåñùí ìçíõìÜôùí"
1966
1967 #: nis/nis_error.c:37
1968 msgid "Generic system error"
1969 msgstr "Ãåíéêü óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
1970
1971 #: locale/programs/locale.c:77
1972 msgid "Get locale-specific information."
1973 msgstr "ËÞøç ðëçñïöïñéþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí."
1974
1975 #: argp/argp-parse.c:94
1976 msgid "Give a short usage message"
1977 msgstr "Íá äùèåß óýíôïìï ìÞíõìá ÷ñÞóçò"
1978
1979 #: argp/argp-parse.c:93
1980 msgid "Give this help list"
1981 msgstr "Íá äïèåß áõôÞ ç ëßóôá âïÞèåéáò"
1982
1983 #. TRANS This error code has no purpose.
1984 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:637
1985 msgid "Gratuitous error"
1986 msgstr "Áäéêáéïëüãçôï ëÜèïò"
1987
1988 #: nis/nis_print.c:320
1989 #, c-format
1990 msgid "Group         : %s\n"
1991 msgstr "ÏìÜäá         : %s\n"
1992
1993 #: nis/nis_print.c:249
1994 msgid "Group Flags :"
1995 msgstr "Óçìáßåò ÏìÜäáò :"
1996
1997 #: nis/nis_print_group_entry.c:115
1998 #, c-format
1999 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
2000 msgstr "Êáôá÷þñçóç ïìÜäáò ãéá ôçí ïìÜäá \"%s.%s\":\n"
2001
2002 #: argp/argp-parse.c:97
2003 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
2004 msgstr "ÁíáìïíÞ ãéá ÄÅÕÔ. äåõôåñüëåðôá (åî ïñéóìïý 3600)"
2005
2006 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27 sysdeps/generic/siglist.h:29
2007 msgid "Hangup"
2008 msgstr "Êëåßóéìï"
2009
2010 #: nscd/grpcache.c:253
2011 #, c-format
2012 msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
2013 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%d\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç ïìÜäáò!"
2014
2015 #: nscd/pwdcache.c:249
2016 #, c-format
2017 msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
2018 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%d\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç êùäéêþí!"
2019
2020 #: nscd/grpcache.c:214
2021 #, c-format
2022 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
2023 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç ïìÜäáò!"
2024
2025 #: nscd/hstcache.c:299 nscd/hstcache.c:341 nscd/hstcache.c:386 nscd/hstcache.c:430
2026 #, c-format
2027 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
2028 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç óõóôçìÜôùí!"
2029
2030 #: nscd/pwdcache.c:210
2031 #, c-format
2032 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
2033 msgstr "Äå âñÝèçêå ôï \"%s\" óôçí ëáíèÜíïõóá ìíÞìç êùäéêþí!"
2034
2035 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2036 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:470 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
2037 msgid "Host is down"
2038 msgstr "Ôï óýóôçìá äå ëåéôïõñãåß"
2039
2040 #: resolv/herror.c:69
2041 msgid "Host name lookup failure"
2042 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíáæÞôçóçò ïíüìáôïò óõóôÞìáôïò"
2043
2044 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
2045 msgid "I/O error"
2046 msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
2047
2048 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:49
2049 msgid "I/O possible"
2050 msgstr "ÄõíáôÞ ç åßóïäïò/Ýîïäïò"
2051
2052 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
2053 msgid "IOT trap"
2054 msgstr "IOT ðáãßäá"
2055
2056 #: nis/nis_print.c:36
2057 msgid "IVY"
2058 msgstr "IVY"
2059
2060 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:645 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
2061 msgid "Identifier removed"
2062 msgstr "ÐñïóäéïñéóôÞò áöáéñÝèçêå"
2063
2064 #: elf/ldconfig.c:525
2065 #, c-format
2066 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
2067 msgstr ""
2068
2069 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2070 msgid "Illegal byte sequence"
2071 msgstr "ÁêáôÜëëçëç áêïëïõèßá byte"
2072
2073 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:32
2074 msgid "Illegal instruction"
2075 msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2076
2077 #: nis/nis_error.c:62
2078 msgid "Illegal object type for operation"
2079 msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áíôéêåéìÝíïõ ãéá ôç ëåéôïõñãßá"
2080
2081 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
2082 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:214 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2083 msgid "Illegal seek"
2084 msgstr "ÐáñÜíïìç áíáæÞôçóç"
2085
2086 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
2087 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
2088 #. TRANS
2089 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
2090 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
2091 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:557
2092 msgid "Inappropriate file type or format"
2093 msgstr "ÁêáôÜëëçëï åßäïò áñ÷åßïõ Þ äéáìüñöùóçò"
2094
2095 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
2096 #. TRANS modes on an ordinary file.
2097 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:189 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
2098 msgid "Inappropriate ioctl for device"
2099 msgstr "ÁêáôÜëëçëï ioctl ãéá óõóêåõÞ"
2100
2101 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
2102 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
2103 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
2104 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
2105 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
2106 #. TRANS for information on process groups and these signals.
2107 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
2108 msgid "Inappropriate operation for background process"
2109 msgstr "ÁêáôÜëëçëç ëåéôïõñãßá ãéá äéåñãáóßá ðáñáóêçíßïõ"
2110
2111 #: sysdeps/generic/siglist.h:69
2112 msgid "Information request"
2113 msgstr "Áßôçóç ðëçñïöïñßáò"
2114
2115 #: iconv/iconv_prog.c:58
2116 msgid "Information:"
2117 msgstr "Ðëçñïöïñßá:"
2118
2119 #: locale/programs/localedef.c:92
2120 msgid "Input Files:"
2121 msgstr "Áñ÷åßá Åéóüäïõ:"
2122
2123 #: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "Input file %s not found.\n"
2126 msgstr "ôï áñ÷åßï ðßíáêá ñåðïñôïñßïõ `%s' äå âñÝèçêå"
2127
2128 #: iconv/iconv_prog.c:55
2129 msgid "Input/Output format specification:"
2130 msgstr "Êáèïñéóìüò ìïñöÞò Åéóüäïõ/Åîüäïõ:"
2131
2132 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
2133 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:53
2134 msgid "Input/output error"
2135 msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
2136
2137 #: nis/ypclnt.c:798
2138 msgid "Internal NIS error"
2139 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá NIS"
2140
2141 #: nis/ypclnt.c:862
2142 msgid "Internal ypbind error"
2143 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ypbind"
2144
2145 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28 sysdeps/generic/siglist.h:30
2146 msgid "Interrupt"
2147 msgstr "ÄéáêïðÞ"
2148
2149 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
2150 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
2151 #. TRANS again.
2152 #. TRANS
2153 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
2154 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
2155 #. TRANS Primitives}.
2156 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:48 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
2157 msgid "Interrupted system call"
2158 msgstr "Äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò"
2159
2160 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:685
2161 msgid "Interrupted system call should be restarted"
2162 msgstr "Ç äéáêïðåßóá êëÞóç óõóôÞìáôïò èá ðñÝðåé íá åðáíáêéíçèåß"
2163
2164 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
2165 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
2166 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:165 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
2167 msgid "Invalid argument"
2168 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðáñÜìåôñïò"
2169
2170 #: posix/regex.c:1102
2171 msgid "Invalid back reference"
2172 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
2173
2174 #: posix/regex.c:1096
2175 msgid "Invalid character class name"
2176 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ïíüìáôïò êëÜóçò"
2177
2178 #: sunrpc/clnt_perr.c:332
2179 msgid "Invalid client credential"
2180 msgstr "Ìç Ýãêõñï äéáðéóôåõôÞñéï åîõðçñåôïýìåíïõ"
2181
2182 #: sunrpc/clnt_perr.c:340
2183 msgid "Invalid client verifier"
2184 msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) åîõðçñåôïýìåíïõ"
2185
2186 #: posix/regex.c:1093
2187 msgid "Invalid collation character"
2188 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
2189
2190 #: posix/regex.c:1114
2191 msgid "Invalid content of \\{\\}"
2192 msgstr "Ìç Ýãêõñï ðåñéå÷üìåíï ôùí \\{\\}"
2193
2194 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
2195 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
2196 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
2197 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:142
2198 msgid "Invalid cross-device link"
2199 msgstr "Ìç Ýãêõñïò óýíäåóìïò ìåôáîý óõóêåõþí"
2200
2201 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:721
2202 msgid "Invalid exchange"
2203 msgstr "Ìç Ýãêõñç áíôáëëáãÞ"
2204
2205 #: nis/nis_error.c:45
2206 msgid "Invalid object for operation"
2207 msgstr "Ìç Ýãêõñï áíôéêåßìåíï ãéá ëåéôïõñãßá"
2208
2209 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
2210 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
2211 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:598
2212 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
2213 msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
2214
2215 #: posix/regex.c:1123
2216 msgid "Invalid preceding regular expression"
2217 msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2218
2219 #: posix/regex.c:1117
2220 msgid "Invalid range end"
2221 msgstr "Ìç Ýãêõñï ôÝëïò ðåäßïõ"
2222
2223 #: posix/regex.c:1090
2224 msgid "Invalid regular expression"
2225 msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2226
2227 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
2228 msgid "Invalid request code"
2229 msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2230
2231 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:725
2232 msgid "Invalid request descriptor"
2233 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðåñéãñáöÝáò áßôçóçò"
2234
2235 #: sunrpc/clnt_perr.c:352
2236 msgid "Invalid server verifier"
2237 msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) äéáêïìéóôÞ"
2238
2239 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:741 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
2240 msgid "Invalid slot"
2241 msgstr "Ìç Ýãêõñç ïðÞ"
2242
2243 #: nscd/nscd.c:91
2244 msgid "Invalidate the specified cache"
2245 msgstr "Áêýñùóç ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí ôçò óõãêåêñéìÝíçò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò"
2246
2247 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
2248 #. TRANS or create or remove hard links to it.
2249 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
2250 msgid "Is a directory"
2251 msgstr "Åßíáé êáôÜëïãïò"
2252
2253 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2254 msgid "Is a name file"
2255 msgstr "Åßíáé Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ"
2256
2257 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:825
2258 msgid "Is a named type file"
2259 msgstr "Åßíáé Ýíá åðþíõìï åßäïò áñ÷åßïõ"
2260
2261 #: nis/nis_print.c:188
2262 msgid "Kerberos.\n"
2263 msgstr "ÊÝñâåñïò.\n"
2264
2265 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35 sysdeps/generic/siglist.h:36
2266 msgid "Killed"
2267 msgstr "Óêïôþèçêå"
2268
2269 #: nis/nis_print.c:124
2270 msgid "LINK\n"
2271 msgstr "ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ\n"
2272
2273 #: nis/nis_local_names.c:126
2274 #, c-format
2275 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
2276 msgstr "Ç ÔÏÐÉÊÇ êáôá÷þñçóç ãéá ôçí ÔÁÕÔ. %d óôï êáôÜëïãï %s äåí åßíáé ìïíáäéêÞ\n"
2277
2278 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:717 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
2279 msgid "Level 2 halted"
2280 msgstr "Åðßðåäï 2 óôáìÜôçóå"
2281
2282 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:693 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
2283 msgid "Level 2 not synchronized"
2284 msgstr "Åðßðåäï 2 äåí óõã÷ñïíßóôçêå"
2285
2286 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:697 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
2287 msgid "Level 3 halted"
2288 msgstr "Åðßðåäï 3 óôáìÜôçóå"
2289
2290 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:701 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
2291 msgid "Level 3 reset"
2292 msgstr "Åðßðåäï 3 åðáíáöÝñèçêå"
2293
2294 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:657 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
2295 msgid "Link has been severed"
2296 msgstr "Ï óýíäåóìïò Ýóðáóå"
2297
2298 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:705 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2299 msgid "Link number out of range"
2300 msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
2301
2302 #: nis/nis_error.c:54
2303 msgid "Link points to illegal name"
2304 msgstr "Óýíäåóç óçìåßùí óå ìç áðïäåêôü üíïìá"
2305
2306 #: nis/nis_print.c:283
2307 msgid "Linked Object Type : "
2308 msgstr "Ôýðïò ÓõíäåäåìÝíïõ ÁíôéêåéìÝíïõ : "
2309
2310 #: nis/nis_print.c:285
2311 #, c-format
2312 msgid "Linked to : %s\n"
2313 msgstr "ÓõíäåäåìÝíï ìå : %s\n"
2314
2315 #: nis/ypclnt.c:810
2316 msgid "Local domain name not set"
2317 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ôï üíïìá ôïðéêïý ôïìÝá"
2318
2319 #: nis/ypclnt.c:800
2320 msgid "Local resource allocation failure"
2321 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ôïðéêþí ðüñùí"
2322
2323 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:753 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2324 msgid "Machine is not on the network"
2325 msgstr "Ôï ìç÷Üíçìá äåí åßíáé óôï äßêôõï"
2326
2327 #: nis/nis_error.c:46
2328 msgid "Malformed name, or illegal name"
2329 msgstr "ÊáêïäéáìïñöùìÝíï üíïìá Þ áêáôÜëëçëï üíïìá"
2330
2331 #: argp/argp-help.c:1185
2332 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
2333 msgstr "Õðï÷ñåùôéêÜ Þ ðñïáéñåôéêÜ ïñßóìáôá óå ìáêñÝò åðéëïãÝò åßíáé åðßóçò õðï÷ñåùôéêÜ Þ ðñïáéñåôéêÜ óå êÜèå áíôßóôïé÷åò óýíôïìåò åðéëïãÝò."
2334
2335 #: elf/ldconfig.c:135
2336 msgid "Manually link individual libraries."
2337 msgstr ""
2338
2339 #: nis/nis_print.c:169
2340 msgid "Master Server :\n"
2341 msgstr "Êýñéïò ÅîõðçñåôçôÞò :\n"
2342
2343 #: nis/nis_error.c:76
2344 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
2345 msgstr "Ï êýñéïò åîõðçñåôçôÞò åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïò, ç ðëÞñçò áðïôýðùóç èá åðáíáäñïìïëïãçèåß."
2346
2347 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
2348 msgid "Memory allocation failure"
2349 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ìíÞìçò"
2350
2351 #: posix/regex.c:1120
2352 msgid "Memory exhausted"
2353 msgstr "Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
2354
2355 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
2356 msgid "Message tables full"
2357 msgstr "Ïé ðßíáêåò ìçíõìÜôùí åßíáé ðëÞñåéò"
2358
2359 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2360 #. TRANS maximum size.
2361 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2362 msgid "Message too long"
2363 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ìåãÜëï ìÞíõìá"
2364
2365 #: nis/nis_error.c:58
2366 msgid "Missing or malformed attribute"
2367 msgstr "ÅëëéðÞò Þ êáêïó÷çìáôéóìÝíç éäéüôçôá"
2368
2369 #: nis/nis_print.c:328
2370 #, c-format
2371 msgid "Mod. Time     : %s"
2372 msgstr "×ñüíïò Ôñïð. : %s"
2373
2374 #: nis/nis_error.c:51
2375 msgid "Modification failed"
2376 msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
2377
2378 #: nis/nis_error.c:64
2379 msgid "Modify operation failed"
2380 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá ôñïðïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
2381
2382 #: locale/programs/locale.c:70
2383 msgid "Modify output format:"
2384 msgstr "ÌïñöÞ åîüäïõ ôñïðïðïßçóçò:"
2385
2386 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:649 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
2387 msgid "Multihop attempted"
2388 msgstr "ÐñïóðÜèåéá multihop"
2389
2390 #: nscd/nscd_conf.c:182
2391 msgid "Must specify user name for server-user option"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 locale/programs/localedef.c:115 nscd/nscd.c:83
2395 msgid "NAME"
2396 msgstr "ÏÍÏÌÁ"
2397
2398 #: locale/programs/locale.c:80
2399 msgid ""
2400 "NAME\n"
2401 "[-a|-m]"
2402 msgstr ""
2403 "ÏÍÏÌÁ\n"
2404 "[-a|-m]"
2405
2406 #: nis/nis_print.c:32
2407 msgid "NIS"
2408 msgstr "NIS"
2409
2410 #: nis/ypclnt.c:814
2411 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
2412 msgstr ""
2413 "Áíáíôéóôïé÷ßá Ýêäïóçò åîõðçñÝôç/åîõðçñåôïýìåíïõ NIS - äåí ðáñÝ÷åôáé\n"
2414 "ç õðçñåóßá"
2415
2416 #: nis/ypclnt.c:812
2417 msgid "NIS map database is bad"
2418 msgstr "Ç âÜóç äåäïìÝíùí ÷Üñôç NIS åßíáé áêáôÜëëçëç"
2419
2420 #: nis/nis_error.c:69
2421 msgid "NIS+ operation failed"
2422 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
2423
2424 #: nis/nis_error.c:34
2425 msgid "NIS+ servers unreachable"
2426 msgstr "Ïé åîõðçñåôçôÝò NIS+ äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìïé"
2427
2428 #: nis/nis_error.c:70
2429 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
2430 msgstr "Ç õðçñåóßá NIS+ äåí åßíáé äéáèÝóéìç Þ äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß"
2431
2432 #: nis/nis_print.c:109
2433 msgid "NO OBJECT\n"
2434 msgstr "ÊÁÍÅÍÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ\n"
2435
2436 #: nscd/nscd.c:87
2437 msgid "NUMBER"
2438 msgstr "ÁÑÉÈÌÏÓ"
2439
2440 #: nis/nis_print.c:163
2441 #, c-format
2442 msgid "Name : `%s'\n"
2443 msgstr "¼íïìá : `%s'\n"
2444
2445 #: nscd/nscd.c:97
2446 msgid "Name Service Cache Daemon."
2447 msgstr "ËáíèÜíïõóá Õðçñåóßá ÅîõðçñÝôçóçò Áíôéóôïé÷éþí ÏíïìÜôùí."
2448
2449 #: nis/nis_error.c:41
2450 msgid "Name not served by this server"
2451 msgstr "Ôï üíïìá áõôü äå ðñïóöÝñåôáé áðü áõôüí ôï åîõðçñåôçôÞ"
2452
2453 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:777 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
2454 msgid "Name not unique on network"
2455 msgstr "Ôï üíïìá äåí åßíáé ìïíáäéêü óôï äßêôõï"
2456
2457 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
2458 msgid "Name or service not known"
2459 msgstr "Ôï üíïìá Þ ç õðçñåóßá äåí åßíáé ãíùóôÜ"
2460
2461 #: malloc/memusagestat.c:53
2462 #, fuzzy
2463 msgid "Name output file"
2464 msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
2465
2466 #: nis/nis_error.c:50
2467 msgid "Name/entry isn't unique"
2468 msgstr "¼íïìá/êáôá÷þñçóç äåí åßíáé ìïíáäéêÞ"
2469
2470 #: nis/nis_error.c:59
2471 msgid "Named object is not searchable"
2472 msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
2473
2474 #. TRANS ???
2475 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
2476 msgid "Need authenticator"
2477 msgstr "×ñåéÜæåôáé ðéóôïðïéçôÞò"
2478
2479 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2480 msgid "Network dropped connection because of reset"
2481 msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç ëüãù áñ÷éêïðïßçóçò"
2482
2483 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2484 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:390
2485 msgid "Network dropped connection on reset"
2486 msgstr "Ôï äßêôõï Ýñéîå ôçí óýíäåóç êáôÜ ôçí åðáíáöïñÜ"
2487
2488 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2489 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:379 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
2490 msgid "Network is down"
2491 msgstr "Ôï äßêôõï äå ëåéôïõñãåß"
2492
2493 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2494 #. TRANS was unreachable.
2495 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:385 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
2496 msgid "Network is unreachable"
2497 msgstr "Ôï äßêôõï äåí åßíáé ðñïóðåëÜóéìï"
2498
2499 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:713 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
2500 msgid "No CSI structure available"
2501 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìç ç CSI äïìÞ(structure)"
2502
2503 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:821
2504 msgid "No XENIX semaphores available"
2505 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìïé ïé XENIX óçìáöüñïé"
2506
2507 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
2508 msgid "No address associated with hostname"
2509 msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äå óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
2510
2511 #: resolv/herror.c:71
2512 msgid "No address associated with name"
2513 msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2514
2515 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:733
2516 msgid "No anode"
2517 msgstr "ÊáíÝíá anode"
2518
2519 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2520 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2521 #. TRANS other from network operations.
2522 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:409 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2523 msgid "No buffer space available"
2524 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìïò ÷þñïò åíôáìßåõóçò"
2525
2526 #: locale/programs/ld-ctype.c:425
2527 #, fuzzy
2528 msgid "No character set name specified in charmap"
2529 msgstr "ï ÷áñáêôÞñáò <SP> äåí ïñßóôçêå óôïí ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí"
2530
2531 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
2532 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
2533 #. TRANS to manipulate.
2534 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:90 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
2535 msgid "No child processes"
2536 msgstr "ÊáìéÜ èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá"
2537
2538 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:653 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2539 msgid "No data available"
2540 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá äåäïìÝíá"
2541
2542 #: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500 locale/programs/ld-ctype.c:407
2543 #: locale/programs/ld-identification.c:132 locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
2544 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94 locale/programs/ld-numeric.c:99
2545 #: locale/programs/ld-paper.c:91 locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "No definition for %s category found"
2548 msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
2549
2550 #: nis/nis_error.c:74
2551 msgid "No file space on server"
2552 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé åëåýèåñïò ÷þñïò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2553
2554 #: elf/ldconfig.c:532
2555 #, c-format
2556 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
2557 msgstr ""
2558
2559 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
2560 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
2561 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
2562 #. TRANS operating system.
2563 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:548
2564 msgid "No locks available"
2565 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá"
2566
2567 #: posix/regex.c:1087
2568 msgid "No match"
2569 msgstr "ÊáíÝíá ôáßñéáóìá"
2570
2571 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:833
2572 msgid "No medium found"
2573 msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
2574
2575 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:661 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
2576 msgid "No message of desired type"
2577 msgstr "ÊáíÝíá ìÞíõìá åðéèõìçôïý ôýðïõ"
2578
2579 #: nis/ypclnt.c:802
2580 msgid "No more records in map database"
2581 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò êáôá÷ùñßóåéò óôï ÷Üñôç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí"
2582
2583 #: posix/regex.c:5955
2584 msgid "No previous regular expression"
2585 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2586
2587 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2588 msgid "No record locks available"
2589 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìá êëåéäþìáôá åããñáöþí"
2590
2591 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
2592 msgid "No remote programs registered.\n"
2593 msgstr "ÊáíÝíá áðïìáêñõóìÝíï ðñüãñáììá äåí äçëþèçêå.\n"
2594
2595 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2596 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2597 msgid "No route to host"
2598 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáäñïìÞ óôï óýóôçìá"
2599
2600 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
2601 #. TRANS disk is full.
2602 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:209 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
2603 msgid "No space left on device"
2604 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
2605
2606 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
2607 #. TRANS particular sort of device.
2608 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:148 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
2609 msgid "No such device"
2610 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá óõóêåõÞ"
2611
2612 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
2613 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
2614 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
2615 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
2616 #. TRANS computer.
2617 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:62 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
2618 msgid "No such device or address"
2619 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá óõóêåõÞ Þ äéåýèõíóç"
2620
2621 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
2622 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
2623 #. TRANS expected to already exist.
2624 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:32 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
2625 msgid "No such file or directory"
2626 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï áñ÷åßï Þ êáôÜëïãïò"
2627
2628 #: nis/ypclnt.c:796
2629 msgid "No such key in map"
2630 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï êëåéäß óôï ÷Üñôç"
2631
2632 #: nis/ypclnt.c:794
2633 msgid "No such map in server's domain"
2634 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéïò ÷Üñôçò óôïí ôïìÝá ôïõ äéáêïìéóôÞ"
2635
2636 #. TRANS No process matches the specified process ID.
2637 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
2638 msgid "No such process"
2639 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá äéåñãáóßá"
2640
2641 #: nis/nis_error.c:61
2642 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
2643 msgstr "Äå âñÝèçêáí ÷þñïé ïíïìÜôùí NIS+"
2644
2645 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
2646 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
2647 msgstr "Ìç-áðïêáôáóôÞóéìï óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ïíüìáôïò"
2648
2649 #: nis/nis_print.c:177
2650 msgid "None.\n"
2651 msgstr "ÊáíÝíá.\n"
2652
2653 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:817
2654 msgid "Not a XENIX named type file"
2655 msgstr "Äåí åßíáé XENIX ôýðïò åðþíõìïõ áñ÷åßïõ"
2656
2657 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
2658 msgid "Not a data message"
2659 msgstr "Äåí åßíáé ìÞíõìá äåäïìÝíùí"
2660
2661 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
2662 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:153 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
2663 msgid "Not a directory"
2664 msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
2665
2666 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2667 msgid "Not a name file"
2668 msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2669
2670 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
2671 msgid "Not a stream device"
2672 msgstr "Äåí åßíáé óõóêåõÞ ñïÞò"
2673
2674 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
2675 msgid "Not available"
2676 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
2677
2678 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2679 msgid "Not enough space"
2680 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áñêåôüò ÷þñïò"
2681
2682 #: nis/nis_error.c:31
2683 msgid "Not found"
2684 msgstr "Äå âñÝèçêå"
2685
2686 #: nis/nis_error.c:49
2687 msgid "Not found, no such name"
2688 msgstr "Äå âñÝèçêå, êáíÝíá ôÝôïéï üíïìá"
2689
2690 #: nis/nis_error.c:44
2691 msgid "Not master server for this domain"
2692 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé êýñéïò åîõðçñåôçôÞò ãéá áõôüí ôïí ôïìÝá"
2693
2694 #: nis/nis_error.c:40 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2695 msgid "Not owner"
2696 msgstr "Äåí åßíáé éäéïêôÞôçò"
2697
2698 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2699 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2700 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2701 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2702 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2703 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2704 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2705 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2706 #. TRANS values.
2707 #. TRANS
2708 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2709 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2710 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:592
2711 msgid "Not supported"
2712 msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
2713
2714 #: nis/nis_print.c:264
2715 #, c-format
2716 msgid "Number of Columns   : %d\n"
2717 msgstr "Áñéèìüò Óôçëþí      :%d\n"
2718
2719 #: nis/nis_print.c:363
2720 #, c-format
2721 msgid "Number of objects : %u\n"
2722 msgstr "Áñéèìüò áíôéêåéìÝíùí: %u\n"
2723
2724 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
2725 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2726 msgstr "Ï áñéèìüò óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí ðïõ âñÝèçêáí óôç äéÜó÷éóç ìïíïðáôéïý õðåñâáßíåé ôï MAXSYMLINKS"
2727
2728 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2729 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2730 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
2731 msgid "Numerical argument out of domain"
2732 msgstr "ÁñéèìçôéêÞ ðáñÜìåôñïò Ýîù áðü ôïí ôïìÝá"
2733
2734 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2735 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2736 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:247
2737 msgid "Numerical result out of range"
2738 msgstr "Ôï áñéèìçôéêü áðïôÝëåóìá åßíáé Ýîù áðü ôï ðåäßï"
2739
2740 #: nis/nis_print.c:367
2741 #, c-format
2742 msgid "Object #%d:\n"
2743 msgstr "Áíôéêåßìåíï #%d:\n"
2744
2745 #: nis/nis_print.c:317
2746 #, c-format
2747 msgid "Object Name   : %s\n"
2748 msgstr "¼íïìá ÁíôéêåéìÝíïõ : %s\n"
2749
2750 #: nis/nis_print.c:329
2751 msgid "Object Type   : "
2752 msgstr "Ôýðïò ÁíôéêåéìÝíïõ :"
2753
2754 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2755 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2756 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2757 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2758 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:515 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
2759 msgid "Object is remote"
2760 msgstr "Ôï áíôéêåßìåíï åßíáé áðïìáêñõóìÝíï"
2761
2762 #: nis/nis_error.c:43
2763 msgid "Object with same name exists"
2764 msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
2765
2766 #: timezone/zic.c:2022
2767 msgid "Odd number of quotation marks"
2768 msgstr "Ðåñéôôüò áñéèìüò åéóáãùãéêþí"
2769
2770 #: elf/ldconfig.c:134
2771 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
2772 msgstr ""
2773
2774 #: nscd/nscd.c:200 nscd/nscd.c:220 nscd/nscd.c:226
2775 msgid "Only root is allowed to use this option!"
2776 msgstr "Ìüíï ï äéá÷åéñéóôÞò åðéôñÝðåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôÞí ôçí åðéëïãÞ!"
2777
2778 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2779 #. TRANS mode selected.
2780 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:307 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2781 msgid "Operation already in progress"
2782 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá åêôåëåßôáé Þäç"
2783
2784 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2785 msgid "Operation canceled"
2786 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá áêõñþèçêå"
2787
2788 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2789 msgid "Operation not applicable"
2790 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé åöáñìüóéìç"
2791
2792 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
2793 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
2794 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:25
2795 msgid "Operation not permitted"
2796 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
2797
2798 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2799 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2800 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2801 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2802 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2803 #. TRANS nothing to do for that call.
2804 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
2805 msgid "Operation not supported"
2806 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2807
2808 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2809 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2810 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé óôçí Üëëç Üêñç ôçò ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí"
2811
2812 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2813 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2814 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2815 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2816 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2817 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2818 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2819 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2820 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:301 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2821 msgid "Operation now in progress"
2822 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá âñßóêåôáé ôþñá óå åêôÝëåóç"
2823
2824 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2825 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2826 #. TRANS
2827 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2828 #. TRANS separate error code.
2829 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:289
2830 msgid "Operation would block"
2831 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá èá Ýðñåðå íá öñÜîåé(block)"
2832
2833 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
2834 msgid "Option not supported by protocol"
2835 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ðñùôüêïëëï"
2836
2837 #: locale/programs/localedef.c:103
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Optional output file prefix"
2840 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
2841
2842 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
2843 msgid "Out of stream resources"
2844 msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(stream)"
2845
2846 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:665
2847 msgid "Out of streams resources"
2848 msgstr "Äåí áðïìåßíáí ðüñïé ñïÞò(streams)"
2849
2850 #: iconv/iconv_prog.c:60 locale/programs/localedef.c:99
2851 msgid "Output control:"
2852 msgstr "¸ëåã÷ïò åîüäïõ:"
2853
2854 #: elf/sprof.c:72
2855 msgid "Output selection:"
2856 msgstr "ÅðéëïãÞ åîüäïõ:"
2857
2858 #: nis/nis_print.c:319
2859 #, c-format
2860 msgid "Owner         : %s\n"
2861 msgstr "ÉäéïêôÞôçò   : %s\n"
2862
2863 #: nis/nis_print.c:127
2864 msgid "PRIVATE\n"
2865 msgstr "ÉÄÉÙÔÉÊÏ\n"
2866
2867 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:757 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2868 msgid "Package not installed"
2869 msgstr "Ôï ðáêÝôï äåí åãêáôáóôÜèçêå"
2870
2871 #: nscd/nscd_conf.c:83
2872 #, c-format
2873 msgid "Parse error: %s"
2874 msgstr "ÓöÜëìá åðåîåñãáóßáò: %s"
2875
2876 #: nis/nis_error.c:55
2877 msgid "Partial success"
2878 msgstr "ÌåñéêÞ åðéôõ÷ßá"
2879
2880 #: nis/nis_error.c:63
2881 msgid "Passed object is not the same object on server"
2882 msgstr "Ôï ðåñáóìÝíï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé ôï ßäéï áíôéêåßìåíï óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2883
2884 #: elf/ldconfig.c:287
2885 #, c-format
2886 msgid "Path `%s' given more than once"
2887 msgstr ""
2888
2889 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
2890 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:816 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
2891 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
2892 msgid "Permission denied"
2893 msgstr "¶ñíçóç ðñüóâáóçò"
2894
2895 #: sysdeps/generic/siglist.h:71
2896 msgid "Power failure"
2897 msgstr "Áðïôõ÷ßá ôñïöïäïóßáò"
2898
2899 #: posix/regex.c:1126
2900 msgid "Premature end of regular expression"
2901 msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2902
2903 #: elf/ldconfig.c:127
2904 msgid "Print cache"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: nscd/nscd.c:89
2908 msgid "Print current configuration statistic"
2909 msgstr "ÅìöÜíéóç óôáôéóôéêþí ôùí ôñå÷ïõóþí ñõèìßóåùí"
2910
2911 #: locale/programs/localedef.c:107
2912 msgid "Print more messages"
2913 msgstr "ÅìöÜíéóç ðåñéóóüôåñùí ìçíõìÜôùí"
2914
2915 #: argp/argp-parse.c:154
2916 msgid "Print program version"
2917 msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
2918
2919 #: nis/nis_error.c:30
2920 msgid "Probable success"
2921 msgstr "ÐéèáíÞ åðéôõ÷ßá"
2922
2923 #: nis/nis_error.c:32
2924 msgid "Probably not found"
2925 msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
2926
2927 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53 sysdeps/generic/siglist.h:53
2928 msgid "Profiling timer expired"
2929 msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò âåëôéóôïðïßçóçò Ýëçîå"
2930
2931 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
2932 msgid "Protocol driver not attached"
2933 msgstr "Ï ïäçãüò ðñùôïêüëëïõ äåí Ý÷åé ðñïóêïëëçèåß"
2934
2935 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:677 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
2936 msgid "Protocol error"
2937 msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ"
2938
2939 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2940 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:356 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
2941 msgid "Protocol family not supported"
2942 msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ äåí õðïóôçñßæåôáé"
2943
2944 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2945 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2946 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:329
2947 msgid "Protocol not available"
2948 msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï ôï ðñùôüêïëëï"
2949
2950 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2951 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2952 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2953 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:336 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2954 msgid "Protocol not supported"
2955 msgstr "Ôï ðñùôüêïëëï äåí õðïóôçñßæåôáé"
2956
2957 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2958 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2959 msgid "Protocol wrong type for socket"
2960 msgstr "ËÜèïò ôýðïò ðñùôïêüëïõ ãéá ôçí õðïäï÷Þ(socket)"
2961
2962 #: nis/nis_error.c:65
2963 msgid "Query illegal for named table"
2964 msgstr "Ìç áðïäåêôÞ áíáæÞôçóç ãéá ôï äïèÝíôá ðßíáêá"
2965
2966 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29 sysdeps/generic/siglist.h:31
2967 msgid "Quit"
2968 msgstr "¸îïäïò"
2969
2970 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:773
2971 msgid "RFS specific error"
2972 msgstr "ÓõãêåêñéìÝíï ìå RFS óöÜëìá"
2973
2974 #. TRANS ???
2975 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:540
2976 msgid "RPC bad procedure for program"
2977 msgstr "RPC êáêÞ äéáäéêáóßá ãéá ðñüãñáììá"
2978
2979 #: nis/ypclnt.c:790
2980 msgid "RPC failure on NIS operation"
2981 msgstr "Áðïôõ÷ßá RPC óå ëåéôïõñãßá ôïõ NIS"
2982
2983 #. TRANS ???
2984 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:530
2985 msgid "RPC program not available"
2986 msgstr "Ôï ðñüãñáììá RPC äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
2987
2988 #. TRANS ???
2989 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
2990 msgid "RPC program version wrong"
2991 msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC ðñïãñÜììáôïò äåí åßíáé óùóôÞ"
2992
2993 #. TRANS ???
2994 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:520
2995 msgid "RPC struct is bad"
2996 msgstr "Ç RPC äïìÞ äåí åßíáé óùóôÞ"
2997
2998 #. TRANS ???
2999 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:525
3000 msgid "RPC version wrong"
3001 msgstr "Ç Ýêäïóç ôïõ RPC äåí åßíáé óùóôÞ"
3002
3003 #: sunrpc/clnt_perr.c:271
3004 msgid "RPC: (unknown error code)"
3005 msgstr "RPC: (Üãíùóôïò êùäéêüò óöÜëìáôïò)"
3006
3007 #: sunrpc/clnt_perr.c:190
3008 msgid "RPC: Authentication error"
3009 msgstr "RPC: ÓöÜëìá ðéóôïðïßçóçò"
3010
3011 #: sunrpc/clnt_perr.c:170
3012 msgid "RPC: Can't decode result"
3013 msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áðïêùäéêïðïéçèåß ôï áðïôÝëåóìá"
3014
3015 #: sunrpc/clnt_perr.c:166
3016 msgid "RPC: Can't encode arguments"
3017 msgstr "RPC: Äåí åßíáé äõíáôüí íá êùäéêïðïéçèïýí ïé ðáñÜìåôñïé"
3018
3019 #: sunrpc/clnt_perr.c:230
3020 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
3021 msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá (ìç êáèïñéóìÝíï óöÜëìá)"
3022
3023 #: sunrpc/clnt_perr.c:186
3024 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
3025 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
3026
3027 #: sunrpc/clnt_perr.c:222
3028 msgid "RPC: Port mapper failure"
3029 msgstr "RPC: Áðïôõ÷ßá áíôéóôïé÷Ýá èõñþí"
3030
3031 #: sunrpc/clnt_perr.c:202
3032 msgid "RPC: Procedure unavailable"
3033 msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìç äéáäéêáóßá"
3034
3035 #: sunrpc/clnt_perr.c:226
3036 msgid "RPC: Program not registered"
3037 msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3038
3039 #: sunrpc/clnt_perr.c:194
3040 msgid "RPC: Program unavailable"
3041 msgstr "RPC: Ìç äéáèÝóéìï ðñüãñáììá"
3042
3043 #: sunrpc/clnt_perr.c:198
3044 msgid "RPC: Program/version mismatch"
3045 msgstr "RPC: Áíáíôéóôïé÷åßá ðñüãñáììáôïò/Ýêäïóçò"
3046
3047 #: sunrpc/clnt_perr.c:210
3048 msgid "RPC: Remote system error"
3049 msgstr "RPC: ÓöÜëìá áðïìáêñõíóìÝíïõ óõóôÞìáôïò"
3050
3051 #: sunrpc/clnt_perr.c:206
3052 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
3053 msgstr "RPC: Ï äéáêïìéóôÞò äåí ìðïñåß íá áðïêùäéêïðïéÞóåé ôéò ðáñáìÝôñïõò"
3054
3055 #: sunrpc/clnt_perr.c:163
3056 msgid "RPC: Success"
3057 msgstr "RPC: Åðéôõ÷ßá"
3058
3059 #: sunrpc/clnt_perr.c:182
3060 msgid "RPC: Timed out"
3061 msgstr "RPC: ËÞîç ÷ñüíïõ"
3062
3063 #: sunrpc/clnt_perr.c:178
3064 msgid "RPC: Unable to receive"
3065 msgstr "RPC: Áäõíáìßá ëÞøçò"
3066
3067 #: sunrpc/clnt_perr.c:174
3068 msgid "RPC: Unable to send"
3069 msgstr "RPC: Áäõíáìßá áðïóôïëÞò"
3070
3071 #: sunrpc/clnt_perr.c:214
3072 msgid "RPC: Unknown host"
3073 msgstr "RPC: ¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
3074
3075 #: sunrpc/clnt_perr.c:218
3076 msgid "RPC: Unknown protocol"
3077 msgstr "RPC: ¶ãíùóôï ðñùôüêïëï"
3078
3079 #: nis/nis_print.c:185
3080 #, c-format
3081 msgid "RSA (%d bits)\n"
3082 msgstr "RSA (%d bit)\n"
3083
3084 #: elf/dl-sym.c:68 elf/dl-sym.c:125
3085 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
3086 msgstr "Ôï RTLD_NEXT ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôïí êþäéêá äåí öïñôþèçêå äõíáìéêÜ"
3087
3088 #: elf/sprof.c:84
3089 msgid "Read and display shared object profiling data"
3090 msgstr "ÁíÜãíùóç êáé åìöÜíéóç äåäïìÝíùí ðñïößë äéáìïéñáæüìåíïõ áíôéêåéìÝíïõ"
3091
3092 #: nscd/nscd.c:84
3093 msgid "Read configuration data from NAME"
3094 msgstr "ÁíÜãíùóç äåäïìÝíùí ñýèìéóçò áðü ôï ÏÍÏÌÁ"
3095
3096 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
3097 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:219 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
3098 msgid "Read-only file system"
3099 msgstr "Áíáãíþóéìï-ìüíï óýóôçìá áñ÷åßùí"
3100
3101 #: string/strsignal.c:67
3102 #, c-format
3103 msgid "Real-time signal %d"
3104 msgstr "ÓÞìá ðñáãìáôéêïý-÷ñüíïõ %d"
3105
3106 #: posix/regex.c:1129
3107 msgid "Regular expression too big"
3108 msgstr "Ðïëý ìåãÜëç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3109
3110 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:829 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
3111 msgid "Remote I/O error"
3112 msgstr "ÁðïìáêñõóìÝíï óöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
3113
3114 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:785 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
3115 msgid "Remote address changed"
3116 msgstr "Ç áðïìáêñõóìÝíç äéåýèõíóç Üëëáîå"
3117
3118 #: inet/ruserpass.c:182
3119 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
3120 msgstr "Áðïìáêñýíåôå ôï óõíèçìáôéêü Þ êÜíôå ôï áñ÷åßï ìç-áíáãíþóéìï áðü ôïõò Üëëïõò."
3121
3122 #: elf/cache.c:394
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "Renaming of %s to %s failed"
3125 msgstr "áðïôõ÷ßá áíôéóôïß÷éóçò êåöáëßäùí ôìçìÜôùí"
3126
3127 #: elf/sprof.c:532
3128 #, c-format
3129 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
3130 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíïßãìáôïò îáíÜ ôïõ äéáìïéñáæïìÝíïõ áíôéêåéìÝíïõ `%s'"
3131
3132 #: nis/nis_print.c:171
3133 msgid "Replicate :\n"
3134 msgstr "ÁíáðáñáãùãÞ :\n"
3135
3136 #: argp/argp-help.c:1639
3137 #, c-format
3138 msgid "Report bugs to %s.\n"
3139 msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá óôï %s.\n"
3140
3141 #: catgets/gencat.c:233 debug/pcprofiledump.c:181 iconv/iconv_prog.c:337 locale/programs/locale.c:256
3142 #: locale/programs/localedef.c:297 malloc/memusagestat.c:602
3143 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
3144 msgstr "ÁíáöÝñáôå óöÜëìáôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï `glibcbug' ðñüãñáììá óôï <bugs@gnu.org>.\n"
3145
3146 #: nis/ypclnt.c:788
3147 msgid "Request arguments bad"
3148 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
3149
3150 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
3151 msgid "Reserved for future use"
3152 msgstr "ÐáñáêñáôçìÝíï ãéá ìåëëïíôéêÞ ÷ñÞóç"
3153
3154 #: resolv/herror.c:67
3155 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
3156 msgstr "ÓöÜëìá áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí 0 (êáíÝíá óöÜëìá)"
3157
3158 #: resolv/herror.c:107
3159 msgid "Resolver internal error"
3160 msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
3161
3162 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
3163 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
3164 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
3165 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
3166 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:98
3167 msgid "Resource deadlock avoided"
3168 msgstr "Áðïöåý÷èçêå áäéÝîïäï óöÜëìá ðüñùí"
3169
3170 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55 sysdeps/generic/siglist.h:74
3171 msgid "Resource lost"
3172 msgstr "Ï ðüñïò ÷Üèçêå"
3173
3174 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
3175 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
3176 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
3177 #. TRANS
3178 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
3179 #. TRANS
3180 #. TRANS @itemize @bullet
3181 #. TRANS @item
3182 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
3183 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
3184 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
3185 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
3186 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
3187 #. TRANS
3188 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
3189 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
3190 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
3191 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
3192 #. TRANS
3193 #. TRANS @item
3194 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
3195 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
3196 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
3197 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
3198 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
3199 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
3200 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
3201 #. TRANS and return to its command loop.
3202 #. TRANS @end itemize
3203 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:280 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
3204 msgid "Resource temporarily unavailable"
3205 msgstr "Ï ðüñïò åßíáé ðñïóùñéíÜ ìç äéáèÝóéìïò"
3206
3207 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
3208 msgid "Result too large"
3209 msgstr "Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3210
3211 #: nis/nis_error.c:48
3212 msgid "Results sent to callback proc"
3213 msgstr "Ôá áðïôåëÝóìáôá óôÜëèçêáí óôç äéáäéêáóßá áíÜäñáóçò"
3214
3215 #: elf/sprof.c:87
3216 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
3217 msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
3218
3219 #: nis/nis_print.c:34
3220 msgid "SUNYP"
3221 msgstr "SUNYP"
3222
3223 #: nis/nis_print.c:266
3224 #, c-format
3225 msgid "Search Path         : %s\n"
3226 msgstr "ÌïíïðÜôé ÁíáæÞôçóçò: %s\n"
3227
3228 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37 sysdeps/generic/siglist.h:38
3229 msgid "Segmentation fault"
3230 msgstr "ÓöÜëìá êáôÜôìçóçò (segmentation fault)"
3231
3232 #: nis/nis_error.c:36
3233 msgid "Server busy, try again"
3234 msgstr "Ï åîõðçñåôçôÞò åßíáé áðáó÷ïëçìÝíïò, äïêéìÜóôå îáíÜ"
3235
3236 #: nis/nis_error.c:42
3237 msgid "Server out of memory"
3238 msgstr "Ç ìíÞìç ôïõ åîõðçñåôçôÞ åîáíôëÞèçêå"
3239
3240 #: sunrpc/clnt_perr.c:336
3241 msgid "Server rejected credential"
3242 msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå äéáðéóôåõôÞñéï"
3243
3244 #: sunrpc/clnt_perr.c:344
3245 msgid "Server rejected verifier"
3246 msgstr "Ï äéáêïìéóôÞò áðÝññéøå åîáêñéâùôÞ"
3247
3248 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3249 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
3250 msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
3251
3252 #: argp/argp-parse.c:95
3253 msgid "Set the program name"
3254 msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
3255
3256 #: nscd/nscd.c:88
3257 msgid "Shut the server down"
3258 msgstr "ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ åîõðçñåôçôÞ"
3259
3260 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
3261 msgid "Signal 0"
3262 msgstr "ÓÞìá 0"
3263
3264 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
3265 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:312 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
3266 msgid "Socket operation on non-socket"
3267 msgstr "Ëåéôïõñãßá õðïäï÷Þò óå ìç-õðïäï÷Þ"
3268
3269 #. TRANS The socket type is not supported.
3270 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:341 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
3271 msgid "Socket type not supported"
3272 msgstr "Ï ôýðïò ôçò õðïäï÷Þò äåí õðïóôçñßæåôáé"
3273
3274 #. TRANS A network connection was aborted locally.
3275 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:395 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
3276 msgid "Software caused connection abort"
3277 msgstr "Ôï ëïãéóìéêü ðñïêÜëåóå áêýñùóç óýíäåóçò"
3278
3279 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
3280 msgid "Sorry. You are not root\n"
3281 msgstr "Óõããíþìç. Äåí åßóôå äéá÷åéñéóôÞò\n"
3282
3283 #: locale/programs/localedef.c:95
3284 msgid "Source definitions are found in FILE"
3285 msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
3286
3287 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:765 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
3288 msgid "Srmount error"
3289 msgstr "ÓöÜëìá srmount"
3290
3291 #: sysdeps/generic/siglist.h:66
3292 msgid "Stack fault"
3293 msgstr "ÓöÜëìá óôïßâáò"
3294
3295 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
3296 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
3297 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
3298 #. TRANS the NFS file system on the local host.
3299 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
3300 msgid "Stale NFS file handle"
3301 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ðéá NFS ÷åéñéóôÞò áñ÷åßïõ"
3302
3303 #: nscd/nscd.c:87
3304 msgid "Start NUMBER threads"
3305 msgstr "¸íáñîç ÁÑÉÈÌÏÓ íçìÜôùí"
3306
3307 #: nis/nis_print.c:362
3308 #, c-format
3309 msgid "Status            : %s\n"
3310 msgstr "ÊáôÜóôáóç         : %s\n"
3311
3312 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44 sysdeps/generic/siglist.h:44
3313 msgid "Stopped"
3314 msgstr "ÓôáìÜôçóå"
3315
3316 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43 sysdeps/generic/siglist.h:43
3317 msgid "Stopped (signal)"
3318 msgstr "ÓôáìÜôçóå (óÞìá)"
3319
3320 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47 sysdeps/generic/siglist.h:47
3321 msgid "Stopped (tty input)"
3322 msgstr "ÓôáìÜôçóå (åßóïäïò tty)"
3323
3324 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48 sysdeps/generic/siglist.h:48
3325 msgid "Stopped (tty output)"
3326 msgstr "ÓôáìÜôçóå (Ýîïäïò tty)"
3327
3328 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
3329 msgid "Streams pipe error"
3330 msgstr "ÓöÜëìá óùëÞíùóçò ñïÞò"
3331
3332 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:813 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
3333 msgid "Structure needs cleaning"
3334 msgstr "Ç äïìÞ ÷ñåéÜæåôáé êáèÜñéóìá"
3335
3336 #: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:786 nis/ypclnt.c:860 posix/regex.c:1084 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:20
3337 msgid "Success"
3338 msgstr "Åðéôõ÷ßá"
3339
3340 #: nss/getent.c:703
3341 msgid "Supported databases:"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: locale/programs/localedef.c:106
3345 msgid "Suppress warnings and information messages"
3346 msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
3347
3348 #: locale/programs/localedef.c:94
3349 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
3350 msgstr "Ôá óõìâïëéêÜ ïíüìáôá ÷áñáêôÞñùí äçëþèçêáí óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
3351
3352 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
3353 msgid "System error"
3354 msgstr "ÓöÜëìá óõóôÞìáôïò"
3355
3356 #: locale/programs/locale.c:65
3357 msgid "System information:"
3358 msgstr "Ðëçñïöïñßåò óõóôÞìáôïò:"
3359
3360 #: nis/ypclnt.c:866
3361 msgid "System resource allocation failure"
3362 msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3363
3364 #: locale/programs/localedef.c:292
3365 #, c-format
3366 msgid ""
3367 "System's directory for character maps : %s\n"
3368 "                       repertoire maps: %s\n"
3369 "                       locale path    : %s\n"
3370 "%s"
3371 msgstr ""
3372 "ÊáôÜëïãïò óõóôÞìáôïò ãéá ðßíáêåò ÷áñáêôÞñùí: %s\n"
3373 "                         ñåðåñôüñéá ðéíÜêùí: %s\n"
3374 "                 ìïíïðÜôé ôïðéêþí ñõèìßóåùí: %s\n"
3375 "%s"
3376
3377 #: nscd/nscd.c:90
3378 msgid "TABLE"
3379 msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ"
3380
3381 #: nis/nis_print.c:118
3382 msgid "TABLE\n"
3383 msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ\n"
3384
3385 #: nscd/nscd.c:92
3386 msgid "TABLE,yes"
3387 msgstr "ÐÉÍÁÊÁÓ,íáé"
3388
3389 #: nis/nis_print.c:263
3390 #, c-format
3391 msgid "Table Type          : %s\n"
3392 msgstr "Ôýðïò Ðßíáêá        : %s\n"
3393
3394 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
3395 msgid "Temporary failure in name resolution"
3396 msgstr "ÐñïóùñéíÞ áðïôõ÷ßá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ïíüìáôïò"
3397
3398 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41 sysdeps/generic/siglist.h:41
3399 msgid "Terminated"
3400 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå"
3401
3402 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
3403 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
3404 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
3405 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
3406 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
3407 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:198 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
3408 msgid "Text file busy"
3409 msgstr "Áñ÷åßï êåéìÝíïõ óå ÷ñÞóç"
3410
3411 #: iconv/iconv_prog.c:627
3412 #, fuzzy
3413 msgid ""
3414 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
3415 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
3416 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
3417 "listed with several different names (aliases).\n"
3418 "\n"
3419 "  "
3420 msgstr ""
3421 "Ç åðüìåíç ëßóôá ðåñéÝ÷åé üëá ôá ãíùóôÜ êùäéêïðïéçìÝíá óýíïëá ÷áñáêôÞôùí.\n"
3422 "Áõôü äå óçìáßíåé áíáãêáóôéêÜ üôé üëïé ïé óõíäéáóìïß áõôþí ôùí ïíïìÜôùí ìðïñïýí\n"
3423 "íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óôéò ðáñáìÝôñïõò ãñáììÞò åíôïëþí ÁÐÏ êáé ÓÅ.  ¸íá\n"
3424 "êùäéêïðïéçìÝíï óýíïëï ÷áñáêôÞôùí ìðïñåß íá åìöáíßæåôå ìå ðïëëÜ äéáöïñåôéêÜ\n"
3425 "ïíüìáôá (øåõäþíõìá). ÌåñéêÜ áðü ôá ïíüìáôá äåí åßíáé áðëÜ áëöáñéèìçôéêÜ áëëÜ\n"
3426 "êáíïíéêÝò åêöñÜóåéò êáé ôáéñéÜæïõí ìå ðïéêéëßá ïíïìÜôùí ðïõ ìðïñïýí íá äïèïýí\n"
3427 "ùò ðáñÜìåôñïé óôï ðñüãñáììá.\n"
3428 "\n"
3429 "  "
3430
3431 #: sunrpc/rpc_main.c:1364
3432 msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: nis/nis_print.c:224
3436 msgid "Time to live : "
3437 msgstr "×ñüíïò æùÞò : "
3438
3439 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:681 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
3440 msgid "Timer expired"
3441 msgstr "Ï ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
3442
3443 #: malloc/memusagestat.c:54
3444 msgid "Title string used in output graphic"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: nis/nis_error.c:56
3448 msgid "Too many attributes"
3449 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò éäéüôçôåò"
3450
3451 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
3452 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
3453 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:458
3454 msgid "Too many levels of symbolic links"
3455 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ åðßðåäá óõìâïëéêþí óõíäÝóìùí"
3456
3457 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
3458 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
3459 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
3460 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:226 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
3461 msgid "Too many links"
3462 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß óýíäåóìïé"
3463
3464 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
3465 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
3466 #. TRANS
3467 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
3468 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
3469 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
3470 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
3471 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
3472 msgid "Too many open files"
3473 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá"
3474
3475 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
3476 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
3477 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
3478 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:183
3479 msgid "Too many open files in system"
3480 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
3481
3482 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
3483 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
3484 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
3485 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:488
3486 msgid "Too many processes"
3487 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëÝò äéåñãáóßåò"
3488
3489 #. TRANS ???
3490 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:440 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
3491 msgid "Too many references: cannot splice"
3492 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ðáñáðïìðåßò: áäõíáìßá ìáôßóìáôïò"
3493
3494 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
3495 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
3496 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
3497 msgid "Too many users"
3498 msgstr "ÕðåñâïëéêÜ ðïëëïß ÷ñÞóôåò"
3499
3500 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31 sysdeps/generic/siglist.h:33
3501 msgid "Trace/breakpoint trap"
3502 msgstr "Ðáãßäá Trace/breakpoint"
3503
3504 #: posix/regex.c:1099
3505 msgid "Trailing backslash"
3506 msgstr "Áêïëïõèåß áíÜóôñïöç êÜèåôïò"
3507
3508 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
3509 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
3510 #. TRANS up, before it has connected to the file.
3511 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:615
3512 msgid "Translator died"
3513 msgstr "Ï ìåôáöñáóôÞò ðÝèáíå"
3514
3515 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
3516 #. TRANS @xref{Connecting}.
3517 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:415 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
3518 msgid "Transport endpoint is already connected"
3519 msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíç"
3520
3521 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
3522 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
3523 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
3524 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
3525 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:423 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
3526 msgid "Transport endpoint is not connected"
3527 msgstr "Ç Üêñç ìåôáöïñÜò äåí åßíáé óõíäåäåìÝíç"
3528
3529 #: argp/argp-help.c:1611
3530 #, c-format
3531 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
3532 msgstr "ÄïêéìÜóôå `%s --help' Þ `%s --usage' ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò.\n"
3533
3534 #: nis/nis_print.c:164
3535 #, c-format
3536 msgid "Type : %s\n"
3537 msgstr "Ôýðïò: %s\n"
3538
3539 #: nis/nis_print.c:48
3540 msgid "UNKNOWN"
3541 msgstr "ÁÃÍÙÓÔÏ"
3542
3543 #: nis/nis_error.c:73
3544 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
3545 msgstr "Áäýíáôç ç áõèåíôéêïðïßçóç ôïõ ðåëÜôç NIS+"
3546
3547 #: nis/nis_error.c:72
3548 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
3549 msgstr "Áäýíáôç ç áõèåíôéêïðïßçóç ôïõ åîõðçñåôçôÞ NIS+"
3550
3551 #: nis/nis_error.c:47
3552 msgid "Unable to create callback"
3553 msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéáäéêáóßáò áíÜäñáóçò"
3554
3555 #: nis/nis_error.c:75
3556 msgid "Unable to create process on server"
3557 msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
3558
3559 #: nis/nis_print.c:191
3560 #, c-format
3561 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
3562 msgstr "¶ãíùóôï (åßäïò = %d, bit = %d)\n"
3563
3564 #: inet/ruserpass.c:274
3565 #, c-format
3566 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
3567 msgstr "Áãíùóôï .netrc ëåêôéêü %s"
3568
3569 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
3570 #, c-format
3571 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: nis/ypclnt.c:820
3575 msgid "Unknown NIS error code"
3576 msgstr "¶ãíùóôïò êþäéêáò óöÜëìáôïò NIS"
3577
3578 #: nss/getent.c:771
3579 #, c-format
3580 msgid "Unknown database: %s\n"
3581 msgstr "¶ãíùóôç âÜóç äåäïìÝíùí: %s\n"
3582
3583 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:52
3584 msgid "Unknown error"
3585 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá"
3586
3587 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48 string/../sysdeps/mach/_strerror.c:88
3588 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
3589 msgid "Unknown error "
3590 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá "
3591
3592 #: resolv/herror.c:68
3593 msgid "Unknown host"
3594 msgstr "¶ãíùóôï üíïìá óõóôÞìáôïò"
3595
3596 #: nis/nis_error.c:35
3597 msgid "Unknown object"
3598 msgstr "¶ãíùóôï áíôéêåßìåíï"
3599
3600 #: nscd/nscd_conf.c:187
3601 #, c-format
3602 msgid "Unknown option: %s %s %s"
3603 msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
3604
3605 #: resolv/herror.c:110
3606 msgid "Unknown resolver error"
3607 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá áíáëýôç äéåõèýíóåùí"
3608
3609 #: resolv/herror.c:70
3610 msgid "Unknown server error"
3611 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá äéáêïìéóôÞ"
3612
3613 #: string/strsignal.c:71
3614 #, c-format
3615 msgid "Unknown signal %d"
3616 msgstr "¶ãíùóôï óÞìá %d"
3617
3618 #: misc/error.c:114 timezone/zic.c:384
3619 msgid "Unknown system error"
3620 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá óõóôÞìáôïò"
3621
3622 #: nis/ypclnt.c:868
3623 msgid "Unknown ypbind error"
3624 msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá ypbind"
3625
3626 #: posix/regex.c:1108
3627 msgid "Unmatched ( or \\("
3628 msgstr "Áôáßñéáóôï ( Þ \\("
3629
3630 #: posix/regex.c:1132
3631 msgid "Unmatched ) or \\)"
3632 msgstr "Áôáßñéáóôï ) Þ \\)"
3633
3634 #: posix/regex.c:1105
3635 msgid "Unmatched [ or [^"
3636 msgstr "Áôáßñéáóôï [ Þ [^"
3637
3638 #: posix/regex.c:1111
3639 msgid "Unmatched \\{"
3640 msgstr "Áôáßñéáóôï \\{"
3641
3642 #: posix/getconf.c:819
3643 #, c-format
3644 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3645 msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
3646
3647 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42 sysdeps/generic/siglist.h:42
3648 msgid "Urgent I/O condition"
3649 msgstr "Åðåßãïõóá êáôÜóôáóç åéóüäïõ/åîüäïõ"
3650
3651 #: argp/argp-help.c:1568
3652 msgid "Usage:"
3653 msgstr "×ñÞóç:"
3654
3655 #: posix/getconf.c:731
3656 #, c-format
3657 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
3658 msgstr "×ñÞóç: %s üíïìá_ìåôáâëçôÞò [üíïìá_äéáäñïìÞò]\n"
3659
3660 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
3661 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
3662 msgstr "×ñÞóç: rpcinfo [ -n áñéèì. èýñáò ] -u óýóôçìá  áñéèì. ðñïãñáì. [ áñéèì. Ýêäïóçò ]\n"
3663
3664 #: elf/ldconfig.c:132
3665 msgid "Use CACHE as cache file"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: elf/ldconfig.c:133
3669 msgid "Use CONF as configuration file"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: nscd/nscd.c:92
3673 msgid "Use separate cache for each user"
3674 msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3675
3676 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:55
3677 msgid "User defined signal 1"
3678 msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 1"
3679
3680 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57 sysdeps/generic/siglist.h:56
3681 msgid "User defined signal 2"
3682 msgstr "Êáèïñéæüìåíï áðü ôïí ÷ñÞóôç óÞìá 2"
3683
3684 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:673 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
3685 msgid "Value too large for defined data type"
3686 msgstr "Ç ôéìÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç ãéá êáèïñéóìÝíï ôýðï äåäïìÝíùí"
3687
3688 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52 sysdeps/generic/siglist.h:52
3689 msgid "Virtual timer expired"
3690 msgstr "Ï åéêïíéêüò ÷ñïíïìåôñçôÞò Ýëçîå"
3691
3692 #: timezone/zic.c:1926
3693 msgid "Wild result from command execution"
3694 msgstr "Áãñéï áðïôÝëåóìá áðü ôçí åêôÝëåóç ôçò åíôïëÞò"
3695
3696 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54 sysdeps/generic/siglist.h:54
3697 msgid "Window changed"
3698 msgstr "Ôï ðáñÜèõñï Üëëáîå"
3699
3700 #: locale/programs/locale.c:69
3701 msgid "Write names of available charmaps"
3702 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí óôïõò äéáèÝóéìïõò ðßíáêåò ÷áñáêôÞñùí"
3703
3704 #: locale/programs/locale.c:67
3705 msgid "Write names of available locales"
3706 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí äéáèÝóéìùí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
3707
3708 #: locale/programs/locale.c:71
3709 msgid "Write names of selected categories"
3710 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3711
3712 #: locale/programs/locale.c:72
3713 msgid "Write names of selected keywords"
3714 msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
3715
3716 #: catgets/gencat.c:115
3717 msgid "Write output to file NAME"
3718 msgstr "ÅããñáöÞ åîüäïõ óôï áñ÷åßï ÏÍÏÌÁ"
3719
3720 #: elf/cache.c:366 elf/cache.c:375 elf/cache.c:379
3721 msgid "Writing of cache data failed"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: elf/cache.c:383
3725 msgid "Writing of cache data failed."
3726 msgstr ""
3727
3728 #: catgets/gencat.c:251 elf/ldconfig.c:269 elf/sprof.c:361 iconv/iconv_prog.c:356 locale/programs/locale.c:274
3729 #: locale/programs/localedef.c:316 nscd/nscd.c:292 nscd/nscd_nischeck.c:95 nss/getent.c:68 posix/getconf.c:756
3730 #, c-format
3731 msgid "Written by %s.\n"
3732 msgstr "ÅããñÜöçêå áðü %s.\n"
3733
3734 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:837
3735 msgid "Wrong medium type"
3736 msgstr "ÅóöáëìÝíï åßäïò ìÝóïõ"
3737
3738 #: nis/nis_print.c:40
3739 msgid "X500"
3740 msgstr "X500"
3741
3742 #: nis/nis_print.c:44
3743 msgid "XCHS"
3744 msgstr "XCHS"
3745
3746 #: nis/ypclnt.c:174
3747 #, c-format
3748 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3749 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3750
3751 #: nis/nis_error.c:71
3752 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3753 msgstr "Íáé, ï óêïðüò ôçò æùÞò åßíáé 42."
3754
3755 #. TRANS You did @strong{what}?
3756 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
3757 msgid "You really blew it this time"
3758 msgstr "ÐñáãìáôéêÜ ôçí Ýêáíåò áõôÞ ôç öïñÜ"
3759
3760 #: timezone/zic.c:1088
3761 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3762 msgstr "Ï ÷ñüíïò ôÝëïõò ôçò ãñáììÞò óõíÝ÷éóçò ôçò æþíçò äåí åßíáé ìåôÜ áðü ôï ÷ñüíï ôÝëïõò ôçò ðñïçãïýìåíçò ãñáììÞò"
3763
3764 #: iconv/iconv_prog.c:73
3765 msgid "[FILE...]"
3766 msgstr "[ÁÑ×ÅÉÏ...]"
3767
3768 #: debug/pcprofiledump.c:59
3769 #, fuzzy
3770 msgid "[FILE]"
3771 msgstr "ÁÑ×ÅÉÏ"
3772
3773 #: sunrpc/pmap_clnt.c:72
3774 msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
3775 msgstr "__get_myaddress: ioctl (ëÞøç äéáìüñöùóçò äéáóýíäåóçò)"
3776
3777 #: locale/programs/ld-collate.c:417
3778 #, c-format
3779 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
3780 msgstr ""
3781
3782 #: locale/programs/ld-collate.c:410
3783 #, c-format
3784 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: locale/programs/ld-collate.c:394
3788 #, c-format
3789 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: locale/programs/ld-collate.c:403
3793 #, c-format
3794 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: locale/programs/charmap.c:599 locale/programs/locfile.h:96 locale/programs/repertoire.c:314
3798 #, c-format
3799 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
3800 msgstr "Ï ïñéóìüò `%1$s' äåí ôåëåéþíåé ìå `END %1$s'"
3801
3802 #: locale/programs/ld-collate.c:1268 locale/programs/ld-ctype.c:1454
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
3805 msgstr "Ôá <%s> êáé <%s> åßíáé ìç áðïäåêôÜ ïíüìáôá ãéá üñéï"
3806
3807 #: elf/sprof.c:762
3808 #, c-format
3809 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
3810 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé ôï óùóôü áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë ãéá ôï `%s'"
3811
3812 #: locale/programs/ld-ctype.c:691
3813 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
3817 msgid "ai_family not supported"
3818 msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3819
3820 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
3821 msgid "ai_socktype not supported"
3822 msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3823
3824 #: nscd/nscd.c:130
3825 msgid "already running"
3826 msgstr "åêôåëåßôå Þäç"
3827
3828 #: locale/programs/charmap.c:434 locale/programs/repertoire.c:184
3829 #, c-format
3830 msgid "argument to <%s> must be a single character"
3831 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï <%s> ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3832
3833 #: locale/programs/locfile.c:124
3834 #, c-format
3835 msgid "argument to `%s' must be a single character"
3836 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3837
3838 #: sunrpc/auth_unix.c:311
3839 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3840 msgstr "auth_none.c - Ìïéñáßï ëÜèïò ðáñÜôáîçò"
3841
3842 #: sunrpc/auth_unix.c:106 sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/auth_unix.c:142
3843 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3844 msgstr "authunix_create: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
3845
3846 #: locale/programs/charmap.c:364 locale/programs/locfile.c:118 locale/programs/locfile.c:145
3847 #: locale/programs/repertoire.c:176
3848 msgid "bad argument"
3849 msgstr "êáêü üñéóìá"
3850
3851 #: inet/rcmd.c:424
3852 msgid "bad owner"
3853 msgstr "êáêüò éäéïêôÞôçò"
3854
3855 #: timezone/zic.c:1210
3856 msgid "blank FROM field on Link line"
3857 msgstr "Ëåõêü ðåäßï FROM óå ãñáììÞ Link"
3858
3859 #: timezone/zic.c:1214
3860 msgid "blank TO field on Link line"
3861 msgstr "ëåõêü ðåäßï TO óå ãñáììÞ Link"
3862
3863 #: malloc/mcheck.c:291
3864 msgid "block freed twice\n"
3865 msgstr "ôï ìðëüê åëåõèåñþèçêå äýï öïñÝò\n"
3866
3867 #: malloc/mcheck.c:294
3868 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
3869 msgstr "Ðåñßåñãï mcheck_status, ç âéâëéïèÞêç åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ\n"
3870
3871 #: sunrpc/pmap_rmt.c:186
3872 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
3873 msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç ñõèìßóåéò äéáóýíäåóçò)"
3874
3875 #: sunrpc/pmap_rmt.c:195
3876 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
3877 msgstr "broadcast: ioctl (ëÞøç åíäåßîåéò õðïäï÷Þò)"
3878
3879 #: sunrpc/svc_udp.c:528
3880 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
3881 msgstr "cache_set: áäõíáìßá äÝóìåõóçò íÝïõ rpc_buffer"
3882
3883 #: sunrpc/svc_udp.c:522
3884 msgid "cache_set: victim alloc failed"
3885 msgstr "cache_set: ç åê÷þñçóç èýìáôïò áðÝôõ÷å"
3886
3887 #: sunrpc/svc_udp.c:511
3888 msgid "cache_set: victim not found"
3889 msgstr "cache_set: ôï èýìá äåí âñÝèçêå"
3890