Regenerated from source files
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / ja.po
1 # Messages for GNU libc.
2 # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
3 # GOTO Masanori <gotom@debian.or.jp>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libc 2.1\n"
8 "POT-Creation-Date: 1999-04-01 18:13+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2000-06-23 05:14+09:00\n"
10 "Last-Translator: GOTO Masanori <gotom@debian.or.jp>\n"
11 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: nis/nis_print.c:273
17 msgid "\t\tAccess Rights : "
18 msgstr "\t\t¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â  : "
19
20 #: nis/nis_print.c:271
21 msgid "\t\tAttributes    : "
22 msgstr "\t\t°À­          : "
23
24 #: sunrpc/rpc_main.c:1414
25 #, c-format
26 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
27 msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-D̾Á°[=ÃÍ]] [-i ¥µ¥¤¥º] [-I [-K Éÿô]] [-Y ¥Ñ¥¹] ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
28
29 #: sunrpc/rpc_main.c:1416
30 #, c-format
31 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
32 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë] [ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
33
34 #: sunrpc/rpc_main.c:1419
35 #, c-format
36 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
37 msgstr "\t%s [-n netid]* [-o ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë] [ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
38
39 #: sunrpc/rpc_main.c:1418
40 #, c-format
41 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
42 msgstr "\t%s [-s ¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×]* [-o ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë] [ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
43
44 #: nis/nis_print.c:235
45 msgid "\tAccess rights: "
46 msgstr "\t¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â : "
47
48 #: nis/nis_print.c:293
49 #, c-format
50 msgid "\tEntry data of type %s\n"
51 msgstr "\t¥¨¥ó¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤Î·¿ %s\n"
52
53 #: nis/nis_print.c:171
54 #, c-format
55 msgid "\tName       : %s\n"
56 msgstr "\t̾Á°       : %s\n"
57
58 #: nis/nis_print.c:172
59 msgid "\tPublic Key : "
60 msgstr "\t¸ø³«¸°     : "
61
62 #: nis/nis_print.c:234
63 #, c-format
64 msgid "\tType         : %s\n"
65 msgstr "\t·¿           : %s\n"
66
67 #: nis/nis_print.c:201
68 #, c-format
69 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
70 msgstr "\t¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ (%u)\n"
71
72 #: nis/nis_print.c:269
73 #, c-format
74 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
75 msgstr "\t[%d]\t̾Á°          : %s\n"
76
77 #: nis/nis_print.c:296
78 #, c-format
79 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
80 msgstr "\t[%u] - [%u¥Ð¥¤¥È] "
81
82 #: nscd/nscd_stat.c:153
83 msgid ""
84 "\n"
85 "%s cache:\n"
86 "\n"
87 "%15s  cache is enabled\n"
88 "%15Zd  suggested size\n"
89 "%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
90 "%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
91 "%15ld  cache hits on positive entries\n"
92 "%15ld  cache hits on negative entries\n"
93 "%15ld  cache misses on positive entries\n"
94 "%15ld  cache misses on negative entries\n"
95 "%15ld%% cache hit rate\n"
96 "%15s  check /etc/%s for changes\n"
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "%s ¥­¥ã¥Ã¥·¥å:\n"
100 "\n"
101 "%15s  ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÏÍ­¸ú¤«\n"
102 "%15Zd  ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥º\n"
103 "%15ld  ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤ÊÉÿô\n"
104 "%15ld  ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤ÊÉÿô\n"
105 "%15ld  ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¿ô\n"
106 "%15ld  ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¿ô\n"
107 "%15ld  ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ß¥¹¿ô\n"
108 "%15ld  ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ß¥¹¿ô\n"
109 "%15ld%% ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ò¥Ã¥ÈΨ\n"
110 "%15s  /etc/%s¤ÎÊѹ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«\n"
111
112 #: nis/nis_print.c:251
113 msgid "\nGroup Members :\n"
114 msgstr "\n¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð :\n"
115
116 #: nis/nis_print.c:320
117 msgid "\nTime to Live  : "
118 msgstr "\nÀ¸Â¸»þ´Ö      : "
119
120 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
121 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
122 msgstr "       rpcinfo -b ¥×¥í¥°¥é¥àÈֹ栥С¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ\n"
123
124 #: sunrpc/rpcinfo.c:680
125 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
126 msgstr "       rpcinfo -d ¥×¥í¥°¥é¥àÈֹ栥С¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ\n"
127
128 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
129 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
130 msgstr "       rpcinfo -p [ ¥Û¥¹¥È ]\n"
131
132 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
133 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
134 msgstr ""
135 "       rpcinfo [ -n ¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ ] -t ¥Û¥¹¥È\n"
136 "                              ¥×¥í¥°¥é¥àÈÖ¹æ [ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ ]\n"
137
138 #: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
139 msgid "      no"
140 msgstr "  ¤¤¤¤¤¨"
141
142 #: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
143 msgid "     yes"
144 msgstr "    ¤Ï¤¤"
145
146 #: nis/nis_print.c:344
147 #, c-format
148 msgid "    Data Length = %u\n"
149 msgstr "    ¥Ç¡¼¥¿Ä¹    = %u\n"
150
151 #: nis/nis_print_group_entry.c:121
152 msgid "    Explicit members:\n"
153 msgstr "    ÌÀ¼¨Åª¥á¥ó¥Ð:\n"
154
155 #: nis/nis_print_group_entry.c:145 nis/nis_print_group_entry.c:161
156 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
157 msgstr "    ÌÀ¼¨ÅªÈó¥á¥ó¥Ð:\n"
158
159 #: nis/nis_print_group_entry.c:129
160 msgid "    Implicit members:\n"
161 msgstr "    °ÅÌÛŪ¥á¥ó¥Ð:\n"
162
163 #: nis/nis_print_group_entry.c:153
164 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
165 msgstr "    °ÅÌÛŪÈó¥á¥ó¥Ð:\n"
166
167 #: nis/nis_print_group_entry.c:126
168 msgid "    No explicit members\n"
169 msgstr "    ÈóÌÀ¼¨Åª¥á¥ó¥Ð\n"
170
171 #: nis/nis_print_group_entry.c:150
172 msgid "    No explicit nonmembers\n"
173 msgstr "    ÈóÌÀ¼¨ÅªÈó¥á¥ó¥Ð\n"
174
175 #: nis/nis_print_group_entry.c:134
176 msgid "    No implicit members\n"
177 msgstr "    Èó°ÅÌÛŪ¥á¥ó¥Ð\n"
178
179 #: nis/nis_print_group_entry.c:158
180 msgid "    No implicit nonmembers\n"
181 msgstr "    Èó°ÅÌÛŪÈó¥á¥ó¥Ð\n"
182
183 #: nis/nis_print_group_entry.c:142
184 msgid "    No recursive members\n"
185 msgstr "    ÈóºÆµ¢Åª¥á¥ó¥Ð\n"
186
187 #: nis/nis_print_group_entry.c:166
188 msgid "    No recursive nonmembers\n"
189 msgstr "    ÈóºÆµ¢ÅªÈó¥á¥ó¥Ð\n"
190
191 #: nis/nis_print_group_entry.c:137
192 msgid "    Recursive members:\n"
193 msgstr "    ºÆµ¢Åª¥á¥ó¥Ð:\n"
194
195 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
196 msgid "   program vers proto   port\n"
197 msgstr "   ¥×¥í¥°¥é¥à ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥È¥³¥ë ¥Ý¡¼¥È\n"
198
199 #: argp/argp-help.c:1575
200 msgid "  or: "
201 msgstr " Ëô¤Ï: "
202
203 #: timezone/zic.c:421
204 #, c-format
205 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
206 msgstr " (\"%s\"¤«¤é¤Îµ¬Â§, %d¹Ô)"
207
208 #: argp/argp-help.c:1587
209 msgid " [OPTION...]"
210 msgstr " [¥ª¥×¥·¥ç¥ó...]"
211
212 #: locale/programs/ld-collate.c:370 locale/programs/ld-ctype.c:1291
213 msgid " done\n"
214 msgstr " ½ªÎ»\n"
215
216 #: timezone/zic.c:418
217 #, c-format
218 msgid "\"%s\", line %d: %s"
219 msgstr "\"%s\", %d¹Ô: %s"
220
221 #: timezone/zic.c:958
222 #, c-format
223 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
224 msgstr "\"Zone %s\"¹Ô¤È -l ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏƱ»þ»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
225
226 #: timezone/zic.c:966
227 #, c-format
228 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
229 msgstr "\"Zone %s\"¹Ô¤È -p ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏƱ»þ»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
230
231 #: sunrpc/rpc_main.c:1399
232 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
233 msgstr "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀ¸À®¥Õ¥é¥°¤Ë¤Ï\"ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë\"¤¬É¬ÍפǤ¹.\n"
234
235 #: argp/argp-help.c:210
236 #, c-format
237 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
238 msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¤ÏÃͤ¬É¬ÍפǤ¹"
239
240 #: argp/argp-help.c:219
241 #, c-format
242 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
243 msgstr "%.*s: ÉÔÌÀ¤Ê ARGP_HELP_FMT ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿"
244
245 #: timezone/zic.c:768
246 #, c-format
247 msgid "%s in ruleless zone"
248 msgstr "%s in ruleless zone"
249
250 #: assert/assert.c:51
251 #, c-format
252 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
253 msgstr "%s%s%s:%u: %s%s`%s'¤ÎÃÇÄê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿.\n"
254
255 #: assert/assert-perr.c:52
256 #, c-format
257 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
258 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sͽ´ü¤·¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼: %s.\n"
259
260 #: stdio-common/psignal.c:47
261 #, c-format
262 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
263 msgstr "%s%sÉÔÌÀ¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë(%d)¤Ç¤¹\n"
264
265 #: timezone/zic.c:2201
266 #, c-format
267 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
268 msgstr "%s: %d ¤ÏÀµ¤·¤¯µ­¹æ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
269
270 #: locale/programs/charmap.c:261
271 #, c-format
272 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
273 msgstr "%s: <mb_cur_max>¤Ï<mb_cur_min>¤è¤êÂ礭¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
274
275 #: sunrpc/rpc_main.c:421
276 #, c-format
277 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
278 msgstr "%s: C ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï½ªÎ»¥³¡¼¥É %d ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
279
280 #: sunrpc/rpc_main.c:418
281 #, c-format
282 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
283 msgstr "%s: C ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë %d ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
284
285 #: timezone/zic.c:1469
286 #, c-format
287 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
288 msgstr "%s: %s¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
289
290 #: timezone/zic.c:2179
291 #, c-format
292 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
293 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê%s¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
294
295 #: timezone/zic.c:620
296 #, c-format
297 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
298 msgstr "%s: %s¤«¤é%s¤Ø¥ê¥ó¥¯¤òÄ¥¤ì¤Þ¤»¤ó: %s\n"
299
300 #: timezone/zic.c:794
301 #, c-format
302 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
303 msgstr "%s: %s¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
304
305 #: timezone/zic.c:1459
306 #, c-format
307 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
308 msgstr "%s: %s¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
309
310 #: timezone/zic.c:863
311 #, c-format
312 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
313 msgstr "%s: %s¤ò¥¯¥í¡¼¥ºÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
314
315 #: timezone/zic.c:856
316 #, c-format
317 msgid "%s: Error reading %s\n"
318 msgstr "%s: %s¤ÎÆɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼\n"
319
320 #: timezone/zdump.c:266
321 #, c-format
322 msgid "%s: Error writing "
323 msgstr "%s: ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼ "
324
325 #: timezone/zic.c:1535
326 #, c-format
327 msgid "%s: Error writing %s\n"
328 msgstr "%s: %s¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹\n"
329
330 #: timezone/zic.c:841
331 #, c-format
332 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
333 msgstr "%s: ±¼ÉÃ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ë Leap ¹Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
334
335 #: timezone/zic.c:359
336 #, c-format
337 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
338 msgstr "%s: ¥á¥â¥ê¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
339
340 #: timezone/zic.c:524
341 #, c-format
342 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
343 msgstr "%s: -L ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
344
345 #: timezone/zic.c:484
346 #, c-format
347 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
348 msgstr "%s: -d ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
349
350 #: timezone/zic.c:494
351 #, c-format
352 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
353 msgstr "%s: -l ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
354
355 #: timezone/zic.c:504
356 #, c-format
357 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
358 msgstr "%s: -p ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
359
360 #: timezone/zic.c:514
361 #, c-format
362 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
363 msgstr "%s: -y ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
364
365 #: argp/argp-parse.c:640
366 #, c-format
367 msgid "%s: Too many arguments\n"
368 msgstr "%s: °ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
369
370 #: login/programs/database.c:129
371 #, c-format
372 msgid "%s: cannot get modification time"
373 msgstr "%s: ¹¹¿·»þ¹ï¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
374
375 #: timezone/zic.c:1900
376 #, c-format
377 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
378 msgstr "%s: ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï'%s', ·ë²Ì¤Ï %d¤Ç¤·¤¿\n"
379
380 #: locale/programs/charmap.c:677 locale/programs/locfile.c:1008
381 #, c-format
382 msgid "%s: error in state machine"
383 msgstr "%s: ¾õÂÖµ¡³£Ãæ¤Ç¥¨¥é¡¼"
384
385 #: posix/getopt.c:784
386 #, c-format
387 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
388 msgstr "%s: ÉÔÀµ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹ -- %c\n"
389
390 #: posix/getopt.c:787
391 #, c-format
392 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
393 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹ -- %c\n"
394
395 #: posix/getopt.c:707
396 #, c-format
397 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
398 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó`%c%s'¤Ï°ú¿ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
399
400 #: posix/getopt.c:677
401 #, c-format
402 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
403 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó`%s'¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¤¹\n"
404
405 #: posix/getopt.c:725 posix/getopt.c:898
406 #, c-format
407 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
408 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó`%s'¤Ë¤Ï°ú¿ô¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
409
410 #: posix/getopt.c:702
411 #, c-format
412 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
413 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó`--%s'¤Ï°ú¿ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
414
415 #: posix/getopt.c:882
416 #, c-format
417 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
418 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó`-W %s'¤Ï°ú¿ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
419
420 #: posix/getopt.c:864
421 #, c-format
422 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
423 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó `-W %s' ¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¹\n"
424
425 #: posix/getopt.c:817 posix/getopt.c:947
426 #, c-format
427 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
428 msgstr "%s: ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï°ú¿ô¤¬É¬ÍפǤ¹ -- %c\n"
429
430 #: sunrpc/rpc_main.c:287
431 #, c-format
432 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
433 msgstr "%s: ½ÐÎϤ¬ %s ¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹\n"
434
435 #: timezone/zic.c:848 timezone/zic.c:1262 timezone/zic.c:1287
436 #, c-format
437 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
438 msgstr "%s: ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯: ÉÔÅö¤Ê l_value(%d)¤Ç¤¹\n"
439
440 #: locale/programs/charmap.c:684 locale/programs/repertoire.c:289
441 #, c-format
442 msgid "%s: premature end of file"
443 msgstr "%s ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ªÃ¼¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹"
444
445 #: sunrpc/rpc_main.c:294
446 #, c-format
447 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
448 msgstr "%s: %s¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó: %m\n"
449
450 #: posix/getopt.c:758
451 #, c-format
452 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
453 msgstr "%s: Ç§¼±¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó`%c%s'¤Ç¤¹\n"
454
455 #: posix/getopt.c:754
456 #, c-format
457 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
458 msgstr "%s: Ç§¼±¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó`--%s'¤Ç¤¹\n"
459
460 #: timezone/zic.c:443
461 #, c-format
462 msgid ""
463 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
464 "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
465 msgstr ""
466 "%s: »ÈÍÑË¡¤Ï %s [ -s ] [ -v ] [ -l ¥í¡¼¥«¥ë»þ¹ï ] [ -p posixrules ] [ -d ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê ]\n"
467 "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ ... ]\n"
468
469 #: timezone/zdump.c:174
470 #, c-format
471 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
472 msgstr "%s: »ÈÍÑË¡¤Ï %s [ -v ] [ -c ¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ ] ¥¾¡¼¥ó̾ ¡Å¡Å\n"
473
474 #: sunrpc/rpc_main.c:306
475 #, c-format
476 msgid "%s: while writing output %s: %m"
477 msgstr "%s: ½ÐÎÏ %s ¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ: %m"
478
479 #: argp/argp-parse.c:164
480 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
481 msgstr "(¥×¥í¥°¥é¥à¥¨¥é¡¼) Ì¤ÃΤΥС¼¥¸¥ç¥ó!?"
482
483 #: argp/argp-parse.c:781
484 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
485 msgstr "(¥×¥í¥°¥é¥à¥¨¥é¡¼) ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïǧ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹!?"
486
487 #: nis/nis_print.c:129
488 msgid "(Unknown object)\n"
489 msgstr "(ÉÔÌÀ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹)\n"
490
491 #: sunrpc/clnt_perr.c:124
492 #, c-format
493 msgid "(unknown authentication error - %d)"
494 msgstr "(ÉÔÌÀ¤Êǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ - %d)"
495
496 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
497 msgid "(unknown)"
498 msgstr "(ÉÔÌÀ)"
499
500 #: elf/sprof.c:574
501 #, c-format
502 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
503 msgstr "*** ¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤Ï strip ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ¾ÜºÙ¤Ê²òÀϤ¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó\n"
504
505 #: catgets/gencat.c:266
506 msgid "*standard input*"
507 msgstr "*ɸ½àÆþÎÏ*"
508
509 #: catgets/gencat.c:120
510 msgid ""
511 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
512 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
513 msgstr ""
514 "-o ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë [ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë]...\n"
515 "[½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë [ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë]...]"
516
517 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:796
518 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
519 msgid ".lib section in a.out corrupted"
520 msgstr "a.out Ãæ¤Î .lib ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
521
522 #: sunrpc/clnt_perr.c:110 sunrpc/clnt_perr.c:131
523 #, c-format
524 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
525 msgstr "; low ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó = %lu, high ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó = %lu"
526
527 #: sunrpc/clnt_perr.c:117
528 msgid "; why = "
529 msgstr "; why = "
530
531 #: locale/programs/charset.c:98
532 #, c-format
533 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
534 msgstr "<%s> ¤È <%s> ¤ÏÈϰϤȤ·¤ÆÉÔÀµ¤Ê̾Á°¤Ç¤¹"
535
536 #: locale/programs/ld-ctype.c:342
537 #, c-format
538 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
539 msgstr "<SP> Ê¸»ú¤Ï¥¯¥é¥¹ `%s' ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó"
540
541 #: locale/programs/ld-ctype.c:330
542 #, c-format
543 msgid "<SP> character not in class `%s'"
544 msgstr "<SP> Ê¸»ú¤Ï¥¯¥é¥¹ `%s' ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
545
546 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
547 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
548 #. TRANS @c Don't change it.
549 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:621
550 msgid "?"
551 msgstr "?"
552
553 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
554 msgid "Aborted"
555 msgstr "¥¢¥Ü¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿"
556
557 #: nis/nis_print.c:318
558 msgid "Access Rights : "
559 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â  : "
560
561 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:792
562 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
563 msgid "Accessing a corrupted shared library"
564 msgstr "²õ¤ì¤¿¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
565
566 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
567 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
568 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
569 msgid "Address already in use"
570 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï´û¤Ë»ÈÍÑÃæ¤Ç¤¹"
571
572 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:30
573 msgid "Address family for hostname not supported"
574 msgstr "hostname¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
575
576 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
577 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
578 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
579 msgid "Address family not supported by protocol"
580 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Ï¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
581
582 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
583 msgid "Address family not supported by protocol family"
584 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Ï¥×¥í¥È¥³¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
585
586 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:760
587 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
588 msgid "Advertise error"
589 msgstr "Advertise¥¨¥é¡¼"
590
591 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
592 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
593 msgid "Alarm clock"
594 msgstr "¥¢¥é¡¼¥à¥¯¥í¥Ã¥¯"
595
596 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
597 msgid "Anode table overflow"
598 msgstr "¥¢¥Î¡¼¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼"
599
600 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
601 msgid "Arg list too long"
602 msgstr "°ú¿ô¥ê¥¹¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
603
604 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
605 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
606 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
607 #. TRANS GNU system.
608 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:69
609 msgid "Argument list too long"
610 msgstr "°ú¿ô¥ê¥¹¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
611
612 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
613 msgid "Argument out of domain"
614 msgstr "°ú¿ô¥ê¥¹¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
615
616 #: nis/nis_error.c:65
617 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
618 msgstr "¶õ¤Ç¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
619
620 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
621 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
622 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸Â³¦°Ê¾å¤Î¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ø¥ê¥ó¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
623
624 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
625 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
626 msgstr "¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿²á¤®¤ë¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ø¥ê¥ó¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
627
628 #: sunrpc/clnt_perr.c:273
629 msgid "Authentication OK"
630 msgstr "ǧ¾Ú OK"
631
632 #. TRANS ???
633 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
634 msgid "Authentication error"
635 msgstr "ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹"
636
637 #: nis/nis_print.c:105
638 msgid "BOGUS OBJECT\n"
639 msgstr "BOGUS OBJECT\n"
640
641 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
642 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
643 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:114
644 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
645 msgid "Bad address"
646 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹"
647
648 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
649 msgid "Bad exchange descriptor"
650 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤Ç¤¹"
651
652 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
653 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
654 #. TRANS versa).
655 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:82
656 msgid "Bad file descriptor"
657 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ç¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤Ç¤¹"
658
659 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
660 msgid "Bad file number"
661 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëÈÖ¹æ¤Ç¤¹"
662
663 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
664 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
665 msgid "Bad font file format"
666 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ç¤¹"
667
668 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:640
669 msgid "Bad message"
670 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹"
671
672 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
673 msgid "Bad request code"
674 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊÍ׵ᥳ¡¼¥É¤Ç¤¹"
675
676 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
677 msgid "Bad request descriptor"
678 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊÍ×µá¥Ç¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤Ç¤¹"
679
680 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
681 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
682 msgid "Bad system call"
683 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ë¤Ç¤¹"
684
685 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
686 msgid "Bad value for ai_flags"
687 msgstr "ai_flags ¤ÎÃͤ¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
688
689 #: locale/programs/localedef.c:105
690 msgid "Be strictly POSIX conform"
691 msgstr "¸·Ì©¤ËPOSIXµ¬³Ê¤Ë½¾¤¦"
692
693 #: nis/nis_print.c:301
694 msgid "Binary data\n"
695 msgstr "¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ç¡¼¥¿\n"
696
697 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
698 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
699 #. TRANS system in Unix gives this error.
700 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:121
701 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
702 msgid "Block device required"
703 msgstr "¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹"
704
705 #: sunrpc/pmap_rmt.c:347
706 msgid "Broadcast poll problem"
707 msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È poll ÌäÂê"
708
709 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
710 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
711 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
712 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
713 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
714 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
715 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
716 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
717 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
718 msgid "Broken pipe"
719 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤¬ÀÚÃǤµ¤ì¤Þ¤·¤¿"
720
721 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
722 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
723 msgid "Bus error"
724 msgstr "¥Ð¥¹¥¨¥é¡¼"
725
726 #: nis/nis_print.c:45
727 msgid "CDS"
728 msgstr "CDS"
729
730 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
731 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
732 msgid "CPU time limit exceeded"
733 msgstr "CPU»þ´ÖÀ©¸Â¤òĶ²á¤·¤Þ¤·¤¿"
734
735 #: nis/nis_error.c:32
736 msgid "Cache expired"
737 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
738
739 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:788
740 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
741 msgid "Can not access a needed shared library"
742 msgstr "ɬÍפʶ¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
743
744 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
745 msgid "Can not exec a shared library directly"
746 msgstr "¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÏľÀܼ¹ԤǤ­¤Þ¤»¤ó"
747
748 #: nis/ypclnt.c:769
749 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
750 msgstr "¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ò°·¤¦¥µ¡¼¥Ð¤Ø¥Ð¥¤¥ó¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
751
752 #: nis/ypclnt.c:781
753 msgid "Can't communicate with portmapper"
754 msgstr "¥Ý¡¼¥È¥Þ¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÄÌ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
755
756 #: nis/ypclnt.c:783
757 msgid "Can't communicate with ypbind"
758 msgstr "ypbind¤ÈÄÌ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
759
760 #: nis/ypclnt.c:785
761 msgid "Can't communicate with ypserv"
762 msgstr "ypserv¤ÈÄÌ¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
763
764 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
765 #. TRANS because its capacity is full.
766 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:103
767 msgid "Cannot allocate memory"
768 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
769
770 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
771 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
772 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
773 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:373
774 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
775 msgid "Cannot assign requested address"
776 msgstr "Í׵ᥢ¥É¥ì¥¹¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó"
777
778 #: sunrpc/pmap_rmt.c:264
779 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
780 msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥ÈRPC¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥±¥Ã¥È¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
781
782 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:804
783 msgid "Cannot exec a shared library directly"
784 msgstr "¶¦Í­¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÏľÀܼ¹ԤǤ­¤Þ¤»¤ó"
785
786 #: sunrpc/rpc_main.c:1404
787 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
788 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®¥Õ¥é¥°¤ÏÊ£¿ô»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
789
790 #: sunrpc/pmap_rmt.c:360
791 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
792 msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î±þÅú¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Þ¤»¤ó"
793
794 #: sunrpc/pmap_clnt.c:74
795 msgid "Cannot register service"
796 msgstr "¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
797
798 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
799 msgid "Cannot send after socket shutdown"
800 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¤òÊĤ¸¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ÏÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
801
802 #. TRANS The socket has already been shut down.
803 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:434
804 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
805 msgstr "žÁ÷Àè¤òÊĤ¸¤¿¸å¤ËÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
806
807 #: sunrpc/pmap_rmt.c:322
808 msgid "Cannot send broadcast packet"
809 msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È¥Ñ¥±¥Ã¥È¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
810
811 #: sunrpc/pmap_rmt.c:271
812 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
813 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó SO_BROADCAST ¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
814
815 #: sunrpc/rpc_main.c:1191
816 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
817 msgstr "ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊ£¿ô»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
818
819 #: sunrpc/rpc_main.c:1361
820 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
821 msgstr "inetd ¥Õ¥é¥°¤È¤È¤â¤Ë netid ¥Õ¥é¥°¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó!\n"
822
823 #: sunrpc/rpc_main.c:1373
824 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
825 msgstr "TIRPC ¤Ê¤·¤Ë netid ¥Õ¥é¥°¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó!\n"
826
827 #: sunrpc/rpc_main.c:1380
828 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
829 msgstr "¿··Á¼°¤ò¤â¤Ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Õ¥é¥°¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó!\n"
830
831 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
832 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
833 msgid "Channel number out of range"
834 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈֹ椬Èϰϳ°¤Ç¤¹"
835
836 #: nis/nis_print.c:264
837 #, c-format
838 msgid "Character Separator : %c\n"
839 msgstr "ʸ»ú¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿      : %c\n"
840
841 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
842 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
843 msgid "Child exited"
844 msgstr "»Ò¥×¥í¥»¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹"
845
846 #: sunrpc/clnt_perr.c:283
847 msgid "Client credential too weak"
848 msgstr "¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¿®Ç¤¤¬¼å¤¹¤®¤Þ¤¹"
849
850 #: nis/nis_print.c:266
851 msgid "Columns             :\n"
852 msgstr "¥«¥é¥à              :\n"
853
854 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:768
855 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
856 msgid "Communication error on send"
857 msgstr "Á÷¿®Ãæ¤ÎÄÌ¿®¥¨¥é¡¼"
858
859 #: locale/programs/localedef.c:113
860 msgid "Compile locale specification"
861 msgstr "¥í¥±¡¼¥ë»ÅÍͤò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë"
862
863 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
864 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:631
865 msgid "Computer bought the farm"
866 msgstr "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¡ÖÀï»à¡×¤·¤Þ¤·¤¿"
867
868 #: locale/programs/ld-ctype.c:1253
869 msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
870 msgstr "ʸ»ú¥¯¥é¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤ò·×»»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹..."
871
872 #: locale/programs/ld-collate.c:336
873 msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
874 msgstr "ʸ»ú¾È¹ç¾ðÊó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤ò·×»»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹..."
875
876 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
877 #. TRANS it is not running the requested service).
878 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:451
879 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
880 msgid "Connection refused"
881 msgstr "Àܳ¤òµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿"
882
883 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
884 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
885 #. TRANS protocol violation.
886 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:401
887 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
888 msgid "Connection reset by peer"
889 msgstr "Àܳ¤ò¾¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
890
891 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
892 #. TRANS the timeout period.
893 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
894 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
895 msgid "Connection timed out"
896 msgstr "Àܳ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹"
897
898 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
899 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
900 msgid "Continued"
901 msgstr "·Ñ³"
902
903 #: iconv/iconv_prog.c:66
904 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
905 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÊÑ´¹¤¹¤ë."
906
907 #: db2/makedb.c:58
908 msgid "Convert key to lower case"
909 msgstr "¥­¡¼¤ò¾®Ê¸»ú¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë"
910
911 #: catgets/gencat.c:236 db2/makedb.c:242 elf/sprof.c:359
912 #: iconv/iconv_prog.c:294 locale/programs/locale.c:267
913 #: locale/programs/localedef.c:404 nscd/nscd.c:223 nss/getent.c:65
914 #: posix/getconf.c:624
915 #, c-format
916 msgid ""
917 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
918 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
919 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
920 msgstr ""
921 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
922 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
923 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
924 "¤³¤ì¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£ÍøÍѵöÂú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥½¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
925 "¾¦¶ÈÀ­¤äÆÃÄê¤ÎÌÜŪ¤Ø¤ÎŬ¹çÀ­¤ÎÇ¡²¿¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÌµÊݾڤǤ¹¡£ \n"
926
927 #: nscd/nscd_conf.c:167
928 #, c-format
929 msgid "Could not create log file \"%s\""
930 msgstr "¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë\"%s\"¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿"
931
932 #: catgets/gencat.c:107
933 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
934 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ëÄêµÁ¤ò´Þ¤ó¤À C ¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥¡¥¤¥ë NAME ¤òºîÀ®¤¹¤ë"
935
936 #: locale/programs/localedef.c:104
937 msgid "Create output even if warning messages were issued"
938 msgstr "·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½ÐÎϤòºîÀ®¤¹¤ë"
939
940 #: db2/makedb.c:68
941 msgid "Create simple DB database from textual input."
942 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥ÈÆþÎϤ«¤é¥·¥ó¥×¥ë¤ÊDB¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë."
943
944 #: nis/nis_print.c:322
945 #, c-format
946 msgid "Creation Time : %s"
947 msgstr "ºîÀ®»þ¹ï      : %s"
948
949 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
950 msgid "Cross-device link"
951 msgstr "¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯"
952
953 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:89
954 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:159
955 #, c-format
956 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
957 msgstr "¥Í¥Ã¥È̾ %s ¤Î DES ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
958
959 #: nis/nis_print.c:111
960 msgid "DIRECTORY\n"
961 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê\n"
962
963 #: nis/nis_print.c:41
964 msgid "DNANS"
965 msgstr "DNANS"
966
967 #: nis/nis_print.c:37
968 msgid "DNS"
969 msgstr "DNS"
970
971 #: nis/nis_error.c:51
972 msgid "Database for table does not exist"
973 msgstr "¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó"
974
975 #: nis/ypclnt.c:795
976 msgid "Database is busy"
977 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¥Ó¥¸¡¼¾õÂ֤Ǥ¹"
978
979 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
980 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
981 msgstr "¥Ç¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ò¸¡ÃÎ/²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿"
982
983 #: nis/nis_print.c:225
984 msgid "Default Access rights :\n"
985 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â :\n"
986
987 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
988 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
989 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
990 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:429
991 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
992 msgid "Destination address required"
993 msgstr "Á÷¿®À襢¥É¥ì¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹"
994
995 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
996 msgid "Device busy"
997 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥Ó¥¸¡¼¾õÂ֤Ǥ¹"
998
999 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
1000 msgid "Device not a stream"
1001 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥à·¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1002
1003 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
1004 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
1005 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
1006 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
1007 #. TRANS computer.
1008 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
1009 msgid "Device not configured"
1010 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1011
1012 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1013 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1014 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1015 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:128
1016 msgid "Device or resource busy"
1017 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¥Ó¥¸¡¼¾õÂ֤Ǥ¹"
1018
1019 #: nis/nis_print.c:179
1020 #, c-format
1021 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
1022 msgstr "Diffie-Hellmann (%d ¥Ó¥Ã¥È)\n"
1023
1024 #: nis/nis_print.c:315
1025 #, c-format
1026 msgid "Directory     : %s\n"
1027 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê  : %s\n"
1028
1029 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
1030 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
1031 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:480
1032 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
1033 msgid "Directory not empty"
1034 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¶õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1035
1036 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
1037 msgid "Disc quota exceeded"
1038 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯»ÈÍÑÎÌÀ©¸Â¤òĶ²á¤·¤Þ¤·¤¿"
1039
1040 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
1041 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:498
1042 msgid "Disk quota exceeded"
1043 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯»ÈÍÑÎÌÀ©¸Â¤òĶ²á¤·¤Þ¤·¤¿"
1044
1045 #: nscd/nscd.c:80
1046 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
1047 msgstr "¥Õ¥©¡¼¥¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¸½ºß¤Îtty¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
1048
1049 #: db2/makedb.c:61
1050 msgid "Do not print messages while building database"
1051 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ºîÀ®Ãæ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
1052
1053 #: catgets/gencat.c:109
1054 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1055 msgstr "´û¸¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢¶¯À©Åª¤Ë¿·¤·¤¤½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹"
1056
1057 #: nis/ypclnt.c:841
1058 msgid "Domain not bound"
1059 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1060
1061 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
1062 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
1063 msgid "EMT trap"
1064 msgstr "EMT ¥È¥é¥Ã¥×"
1065
1066 #: nis/nis_print.c:120
1067 msgid "ENTRY\n"
1068 msgstr "¥¨¥ó¥È¥ê\n"
1069
1070 #: nis/nis_print.c:299
1071 msgid "Encrypted data\n"
1072 msgstr "°Å¹æ²½¥Ç¡¼¥¿\n"
1073
1074 #: nis/nis_error.c:52
1075 msgid "Entry/table type mismatch"
1076 msgstr "¥¨¥ó¥È¥ê¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î·¿¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
1077
1078 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:29
1079 msgid "Error 0"
1080 msgstr "¥¨¥é¡¼ 0"
1081
1082 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
1083 msgid "Error 100"
1084 msgstr "¥¨¥é¡¼ 100"
1085
1086 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
1087 msgid "Error 101"
1088 msgstr "¥¨¥é¡¼ 101"
1089
1090 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
1091 msgid "Error 102"
1092 msgstr "¥¨¥é¡¼ 102"
1093
1094 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
1095 msgid "Error 103"
1096 msgstr "¥¨¥é¡¼ 103"
1097
1098 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
1099 msgid "Error 104"
1100 msgstr "¥¨¥é¡¼ 104"
1101
1102 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
1103 msgid "Error 105"
1104 msgstr "¥¨¥é¡¼ 105"
1105
1106 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
1107 msgid "Error 106"
1108 msgstr "¥¨¥é¡¼ 106"
1109
1110 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
1111 msgid "Error 107"
1112 msgstr "¥¨¥é¡¼ 107"
1113
1114 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
1115 msgid "Error 108"
1116 msgstr "¥¨¥é¡¼ 108"
1117
1118 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
1119 msgid "Error 109"
1120 msgstr "¥¨¥é¡¼ 109"
1121
1122 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
1123 msgid "Error 110"
1124 msgstr "¥¨¥é¡¼ 110"
1125
1126 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
1127 msgid "Error 111"
1128 msgstr "¥¨¥é¡¼ 111"
1129
1130 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
1131 msgid "Error 112"
1132 msgstr "¥¨¥é¡¼ 112"
1133
1134 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
1135 msgid "Error 113"
1136 msgstr "¥¨¥é¡¼ 113"
1137
1138 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
1139 msgid "Error 114"
1140 msgstr "¥¨¥é¡¼ 114"
1141
1142 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
1143 msgid "Error 115"
1144 msgstr "¥¨¥é¡¼ 115"
1145
1146 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
1147 msgid "Error 116"
1148 msgstr "¥¨¥é¡¼ 116"
1149
1150 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
1151 msgid "Error 117"
1152 msgstr "¥¨¥é¡¼ 117"
1153
1154 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
1155 msgid "Error 118"
1156 msgstr "¥¨¥é¡¼ 118"
1157
1158 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
1159 msgid "Error 119"
1160 msgstr "¥¨¥é¡¼ 119"
1161
1162 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
1163 msgid "Error 136"
1164 msgstr "¥¨¥é¡¼ 136"
1165
1166 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
1167 msgid "Error 142"
1168 msgstr "¥¨¥é¡¼ 142"
1169
1170 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
1171 msgid "Error 58"
1172 msgstr "¥¨¥é¡¼ 58"
1173
1174 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
1175 msgid "Error 59"
1176 msgstr "¥¨¥é¡¼ 59"
1177
1178 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
1179 msgid "Error 72"
1180 msgstr "¥¨¥é¡¼ 72"
1181
1182 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
1183 msgid "Error 73"
1184 msgstr "¥¨¥é¡¼ 73"
1185
1186 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
1187 msgid "Error 75"
1188 msgstr "¥¨¥é¡¼ 75"
1189
1190 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
1191 msgid "Error 76"
1192 msgstr "¥¨¥é¡¼ 76"
1193
1194 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
1195 msgid "Error 91"
1196 msgstr "¥¨¥é¡¼ 91"
1197
1198 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
1199 msgid "Error 92"
1200 msgstr "¥¨¥é¡¼ 92"
1201
1202 #: nis/nis_error.c:56
1203 msgid "Error in RPC subsystem"
1204 msgstr "RPC¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥àÆ⥨¥é¡¼"
1205
1206 #: nis/nis_error.c:66
1207 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
1208 msgstr "NIS+ ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¥¨¥é¡¼¡£NIS+ ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?"
1209
1210 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:56
1211 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:67
1212 msgid "Error in unknown error system: "
1213 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥¨¥é¡¼:"
1214
1215 #: nis/nis_error.c:59
1216 msgid "Error while talking to callback proc"
1217 msgstr "¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥·¡¼¥¸¥ã¤ÈÄÌ¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿"
1218
1219 #: inet/ruserpass.c:161
1220 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1221 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥Õ¥¡¥¤¥ë.netrc¤¬Â¾¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤ßµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1222
1223 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:728
1224 msgid "Exchange full"
1225 msgstr "Exchange full"
1226
1227 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1228 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1229 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:75
1230 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
1231 msgid "Exec format error"
1232 msgstr "¼Â¹Ô·Á¼°¥¨¥é¡¼"
1233
1234 #: locale/programs/localedef.c:191
1235 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1236 msgstr "Ã×̿Ū¥¨¥é¡¼: ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï`_POSIX2_LOCALEDEF'¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1237
1238 #: locale/programs/localedef.c:95 locale/programs/localedef.c:97
1239 #: locale/programs/localedef.c:99
1240 msgid "FILE"
1241 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1242
1243 #: locale/programs/localedef.c:100
1244 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1245 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë̾¤«¤éUCS4ÃͤؤΥޥåԥ󥰤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
1246
1247 #: sunrpc/clnt_perr.c:287
1248 msgid "Failed (unspecified error)"
1249 msgstr "¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿(¸¶°øÉÔÆÃÄê¤Î¥¨¥é¡¼)"
1250
1251 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:780
1252 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
1253 msgid "File descriptor in bad state"
1254 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ç¥¹¥¯¥×¥ê¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Î¾õÂ֤ˤ¢¤ê¤Þ¤¹"
1255
1256 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1257 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1258 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:134
1259 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
1260 msgid "File exists"
1261 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤¹"
1262
1263 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
1264 msgid "File locking deadlock"
1265 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹"
1266
1267 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:744
1268 msgid "File locking deadlock error"
1269 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹"
1270
1271 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
1272 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
1273 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
1274 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:464
1275 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
1276 msgid "File name too long"
1277 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
1278
1279 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
1280 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
1281 msgid "File size limit exceeded"
1282 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â¤òĶ²á¤·¤Þ¤·¤¿"
1283
1284 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
1285 msgid "File table overflow"
1286 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼"
1287
1288 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
1289 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
1290 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
1291 msgid "File too large"
1292 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹"
1293
1294 #: nis/nis_error.c:37
1295 msgid "First/next chain broken"
1296 msgstr "ºÇ½é/¼¡¤Î¥Á¥§¥¤¥ó¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1297
1298 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
1299 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
1300 msgid "Floating point exception"
1301 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»Îã³°¤Ç¤¹"
1302
1303 #: nis/nis_error.c:67
1304 msgid "Full resync required for directory"
1305 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÂФ¹¤ëÁ´ÂΤκƠsync ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿"
1306
1307 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
1308 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
1309 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
1310 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
1311 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
1312 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:575
1313 msgid "Function not implemented"
1314 msgstr "´Ø¿ô¤Ï¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1315
1316 #: nis/nis_print.c:114
1317 msgid "GROUP\n"
1318 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×\n"
1319
1320 #: argp/argp-help.c:231
1321 #, c-format
1322 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
1323 msgstr "ARGP_HELP_FMT Ãæ¤Ë¤´¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: %s"
1324
1325 #: catgets/gencat.c:115
1326 msgid ""
1327 "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1328 "is -, output is written to standard output.\n"
1329 msgstr ""
1330 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¿¥í¥°¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹.\\v¤â¤·ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë - ¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢ÆþÎϤÏɸ½àÆþÎϤ«¤éÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë - ¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¢\n"
1331 "½ÐÎϤÏɸ½à½ÐÎϤؽñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹.\n"
1332
1333 #: nis/nis_error.c:36
1334 msgid "Generic system error"
1335 msgstr "°ìÈÌŪ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼"
1336
1337 #: locale/programs/locale.c:75
1338 msgid "Get locale-specific information."
1339 msgstr "¥í¥±¡¼¥ë¸ÇÍ­¾ðÊó¤òÆÀ¤ë."
1340
1341 #: argp/argp-parse.c:88
1342 msgid "Give a short usage message"
1343 msgstr "û¤¤»ÈÍÑÊýË¡¤Îɽ¼¨"
1344
1345 #: argp/argp-parse.c:87
1346 msgid "Give this help list"
1347 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤Îɽ¼¨"
1348
1349 #. TRANS This error code has no purpose.
1350 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:636
1351 msgid "Gratuitous error"
1352 msgstr "ÉÔɬÍפʥ¨¥é¡¼"
1353
1354 #: nis/nis_print.c:317
1355 #, c-format
1356 msgid "Group         : %s\n"
1357 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×      : %s\n"
1358
1359 #: nis/nis_print.c:248
1360 msgid "Group Flags :"
1361 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥é¥°:"
1362
1363 #: nis/nis_print_group_entry.c:113
1364 #, c-format
1365 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
1366 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥¨¥ó¥È¥ê \"%s.%s\" ¥°¥ë¡¼¥×:\n"
1367
1368 #: argp/argp-parse.c:91
1369 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
1370 msgstr "SECS Éäǥϥ󥰠(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È 3600)"
1371
1372 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
1373 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
1374 msgid "Hangup"
1375 msgstr "¥Ï¥ó¥°¥¢¥Ã¥×"
1376
1377 #: nscd/grpcache.c:238
1378 #, c-format
1379 msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
1380 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥­¥ã¥Ã¥·¥åÃæ¤Ë \"%d\" ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1381
1382 #: nscd/pwdcache.c:235
1383 #, c-format
1384 msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
1385 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë \"%d\" ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1386
1387 #: nscd/grpcache.c:210
1388 #, c-format
1389 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
1390 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë \"%s\" ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1391
1392 #: nscd/hstcache.c:297 nscd/hstcache.c:328 nscd/hstcache.c:362
1393 #: nscd/hstcache.c:395
1394 #, c-format
1395 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
1396 msgstr "¥Û¥¹¥È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë \"%s\" ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1397
1398 #: nscd/pwdcache.c:207
1399 #, c-format
1400 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
1401 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë \"%s\" ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó!"
1402
1403 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
1404 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:469
1405 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
1406 msgid "Host is down"
1407 msgstr "¥Û¥¹¥È¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1408
1409 #: resolv/herror.c:75
1410 msgid "Host name lookup failure"
1411 msgstr "¥Û¥¹¥È̾¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1412
1413 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
1414 msgid "I/O error"
1415 msgstr "I/O¥¨¥é¡¼"
1416
1417 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
1418 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
1419 msgid "I/O possible"
1420 msgstr "I/O¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤¹"
1421
1422 #: db2/makedb.c:71
1423 msgid ""
1424 "INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
1425 "-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
1426 "-u INPUT-FILE"
1427 msgstr ""
1428 "ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
1429 "-o ½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
1430 "-u ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1431
1432 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
1433 msgid "IOT trap"
1434 msgstr "IOT¥È¥é¥Ã¥×"
1435
1436 #: nis/nis_print.c:35
1437 msgid "IVY"
1438 msgstr "IVY"
1439
1440 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:644
1441 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
1442 msgid "Identifier removed"
1443 msgstr "¼±Ê̻Ҥò½üµî¤·¤Þ¤·¤¿"
1444
1445 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
1446 msgid "Illegal byte sequence"
1447 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥Ð¥¤¥È¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤¹"
1448
1449 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
1450 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
1451 msgid "Illegal instruction"
1452 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊÌ¿Îá¤Ç¤¹"
1453
1454 #: nis/nis_error.c:61
1455 msgid "Illegal object type for operation"
1456 msgstr "Áàºî¤ËÂФ¹¤ëÉÔÀµ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹"
1457
1458 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
1459 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
1460 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
1461 msgid "Illegal seek"
1462 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥·¡¼¥¯¤Ç¤¹"
1463
1464 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
1465 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
1466 #. TRANS
1467 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
1468 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
1469 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:556
1470 msgid "Inappropriate file type or format"
1471 msgstr "ÉÔŬÀڤʥե¡¥¤¥ë·Á¼°¤«¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¹"
1472
1473 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
1474 #. TRANS modes on an ordinary file.
1475 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:188
1476 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
1477 msgid "Inappropriate ioctl for device"
1478 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂФ·¤ÆÉÔŬÀÚ¤Êioctl¤Ç¤¹"
1479
1480 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
1481 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
1482 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
1483 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
1484 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
1485 #. TRANS for information on process groups and these signals.
1486 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:607
1487 msgid "Inappropriate operation for background process"
1488 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥×¥í¥»¥¹¤ËÂФ·¤ÆÉÔŬÀÚ¤ÊÁàºî¤Ç¤¹"
1489
1490 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
1491 msgid "Information request"
1492 msgstr "¾ðÊóÍ×µá"
1493
1494 #: iconv/iconv_prog.c:57
1495 msgid "Information:"
1496 msgstr "¾ðÊó:"
1497
1498 #: locale/programs/localedef.c:94
1499 msgid "Input Files:"
1500 msgstr "ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
1501
1502 #: iconv/iconv_prog.c:54
1503 msgid "Input/Output format specification:"
1504 msgstr "ÆþÎÏ/½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î»ØÄê:"
1505
1506 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
1507 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
1508 msgid "Input/output error"
1509 msgstr "ÆþÎÏ/½ÐÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹"
1510
1511 #: nis/ypclnt.c:775
1512 msgid "Internal NIS error"
1513 msgstr "NISÆâÉô¥¨¥é¡¼"
1514
1515 #: nis/ypclnt.c:839
1516 msgid "Internal ypbind error"
1517 msgstr "ypbindÆâÉô¥¨¥é¡¼"
1518
1519 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
1520 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
1521 msgid "Interrupt"
1522 msgstr "³ä¤ê¹þ¤ß"
1523
1524 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
1525 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
1526 #. TRANS again.
1527 #. TRANS
1528 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
1529 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
1530 #. TRANS Primitives}.
1531 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:47
1532 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
1533 msgid "Interrupted system call"
1534 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ë³ä¤ê¹þ¤ß"
1535
1536 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:684
1537 msgid "Interrupted system call should be restarted"
1538 msgstr "³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ë¤ÏºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹"
1539
1540 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
1541 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
1542 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:164
1543 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
1544 msgid "Invalid argument"
1545 msgstr "̵¸ú¤Ê°ú¿ô¤Ç¤¹"
1546
1547 #: posix/regex.c:1024
1548 msgid "Invalid back reference"
1549 msgstr "̵¸ú¤Ê¸åÊý»²¾È¤Ç¤¹"
1550
1551 #: posix/regex.c:1022
1552 msgid "Invalid character class name"
1553 msgstr "̵¸ú¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥¯¥é¥¹Ì¾¤Ç¤¹"
1554
1555 #: sunrpc/clnt_perr.c:275
1556 msgid "Invalid client credential"
1557 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¿®Ç¤¤Ç¤¹"
1558
1559 #: sunrpc/clnt_perr.c:279
1560 msgid "Invalid client verifier"
1561 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È³Îǧ¤Ç¤¹"
1562
1563 #: posix/regex.c:1021
1564 msgid "Invalid collation character"
1565 msgstr "̵¸ú¤Ê¾È¹çʸ»ú¤Ç¤¹"
1566
1567 #: posix/regex.c:1028
1568 msgid "Invalid content of \\{\\}"
1569 msgstr "̵¸ú¤Ê \\{\\} ¤ÎÆâÍƤǤ¹"
1570
1571 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
1572 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
1573 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
1574 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:141
1575 msgid "Invalid cross-device link"
1576 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥í¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹"
1577
1578 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:720
1579 msgid "Invalid exchange"
1580 msgstr "̵¸ú¤Ê¸ò´¹¤Ç¤¹"
1581
1582 #: nis/nis_error.c:44
1583 msgid "Invalid object for operation"
1584 msgstr "Áàºî¤ËÂФ¹¤ë̵¸ú¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹"
1585
1586 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
1587 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
1588 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:597
1589 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
1590 msgstr "̵¸ú¤Þ¤¿¤ÏÉÔ´°Á´¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¥ï¥¤¥Éʸ»ú¤Ç¤¹"
1591
1592 #: posix/regex.c:1031
1593 msgid "Invalid preceding regular expression"
1594 msgstr "̵¸ú¤ÊÁ°½Ò¤ÎÀµµ¬É½¸½¤Ç¤¹"
1595
1596 #: posix/regex.c:1029
1597 msgid "Invalid range end"
1598 msgstr "̵¸ú¤Ê½ªÃ¼ÈϰϤǤ¹"
1599
1600 #: posix/regex.c:1020
1601 msgid "Invalid regular expression"
1602 msgstr "̵¸ú¤ÊÀµµ¬É½¸½¤Ç¤¹"
1603
1604 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:736
1605 msgid "Invalid request code"
1606 msgstr "̵¸ú¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥³¡¼¥É¤Ç¤¹"
1607
1608 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:724
1609 msgid "Invalid request descriptor"
1610 msgstr "̵¸ú¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤Ç¤¹"
1611
1612 #: sunrpc/clnt_perr.c:285
1613 msgid "Invalid server verifier"
1614 msgstr "̵¸ú¤Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼Ç§¾Ú¼Ô¤Ç¤¹"
1615
1616 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:740
1617 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
1618 msgid "Invalid slot"
1619 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¹¥í¥Ã¥È¤Ç¤¹"
1620
1621 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
1622 #. TRANS or create or remove hard links to it.
1623 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:158
1624 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
1625 msgid "Is a directory"
1626 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹"
1627
1628 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
1629 msgid "Is a name file"
1630 msgstr "̾Á°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹"
1631
1632 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:824
1633 msgid "Is a named type file"
1634 msgstr "̾Á°ÉÕ¤­¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹"
1635
1636 #: nis/nis_print.c:187
1637 msgid "Kerberos.\n"
1638 msgstr "Kerberos.\n"
1639
1640 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
1641 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
1642 msgid "Killed"
1643 msgstr "¶¯À©½ªÎ»"
1644
1645 #: nis/nis_print.c:123
1646 msgid "LINK\n"
1647 msgstr "LINK\n"
1648
1649 #: nis/nis_local_names.c:125
1650 #, c-format
1651 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
1652 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %2$s ¤Î UID %1$d ¤ËÂФ¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥¨¥ó¥È¥ê¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1653
1654 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:716
1655 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
1656 msgid "Level 2 halted"
1657 msgstr "¥ì¥Ù¥ë2¤ÏÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿"
1658
1659 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:692
1660 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
1661 msgid "Level 2 not synchronized"
1662 msgstr "¥ì¥Ù¥ë2¤ÏƱ´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1663
1664 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:696
1665 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
1666 msgid "Level 3 halted"
1667 msgstr "¥ì¥Ù¥ë3¤ÏÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿"
1668
1669 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:700
1670 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
1671 msgid "Level 3 reset"
1672 msgstr "¥ì¥Ù¥ë3¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿"
1673
1674 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:656
1675 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
1676 msgid "Link has been severed"
1677 msgstr "¥ê¥ó¥¯¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1678
1679 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:704
1680 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
1681 msgid "Link number out of range"
1682 msgstr "¥ê¥ó¥¯¿ô¤¬Èϰϳ°¤Ç¤¹"
1683
1684 #: nis/nis_error.c:53
1685 msgid "Link points to illegal name"
1686 msgstr "¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÔÀµ¤Ê̾Á°¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1687
1688 #: nis/nis_print.c:282
1689 msgid "Linked Object Type : "
1690 msgstr "¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È·¿ : "
1691
1692 #: nis/nis_print.c:284
1693 #, c-format
1694 msgid "Linked to : %s\n"
1695 msgstr "¥ê¥ó¥¯Àè : %s\n"
1696
1697 #: nis/ypclnt.c:787
1698 msgid "Local domain name not set"
1699 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥É¥á¥¤¥ó̾¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1700
1701 #: nis/ypclnt.c:777
1702 msgid "Local resource allocation failure"
1703 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥ê¥½¡¼¥¹³ÎÊݤμºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1704
1705 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:752
1706 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
1707 msgid "Machine is not on the network"
1708 msgstr "¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1709
1710 #: nis/nis_error.c:45
1711 msgid "Malformed name, or illegal name"
1712 msgstr "ÉÔÅö, ¤Þ¤¿¤ÏÉÔÀµ¤Ê̾Á°¤Ç¤¹"
1713
1714 #: argp/argp-help.c:1186
1715 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
1716 msgstr "¥í¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Çɬ¿Ü¤Þ¤¿Ç¤°Õ¤Î°ú¿ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂбþ¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êɬ¿Ü¤Þ¤¿¤ÏǤ°Õ¤Ç¤¹."
1717
1718 #: nis/nis_print.c:168
1719 msgid "Master Server :\n"
1720 msgstr "¥Þ¥¹¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð:\n"
1721
1722 #: nis/nis_error.c:75
1723 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
1724 msgstr "¥Þ¥¹¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¤Ï¥Ó¥¸¡¼¤Ç¤¹¡¢full dump rescheduled."
1725
1726 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
1727 msgid "Memory allocation failure"
1728 msgstr "¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1729
1730 #: posix/regex.c:1030
1731 msgid "Memory exhausted"
1732 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò»È¤¤¿Ô¤·¤Þ¤·¤¿"
1733
1734 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
1735 msgid "Message tables full"
1736 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
1737
1738 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
1739 #. TRANS maximum size.
1740 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:317
1741 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
1742 msgid "Message too long"
1743 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
1744
1745 #: nis/nis_error.c:57
1746 msgid "Missing or malformed attribute"
1747 msgstr "°À­¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔÅö¤Ç¤¹"
1748
1749 #: nis/nis_print.c:323
1750 #, c-format
1751 msgid "Mod. Time     : %s"
1752 msgstr "¹¹¿·»þ¹ï      : %s"
1753
1754 #: nis/nis_error.c:50
1755 msgid "Modification failed"
1756 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1757
1758 #: nis/nis_error.c:63
1759 msgid "Modify operation failed"
1760 msgstr "¹¹¿·Áàºî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1761
1762 #: locale/programs/locale.c:68
1763 msgid "Modify output format:"
1764 msgstr "½ÐÎÏ·Á¼°¤Î¹¹¿·:"
1765
1766 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:648
1767 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
1768 msgid "Multihop attempted"
1769 msgstr "¿½Å¥Û¥Ã¥×¤¬´ë¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿"
1770
1771 #: catgets/gencat.c:106 catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
1772 #: locale/programs/localedef.c:116 nscd/nscd.c:77
1773 msgid "NAME"
1774 msgstr "̾Á°"
1775
1776 #: locale/programs/locale.c:78
1777 msgid ""
1778 "NAME\n"
1779 "[-a|-m]"
1780 msgstr ""
1781 "̾Á°\n"
1782 "[-a|-m]"
1783
1784 #: nis/nis_print.c:31
1785 msgid "NIS"
1786 msgstr "NIS"
1787
1788 #: nis/ypclnt.c:791
1789 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
1790 msgstr "NIS¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó - ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ󶡤Ǥ­¤Þ¤»¤ó"
1791
1792 #: nis/ypclnt.c:789
1793 msgid "NIS map database is bad"
1794 msgstr "NIS¥Þ¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
1795
1796 #: nis/nis_error.c:68
1797 msgid "NIS+ operation failed"
1798 msgstr "NIS+ ¤ÎÁàºî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
1799
1800 #: nis/nis_error.c:33
1801 msgid "NIS+ servers unreachable"
1802 msgstr "NIS+ ¥µ¡¼¥Ð¤ËÆϤ­¤Þ¤»¤ó"
1803
1804 #: nis/nis_error.c:69
1805 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
1806 msgstr "NIS+ ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑÉÔǽ¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1807
1808 #: nis/nis_print.c:108
1809 msgid "NO OBJECT\n"
1810 msgstr "¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1811
1812 #: nscd/nscd.c:81
1813 msgid "NUMBER"
1814 msgstr "ÈÖ¹æ"
1815
1816 #: nis/nis_print.c:162
1817 #, c-format
1818 msgid "Name : `%s'\n"
1819 msgstr "̾Á° : `%s'\n"
1820
1821 #: nscd/nscd.c:88
1822 msgid "Name Service Cache Daemon."
1823 msgstr "¥Í¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥â¥ó."
1824
1825 #: nis/nis_error.c:40
1826 msgid "Name not served by this server"
1827 msgstr "̾Á°¤Ï¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó"
1828
1829 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:776
1830 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
1831 msgid "Name not unique on network"
1832 msgstr "̾Á°¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ç½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1833
1834 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
1835 msgid "Name or service not known"
1836 msgstr "̾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹"
1837
1838 #: nis/nis_error.c:49
1839 msgid "Name/entry isn't unique"
1840 msgstr "̾Á°/¥¨¥ó¥È¥ê¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1841
1842 #: nis/nis_error.c:58
1843 msgid "Named object is not searchable"
1844 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÆϤ­¤Þ¤»¤ó"
1845
1846 #. TRANS ???
1847 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:566
1848 msgid "Need authenticator"
1849 msgstr "ǧ¾Ú¾ðÊó¤¬É¬ÍפǤ¹"
1850
1851 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
1852 msgid "Network dropped connection because of reset"
1853 msgstr "¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿"
1854
1855 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
1856 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
1857 msgid "Network dropped connection on reset"
1858 msgstr "¥ê¥»¥Ã¥ÈÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿"
1859
1860 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
1861 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:378
1862 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
1863 msgid "Network is down"
1864 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
1865
1866 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
1867 #. TRANS was unreachable.
1868 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:384
1869 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
1870 msgid "Network is unreachable"
1871 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÆϤ­¤Þ¤»¤ó"
1872
1873 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:712
1874 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
1875 msgid "No CSI structure available"
1876 msgstr "CSI ¹½Â¤¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
1877
1878 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:820
1879 msgid "No XENIX semaphores available"
1880 msgstr "XENIX ¥»¥Þ¥Õ¥©¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
1881
1882 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
1883 msgid "No address associated with hostname"
1884 msgstr "¥Û¥¹¥È̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1885
1886 #: resolv/herror.c:77
1887 msgid "No address associated with name"
1888 msgstr "̾Á°¤ËÂбþ¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1889
1890 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:732
1891 msgid "No anode"
1892 msgstr "¥¢¥Î¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1893
1894 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
1895 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
1896 #. TRANS other from network operations.
1897 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
1898 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
1899 msgid "No buffer space available"
1900 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¶õ¤­¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1901
1902 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
1903 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
1904 #. TRANS to manipulate.
1905 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:89
1906 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
1907 msgid "No child processes"
1908 msgstr "»Ò¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1909
1910 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:652
1911 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
1912 msgid "No data available"
1913 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1914
1915 #: nis/nis_error.c:73
1916 msgid "No file space on server"
1917 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÎΰ褬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1918
1919 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
1920 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
1921 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
1922 #. TRANS operating system.
1923 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
1924 msgid "No locks available"
1925 msgstr "¥í¥Ã¥¯¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
1926
1927 #: posix/regex.c:1019
1928 msgid "No match"
1929 msgstr "°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
1930
1931 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:832
1932 msgid "No medium found"
1933 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
1934
1935 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:660
1936 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
1937 msgid "No message of desired type"
1938 msgstr "Í׵ᤷ¤¿·Á¼°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1939
1940 #: nis/ypclnt.c:779
1941 msgid "No more records in map database"
1942 msgstr "¥Þ¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤³¤ì°Ê¾åµ­Ï¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1943
1944 #: posix/regex.c:5521
1945 msgid "No previous regular expression"
1946 msgstr "°ÊÁ°¤ËÀµµ¬É½¸½¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1947
1948 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
1949 msgid "No record locks available"
1950 msgstr "¥ì¥³¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
1951
1952 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
1953 msgid "No remote programs registered.\n"
1954 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó.\n"
1955
1956 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
1957 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:474
1958 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
1959 msgid "No route to host"
1960 msgstr "¥Û¥¹¥È¤Ø¤Î·ÐÏ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1961
1962 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
1963 #. TRANS disk is full.
1964 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:208
1965 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
1966 msgid "No space left on device"
1967 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¶õ¤­Îΰ褬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1968
1969 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1970 #. TRANS particular sort of device.
1971 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:147
1972 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
1973 msgid "No such device"
1974 msgstr "¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1975
1976 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
1977 msgid "No such device or address"
1978 msgstr "¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1979
1980 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1981 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1982 #. TRANS expected to already exist.
1983 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:31
1984 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
1985 msgid "No such file or directory"
1986 msgstr "¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1987
1988 #: nis/ypclnt.c:773
1989 msgid "No such key in map"
1990 msgstr "¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥­¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1991
1992 #: nis/ypclnt.c:771
1993 msgid "No such map in server's domain"
1994 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¥É¥á¥¤¥ó¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1995
1996 #. TRANS No process matches the specified process ID.
1997 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:36
1998 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
1999 msgid "No such process"
2000 msgstr "¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2001
2002 #: nis/nis_error.c:60
2003 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
2004 msgstr "NIS+ Ì¾Á°¶õ´Ö¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2005
2006 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
2007 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
2008 msgstr "̾Á°¤Î²ò·è»þ¤Ë²óÉüÉÔ²Äǽ¤Ê¼ºÇÔ"
2009
2010 #: nis/nis_print.c:176
2011 msgid "None.\n"
2012 msgstr "½ªÎ»\n"
2013
2014 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:816
2015 msgid "Not a XENIX named type file"
2016 msgstr "XENIX ¤Î̾Á°ÉÕ¤­¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2017
2018 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
2019 msgid "Not a data message"
2020 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹"
2021
2022 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
2023 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
2024 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
2025 msgid "Not a directory"
2026 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2027
2028 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
2029 msgid "Not a name file"
2030 msgstr "̾Á°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2031
2032 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
2033 msgid "Not a stream device"
2034 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2035
2036 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2037 msgid "Not available"
2038 msgstr "ÍøÍÑÉÔ²Äǽ¤Ç¤¹"
2039
2040 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
2041 msgid "Not enough space"
2042 msgstr "½½Ê¬¤ÊÎΰ褬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2043
2044 #: nis/nis_error.c:30
2045 msgid "Not found"
2046 msgstr "¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
2047
2048 #: nis/nis_error.c:48
2049 msgid "Not found, no such name"
2050 msgstr "¤½¤Î¤è¤¦¤Ê̾Á°¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
2051
2052 #: nis/nis_error.c:43
2053 msgid "Not master server for this domain"
2054 msgstr "¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2055
2056 #: nis/nis_error.c:39
2057 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
2058 msgid "Not owner"
2059 msgstr "½êÍ­¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2060
2061 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2062 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2063 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2064 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2065 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2066 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2067 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2068 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2069 #. TRANS values.
2070 #. TRANS
2071 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2072 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2073 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
2074 msgid "Not supported"
2075 msgstr "¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2076
2077 #: nis/nis_print.c:263
2078 #, c-format
2079 msgid "Number of Columns   : %d\n"
2080 msgstr "¥«¥é¥à¿ô            : %d\n"
2081
2082 #: nis/nis_print.c:358
2083 #, c-format
2084 msgid "Number of objects : %u\n"
2085 msgstr "¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¿ô    : %u\n"
2086
2087 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2088 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2089 msgstr "¥Ñ¥¹Ì¾¤ò¸¡ººÃæ¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤Î¿ô¤¬±Û¤¨¤Þ¤·¤¿ MAXSYMLINKS"
2090
2091 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2092 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2093 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:240
2094 msgid "Numerical argument out of domain"
2095 msgstr "¿ôÃͤΰú¿ô¤Ï¥É¥á¥¤¥ó³°¤Ç¤¹"
2096
2097 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2098 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2099 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:246
2100 msgid "Numerical result out of range"
2101 msgstr "·×»»·ë²Ì¤ÏÈϰϳ°¤ÎÃͤǤ¹"
2102
2103 #: nis/nis_print.c:362
2104 #, c-format
2105 msgid "Object #%d:\n"
2106 msgstr "¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È #%d:\n"
2107
2108 #: nis/nis_print.c:314
2109 #, c-format
2110 msgid "Object Name   : %s\n"
2111 msgstr "¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È̾: %s\n"
2112
2113 #: nis/nis_print.c:324
2114 msgid "Object Type   : "
2115 msgstr "¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È·¿: "
2116
2117 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2118 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2119 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2120 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2121 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:514
2122 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2123 msgid "Object is remote"
2124 msgstr "¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï±ó³Ö¤Ç¤¹"
2125
2126 #: nis/nis_error.c:42
2127 msgid "Object with same name exists"
2128 msgstr "Ʊ¤¸Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹"
2129
2130 #: timezone/zic.c:1995
2131 msgid "Odd number of quotation marks"
2132 msgstr "¥¯¥©¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¯¤¬´ñ¿ô¸Äʬ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2133
2134 #: nscd/nscd.c:185
2135 msgid "Only root is allowed to use this option!"
2136 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ïroot¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó"
2137
2138 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2139 #. TRANS mode selected.
2140 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:306
2141 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2142 msgid "Operation already in progress"
2143 msgstr "Áàºî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½èÍýÃæ¤Ç¤¹"
2144
2145 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2146 msgid "Operation canceled"
2147 msgstr "Áàºî¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤·¤¿"
2148
2149 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2150 msgid "Operation not applicable"
2151 msgstr "Áàºî¤ÏŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
2152
2153 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
2154 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
2155 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
2156 msgid "Operation not permitted"
2157 msgstr "µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áàºî¤Ç¤¹"
2158
2159 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2160 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2161 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2162 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2163 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2164 #. TRANS nothing to do for that call.
2165 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:350
2166 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2167 msgid "Operation not supported"
2168 msgstr "¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áàºî¤Ç¤¹"
2169
2170 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
2171 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2172 msgstr "Áàºî¤ÏžÁ÷Àè¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2173
2174 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2175 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2176 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2177 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2178 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2179 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2180 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2181 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2182 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:300
2183 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2184 msgid "Operation now in progress"
2185 msgstr "¸½ºß½èÍýÃæ¤ÎÁàºî¤Ç¤¹"
2186
2187 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2188 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2189 #. TRANS
2190 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2191 #. TRANS separate error code.
2192 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
2193 msgid "Operation would block"
2194 msgstr "¼×ÃǤò¤¹¤ëÁàºî¤Ç¤¹"
2195
2196 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2197 msgid "Option not supported by protocol"
2198 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2199
2200 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
2201 msgid "Out of stream resources"
2202 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥ê¥½¡¼¥¹³°¤Ç¤¹"
2203
2204 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:664
2205 msgid "Out of streams resources"
2206 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥ê¥½¡¼¥¹³°¤Ç¤¹"
2207
2208 #: iconv/iconv_prog.c:59 locale/programs/localedef.c:102
2209 msgid "Output control:"
2210 msgstr "½ÐÎÏÀ©¸æ:"
2211
2212 #: elf/sprof.c:76
2213 msgid "Output selection:"
2214 msgstr "½ÐÎÏÁªÂò:"
2215
2216 #: nis/nis_print.c:316
2217 #, c-format
2218 msgid "Owner         : %s\n"
2219 msgstr "½êÍ­¼Ô        : %s\n"
2220
2221 #: nis/nis_print.c:126
2222 msgid "PRIVATE\n"
2223 msgstr "PRIVATE\n"
2224
2225 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:756
2226 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2227 msgid "Package not installed"
2228 msgstr "¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2229
2230 #: nscd/nscd_conf.c:84
2231 #, c-format
2232 msgid "Parse error: %s"
2233 msgstr "¥Ñ¡¼¥µ¥¨¥é¡¼: %s"
2234
2235 #: nis/nis_error.c:54
2236 msgid "Partial success"
2237 msgstr "ÉôʬŪ¤ËÀ®¸ù"
2238
2239 #: nis/nis_error.c:62
2240 msgid "Passed object is not the same object on server"
2241 msgstr "¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¤½¤ì¤ÈƱ°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2242
2243 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
2244 #: nis/nis_error.c:38 nis/ypclnt.c:793
2245 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:108
2246 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2247 msgid "Permission denied"
2248 msgstr "µö²Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2249
2250 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
2251 msgid "Power failure"
2252 msgstr "ÅŸ»¸Î¾ã"
2253
2254 #: posix/regex.c:1032
2255 msgid "Premature end of regular expression"
2256 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤Î½ªÃ¼¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹"
2257
2258 #: db2/makedb.c:63
2259 msgid "Print content of database file, one entry a line"
2260 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâÍƤò¡¢1¹Ô1¹àÌܤÇɽ¼¨¤¹¤ë"
2261
2262 #: nscd/nscd.c:83
2263 msgid "Print current configuration statistic"
2264 msgstr "¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅý·×¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2265
2266 #: locale/programs/localedef.c:108
2267 msgid "Print more messages"
2268 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨"
2269
2270 #: argp/argp-parse.c:148
2271 msgid "Print program version"
2272 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
2273
2274 #: nis/nis_error.c:29
2275 msgid "Probable success"
2276 msgstr "¤ª¤½¤é¤¯À®¸ù"
2277
2278 #: nis/nis_error.c:31
2279 msgid "Probably not found"
2280 msgstr "¤ª¤½¤é¤¯¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
2281
2282 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
2283 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
2284 msgid "Profiling timer expired"
2285 msgstr "¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
2286
2287 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:708
2288 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2289 msgid "Protocol driver not attached"
2290 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¤¬¥¢¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2291
2292 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:676
2293 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
2294 msgid "Protocol error"
2295 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼"
2296
2297 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2298 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:355
2299 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2300 msgid "Protocol family not supported"
2301 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2302
2303 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2304 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2305 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
2306 msgid "Protocol not available"
2307 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
2308
2309 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2310 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2311 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2312 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:335
2313 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
2314 msgid "Protocol not supported"
2315 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2316
2317 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2318 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:322
2319 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2320 msgid "Protocol wrong type for socket"
2321 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¤ËÂФ·´Ö°ã¤Ã¤¿¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î·Á¼°¤Ç¤¹"
2322
2323 #: nis/nis_error.c:64
2324 msgid "Query illegal for named table"
2325 msgstr "named table ¤ËÂФ·¤ÆÉÔÀµ¤Ê¥¯¥¨¥ê¤Ç¤¹"
2326
2327 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
2328 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
2329 msgid "Quit"
2330 msgstr "½ªÎ»"
2331
2332 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:772
2333 msgid "RFS specific error"
2334 msgstr "RFSÆÃÄꥨ¥é¡¼"
2335
2336 #. TRANS ???
2337 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:539
2338 msgid "RPC bad procedure for program"
2339 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂФ·¤ÆÉÔÀµ¤ÊRPC¤Î¼ê³¤­¤Ç¤¹"
2340
2341 #: nis/ypclnt.c:767
2342 msgid "RPC failure on NIS operation"
2343 msgstr "NISÁàºî¤Ë¤ª¤±¤ëRPC¤Î¼ºÇԤǤ¹"
2344
2345 #. TRANS ???
2346 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:529
2347 msgid "RPC program not available"
2348 msgstr "RPC¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
2349
2350 #. TRANS ???
2351 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:534
2352 msgid "RPC program version wrong"
2353 msgstr "RPC¥×¥í¥°¥é¥à¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹"
2354
2355 #. TRANS ???
2356 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
2357 msgid "RPC struct is bad"
2358 msgstr "RPC¹½Â¤¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
2359
2360 #. TRANS ???
2361 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:524
2362 msgid "RPC version wrong"
2363 msgstr "RPC¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹"
2364
2365 #: sunrpc/clnt_perr.c:215
2366 msgid "RPC: (unknown error code)"
2367 msgstr "RPC: (ÉÔÀµ¤Ê¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É)"
2368
2369 #: sunrpc/clnt_perr.c:176
2370 msgid "RPC: Authentication error"
2371 msgstr "RPC: Ç§¾Ú¥¨¥é¡¼"
2372
2373 #: sunrpc/clnt_perr.c:166
2374 msgid "RPC: Can't decode result"
2375 msgstr "RPC: ²òÆÉ(¥Ç¥³¡¼¥É)¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2376
2377 #: sunrpc/clnt_perr.c:164
2378 msgid "RPC: Can't encode arguments"
2379 msgstr "RPC: °ú¿ô¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2380
2381 #: sunrpc/clnt_perr.c:196
2382 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
2383 msgstr "RPC: ¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿ (¸¶°øÉÔÆÃÄê¤Î¥¨¥é¡¼)"
2384
2385 #: sunrpc/clnt_perr.c:174
2386 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
2387 msgstr "RPC: RPC¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Èó¸ß´¹¤Ç¤¹"
2388
2389 #: sunrpc/clnt_perr.c:192
2390 msgid "RPC: Port mapper failure"
2391 msgstr "RPC: ¥Ý¡¼¥È¥Þ¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¼ºÇԤǤ¹"
2392
2393 #: sunrpc/clnt_perr.c:182
2394 msgid "RPC: Procedure unavailable"
2395 msgstr "RPC: ¼ê³¤­¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
2396
2397 #: sunrpc/clnt_perr.c:194
2398 msgid "RPC: Program not registered"
2399 msgstr "RPC: ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2400
2401 #: sunrpc/clnt_perr.c:178
2402 msgid "RPC: Program unavailable"
2403 msgstr "RPC: ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
2404
2405 #: sunrpc/clnt_perr.c:180
2406 msgid "RPC: Program/version mismatch"
2407 msgstr "RPC: ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
2408
2409 #: sunrpc/clnt_perr.c:186
2410 msgid "RPC: Remote system error"
2411 msgstr "RPC: ±ó³Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼"
2412
2413 #: sunrpc/clnt_perr.c:184
2414 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
2415 msgstr "RPC: ¥µ¡¼¥Ð¤¬°ú¿ô¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2416
2417 #: sunrpc/clnt_perr.c:162
2418 msgid "RPC: Success"
2419 msgstr "RPC: À®¸ù¤Ç¤¹"
2420
2421 #: sunrpc/clnt_perr.c:172
2422 msgid "RPC: Timed out"
2423 msgstr "RPC: ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿"
2424
2425 #: sunrpc/clnt_perr.c:170
2426 msgid "RPC: Unable to receive"
2427 msgstr "RPC: ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó"
2428
2429 #: sunrpc/clnt_perr.c:168
2430 msgid "RPC: Unable to send"
2431 msgstr "RPC: Á÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2432
2433 #: sunrpc/clnt_perr.c:188
2434 msgid "RPC: Unknown host"
2435 msgstr "RPC: ÉÔÌÀ¤Ê¥Û¥¹¥È¤Ç¤¹"
2436
2437 #: sunrpc/clnt_perr.c:190
2438 msgid "RPC: Unknown protocol"
2439 msgstr "RPC: ÉÔÌÀ¤Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹"
2440
2441 #: nis/nis_print.c:184
2442 #, c-format
2443 msgid "RSA (%d bits)\n"
2444 msgstr "RSA (%d ¥Ó¥Ã¥È)\n"
2445
2446 #: elf/dlsym.c:59 elf/dlvsym.c:62
2447 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
2448 msgstr "¥³¡¼¥ÉÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëRTLD_NEXT¤òưŪ¤ËÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
2449
2450 #: elf/sprof.c:88
2451 msgid "Read and display shared object profiling data"
2452 msgstr "¶¦Í­¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢É½¼¨¤¹¤ë"
2453
2454 #: nscd/nscd.c:78
2455 msgid "Read configuration data from NAME"
2456 msgstr "NAME ¤«¤é¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÆɤ߹þ¤à"
2457
2458 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
2459 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:218
2460 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2461 msgid "Read-only file system"
2462 msgstr "Æɤ߹þ¤ßÀìÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹"
2463
2464 #: string/strsignal.c:66
2465 #, c-format
2466 msgid "Real-time signal %d"
2467 msgstr "¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥·¥°¥Ê¥ë %d ¤Ç¤¹"
2468
2469 #: posix/regex.c:1033
2470 msgid "Regular expression too big"
2471 msgstr "Àµµ¬É½¸½¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
2472
2473 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:828
2474 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2475 msgid "Remote I/O error"
2476 msgstr "±ó³ÖI/O¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹"
2477
2478 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:784
2479 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
2480 msgid "Remote address changed"
2481 msgstr "±ó³Ö¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
2482
2483 #: inet/ruserpass.c:162
2484 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
2485 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ºï½ü¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤ß¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2486
2487 #: elf/sprof.c:537
2488 #, c-format
2489 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
2490 msgstr "¶¦Í­¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È`%s'¤ÎºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
2491
2492 #: nis/nis_print.c:170
2493 msgid "Replicate :\n"
2494 msgstr "Ê£À½ :\n"
2495
2496 #: argp/argp-help.c:1642
2497 #, c-format
2498 msgid "Report bugs to %s.\n"
2499 msgstr "¥Ð¥°¤òȯ¸«¤·¤¿¤é %s °¸¤ËÊó¹ð¤·¤Æ²¼¤µ¤¤.\n"
2500
2501 #: catgets/gencat.c:223 db2/makedb.c:229 iconv/iconv_prog.c:280
2502 #: locale/programs/locale.c:254 locale/programs/localedef.c:390
2503 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
2504 msgstr "¥Ð¥°¤Ï¥¹¥¯¥ê¥×¥È`glibcbug'¤òÍѤ¤¤Æ<bugs@gnu.org>¤Þ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.\n"
2505
2506 #: nis/ypclnt.c:765
2507 msgid "Request arguments bad"
2508 msgstr "Í×µá°ú¿ô¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
2509
2510 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
2511 msgid "Reserved for future use"
2512 msgstr "¾­Íè¤Î¤¿¤á¤ËͽÌóºÑ¤ß"
2513
2514 #: resolv/herror.c:73
2515 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
2516 msgstr "¥ê¥¾¥ë¥Ð¡¼¥¨¥é¡¼ 0 (¥¨¥é¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)"
2517
2518 #: resolv/herror.c:117
2519 msgid "Resolver internal error"
2520 msgstr "¥ê¥¾¥ë¥Ð¡¼ÆâÉô¥¨¥é¡¼"
2521
2522 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
2523 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
2524 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
2525 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
2526 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:97
2527 msgid "Resource deadlock avoided"
2528 msgstr "¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯²óÈò"
2529
2530 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
2531 msgid "Resource lost"
2532 msgstr "¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿"
2533
2534 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2535 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2536 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2537 #. TRANS
2538 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2539 #. TRANS
2540 #. TRANS @itemize @bullet
2541 #. TRANS @item
2542 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2543 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2544 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2545 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2546 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2547 #. TRANS
2548 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2549 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2550 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2551 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2552 #. TRANS
2553 #. TRANS @item
2554 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2555 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2556 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2557 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2558 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2559 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2560 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2561 #. TRANS and return to its command loop.
2562 #. TRANS @end itemize
2563 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:279
2564 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
2565 msgid "Resource temporarily unavailable"
2566 msgstr "¥ê¥½¡¼¥¹¤¬°ì»þŪ¤ËÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó"
2567
2568 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
2569 msgid "Result too large"
2570 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹"
2571
2572 #: nis/nis_error.c:47
2573 msgid "Results sent to callback proc"
2574 msgstr "¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥·¡¼¥¸¥ã¤Ë·ë²Ì¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿"
2575
2576 #: elf/sprof.c:91
2577 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
2578 msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
2579
2580 #: nis/nis_print.c:33
2581 msgid "SUNYP"
2582 msgstr "SUNYP"
2583
2584 #: nis/nis_print.c:265
2585 #, c-format
2586 msgid "Search Path         : %s\n"
2587 msgstr "¸¡º÷¥Ñ¥¹            : %s\n"
2588
2589 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
2590 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
2591 msgid "Segmentation fault"
2592 msgstr "¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó°ãÈ¿¤Ç¤¹"
2593
2594 #: nis/nis_error.c:35
2595 msgid "Server busy, try again"
2596 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤¬¥Ó¥¸¡¼¾õÂ֤Ǥ¹¡¢ºÆ»î¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2597
2598 #: nis/nis_error.c:41
2599 msgid "Server out of memory"
2600 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤Î¥á¥â¥ê¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó"
2601
2602 #: sunrpc/clnt_perr.c:277
2603 msgid "Server rejected credential"
2604 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤¬¾ÚÌÀ¤òµñÈݤ·¤Þ¤·¤¿"
2605
2606 #: sunrpc/clnt_perr.c:281
2607 msgid "Server rejected verifier"
2608 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤¬³Îǧ¤òµñÈݤ·¤Þ¤·¤¿"
2609
2610 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
2611 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
2612 msgstr "¥µ¡¼¥Ð̾¤Ï ai_socktype ¤ËÂФ·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2613
2614 #: argp/argp-parse.c:89
2615 msgid "Set the program name"
2616 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à̾¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë"
2617
2618 #: nscd/nscd.c:82
2619 msgid "Shut the server down"
2620 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ò½ªÎ»¤¹¤ë"
2621
2622 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:25
2623 msgid "Signal 0"
2624 msgstr "¥·¥°¥Ê¥ë 0"
2625
2626 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2627 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:311
2628 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
2629 msgid "Socket operation on non-socket"
2630 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¥½¥±¥Ã¥ÈÁàºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
2631
2632 #. TRANS The socket type is not supported.
2633 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:340
2634 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2635 msgid "Socket type not supported"
2636 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È·Á¼°¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2637
2638 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2639 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:394
2640 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2641 msgid "Software caused connection abort"
2642 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬Àܳ¤òÃæÃǤ·¤Þ¤·¤¿"
2643
2644 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
2645 msgid "Sorry. You are not root\n"
2646 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ï root ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2647
2648 #: locale/programs/localedef.c:98
2649 msgid "Source definitions are found in FILE"
2650 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Ë¥½¡¼¥¹ÄêµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿"
2651
2652 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:764
2653 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
2654 msgid "Srmount error"
2655 msgstr "Srmount ¥¨¥é¡¼"
2656
2657 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
2658 msgid "Stack fault"
2659 msgstr "¥¹¥¿¥Ã¥¯¼ºÇÔ"
2660
2661 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2662 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2663 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2664 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2665 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:506
2666 msgid "Stale NFS file handle"
2667 msgstr "¼Â¸úÀ­¤Î¤Ê¤¤NFS¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¤¹"
2668
2669 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2670 msgid "Stale NFS file handle)"
2671 msgstr "¼Â¸úÀ­¤Î¤Ê¤¤NFS¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¤¹"
2672
2673 #: nscd/nscd.c:81
2674 msgid "Start NUMBER threads"
2675 msgstr "NUMBER¥¹¥ì¥Ã¥É¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë"
2676
2677 #: nis/nis_print.c:357
2678 #, c-format
2679 msgid "Status            : %s\n"
2680 msgstr "¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹        : %s\n"
2681
2682 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
2683 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
2684 msgid "Stopped"
2685 msgstr "Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿"
2686
2687 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
2688 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
2689 msgid "Stopped (signal)"
2690 msgstr "Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿ (¥·¥°¥Ê¥ë)"
2691
2692 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
2693 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
2694 msgid "Stopped (tty input)"
2695 msgstr "Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿ (üËöÆþÎÏ)"
2696
2697 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
2698 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
2699 msgid "Stopped (tty output)"
2700 msgstr "Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿ (üËö½ÐÎÏ)"
2701
2702 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:808
2703 msgid "Streams pipe error"
2704 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¥×¥¨¥é¡¼"
2705
2706 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:812
2707 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
2708 msgid "Structure needs cleaning"
2709 msgstr "¹½Â¤ÂΤòÆâÍƾõ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
2710
2711 #: nis/nis_error.c:28 nis/ypclnt.c:763 nis/ypclnt.c:837 posix/regex.c:1018
2712 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
2713 msgid "Success"
2714 msgstr "À®¸ù¤Ç¤¹"
2715
2716 #: locale/programs/localedef.c:107
2717 msgid "Suppress warnings and information messages"
2718 msgstr "·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÍÞÀ©"
2719
2720 #: locale/programs/localedef.c:96
2721 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
2722 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ì¾¤ò»ØÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÄêµÁ"
2723
2724 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
2725 msgid "System error"
2726 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼"
2727
2728 #: locale/programs/locale.c:63
2729 msgid "System information:"
2730 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó:"
2731
2732 #: nis/ypclnt.c:843
2733 msgid "System resource allocation failure"
2734 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥½¡¼¥¹³ÎÊݼºÇÔ"
2735
2736 #: locale/programs/localedef.c:385
2737 #, c-format
2738 msgid ""
2739 "System's directory for character maps : %s\n"
2740 "                       repertoire maps: %s\n"
2741 "                       locale path    : %s\n"
2742 "%s"
2743 msgstr ""
2744 "¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë  ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê: %s\n"
2745 "¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê: %s\n"
2746 "¥í¥±¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ËÂФ¹¤ë    ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê: %s\n"
2747 "%s"
2748
2749 #: nis/nis_print.c:117
2750 msgid "TABLE\n"
2751 msgstr "¥Æ¡¼¥Ö¥ë\n"
2752
2753 #: nis/nis_print.c:262
2754 #, c-format
2755 msgid "Table Type          : %s\n"
2756 msgstr "¥Æ¡¼¥Ö¥ë·¿          : %s\n"
2757
2758 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
2759 msgid "Temporary failure in name resolution"
2760 msgstr "̾Á°²ò·è»þ¤Î°ì»þŪ¤Ê¼ºÇÔ"
2761
2762 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
2763 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
2764 msgid "Terminated"
2765 msgstr "½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿"
2766
2767 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
2768 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
2769 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
2770 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
2771 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
2772 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:197
2773 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
2774 msgid "Text file busy"
2775 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ó¥¸¡¼¾õÂ֤Ǥ¹"
2776
2777 #: iconv/iconv_prog.c:550
2778 msgid ""
2779 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
2780 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
2781 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
2782 "listed with several different names (aliases).\n"
2783 "  Some of the names are no plain strings but instead regular expressions and\n"
2784 "they match a variety of names which can be given as parameters to the\n"
2785 "program.\n"
2786 "\n"
2787 "  "
2788 msgstr ""
2789 "°Ê²¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥³¡¼¥É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹.\n"
2790 "¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î̾Á°¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÎFROM¤ÈTO¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î\n"
2791 "Áȹ礻¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó. ¤¢¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢\n"
2792 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°Û¤Ê¤ë̾Á°(¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹)¤È¶¦¤Ë¥ê¥¹¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹.\n"
2793 "  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î̾Á°¤Ï¡¢¤¿¤À¤Îʸ»úÎó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÀµµ¬É½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢\n"
2794 "¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ëÍÍ¡¹¤Ê̾Á°¤Ë\n"
2795 "¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹.\n"
2796 "\n"
2797 "  "
2798
2799 #: nis/nis_print.c:223
2800 msgid "Time to live : "
2801 msgstr "À¸Â¸»þ´Ö : "
2802
2803 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:680
2804 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2805 msgid "Timer expired"
2806 msgstr "¥¿¥¤¥Þ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿"
2807
2808 #: nis/nis_error.c:55
2809 msgid "Too many attributes"
2810 msgstr "°À­¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹"
2811
2812 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2813 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2814 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
2815 msgid "Too many levels of symbolic links"
2816 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤Î³¬Áؤ¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹"
2817
2818 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2819 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2820 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2821 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:225
2822 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
2823 msgid "Too many links"
2824 msgstr "¥ê¥ó¥¯¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹"
2825
2826 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
2827 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
2828 #. TRANS
2829 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
2830 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
2831 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
2832 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
2833 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:175
2834 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
2835 msgid "Too many open files"
2836 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤­¤¹¤®¤Ç¤¹"
2837
2838 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
2839 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
2840 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
2841 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:182
2842 msgid "Too many open files in system"
2843 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥àÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤­¤¹¤®¤Ç¤¹"
2844
2845 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2846 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2847 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2848 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:487
2849 msgid "Too many processes"
2850 msgstr "¥×¥í¥»¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹"
2851
2852 #. TRANS ???
2853 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
2854 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
2855 msgid "Too many references: cannot splice"
2856 msgstr "»²¾È¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹: ÁȤ߷Ѥ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2857
2858 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2859 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2860 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:493
2861 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
2862 msgid "Too many users"
2863 msgstr "¥æ¡¼¥¶¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹"
2864
2865 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
2866 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
2867 msgid "Trace/breakpoint trap"
2868 msgstr "¥È¥ì¡¼¥¹/¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È ¥È¥é¥Ã¥×"
2869
2870 #: posix/regex.c:1023
2871 msgid "Trailing backslash"
2872 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸å"
2873
2874 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
2875 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
2876 #. TRANS up, before it has connected to the file.
2877 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
2878 msgid "Translator died"
2879 msgstr "ËÝÌõÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
2880
2881 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2882 #. TRANS @xref{Connecting}.
2883 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:414
2884 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2885 msgid "Transport endpoint is already connected"
2886 msgstr "žÁ÷À褬´û¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
2887
2888 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2889 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2890 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2891 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2892 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
2893 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
2894 msgid "Transport endpoint is not connected"
2895 msgstr "žÁ÷À褬Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
2896
2897 #: argp/argp-help.c:1614
2898 #, c-format
2899 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
2900 msgstr "¾ÜºÙ¤Ï`%s --help'¤Þ¤¿¤Ï`%s --usage'¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ²¼¤µ¤¤.\n"
2901
2902 #: inet/rcmd.c:143
2903 #, c-format
2904 msgid "Trying %s...\n"
2905 msgstr "%s¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
2906
2907 #: nis/nis_print.c:163
2908 #, c-format
2909 msgid "Type : %s\n"
2910 msgstr "·¿   : %s\n"
2911
2912 #: nis/nis_print.c:47
2913 msgid "UNKNOWN"
2914 msgstr "ÉÔÌÀ"
2915
2916 #: nis/nis_error.c:72
2917 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
2918 msgstr "NIS+ ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òǧ¾Ú¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2919
2920 #: nis/nis_error.c:71
2921 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
2922 msgstr "NIS+ ¥µ¡¼¥Ð¤òǧ¾Ú¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2923
2924 #: nis/nis_error.c:46
2925 msgid "Unable to create callback"
2926 msgstr "¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2927
2928 #: nis/nis_error.c:74
2929 msgid "Unable to create process on server"
2930 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤Ë¥×¥í¥»¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2931
2932 #: nis/nis_print.c:190
2933 #, c-format
2934 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
2935 msgstr "ÉÔÌÀ (·¿ = %d, ¥Ó¥Ã¥È = %d)\n"
2936
2937 #: inet/ruserpass.c:248
2938 #, c-format
2939 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
2940 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê .netrc¥­¡¼¥ï¡¼¥É(%s)"
2941
2942 #: nis/ypclnt.c:797
2943 msgid "Unknown NIS error code"
2944 msgstr "ÉÔÌÀ¤ÊNIS¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É"
2945
2946 #: nss/getent.c:505
2947 #, c-format
2948 msgid "Unknown database: %s\n"
2949 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹: %s\n"
2950
2951 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:51
2952 msgid "Unknown error"
2953 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼"
2954
2955 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
2956 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:86
2957 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:82
2958 msgid "Unknown error "
2959 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼ "
2960
2961 #: resolv/herror.c:74
2962 msgid "Unknown host"
2963 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥Û¥¹¥È"
2964
2965 #: nis/nis_error.c:34
2966 msgid "Unknown object"
2967 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È"
2968
2969 #: nscd/nscd_conf.c:181
2970 #, c-format
2971 msgid "Unknown option: %s %s %s"
2972 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó: %s %s %s"
2973
2974 #: resolv/herror.c:120
2975 msgid "Unknown resolver error"
2976 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥ê¥¾¥ë¥Ð¥¨¥é¡¼"
2977
2978 #: resolv/herror.c:76
2979 msgid "Unknown server error"
2980 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¥¨¥é¡¼"
2981
2982 #: string/strsignal.c:70
2983 #, c-format
2984 msgid "Unknown signal %d"
2985 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë(%d)"
2986
2987 #: misc/error.c:107 timezone/zic.c:384
2988 msgid "Unknown system error"
2989 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼"
2990
2991 #: nis/ypclnt.c:845
2992 msgid "Unknown ypbind error"
2993 msgstr "ÉÔÌÀ¤Êypbind¥¨¥é¡¼"
2994
2995 #: posix/regex.c:1026
2996 msgid "Unmatched ( or \\("
2997 msgstr "( ¤â¤·¤¯¤Ï \\( ¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
2998
2999 #: posix/regex.c:1034
3000 msgid "Unmatched ) or \\)"
3001 msgstr ") ¤â¤·¤¯¤Ï \\) ¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
3002
3003 #: posix/regex.c:1025
3004 msgid "Unmatched [ or [^"
3005 msgstr "[ ¤â¤·¤¯¤Ï [^ ¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
3006
3007 #: posix/regex.c:1027
3008 msgid "Unmatched \\{"
3009 msgstr "\\{ ¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó"
3010
3011 #: posix/getconf.c:692
3012 #, c-format
3013 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3014 msgstr "ÊÑ¿ô`%s'¤òǧ¼±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3015
3016 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
3017 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
3018 msgid "Urgent I/O condition"
3019 msgstr "¶ÛµÞ¤ÎI/O¾õ¶·¤Ç¤¹"
3020
3021 #: argp/argp-help.c:1571
3022 msgid "Usage:"
3023 msgstr "»ÈÍÑË¡:"
3024
3025 #: posix/getconf.c:604
3026 #, c-format
3027 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
3028 msgstr "»ÈÍÑË¡: %s ÊÑ¿ô̾ [¥Ñ¥¹Ì¾]\n"
3029
3030 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
3031 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
3032 msgstr ""
3033 "»ÈÍÑË¡: rpcinfo [ -n ¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ ] -u ¥Û¥¹¥È\n"
3034 "                              ¥×¥í¥°¥é¥àÈÖ¹æ [ ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ ]\n"
3035
3036 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
3037 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
3038 msgid "User defined signal 1"
3039 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥·¥°¥Ê¥ë 1"
3040
3041 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
3042 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
3043 msgid "User defined signal 2"
3044 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥·¥°¥Ê¥ë 2"
3045
3046 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:672
3047 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
3048 msgid "Value too large for defined data type"
3049 msgstr "ÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿·¿¤ËÂФ·¤ÆÃͤ¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹"
3050
3051 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
3052 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
3053 msgid "Virtual timer expired"
3054 msgstr "²¾ÁÛ¥¿¥¤¥Þ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿"
3055
3056 #: timezone/zic.c:1899
3057 msgid "Wild result from command execution"
3058 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô¤«¤é¤ÎÁƤ¤·ë²Ì"
3059
3060 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
3061 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
3062 msgid "Window changed"
3063 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
3064
3065 #: locale/programs/locale.c:67
3066 msgid "Write names of available charmaps"
3067 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×̾¤Î½ÐÎÏ"
3068
3069 #: locale/programs/locale.c:65
3070 msgid "Write names of available locales"
3071 msgstr "ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥í¥±¡¼¥ë̾¤Î½ÐÎÏ"
3072
3073 #: locale/programs/locale.c:69
3074 msgid "Write names of selected categories"
3075 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê̾¤Î½ÐÎÏ"
3076
3077 #: locale/programs/locale.c:70
3078 msgid "Write names of selected keywords"
3079 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥­¡¼¥ï¡¼¥É̾¤Î½ÐÎÏ"
3080
3081 #: catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
3082 msgid "Write output to file NAME"
3083 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë NAME ¤Ø½ÐÎϤò½ñ¤­¹þ¤à"
3084
3085 #: catgets/gencat.c:241 db2/makedb.c:247 elf/sprof.c:365
3086 #: iconv/iconv_prog.c:299 locale/programs/locale.c:272
3087 #: locale/programs/localedef.c:409 nscd/nscd.c:228 nss/getent.c:70
3088 #: posix/getconf.c:629
3089 #, c-format
3090 msgid "Written by %s.\n"
3091 msgstr "%s¤Ë¤è¤ë½ñ¤­¹þ¤ß.\n"
3092
3093 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
3094 msgid "Wrong medium type"
3095 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢·Á¼°¤Ç¤¹"
3096
3097 #: nis/nis_print.c:39
3098 msgid "X500"
3099 msgstr "X500"
3100
3101 #: nis/nis_print.c:43
3102 msgid "XCHS"
3103 msgstr "XCHS"
3104
3105 #: nis/ypclnt.c:185
3106 #, c-format
3107 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3108 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3109
3110 #: nis/nis_error.c:70
3111 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3112 msgstr "¤Ï¤¤¡¢42¤ÏÀ¸Â¸¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¹"
3113
3114 #. TRANS You did @strong{what}?
3115 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
3116 msgid "You really blew it this time"
3117 msgstr "You really blew it this time"
3118
3119 #: timezone/zic.c:1063
3120 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3121 msgstr "¥¾¡¼¥óϢ³¹Ô end time ¤ÏÁ°¤Î¹Ô¤Î end time ¤è¤ê¤â¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó"
3122
3123 #: iconv/iconv_prog.c:70
3124 msgid "[FILE...]"
3125 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë...]"
3126
3127 #: locale/programs/charmap.c:481 locale/programs/locfile.c:471
3128 #: locale/programs/repertoire.c:278
3129 #, c-format
3130 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
3131 msgstr "ÄêµÁ`%1$s' ¤¬ `END %1$s' ¤Ç½ª¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3132
3133 #: elf/sprof.c:766
3134 #, c-format
3135 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
3136 msgstr "%s'¤Ï`%s'¤ËÂФ¹¤ëÀµ¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3137
3138 #: locale/programs/ld-monetary.c:369 locale/programs/ld-numeric.c:193
3139 #, c-format
3140 msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
3141 msgstr "`-1'¤Ï`%s'¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢`%s'¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î¹àÌܤǤʤ±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3142
3143 #: locale/programs/ld-collate.c:1668
3144 msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
3145 msgstr "`...' ¤Ï `...' ¤È `UNDEFINED' ¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤Î¤ß»È¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3146
3147 #: locale/programs/locfile.c:668
3148 msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
3149 msgstr "`collating-element' ¤ÎÂè1°ú¿ô¤Î¸å¤Ë¤Ï `from' ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹"
3150
3151 #: locale/programs/ld-collate.c:1120
3152 msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
3153 msgstr "¾È¹çÍ×ÁǤÎÀë¸ÀÃæ¤Ç `from' Ê¸»úÎó¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
3154
3155 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
3156 msgid "ai_family not supported"
3157 msgstr "ai_family ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3158
3159 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3160 msgid "ai_socktype not supported"
3161 msgstr "ai_socktype ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3162
3163 #: nscd/nscd.c:121
3164 msgid "already running"
3165 msgstr "´û¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3166
3167 #: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/repertoire.c:152
3168 #, c-format
3169 msgid "argument to <%s> must be a single character"
3170 msgstr "°ú¿ô <%s> ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3171
3172 #: locale/programs/locfile.c:240
3173 #, c-format
3174 msgid "argument to `%s' must be a single character"
3175 msgstr "°ú¿ô `%s' ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3176
3177 #: sunrpc/auth_unix.c:321
3178 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3179 msgstr "auto_none.c - Ã×̿Ū¤ÊÀ°Îó¤ÎÌäÂê"
3180
3181 #: sunrpc/auth_unix.c:116 sunrpc/auth_unix.c:122 sunrpc/auth_unix.c:151
3182 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3183 msgstr "authunix_create: ¥á¥â¥ê¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3184
3185 #: locale/programs/charmap.c:297 locale/programs/locfile.c:234
3186 #: locale/programs/locfile.c:261 locale/programs/repertoire.c:144
3187 msgid "bad argument"
3188 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê°ú¿ô¤Ç¤¹"
3189
3190 #: inet/rcmd.c:318
3191 msgid "bad owner"
3192 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½êÍ­¼Ô¤Ç¤¹"
3193
3194 #: timezone/zic.c:1185
3195 msgid "blank FROM field on Link line"
3196 msgstr "Link ¹Ô¤Î FROM ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¶õÍó¤Ç¤¹"
3197
3198 #: timezone/zic.c:1189
3199 msgid "blank TO field on Link line"
3200 msgstr "Link ¹Ô¤Î TO ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¶õÍó¤Ç¤¹"
3201
3202 #: malloc/mcheck.c:208
3203 msgid "block freed twice\n"
3204 msgstr "¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²òÊü¤¬2ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
3205
3206 #: malloc/mcheck.c:211
3207 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
3208 msgstr "mcheck_status ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ð¥°¤Ç¤¹¡£\n"
3209
3210 #: sunrpc/pmap_rmt.c:185
3211 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
3212 msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È: ioctl (¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ)"
3213
3214 #: sunrpc/pmap_rmt.c:194
3215 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
3216 msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È: ioctl (¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ)"
3217
3218 #: login/programs/request.c:167
3219 msgid "buffer overflow"
3220 msgstr "¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼"
3221
3222 #: sunrpc/svc_udp.c:446
3223 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
3224 msgstr "cache_set: ¿·¤·¤¤rpc_buffer¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿"
3225
3226 #: sunrpc/svc_udp.c:440
3227 msgid "cache_set: victim alloc failed"
3228 msgstr "cache_set: µ¾À·Îΰè³ÎÊݤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3229
3230 #: sunrpc/svc_udp.c:429
3231 msgid "cache_set: victim not found"
3232 msgstr "cache_set: µ¾À·Îΰ褬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3233
3234 #: timezone/zic.c:1726
3235 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
3236 msgstr "¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¹ï¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾Êά¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ò·èÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3237
3238 #: sunrpc/svc_simple.c:75
3239 #, c-format
3240 msgid "can't reassign procedure number %d\n"
3241 msgstr "¥×¥í¥·¡¼¥¸¥ãÈÖ¹æ %d ¤òºÆ³ä¤êÅö¤Æ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3242
3243 #: locale/programs/localedef.c:280
3244 #, c-format
3245 msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
3246 msgstr "¥í¥±¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤ò`stat'¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3247
3248 #: elf/sprof.c:935 elf/sprof.c:987
3249 msgid "cannot allocate symbol data"
3250 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¾ðÊó¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó"
3251
3252 #: elf/sprof.c:719 elf/sprof.c:777
3253 msgid "cannot create internal descriptor"
3254 msgstr "ÆâÉô¥Ç¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3255
3256 #: elf/sprof.c:417
3257 msgid "cannot create internal descriptors"
3258 msgstr "ÆâÉô¥Ç¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3259
3260 #: nscd/connections.c:181
3261 #, c-format
3262 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
3263 msgstr "Àܳ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥½¥±¥Ã¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s"
3264
3265 #: sunrpc/rpc_main.c:341
3266 #, c-format
3267 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
3268 msgstr "C ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s \n"
3269
3270 #: sunrpc/rpc_main.c:349
3271 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
3272 msgstr "¤É¤Î¤è¤¦¤Ê C ¥×¥ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó (cpp)\n"
3273
3274 #: nscd/connections.c:206
3275 #, c-format
3276 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
3277 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %d ¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï %d ¤Ç¤¹"
3278
3279 #: locale/programs/ld-collate.c:1326
3280 #, c-format
3281 msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
3282 msgstr "¾È¹çÍ×ÁÇ `%.*s' ¤òÁÞÆþ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3283
3284 #: locale/programs/ld-collate.c:1505 locale/programs/ld-collate.c:1512
3285 msgid "cannot insert into result table"
3286 msgstr "·ë²Ì¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÁÞÆþ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3287
3288 #: locale/programs/ld-collate.c:1177 locale/programs/ld-collate.c:1220
3289 #, c-format
3290 msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
3291 msgstr "¿·¤·¤¤¾È¹ç¥·¥ó¥Ü¥ëÄêµÁ¤òÁÞÆþ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s"
3292
3293 #: elf/sprof.c:674
3294 msgid "cannot load profiling data"
3295 msgstr "¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ê¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3296
3297 #: inet/rcmd.c:314
3298 msgid "cannot open"
3299 msgstr "³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3300
3301 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
3302 #, c-format
3303 msgid "cannot open `%s'"
3304 msgstr "`%s'¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3305
3306 #: db2/makedb.c:146
3307 #, c-format
3308 msgid "cannot open database file `%s': %s"
3309 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s"
3310
3311 #: catgets/gencat.c:272 db2/makedb.c:167 iconv/iconv_prog.c:177
3312 #, c-format
3313 msgid "cannot open input file `%s'"
3314 msgstr "ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3315
3316 #: locale/programs/localedef.c:199
3317 #, c-format
3318 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
3319 msgstr "¥í¥±¡¼¥ëÄêµÁ¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3320
3321 #: iconv/iconv_prog.c:155
3322 msgid "cannot open output file"
3323 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3324
3325 #: catgets/gencat.c:774 catgets/gencat.c:815 db2/makedb.c:181
3326 #, c-format
3327 msgid "cannot open output file `%s'"
3328 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3329
3330 #: locale/programs/locfile.c:1129
3331 #, c-format
3332 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
3333 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'ÍѤνÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë`%1$s'¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó"
3334
3335 #: nscd/connections.c:163
3336 #, c-format
3337 msgid "cannot open socket: %s"
3338 msgstr "¥½¥±¥Ã¥È¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s"
3339
3340 #: locale/programs/ld-collate.c:1372
3341 msgid "cannot process order specification"
3342 msgstr "¾È¹ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼»ÅÍͤò½èÍý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3343
3344 #: locale/programs/locale.c:449
3345 #, c-format
3346 msgid "cannot read character map directory `%s'"
3347 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê`%s'¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3348
3349 #: nscd/connections.c:123
3350 msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
3351 msgstr "ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÃ×̿Ū¤Ç¤¹"
3352
3353 #: login/programs/request.c:91
3354 msgid "cannot read from client"
3355 msgstr "¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤éÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3356
3357 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
3358 #, c-format
3359 msgid "cannot read header from `%s'"
3360 msgstr "`%s'¤Î¥Ø¥Ã¥À¾ðÊó¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó"
3361
3362 #: locale/programs/locale.c:306
3363 #, c-format
3364 msgid "cannot read locale directory `%s'"
3365 msgstr "¥í¥±¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê`%s'¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3366
3367 #: locale/programs/localedef.c:304
3368 #, c-format
3369 msgid "cannot read locale file `%s'"
3370 msgstr "¥í¥±¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó"
3371
3372 #: locale/programs/locfile.c:288 locale/programs/locfile.c:306
3373 #: locale/programs/locfile.c:324 locale/programs/locfile.c:342
3374 #: locale/programs/locfile.c:360 locale/programs/locfile.c:378
3375 #, c-format
3376 msgid "cannot read repertoire map `%s'"
3377 msgstr "¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¥Þ¥Ã¥×`%s'¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3378
3379 #: nscd/nscd_stat.c:127
3380 msgid "cannot read statistics data"
3381 msgstr "Åý·×¾ðÊó¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3382
3383 #: nscd/cache.c:142 nscd/connections.c:149
3384 #, c-format
3385 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
3386 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤¬ stat() ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s"
3387
3388 #: locale/programs/localedef.c:329
3389 #, c-format
3390 msgid "cannot write output files to `%s'"
3391 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤Ø½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3392
3393 #: nscd/connections.c:242 nscd/connections.c:263
3394 #, c-format
3395 msgid "cannot write result: %s"
3396 msgstr "·ë²Ì¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s"
3397
3398 #: nscd/nscd_stat.c:86
3399 #, c-format
3400 msgid "cannot write statistics: %s"
3401 msgstr "Åý·×¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó: %s"
3402
3403 #: login/programs/request.c:120
3404 msgid "cannot write to client"
3405 msgstr "¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó"
3406
3407 #: locale/programs/localedef.c:443
3408 msgid "category data requested more than once: should not happen"
3409 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Ê£¿ô²óÍ׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿: should not happen"
3410
3411 #: locale/programs/ld-ctype.c:269
3412 #, c-format
3413 msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
3414 msgstr "¥¯¥é¥¹`%3$s'¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ %1$s'%2$s'¤Ï¥¯¥é¥¹`%4$s'¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3415
3416 #: locale/programs/ld-ctype.c:294
3417 #, c-format
3418 msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
3419 msgstr "¥¯¥é¥¹`%3$s'¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ %1$s'%2$s'¤Ï¥¯¥é¥¹`%4$s'¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3420
3421 #: locale/programs/ld-ctype.c:320
3422 msgid "character <SP> not defined in character map"
3423 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿ <SP> ¤¬¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3424
3425 #: locale/programs/ld-ctype.c:964 locale/programs/ld-ctype.c:1029
3426 #: locale/programs/ld-ctype.c:1040 locale/programs/ld-ctype.c:1051
3427 #: locale/programs/ld-ctype.c:1062 locale/programs/ld-ctype.c:1073
3428 #: locale/programs/ld-ctype.c:1084 locale/programs/ld-ctype.c:1113
3429 #: locale/programs/ld-ctype.c:1124 locale/programs/ld-ctype.c:1165
3430 #: locale/programs/ld-ctype.c:1194 locale/programs/ld-ctype.c:1206
3431 #, c-format
3432 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
3433 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿`%s'¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃͤȤ·¤ÆɬÍפǤ¹"
3434
3435 #: locale/programs/ld-ctype.c:825
3436 #, c-format
3437 msgid "character class `%s' already defined"
3438 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥¯¥é¥¹`%s'¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3439
3440 #: locale/programs/ld-ctype.c:857
3441 #, c-format
3442 msgid "character map `%s' already defined"
3443 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×`%s'¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3444
3445 #: locale/programs/charmap.c:83
3446 #, c-format
3447 msgid "character map file `%s' not found"
3448 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë '%s' ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3449
3450 #: sunrpc/clnt_raw.c:110
3451 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
3452 msgstr "clnt_raw.c - ¥Ø¥Ã¥À¤ÎºÆÇÛÎó¤ÇÃ×̿Ū¥¨¥é¡¼."
3453
3454 #: sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_tcp.c:133
3455 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
3456 msgstr "clnttcp_create: ¥á¥â¥ê¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3457
3458 #: sunrpc/clnt_udp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:134
3459 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
3460 msgstr "clntudp_create: ¥á¥â¥ê¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3461
3462 #: sunrpc/clnt_unix.c:123 sunrpc/clnt_unix.c:131
3463 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
3464 msgstr "clntunix_create: ¥á¥â¥ê¤¬Â­¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3465
3466 #: locale/programs/ld-collate.c:1341
3467 #, c-format
3468 msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
3469 msgstr "¾È¹çÍ×ÁÇ `%.*s' ¤¬Ê£¿ô²ó¸½¤ì¤Þ¤¹: ¤³¤Î¹Ô¤ò̵»ë¤·¤Þ¤¹"
3470
3471 #: locale/programs/ld-collate.c:1359
3472 #, c-format
3473 msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
3474 msgstr "¾È¹ç¥·¥ó¥Ü¥ë `%.*s' ¤¬Ê£¿ô²ó¸½¤ì¤Þ¤¹: ¤³¤Î¹Ô¤ò̵»ë¤·¤Þ¤¹"
3475
3476 #: locale/programs/locfile.c:652
3477 #, c-format
3478 msgid "collation symbol expected after `%s'"
3479 msgstr "¾È¹ç¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï`%s'¤Î¸å¤Ë¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹"
3480
3481 #: inet/rcmd.c:136
3482 #, c-format
3483 msgid "connect to address %s: "
3484 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹ %s ¤ØÀܳ: "
3485
3486 #: sunrpc/rpc_scan.c:115
3487 msgid "constant or identifier expected"
3488 msgstr "Äê¿ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼±Ê̻Ҥ¬"
3489
3490 #: iconv/iconv_prog.c:144
3491 #, c-format
3492 msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
3493 msgstr "`%s'¤«¤é`%s'¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3494
3495 #: iconv/iconv_prog.c:326
3496 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
3497 msgstr "½ÐÎÏÃæ¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÑ´¹¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤·¤¿"
3498
3499 #: sunrpc/svc_simple.c:83
3500 msgid "couldn't create an rpc server\n"
3501 msgstr "RPC¥µ¡¼¥Ð¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
3502
3503 #: sunrpc/svc_simple.c:91
3504 #, c-format
3505 msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
3506 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à%d ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤òÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
3507
3508 #: nss/getent.c:49
3509 msgid "database [key ...]"
3510 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ [¥­¡¼ ...]"
3511
3512 #: locale/programs/charmap.c:170
3513 #, c-format
3514 msgid "default character map file `%s' not found"
3515 msgstr "ɸ½à¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3516
3517 #: locale/programs/ld-time.c:163
3518 #, c-format
3519 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
3520 msgstr "ʸ»úÎó %d (¥«¥Æ¥´¥ê `%s' Ãæ¤Î `era' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ) ¤ÎÉä¹ç¤¬ '+' ¤Ç¤â '-' ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3521
3522 #: locale/programs/ld-time.c:174
3523 #, c-format
3524 msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
3525 msgstr "ʸ»úÎó %d (¥«¥Æ¥´¥ê `%s' Ãæ¤Î `era' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ) ¤ÎÉä¹ç¤¬Ã±°ì¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3526
3527 #: locale/programs/charset.c:64 locale/programs/charset.c:118
3528 #, c-format
3529 msgid "duplicate character name `%s'"
3530 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ì¾`%s'¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3531
3532 #: locale/programs/ld-collate.c:1152
3533 msgid "duplicate collating element definition"
3534 msgstr "¾È¹çÍ×ÁǤÎÄêµÁ¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3535
3536 #: locale/programs/ld-collate.c:1299
3537 #, c-format
3538 msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
3539 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿`%.*s'¤ÎÄêµÁ¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3540
3541 #: db2/makedb.c:328
3542 msgid "duplicate key"
3543 msgstr "¥­¡¼¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3544
3545 #: catgets/gencat.c:388
3546 msgid "duplicate set definition"
3547 msgstr "ÀßÄê¤ÎÄêµÁ¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3548
3549 #: timezone/zic.c:978
3550 #, c-format
3551 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
3552 msgstr "¥¾¡¼¥ó̾ %s ¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¥Õ¥¡¥¤¥ë\"%s\", %d ¹Ô)"
3553
3554 #: catgets/gencat.c:551
3555 msgid "duplicated message identifier"
3556 msgstr "½ÅÊ£¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¼±ÊÌ»Ò"
3557
3558 #: catgets/gencat.c:524
3559 msgid "duplicated message number"
3560 msgstr "½ÅÊ£¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ"
3561
3562 #: sunrpc/rpc_scan.c:382
3563 msgid "empty char string"
3564 msgstr "¶õ¤Î char Ê¸»úÎó"
3565
3566 #: locale/programs/ld-collate.c:1712
3567 msgid "empty weight name: line ignored"
3568 msgstr "¥¦¥§¥¤¥È̾¤¬¶õ¤Ç¤¹: ¤³¤Î¹Ô¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹"
3569
3570 #: sunrpc/svc_udp.c:372
3571 msgid "enablecache: cache already enabled"
3572 msgstr "enablecache: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï´û¤ËÍ­¸ú¤Ç¤¹"
3573
3574 #: sunrpc/svc_udp.c:378
3575 msgid "enablecache: could not allocate cache"
3576 msgstr "enablecache: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿"
3577
3578 #: sunrpc/svc_udp.c:386
3579 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
3580 msgstr "enablecache: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿"
3581
3582 #: sunrpc/svc_udp.c:393
3583 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
3584 msgstr "enablecache: ¥­¥ã¥Ã¥·¥åfifo¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿"
3585
3586 #: iconv/iconv_prog.c:56
3587 msgid "encoding for output"
3588 msgstr "½ÐÎÏ»þ¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
3589
3590 #: iconv/iconv_prog.c:55
3591 msgid "encoding of original text"
3592 msgstr "¸µ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
3593
3594 #: locale/programs/ld-collate.c:1431
3595 msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
3596 msgstr "ÃæάÈϰϤκǽªÃÏÅÀ¤¬ºÇ½é¤ÎÃÏÅÀ¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¤Ç¤¹"
3597
3598 #: iconv/iconv_prog.c:193
3599 #, c-format
3600 msgid "error while closing input `%s'"
3601 msgstr "ÆþÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤òÊĤ¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥¨¥é¡¼"
3602
3603 #: iconv/iconv_prog.c:239
3604 msgid "error while closing output file"
3605 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥¨¥é¡¼"
3606
3607 #: elf/sprof.c:710
3608 msgid "error while closing the profiling data file"
3609 msgstr "¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥¨¥é¡¼"
3610
3611 #: locale/programs/ld-collate.c:1160
3612 msgid "error while inserting collation element into hash table"
3613 msgstr "¾È¹çÍ×ÁǤò¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÁÞÆþÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿"
3614
3615 #: locale/programs/ld-collate.c:1172
3616 msgid "error while inserting to hash table"
3617 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÁÞÆþÃæ¤Î¥¨¥é¡¼"
3618
3619 #: iconv/iconv_prog.c:389 iconv/iconv_prog.c:420
3620 msgid "error while reading the input"
3621 msgstr "ÆþÎÏÆɤ߹þ¤ßÃæ¤Î¥¨¥é¡¼"
3622
3623 #: locale/programs/locfile.c:595
3624 msgid "expect string argument for `copy'"
3625 msgstr "`copy'¤Ë¤Ïʸ»úÎó°ú¿ô¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹"
3626
3627 #: timezone/zic.c:868
3628 msgid "expected continuation line not found"
3629 msgstr "·Ñ³¹Ô¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3630
3631 #: elf/sprof.c:408
3632 #, c-format
3633 msgid "failed to load shared object `%s'"
3634 msgstr "¶¦Í­¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È `%s' ¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3635
3636 #: elf/sprof.c:604
3637 msgid "failed to load symbol data"
3638 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¾ðÊó¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3639
3640 #: elf/sprof.c:702
3641 msgid "failed to mmap the profiling data file"
3642 msgstr "¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ðÊó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îmmap¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3643
3644 #: iconv/iconv_prog.c:147
3645 msgid "failed to start conversion processing"
3646 msgstr "ÊÑ´¹½èÍý¤Î³«»Ï¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3647
3648 #: locale/programs/locfile.c:1154
3649 #, c-format
3650 msgid "failure while writing data for category `%s'"
3651 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%s'¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3652
3653 #: nis/nis_call.c:155
3654 msgid "fcntl: F_SETFD"
3655 msgstr "fcntl: F_SETFD"
3656
3657 #: locale/programs/ld-messages.c:86 locale/programs/ld-messages.c:110
3658 #: locale/programs/ld-monetary.c:163 locale/programs/ld-numeric.c:98
3659 #, c-format
3660 msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
3661 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É`%1$s'¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3662
3663 #: sunrpc/rpc_main.c:1146
3664 #, c-format
3665 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
3666 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤Ï´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
3667
3668 #: locale/programs/locfile.c:677
3669 msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
3670 msgstr "`collating-element'¤Î from-value ¤Ïʸ»úÎó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
3671
3672 #: inet/rcmd.c:316
3673 msgid "fstat failed"
3674 msgstr "fstat¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3675
3676 #: locale/programs/linereader.c:333
3677 msgid "garbage at end of character code specification"
3678 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥³¡¼¥É»ØÄê¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3679
3680 #: locale/programs/linereader.c:219
3681 msgid "garbage at end of number"
3682 msgstr "¿ô»ú¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3683
3684 #: locale/programs/ld-time.c:195
3685 #, c-format
3686 msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
3687 msgstr "ʸ»úÎó %d (¥«¥Æ¥´¥ê `%s' Ãæ¤Î `era' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ) Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÃͤκǸå¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3688
3689 #: locale/programs/ld-time.c:252
3690 #, c-format
3691 msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
3692 msgstr "ʸ»úÎó %d (¥«¥Æ¥´¥ê `%s' Ãæ¤Î `era' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ) Ãæ¤Î³«»ÏÆüÉդκǸå¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3693
3694 #: locale/programs/ld-time.c:328
3695 #, c-format
3696 msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
3697 msgstr "ʸ»úÎó %d (¥«¥Æ¥´¥ê `%s' Ãæ¤Î `era' ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ) Ãæ¤Î½ªÎ»ÆüÉդκǸå¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3698
3699 #: elf/sprof.c:81
3700 msgid "generate call graph"
3701 msgstr "¸Æ¤Ó½Ð¤·¥°¥é¥Õ¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹"
3702
3703 #: elf/sprof.c:80
3704 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
3705 msgstr "¥«¥¦¥ó¥È¤È¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®¤·¤Þ¤¹"
3706
3707 #: sunrpc/get_myaddr.c:77
3708 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
3709 msgstr "get_myaddress: ioctl (¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹)"
3710
3711 #: nss/getent.c:53
3712 msgid "getent - get entries from administrative database."
3713 msgstr "getent - ´ÉÍý¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¤òÆÀ¤ë"
3714
3715 #: nscd/connections.c:201
3716 #, c-format
3717 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
3718 msgstr "handle_request: Í׵᤬ÅþÃ夷¤Þ¤·¤¿ (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó = %d)"
3719
3720 #: timezone/zic.c:613
3721 msgid "hard link failed, symbolic link used"
3722 msgstr "¥Ï¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¤ò»È¤¤¤Þ¤¹"
3723
3724 #: inet/rcmd.c:322
3725 msgid "hard linked somewhere"
3726 msgstr "¤É¤³¤«¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3727
3728 #: timezone/zic.c:1162
3729 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
3730 msgstr "Leap ¹Ô¤ËÉÔÀµ¤Ê CORRECTION ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3731
3732 #: timezone/zic.c:1166
3733 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
3734 msgstr "Leap ¹Ô¤ËÉÔÀµ¤Ê Rolling/Stationary ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3735
3736 #: locale/programs/ld-collate.c:1784
3737 msgid "illegal character constant in string"
3738 msgstr "ʸ»úÎóÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿Äê¿ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹"
3739
3740 #: sunrpc/rpc_scan.c:311
3741 msgid "illegal character in file: "
3742 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹: "
3743
3744 #: locale/programs/ld-collate.c:1127
3745 msgid "illegal collation element"
3746 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾È¹çÍ×ÁǤǤ¹"
3747
3748 #: locale/programs/charmap.c:281
3749 msgid "illegal definition"
3750 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊÄêµÁ¤Ç¤¹"
3751
3752 #: locale/programs/charmap.c:434
3753 msgid "illegal encoding given"
3754 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿"
3755
3756 #: locale/programs/linereader.c:551
3757 msgid "illegal escape sequence at end of string"
3758 msgstr "ʸ»úÎó¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÉÔÀµ¤Ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿"
3759
3760 #: iconv/iconv_prog.c:342
3761 #, c-format
3762 msgid "illegal input sequence at position %ld"
3763 msgstr "°ÌÃÖ %ld ¤ÇÉÔÀµ¤ÊÆþÎÏ¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿"
3764
3765 #: locale/programs/charset.c:78
3766 msgid "illegal names for character range"
3767 msgstr "¥­¥ã¥é¥¯¥¿Îΰè¤ËÉÔÀµ¤Ê̾Á°¤Ç¤¹"
3768
3769 #: sunrpc/rpc_main.c:461
3770 #, c-format
3771 msgid "illegal nettype :`%s'\n"
3772 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê nettype ¤Ç¤¹:`%s'\n"
3773
3774 #: locale/programs/ld-time.c:187
3775 #, c-format
3776 msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
3777 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'¤Î`era'¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ëʸ»úÎó %1$d Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¿ô¤ÏÉÔÀµ¤Ç¤¹"
3778
3779 #: catgets/gencat.c:361 catgets/gencat.c:438
3780 msgid "illegal set number"
3781 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊÀßÄêÃͤǤ¹"
3782
3783 #: locale/programs/ld-time.c:243
3784 #, c-format
3785 msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
3786 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'¤Î`era'¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ëʸ»úÎó %1$d Ãæ¤Î³«»ÏÆü¤ÏÉÔÀµ¤Ç¤¹"
3787
3788 #: locale/programs/ld-time.c:319
3789 #, c-format
3790 msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
3791 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'¤Î`era'¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ëʸ»úÎó %1$d Ãæ¤Î½ªÎ»Æü¤ÏÉÔÀµ¤Ç¤¹"
3792
3793 #: locale/programs/ld-ctype.c:831
3794 #, c-format
3795 msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
3796 msgstr "¼ÂÁõ¾å¤ÎÀ©¸Â: %d °Ê¾å¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥¯¥é¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3797
3798 #: locale/programs/ld-ctype.c:863
3799 #, c-format
3800 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
3801 msgstr "¼ÂÁõ¾å¤ÎÀ©¸Â: %d °Ê¾å¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥Þ¥Ã¥×¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3802
3803 #: iconv/iconv_prog.c:346
3804 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
3805 msgstr "¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Î°ìÃפ·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤Þ¤¿¤Ï¥·¥Õ¥È¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤¹"
3806
3807 #: db2/makedb.c:148
3808 msgid "incorrectly formatted file"
3809 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹"
3810
3811 #: timezone/zic.c:825
3812 msgid "input line of unknown type"
3813 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê·Á¼°¤ÎÆþÎϥ饤¥ó¹Ô¤Ç¤¹"
3814
3815 #: iconv/iconv_prog.c:350
3816 msgid "internal error (illegal descriptor)"
3817 msgstr "ÆâÉô¥¨¥é¡¼ (ÉÔÀµ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¤Ç¤¹)"
3818
3819 #: timezone/zic.c:1788
3820 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
3821 msgstr "ÆâÉô¥¨¥é¡¼ - ´Ö°ã¤Ã¤¿ isdst ¤È¤È¤â¤Ë addtype ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿"
3822
3823 #: timezone/zic.c:1796
3824 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
3825 msgstr "ÆâÉô¥¨¥é¡¼ - ´Ö°ã¤Ã¤¿ ttisgmt ¤È¤È¤â¤Ë addtype ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿"
3826
3827 #: timezone/zic.c:1792
3828 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
3829 msgstr "ÆâÉô¥¨¥é¡¼ - ´Ö°ã¤Ã¤¿ ttisstd ¤È¤È¤â¤Ë addtype ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿"
3830
3831 #: locale/programs/ld-ctype.c:307
3832 #, c-format
3833 msgid "internal error in %s, line %u"
3834 msgstr "%sÃæ(%u¹Ô)¤Ç¡¢ÆâÉô¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿"
3835
3836 #: timezone/zic.c:1034
3837 msgid "invalid UTC offset"
3838 msgstr "ÉÔÅö¤ÊUTC¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹"
3839
3840 #: timezone/zic.c:1037
3841 msgid "invalid abbreviation format"
3842 msgstr "ÉÔÅö¤Ê¾Êά·Á¤Ç¤¹"
3843
3844 #: timezone/zic.c:1127 timezone/zic.c:1339 timezone/zic.c:1353
3845 msgid "invalid day of month"
3846 msgstr "ÉÔÅö¤Ê1¥ö·îÃæ¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ç¤¹"
3847
3848 #: timezone/zic.c:1291
3849 msgid "invalid ending year"
3850 msgstr "ÉÔÅö¤Ê½ªÎ»Ç¯¤Ç¤¹"
3851
3852 #: timezone/zic.c:1099
3853 msgid "invalid leaping year"
3854 msgstr "ÉÔÅö¤Ê¤¦¤ë¤¦Ç¯¤Ç¤¹"
3855
3856 #: elf/dl-open.c:168
3857 msgid "invalid mode for dlopen()"
3858 msgstr "dlopen()¤ËÂФ¹¤ëÉÔÀµ¤Ê¥â¡¼¥É¤Ç¤¹"
3859
3860 #: timezone/zic.c:1114 timezone/zic.c:1217
3861 msgid "invalid month name"
3862 msgstr "ÉÔÅö¤Ê·î̾¤Ç¤¹"
3863
3864 #: timezone/zic.c:933
3865 msgid "invalid saved time"
3866 msgstr "ÉÔÅö¤ÊÊݸ»þ¹ï¤Ç¤¹"
3867
3868 #: timezone/zic.c:1266
3869 msgid "invalid starting year"
3870 msgstr "ÉÔÅö¤Ê³«»Ïǯ¤Ç¤¹"
3871
3872 #: timezone/zic.c:1143 timezone/zic.c:1246
3873 msgid "invalid time of day"
3874 msgstr "ÉÔÅö¤Ê1ÆüÃæ¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹"
3875
3876 #: timezone/zic.c:1344
3877 msgid "invalid weekday name"
3878 msgstr "¤ª¤«¤·¤ÊÍËÆü̾¤Ç¤¹"
3879
3880 #: nscd/connections.c:388
3881 #, c-format
3882 msgid "key length in request too long: %Zd"
3883 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¥­¡¼Ä¹¤ÏŤ¹¤®¤Þ¤¹: %Zd"
3884
3885 #: locale/programs/ld-collate.c:1424
3886 msgid "line after ellipsis must contain character definition"
3887 msgstr "Ãæά¸å¤Î¹Ô¤Ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿ÄêµÁ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó"
3888
3889 #: locale/programs/ld-collate.c:1403
3890 msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
3891 msgstr "ÃæάÁ°¤Î¹Ô¤Ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿¿ô°ìÄê¤Î¤¿¤á¤ËÄêµÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó"
3892
3893 #: timezone/zic.c:805
3894 msgid "line too long"
3895 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
3896
3897 #: iconv/iconv_prog.c:58
3898 msgid "list all known coded character sets"
3899 msgstr "Á´¤Æ¤ÎÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
3900
3901 #: locale/programs/localedef.c:274
3902 #, c-format
3903 msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
3904 msgstr "`copy'Àë¸À¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥í¥±¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë`%s'¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3905
3906 #: inet/rcmd.c:307
3907 msgid "lstat failed"
3908 msgstr "lstat¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3909
3910 #: catgets/gencat.c:619
3911 msgid "malformed line ignored"
3912 msgstr "ÉÔÅö¤Ê¹Ô¤ò̵»ë¤·¤Þ¤·¤¿"
3913
3914 #: elf/sprof.c:554
3915 msgid "mapping of section header string table failed"
3916 msgstr "¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥Ø¥Ã¥À¤Îʸ»úÎó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3917
3918 #: elf/sprof.c:544
3919 msgid "mapping of section headers failed"
3920 msgstr "¥»¥¯¥·¥ç¥ó¥Ø¥Ã¥À¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3921
3922 #: malloc/mcheck.c:202
3923 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
3924 msgstr "¥Ö¥í¥Ã¥¯³ÎÊÝÁ°¤Ë¥á¥â¥ê¤òÍøÍѤ·¤Þ¤·¤¿\n"
3925
3926 #: malloc/mcheck.c:205
3927 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
3928 msgstr "¥Ö¥í¥Ã¥¯³ÎÊݤκǸå¤è¤ê°Ê¸å¤Ë¥á¥â¥ê¤òÍøÍѤ·¤Þ¤·¤¿\n"
3929
3930 #: locale/programs/ld-collate.c:170 locale/programs/ld-collate.c:176
3931 #: locale/programs/ld-collate.c:180 locale/programs/ld-collate.c:1451
3932 #: locale/programs/ld-collate.c:1480 locale/programs/locfile.c:1082
3933 #: locale/programs/xmalloc.c:70 login/programs/database.c:62
3934 #: login/programs/database.c:79 login/programs/database.c:95
3935 #: malloc/obstack.c:471 posix/getconf.c:682
3936 msgid "memory exhausted"
3937 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿"
3938
3939 #: malloc/mcheck.c:199
3940 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
3941 msgstr "¥á¥â¥ê¤Ï°ì´ÓÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥Ð¥®¡¼¤Ç¤¹\n"
3942
3943 #: locale/programs/ld-time.c:370
3944 #, c-format
3945 msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
3946 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'¤Î`era'¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ëʸ»úÎó %1$d Ãæ¤Ë era ·Á¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3947
3948 #: locale/programs/ld-time.c:358
3949 #, c-format
3950 msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
3951 msgstr "¥«¥Æ¥´¥ê`%2$s'¤Î`era'¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ëʸ»úÎó %1$d Ãæ¤Ë era Ì¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3952
3953 #: timezone/zic.c:928
3954 msgid "nameless rule"
3955 msgstr "̾Á°¤¬¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹"
3956
3957 #: iconv/iconv_prog.c:133
3958 msgid "neither original nor target encoding specified"
3959 msgstr "¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3960
3961 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:262
3962 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:268
3963 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:327
3