SHA-512 crypt entry point.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / pl.po
1 # Polish translation for GNU libc.
2 # Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Pawe³ Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1996,97,98,99.
4 # Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.6.1\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-08-04 11:37+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-08-04 12:50+0200\n"
11 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
12 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: argp/argp-help.c:228
18 #, c-format
19 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
20 msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
21
22 #: argp/argp-help.c:238
23 #, c-format
24 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
25 msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
26
27 #: argp/argp-help.c:251
28 #, c-format
29 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
30 msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
31
32 #: argp/argp-help.c:1215
33 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
34 msgstr "Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
35
36 #: argp/argp-help.c:1601
37 msgid "Usage:"
38 msgstr "Sk³adnia:"
39
40 #: argp/argp-help.c:1605
41 msgid "  or: "
42 msgstr "    lub: "
43
44 #: argp/argp-help.c:1617
45 msgid " [OPTION...]"
46 msgstr " [OPCJA...]"
47
48 #: argp/argp-help.c:1644
49 #, c-format
50 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
51 msgstr "Polecenie `%s --help' lub `%s --usage' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
52
53 #: argp/argp-help.c:1672
54 #, c-format
55 msgid "Report bugs to %s.\n"
56 msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
57
58 #: argp/argp-parse.c:102
59 msgid "Give this help list"
60 msgstr "Wy¶wietlenie tego tekstu pomocy"
61
62 #: argp/argp-parse.c:103
63 msgid "Give a short usage message"
64 msgstr "Wy¶wietlenie krótkiej informacji o sk³adni polecenia"
65
66 #: argp/argp-parse.c:104
67 msgid "Set the program name"
68 msgstr "Okre¶lenie nazwy programu"
69
70 #: argp/argp-parse.c:106
71 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
72 msgstr "Zatrzymanie na SECS sekund (domy¶lnie 3600)"
73
74 #: argp/argp-parse.c:167
75 msgid "Print program version"
76 msgstr "Wy¶wietlenie wersji programu"
77
78 #: argp/argp-parse.c:183
79 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
80 msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja?!"
81
82 #: argp/argp-parse.c:623
83 #, c-format
84 msgid "%s: Too many arguments\n"
85 msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"
86
87 #: argp/argp-parse.c:766
88 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
89 msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
90
91 #: assert/assert-perr.c:57
92 #, c-format
93 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
94 msgstr "%s%s%s:%u %s%sNiespodziewany b³±d: %s.\n"
95
96 #: assert/assert.c:57
97 #, c-format
98 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
99 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sWarunek zapewnienia `%s' nie zosta³ spe³niony.\n"
100
101 #: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:97 nss/makedb.c:61
102 msgid "NAME"
103 msgstr "NAZWA"
104
105 #: catgets/gencat.c:111
106 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
107 msgstr "Tworzenie pliku nag³ówkowego C o tej NAZWIE zawieraj±cego definicje symboli"
108
109 #: catgets/gencat.c:113
110 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
111 msgstr "Zamiast do istniej±cego katalogu, zapisanie do nowego pliku"
112
113 #: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
114 msgid "Write output to file NAME"
115 msgstr "Zapisanie wyników do pliku NAZWA"
116
117 #: catgets/gencat.c:119
118 msgid ""
119 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
120 "is -, output is written to standard output.\n"
121 msgstr ""
122 "Generowanie katalogu komunikatów.\vJe¶li PLIK-WE to -, dane s± czytane ze standardowego wej¶cia. Je¶li PLIK-WY\n"
123 "to -, dane s± zapisywane na standardowe wyj¶cie.\n"
124
125 #: catgets/gencat.c:124
126 msgid ""
127 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
128 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
129 msgstr ""
130 "-o PLIK-WY [PLIK-WE]...\n"
131 "[PLIK-WY [PLIK-WE]...]"
132
133 #: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:411
134 #: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
135 #: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
136 msgid ""
137 "For bug reporting instructions, please see:\n"
138 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
139 msgstr ""
140 "Instrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
141 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
142
143 #: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:287
144 #: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
145 #: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
146 #: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
147 #: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:406 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
148 #: posix/getconf.c:1012
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
152 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
153 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
154 msgstr ""
155 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
156 "To oprogramowanie jest darmowe; warunki kopiowania s± opisane w ¼ród³ach.\n"
157 "Autorzy nie daj± ¯ADNYCH gwarancji, w tym równie¿ gwarancji MO¯LIWO¦CI\n"
158 "SPRZEDA¯Y lub PRZYDATNO¦CI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAÑ.\n"
159
160 # w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
161 #: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:292 elf/sprof.c:361
162 #: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
163 #: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
164 #: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
165 #, c-format
166 msgid "Written by %s.\n"
167 msgstr "Autorem jest %s.\n"
168
169 #: catgets/gencat.c:282
170 msgid "*standard input*"
171 msgstr "*standardowe wej¶cie*"
172
173 #: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:158 iconv/iconv_prog.c:298
174 #: nss/makedb.c:170
175 #, c-format
176 msgid "cannot open input file `%s'"
177 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wej¶ciowego `%s'"
178
179 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
180 msgid "illegal set number"
181 msgstr "b³êdny numer zbioru"
182
183 #: catgets/gencat.c:444
184 msgid "duplicate set definition"
185 msgstr "powtórzona definicja zbioru"
186
187 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
188 msgid "this is the first definition"
189 msgstr "to pierwsza definicja"
190
191 #: catgets/gencat.c:522
192 #, c-format
193 msgid "unknown set `%s'"
194 msgstr "nieznany zbiór `%s'"
195
196 #: catgets/gencat.c:563
197 msgid "invalid quote character"
198 msgstr "niepoprawny znak cudzys³owu"
199
200 #: catgets/gencat.c:576
201 #, c-format
202 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
203 msgstr "nieznana dyrektywa `%s': linia zignorowana"
204
205 #: catgets/gencat.c:621
206 msgid "duplicated message number"
207 msgstr "powtórzony numer komunikatu"
208
209 #: catgets/gencat.c:674
210 msgid "duplicated message identifier"
211 msgstr "powtórzony identyfikator komunikatu"
212
213 #: catgets/gencat.c:731
214 msgid "invalid character: message ignored"
215 msgstr "niepoprawny znak: komunikat zignorowany"
216
217 #: catgets/gencat.c:774
218 msgid "invalid line"
219 msgstr "niepoprawna linia"
220
221 #: catgets/gencat.c:828
222 msgid "malformed line ignored"
223 msgstr "b³êdnie sformu³owana linia zosta³a pominiêta"
224
225 #: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
226 #, c-format
227 msgid "cannot open output file `%s'"
228 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wyj¶ciowego `%s'"
229
230 #: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
231 msgid "invalid escape sequence"
232 msgstr "b³êdna sekwencja escape"
233
234 #: catgets/gencat.c:1217
235 msgid "unterminated message"
236 msgstr "nie zakoñczony komunikat"
237
238 #: catgets/gencat.c:1241
239 #, c-format
240 msgid "while opening old catalog file"
241 msgstr "podczas otwierania starego pliku katalogu"
242
243 #: catgets/gencat.c:1332
244 #, c-format
245 msgid "conversion modules not available"
246 msgstr "modu³y konwersji niedostêpny"
247
248 #: catgets/gencat.c:1358
249 #, c-format
250 msgid "cannot determine escape character"
251 msgstr "nie mo¿na okre¶liæ znaku escape"
252
253 #: debug/pcprofiledump.c:52
254 msgid "Don't buffer output"
255 msgstr "Nie buforowanie wyj¶cia"
256
257 #: debug/pcprofiledump.c:57
258 msgid "Dump information generated by PC profiling."
259 msgstr "Zrzut informacji wygenerowanych przez profilowanie PC."
260
261 #: debug/pcprofiledump.c:60
262 msgid "[FILE]"
263 msgstr "[PLIK]"
264
265 #: debug/pcprofiledump.c:100
266 #, c-format
267 msgid "cannot open input file"
268 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wej¶ciowego"
269
270 #: debug/pcprofiledump.c:106
271 #, c-format
272 msgid "cannot read header"
273 msgstr "nie mo¿na odczytaæ nag³ówka"
274
275 #: debug/pcprofiledump.c:170
276 #, c-format
277 msgid "invalid pointer size"
278 msgstr "nieprawid³owy rozmiar wska¼nika"
279
280 #: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
281 msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
282 msgstr "Sk³adnia: xtrace [OPCJA]... PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]...\\n"
283
284 #: debug/xtrace.sh:33
285 msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
286 msgstr "Polecenie \\`xtrace --help' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji.\\n"
287
288 #: debug/xtrace.sh:39
289 msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
290 msgstr "xtrace: opcja \\`$1' musi mieæ argument.\\n"
291
292 #: debug/xtrace.sh:46
293 msgid ""
294 "Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
295 "\n"
296 "     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
297 "\n"
298 "   -?,--help              Print this help and exit\n"
299 "      --usage             Give a short usage message\n"
300 "   -V,--version           Print version information and exit\n"
301 "\n"
302 "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
303 "short options.\n"
304 "\n"
305 "For bug reporting instructions, please see:\n"
306 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
307 msgstr ""
308 "¦ledzenie wykonywania programu poprzez wypisywanie aktualnie wykonywanych\n"
309 "funkcji.\n"
310 "\n"
311 "     --data=PLIK          Wypisanie danych z PLIKU zamiast uruchamiania programu\n"
312 "\n"
313 "   -?,--help              Wypisanie tego opisu i zakoñczenie\n"
314 "      --usage             Podanie krótkiego opisu sk³adni polecenia\n"
315 "   -V,--version           Wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie\n"
316 "\n"
317 "Argumenty obowi±zkowe dla d³ugich opcji s± obowi±zkowe równie¿ dla odpowiednich\n"
318 "krótkich opcji.\n"
319 "\n"
320 "Informacje na temat zg³aszania b³êdów mo¿na znale¼æ pod adresem:\n"
321 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
322
323 #: debug/xtrace.sh:125
324 msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
325 msgstr "xtrace: nieznana opcja \\`$1'\\n"
326
327 #: debug/xtrace.sh:138
328 msgid "No program name given\\n"
329 msgstr "Nie podano nazwy programu\\n"
330
331 #: debug/xtrace.sh:146
332 #, sh-format
333 msgid "executable \\`$program' not found\\n"
334 msgstr "nie znaleziono programu wykonywalnego \\`$program'\\n"
335
336 #: debug/xtrace.sh:150
337 #, sh-format
338 msgid "\\`$program' is no executable\\n"
339 msgstr "\\`$program' nie jest wykonywalny\\n"
340
341 #: dlfcn/dlinfo.c:64
342 msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
343 msgstr "RTLD_SELF wyst±pi³o w kodzie nie ³adowanym dynamicznie"
344
345 #: dlfcn/dlinfo.c:73
346 msgid "unsupported dlinfo request"
347 msgstr "nieobs³ugiwane ¿±danie dlinfo"
348
349 #: dlfcn/dlmopen.c:64
350 msgid "invalid namespace"
351 msgstr "niepoprawna przestrzeñ nazw"
352
353 #: dlfcn/dlmopen.c:69
354 msgid "invalid mode"
355 msgstr "niepoprawny tryb"
356
357 #: dlfcn/dlopen.c:64
358 msgid "invalid mode parameter"
359 msgstr "niepoprawny parametr trybu"
360
361 #: elf/cache.c:68
362 msgid "unknown"
363 msgstr "nieznany"
364
365 #: elf/cache.c:111
366 msgid "Unknown OS"
367 msgstr "Nieznany system"
368
369 #: elf/cache.c:116
370 #, c-format
371 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
372 msgstr ", ABI systemu: %s %d.%d.%d"
373
374 #: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1236
375 #, c-format
376 msgid "Can't open cache file %s\n"
377 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku bufora %s\n"
378
379 #: elf/cache.c:154
380 #, c-format
381 msgid "mmap of cache file failed.\n"
382 msgstr "mmap pliku bufora nie powiod³o siê.\n"
383
384 #: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
385 #, c-format
386 msgid "File is not a cache file.\n"
387 msgstr "Plik nie jest plikiem bufora.\n"
388
389 #: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
390 #, c-format
391 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
392 msgstr "Znaleziono %d bibliotek w buforze `%s'\n"
393
394 #: elf/cache.c:410
395 #, c-format
396 msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
397 msgstr "Nie mo¿na usun±æ starego tymczasowego pliku bufora %s"
398
399 #: elf/cache.c:417
400 #, c-format
401 msgid "Can't create temporary cache file %s"
402 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ tymczasowego pliku bufora %s"
403
404 #: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:443
405 #, c-format
406 msgid "Writing of cache data failed"
407 msgstr "Zapis danych bufora nie powiód³ siê"
408
409 #: elf/cache.c:450
410 #, c-format
411 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
412 msgstr "Zmiana praw dostêpu %s na %#o nie powiod³a siê"
413
414 #: elf/cache.c:455
415 #, c-format
416 msgid "Renaming of %s to %s failed"
417 msgstr "Zmiana nazwy %s na %s nie powiod³a siê"
418
419 #: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
420 msgid "cannot create scope list"
421 msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy zakresów"
422
423 #: elf/dl-close.c:724
424 msgid "shared object not open"
425 msgstr "obiekt dzielony nie jest otwarty"
426
427 #: elf/dl-deps.c:112
428 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
429 msgstr "DST nie dozwolone dla programów SUID/SGID"
430
431 #: elf/dl-deps.c:125 elf/dl-open.c:282
432 msgid "empty dynamic string token substitution"
433 msgstr "puste dynamiczne podstawienie znaku ³añcucha"
434
435 #: elf/dl-deps.c:131
436 #, c-format
437 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
438 msgstr "nie mo¿na wczytaæ pomocniczego `%s' z powodu pustego dynamicznego podstawienia\n"
439
440 #: elf/dl-deps.c:472
441 msgid "cannot allocate dependency list"
442 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla listy zale¿no¶ci"
443
444 #: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
445 msgid "cannot allocate symbol search list"
446 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla listy przeszukiwania symboli"
447
448 #: elf/dl-deps.c:545
449 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
450 msgstr "Filtry nie s± obs³ugiwane z LD_TRACE_PRELINKING"
451
452 #: elf/dl-error.c:77
453 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
454 msgstr "B£¡D DYNAMICZNEGO LINKERA!!!"
455
456 #: elf/dl-error.c:124
457 msgid "error while loading shared libraries"
458 msgstr "b³±d podczas wczytywania bibliotek dzielonych"
459
460 #: elf/dl-fptr.c:88
461 msgid "cannot map pages for fdesc table"
462 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ stron dla tablicy fdesc"
463
464 #: elf/dl-fptr.c:192
465 msgid "cannot map pages for fptr table"
466 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ stron dla tablicy fptr"
467
468 #: elf/dl-fptr.c:221
469 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
470 msgstr "b³±d wewnêtrzny: symidx spoza zakresu tablicy fptr"
471
472 #: elf/dl-load.c:372
473 msgid "cannot allocate name record"
474 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla rekordu nazwy"
475
476 #: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
477 msgid "cannot create cache for search path"
478 msgstr "nie mo¿na utworzyæ bufora dla ¶cie¿ki przeszukiwania"
479
480 #: elf/dl-load.c:565
481 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
482 msgstr "nie mo¿na utworzyæ kopii RUNPATH/RPATH"
483
484 #: elf/dl-load.c:653
485 msgid "cannot create search path array"
486 msgstr "nie mo¿na utworzyæ tablicy ¶cie¿ki przeszukiwania"
487
488 #: elf/dl-load.c:864
489 msgid "cannot stat shared object"
490 msgstr "nie mo¿na wykonaæ stat na obiekcie dzielonym"
491
492 #: elf/dl-load.c:934
493 msgid "cannot open zero fill device"
494 msgstr "nie mo¿na otworzyæ urz±dzenia wype³niaj±cego zerami"
495
496 #: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2224
497 msgid "cannot create shared object descriptor"
498 msgstr "nie mo¿na utworzyæ deskryptora obiektu dzielonego"
499
500 #: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1656 elf/dl-load.c:1748
501 msgid "cannot read file data"
502 msgstr "nie mo¿na odczytaæ danych z pliku"
503
504 #: elf/dl-load.c:1042
505 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
506 msgstr "wyrównanie polecenia wczytania ELF nie wyrównane do granicy stron"
507
508 #: elf/dl-load.c:1049
509 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
510 msgstr "adres/przesuniêcie polecenia wczytania ELF niew³a¶ciwie wyrównane"
511
512 #: elf/dl-load.c:1132
513 msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
514 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ struktur danych TLS dla pocz±tkowego w±tku"
515
516 #: elf/dl-load.c:1155
517 msgid "cannot handle TLS data"
518 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ danych TLS"
519
520 #: elf/dl-load.c:1174
521 msgid "object file has no loadable segments"
522 msgstr "plik obiektu nie ma segmentów ³adowalnych"
523
524 #: elf/dl-load.c:1210
525 msgid "failed to map segment from shared object"
526 msgstr "odwzorowanie segmentu z obiektu dzielonego nie powiod³o siê"
527
528 #: elf/dl-load.c:1236
529 msgid "cannot dynamically load executable"
530 msgstr "nie mo¿na dynamicznie wczytaæ pliku wykonywalnego"
531
532 #: elf/dl-load.c:1298
533 msgid "cannot change memory protections"
534 msgstr "nie mo¿na zmieniæ ochrony pamiêci"
535
536 #: elf/dl-load.c:1317
537 msgid "cannot map zero-fill pages"
538 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ stron wype³nionych zerami"
539
540 #: elf/dl-load.c:1331
541 msgid "object file has no dynamic section"
542 msgstr "plik obiektu nie ma sekcji dynamicznej"
543
544 #: elf/dl-load.c:1354
545 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
546 msgstr "obiekt dzielony nie mo¿e byæ otwarty przez dlopen()"
547
548 #: elf/dl-load.c:1367
549 msgid "cannot allocate memory for program header"
550 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci na nag³ówek programu"
551
552 #: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
553 msgid "invalid caller"
554 msgstr "niepoprawny wywo³uj±cy"
555
556 #: elf/dl-load.c:1423
557 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
558 msgstr "nie mo¿na w³±czyæ wykonywalnego stosu wymaganego przez obiekt dzielony"
559
560 #: elf/dl-load.c:1436
561 msgid "cannot close file descriptor"
562 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ deskryptora pliku"
563
564 #: elf/dl-load.c:1478
565 msgid "cannot create searchlist"
566 msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy przeszukiwañ"
567
568 #: elf/dl-load.c:1656
569 msgid "file too short"
570 msgstr "plik za krótki"
571
572 #: elf/dl-load.c:1685
573 msgid "invalid ELF header"
574 msgstr "nieprawid³owy nag³ówek ELF"
575
576 #: elf/dl-load.c:1697
577 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
578 msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest big-endian"
579
580 #: elf/dl-load.c:1699
581 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
582 msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest little-endian"
583
584 #: elf/dl-load.c:1703
585 msgid "ELF file version ident does not match current one"
586 msgstr "identyfikator wersji pliku ELF nie zgadza siê z aktualnym"
587
588 #: elf/dl-load.c:1707
589 msgid "ELF file OS ABI invalid"
590 msgstr "niepoprawne ABI systemu w pliku ELF"
591
592 #: elf/dl-load.c:1709
593 msgid "ELF file ABI version invalid"
594 msgstr "niepoprawna wersja ABI w pliku ELF"
595
596 #: elf/dl-load.c:1712
597 msgid "internal error"
598 msgstr "b³±d wewnêtrzny"
599
600 #: elf/dl-load.c:1719
601 msgid "ELF file version does not match current one"
602 msgstr "wersja pliku ELF nie zgadza siê z aktualn±"
603
604 #: elf/dl-load.c:1727
605 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
606 msgstr "tylko ET_DYN i ET_EXEC mog± byæ wczytane"
607
608 #: elf/dl-load.c:1733
609 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
610 msgstr "phentsize w pliku ELF nie jest oczekiwanym rozmiarem"
611
612 #: elf/dl-load.c:2240
613 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
614 msgstr "niew³a¶ciwa klasa ELF: ELFCLASS64"
615
616 #: elf/dl-load.c:2241
617 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
618 msgstr "niew³a¶ciwa klasa ELF: ELFCLASS32"
619
620 #: elf/dl-load.c:2244
621 msgid "cannot open shared object file"
622 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku obiektu dzielonego"
623
624 #: elf/dl-lookup.c:261
625 msgid "relocation error"
626 msgstr "b³±d relokacji"
627
628 #: elf/dl-lookup.c:289
629 msgid "symbol lookup error"
630 msgstr "b³±d poszukiwania symbolu"
631
632 #: elf/dl-open.c:114
633 msgid "cannot extend global scope"
634 msgstr "nie mo¿na rozszerzyæ zakresu globalnego"
635
636 #: elf/dl-open.c:512
637 msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
638 msgstr "Licznik generacji TLS przekrêci³ siê! Proszê to zg³osiæ."
639
640 #: elf/dl-open.c:549
641 msgid "invalid mode for dlopen()"
642 msgstr "b³êdny typ dla dlopen()"
643
644 #: elf/dl-open.c:566
645 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
646 msgstr "nie ma wiêcej dostêpnych przestrzeni nazw dla dlmopen()"
647
648 #: elf/dl-open.c:579
649 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
650 msgstr "b³êdna przestrzeñ nazw dla celu w dlmopen()"
651
652 #: elf/dl-reloc.c:54
653 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
654 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci w statycznym bloku TLS"
655
656 #: elf/dl-reloc.c:196
657 msgid "cannot make segment writable for relocation"
658 msgstr "nie mo¿na uczyniæ segmentu zapisywalnym w celu relokacji"
659
660 #: elf/dl-reloc.c:277
661 #, c-format
662 msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
663 msgstr "%s: nie znaleziono PLTREL w obiekcie %s\n"
664
665 #: elf/dl-reloc.c:288
666 #, c-format
667 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
668 msgstr "%s: brak pamiêci na zapisanie wyników relokacji dla %s\n"
669
670 #: elf/dl-reloc.c:304
671 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
672 msgstr "nie mo¿na odtworzyæ ochrony segmentu po relokacji"
673
674 #: elf/dl-reloc.c:329
675 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
676 msgstr "nie mo¿na na³o¿yæ dodatkowej ochrony pamiêci po relokacji"
677
678 #: elf/dl-sym.c:161
679 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
680 msgstr "RTLD_NEXT wyst±pi³o w kodzie nie ³adowanym dynamicznie"
681
682 #: elf/dl-sysdep.c:474 elf/dl-sysdep.c:486
683 msgid "cannot create capability list"
684 msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy uprawnieñ"
685
686 #: elf/dl-tls.c:825
687 msgid "cannot create TLS data structures"
688 msgstr "nie mo¿na utworzyæ struktur danych TLS"
689
690 #: elf/dl-version.c:303
691 msgid "cannot allocate version reference table"
692 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ tablicy odniesieñ do wersji"
693
694 #: elf/ldconfig.c:135
695 msgid "Print cache"
696 msgstr "Wypisanie zawarto¶ci bufora"
697
698 #: elf/ldconfig.c:136
699 msgid "Generate verbose messages"
700 msgstr "Wy¶wietlanie wiêkszej liczby komunikatów"
701
702 #: elf/ldconfig.c:137
703 msgid "Don't build cache"
704 msgstr "Nie budowanie bufora"
705
706 #: elf/ldconfig.c:138
707 msgid "Don't generate links"
708 msgstr "Nie tworzenie dowi±zañ"
709
710 #: elf/ldconfig.c:139
711 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
712 msgstr "Przej¶cie do i u¿ywanie KATALOGU jako g³ównego katalogu"
713
714 #: elf/ldconfig.c:139
715 msgid "ROOT"
716 msgstr "KATALOG"
717
718 #: elf/ldconfig.c:140
719 msgid "CACHE"
720 msgstr "BUFOR"
721
722 #: elf/ldconfig.c:140
723 msgid "Use CACHE as cache file"
724 msgstr "U¿ycie BUFORA jako pliku bufora"
725
726 #: elf/ldconfig.c:141
727 msgid "CONF"
728 msgstr "KONF"
729
730 #: elf/ldconfig.c:141
731 msgid "Use CONF as configuration file"
732 msgstr "U¿ycie KONF jako pliku konfiguracyjnego"
733
734 #: elf/ldconfig.c:142
735 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
736 msgstr "Przetwarzanie wy³±cznie katalogów podanych z linii poleceñ; nie budowanie bufora."
737
738 #: elf/ldconfig.c:143
739 msgid "Manually link individual libraries."
740 msgstr "Rêczne tworzenie dowi±zañ do pojedynczych bibliotek."
741
742 #: elf/ldconfig.c:144
743 msgid "FORMAT"
744 msgstr "FORMAT"
745
746 #: elf/ldconfig.c:144
747 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
748 msgstr "U¿ywany format: new, old lub compat (domy¶lny)"
749
750 #: elf/ldconfig.c:152
751 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
752 msgstr "Konfiguracja powi±zañ dynamicznego linkera."
753
754 #: elf/ldconfig.c:310
755 #, c-format
756 msgid "Path `%s' given more than once"
757 msgstr "¦cie¿ka `%s' podana wiêcej ni¿ raz"
758
759 #: elf/ldconfig.c:350
760 #, c-format
761 msgid "%s is not a known library type"
762 msgstr "%s nie jest znanym rodzajem biblioteki"
763
764 #: elf/ldconfig.c:375
765 #, c-format
766 msgid "Can't stat %s"
767 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s"
768
769 #: elf/ldconfig.c:449
770 #, c-format
771 msgid "Can't stat %s\n"
772 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s\n"
773
774 #: elf/ldconfig.c:459
775 #, c-format
776 msgid "%s is not a symbolic link\n"
777 msgstr "%s nie jest dowi±zaniem symbolicznym\n"
778
779 #: elf/ldconfig.c:478
780 #, c-format
781 msgid "Can't unlink %s"
782 msgstr "Nie mo¿na usun±æ %s"
783
784 #: elf/ldconfig.c:484
785 #, c-format
786 msgid "Can't link %s to %s"
787 msgstr "Nie mo¿na dowi±zaæ %s do %s"
788
789 #: elf/ldconfig.c:490
790 msgid " (changed)\n"
791 msgstr " (zmieniono)\n"
792
793 #: elf/ldconfig.c:492
794 msgid " (SKIPPED)\n"
795 msgstr " (POMINIÊTO)\n"
796
797 #: elf/ldconfig.c:547
798 #, c-format
799 msgid "Can't find %s"
800 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ %s"
801
802 #: elf/ldconfig.c:563 elf/ldconfig.c:737 elf/ldconfig.c:784
803 #, c-format
804 msgid "Cannot lstat %s"
805 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ lstat na %s"
806
807 #: elf/ldconfig.c:570
808 #, c-format
809 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
810 msgstr "Zignorowano plik %s poniewa¿ nie jest zwyk³ym plikiem."
811
812 #: elf/ldconfig.c:578
813 #, c-format
814 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
815 msgstr "Nie utworzono dowi±zania poniewa¿ nie znaleziono soname dla %s"
816
817 #: elf/ldconfig.c:669
818 #, c-format
819 msgid "Can't open directory %s"
820 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s"
821
822 #: elf/ldconfig.c:749
823 #, c-format
824 msgid "Cannot stat %s"
825 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s"
826
827 #: elf/ldconfig.c:806 elf/readlib.c:91
828 #, c-format
829 msgid "Input file %s not found.\n"
830 msgstr "Nie znaleziono pliku wej¶ciowego %s.\n"
831
832 #: elf/ldconfig.c:857
833 #, c-format
834 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
835 msgstr "biblioteka libc5 %s w z³ym katalogu"
836
837 #: elf/ldconfig.c:860
838 #, c-format
839 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
840 msgstr "biblioteka libc6 %s w z³ym katalogu"
841
842 #: elf/ldconfig.c:863
843 #, c-format
844 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
845 msgstr "biblioteka libc4 %s w z³ym katalogu"
846
847 #: elf/ldconfig.c:890
848 #, c-format
849 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
850 msgstr "biblioteki %s i %s w katalogu %s maj± to samo soname ale inny rodzaj."
851
852 #: elf/ldconfig.c:997
853 #, c-format
854 msgid "Can't open configuration file %s"
855 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku konfiguracyjnego %s"
856
857 #: elf/ldconfig.c:1061
858 #, c-format
859 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
860 msgstr "%s:%u: b³êdna sk³adnia w linii hwcap"
861
862 #: elf/ldconfig.c:1067
863 #, c-format
864 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
865 msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu powy¿ej maksymalnego %u"
866
867 #: elf/ldconfig.c:1074 elf/ldconfig.c:1082
868 #, c-format
869 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
870 msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu ju¿ zdefiniowany jako %s"
871
872 #: elf/ldconfig.c:1085
873 #, c-format
874 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
875 msgstr "%s:%u: powtórzony hwcap %lu %s"
876
877 #: elf/ldconfig.c:1107
878 #, c-format
879 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
880 msgstr "opcja -r wymaga bezwzglêdnej ¶cie¿ki pliku konfiguracyjnego"
881
882 #: elf/ldconfig.c:1114 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
883 #: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
884 #, c-format
885 msgid "memory exhausted"
886 msgstr "pamiêæ wyczerpana"
887
888 #: elf/ldconfig.c:1144
889 #, c-format
890 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
891 msgstr "%s:%u: nie mo¿na odczytaæ %s"
892
893 #: elf/ldconfig.c:1189
894 #, c-format
895 msgid "relative path `%s' used to build cache"
896 msgstr "u¿yto wzglêdnej ¶cie¿ki `%s' do utworzenia bufora"
897
898 #: elf/ldconfig.c:1215
899 #, c-format
900 msgid "Can't chdir to /"
901 msgstr "Nie mo¿na przej¶æ do katalogu /"
902
903 #: elf/ldconfig.c:1257
904 #, c-format
905 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
906 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu pliku bufora %s\n"
907
908 #: elf/ldd.bash.in:43
909 msgid "Written by %s and %s.\n"
910 msgstr "Autorami s± %s i %s.\n"
911
912 #: elf/ldd.bash.in:48
913 msgid ""
914 "Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
915 "      --help              print this help and exit\n"
916 "      --version           print version information and exit\n"
917 "  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
918 "  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
919 "  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
920 "  -v, --verbose           print all information\n"
921 "For bug reporting instructions, please see:\n"
922 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
923 msgstr ""
924 "Sk³adnia: ldd [OPCJA]... PLIK...\n"
925 "      --help              wypisanie tego opisu i zakoñczenie\n"
926 "      --version           wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie\n"
927 "  -d, --data-relocs       przetworzenie relokacji danych\n"
928 "  -r, --function-relocs   przetworzenie relokacji danych i funkcji\n"
929 "  -u, --unused            wypisanie nieu¿ywanych bezpo¶rednich zale¿no¶ci\n"
930 "  -v, --verbose           wypisanie wszystkich informacji\n"
931 "Instrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
932 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
933
934 #: elf/ldd.bash.in:80
935 msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
936 msgstr "ldd: opcja \\`$1' jest niejednoznaczna"
937
938 #: elf/ldd.bash.in:87
939 msgid "unrecognized option"
940 msgstr "nieznana opcja"
941
942 #: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
943 msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
944 msgstr "Polecenie \\`ldd --help' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji."
945
946 #: elf/ldd.bash.in:125
947 msgid "missing file arguments"
948 msgstr "brakuj±ce argumenty plikowe"
949
950 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
951 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
952 #. TRANS expected to already exist.
953 #: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
954 msgid "No such file or directory"
955 msgstr "Nie ma takiego pliku ani katalogu"
956
957 #: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
958 msgid "not regular file"
959 msgstr "nie jest zwyk³ym plikiem"
960
961 #: elf/ldd.bash.in:154
962 msgid "warning: you do not have execution permission for"
963 msgstr "uwaga: brak uprawnieñ do wykonywania"
964
965 #: elf/ldd.bash.in:183
966 msgid "\tnot a dynamic executable"
967 msgstr "\tnie jest dynamicznym programem wykonywalnym"
968
969 #: elf/ldd.bash.in:191
970 msgid "exited with unknown exit code"
971 msgstr "zakoñczy³ dzia³anie z nieznanym kodem wyj¶cia"
972
973 #: elf/ldd.bash.in:196
974 msgid "error: you do not have read permission for"
975 msgstr "b³±d: brak uprawnieñ do odczytu"
976
977 #: elf/readelflib.c:35
978 #, c-format
979 msgid "file %s is truncated\n"
980 msgstr "plik %s jest skrócony\n"
981
982 #: elf/readelflib.c:67
983 #, c-format
984 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
985 msgstr "%s jest 32-bitowym plikiem ELF.\n"
986
987 #: elf/readelflib.c:69
988 #, c-format
989 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
990 msgstr "%s jest 64-bitowym plikiem ELF.\n"
991
992 #: elf/readelflib.c:71
993 #, c-format
994 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
995 msgstr "Nieznana ELFCLASS w pliku %s.\n"
996
997 #: elf/readelflib.c:78
998 #, c-format
999 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
1000 msgstr "%s nie jest plikiem obiektu dzielonego (Typ: %d).\n"
1001
1002 #: elf/readelflib.c:109
1003 #, c-format
1004 msgid "more than one dynamic segment\n"
1005 msgstr "wiêcej ni¿ jeden segment dynamiczny\n"
1006
1007 #: elf/readlib.c:97
1008 #, c-format
1009 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
1010 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ fstat na pliku %s.\n"
1011
1012 #: elf/readlib.c:108
1013 #, c-format
1014 msgid "File %s is empty, not checked."
1015 msgstr "Plik %s jest pusty, nie sprawdzony."
1016
1017 #: elf/readlib.c:114
1018 #, c-format
1019 msgid "File %s is too small, not checked."
1020 msgstr "Plik %s jest za ma³y, nie sprawdzony."
1021
1022 #: elf/readlib.c:124
1023 #, c-format
1024 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
1025 msgstr "Nie mo¿na wykonaæ mmap pliku %s.\n"
1026
1027 #: elf/readlib.c:162
1028 #, c-format
1029 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
1030 msgstr "%s nie jest plikiem ELF - ma z³e bajty magiczne na pocz±tku.\n"
1031
1032 #: elf/sprof.c:77
1033 msgid "Output selection:"
1034 msgstr "Wybór wyj¶cia:"
1035
1036 # XXX poprawic -PK
1037 #: elf/sprof.c:79
1038 msgid "print list of count paths and their number of use"
1039 msgstr "wypisanie listy ¶cie¿ek zliczania i ich liczników u¿ycia"
1040
1041 #: elf/sprof.c:81
1042 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
1043 msgstr "generowanie prostego profilu z licznikami i czasami"
1044
1045 #: elf/sprof.c:82
1046 msgid "generate call graph"
1047 msgstr "generowanie wykresu wywo³añ"
1048
1049 #: elf/sprof.c:89
1050 msgid ""
1051 "Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
1052 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
1053 msgstr ""
1054 "Odczyt i wy¶wietlanie danych profiluj±cych dla obiektów wspó³dzielonych.\vInstrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
1055 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
1056
1057 #: elf/sprof.c:94
1058 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
1059 msgstr "OBIEKT_DZIELONY [DANE_PROFILUJ¡CE]"
1060
1061 #: elf/sprof.c:400
1062 #, c-format
1063 msgid "failed to load shared object `%s'"
1064 msgstr "za³adowanie dzielonego obiektu `%s' nie powiod³o siê"
1065
1066 #: elf/sprof.c:409
1067 #, c-format
1068 msgid "cannot create internal descriptors"
1069 msgstr "nie mo¿na utworzyæ wewnêtrznych deskryptorów"
1070
1071 #: elf/sprof.c:528
1072 #, c-format
1073 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
1074 msgstr "Ponowne otwarcie obiektu dzielonego `%s' nie powiod³o siê"
1075
1076 #: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
1077 #, c-format
1078 msgid "reading of section headers failed"
1079 msgstr "odczyt nag³ówków sekcji nie powiód³ siê"
1080
1081 #: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
1082 #, c-format
1083 msgid "reading of section header string table failed"
1084 msgstr "odczyt tablicy ³añcuchów nag³ówków sekcji nie powiód³ siê"
1085
1086 #: elf/sprof.c:569
1087 #, c-format
1088 msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
1089 msgstr "*** Nie mo¿na odczytaæ nazwy pliku informacji diagnostycznych: %m\n"
1090
1091 #: elf/sprof.c:589
1092 #, c-format
1093 msgid "cannot determine file name"
1094 msgstr "nie mo¿na okre¶liæ nazwy pliku"
1095
1096 #: elf/sprof.c:622
1097 #, c-format
1098 msgid "reading of ELF header failed"
1099 msgstr "odczyt nag³ówka ELF nie powiód³ siê"
1100
1101 #: elf/sprof.c:658
1102 #, c-format
1103 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
1104 msgstr "*** Symbole z pliku `%s' zosta³y usuniête, dok³adna analiza jest niemo¿liwa\n"
1105
1106 #: elf/sprof.c:688
1107 #, c-format
1108 msgid "failed to load symbol data"
1109 msgstr "za³adowanie danych o symbolach nie powiod³o siê"
1110
1111 #: elf/sprof.c:755
1112 #, c-format
1113 msgid "cannot load profiling data"
1114 msgstr "nie mo¿na za³adowaæ danych do profilowania"
1115
1116 #: elf/sprof.c:764
1117 #, c-format
1118 msgid "while stat'ing profiling data file"
1119 msgstr "podczas wykonywania stat na pliku z danymi profiluj±cymi"
1120
1121 #: elf/sprof.c:772
1122 #, c-format
1123 msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
1124 msgstr "dane profiluj±ce w pliku `%s' nie pasuj± do obiektu dzielonego `%s'"
1125
1126 #: elf/sprof.c:783
1127 #, c-format
1128 msgid "failed to mmap the profiling data file"
1129 msgstr "wykonanie mmap danych profiluj±cych nie powiod³o siê"
1130
1131 #: elf/sprof.c:791
1132 #, c-format
1133 msgid "error while closing the profiling data file"
1134 msgstr "b³±d podczas zamykania pliku z danymi profiluj±cymi"
1135
1136 #: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
1137 #, c-format
1138 msgid "cannot create internal descriptor"
1139 msgstr "nie mo¿na utworzyæ wewnêtrznego deskryptora"
1140
1141 #: elf/sprof.c:846
1142 #, c-format
1143 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
1144 msgstr "`%s' nie jest poprawnym plikiem danych profiluj±cych dla `%s'"
1145
1146 #: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
1147 #, c-format
1148 msgid "cannot allocate symbol data"
1149 msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla symboli"
1150
1151 #: iconv/iconv_charmap.c:176 iconv/iconv_prog.c:316
1152 #, c-format
1153 msgid "error while closing input `%s'"
1154 msgstr "b³±d podczas zamykania wej¶cia `%s'"
1155
1156 #: iconv/iconv_charmap.c:450
1157 #, c-format
1158 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
1159 msgstr "b³êdna sekwencja wej¶ciowa na pozycji %Zd"
1160
1161 #: iconv/iconv_charmap.c:469 iconv/iconv_prog.c:526
1162 #, c-format
1163 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
1164 msgstr "niekompletny znak lub sekwencja steruj±ca na koñcu bufora"
1165
1166 #: iconv/iconv_charmap.c:514 iconv/iconv_charmap.c:550 iconv/iconv_prog.c:569
1167 #: iconv/iconv_prog.c:605
1168 #, c-format
1169 msgid "error while reading the input"
1170 msgstr "b³±d podczas czytania danych wej¶ciowych"
1171
1172 #: iconv/iconv_charmap.c:532 iconv/iconv_prog.c:587
1173 #, c-format
1174 msgid "unable to allocate buffer for input"
1175 msgstr "przydzielenie bufora dla danych wej¶ciowych by³o niemo¿liwe"
1176
1177 #: iconv/iconv_prog.c:60
1178 msgid "Input/Output format specification:"
1179 msgstr "Specyfikacja formatu wej¶cia/wyj¶cia:"
1180
1181 #: iconv/iconv_prog.c:61
1182 msgid "encoding of original text"
1183 msgstr "kodowanie oryginalnego tekstu"
1184
1185 #: iconv/iconv_prog.c:62
1186 msgid "encoding for output"
1187 msgstr "kodowanie wyników"
1188
1189 #: iconv/iconv_prog.c:63
1190 msgid "Information:"
1191 msgstr "Informacje:"
1192
1193 #: iconv/iconv_prog.c:64
1194 msgid "list all known coded character sets"
1195 msgstr "wy¶wietlenie wszystkich znanych zestawów znaków"
1196
1197 #: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
1198 msgid "Output control:"
1199 msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
1200
1201 #: iconv/iconv_prog.c:66
1202 msgid "omit invalid characters from output"
1203 msgstr "pominiêcie nieprawid³owych znaków z wyj¶cia"
1204
1205 #: iconv/iconv_prog.c:67
1206 msgid "output file"
1207 msgstr "plik wynikowy"
1208
1209 #: iconv/iconv_prog.c:68
1210 msgid "suppress warnings"
1211 msgstr "nie wypisywanie ostrze¿eñ"
1212
1213 #: iconv/iconv_prog.c:69
1214 msgid "print progress information"
1215 msgstr "wy¶wietlanie informacji o postêpie konwersji"
1216
1217 #: iconv/iconv_prog.c:74
1218 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
1219 msgstr "Konwersja podanych plików miêdzy ró¿nymi metodami kodowania."
1220
1221 #: iconv/iconv_prog.c:78
1222 msgid "[FILE...]"
1223 msgstr "[PLIK...]"
1224
1225 #: iconv/iconv_prog.c:200
1226 #, c-format
1227 msgid "cannot open output file"
1228 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wyj¶ciowego"
1229
1230 #: iconv/iconv_prog.c:242
1231 #, c-format
1232 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
1233 msgstr "konwersje z `%s' oraz do `%s' nie s± obs³ugiwane"
1234
1235 #: iconv/iconv_prog.c:247
1236 #, c-format
1237 msgid "conversion from `%s' is not supported"
1238 msgstr "konwersja z `%s' nie jest obs³ugiwana"
1239
1240 #: iconv/iconv_prog.c:254
1241 #, c-format
1242 msgid "conversion to `%s' is not supported"
1243 msgstr "konwersja do `%s' nie jest obs³ugiwana"
1244
1245 #: iconv/iconv_prog.c:258
1246 #, c-format
1247 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
1248 msgstr "konwersja z `%s' do `%s' nie jest obs³ugiwana"
1249
1250 #: iconv/iconv_prog.c:268
1251 #, c-format
1252 msgid "failed to start conversion processing"
1253 msgstr "nie uda³o siê rozpocz±æ konwersji"
1254
1255 #: iconv/iconv_prog.c:362
1256 #, c-format
1257 msgid "error while closing output file"
1258 msgstr "b³±d podczas zamykania pliku wyj¶ciowego"
1259
1260 #: iconv/iconv_prog.c:471 iconv/iconv_prog.c:497
1261 #, c-format
1262 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
1263 msgstr "konwersja przerwana z powodu problemu z zapisaniem wyników"
1264
1265 #: iconv/iconv_prog.c:522
1266 #, c-format
1267 msgid "illegal input sequence at position %ld"
1268 msgstr "b³êdna sekwencja wej¶ciowa na pozycji %ld"
1269
1270 #: iconv/iconv_prog.c:530
1271 #, c-format
1272 msgid "internal error (illegal descriptor)"
1273 msgstr "b³±d wewnêtrzny (nieprawid³owy deskryptor)"
1274
1275 #: iconv/iconv_prog.c:533
1276 #, c-format
1277 msgid "unknown iconv() error %d"
1278 msgstr "nieznany b³±d iconv() %d"
1279
1280 #: iconv/iconv_prog.c:779
1281 msgid ""
1282 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
1283 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
1284 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
1285 "listed with several different names (aliases).\n"
1286 "\n"
1287 "  "
1288 msgstr ""
1289 "Poni¿sza lista zawiera wszystkie znane zakodowane zestawy znaków. Nie oznacza\n"
1290 "to, ¿e wszystkie kombinacje zestawów mog± byæ u¿ywane jako parametry OD i DO.\n"
1291 "Jeden zestaw znaków mo¿e znajdowaæ siê na li¶cie pod wieloma nazwami\n"
1292 "(aliasami).\n"
1293 "\n"
1294 "  "
1295
1296 #: iconv/iconvconfig.c:110
1297 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
1298 msgstr "Tworzenie pliku konfiguracyjnego do szybkiego wczytywania modu³ów iconv."
1299
1300 #: iconv/iconvconfig.c:114
1301 msgid "[DIR...]"
1302 msgstr "[KATALOG...]"
1303
1304 #: iconv/iconvconfig.c:127
1305 msgid "Prefix used for all file accesses"
1306 msgstr "Prefiks u¿ywany przy ka¿dym dostêpie do pliku"
1307
1308 #: iconv/iconvconfig.c:128
1309 msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
1310 msgstr "Umieszczenie wyj¶cia w PLIKU zamiast miejsca instalacji (--prefix nie wp³ywa na PLIK)"
1311
1312 #: iconv/iconvconfig.c:132
1313 msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
1314 msgstr "Nie przeszukiwanie standardowych katalogów, a wy³±cznie podanych z linii poleceñ"
1315
1316 #: iconv/iconvconfig.c:301
1317 #, c-format
1318 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
1319 msgstr "W przypadku u¿ycia --nostdlib wymagane jest podanie katalogów jako argumentów"
1320
1321 #: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
1322 #, c-format
1323 msgid "no output file produced because warnings were issued"
1324 msgstr "nie utworzono pliku wyj¶ciowego, poniewa¿ wyst±pi³y ostrze¿enia"
1325
1326 #: iconv/iconvconfig.c:429
1327 #, c-format
1328 msgid "while inserting in search tree"
1329 msgstr "b³±d podczas wstawiania do drzewa wyszukiwañ"
1330
1331 #: iconv/iconvconfig.c:1238
1332 #, c-format
1333 msgid "cannot generate output file"
1334 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ pliku wyj¶ciowego"
1335
1336 #: inet/rcmd.c:157
1337 msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
1338 msgstr "rcmd: Nie mo¿na przydzieliæ pamiêci\n"
1339
1340 #: inet/rcmd.c:172
1341 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
1342 msgstr "rcmd: socket: Wszystkie porty zajête\n"
1343
1344 #: inet/rcmd.c:200
1345 #, c-format
1346 msgid "connect to address %s: "
1347 msgstr "po³±czenie do adresu %s: "
1348
1349 #: inet/rcmd.c:213
1350 #, c-format
1351 msgid "Trying %s...\n"
1352 msgstr "Próbowanie %s...\n"
1353
1354 #: inet/rcmd.c:249
1355 #, c-format
1356 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
1357 msgstr "rcmd: write (podczas ustawiania stderr): %m\n"
1358
1359 #: inet/rcmd.c:265
1360 #, c-format
1361 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
1362 msgstr "rcmd: poll (podczas ustawiania stderr): %m\n"
1363
1364 #: inet/rcmd.c:268
1365 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
1366 msgstr "poll: b³±d protoko³u podczas zestawiania pêtli\n"
1367
1368 #: inet/rcmd.c:301
1369 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
1370 msgstr "socket: b³±d protoko³u podczas zestawiania pêtli\n"
1371
1372 #: inet/rcmd.c:325
1373 #, c-format
1374 msgid "rcmd: %s: short read"
1375 msgstr "rcmd: %s: odczyt skrócony"
1376
1377 #: inet/rcmd.c:481
1378 msgid "lstat failed"
1379 msgstr "lstat nie powiod³o siê"
1380
1381 #: inet/rcmd.c:488
1382 msgid "cannot open"
1383 msgstr "nie mo¿na otworzyæ"
1384
1385 #: inet/rcmd.c:490
1386 msgid "fstat failed"
1387 msgstr "fstat nie powiod³o siê"
1388
1389 #: inet/rcmd.c:492
1390 msgid "bad owner"
1391 msgstr "nieodpowiedni w³a¶ciciel"
1392
1393 #: inet/rcmd.c:494
1394 msgid "writeable by other than owner"
1395 msgstr "zapisywalny nie tylko przez w³a¶ciciela"
1396
1397 #: inet/rcmd.c:496
1398 msgid "hard linked somewhere"
1399 msgstr "gdzie¶ twardo dowi±zany"
1400
1401 #: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
1402 msgid "out of memory"
1403 msgstr "brak pamiêci"
1404
1405 #: inet/ruserpass.c:184
1406 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1407 msgstr "B³±d: plik .netrc mo¿e byæ czytany przez innych."
1408
1409 #: inet/ruserpass.c:185
1410 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
1411 msgstr "Nale¿y usun±æ has³o lub uczyniæ plik niedostêpnym dla innych."
1412
1413 #: inet/ruserpass.c:277
1414 #, c-format
1415 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
1416 msgstr "Nieznane s³owo kluczowe w .netrc: %s"
1417
1418 #: libidn/nfkc.c:464
1419 msgid "Character out of range for UTF-8"
1420 msgstr "Znak spoza zakresu UTF-8"
1421
1422 #: locale/programs/charmap-dir.c:58
1423 #, c-format
1424 msgid "cannot read character map directory `%s'"
1425 msgstr "nie mo¿na odczytaæ katalogu mapy znaków `%s'"
1426
1427 #: locale/programs/charmap.c:138
1428 #, c-format
1429 msgid "character map file `%s' not found"
1430 msgstr "nie znaleziono pliku tablicy znaków `%s'"
1431
1432 #: locale/programs/charmap.c:195
1433 #, c-format
1434 msgid "default character map file `%s' not found"
1435 msgstr "nie znaleziono domy¶lnej tablicy znaków `%s'"
1436
1437 #: locale/programs/charmap.c:258
1438 #, c-format
1439 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
1440 msgstr "tablica znaków `%s' niekompatybilna z ASCII, lokalizacja niekompatybilna z ISO C\n"
1441
1442 #: locale/programs/charmap.c:337
1443 #, c-format
1444 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
1445 msgstr "%s: <mb_cur_max> musi byæ wiêkszy ni¿ <mb_cur_min>\n"
1446
1447 #: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
1448 #: locale/programs/repertoire.c:175
1449 #, c-format
1450 msgid "syntax error in prolog: %s"
1451 msgstr "b³±d sk³adni w prologu: %s"
1452
1453 #: locale/programs/charmap.c:358
1454 msgid "invalid definition"
1455 msgstr "niepoprawna definicja"
1456
1457 #: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
1458 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
1459 msgid "bad argument"
1460 msgstr "b³êdny argument"
1461
1462 #: locale/programs/charmap.c:403
1463 #, c-format
1464 msgid "duplicate definition of <%s>"
1465 msgstr "powtórzona definicja <%s>"
1466
1467 #: locale/programs/charmap.c:410
1468 #, c-format
1469 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
1470 msgstr "warto¶æ <%s> musi wynosiæ 1 lub wiêcej"
1471
1472 #: locale/programs/charmap.c:422
1473 #, c-format
1474 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
1475 msgstr "warto¶æ <%s> musi byæ wiêksza lub równa warto¶ci <%s>"
1476
1477 #: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:184
1478 #, c-format
1479 msgid "argument to <%s> must be a single character"
1480 msgstr "argument <%s> musi byæ pojedynczym znakiem"
1481
1482 #: locale/programs/charmap.c:471
1483 msgid "character sets with locking states are not supported"
1484 msgstr "zestawy znaków ze stanami blokowania nie s± obs³ugiwane"
1485
1486 #: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
1487 #: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
1488 #: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
1489 #: locale/programs/charmap.c:815
1490 #, c-format
1491 msgid "syntax error in %s definition: %s"
1492 msgstr "b³±d sk³adni w definicji %s: %s"
1493
1494 #: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
1495 #: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:231
1496 msgid "no symbolic name given"
1497 msgstr "brak nazwy symbolicznej"
1498
1499 #: locale/programs/charmap.c:553
1500 msgid "invalid encoding given"
1501 msgstr "niepoprawne kodowanie"
1502
1503 #: locale/programs/charmap.c:562
1504 msgid "too few bytes in character encoding"
1505 msgstr "za ma³o bajtów w kodzie znaku"
1506
1507 #: locale/programs/charmap.c:564
1508 msgid "too many bytes in character encoding"
1509 msgstr "za du¿o bajtów w kodzie znaku"
1510
1511 #: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
1512 #: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:297
1513 msgid "no symbolic name given for end of range"
1514 msgstr "brak nazwy symbolicznej dla koñca przedzia³u"
1515
1516 #: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
1517 #: locale/programs/ld-collate.c:2677 locale/programs/ld-collate.c:3828
1518 #: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
1519 #: locale/programs/ld-identification.c:452
1520 #: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
1521 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
1522 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
1523 #: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
1524 #: locale/programs/repertoire.c:314
1525 #, c-format
1526 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
1527 msgstr "%1$s: definicja nie koñczy siê przez `END %1$s'"
1528
1529 #: locale/programs/charmap.c:643
1530 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
1531 msgstr "po definicji CHARMAP mog± wystêpowaæ tylko definicje WIDTH"
1532
1533 #: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
1534 #, c-format
1535 msgid "value for %s must be an integer"
1536 msgstr "warto¶æ %s musi byæ liczb± ca³kowit±"
1537
1538 # state machine = finite state machine =
1539 # automat skoñczony -PK
1540 #: locale/programs/charmap.c:842
1541 #, c-format
1542 msgid "%s: error in state machine"
1543 msgstr "%s: b³±d w automacie skoñczonym"
1544
1545 #: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
1546 #: locale/programs/ld-collate.c:2674 locale/programs/ld-collate.c:3844
1547 #: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
1548 #: locale/programs/ld-identification.c:468
1549 #: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
1550 #: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
1551 #: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
1552 #: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
1553 #: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:325
1554 #, c-format
1555 msgid "%s: premature end of file"
1556 msgstr "%s: przedwczesny koniec pliku"
1557
1558 #: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
1559 #, c-format
1560 msgid "unknown character `%s'"
1561 msgstr "nieznany znak `%s'"
1562
1563 #: locale/programs/charmap.c:888
1564 #, c-format
1565 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
1566 msgstr "liczba bajtów dla sekwencji bajtów pocz±tku i koñca przedzia³u jest ró¿na: %d i %d"
1567
1568 #: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2957
1569 #: locale/programs/repertoire.c:420
1570 msgid "invalid names for character range"
1571 msgstr "nieprawid³owe nazwy dla przedzia³u znaków"
1572
1573 #: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:432
1574 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
1575 msgstr "w szesnastkowym formacie przedzia³u powinny byæ u¿ywane wielkie litery"
1576
1577 #: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:450
1578 #, c-format
1579 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1580 msgstr "<%s> i <%s> s± niepoprawnymi nazwami dla przedzia³u"
1581
1582 #: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:457
1583 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
1584 msgstr "górna granica przedzia³u nie jest mniejsza ni¿ dolna"
1585
1586 #: locale/programs/charmap.c:1087
1587 msgid "resulting bytes for range not representable."
1588 msgstr "wynikowe bajty dla przedzia³u nie mog± zostaæ wyra¿one."
1589
1590 #: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1536
1591 #: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
1592 #: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
1593 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
1594 #: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
1595 #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
1596 #, c-format
1597 msgid "No definition for %s category found"
1598 msgstr "Nie znaleziono definicji dla kategorii %s"
1599
1600 #: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
1601 #: locale/programs/ld-address.c:200 locale/programs/ld-address.c:229
1602 #: locale/programs/ld-address.c:301 locale/programs/ld-address.c:320
1603 #: locale/programs/ld-address.c:333 locale/programs/ld-identification.c:146
1604 #: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
1605 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
1606 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
1607 #: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
1608 #: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
1609 #: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
1610 #: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
1611 #: locale/programs/ld-time.c:196
1612 #, c-format
1613 msgid "%s: field `%s' not defined"
1614 msgstr "%s: pole `%s' nie jest zdefiniowane"
1615
1616 #: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:208
1617 #: locale/programs/ld-address.c:238 locale/programs/ld-address.c:276
1618 #: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
1619 #, c-format
1620 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
1621 msgstr "%s: pole `%s' nie mo¿e byæ puste"
1622
1623 #: locale/programs/ld-address.c:168
1624 #, c-format
1625 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
1626 msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape `%%%c' w polu `%s'"
1627
1628 #: locale/programs/ld-address.c:219
1629 #, c-format
1630 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
1631 msgstr "%s: kod jêzyka terminologii `%s' nie jest zdefiniowany"
1632
1633 #: locale/programs/ld-address.c:244
1634 #, c-format
1635 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
1636 msgstr "%s: pole `%s' nie mo¿e byæ zdefiniowane"
1637
1638 #: locale/programs/ld-address.c:258 locale/programs/ld-address.c:287
1639 #, c-format
1640 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
1641 msgstr "%s: skrót jêzyka `%s' nie jest zdefiniowany"
1642
1643 #: locale/programs/ld-address.c:265 locale/programs/ld-address.c:293
1644 #: locale/programs/ld-address.c:327 locale/programs/ld-address.c:339
1645 #, c-format
1646 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
1647 msgstr "%s: warto¶æ `%s' nie pasuje do warto¶ci `%s'"
1648
1649 #: locale/programs/ld-address.c:312
1650 #, c-format
1651 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
1652 msgstr "%s: liczbowy kod kraju `%d' jest niepoprawny"
1653
1654 #: locale/programs/ld-address.c:508 locale/programs/ld-address.c:545
1655 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:2608
1656 #: locale/programs/ld-identification.c:364
1657 #: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
1658 #: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
1659 #: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
1660 #: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
1661 #: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
1662 #: locale/programs/ld-time.c:1168
1663 #, c-format
1664 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
1665 msgstr "%s: pole `%s' zadeklarowane wiêcej ni¿ raz"
1666
1667 #: locale/programs/ld-address.c:512 locale/programs/ld-address.c:550
1668 #: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
1669 #: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
1670 #: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
1671 #: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
1672 #: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
1673 #, c-format
1674 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
1675 msgstr "%s: nieznany znak w polu `%s'"
1676
1677 #: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3826
1678 #: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
1679 #: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
1680 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
1681 #: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
1682 #: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
1683 #, c-format
1684 msgid "%s: incomplete `END' line"
1685 msgstr "%s: niekompletna linia `END'"
1686
1687 #: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:522
1688 #: locale/programs/ld-collate.c:574 locale/programs/ld-collate.c:870
1689 #: locale/programs/ld-collate.c:883 locale/programs/ld-collate.c:2664
1690 #: locale/programs/ld-collate.c:3835 locale/programs/ld-ctype.c:1960
1691 #: locale/programs/ld-ctype.c:2219 locale/programs/ld-ctype.c:2806
1692 #: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-identification.c:459
1693 #: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
1694 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
1695 #: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
1696 #: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
1697 #, c-format
1698 msgid "%s: syntax error"
1699 msgstr "%s: b³±d sk³adni"
1700
1701 #: locale/programs/ld-collate.c:397
1702 #, c-format
1703 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
1704 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany w tablicy znaków"
1705
1706 #: locale/programs/ld-collate.c:406
1707 #, c-format
1708 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
1709 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany w repertuarze"
1710
1711 #: locale/programs/ld-collate.c:413
1712 #, c-format
1713 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
1714 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany jako symbol scalaj±cy"
1715
1716 #: locale/programs/ld-collate.c:420
1717 #, c-format
1718 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
1719 msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany jako element scalaj±cy"
1720
1721 #: locale/programs/ld-collate.c:451 locale/programs/ld-collate.c:477
1722 #, c-format
1723 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
1724 msgstr "%s: porz±dki `forward' i `backward' wykluczaj± siê wzajemnie"
1725
1726 #: locale/programs/ld-collate.c:461 locale/programs/ld-collate.c:487
1727 #: locale/programs/ld-collate.c:503
1728 #, c-format
1729 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
1730 msgstr "%s: `%s' wyst±pi³o wiêcej ni¿ raz w definicji wagi %d"
1731
1732 #: locale/programs/ld-collate.c:559
1733 #, c-format
1734 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
1735 msgstr "%s: zbyt du¿o regu³; pierwszy wpis mia³ tylko %d"
1736
1737 #: locale/programs/ld-collate.c:595
1738 #, c-format
1739 msgid "%s: not enough sorting rules"
1740 msgstr "%s: za ma³o regu³ sortowania"
1741
1742 #: locale/programs/ld-collate.c:760
1743 #, c-format
1744 msgid "%s: empty weight string not allowed"
1745 msgstr "%s: pusty ³añcuch wagi jest niedozwolony"
1746
1747 # ellipsis = wyrzutnia jezykowa - sprawdzilem. nawet pamietam ze cos takiego
1748 # istnieje ze szkoly, ale za cholere nie pamietam co to jest ;) -PK
1749 #: locale/programs/ld-collate.c:855
1750 #, c-format
1751 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
1752 msgstr "%s: wagi musz± u¿ywaæ jako nazwy tego samego symbolu wyrzutni"
1753
1754 #: locale/programs/ld-collate.c:911
1755 #, c-format
1756 msgid "%s: too many values"
1757 msgstr "%s: zbyt du¿o warto¶ci"
1758
1759 #: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
1760 #, c-format
1761 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
1762 msgstr "porz±dek dla `%.*s' zosta³ ju¿ zdefiniowany w %s:%Zu"
1763
1764 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
1767 msgstr "%s: pocz±tkowy i koñcowy symbol przedzia³u musz± byæ znakami"
1768
1769 #: locale/programs/ld-collate.c:1108
1770 #, c-format
1771 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
1772 msgstr "%s: sekwencje bajtów pierwszego i ostatniego znaku musz± mieæ tê sam± d³ugo¶æ"
1773
1774 #: locale/programs/ld-collate.c:1150
1775 #, c-format
1776 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
1777 msgstr "%s: sekwencja bajtów pierwszego znaku przedzia³u nie jest mniejsza ni¿ sekwencja ostatniego znaku"
1778
1779 #: locale/programs/ld-collate.c:1275
1780 #, c-format
1781 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
1782 msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedzia³u nie mo¿e byæ bezpo¶rednio po `order_start'"
1783
1784 #: locale/programs/ld-collate.c:1279
1785 #, c-format
1786 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
1787 msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedzia³u nie mo¿e byæ bezpo¶rednio przed `order_end'"
1788
1789 #: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1477
1790 #, c-format
1791 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
1792 msgstr "`%s' i `%.*s' nie s± poprawnymi nazwami dla symbolicznego przedzia³u"
1793
1794 #: locale/programs/ld-collate.c:1349 locale/programs/ld-collate.c:3763
1795 #, c-format
1796 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
1797 msgstr "%s: porz±dek dla `%.*s' zosta³ ju¿ zdefiniowany w %s:%Zu"
1798
1799 #: locale/programs/ld-collate.c:1358
1800 #, c-format
1801 msgid "%s: `%s' must be a character"
1802 msgstr "%s: `%s' musi byæ znakiem"
1803
1804 #: locale/programs/ld-collate.c:1552
1805 #, c-format
1806 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
1807 msgstr "%s: `position' musi byæ u¿yte dla konkretnego poziomu we wszystkich sekcjach lub ¿adnej"
1808
1809 #: locale/programs/ld-collate.c:1577
1810 #, c-format
1811 msgid "symbol `%s' not defined"
1812 msgstr "nie zdefiniowany symbol `%s'"
1813
1814 #: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
1815 #, c-format
1816 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
1817 msgstr "symbol `%s' ma to samo kodowanie co"
1818
1819 #: locale/programs/ld-collate.c:1657 locale/programs/ld-collate.c:1763
1820 #, c-format
1821 msgid "symbol `%s'"
1822 msgstr "symbol `%s'"
1823
1824 #: locale/programs/ld-collate.c:1805
1825 #, c-format
1826 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
1827 msgstr "brak definicji `UNDEFINED'"
1828
1829 #: locale/programs/ld-collate.c:1834
1830 #, c-format
1831 msgid "too many errors; giving up"
1832 msgstr "zbyt du¿o b³êdów; poddajê siê"
1833
1834 #: locale/programs/ld-collate.c:2762
1835 #, c-format
1836 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
1837 msgstr "%s: powtórzona definicja `%s'"
1838
1839 #: locale/programs/ld-collate.c:2798
1840 #, c-format
1841 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
1842 msgstr "%s: powtórzona deklaracja sekcji `%s'"
1843
1844 #: locale/programs/ld-collate.c:2937
1845 #, c-format
1846 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
1847 msgstr "%s: nieznany znak w nazwie symbolu scalaj±cego"
1848
1849 #: locale/programs/ld-collate.c:3069
1850 #, c-format
1851 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
1852 msgstr "%s: nieznany znak w nazwie definicji równowa¿no¶ci"
1853
1854 #: locale/programs/ld-collate.c:3082
1855 #, c-format
1856 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
1857 msgstr "%s: nieznany znak w warto¶ci definicji równowa¿no¶ci"
1858
1859 #: locale/programs/ld-collate.c:3092
1860 #, c-format
1861 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
1862 msgstr "%s: nieznany symbol `%s' w definicji równowa¿no¶ci"
1863
1864 #: locale/programs/ld-collate.c:3101
1865 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
1866 msgstr "b³±d podczas dodawania równowa¿nego symbolu scalaj±cego"
1867
1868 #: locale/programs/ld-collate.c:3131
1869 #, c-format
1870 msgid "duplicate definition of script `%s'"
1871 msgstr "powtórzona definicja skryptu `%s'"
1872
1873 #: locale/programs/ld-collate.c:3179
1874 #, c-format
1875 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
1876 msgstr "%s: nieznana nazwa sekcji `%.*s'"
1877
1878 #: locale/programs/ld-collate.c:3208
1879 #, c-format
1880 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
1881 msgstr "%s: wielokrotna definicja porz±dku dla sekcji `%s'"
1882
1883 #: locale/programs/ld-collate.c:3233
1884 #, c-format
1885 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
1886 msgstr "%s: b³êdna liczba regu³ sortowania"
1887
1888 #: locale/programs/ld-collate.c:3260
1889 #, c-format
1890 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
1891 msgstr "%s: wielokrotna definicja porz±dku dla nie nazwanej sekcji"
1892
1893 #: locale/programs/ld-collate.c:3314 locale/programs/ld-collate.c:3442
1894 #: locale/programs/ld-collate.c:3804
1895 #, c-format
1896 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
1897 msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `order_end'"
1898
1899 #: locale/programs/ld-collate.c:3375
1900 #, c-format
1901 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
1902 msgstr "%s: porz±dek dla symbolu scalaj±cego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
1903
1904 #: locale/programs/ld-collate.c:3393
1905 #, c-format
1906 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
1907 msgstr "%s: porz±dek dla elementu scalaj±cego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
1908
1909 #: locale/programs/ld-collate.c:3404
1910 #, c-format
1911 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
1912 msgstr "%s: nie mo¿na zmieniæ porz±dku po %.*s: nieznany symbol"
1913
1914 #: locale/programs/ld-collate.c:3456 locale/programs/ld-collate.c:3816
1915 #, c-format
1916 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
1917 msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `reorder-end'"
1918
1919 #: locale/programs/ld-collate.c:3490 locale/programs/ld-collate.c:3688
1920 #, c-format
1921 msgid "%s: section `%.*s' not known"
1922 msgstr "%s: nieznana sekcja `%.*s'"
1923
1924 #: locale/programs/ld-collate.c:3555
1925 #, c-format
1926 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
1927 msgstr "%s: b³êdny symbol <%.*s>"
1928
1929 #: locale/programs/ld-collate.c:3751
1930 #, c-format
1931 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
1932 msgstr "%s: nie mo¿na u¿yæ `%s' jako koñca przedzia³u wyrzutni"
1933
1934 #: locale/programs/ld-collate.c:3800
1935 #, c-format
1936 msgid "%s: empty category description not allowed"
1937 msgstr "%s: pusty opis kategorii niedozwolony"
1938
1939 #: locale/programs/ld-collate.c:3819
1940 #, c-format
1941 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
1942 msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `reorder-sections-end'"
1943
1944 #: locale/programs/ld-ctype.c:439
1945 #, c-format
1946 msgid "No character set name specified in charmap"
1947 msgstr "Brak nazwy zestawu znaków w tablicy znaków"
1948
1949 #: locale/programs/ld-ctype.c:468
1950 #, c-format
1951 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
1952 msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' musi byæ w klasie `%s'"
1953
1954 #: locale/programs/ld-ctype.c:483
1955 #, c-format
1956 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
1957 msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
1958
1959 #: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
1960 #, c-format
1961 msgid "internal error in %s, line %u"
1962 msgstr "b³±d wewnêtrzny w %s, linia %u"
1963
1964 #: locale/programs/ld-ctype.c:526
1965 #, c-format
1966 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
1967 msgstr "znak '%s' z klasy `%s' musi byæ w klasie `%s'"
1968
1969 #: locale/programs/ld-ctype.c:542
1970 #, c-format
1971 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
1972 msgstr "znak '%s' z klasy `%s' nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
1973
1974 #: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
1975 #, c-format
1976 msgid "<SP> character not in class `%s'"
1977 msgstr "znak <SP> nie jest w klasie `%s'"
1978
1979 #: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
1980 #, c-format
1981 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
1982 msgstr "znak <SP> nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
1983
1984 #: locale/programs/ld-ctype.c:599
1985 #, c-format
1986 msgid "character <SP> not defined in character map"
1987 msgstr "znak <SP> nie zdefiniowany w tablicy znaków"
1988
1989 #: locale/programs/ld-ctype.c:714
1990 #, c-format
1991 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
1992 msgstr "kategoria `digit' nie ma wpisów w grupach po dziesiêæ"
1993
1994 #: locale/programs/ld-ctype.c:763
1995 #, c-format
1996 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
1997 msgstr "brak cyfr wej¶ciowych ani ¿adnej ze standardowych nazw w tablicy znaków"
1998
1999 #: locale/programs/ld-ctype.c:828
2000 #, c-format
2001 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
2002 msgstr "nie wszystkie znaki u¿yte w `outdigit' s± dostêpne w tablicy znaków"
2003
2004 #: locale/programs/ld-ctype.c:845
2005 #, c-format
2006 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
2007 msgstr "nie wszystkie znaki u¿yte w `outdigit' s± dostêpne w repertuarze"
2008
2009 #: locale/programs/ld-ctype.c:1245
2010 #, c-format
2011 msgid "character class `%s' already defined"
2012 msgstr "klasa znaków `%s' jest ju¿ zdefiniowana"
2013
2014 #: locale/programs/ld-ctype.c:1251
2015 #, c-format
2016 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
2017 msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %Zd klas znaków"
2018
2019 #: locale/programs/ld-ctype.c:1277
2020 #, c-format
2021 msgid "character map `%s' already defined"
2022 msgstr "tablica znaków `%s' jest ju¿ zdefiniowana"
2023
2024 #: locale/programs/ld-ctype.c:1283
2025 #, c-format
2026 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
2027 msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %d tablic znaków"
2028
2029 #: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
2030 #: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
2031 #: locale/programs/ld-ctype.c:3467
2032 #, c-format
2033 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
2034 msgstr "%s: pole `%s' nie zawiera dok³adnie dziesiêciu elementów"
2035
2036 #: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
2037 #, c-format
2038 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
2039 msgstr "warto¶æ-do <U%0*X> przedzia³u jest mniejsza ni¿ warto¶æ-od <U%0*X>"
2040
2041 #: locale/programs/ld-ctype.c:1703
2042 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
2043 msgstr "pocz±tkowa i koñcowa sekwencja znaków przedzia³u musz± mieæ tê sam± d³ugo¶æ"
2044
2045 #: locale/programs/ld-ctype.c:1710
2046 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
2047 msgstr "sekwencja znaków warto¶æ-do jest mniejsza ni¿ sekwencja warto¶æ-od"
2048
2049 #: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
2050 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
2051 msgstr "przedwczesny koniec definicji `translit_ignore'"
2052
2053 #: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
2054 #: locale/programs/ld-ctype.c:2169
2055 msgid "syntax error"
2056 msgstr "b³±d sk³adni"
2057
2058 #: locale/programs/ld-ctype.c:2303
2059 #, c-format
2060 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
2061 msgstr "%s: b³±d sk³adni w definicji nowej klasy znaków"
2062
2063 #: locale/programs/ld-ctype.c:2318
2064 #, c-format
2065 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
2066 msgstr "%s: b³±d sk³adni w definicji nowej tablicy znaków"
2067
2068 #: locale/programs/ld-ctype.c:2493
2069 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
2070 msgstr "przedzia³ wyrzutni musi byæ oznaczony dwoma argumentami tego samego typu"
2071
2072 #: locale/programs/ld-ctype.c:2502
2073 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
2074 msgstr "dla warto¶ci przedzia³u bêd±cych nazwami nie mo¿na u¿yæ bezwzglêdnej wyrzutni `...'"
2075
2076 #: locale/programs/ld-ctype.c:2517
2077 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
2078 msgstr "dla warto¶ci przedzia³u w kodzie UCS trzeba u¿yæ wyrzutni szesnastkowej `..'"
2079
2080 #: locale/programs/ld-ctype.c:2531
2081 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
2082 msgstr "dla warto¶ci przedzia³u z kodami znaków trzeba u¿yæ bezwzglêdnej wyrzutni `...'"
2083
2084 #: locale/programs/ld-ctype.c:2682
2085 #, c-format
2086 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
2087 msgstr "powtórzona definicja odwzorowania `%s'"
2088
2089 #: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
2090 #, c-format
2091 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
2092 msgstr "%s: sekcja `translit_start' nie koñczy siê przez `translit_end'"
2093
2094 #: locale/programs/ld-ctype.c:2863
2095 #, c-format
2096 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
2097 msgstr "%s: powtórzona definicja `default_missing'"
2098
2099 #: locale/programs/ld-ctype.c:2868
2100 msgid "previous definition was here"
2101 msgstr "tutaj by³a poprzednia definicja"
2102
2103 #: locale/programs/ld-ctype.c:2890
2104 #, c-format
2105 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
2106 msgstr "%s: nie znaleziono daj±cej siê wyraziæ definicji `default_missing'"
2107
2108 #: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
2109 #: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
2110 #: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
2111 #: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
2112 #: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
2113 #: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
2114 #, c-format
2115 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
2116 msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domy¶lny, nie zosta³ zdefiniowany"
2117
2118 #: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
2119 #: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
2120 #: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
2121 #: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
2122 #: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
2123 #, c-format
2124 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
2125 msgstr "%s: znak `%s' z tablicy znaków nie mo¿e byæ wyra¿ony w jednym bajcie"
2126
2127 #: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
2128 #, c-format
2129 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
2130 msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domy¶lny, nie mo¿e byæ wyra¿ony w jednym bajcie"
2131
2132 #: locale/programs/ld-ctype.c:3489
2133 #, c-format
2134 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
2135 msgstr "brak definicji cyfr wyj¶ciowych ani ¿adnej standardowej nazwy w tablicy znaków"
2136
2137 #: locale/programs/ld-ctype.c:3780
2138 #, c-format
2139 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
2140 msgstr "%s: dane do transliteracji z lokalizacji `%s' niedostêpne"
2141
2142 #: locale/programs/ld-ctype.c:3881
2143 #, c-format
2144 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
2145 msgstr "%s: tablica dla klasy \"%s\": %lu bajtów\n"
2146
2147 #: locale/programs/ld-ctype.c:3950
2148 #, c-format
2149 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
2150 msgstr "%s: tablica dla odwzorowania \"%s\": %lu bajtów\n"
2151
2152 #: locale/programs/ld-ctype.c:4083
2153 #, c-format
2154 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
2155 msgstr "%s: tablica dla szeroko¶ci: %lu bajtów\n"
2156
2157 #: locale/programs/ld-identification.c:170
2158 #, c-format
2159 msgid "%s: no identification for category `%s'"
2160 msgstr "%s: brak identyfikacji dla kategorii `%s'"
2161
2162 #: locale/programs/ld-identification.c:435
2163 #, c-format
2164 msgid "%s: duplicate category version definition"
2165 msgstr "%s: powtórzona definicja wersji kategorii"
2166
2167 #: locale/programs/ld-measurement.c:113
2168 #, c-format
2169 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
2170 msgstr "%s: b³êdna warto¶æ dla pola `%s'"
2171
2172 #: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
2173 #, c-format
2174 msgid "%s: field `%s' undefined"
2175 msgstr "%s: pole `%s' nie zdefiniowane"
2176
2177 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
2178 #: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
2179 #, c-format
2180 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
2181 msgstr "%s: warto¶æ pola `%s' nie mo¿e byæ ³añcuchem pustym"
2182
2183 #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
2184 #, c-format
2185 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
2186 msgstr "%s: brak poprawnego wyra¿enia regularnego dla pola `%s': %s"
2187
2188 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
2189 #, c-format
2190 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
2191 msgstr "%s: warto¶æ pola `int_curr_symbol' ma z³± d³ugo¶æ"
2192
2193 #: locale/programs/ld-monetary.c:237
2194 #, c-format
2195 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
2196 msgstr "%s: warto¶æ pola `int_curr_symbol' nie jest zgodna z nazwami ISO 4217"
2197
2198 #: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
2199 #, c-format
2200 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
2201 msgstr "%s: warto¶æ pola `%s' musi mie¶ciæ siê w przedziale %d...%d"
2202
2203 #: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
2204 #, c-format
2205 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
2206 msgstr "%s: warto¶æ pola `%s' musi byæ pojedynczym znakiem"
2207
2208 #: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
2209 #, c-format
2210 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
2211 msgstr "%s: `-1' musi byæ ostatnim elementem w polu `%s'"
2212
2213 #: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
2214 #, c-format
2215 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
2216 msgstr "%s: warto¶ci pola `%s' musz± byæ mniejsze ni¿ 127"
2217
2218 #: locale/programs/ld-monetary.c:909
2219 msgid "conversion rate value cannot be zero"
2220 msgstr "warto¶æ stopnia konwersji nie mo¿e byæ zerem"
2221
2222 #: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
2223 #: locale/programs/ld-telephone.c:149
2224 #, c-format
2225 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
2226 msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape w polu `%s'"
2227
2228 #: locale/programs/ld-time.c:247
2229 #, c-format
2230 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
2231 msgstr "%s: znacznik kierunku w ³añcuchu %Zd w polu `era' nie jest '+' ani '-'"
2232
2233 #: locale/programs/ld-time.c:258
2234 #, c-format
2235 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
2236 msgstr "%s: znacznik kierunku w ³añcuchu %Zd w polu `era' nie jest pojedynczym znakiem"
2237
2238 #: locale/programs/ld-time.c:271
2239 #, c-format
2240 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
2241 msgstr "%s: niepoprawna warto¶æ przesuniêcia w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2242
2243 #: locale/programs/ld-time.c:279
2244 #, c-format
2245 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
2246 msgstr "%s: ¶mieci na koñcu warto¶ci przesuniêcia w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2247
2248 #: locale/programs/ld-time.c:330
2249 #, c-format
2250 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
2251 msgstr "%s: niepoprawna data pocz±tkowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2252
2253 #: locale/programs/ld-time.c:339
2254 #, c-format
2255 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
2256 msgstr "%s: ¶mieci na koñcu daty pocz±tkowej w ³añcuchu %Zd w polu `era' "
2257
2258 #: locale/programs/ld-time.c:358
2259 #, c-format
2260 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
2261 msgstr "%s: niepoprawna data pocz±tkowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2262
2263 #: locale/programs/ld-time.c:407
2264 #, c-format
2265 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
2266 msgstr "%s: niepoprawna data koñcowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2267
2268 #: locale/programs/ld-time.c:416
2269 #, c-format
2270 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
2271 msgstr "%s: ¶mieci na koñcu daty koñcowej w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2272
2273 #: locale/programs/ld-time.c:435
2274 #, c-format
2275 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
2276 msgstr "%s: niepoprawna data koñcowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2277
2278 #: locale/programs/ld-time.c:444
2279 #, c-format
2280 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
2281 msgstr "%s: brak nazwy ery w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2282
2283 #: locale/programs/ld-time.c:456
2284 #, c-format
2285 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
2286 msgstr "%s: brak formatu ery w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
2287
2288 #: locale/programs/ld-time.c:497
2289 #, c-format
2290 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
2291 msgstr "%s: warto¶æ trzeciego argumentu pola `%s' nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ %d"
2292
2293 #: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
2294 #: locale/programs/ld-time.c:521
2295 #, c-format
2296 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
2297 msgstr "%s: warto¶ci w polu `%s' nie mog± byæ wiêksze ni¿ %d"
2298
2299 #: locale/programs/ld-time.c:1004
2300 #, c-format
2301 msgid "%s: too few values for field `%s'"
2302 msgstr "%s: zbyt ma³o warto¶ci w polu `%s'"
2303
2304 #: locale/programs/ld-time.c:1049
2305 msgid "extra trailing semicolon"
2306 msgstr "nadmiarowy ¶rednik na koñcu"
2307
2308 #: locale/programs/ld-time.c:1052
2309 #, c-format
2310 msgid "%s: too many values for field `%s'"
2311 msgstr "%s: zbyt du¿o warto¶ci w polu `%s'"
2312
2313 #: locale/programs/linereader.c:130
2314 msgid "trailing garbage at end of line"
2315 msgstr "¶mieci na koñcu linii"
2316
2317 #: locale/programs/linereader.c:298
2318 msgid "garbage at end of number"
2319 msgstr "¶mieci na koñcu liczby"
2320
2321 #: locale/programs/linereader.c:410
2322 msgid "garbage at end of character code specification"
2323 msgstr "¶mieci na koñcu specyfikacji kodu znaku"
2324
2325 #: locale/programs/linereader.c:496
2326 msgid "unterminated symbolic name"
2327 msgstr "nie zakoñczona nazwa symboliczna"
2328
2329 #: locale/programs/linereader.c:623
2330 msgid "illegal escape sequence at end of string"
2331 msgstr "niepoprawna sekwencja escape na koñcu ³añcucha"
2332
2333 #: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
2334 msgid "unterminated string"
2335 msgstr "nie zakoñczony ³añcuch"
2336
2337 #: locale/programs/linereader.c:669
2338 msgid "non-symbolic character value should not be used"
2339 msgstr "nie symboliczna warto¶æ znaku nie powinna byæ u¿yta"
2340
2341 #: locale/programs/linereader.c:816
2342 #, c-format
2343 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
2344 msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy znaków"
2345
2346 #: locale/programs/linereader.c:837
2347 #, c-format
2348 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
2349 msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy repertuaru"
2350
2351 #: locale/programs/locale.c:74
2352 msgid "System information:"
2353 msgstr "Informacja o systemie:"
2354
2355 #: locale/programs/locale.c:76
2356 msgid "Write names of available locales"
2357 msgstr "Wypisanie nazw dostêpnych lokalizacji"
2358
2359 #: locale/programs/locale.c:78
2360 msgid "Write names of available charmaps"
2361 msgstr "Wypisanie nazw dostêpnych tablic znaków"
2362
2363 #: locale/programs/locale.c:79
2364 msgid "Modify output format:"
2365 msgstr "Modyfikacja formatu wyj¶ciowego:"
2366
2367 #: locale/programs/locale.c:80
2368 msgid "Write names of selected categories"
2369 msgstr "Wypisanie nazw wybranych kategorii"
2370
2371 #: locale/programs/locale.c:81
2372 msgid "Write names of selected keywords"
2373 msgstr "Wypisanie nazw wybranych s³ów kluczowych"
2374
2375 #: locale/programs/locale.c:82
2376 msgid "Print more information"
2377 msgstr "Wypisanie wiêkszej ilo¶ci informacji"
2378
2379 #: locale/programs/locale.c:87
2380 msgid ""
2381 "Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
2382 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2383 msgstr ""
2384 "Pobranie informacji dotycz±cych lokalizacji.\vInstrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
2385 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
2386
2387 #: locale/programs/locale.c:92
2388 msgid ""
2389 "NAME\n"
2390 "[-a|-m]"
2391 msgstr ""
2392 "NAZWA\n"
2393 "[-a|-m]"
2394
2395 #: locale/programs/locale.c:193
2396 #, c-format
2397 msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
2398 msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_CTYPE na domy¶ln± lokalizacjê"
2399
2400 #: locale/programs/locale.c:195
2401 #, c-format
2402 msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
2403 msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_MESSAGES na domy¶ln± lokalizacjê"
2404
2405 #: locale/programs/locale.c:208
2406 #, c-format
2407 msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
2408 msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_COLLATE na domy¶ln± lokalizacjê"
2409
2410 #: locale/programs/locale.c:224
2411 #, c-format
2412 msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
2413 msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_ALL na domy¶ln± lokalizacjê"
2414
2415 #: locale/programs/locale.c:500
2416 #, c-format
2417 msgid "while preparing output"
2418 msgstr "podczas przygotowywania wyników"
2419
2420 #: locale/programs/localedef.c:120
2421 msgid "Input Files:"
2422 msgstr "Pliki wej¶ciowe:"
2423
2424 #: locale/programs/localedef.c:122
2425 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
2426 msgstr "Nazwy symboliczne znaków s± zdefiniowane w PLIKU"
2427
2428 #: locale/programs/localedef.c:123
2429 msgid "Source definitions are found in FILE"
2430 msgstr "Definicje ¼ród³owe znajduj± siê w PLIKU"
2431
2432 #: locale/programs/localedef.c:125
2433 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
2434 msgstr "PLIK zawiera odwzorowania nazw symbolicznych na warto¶ci UCS4"
2435
2436 #: locale/programs/localedef.c:129
2437 msgid "Create output even if warning messages were issued"
2438 msgstr "Tworzenie pliku wyj¶ciowego nawet je¶li wyst±pi³y ostrze¿enia"
2439
2440 #: locale/programs/localedef.c:130
2441 msgid "Create old-style tables"
2442 msgstr "Tworzenie tablic w starym stylu"
2443
2444 #: locale/programs/localedef.c:131
2445 msgid "Optional output file prefix"
2446 msgstr "Opcjonalny prefiks plików wyj¶ciowych"
2447
2448 #: locale/programs/localedef.c:132
2449 msgid "Be strictly POSIX conform"
2450 msgstr "¦cis³e przestrzeganie POSIX"
2451
2452 #: locale/programs/localedef.c:134
2453 msgid "Suppress warnings and information messages"
2454 msgstr "Pominiêcie wy¶wietlania ostrze¿eñ i informacji"
2455
2456 #: locale/programs/localedef.c:135
2457 msgid "Print more messages"
2458 msgstr "Wy¶wietlanie wiêcej liczby komunikatów"
2459
2460 #: locale/programs/localedef.c:136
2461 msgid "Archive control:"
2462 msgstr "Kontrola archiwum:"
2463
2464 #: locale/programs/localedef.c:138
2465 msgid "Don't add new data to archive"
2466 msgstr "Nie dodawanie nowych danych do archiwum"
2467
2468 #: locale/programs/localedef.c:140
2469 msgid "Add locales named by parameters to archive"
2470 msgstr "Dodanie do archiwum lokalizacji okre¶lonych parametrami"
2471
2472 #: locale/programs/localedef.c:141
2473 msgid "Replace existing archive content"
2474 msgstr "Zast±pienie aktualnej zawarto¶ci archiwum"
2475
2476 #: locale/programs/localedef.c:143
2477 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
2478 msgstr "Usuniêcie z archiwum lokalizacji okre¶lonych parametrami"
2479
2480 #: locale/programs/localedef.c:144
2481 msgid "List content of archive"
2482 msgstr "Lista zawarto¶ci archiwum"
2483
2484 #: locale/programs/localedef.c:146
2485 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
2486 msgstr "Plik locale.alias u¿ywany przy tworzeniu archiwum"
2487
2488 #: locale/programs/localedef.c:151
2489 msgid "Compile locale specification"
2490 msgstr "Kompilowanie specyfikacji lokalizacji"
2491
2492 #: locale/programs/localedef.c:154
2493 msgid ""
2494 "NAME\n"
2495 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
2496 "--list-archive [FILE]"
2497 msgstr ""
2498 "NAZWA\n"
2499 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] PLIK...\n"
2500 "--list-archive [PLIK]"
2501
2502 #: locale/programs/localedef.c:232
2503 #, c-format
2504 msgid "cannot create directory for output files"
2505 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu na pliki wyj¶ciowe"
2506
2507 #: locale/programs/localedef.c:243
2508 #, c-format
2509 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
2510 msgstr "OSTATECZNE: system nie definiuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
2511
2512 #: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
2513 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
2514 #, c-format
2515 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
2516 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku definicji lokalizacji `%s'"
2517
2518 #: locale/programs/localedef.c:285
2519 #, c-format
2520 msgid "cannot write output files to `%s'"
2521 msgstr "nie mo¿na zapisaæ plików wyj¶ciowych do `%s'"
2522
2523 #: locale/programs/localedef.c:366
2524 #, c-format
2525 msgid ""
2526 "System's directory for character maps : %s\n"
2527 "                       repertoire maps: %s\n"
2528 "                       locale path    : %s\n"
2529 "%s"
2530 msgstr ""
2531 "Katalog systemowy dla tablic znaków: %s\n"
2532 "                 tablic repertuarów: %s\n"
2533 "                ¶cie¿ka lokalizacji: %s\n"
2534 "%s"
2535
2536 #: locale/programs/localedef.c:567
2537 #, c-format
2538 msgid "circular dependencies between locale definitions"
2539 msgstr "zapêtlone zale¿no¶ci pomiêdzy definicjami lokalizacji"
2540
2541 #: locale/programs/localedef.c:573
2542 #, c-format
2543 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
2544 msgstr "nie mo¿na dodaæ po raz drugi ju¿ odczytanej lokalizacji `%s'"
2545
2546 #: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
2547 #, c-format
2548 msgid "cannot create temporary file"
2549 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego"
2550
2551 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
2552 #, c-format
2553 msgid "cannot initialize archive file"
2554 msgstr "nie mo¿na zainicjowaæ pliku archiwum"
2555
2556 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
2557 #, c-format
2558 msgid "cannot resize archive file"
2559 msgstr "nie mo¿na zmieniæ rozmiaru pliku archiwum"
2560
2561 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
2562 #: locale/programs/locarchive.c:527
2563 #, c-format
2564 msgid "cannot map archive header"
2565 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ nag³ówka archiwum"
2566
2567 #: locale/programs/locarchive.c:156
2568 #, c-format
2569 msgid "failed to create new locale archive"
2570 msgstr "tworzenie nowego archiwum lokalizacji nie powiod³o siê"
2571
2572 #: locale/programs/locarchive.c:168
2573 #, c-format
2574 msgid "cannot change mode of new locale archive"
2575 msgstr "nie mo¿na zmieniæ uprawnieñ nowego archiwum lokalizacji"
2576
2577 #: locale/programs/locarchive.c:255
2578 #, c-format
2579 msgid "cannot map locale archive file"
2580 msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ pliku archiwum lokalizacji"
2581
2582 #: locale/programs/locarchive.c:331
2583 #, c-format
2584 msgid "cannot lock new archive"
2585 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ nowego archiwum"
2586
2587 #: locale/programs/locarchive.c:396
2588 #, c-format
2589 msgid "cannot extend locale archive file"
2590 msgstr "nie mo¿na rozszerzyæ pliku archiwum lokalizacji"
2591
2592 #: locale/programs/locarchive.c:405
2593 #, c-format
2594 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
2595 msgstr "nie mo¿na zmieniæ uprawnieñ archiwum lokalizacji po zmianie rozmiaru"
2596
2597 #: locale/programs/locarchive.c:413
2598 #, c-format
2599 msgid "cannot rename new archive"
2600 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy nowego archiwum"
2601
2602 #: locale/programs/locarchive.c:466
2603 #, c-format
2604 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
2605 msgstr "nie mo¿na otworzyæ archiwum lokalizacji \"%s\""
2606
2607 #: locale/programs/locarchive.c:471
2608 #, c-format
2609 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
2610 msgstr "nie mo¿na wykonaæ stat na archiwum lokalizacji \"%s\""
2611
2612 #: locale/programs/locarchive.c:490
2613 #, c-format
2614 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
2615 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ archiwum lokalizacji \"%s\""
2616
2617 #: locale/programs/locarchive.c:513
2618 #, c-format
2619 msgid "cannot read archive header"
2620 msgstr "nie mo¿na odczytaæ nag³ówka archiwum"
2621
2622 #: locale/programs/locarchive.c:573
2623 #, c-format
2624 msgid "locale '%s' already exists"
2625 msgstr "lokalizacja '%s' ju¿ istnieje"
2626
2627 #: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
2628 #: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
2629 #: locale/programs/locfile.c:344
2630 #, c-format
2631 msgid "cannot add to locale archive"
2632 msgstr "nie mo¿na dodaæ do archiwum lokalizacji"
2633
2634 #: locale/programs/locarchive.c:998
2635 #, c-format
2636 msgid "locale alias file `%s' not found"
2637 msgstr "nie znaleziono pliku aliasów lokalizacji `%s'"
2638
2639 #: locale/programs/locarchive.c:1142
2640 #, c-format
2641 msgid "Adding %s\n"
2642 msgstr "Dodawanie %s\n"
2643
2644 #: locale/programs/locarchive.c:1148
2645 #, c-format
2646 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
2647 msgstr "stat na \"%s\" nie powiod³o siê: %s: zignorowano"
2648
2649 #: locale/programs/locarchive.c:1154
2650 #, c-format
2651 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
2652 msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem; zignorowano"
2653
2654 #: locale/programs/locarchive.c:1161
2655 #, c-format
2656 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
2657 msgstr "nie mo¿na otworzyæ katalogu \"%s\": %s: zignorowano"
2658
2659 #: locale/programs/locarchive.c:1233
2660 #, c-format
2661 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
2662 msgstr "niekompletny zestaw plików lokalizacji w \"%s\""
2663
2664 #: locale/programs/locarchive.c:1297
2665 #, c-format
2666 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
2667 msgstr "nie mo¿na przeczytaæ wszystkich plików w \"%s\": zignorowano"
2668
2669 #: locale/programs/locarchive.c:1367
2670 #, c-format
2671 msgid "locale \"%s\" not in archive"
2672 msgstr "lokalizacji \"%s\" nie ma w archiwum"
2673
2674 #: locale/programs/locfile.c:132
2675 #, c-format
2676 msgid "argument to `%s' must be a single character"
2677 msgstr "argument `%s' musi byæ pojedynczym znakiem"
2678
2679 #: locale/programs/locfile.c:252
2680 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
2681 msgstr "b³±d sk³adni: poza sekcj± definicji lokalizacji"
2682
2683 #: locale/programs/locfile.c:626
2684 #, c-format
2685 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
2686 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wyj¶ciowego `%s' dla kategorii `%s'"
2687
2688 #: locale/programs/locfile.c:650
2689 #, c-format
2690 msgid "failure while writing data for category `%s'"
2691 msgstr "niepowodzenie podczas zapisu danych dla kategorii `%s'"
2692
2693 #: locale/programs/locfile.c:746
2694 #, c-format
2695 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
2696 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku wyj¶ciowego `%s' dla kategorii `%s'"
2697
2698 #: locale/programs/locfile.c:782
2699 msgid "expect string argument for `copy'"
2700 msgstr "spodziewanym argumentem dla `copy' jest ³añcuch"
2701
2702 #: locale/programs/locfile.c:786
2703 msgid "locale name should consist only of portable characters"
2704 msgstr "nazwa lokalizacji powinna sk³adaæ siê wy³±cznie ze znaków przeno¶nych"
2705
2706 #: locale/programs/locfile.c:805
2707 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
2708 msgstr "¿adne inne s³owo kluczowe nie powinno wystêpowaæ razem z `copy'"
2709
2710 #: locale/programs/locfile.c:819
2711 #, c-format
2712 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
2713 msgstr "definicja `%1$s' musi koñczyæ siê wyra¿eniem `END %1$s'"
2714
2715 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
2716 #: locale/programs/repertoire.c:296
2717 #, c-format
2718 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
2719 msgstr "b³±d sk³adni w definicji tablicy repertuaru: %s"
2720
2721 #: locale/programs/repertoire.c:272
2722 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
2723 msgstr "nie podano ¿adnych warto¶ci <Uxxxx> lub <Uxxxxxxxx>"
2724
2725 #: locale/programs/repertoire.c:332
2726 #, c-format
2727 msgid "cannot save new repertoire map"
2728 msgstr "nie mo¿na zachowaæ nowej tablicy repertuaru"
2729
2730 #: locale/programs/repertoire.c:343
2731 #, c-format
2732 msgid "repertoire map file `%s' not found"
2733 msgstr "nie znaleziono pliku tablicy repertuaru `%s'"
2734
2735 #: login/programs/pt_chown.c:74
2736 #, c-format
2737 msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
2738 msgstr "Ustawienie w³a¶ciciela, grupy i praw dostêpu podrzêdnego pseudoterminala odpowiadaj±cego nadrzêdnemu pseudoterminalowi przekazanemu w deskryptorze pliku `%d'. Jest to program pomocniczy dla funkcji `grantpt'. Nie jest przeznaczony do uruchamiania bezpo¶rednio z linii poleceñ.\n"
2739
2740 #: login/programs/pt_chown.c:84
2741 #, c-format
2742 msgid ""
2743 "The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
2744 "\n"
2745 "%s"
2746 msgstr ""
2747 "W³a¶ciciela ustawiono na bie¿±cego u¿ytkownika, grupê na `%s', a prawa dostêpu na `%o'.\n"
2748 "\n"
2749 "%s"
2750
2751 #: login/programs/pt_chown.c:161
2752 #, c-format
2753 msgid "too many arguments"
2754 msgstr "za du¿o argumentów"
2755
2756 #: login/programs/pt_chown.c:169
2757 #, c-format
2758 msgid "needs to be installed setuid `root'"
2759 msgstr "musi byæ zainstalowany jako setuid `root'"
2760
2761 #: malloc/mcheck.c:330
2762 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
2763 msgstr "pamiêæ jest spójna, biblioteka zawiera b³êdy\n"
2764
2765 #: malloc/mcheck.c:333
2766 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
2767 msgstr "pamiêæ zosta³a uszkodzona przed przydzielonym blokiem\n"
2768
2769 #: malloc/mcheck.c:336
2770 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
2771 msgstr "pamiêæ zosta³a uszkodzona za przydzielonym blokiem\n"
2772
2773 #: malloc/mcheck.c:339
2774 msgid "block freed twice\n"
2775 msgstr "blok zwalniany dwa razy\n"
2776
2777 #: malloc/mcheck.c:342
2778 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
2779 msgstr "b³êdny mcheck_status, biblioteka zawiera b³êdy\n"
2780
2781 #: malloc/memusage.sh:27
2782 msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
2783 msgstr "Polecenie \\`memusage --help' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji."
2784
2785 #: malloc/memusage.sh:33
2786 msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
2787 msgstr "memusage: opcja \\`$1' musi mieæ argument"
2788
2789 #: malloc/memusage.sh:39
2790 msgid ""
2791 "Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
2792 "Profile memory usage of PROGRAM.\n"
2793 "\n"
2794 "   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
2795 "   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
2796 "   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
2797 "   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
2798 "   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
2799 "      --no-timer          Don't collect additional information through timer\n"
2800 "   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
2801 "\n"
2802 "   -?,--help              Print this help and exit\n"
2803 "      --usage             Give a short usage message\n"
2804 "   -V,--version           Print version information and exit\n"
2805 "\n"
2806 " The following options only apply when generating graphical output:\n"
2807 "   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
2808 "   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
2809 "      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
2810 "   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
2811 "   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
2812 "\n"
2813 "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
2814 "short options.\n"
2815 "\n"
2816 "For bug reporting instructions, please see:\n"
2817 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
2818 msgstr ""
2819 "Sk³adnia: memusage [OPCJA]... PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]...\n"
2820 "Profilowanie wykorzystania pamiêci przez PROGRAM.\n"
2821 "\n"
2822 "   -n,--progname=NAZWA    Nazwa pliku programu do profilowania\n"
2823 "   -p,--png=PLIK          Wygenerowanie grafiki PNG i zapisanie jej do PLIKU\n"
2824 "   -d,--data=PLIK         Wygenerowanie danych binarnych i zapisanie do PLIKU\n"
2825 "   -u,--unbuffered        Nie buforowanie wyj¶cia\n"
2826 "   -b,--buffer=ROZMIAR    Zgromadzenie tylu wpisów przed zapisaniem ich\n"
2827 "      --no-timer          Nie zbieranie dodatkowych informacji z u¿yciem zegara\n"
2828 "   -m,--mmap              ¦ledzenie tak¿e mmap i podobnych funkcji\n"
2829 "\n"
2830 "   -?,--help              Wypisanie tego opisu i zakoñczenie\n"
2831 "      --usage             Podanie krótkiego opisu sk³adni polecenia\n"
2832 "   -V,--version           Wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie\n"
2833 "\n"
2834 " Nastêpuj±ce opcje odnosz± siê tylko do generowania graficznego wyj¶cia:\n"
2835 "   -t,--time-based        Utworzenie wykresu liniowego w czasie\n"
2836 "   -T,--total             Narysowanie tak¿e wykresu ca³kowitego u¿ycia pamiêci\n"
2837 "      --title=£AÑCUCH     U¿ycie £AÑCUCHA jako tytu³u wykresu\n"
2838 "   -x,--x-size=ROZMIAR    Utworzenie wykresu o podanej szeroko¶ci w pikselach\n"
2839 "   -y,--y-size=ROZMIAR    Utworzenie wykresu o podanej wysoko¶ci w pikselach\n"
2840 "\n"
2841 "Argumenty obowi±zkowe dla d³ugich opcji s± obowi±zkowe równie¿ dla odpowiednich\n"
2842 "krótkich opcji.\n"
2843 "\n"
2844 "Informacje na temat zg³aszania b³êdów mo¿na znale¼æ pod adresem:\n"
2845 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
2846
2847 #: malloc/memusage.sh:99
2848 msgid ""
2849 "Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
2850 "            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
2851 "            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
2852 "            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
2853 msgstr ""
2854 "Sk³adnia: memusage [--data=PLIK] [--progname=NAZWA] [--png=PLIK] [--unbuffered]\n"
2855 "            [--buffer=ROZMIAR] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
2856 "            [--title=£AÑCUCH] [--x-size=ROZMIAR] [--y-size=ROZMIAR]\n"
2857 "            PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]..."
2858
2859 #: malloc/memusage.sh:191
2860 msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
2861 msgstr "memusage: opcja \\`${1##*=}' jest niejednoznaczna"
2862
2863 #: malloc/memusage.sh:200
2864 msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
2865 msgstr "memusage: nieznana opcja \\`$1'"
2866
2867 #: malloc/memusage.sh:213
2868 msgid "No program name given"
2869 msgstr "Nie podano nazwy programu"
2870
2871 #: malloc/memusagestat.c:54
2872 msgid "Name output file"
2873 msgstr "Nazwa pliku wyj¶ciowego"
2874
2875 #: malloc/memusagestat.c:55
2876 msgid "Title string used in output graphic"
2877 msgstr "£añcuch tytu³owy u¿ywany w wynikowym wykresie"
2878
2879 #: malloc/memusagestat.c:56
2880 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
2881 msgstr "Generowanie wyj¶cia liniowo po czasie (domy¶lnie: liniowo po liczbie wywo³añ funkcji)"
2882
2883 #: malloc/memusagestat.c:58
2884 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
2885 msgstr "Narysowanie tak¿e wykresu ca³kowitego u¿ycia pamiêci"
2886
2887 #: malloc/memusagestat.c:59
2888 msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
2889 msgstr "Stworzenie wykresu szeroko¶ci VALUE pikseli"
2890
2891 #: malloc/memusagestat.c:60
2892 msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
2893 msgstr "Stworzenie wykresu szeroko¶ci VALUE pikseli"
2894
2895 #: malloc/memusagestat.c:65
2896 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
2897 msgstr "Wygenerowanie wykresu z danych profilowania pamiêci"
2898
2899 #: malloc/memusagestat.c:68
2900 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
2901 msgstr "PLIK-DANYCH [PLIK-WYJ¦CIOWY]"
2902
2903 #: misc/error.c:118 timezone/zic.c:417
2904 msgid "Unknown system error"
2905 msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
2906
2907 #: nis/nis_callback.c:189
2908 msgid "unable to free arguments"
2909 msgstr "zwolnienie argumentów niemo¿liwe"
2910
2911 #: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
2912 #: sysdeps/gnu/errlist.c:20
2913 msgid "Success"
2914 msgstr "Sukces"
2915
2916 #: nis/nis_error.h:2
2917 msgid "Probable success"
2918 msgstr "Prawdopodobnie sukces"
2919
2920 #: nis/nis_error.h:3
2921 msgid "Not found"
2922 msgstr "Nie znaleziono"
2923
2924 #: nis/nis_error.h:4
2925 msgid "Probably not found"
2926 msgstr "Prawdopodobnie nie znaleziony"
2927
2928 #: nis/nis_error.h:5
2929 msgid "Cache expired"
2930 msgstr "Dezaktualizacja bufora cache"
2931
2932 #: nis/nis_error.h:6
2933 msgid "NIS+ servers unreachable"
2934 msgstr "Serwery NIS+ s± niedostêpne"
2935
2936 #: nis/nis_error.h:7
2937 msgid "Unknown object"
2938 msgstr "Nieznany obiekt"
2939
2940 #: nis/nis_error.h:8
2941 msgid "Server busy, try again"
2942 msgstr "Serwer zajêty, trzeba spróbowaæ ponownie"
2943
2944 #: nis/nis_error.h:9
2945 msgid "Generic system error"
2946 msgstr "Ogólny b³±d systemowy"
2947
2948 #: nis/nis_error.h:10
2949 msgid "First/next chain broken"
2950 msgstr "£añcuch pierwszy/nastêpny jest uszkodzony"
2951
2952 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
2953 #: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
2954 msgid "Permission denied"
2955 msgstr "Brak dostêpu"
2956
2957 #: nis/nis_error.h:12
2958 msgid "Not owner"
2959 msgstr "Nie jest w³a¶cicielem"
2960
2961 #: nis/nis_error.h:13
2962 msgid "Name not served by this server"
2963 msgstr "Nazwa nie jest obs³ugiwana przez ten serwer"
2964
2965 #: nis/nis_error.h:14
2966 msgid "Server out of memory"
2967 msgstr "Brak pamiêci dla serwera"
2968
2969 #: nis/nis_error.h:15
2970 msgid "Object with same name exists"
2971 msgstr "Istnieje ju¿ obiekt o tej nazwie"
2972
2973 #: nis/nis_error.h:16
2974 msgid "Not master server for this domain"
2975 msgstr "To nie jest serwer nadrzêdny dla tej domeny"
2976
2977 #: nis/nis_error.h:17
2978 msgid "Invalid object for operation"
2979 msgstr "B³êdny obiekt dla tej operacji"
2980
2981 #: nis/nis_error.h:18
2982 msgid "Malformed name, or illegal name"
2983 msgstr "¬le sformu³owana lub nieprawid³owa nazwa"
2984
2985 #: nis/nis_error.h:19
2986 msgid "Unable to create callback"
2987 msgstr "Utworzenie wywo³ania zwrotnego jest niemo¿liwe"
2988
2989 # XXX callback? -PK
2990 #: nis/nis_error.h:20
2991 msgid "Results sent to callback proc"
2992 msgstr "Wyniki zosta³y wys³ane do procedury wywo³ania zwrotnego"
2993
2994 #: nis/nis_error.h:21
2995 msgid "Not found, no such name"
2996 msgstr "Nie znaleziono, brak takiej nazwy"
2997
2998 #: nis/nis_error.h:22
2999 msgid "Name/entry isn't unique"
3000 msgstr "Nazwa/zapis nie jest unikalny"
3001
3002 #: nis/nis_error.h:23
3003 msgid "Modification failed"
3004 msgstr "Modyfikacja nie powiod³a siê"
3005
3006 #: nis/nis_error.h:24
3007 msgid "Database for table does not exist"
3008 msgstr "Brak bazy danych dla tej tabeli"
3009
3010 #: nis/nis_error.h:25
3011 msgid "Entry/table type mismatch"
3012 msgstr "Typy wpisu/tablicy nie pasuj± do siebie"
3013
3014 #: nis/nis_error.h:26
3015 msgid "Link points to illegal name"
3016 msgstr "Dowi±zanie wskazuje na b³êdn± nazwê"
3017
3018 #: nis/nis_error.h:27
3019 msgid "Partial success"
3020 msgstr "Czê¶ciowy sukces"
3021
3022 #: nis/nis_error.h:28
3023 msgid "Too many attributes"
3024 msgstr "Za du¿o atrybutów"
3025
3026 #: nis/nis_error.h:29
3027 msgid "Error in RPC subsystem"
3028 msgstr "B³±d w podsystemie RPC"
3029
3030 #: nis/nis_error.h:30
3031 msgid "Missing or malformed attribute"
3032 msgstr "Brakuj±cy lub ¼le sformu³owany atrybut"
3033
3034 #: nis/nis_error.h:31
3035 msgid "Named object is not searchable"
3036 msgstr "Wskazany obiekt nie mo¿e byæ przeszukiwany"
3037
3038 #: nis/nis_error.h:32
3039 msgid "Error while talking to callback proc"
3040 msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas odwo³ania do procedury wywo³ania zwrotnego"
3041
3042 #: nis/nis_error.h:33
3043 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
3044 msgstr "Napotkano nazwy nie nale¿±ce do przestrzeni NIS+"
3045
3046 #: nis/nis_error.h:34
3047 msgid "Illegal object type for operation"
3048 msgstr "Nieprawid³owy typ obiektu dla tej operacji"
3049
3050 #: nis/nis_error.h:35
3051 msgid "Passed object is not the same object on server"
3052 msgstr "Uzyskany obiekt nie jest taki sam jak obiekt na serwerze"
3053
3054 #: nis/nis_error.h:36
3055 msgid "Modify operation failed"
3056 msgstr "Operacja modyfikacji nie powiod³a siê"
3057
3058 #: nis/nis_error.h:37
3059 msgid "Query illegal for named table"
3060 msgstr "B³êdne zapytanie dla podanej tablicy"
3061
3062 #: nis/nis_error.h:38
3063 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
3064 msgstr "Próba skasowania tablicy z zawarto¶ci±"
3065
3066 #: nis/nis_error.h:39
3067 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
3068 msgstr "B³±d podczas dostêpu do pliku startowego NIS+. Czy NIS+ jest zainstalowany?"
3069
3070 #: nis/nis_error.h:40
3071 msgid "Full resync required for directory"
3072 msgstr "Katalog wymaga powtórzenia pe³nej synchronizacji"
3073
3074 #: nis/nis_error.h:41
3075 msgid "NIS+ operation failed"
3076 msgstr "Operacja NIS+ nie powiod³a siê"
3077
3078 #: nis/nis_error.h:42
3079 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
3080 msgstr "Us³uga NIS+ jest niedostêpna lub nie zosta³a zainstalowana"
3081
3082 #: nis/nis_error.h:43
3083 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3084 msgstr "Tak, 42 jest odpowiedzi± na pytanie o sens ¿ycia"
3085
3086 #: nis/nis_error.h:44
3087 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
3088 msgstr "Uwierzytelnienie serwera NIS+ jest niemo¿liwe"
3089
3090 #: nis/nis_error.h:45
3091 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
3092 msgstr "Uwierzytelnienie klienta NIS+ jest niemo¿liwe"
3093
3094 #: nis/nis_error.h:46
3095 msgid "No file space on server"
3096 msgstr "Brak miejsca na serwerze"
3097
3098 #: nis/nis_error.h:47
3099 msgid "Unable to create process on server"
3100 msgstr "Utworzenie procesu na serwerze jest niemo¿liwe"
3101
3102 #: nis/nis_error.h:48
3103 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
3104 msgstr "Serwer nadrzêdny jest zajêty, pe³ny zrzut danych przesuniêty na pó¼niej."
3105
3106 #: nis/nis_local_names.c:122
3107 #, c-format
3108 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
3109 msgstr "Wpis LOKALNY dla UID %d w katalogu %s nie jest unikalny\n"
3110
3111 #: nis/nis_print.c:51
3112 msgid "UNKNOWN"
3113 msgstr "NIEZNANY"
3114
3115 #: nis/nis_print.c:109
3116 msgid "BOGUS OBJECT\n"
3117 msgstr "NIEISTNIEJ¡CY OBIEKT\n"
3118
3119 #: nis/nis_print.c:112
3120 msgid "NO OBJECT\n"
3121 msgstr "BRAK OBIEKTU\n"
3122
3123 #: nis/nis_print.c:115
3124 msgid "DIRECTORY\n"
3125 msgstr "KATALOG\n"
3126
3127 #: nis/nis_print.c:118
3128 msgid "GROUP\n"
3129 msgstr "GRUPA\n"
3130
3131 #: nis/nis_print.c:121
3132 msgid "TABLE\n"
3133 msgstr "TABLICA\n"
3134
3135 #: nis/nis_print.c:124
3136 msgid "ENTRY\n"
3137 msgstr "POZYCJA\n"
3138
3139 #: nis/nis_print.c:127
3140 msgid "LINK\n"
3141 msgstr "DOWI¡ZANIE\n"
3142
3143 #: nis/nis_print.c:130
3144 msgid "PRIVATE\n"
3145 msgstr "PRYWATNY\n"
3146
3147 #: nis/nis_print.c:133
3148 msgid "(Unknown object)\n"
3149 msgstr "(Nieznany obiekt)\n"
3150
3151 #: nis/nis_print.c:167
3152 #, c-format
3153 msgid "Name : `%s'\n"
3154 msgstr "Nazwa : `%s'\n"
3155
3156 #: nis/nis_print.c:168
3157 #, c-format
3158 msgid "Type : %s\n"
3159 msgstr "Typ   : %s\n"
3160
3161 #: nis/nis_print.c:173
3162 msgid "Master Server :\n"
3163 msgstr "Serwer nadrzêdny :\n"
3164
3165 #: nis/nis_print.c:175
3166 msgid "Replicate :\n"
3167 msgstr "Replikacja :\n"
3168
3169 #: nis/nis_print.c:176
3170 #, c-format
3171 msgid "\tName       : %s\n"
3172 msgstr "\tNazwa           : %s\n"
3173
3174 #: nis/nis_print.c:177
3175 msgid "\tPublic Key : "
3176 msgstr "\tKlucz publiczny : "
3177
3178 #: nis/nis_print.c:181
3179 msgid "None.\n"
3180 msgstr "Brak.\n"
3181
3182 #: nis/nis_print.c:184
3183 #, c-format
3184 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
3185 msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitów)\n"
3186
3187 #: nis/nis_print.c:189
3188 #, c-format
3189 msgid "RSA (%d bits)\n"
3190 msgstr "RSA (%d bitów)\n"
3191
3192 #: nis/nis_print.c:192
3193 msgid "Kerberos.\n"
3194 msgstr "Kerberos.\n"
3195
3196 #: nis/nis_print.c:195
3197 #, c-format
3198 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
3199 msgstr "Nieznany (typ = %d, bity = %d)\n"
3200
3201 #: nis/nis_print.c:206
3202 #, c-format
3203 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
3204 msgstr "\tAdresy uniwersalne (%u)\n"
3205
3206 #: nis/nis_print.c:228
3207 msgid "Time to live : "
3208 msgstr "Czas ¿ycia : "
3209
3210 #: nis/nis_print.c:230
3211 msgid "Default Access rights :\n"
3212 msgstr "Domy¶lne prawa dostêpu :\n"
3213
3214 #: nis/nis_print.c:239
3215 #, c-format
3216 msgid "\tType         : %s\n"
3217 msgstr "\tTyp          : %s\n"
3218
3219 #: nis/nis_print.c:240
3220 msgid "\tAccess rights: "
3221 msgstr "\tPrawa dostêpu: "
3222
3223 #: nis/nis_print.c:254
3224 msgid "Group Flags :"
3225 msgstr "Flagi grupy :"
3226
3227 #: nis/nis_print.c:257
3228 msgid ""
3229 "\n"
3230 "Group Members :\n"
3231 msgstr ""
3232 "\n"
3233 "Cz³onkowie grupy :\n"
3234
3235 #: nis/nis_print.c:269
3236 #, c-format
3237 msgid "Table Type          : %s\n"
3238 msgstr "Typ tablicy            : %s\n"
3239
3240 #: nis/nis_print.c:270
3241 #, c-format
3242 msgid "Number of Columns   : %d\n"
3243 msgstr "Liczba kolumn          : %d\n"
3244
3245 #: nis/nis_print.c:271
3246 #, c-format
3247 msgid "Character Separator : %c\n"
3248 msgstr "Separator znaków       : %c\n"
3249
3250 #: nis/nis_print.c:272
3251 #, c-format
3252 msgid "Search Path         : %s\n"
3253 msgstr "¦cie¿ka przeszukiwania : %s\n"
3254
3255 #: nis/nis_print.c:273
3256 msgid "Columns             :\n"
3257 msgstr "Kolumny             :\n"
3258
3259 #: nis/nis_print.c:276
3260 #, c-format
3261 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
3262 msgstr "\t[%d]\tNazwa         : %s\n"
3263
3264 #: nis/nis_print.c:278
3265 msgid "\t\tAttributes    : "
3266 msgstr "\t\tAtrybuty      : "
3267
3268 #: nis/nis_print.c:280
3269 msgid "\t\tAccess Rights : "
3270 msgstr "\t\tPrawa dostêpu : "
3271
3272 #: nis/nis_print.c:290
3273 msgid "Linked Object Type : "
3274 msgstr "Typ dowi±zanego obiektu : "
3275
3276 #: nis/nis_print.c:292
3277 #, c-format
3278 msgid "Linked to : %s\n"
3279 msgstr "Dowi±zany do : %s\n"
3280
3281 #: nis/nis_print.c:302
3282 #, c-format
3283 msgid "\tEntry data of type %s\n"
3284 msgstr "\tDane rekordu typu %s\n"
3285
3286 #: nis/nis_print.c:305
3287 #, c-format
3288 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
3289 msgstr "\t[%u] - [%u bajtów] "
3290
3291 #: nis/nis_print.c:308
3292 msgid "Encrypted data\n"
3293 msgstr "Zaszyfrowane dane\n"
3294
3295 #: nis/nis_print.c:310
3296 msgid "Binary data\n"
3297 msgstr "Dane binarne\n"
3298
3299 #: nis/nis_print.c:326
3300 #, c-format
3301 msgid "Object Name   : %s\n"
3302 msgstr "Nazwa obiektu : %s\n"
3303
3304 #: nis/nis_print.c:327
3305 #, c-format
3306 msgid "Directory     : %s\n"
3307 msgstr "Katalog       : %s\n"
3308
3309 #: nis/nis_print.c:328
3310 #, c-format
3311 msgid "Owner         : %s\n"
3312 msgstr "W³a¶ciciel    : %s\n"
3313
3314 #: nis/nis_print.c:329
3315 #, c-format
3316 msgid "Group         : %s\n"
3317 msgstr "Grupa         : %s\n"
3318
3319 #: nis/nis_print.c:330
3320 msgid "Access Rights : "
3321 msgstr "Prawa dostêpu : "
3322
3323 #: nis/nis_print.c:332
3324 #, c-format
3325 msgid ""
3326 "\n"
3327 "Time to Live  : "
3328 msgstr ""
3329 "\n"
3330 "Czas ¿ycia    : "
3331
3332 #: nis/nis_print.c:335
3333 #, c-format
3334 msgid "Creation Time : %s"
3335 msgstr "Czas utworz.  : %s"
3336
3337 #: nis/nis_print.c:337
3338 #, c-format
3339 msgid "Mod. Time     : %s"
3340 msgstr "Czas modyf.   : %s"
3341
3342 #: nis/nis_print.c:338
3343 msgid "Object Type   : "
3344 msgstr "Typ obiektu   : "
3345
3346 #: nis/nis_print.c:358
3347 #, c-format
3348 msgid "    Data Length = %u\n"
3349 msgstr "   Rozmiar danych = %u\n"
3350
3351 #: nis/nis_print.c:372
3352 #, c-format
3353 msgid "Status            : %s\n"
3354 msgstr "Stan            : %s\n"
3355
3356 #: nis/nis_print.c:373
3357 #, c-format
3358 msgid "Number of objects : %u\n"
3359 msgstr "Liczba obiektów : %u\n"
3360
3361 #: nis/nis_print.c:377
3362 #, c-format
3363 msgid "Object #%d:\n"
3364 msgstr "Obiekt #%d:\n"
3365
3366 #: nis/nis_print_group_entry.c:117
3367 #, c-format
3368 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
3369 msgstr "Wpis dla grupy \"%s.%s\":\n"
3370
3371 # XXX nie-czlonkowie brzmi glupio -PK
3372 #: nis/nis_print_group_entry.c:125
3373 msgid "    Explicit members:\n"
3374 msgstr "    Cz³onkowie zadeklarowani:\n"
3375
3376 #: nis/nis_print_group_entry.c:130
3377 msgid "    No explicit members\n"
3378 msgstr "    Brak zadeklarowanych cz³onków\n"
3379
3380 #: nis/nis_print_group_entry.c:133
3381 msgid "    Implicit members:\n"
3382 msgstr "    Cz³onkowie domniemani:\n"
3383
3384 #: nis/nis_print_group_entry.c:138
3385 msgid "    No implicit members\n"
3386 msgstr "    Brak domniemanych cz³onków\n"
3387
3388 #: nis/nis_print_group_entry.c:141
3389 msgid "    Recursive members:\n"
3390 msgstr "    Cz³onkowie rekursywni:\n"
3391
3392 #: nis/nis_print_group_entry.c:146
3393 msgid "    No recursive members\n"
3394 msgstr "    Brak rekursywnych cz³onków\n"
3395
3396 #: nis/nis_print_group_entry.c:149
3397 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
3398 msgstr "   Nie-cz³onkowie zadeklarowani:\n"
3399
3400 #: nis/nis_print_group_entry.c:154
3401 msgid "    No explicit nonmembers\n"
3402 msgstr "    Brak zadeklarowanych nie-cz³onków\n"
3403
3404 #: nis/nis_print_group_entry.c:157
3405 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
3406 msgstr "    Nie-cz³onkowie domniemani:\n"
3407
3408 #: nis/nis_print_group_entry.c:162
3409 msgid "    No implicit nonmembers\n"
3410 msgstr "    Brak domniemanych nie-cz³onków\n"
3411
3412 #: nis/nis_print_group_entry.c:165
3413 msgid "    Recursive nonmembers:\n"
3414 msgstr "    Nie-cz³onkowie rekursywni:\n"
3415
3416 #: nis/nis_print_group_entry.c:170
3417 msgid "    No recursive nonmembers\n"
3418 msgstr "   Brak rekursywnych nie-cz³onków\n"
3419
3420 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
3421 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
3422 #, c-format
3423 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
3424 msgstr "Pozycja DES dla sieci %s nie jest unikalna\n"
3425
3426 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
3427 #, c-format
3428 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
3429 msgstr "netname2user: brak listy identyfikatorów grup w `%s'"
3430
3431 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
3432 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
3433 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
3434 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
3435 #, c-format
3436 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
3437 msgstr "netname2user: (odwzorowanie nis+): %s\n"
3438
3439 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
3440 #, c-format
3441 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
3442 msgstr "netname2user: wpis DES dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
3443
3444 # XXX principal = nadzorca, troche lame -PK
3445 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
3446 #, c-format
3447 msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
3448 msgstr "name2user: nazwa nadzorcy `%s' jest zbyt d³uga"
3449
3450 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
3451 #, c-format
3452 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
3453 msgstr "netname2user: wpis LOKALNY dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
3454
3455 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
3456 msgid "netname2user: should not have uid 0"
3457 msgstr "netname2user: UID 0 nie powinien wyst±piæ"
3458
3459 #: nis/ypclnt.c:825
3460 msgid "Request arguments bad"
3461 msgstr "Argumenty ¿±dania s± b³êdne"
3462
3463 #: nis/ypclnt.c:828
3464 msgid "RPC failure on NIS operation"
3465 msgstr "B³±d RPC podczas operacji NIS"
3466
3467 #: nis/ypclnt.c:831
3468 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
3469 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem dla tej domeny"
3470
3471 #: nis/ypclnt.c:834
3472 msgid "No such map in server's domain"
3473 msgstr "Brak takiej mapy w domenie serwera"
3474
3475 #: nis/ypclnt.c:837
3476 msgid "No such key in map"
3477 msgstr "Brak takiego klucza w mapie"
3478
3479 #: nis/ypclnt.c:840
3480 msgid "Internal NIS error"
3481 msgstr "B³±d wewnêtrzny NIS"
3482
3483 #: nis/ypclnt.c:843
3484 msgid "Local resource allocation failure"
3485 msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania lokalnych zasobów"
3486
3487 #: nis/ypclnt.c:846
3488 msgid "No more records in map database"
3489 msgstr "Nie ma wiêcej rekordów w mapie"
3490
3491 #: nis/ypclnt.c:849
3492 msgid "Can't communicate with portmapper"
3493 msgstr "Komunikacja z portmapperem jest niemo¿liwa"
3494
3495 #: nis/ypclnt.c:852
3496 msgid "Can't communicate with ypbind"
3497 msgstr "Komunikacja z ypbind jest niemo¿liwa"
3498
3499 #: nis/ypclnt.c:855
3500 msgid "Can't communicate with ypserv"
3501 msgstr "Komunikacja z ypserv jest niemo¿liwa"
3502
3503 #: nis/ypclnt.c:858
3504 msgid "Local domain name not set"
3505 msgstr "Lokalna domena nie jest ustawiona"
3506
3507 #: nis/ypclnt.c:861
3508 msgid "NIS map database is bad"
3509 msgstr "Mapa NIS zawiera b³êdy"
3510
3511 #: nis/ypclnt.c:864
3512 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
3513 msgstr "Niezgodno¶æ wersji miêdzy klientem i serwerem NIS - us³uga niemo¿liwa"
3514
3515 #: nis/ypclnt.c:870
3516 msgid "Database is busy"
3517 msgstr "Baza danych jest zajêta"
3518
3519 #: nis/ypclnt.c:873
3520 msgid "Unknown NIS error code"
3521 msgstr "Nieznany kod b³êdu NIS"
3522
3523 #: nis/ypclnt.c:913
3524 msgid "Internal ypbind error"
3525 msgstr "B³±d wewnêtrzny ypbind"
3526
3527 #: nis/ypclnt.c:916
3528 msgid "Domain not bound"
3529 msgstr "Domena nie zosta³a zwi±zana"
3530
3531 #: nis/ypclnt.c:919
3532 msgid "System resource allocation failure"
3533 msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania zasobów systemowych"
3534
3535 #: nis/ypclnt.c:922
3536 msgid "Unknown ypbind error"
3537 msgstr "Nieznany b³±d ypbind"
3538
3539 #: nis/ypclnt.c:963
3540 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
3541 msgstr "yp_update: nie mo¿na przekonwertowaæ nazwy hosta na nazwê sieci\n"
3542
3543 #: nis/ypclnt.c:981
3544 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
3545 msgstr "yp_update: nie mo¿na uzyskaæ adresu serwera\n"
3546
3547 #: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:462
3548 #, c-format
3549 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
3550 msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze hostów!"
3551
3552 #: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:464
3553 #, c-format
3554 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
3555 msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze hostów!"
3556
3557 #: nscd/cache.c:146
3558 #, c-format
3559 msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
3560 msgstr "dodanie nowego wpisu \"%s\" typu %s dla %s do bufora%s"
3561
3562 #: nscd/cache.c:148
3563 msgid " (first)"
3564 msgstr " (pierwszy)"
3565
3566 #: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:786
3567 #, c-format
3568 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
3569 msgstr "znalezienie pliku bazy danych `%s' jest niemo¿liwe: %s"
3570
3571 #: nscd/cache.c:285
3572 #, c-format
3573 msgid "pruning %s cache; time %ld"
3574 msgstr "czyszczenie bufora %s; czas %ld"
3575
3576 #: nscd/cache.c:312
3577 #, c-format
3578 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
3579 msgstr "rozwa¿anie wpisu %s \"%s\", limit czasu %<PRIu64>"
3580
3581 #: nscd/connections.c:505 nscd/connections.c:517 nscd/connections.c:529
3582 #: nscd/connections.c:548
3583 #, c-format
3584 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
3585 msgstr "nieprawid³owy plik trwa³ej bazy danych \"%s\": %s"
3586
3587 #: nscd/connections.c:519
3588 msgid "header size does not match"
3589 msgstr "rozmiar nag³ówka siê nie zgadza"
3590
3591 #: nscd/connections.c:531
3592 msgid "file size does not match"
3593 msgstr "rozmiar pliku siê nie zgadza"
3594
3595 #: nscd/connections.c:550
3596 msgid "verification failed"
3597 msgstr "weryfikacja nie powiod³a siê"
3598
3599 #: nscd/connections.c:564
3600 #, c-format
3601 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
3602 msgstr "sugerowany rozmiar tablicy dla bazy danych %s wiêkszy od bufora trwa³ej bazy danych"
3603
3604 #: nscd/connections.c:574 nscd/connections.c:655
3605 #, c-format
3606 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
3607 msgstr "nie mo¿na utworzyæ deskryptora tylko dla odczytu dla \"%s\"; brak mmap"
3608
3609 #: nscd/connections.c:634
3610 #, c-format
3611 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
3612 msgstr "baza danych dla %s uszkodzona lub jednocze¶nie u¿ywana; w razie potrzeby trzeba rêcznie usun±æ %s i zrestartowaæ"
3613
3614 #: nscd/connections.c:641
3615 #, c-format
3616 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
3617 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s; trwa³a baza danych nie u¿ywana"
3618
3619 #: nscd/connections.c:644
3620 #, c-format
3621 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
3622 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s; wspó³dzielenie niemo¿liwe"
3623
3624 #: nscd/connections.c:715
3625 #, c-format
3626 msgid "cannot write to database file %s: %s"
3627 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku bazy danych %s: %s"
3628
3629 #: nscd/connections.c:749
3630 #, c-format
3631 msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
3632 msgstr "nie mo¿na ustawiæ gniazda do zamkniêcia przy exec: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3633
3634 #: nscd/connections.c:799
3635 #, c-format
3636 msgid "cannot open socket: %s"
3637 msgstr "nie mo¿na otworzyæ gniazda: %s"
3638
3639 #: nscd/connections.c:816
3640 #, c-format
3641 msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
3642 msgstr "nie mo¿na przestawiæ gniazda w tryb nieblokuj±cy: %s"
3643
3644 #: nscd/connections.c:824
3645 #, c-format
3646 msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
3647 msgstr "nie mo¿na ustawiæ gniazda do zamkniêcia przy exec: %s"
3648
3649 #: nscd/connections.c:835
3650 #, c-format
3651 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
3652 msgstr "nie mo¿na otworzyæ gniazda do przyjmowania po³±czeñ: %s"
3653
3654 #: nscd/connections.c:926
3655 #, c-format
3656 msgid "provide access to FD %d, for %s"
3657 msgstr "udostêpnianie FD %d dla %s"
3658
3659 #: nscd/connections.c:938
3660 #, c-format
3661 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
3662 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ ¿±dañ w starej wersji %d; aktualna wersja to %d"
3663
3664 #: nscd/connections.c:980 nscd/connections.c:1033
3665 #, c-format
3666 msgid "cannot write result: %s"
3667 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wyniku: %s"
3668
3669 #: nscd/connections.c:1116
3670 #, c-format
3671 msgid "error getting caller's id: %s"
3672 msgstr "b³±d podczas pobierania identyfikatorów wywo³uj±cych: %s"
3673
3674 #: nscd/connections.c:1175
3675 #, c-format
3676 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
3677 msgstr "nie mo¿na otworzyæ /proc/self/cmdline: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3678
3679 #: nscd/connections.c:1189
3680 #, c-format
3681 msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
3682 msgstr "nie mo¿na odczytaæ /proc/self/cmdline: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3683
3684 #: nscd/connections.c:1229
3685 #, c-format
3686 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
3687 msgstr "nie mo¿na zmieniæ na stary UID: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3688
3689 #: nscd/connections.c:1239
3690 #, c-format
3691 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
3692 msgstr "nie mo¿na zmieniæ na stary GID: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3693
3694 #: nscd/connections.c:1252
3695 #, c-format
3696 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
3697 msgstr "nie mo¿na przej¶æ do starego katalog roboczego: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3698
3699 #: nscd/connections.c:1280
3700 #, c-format
3701 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
3702 msgstr "ponowne wywo³anie nie powiod³o siê: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3703
3704 #: nscd/connections.c:1289
3705 #, c-format
3706 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
3707 msgstr "nie mo¿na zmieniæ bie¿±cego katalogu na \"/\": %s"
3708
3709 #: nscd/connections.c:1407
3710 #, c-format
3711 msgid "short read while reading request: %s"
3712 msgstr "skrócony odczyt podczas czytania ¿±dania: `%s'"
3713
3714 #: nscd/connections.c:1438
3715 #, c-format
3716 msgid "key length in request too long: %d"
3717 msgstr "d³ugo¶æ klucza w ¿±daniu zbyt du¿a: %d"
3718
3719 #: nscd/connections.c:1451
3720 #, c-format
3721 msgid "short read while reading request key: %s"
3722 msgstr "skrócony odczyt podczas czytania klucza ¿±dania: %s"
3723
3724 #: nscd/connections.c:1460
3725 #, c-format
3726 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
3727 msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d) od procesu %ld"
3728
3729 #: nscd/connections.c:1465
3730 #, c-format
3731 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
3732 msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d)"
3733
3734 #: nscd/connections.c:1826
3735 #, c-format
3736 msgid "could only start %d threads; terminating"
3737 msgstr "mo¿na uruchomiæ tylko %d w±tków; zakoñczenie"
3738
3739 #: nscd/connections.c:1874 nscd/connections.c:1875 nscd/connections.c:1892
3740 #: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:1919 nscd/connections.c:1930
3741 #: nscd/connections.c:1941
3742 #, c-format
3743 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
3744 msgstr "Uruchomienie nscd jako u¿ytkownik '%s' nie powiod³o siê"
3745
3746 #: nscd/connections.c:1893
3747 #, c-format
3748 msgid "initial getgrouplist failed"
3749 msgstr "pocz±tkowe getgrouplist nie powiod³o siê"
3750
3751 #: nscd/connections.c:1902
3752 #, c-format
3753 msgid "getgrouplist failed"
3754 msgstr "getgrouplist nie powiod³o siê"
3755
3756 #: nscd/connections.c:1920
3757 #, c-format
3758 msgid "setgroups failed"
3759 msgstr "setgroups nie powiod³o siê"
3760
3761 #: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:412 nscd/initgrcache.c:412
3762 #: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:342
3763 #, c-format
3764 msgid "short write in %s: %s"
3765 msgstr "b³±d zapisu w %s: %s"
3766
3767 #: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:78
3768 #, c-format
3769 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
3770 msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze grup!"
3771
3772 #: nscd/grpcache.c:447 nscd/initgrcache.c:80
3773 #, c-format
3774 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
3775 msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze grup!"
3776
3777 #: nscd/grpcache.c:524
3778 #, c-format
3779 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
3780 msgstr "Nieprawid³owy liczbowy gid \"%s\"!"
3781
3782 #: nscd/mem.c:383
3783 #, c-format
3784 msgid "freed %zu bytes in %s cache"
3785 msgstr "zwolniono %zu bajtów w buforze %s"
3786
3787 #: nscd/mem.c:512
3788 #, c-format
3789 msgid "no more memory for database '%s'"
3790 msgstr "nie ma wiêcej pamiêci dla bazy danych '%s'"
3791
3792 #: nscd/nscd.c:98
3793 msgid "Read configuration data from NAME"
3794 msgstr "Odczyt konfiguracji z pliku NAZWA"
3795
3796 #: nscd/nscd.c:100
3797 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
3798 msgstr "Nie przechodzenie w t³o i wy¶wietlanie komunikatów na bie¿±cym terminalu"
3799
3800 #: nscd/nscd.c:101
3801 msgid "NUMBER"
3802 msgstr "LICZBA"
3803
3804 #: nscd/nscd.c:101
3805 msgid "Start NUMBER threads"
3806 msgstr "Uruchomienie takiej LICZBY w±tków"
3807
3808 #: nscd/nscd.c:102
3809 msgid "Shut the server down"
3810 msgstr "Zakoñczenie pracy serwera"
3811
3812 #: nscd/nscd.c:103
3813 msgid "Print current configuration statistic"
3814 msgstr "Wy¶wietlenie aktualnych statystyk konfiguracji"
3815
3816 #: nscd/nscd.c:104
3817 msgid "TABLE"
3818 msgstr "TABLICA"
3819
3820 #: nscd/nscd.c:105
3821 msgid "Invalidate the specified cache"
3822 msgstr "Uniewa¿nienie podanego bufora"
3823
3824 #: nscd/nscd.c:106
3825 msgid "TABLE,yes"
3826 msgstr "TABLICA,yes"
3827
3828 #: nscd/nscd.c:107
3829 msgid "Use separate cache for each user"
3830 msgstr "U¿ycie oddzielnego bufora dla ka¿dego u¿ytkownika"
3831
3832 # XXX moze zostawic oryginal albo zrobic ladniej -PK
3833 #: nscd/nscd.c:112
3834 msgid "Name Service Cache Daemon."
3835 msgstr "Demon buforuj±cy us³ugi odwzorowania nazw."
3836
3837 #: nscd/nscd.c:144 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
3838 #, c-format
3839 msgid "wrong number of arguments"
3840 msgstr "z³a liczba argumentów"
3841
3842 #: nscd/nscd.c:154
3843 #, c-format
3844 msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
3845 msgstr "niepowodzenie podczas odczytu pliku konfiguracyjnego; koniec pracy"
3846
3847 #: nscd/nscd.c:163
3848 #, c-format
3849 msgid "already running"
3850 msgstr "jest ju¿ uruchomiony"
3851
3852 #: nscd/nscd.c:178 nscd/nscd.c:233
3853 #, c-format
3854 msgid "cannot fork"
3855 msgstr "nie mo¿na wykonaæ fork"
3856
3857 #: nscd/nscd.c:241
3858 #, c-format
3859 msgid "cannot change current working directory to \"/\""
3860 msgstr "nie mo¿na zmieniæ bie¿±cego katalogu na \"/\""
3861
3862 #: nscd/nscd.c:249
3863 msgid "Could not create log file"
3864 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku dziennika"
3865
3866 #: nscd/nscd.c:302 nscd/nscd.c:327 nscd/nscd_stat.c:172
3867 #, c-format
3868 msgid "Only root is allowed to use this option!"
3869 msgstr "Tylko root mo¿e u¿ywaæ tej opcji!"
3870
3871 #: nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:191
3872 #, c-format
3873 msgid "write incomplete"
3874 msgstr "zapis nie by³ kompletny"
3875
3876 #: nscd/nscd.c:375
3877 #, c-format
3878 msgid "cannot read invalidate ACK"
3879 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ACK dla uniewa¿nienia"
3880
3881 #: nscd/nscd.c:381
3882 #, c-format
3883 msgid "invalidation failed"
3884 msgstr "uniewa¿nienie nie powiod³o siê"
3885
3886 #: nscd/nscd.c:391
3887 #, c-format
3888 msgid "secure services not implemented anymore"
3889 msgstr "bezpieczne us³ugi nie s± ju¿ zaimplementowane"
3890
3891 #: nscd/nscd_conf.c:57
3892 #, c-format
3893 msgid "database %s is not supported"
3894 msgstr "baza danych %s nie jest obs³ugiwana"
3895
3896 #: nscd/nscd_conf.c:108
3897 #, c-format
3898 msgid "Parse error: %s"
3899 msgstr "B³±d analizowania: %s"
3900
3901 #: nscd/nscd_conf.c:193
3902 #, c-format
3903 msgid "Must specify user name for server-user option"
3904 msgstr "Trzeba podaæ nazwê u¿ytkownika dla opcji server-user"
3905
3906 #: nscd/nscd_conf.c:200
3907 #, c-format
3908 msgid "Must specify user name for stat-user option"
3909 msgstr "Trzeba podaæ nazwê u¿ytkownika dla opcji stat-user"
3910
3911 #: nscd/nscd_conf.c:244
3912 #, c-format
3913 msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
3914 msgstr "b³êdna warto¶æ dla 'reload-count': %u"
3915
3916 #: nscd/nscd_conf.c:259
3917 #, c-format
3918 msgid "Must specify value for restart-interval option"
3919 msgstr "Trzeba podaæ warto¶æ dla opcji restart-interval"
3920
3921 #: nscd/nscd_conf.c:273
3922 #, c-format
3923 msgid "Unknown option: %s %s %s"
3924 msgstr "Nieznana opcja: %s %s %s"
3925
3926 #: nscd/nscd_conf.c:286
3927 #, c-format
3928 msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
3929 msgstr "nie mo¿na pobraæ bie¿±cego katalogu: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
3930
3931 #: nscd/nscd_conf.c:306
3932 #, c-format
3933 msgid "maximum file size for %s database too small"
3934 msgstr "maksymalny rozmiar pliku dla bazy danych %s jest zbyt ma³y"
3935
3936 #: nscd/nscd_stat.c:141
3937 #, c-format
3938 msgid "cannot write statistics: %s"
3939 msgstr "nie mo¿na zapisaæ statystyk: %s"
3940
3941 #: nscd/nscd_stat.c:156
3942 msgid "yes"
3943 msgstr "tak"
3944
3945 #: nscd/nscd_stat.c:157
3946 msgid "no"
3947 msgstr "nie"
3948
3949 #: nscd/nscd_stat.c:168
3950 #, c-format
3951 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
3952 msgstr "Tylko root lub %s mo¿e u¿ywaæ tej opcji!"
3953
3954 #: nscd/nscd_stat.c:179
3955 #, c-format
3956 msgid "nscd not running!\n"
3957 msgstr "nscd nie jest uruchomiony!\n"
3958
3959 #: nscd/nscd_stat.c:203
3960 #, c-format
3961 msgid "cannot read statistics data"
3962 msgstr "nie mo¿na odczytaæ danych statystycznych"
3963
3964 #: nscd/nscd_stat.c:206
3965 #, c-format
3966 msgid ""
3967 "nscd configuration:\n"
3968 "\n"
3969 "%15d  server debug level\n"
3970 msgstr ""
3971 "konfiguracja nscd:\n"
3972 "\n"
3973 "%15d  poziom komunikatów diagnostycznych\n"
3974
3975 #: nscd/nscd_stat.c:230
3976 #, c-format
3977 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
3978 msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  czasu dzia³ania serwera\n"
3979
3980 #: nscd/nscd_stat.c:233
3981 #, c-format
3982 msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
3983 msgstr "    %2uh %2um %2lus  czasu dzia³ania serwera\n"
3984
3985 #: nscd/nscd_stat.c:235
3986 #, c-format
3987 msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
3988 msgstr "        %2um %2lus  czasu&nbs