Update from translation team.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of the GNU-libc-messages.
2 # Copyright (C) 1998-2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002.
4 # Stanislav Meduna <stano@meduna.org>, 1998-2001.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.3.1\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-10-02 17:22-0700\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-10-14 09:46+0200\n"
11 "Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
18 msgid "Hangup"
19 msgstr "Zavesenie"
20
21 #: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
22 msgid "Interrupt"
23 msgstr "Prerušenie"
24
25 #: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
26 msgid "Quit"
27 msgstr "Koniec"
28
29 #: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
30 msgid "Illegal instruction"
31 msgstr "Neprípustná inštrukcia"
32
33 #: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
34 msgid "Trace/breakpoint trap"
35 msgstr "Trasovacie/ladiace prerušenie"
36
37 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
38 msgid "Aborted"
39 msgstr "Zrušené"
40
41 #: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
42 msgid "Floating point exception"
43 msgstr "Výnimka pohyblivej rádovej čiarky"
44
45 #: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
46 msgid "Killed"
47 msgstr "Zabitý"
48
49 #: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
50 msgid "Bus error"
51 msgstr "Chyba na zbernici"
52
53 #: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
54 msgid "Segmentation fault"
55 msgstr "Chyba segmentácie"
56
57 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
58 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
59 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
60 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
61 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
62 #: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
63 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
64 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
65 msgid "Broken pipe"
66 msgstr "Prerušená rúra"
67
68 #: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
69 msgid "Alarm clock"
70 msgstr "Budík"
71
72 #: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
73 msgid "Terminated"
74 msgstr "Ukončené"
75
76 #: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
77 msgid "Urgent I/O condition"
78 msgstr "Urgentný V/V stav"
79
80 #: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
81 msgid "Stopped (signal)"
82 msgstr "Zastavené (signál)"
83
84 #: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
85 msgid "Stopped"
86 msgstr "Zastavené"
87
88 #: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
89 msgid "Continued"
90 msgstr "Pokračovanie"
91
92 #: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
93 msgid "Child exited"
94 msgstr "Detský proces skončil"
95
96 #: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
97 msgid "Stopped (tty input)"
98 msgstr "Zastavené (vstup z terminálu)"
99
100 #: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
101 msgid "Stopped (tty output)"
102 msgstr "Zastavené (výstup na terminál)"
103
104 #: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
105 msgid "I/O possible"
106 msgstr "V/V možný"
107
108 #: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
109 msgid "CPU time limit exceeded"
110 msgstr "Prekročený časový limit pre procesor"
111
112 #: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
113 msgid "File size limit exceeded"
114 msgstr "Prekročený limit dĺžky súboru"
115
116 #: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
117 msgid "Virtual timer expired"
118 msgstr "Vypršal virtuálny časovač"
119
120 #: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
121 msgid "Profiling timer expired"
122 msgstr "Profilovací časovač vypršal"
123
124 #: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
125 msgid "Window changed"
126 msgstr "Okno sa zmenilo"
127
128 #: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
129 msgid "User defined signal 1"
130 msgstr "Používateľom definovaný signál 1"
131
132 #: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
133 msgid "User defined signal 2"
134 msgstr "Používateľom definovaný signál 2"
135
136 #: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
137 msgid "EMT trap"
138 msgstr "EMT prerušenie"
139
140 #: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
141 msgid "Bad system call"
142 msgstr "Chybné volanie systému"
143
144 #: sysdeps/generic/siglist.h:66
145 msgid "Stack fault"
146 msgstr "Chyba zásobníka"
147
148 #: sysdeps/generic/siglist.h:69
149 msgid "Information request"
150 msgstr "Žiadosť o informáciu"
151
152 #: sysdeps/generic/siglist.h:71
153 msgid "Power failure"
154 msgstr "Výpadok napájania"
155
156 #: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
157 msgid "Resource lost"
158 msgstr "Zdroj bol stratený"
159
160 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
161 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
162 msgid "Error in unknown error system: "
163 msgstr "Chyba v neznámom chybovom systéme: "
164
165 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
166 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
167 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
168 msgid "Unknown error "
169 msgstr "Neznáma chyba "
170
171 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
172 #, c-format
173 msgid "cannot open `%s'"
174 msgstr "nie je možné otvoriť `%s'"
175
176 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
177 #, c-format
178 msgid "cannot read header from `%s'"
179 msgstr "nie je možné prečítať hlavičku z `%s'"
180
181 #: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:293 catgets/gencat.c:288
182 #, c-format
183 msgid "cannot open input file `%s'"
184 msgstr "nie je možné otvoriť vstupný súbor `%s'"
185
186 #: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:311
187 #, c-format
188 msgid "error while closing input `%s'"
189 msgstr "chyba počas zatvárania vstupu `%s'"
190
191 #: iconv/iconv_charmap.c:443
192 #, c-format
193 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
194 msgstr "neprípustná vstupná sekvencia na pozícii %Zd"
195
196 #: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:503
197 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
198 msgstr "nekompletný znak alebo preraďovacia sekvencia na konci vyrovnávacej pamäti"
199
200 #: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:546
201 #: iconv/iconv_prog.c:582
202 msgid "error while reading the input"
203 msgstr "počas čítania vstupu"
204
205 #: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:564
206 msgid "unable to allocate buffer for input"
207 msgstr "nie je možné prideliť vyrovnávaciu pamäť pre vstup"
208
209 #: iconv/iconv_prog.c:61
210 msgid "Input/Output format specification:"
211 msgstr "Špecifikácia vstupno/výstupného formátu:"
212
213 #: iconv/iconv_prog.c:62
214 msgid "encoding of original text"
215 msgstr "kódovanie pôvodného textu"
216
217 #: iconv/iconv_prog.c:63
218 msgid "encoding for output"
219 msgstr "kódovanie výstupu"
220
221 #: iconv/iconv_prog.c:64
222 msgid "Information:"
223 msgstr "Informácia:"
224
225 #: iconv/iconv_prog.c:65
226 msgid "list all known coded character sets"
227 msgstr "vypíš všetky známe znakové sady"
228
229 #: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
230 msgid "Output control:"
231 msgstr "Riadenie výstupu:"
232
233 #: iconv/iconv_prog.c:67
234 msgid "omit invalid characters from output"
235 msgstr "vynechať z výstupu neplatné znaky"
236
237 #: iconv/iconv_prog.c:68
238 msgid "output file"
239 msgstr "výstupný súbor"
240
241 #: iconv/iconv_prog.c:69
242 msgid "suppress warnings"
243 msgstr "potlačiť varovania"
244
245 #: iconv/iconv_prog.c:70
246 msgid "print progress information"
247 msgstr "vypisovať informáciu o postupe"
248
249 #: iconv/iconv_prog.c:75
250 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
251 msgstr "Konverzia kódovania zadaných súborov na iné."
252
253 #: iconv/iconv_prog.c:79
254 msgid "[FILE...]"
255 msgstr "[SÚBOR...]"
256
257 #: iconv/iconv_prog.c:199
258 msgid "cannot open output file"
259 msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor"
260
261 #: iconv/iconv_prog.c:241
262 #, c-format
263 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
264 msgstr "konverzie z `%s' a do `%s' nie sú podporované"
265
266 #: iconv/iconv_prog.c:246
267 #, c-format
268 msgid "conversion from `%s' is not supported"
269 msgstr "konverzia z `%s' nie je podporovaná"
270
271 #: iconv/iconv_prog.c:253
272 #, c-format
273 msgid "conversion to `%s' is not supported"
274 msgstr "konverzia do `%s' nie je podporovaná"
275
276 #: iconv/iconv_prog.c:257
277 #, c-format
278 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
279 msgstr "konverzia z `%s' do `%s' nie je podporovaná"
280
281 #: iconv/iconv_prog.c:263
282 msgid "failed to start conversion processing"
283 msgstr "nepodarilo sa odštartovať konverziu"
284
285 #: iconv/iconv_prog.c:358
286 msgid "error while closing output file"
287 msgstr "chyba počas zatvárania výstupného súboru"
288
289 #: iconv/iconv_prog.c:407 iconv/iconvconfig.c:355 locale/programs/locale.c:268
290 #: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
291 #: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
292 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
293 msgstr "Chyby hláste na adrese <bugs@gnu.org> - použite skript `glibcbug'.\n"
294
295 #: iconv/iconv_prog.c:421 iconv/iconvconfig.c:369 locale/programs/locale.c:281
296 #: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:904
297 #: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:279 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:259
298 #: elf/sprof.c:349
299 #, c-format
300 msgid ""
301 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
302 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
303 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
304 msgstr ""
305 "Autorské práva (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
306 "Toto je voľne šíriteľný softvér; pre podmienky kopírovania pozri zdrojový kód.\n"
307 "Neposkytuje sa ŽIADNA záruka; ani čo sa týka OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI\n"
308 "NA KONKRÉTNY ÚČEL.\n"
309
310 #: iconv/iconv_prog.c:426 iconv/iconvconfig.c:374 locale/programs/locale.c:286
311 #: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:909
312 #: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:284 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:264
313 #: elf/sprof.c:355
314 #, c-format
315 msgid "Written by %s.\n"
316 msgstr "Autor: %s.\n"
317
318 #: iconv/iconv_prog.c:456 iconv/iconv_prog.c:482
319 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
320 msgstr "konverzia zastavená kvôli problému pri zápise výstupu"
321
322 #: iconv/iconv_prog.c:499
323 #, c-format
324 msgid "illegal input sequence at position %ld"
325 msgstr "neprípustná vstupná sekvencia na pozícii %ld"
326
327 #: iconv/iconv_prog.c:507
328 msgid "internal error (illegal descriptor)"
329 msgstr "vnútorná chyba (nesprávny deskriptor)"
330
331 #: iconv/iconv_prog.c:510
332 #, c-format
333 msgid "unknown iconv() error %d"
334 msgstr "neznáma iconv() chyba %d"
335
336 #: iconv/iconv_prog.c:753
337 msgid ""
338 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
339 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
340 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
341 "listed with several different names (aliases).\n"
342 "\n"
343 "  "
344 msgstr ""
345 "Nasledujúci zoznam obsahuje všetky známe znakové sady. To nutne neznamená,\n"
346 "že všetky kombinácie týchto názvov môžu byť použité pre argumenty Z a DO.\n"
347 "Jedna sada znakov môže byť uvedená pod viacerými názvami (aliasmi).\n"
348 "\n"
349 "  "
350
351 #: iconv/iconvconfig.c:110
352 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
353 msgstr "Nie je možné rýchlo načítať konfiguračný súbor iconv modulu."
354
355 #: iconv/iconvconfig.c:114
356 msgid "[DIR...]"
357 msgstr "[ADRESÁR...]"
358
359 #: iconv/iconvconfig.c:126
360 msgid "Prefix used for all file accesses"
361 msgstr "Predpona použitá pre všetky prístupy k súborom"
362
363 #: iconv/iconvconfig.c:325 locale/programs/localedef.c:292
364 msgid "no output file produced because warning were issued"
365 msgstr "výstupný súbor nebol vytvorený kvôli výskytu varovaní"
366
367 #: iconv/iconvconfig.c:403
368 msgid "while inserting in search tree"
369 msgstr "počas vkladania do vyhľadávacieho stromu"
370
371 #: iconv/iconvconfig.c:1202
372 msgid "cannot generate output file"
373 msgstr "nie je možné vygenerovať výstupný súbor"
374
375 #: locale/programs/charmap-dir.c:59
376 #, c-format
377 msgid "cannot read character map directory `%s'"
378 msgstr "nie je možné načítať adresár znakových sád `%s'"
379
380 #: locale/programs/charmap.c:135
381 #, c-format
382 msgid "character map file `%s' not found"
383 msgstr "súbor znakovej sady `%s' nebol nájdený"
384
385 #: locale/programs/charmap.c:193
386 #, c-format
387 msgid "default character map file `%s' not found"
388 msgstr "implicitný súbor znakovej sady `%s' nebol nájdený"
389
390 #: locale/programs/charmap.c:255
391 #, c-format
392 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
393 msgstr "znaková mapa `%s' nie je kompatibilná s ASCII, prostredie nevyhovuje ISO C\n"
394
395 #: locale/programs/charmap.c:332
396 #, c-format
397 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
398 msgstr "%s: <mb_cur_max> musí byť väčšie ako <mb_cur_min>\n"
399
400 #: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/charmap.c:369
401 #: locale/programs/repertoire.c:175
402 #, c-format
403 msgid "syntax error in prolog: %s"
404 msgstr "chyba syntaxe v prológu: %s"
405
406 #: locale/programs/charmap.c:353
407 msgid "invalid definition"
408 msgstr "neprípustná definícia"
409
410 #: locale/programs/charmap.c:370 locale/programs/locfile.c:126
411 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
412 msgid "bad argument"
413 msgstr "chybný argument"
414
415 #: locale/programs/charmap.c:398
416 #, c-format
417 msgid "duplicate definition of <%s>"
418 msgstr "duplicitná definícia <%s>"
419
420 #: locale/programs/charmap.c:405
421 #, c-format
422 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
423 msgstr "hodnota pre <%s> musí byť 1 alebo viac"
424
425 #: locale/programs/charmap.c:417
426 #, c-format
427 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
428 msgstr "hodnota <%s> musí byť väčšia alebo rovná hodnote <%s>"
429
430 #: locale/programs/charmap.c:440 locale/programs/repertoire.c:184
431 #, c-format
432 msgid "argument to <%s> must be a single character"
433 msgstr "argument pre <%s> musí byť jeden znak"
434
435 #: locale/programs/charmap.c:466
436 msgid "character sets with locking states are not supported"
437 msgstr "znakové sady so zamykacími stavmi nie sú podporované"
438
439 #: locale/programs/charmap.c:493 locale/programs/charmap.c:547
440 #: locale/programs/charmap.c:579 locale/programs/charmap.c:673
441 #: locale/programs/charmap.c:728 locale/programs/charmap.c:769
442 #: locale/programs/charmap.c:810
443 #, c-format
444 msgid "syntax error in %s definition: %s"
445 msgstr "chyba syntaxe v definícii %s: %s"
446
447 #: locale/programs/charmap.c:494 locale/programs/charmap.c:674
448 #: locale/programs/charmap.c:770 locale/programs/repertoire.c:231
449 msgid "no symbolic name given"
450 msgstr "nebolo zadané žiadne symbolické meno"
451
452 #: locale/programs/charmap.c:548
453 msgid "invalid encoding given"
454 msgstr "zadané neprípustné kódovanie"
455
456 #: locale/programs/charmap.c:557
457 msgid "too few bytes in character encoding"
458 msgstr "primálo bajtov v kódovaní znaku"
459
460 #: locale/programs/charmap.c:559
461 msgid "too many bytes in character encoding"
462 msgstr "priveľa bajtov v kódovaní znaku"
463
464 #: locale/programs/charmap.c:581 locale/programs/charmap.c:729
465 #: locale/programs/charmap.c:812 locale/programs/repertoire.c:297
466 msgid "no symbolic name given for end of range"
467 msgstr "nebolo zadané žiadne symbolické meno pre koniec rozsahu"
468
469 #: locale/programs/charmap.c:605 locale/programs/locfile.h:96
470 #: locale/programs/repertoire.c:314
471 #, c-format
472 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
473 msgstr "Definícia `%1$s' nekončí `END %1$s'"
474
475 #: locale/programs/charmap.c:638
476 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
477 msgstr "po definícii CHARMAP môžu nasledovať iba definície WIDTH"
478
479 #: locale/programs/charmap.c:646 locale/programs/charmap.c:709
480 #, c-format
481 msgid "value for %s must be an integer"
482 msgstr "hodnota pre %s musí byť celé číslo"
483
484 #: locale/programs/charmap.c:837
485 #, c-format
486 msgid "%s: error in state machine"
487 msgstr "%s: chyba v stavovom automate"
488
489 #: locale/programs/charmap.c:845 locale/programs/ld-address.c:605
490 #: locale/programs/ld-collate.c:2635 locale/programs/ld-collate.c:3793
491 #: locale/programs/ld-ctype.c:2216 locale/programs/ld-ctype.c:2977
492 #: locale/programs/ld-identification.c:469
493 #: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
494 #: locale/programs/ld-monetary.c:952 locale/programs/ld-name.c:324
495 #: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
496 #: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1217
497 #: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
498 #, c-format
499 msgid "%s: premature end of file"
500 msgstr "%s: predčasný koniec súboru"
501
502 #: locale/programs/charmap.c:864 locale/programs/charmap.c:875
503 #, c-format
504 msgid "unknown character `%s'"
505 msgstr "neznámy znak `%s'"
506
507 #: locale/programs/charmap.c:883
508 #, c-format
509 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
510 msgstr "počet bajtov pre postupnosť bajtov začiatku a konca rozsahu nie sú rovnaké: %d a %d"
511
512 #: locale/programs/charmap.c:987 locale/programs/ld-collate.c:2915
513 #: locale/programs/repertoire.c:420
514 msgid "invalid names for character range"
515 msgstr "neprípustné mená pre rozsah znakov"
516
517 #: locale/programs/charmap.c:999 locale/programs/repertoire.c:432
518 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
519 msgstr "hexadecimálny formát rozsahu by mal používať iba veľké písmená"
520
521 #: locale/programs/charmap.c:1017
522 #, c-format
523 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
524 msgstr "<%s> and <%s> sú neprípustné názvy pre rozsah"
525
526 #: locale/programs/charmap.c:1023
527 msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
528 msgstr "horný limit rozsahu nie je väčší ako dolný"
529
530 #: locale/programs/charmap.c:1081
531 msgid "resulting bytes for range not representable."
532 msgstr "výsledné bajty rozsahu nie sú zobraziteľné"
533
534 #: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1519
535 #: locale/programs/ld-ctype.c:416 locale/programs/ld-identification.c:134
536 #: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
537 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
538 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
539 #: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
540 #, c-format
541 msgid "No definition for %s category found"
542 msgstr "Nebola nájdená definícia kategórie %s"
543
544 #: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
545 #: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
546 #: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
547 #: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
548 #: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
549 #: locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
550 #: locale/programs/ld-monetary.c:272 locale/programs/ld-name.c:106
551 #: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
552 #: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
553 #: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
554 #: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
555 #: locale/programs/ld-time.c:197
556 #, c-format
557 msgid "%s: field `%s' not defined"
558 msgstr "%s: pole `%s' nie je definované"
559
560 #: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
561 #: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
562 #: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
563 #, c-format
564 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
565 msgstr "%s: pole `%s' nesmie byť prázdne"
566
567 #: locale/programs/ld-address.c:169
568 #, c-format
569 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
570 msgstr "%s: neprípustná escape `%%%c' sekvencia v poli `%s'"
571
572 #: locale/programs/ld-address.c:220
573 #, c-format
574 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
575 msgstr "%s: kód jazyka terminológie `%s' nie je definovaný"
576
577 #: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
578 #, c-format
579 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
580 msgstr "%s: skratka jazyka `%s' nie je definovaná"
581
582 #: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
583 #: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
584 #, c-format
585 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
586 msgstr "%s: hodnota `%s' nezodpovedá hodnote `%s'"
587
588 #: locale/programs/ld-address.c:301
589 #, c-format
590 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
591 msgstr "%s: číselný kód krajiny `%d' nie je platný"
592
593 #: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
594 #: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2592
595 #: locale/programs/ld-identification.c:365
596 #: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
597 #: locale/programs/ld-monetary.c:694 locale/programs/ld-monetary.c:729
598 #: locale/programs/ld-monetary.c:770 locale/programs/ld-name.c:281
599 #: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
600 #: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1106
601 #: locale/programs/ld-time.c:1148
602 #, c-format
603 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
604 msgstr "%s: pole `%s' deklarované viac ako raz"
605
606 #: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
607 #: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
608 #: locale/programs/ld-monetary.c:698 locale/programs/ld-monetary.c:733
609 #: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
610 #: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1000
611 #: locale/programs/ld-time.c:1069 locale/programs/ld-time.c:1111
612 #, c-format
613 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
614 msgstr "%s: neznámy znak v poli `%s'"
615
616 #: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3775
617 #: locale/programs/ld-ctype.c:2957 locale/programs/ld-identification.c:450
618 #: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
619 #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:306
620 #: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
621 #: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1199
622 #, c-format
623 msgid "%s: incomplete `END' line"
624 msgstr "%s: nekompletný riadok `END'"
625
626 #: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2638
627 #: locale/programs/ld-collate.c:3777 locale/programs/ld-ctype.c:2219
628 #: locale/programs/ld-ctype.c:2960 locale/programs/ld-identification.c:453
629 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
630 #: locale/programs/ld-monetary.c:936 locale/programs/ld-name.c:308
631 #: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
632 #: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1201
633 #, c-format
634 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
635 msgstr "%1$s: Definícia nekončí `END %1$s'"
636
637 #: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:520
638 #: locale/programs/ld-collate.c:572 locale/programs/ld-collate.c:869
639 #: locale/programs/ld-collate.c:882 locale/programs/ld-collate.c:2625
640 #: locale/programs/ld-collate.c:3784 locale/programs/ld-ctype.c:1947
641 #: locale/programs/ld-ctype.c:2206 locale/programs/ld-ctype.c:2782
642 #: locale/programs/ld-ctype.c:2968 locale/programs/ld-identification.c:460
643 #: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
644 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:315
645 #: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
646 #: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1208
647 #, c-format
648 msgid "%s: syntax error"
649 msgstr "%s: chyba syntaxe"
650
651 #: locale/programs/ld-collate.c:395
652 #, c-format
653 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
654 msgstr "`%.*s' bol už definovaný v znakovej mape"
655
656 #: locale/programs/ld-collate.c:404
657 #, c-format
658 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
659 msgstr "`%.*s' bol už definovaný v repertoári"
660
661 #: locale/programs/ld-collate.c:411
662 #, c-format
663 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
664 msgstr "`%.*s' bol už definovaný ako symbol triedenia"
665
666 #: locale/programs/ld-collate.c:418
667 #, c-format
668 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
669 msgstr "`%.*s' bol už definovaný ako element triedenia"
670
671 #: locale/programs/ld-collate.c:449 locale/programs/ld-collate.c:475
672 #, c-format
673 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
674 msgstr "%s: `forward' a `backward' sa navzájom vylučujú"
675
676 #: locale/programs/ld-collate.c:459 locale/programs/ld-collate.c:485
677 #: locale/programs/ld-collate.c:501
678 #, c-format
679 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
680 msgstr "%s: `%s' spomenuté viac ako raz v definícii váhy %d"
681
682 #: locale/programs/ld-collate.c:557
683 #, c-format
684 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
685 msgstr "%s: priveľa pravidiel; prvý záznam mal iba %d"
686
687 #: locale/programs/ld-collate.c:593
688 #, c-format
689 msgid "%s: not enough sorting rules"
690 msgstr "%s: nedostatočný počet pravidiel triedenia"
691
692 #: locale/programs/ld-collate.c:759
693 #, c-format
694 msgid "%s: empty weight string not allowed"
695 msgstr "%s: prázdny reťazec váhy nie je povolený"
696
697 #: locale/programs/ld-collate.c:854
698 #, c-format
699 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
700 msgstr "%s: váhy musia ako názov použiť rovnaký symbol pokračovania"
701
702 #: locale/programs/ld-collate.c:910
703 #, c-format
704 msgid "%s: too many values"
705 msgstr "%s: priveľa hodnôt"
706
707 #: locale/programs/ld-collate.c:1023 locale/programs/ld-collate.c:1194
708 #, c-format
709 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
710 msgstr "poradie pre `%.*s' je už definované na %s:%Zu"
711
712 #: locale/programs/ld-collate.c:1073
713 #, c-format
714 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
715 msgstr "%s: počiatočný a koncový symbol rozsahu musia zastupovať znaky"
716
717 #: locale/programs/ld-collate.c:1100
718 #, c-format
719 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
720 msgstr "%s: bajtové sekvencie prvého a posledného znaku musia mať rovnakú dĺžku"
721
722 #: locale/programs/ld-collate.c:1142
723 #, c-format
724 msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
725 msgstr "%s: poradie bajtu prvého znaku sekvencie nie je menšie ako posledného"
726
727 #: locale/programs/ld-collate.c:1263
728 #, c-format
729 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
730 msgstr "%s: pokračovanie symbolického rozsahu nesmie priamo nasledoť `order_start'"
731
732 #: locale/programs/ld-collate.c:1267
733 #, c-format
734 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
735 msgstr "%s: pokračovanie symbolického rozsahu nesmie byť priamo nasledované `order_end'"
736
737 #: locale/programs/ld-collate.c:1287 locale/programs/ld-ctype.c:1467
738 #, c-format
739 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
740 msgstr "`%s' a `%.*s' sú neprípustné názvy pre symbolický rozsah"
741
742 #: locale/programs/ld-collate.c:1333 locale/programs/ld-collate.c:3712
743 #, c-format
744 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
745 msgstr "%s: poradie pre `%.*s' je už definované na %s:%Zu"
746
747 #: locale/programs/ld-collate.c:1342
748 #, c-format
749 msgid "%s: `%s' must be a character"
750 msgstr "%s: `%s' musí byť znak"
751
752 #: locale/programs/ld-collate.c:1535
753 #, c-format
754 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
755 msgstr "%s: `position' musí byť pre danú úroveň použitá vo všetkých sekciách, alebo v žiadnej"
756
757 #: locale/programs/ld-collate.c:1560
758 #, c-format
759 msgid "symbol `%s' not defined"
760 msgstr "symbol `%s' nie je definovaný"
761
762 #: locale/programs/ld-collate.c:1636 locale/programs/ld-collate.c:1742
763 #, c-format
764 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
765 msgstr "symbol `%s' má rovnaké kódovanie ako"
766
767 #: locale/programs/ld-collate.c:1640 locale/programs/ld-collate.c:1746
768 #, c-format
769 msgid "symbol `%s'"
770 msgstr "symbol `%s'"
771
772 #: locale/programs/ld-collate.c:1788
773 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
774 msgstr "neexistuje definícia pre `UNDEFINED'"
775
776 #: locale/programs/ld-collate.c:1817
777 msgid "too many errors; giving up"
778 msgstr "príliš veľa chýb; vzdávam to"
779
780 #: locale/programs/ld-collate.c:2720
781 #, c-format
782 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
783 msgstr "%s: duplicitná definícia `%s'"
784
785 #: locale/programs/ld-collate.c:2756
786 #, c-format
787 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
788 msgstr "%s: duplicitná deklarácia sekcie `%s'"
789
790 #: locale/programs/ld-collate.c:2895
791 #, c-format
792 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
793 msgstr "%s: neznámy znak v názve symbolu triedenia"
794
795 #: locale/programs/ld-collate.c:3027
796 #, c-format
797 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
798 msgstr "%s: neznámy znak v názve ekvivalentnej definície"
799
800 #: locale/programs/ld-collate.c:3040
801 #, c-format
802 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
803 msgstr "%s: neznámy znak v hodnote ekvivalentnej definície"
804
805 #: locale/programs/ld-collate.c:3050
806 #, c-format
807 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
808 msgstr "%s: neznámy symbol `%s' v ekvivalentnej definícii"
809
810 #: locale/programs/ld-collate.c:3059
811 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
812 msgstr "chyba pri pridávaní ekvivalentného symbolu triedenia"
813
814 #: locale/programs/ld-collate.c:3089
815 #, c-format
816 msgid "duplicate definition of script `%s'"
817 msgstr "duplicitná definícia skriptu `%s'"
818
819 #: locale/programs/ld-collate.c:3137
820 #, c-format
821 msgid "%s: unknown section name `%s'"
822 msgstr "%s: neznámy názov sekcie `%s'"
823
824 #: locale/programs/ld-collate.c:3165
825 #, c-format
826 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
827 msgstr "%s: viacnásobná definícia poradia pre sekciu `%s'"
828
829 #: locale/programs/ld-collate.c:3190
830 #, c-format
831 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
832 msgstr "%s: chybný počet pravidiel triedenia"
833
834 #: locale/programs/ld-collate.c:3217
835 #, c-format
836 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
837 msgstr "%s: viacnásobná definícia poradia pre sekciu bez mena"
838
839 #: locale/programs/ld-collate.c:3271 locale/programs/ld-collate.c:3394
840 #: locale/programs/ld-collate.c:3753
841 #, c-format
842 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
843 msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `order_end'"
844
845 #: locale/programs/ld-collate.c:3329
846 #, c-format
847 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
848 msgstr "%s: poradie pre symbol triedenia `%.*s' ešte nebolo definované"
849
850 #: locale/programs/ld-collate.c:3345
851 #, c-format
852 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
853 msgstr "%s: poradie pre element triedenia `%.*s' ešte nebolo definované"
854
855 #: locale/programs/ld-collate.c:3356
856 #, c-format
857 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
858 msgstr "%s: nie je možné preradiť za %.*s: neznámy symbol"
859
860 #: locale/programs/ld-collate.c:3408 locale/programs/ld-collate.c:3765
861 #, c-format
862 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
863 msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `reorder-end'"
864
865 #: locale/programs/ld-collate.c:3442 locale/programs/ld-collate.c:3637
866 #, c-format
867 msgid "%s: section `%.*s' not known"
868 msgstr "%s: neznáma sekcia `%.*s'"
869
870 #: locale/programs/ld-collate.c:3507
871 #, c-format
872 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
873 msgstr "%s: zlý symbol <%.*s>"
874
875 #: locale/programs/ld-collate.c:3700
876 #, c-format
877 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
878 msgstr "%s: `%s' nemôže byť koncovým znakom rozsahu pokračovania"
879
880 #: locale/programs/ld-collate.c:3749
881 #, c-format
882 msgid "%s: empty category description not allowed"
883 msgstr "%s: prázdny popis kategórie nie je povolený"
884
885 #: locale/programs/ld-collate.c:3768
886 #, c-format
887 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
888 msgstr "%s: chýbajúce kľúčové slovo `reorder-sections-end'"
889
890 #: locale/programs/ld-ctype.c:435
891 msgid "No character set name specified in charmap"
892 msgstr "V znakovej mape nie je zadaný názov znakovej sady"
893
894 #: locale/programs/ld-ctype.c:464
895 #, c-format
896 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
897 msgstr "znak L'\\u%0*x' v triede `%s' musí byť v triede `%s'"
898
899 #: locale/programs/ld-ctype.c:479
900 #, c-format
901 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
902 msgstr "znak L'\\u%0*x' v triede `%s' nesmie byť v triede `%s'"
903
904 #: locale/programs/ld-ctype.c:493 locale/programs/ld-ctype.c:551
905 #, c-format
906 msgid "internal error in %s, line %u"
907 msgstr "vnútorná chyba %s na riadku %u"
908
909 #: locale/programs/ld-ctype.c:522
910 #, c-format
911 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
912 msgstr "znak '%s' v triede `%s' musí byť v triede `%s'"
913
914 #: locale/programs/ld-ctype.c:538
915 #, c-format
916 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
917 msgstr "znak '%s' v triede `%s' nesmie byť v triede `%s'"
918
919 #: locale/programs/ld-ctype.c:568 locale/programs/ld-ctype.c:606
920 #, c-format
921 msgid "<SP> character not in class `%s'"
922 msgstr "<SP> znak nie je v triede `%s'"
923
924 #: locale/programs/ld-ctype.c:580 locale/programs/ld-ctype.c:617
925 #, c-format
926 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
927 msgstr "<SP> znak nesmie byť v triede `%s'"
928
929 #: locale/programs/ld-ctype.c:595
930 msgid "character <SP> not defined in character map"
931 msgstr "znak <SP> nie je definovaný v znakovej sade"
932
933 #: locale/programs/ld-ctype.c:709
934 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
935 msgstr "kategória `digit' neobsahuje záznamy v skupinách po desiatich"
936
937 #: locale/programs/ld-ctype.c:758
938 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
939 msgstr "neboli definované žiadne vstupné číslice a v znakovej mape nie je žiadne zo štandardných mien"
940
941 #: locale/programs/ld-ctype.c:823
942 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
943 msgstr "nie všetky znaky použité v `outdigit' sú dostupné v znakovej mape"
944
945 #: locale/programs/ld-ctype.c:840
946 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
947 msgstr "nie všetky znaky použité v `outdigit' sú dostupné v repertoári"
948
949 #: locale/programs/ld-ctype.c:1235
950 #, c-format
951 msgid "character class `%s' already defined"
952 msgstr "trieda znakov `%s' je už definovaná"
953
954 #: locale/programs/ld-ctype.c:1241
955 #, c-format
956 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
957 msgstr "limit implementácie: maximálne množstvo tried znakov je %Zd"
958
959 #: locale/programs/ld-ctype.c:1267
960 #, c-format
961 msgid "character map `%s' already defined"
962 msgstr "znaková sada `%s' je už definovaná"
963
964 #: locale/programs/ld-ctype.c:1273
965 #, c-format
966 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
967 msgstr "limit implementácie: maximálne množstvo sád znakov je %d"
968
969 #: locale/programs/ld-ctype.c:1538 locale/programs/ld-ctype.c:1663
970 #: locale/programs/ld-ctype.c:1769 locale/programs/ld-ctype.c:2455
971 #: locale/programs/ld-ctype.c:3443
972 #, c-format
973 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
974 msgstr "%s: pole `%s' neobsahuje presne desať položiek"
975
976 #: locale/programs/ld-ctype.c:1566 locale/programs/ld-ctype.c:2137
977 #, c-format
978 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
979 msgstr "to-value <U%0*X> rozsahu je menšia ako from-value <U%0*X>"
980
981 #: locale/programs/ld-ctype.c:1693
982 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
983 msgstr "úvodná a koncová znaková sekvencia rozsahu musia mať rovnakú dĺžku"
984
985 #: locale/programs/ld-ctype.c:1700
986 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
987 msgstr "to-value sekvencia znakov je menšia ako sekvencia from-value"
988
989 #: locale/programs/ld-ctype.c:2057 locale/programs/ld-ctype.c:2108
990 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
991 msgstr "predčasný koniec definície `translit_ignore'"
992
993 #: locale/programs/ld-ctype.c:2063 locale/programs/ld-ctype.c:2114
994 #: locale/programs/ld-ctype.c:2156
995 msgid "syntax error"
996 msgstr "chyba syntaxe"
997
998 #: locale/programs/ld-ctype.c:2287
999 #, c-format
1000 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
1001 msgstr "%s: chyba syntaxe v definícii novej triedy znakov"
1002
1003 #: locale/programs/ld-ctype.c:2302
1004 #, c-format
1005 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
1006 msgstr "%s: chyba syntaxe v definícii novej znakovej mapy"
1007
1008 #: locale/programs/ld-ctype.c:2477
1009 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
1010 msgstr "rozsah pokračovania musí byť označený dvomi operandami rovnakého typu"
1011
1012 #: locale/programs/ld-ctype.c:2486
1013 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
1014 msgstr "v symbolickom rozsahu hodnôt nesmie byť použité absolútne pokračovanie `...'"
1015
1016 #: locale/programs/ld-ctype.c:2501
1017 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
1018 msgstr "v rozsahu hodnôt UCS treba použiť hexadecimálne symbolické pokračovanie `..'"
1019
1020 #: locale/programs/ld-ctype.c:2515
1021 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
1022 msgstr "v rozsahu hodnôt kódov znakov treba použiť absolútne pokračovanie `...'"
1023
1024 #: locale/programs/ld-ctype.c:2666
1025 #, c-format
1026 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
1027 msgstr "duplicitná definícia mapovania `%s'"
1028
1029 #: locale/programs/ld-ctype.c:2744 locale/programs/ld-ctype.c:2888
1030 #, c-format
1031 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
1032 msgstr "%s: sekcia `translit_start' nekončí `translit_end'"
1033
1034 #: locale/programs/ld-ctype.c:2839
1035 #, c-format
1036 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
1037 msgstr "%s: duplicitná definícia `default_missing'"
1038
1039 #: locale/programs/ld-ctype.c:2844
1040 msgid "previous definition was here"
1041 msgstr "predchádzajúca definícia bola tu"
1042
1043 #: locale/programs/ld-ctype.c:2866
1044 #, c-format
1045 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
1046 msgstr "%s: nenájdená zobraziteľná definícia `default_missing'"
1047
1048 #: locale/programs/ld-ctype.c:3019
1049 #, c-format
1050 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
1051 msgstr "%s: znak `%s' nie je definovaný v mape znakov a je potrebný ako implicitná hodnota"
1052
1053 #: locale/programs/ld-ctype.c:3024 locale/programs/ld-ctype.c:3108
1054 #: locale/programs/ld-ctype.c:3128 locale/programs/ld-ctype.c:3149
1055 #: locale/programs/ld-ctype.c:3170 locale/programs/ld-ctype.c:3191
1056 #: locale/programs/ld-ctype.c:3212 locale/programs/ld-ctype.c:3252
1057 #: locale/programs/ld-ctype.c:3273 locale/programs/ld-ctype.c:3340
1058 #, c-format
1059 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
1060 msgstr "%s: znak `%s' v znakovej mape nie je vyjadriteľný jedným bajtom"
1061
1062 #: locale/programs/ld-ctype.c:3103 locale/programs/ld-ctype.c:3123
1063 #: locale/programs/ld-ctype.c:3165 locale/programs/ld-ctype.c:3186
1064 #: locale/programs/ld-ctype.c:3207 locale/programs/ld-ctype.c:3247
1065 #: locale/programs/ld-ctype.c:3268 locale/programs/ld-ctype.c:3335
1066 #: locale/programs/ld-ctype.c:3377 locale/programs/ld-ctype.c:3402
1067 #, c-format
1068 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
1069 msgstr "%s: znak `%s' nie je definovaný a je potrebný ako implicitná hodnota"
1070
1071 #: locale/programs/ld-ctype.c:3144
1072 #, c-format
1073 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
1074 msgstr "znak `%s' nie je definovaný a je potrebný ako implicitná hodnota"
1075
1076 #: locale/programs/ld-ctype.c:3384 locale/programs/ld-ctype.c:3409
1077 #, c-format
1078 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
1079 msgstr "%s: znak `%s' je potrebný ako prednastavená hodnota nevyjadriteľná jedným bajtom"
1080
1081 #: locale/programs/ld-ctype.c:3464
1082 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
1083 msgstr "neboli definované žiadne výstupné číslice a v znakovej mape nie je žiadne zo štandardných mien"
1084
1085 #: locale/programs/ld-ctype.c:3755
1086 #, c-format
1087 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
1088 msgstr "%s: transliteračné údaje prostredia `%s' nie sú dostupné"
1089
1090 #: locale/programs/ld-ctype.c:3851
1091 #, c-format
1092 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
1093 msgstr "%s: tabuľka triedy \"%s\": %lu bajtov\n"
1094
1095 #: locale/programs/ld-ctype.c:3920
1096 #, c-format
1097 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
1098 msgstr "%s: tabuľka mapy \"%s\": %lu bajtov\n"
1099
1100 #: locale/programs/ld-ctype.c:4053
1101 #, c-format
1102 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
1103 msgstr "%s: tabuľka šírky: %lu bajtov\n"
1104
1105 #: locale/programs/ld-identification.c:171
1106 #, c-format
1107 msgid "%s: no identification for category `%s'"
1108 msgstr "%s: kategória `%s' nemá identifikáciu"
1109
1110 #: locale/programs/ld-identification.c:436
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: duplicate category version definition"
1113 msgstr "%s: duplicitná definícia verzie kategórie"
1114
1115 #: locale/programs/ld-measurement.c:114
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
1118 msgstr "%s: neprípustná hodnota poľa `%s'"
1119
1120 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
1121 #, c-format
1122 msgid "%s: field `%s' undefined"
1123 msgstr "%s: pole `%s' nedefinované"
1124
1125 #: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
1126 #, c-format
1127 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
1128 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' nesmie byť prázdny reťazec"
1129
1130 #: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
1131 #, c-format
1132 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
1133 msgstr "%s: pre pole `%s' neexistuje korektný regulérny výraz: %s"
1134
1135 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
1136 #, c-format
1137 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
1138 msgstr "%s: hodnota poľa `int_curr_symbol' má chybnú dĺžku"
1139
1140 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
1141 #, c-format
1142 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
1143 msgstr "%s: hodnota poľa `int_curr_symbol' nezodpovedá platnému názvu v ISO 4217"
1144
1145 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
1146 #, c-format
1147 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
1148 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' nesmie byť prázdny reťazec"
1149
1150 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-monetary.c:308
1151 #, c-format
1152 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
1153 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' musí byť z rozsahu %d...%d"
1154
1155 #: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-numeric.c:275
1156 #, c-format
1157 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
1158 msgstr "%s: hodnota poľa `%s' musí byť jeden znak"
1159
1160 #: locale/programs/ld-monetary.c:837 locale/programs/ld-numeric.c:319
1161 #, c-format
1162 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
1163 msgstr "%s: `-1' musí byť posledným záznamom v poli `%s'"
1164
1165 #: locale/programs/ld-monetary.c:859 locale/programs/ld-numeric.c:340
1166 #, c-format
1167 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
1168 msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' musia byť menšie ako 127"
1169
1170 #: locale/programs/ld-monetary.c:902
1171 msgid "conversion rate value cannot be zero"
1172 msgstr "konverzný pomer nemôže byť nula"
1173
1174 #: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
1175 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
1176 #, c-format
1177 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
1178 msgstr "%s: chybná escape-sekvencia v poli `%s'"
1179
1180 #: locale/programs/ld-time.c:248
1181 #, c-format
1182 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
1183 msgstr "%s: príznak smeru v reťazci %Zd poľa `era' nie je '+' ani '-'"
1184
1185 #: locale/programs/ld-time.c:259
1186 #, c-format
1187 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
1188 msgstr "%s: príznak smeru v reťazci %Zd poľa `era' nie je jeden znak"
1189
1190 #: locale/programs/ld-time.c:272
1191 #, c-format
1192 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
1193 msgstr "%s: neprípustné číslo pre posunutie v reťazci %Zd poľa `era'"
1194
1195 #: locale/programs/ld-time.c:280
1196 #, c-format
1197 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
1198 msgstr "%s: smetie za koncom hodnoty posunutia v reťazci %Zd poľa `era'"
1199
1200 #: locale/programs/ld-time.c:331
1201 #, c-format
1202 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
1203 msgstr "%s: neprípustný počiatočný dátum v reťazci %Zd poľa `era'"
1204
1205 #: locale/programs/ld-time.c:340
1206 #, c-format
1207 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
1208 msgstr "%s: smetie za koncom počiatočného dátumu v reťazci %Zd poľa `era' "
1209
1210 #: locale/programs/ld-time.c:359
1211 #, c-format
1212 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
1213 msgstr "%s: neprípustný počiatočný dátum v reťazci %Zd v poli `era'"
1214
1215 #: locale/programs/ld-time.c:408
1216 #, c-format
1217 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
1218 msgstr "%s: neprípustný koncový dátum v reťazci %Zd poľa `era'"
1219
1220 #: locale/programs/ld-time.c:417
1221 #, c-format
1222 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
1223 msgstr "%s: smetie za koncom koncového dátumu v reťazci %Zd poľa `era'"
1224
1225 #: locale/programs/ld-time.c:436
1226 #, c-format
1227 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
1228 msgstr "%s: neprípustný koncový dátum v reťazci %Zd v poli `era'"
1229
1230 #: locale/programs/ld-time.c:445
1231 #, c-format
1232 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
1233 msgstr "%s: chýba meno éry v reťazci %Zd v poli `era'"
1234
1235 #: locale/programs/ld-time.c:457
1236 #, c-format
1237 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
1238 msgstr "%s: chýba formát éry v reťazci %Zd v poli `era'"
1239
1240 #: locale/programs/ld-time.c:486
1241 #, c-format
1242 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
1243 msgstr "%s: tretí operand hodnoty poľa `%s' nesmie byť väčší ako %d"
1244
1245 #: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
1246 #, c-format
1247 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
1248 msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' nesmú byť väčšie ako %d"
1249
1250 #: locale/programs/ld-time.c:510
1251 #, c-format
1252 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
1253 msgstr "%s: hodnoty poľa `%s' nesmú byť väčšie ako %d"
1254
1255 #: locale/programs/ld-time.c:984
1256 #, c-format
1257 msgid "%s: too few values for field `%s'"
1258 msgstr "%s: príliš málo hodnôt poľa `%s'"
1259
1260 #: locale/programs/ld-time.c:1029
1261 msgid "extra trailing semicolon"
1262 msgstr "prebytočná koncová bodkočiarka"
1263
1264 #: locale/programs/ld-time.c:1032
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: too many values for field `%s'"
1267 msgstr "%s: priveľa hodnôt poľa `%s'"
1268
1269 #: locale/programs/linereader.c:275
1270 msgid "garbage at end of number"
1271 msgstr "smetie za koncom čísla"
1272
1273 #: locale/programs/linereader.c:387
1274 msgid "garbage at end of character code specification"
1275 msgstr "smetie za koncom špecifikácie kódu znaku"
1276
1277 #: locale/programs/linereader.c:473
1278 msgid "unterminated symbolic name"
1279 msgstr "neukončené symbolické meno"
1280
1281 #: locale/programs/linereader.c:537 catgets/gencat.c:1166
1282 msgid "invalid escape sequence"
1283 msgstr "neprípustná escape-sekvencia"
1284
1285 #: locale/programs/linereader.c:600
1286 msgid "illegal escape sequence at end of string"
1287 msgstr "chybná escape-sekvencia na konci reťazca"
1288
1289 #: locale/programs/linereader.c:604 locale/programs/linereader.c:832
1290 msgid "unterminated string"
1291 msgstr "neukončený reťazec"
1292
1293 #: locale/programs/linereader.c:646
1294 msgid "non-symbolic character value should not be used"
1295 msgstr "nesymbolické hodnoty znakov by nemali byť používané"
1296
1297 #: locale/programs/linereader.c:793
1298 #, c-format
1299 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
1300 msgstr "symbol `%.*s' nie je v mape znakov"
1301
1302 #: locale/programs/linereader.c:814
1303 #, c-format
1304 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
1305 msgstr "symbol `%.*s' nie je v mape repertoáru"
1306
1307 #: locale/programs/linereader.h:162
1308 msgid "trailing garbage at end of line"
1309 msgstr "smetie na konci riadku"
1310
1311 #: locale/programs/locale.c:73
1312 msgid "System information:"
1313 msgstr "Systémové informácie:"
1314
1315 #: locale/programs/locale.c:75
1316 msgid "Write names of available locales"
1317 msgstr "Vypísať názvy dostupných národných prostredí"
1318
1319 #: locale/programs/locale.c:77
1320 msgid "Write names of available charmaps"
1321 msgstr "Vypísať názvy dostupných znakových sád"
1322
1323 #: locale/programs/locale.c:78
1324 msgid "Modify output format:"
1325 msgstr "Modifikovať výstupný formát:"
1326
1327 #: locale/programs/locale.c:79
1328 msgid "Write names of selected categories"
1329 msgstr "Vypísať názvy vybraných kategórií"
1330
1331 #: locale/programs/locale.c:80
1332 msgid "Write names of selected keywords"
1333 msgstr "Vypísať názvy vybraných kľúčových slov"
1334
1335 #: locale/programs/locale.c:81
1336 msgid "Print more information"
1337 msgstr "Vypisovať viac informácií"
1338
1339 #: locale/programs/locale.c:86
1340 msgid "Get locale-specific information."
1341 msgstr "Získať informáciu špecifickú pre národné prostredie."
1342
1343 #: locale/programs/locale.c:89
1344 msgid ""
1345 "NAME\n"
1346 "[-a|-m]"
1347 msgstr ""
1348 "NÁZOV\n"
1349 "[-a|-m]"
1350
1351 #: locale/programs/locale.c:488
1352 msgid "while preparing output"
1353 msgstr "počas prípravy výstupu"
1354
1355 #: locale/programs/localedef.c:121
1356 msgid "Input Files:"
1357 msgstr "Vstupné súbory:"
1358
1359 #: locale/programs/localedef.c:123
1360 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
1361 msgstr "Symbolické názvy znakov sú definované v SÚBORe"
1362
1363 #: locale/programs/localedef.c:124
1364 msgid "Source definitions are found in FILE"
1365 msgstr "Zdrojové definície sa nachádzajú v SÚBORe"
1366
1367 #: locale/programs/localedef.c:126
1368 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1369 msgstr "SÚBOR obsahuje mapovanie symbolických názvov na UCS4 hodnoty"
1370
1371 #: locale/programs/localedef.c:130
1372 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1373 msgstr "Vytvoriť výstupný súbor aj pri výskyte varovaní"
1374
1375 #: locale/programs/localedef.c:131
1376 msgid "Create old-style tables"
1377 msgstr "Vytvoriť tabuľky na starý spôsob"
1378
1379 #: locale/programs/localedef.c:132
1380 msgid "Optional output file prefix"
1381 msgstr "Voliteľný prefix výstupného súboru"
1382
1383 #: locale/programs/localedef.c:133
1384 msgid "Be strictly POSIX conform"
1385 msgstr "Presný súlad s POSIX"
1386
1387 #: locale/programs/localedef.c:135
1388 msgid "Suppress warnings and information messages"
1389 msgstr "Potlačiť varovné a informačné správy"
1390
1391 #: locale/programs/localedef.c:136
1392 msgid "Print more messages"
1393 msgstr "Vypísať viac správ"
1394
1395 #: locale/programs/localedef.c:137
1396 msgid "Archive control:"
1397 msgstr "Práca s archívom:"
1398
1399 #: locale/programs/localedef.c:139
1400 msgid "Don't add new data to archive"
1401 msgstr "Nepridávať nové dáta do archívu"
1402
1403 #: locale/programs/localedef.c:141
1404 msgid "Add locales named by parameters to archive"
1405 msgstr "Pridať národné prostredia pomenované podľa parametrov do archívu"
1406
1407 #: locale/programs/localedef.c:142
1408 msgid "Replace existing archive content"
1409 msgstr "Nahradiť existujúci obsah archívu"
1410
1411 #: locale/programs/localedef.c:144
1412 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
1413 msgstr "Odstrániť národné prostredia pomenované podľa parametrov z archívu"
1414
1415 #: locale/programs/localedef.c:145
1416 msgid "List content of archive"
1417 msgstr "Vypísať obsah archívu"
1418
1419 #: locale/programs/localedef.c:147
1420 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
1421 msgstr "súbor locale.alias, aby sa zistilo, kedy vytvárať archív"
1422
1423 #: locale/programs/localedef.c:152
1424 msgid "Compile locale specification"
1425 msgstr "Kompilácia špecifikácie národného prostredia"
1426
1427 #: locale/programs/localedef.c:155
1428 msgid ""
1429 "NAME\n"
1430 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
1431 "--list-archive [FILE]"
1432 msgstr ""
1433 "NÁZOV\n"
1434 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] SÚBOR...\n"
1435 "--list-archive [SÚBOR]"
1436
1437 #: locale/programs/localedef.c:233
1438 msgid "cannot create directory for output files"
1439 msgstr "nie je možné vytvoriť adresár pre výstupné súbory"
1440
1441 #: locale/programs/localedef.c:244
1442 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1443 msgstr "FATÁLNA CHYBA: systém nedefinuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1444
1445 #: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
1446 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
1447 #, c-format
1448 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
1449 msgstr "nie je možné otvoriť súbor definície národného prostredia `%s'"
1450
1451 #: locale/programs/localedef.c:286
1452 #, c-format
1453 msgid "cannot write output files to `%s'"
1454 msgstr "nie je možné zapísať výstupné súbory do `%s'"
1455
1456 #: locale/programs/localedef.c:367
1457 #, c-format
1458 msgid ""
1459 "System's directory for character maps : %s\n"
1460 "                       repertoire maps: %s\n"
1461 "                       locale path    : %s\n"
1462 "%s"
1463 msgstr ""
1464 "Systémový adresár pre mapy znakov:    : %s\n"
1465 "                      mapy repertoárov: %s\n"
1466 "                      cestu locale    : %s\n"
1467 "%s"
1468
1469 #: locale/programs/localedef.c:567
1470 msgid "circular dependencies between locale definitions"
1471 msgstr "kruhová závislosť medzi definíciami prostredí"
1472
1473 #: locale/programs/localedef.c:573
1474 #, c-format
1475 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
1476 msgstr "nie je možné znovu pridať už načítané prostredie `%s'"
1477
1478 #: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
1479 msgid "cannot create temporary file"
1480 msgstr "nie je možné vytvoriť dočasný súbor"
1481
1482 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:302
1483 msgid "cannot initialize archive file"
1484 msgstr "nie je možné inicializovať archívny súbor"
1485
1486 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:309
1487 msgid "cannot resize archive file"
1488 msgstr "nie je možné zmeniť veľkosť archívneho súboru"
1489
1490 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:318
1491 #: locale/programs/locarchive.c:508
1492 msgid "cannot map archive header"
1493 msgstr "nie je možné namapovať hlavičku archívu"
1494
1495 #: locale/programs/locarchive.c:156
1496 msgid "failed to create new locale archive"
1497 msgstr "zlyhalo vytvorenie nového archívu národného prostredia"
1498
1499 #: locale/programs/locarchive.c:168
1500 msgid "cannot change mode of new locale archive"
1501 msgstr "nie je možné zmeniť mód nového archívu národného prostredia"
1502
1503 #: locale/programs/locarchive.c:253
1504 msgid "cannot map locale archive file"
1505 msgstr "nie je možné namapovať súbor archívu národného prostredia"
1506
1507 #: locale/programs/locarchive.c:326
1508 msgid "cannot lock new archive"
1509 msgstr "nie je možné uzamknúť nový archív"
1510
1511 #: locale/programs/locarchive.c:377
1512 msgid "cannot extend locale archive file"
1513 msgstr "nie je možné rozšíriť súbor archívu národného prostredia"
1514
1515 #: locale/programs/locarchive.c:386
1516 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
1517 msgstr "nie je možné zmeniť mód archívu národného prostredia s upravenou veľkosťou"
1518
1519 #: locale/programs/locarchive.c:394
1520 msgid "cannot rename new archive"
1521 msgstr "nie je možné premenovať nový archív"
1522
1523 #: locale/programs/locarchive.c:447
1524 #, c-format
1525 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
1526 msgstr "nie je možné otvoriť archív národného prostredia \"%s\""
1527
1528 #: locale/programs/locarchive.c:452
1529 #, c-format
1530 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
1531 msgstr "nie je možné zistiť stav archívu národného prostredia \"%s\""
1532
1533 #: locale/programs/locarchive.c:471
1534 #, c-format
1535 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
1536 msgstr "nie je možné uzamknúť archív národného prostredia \"%s\""
1537
1538 #: locale/programs/locarchive.c:494
1539 msgid "cannot read archive header"
1540 msgstr "nie je možné prečítať hlavičku archívu"
1541
1542 #: locale/programs/locarchive.c:554
1543 #, c-format
1544 msgid "locale '%s' already exists"
1545 msgstr "národné prostredie `%s' už existuje"
1546
1547 #: locale/programs/locarchive.c:784 locale/programs/locarchive.c:799
1548 #: locale/programs/locarchive.c:811 locale/programs/locarchive.c:823
1549 #: locale/programs/locfile.c:343
1550 msgid "cannot add to locale archive"
1551 msgstr "nie je možné pridať do archívu národného prostredia"
1552
1553 #: locale/programs/locarchive.c:976
1554 #, c-format
1555 msgid "locale alias file `%s' not found"
1556 msgstr "súbor aliasu národného prostredia `%s' nebol nájdený"
1557
1558 #: locale/programs/locarchive.c:1118
1559 #, c-format
1560 msgid "Adding %s\n"
1561 msgstr "Pridávam %s\n"
1562
1563 #: locale/programs/locarchive.c:1124
1564 #, c-format
1565 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
1566 msgstr "zistenie stavu \"%s\" zlyhalo: %s: ignorované"
1567
1568 #: locale/programs/locarchive.c:1130
1569 #, c-format
1570 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
1571 msgstr "\"%s\" nie je adresár; ignorované"
1572
1573 #: locale/programs/locarchive.c:1137
1574 #, c-format
1575 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
1576 msgstr "nie je možné otvoriť adresár \"%s\": %s: ignorované"
1577
1578 #: locale/programs/locarchive.c:1209
1579 #, c-format
1580 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
1581 msgstr "nekompletná skupina súborov národných prostredí v \"%s\""
1582
1583 #: locale/programs/locarchive.c:1273
1584 #, c-format
1585 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
1586 msgstr "nie je možné načítať všetky súbory v \"%s\": ignorované"
1587
1588 #: locale/programs/locarchive.c:1343
1589 #, c-format
1590 msgid "locale \"%s\" not in archive"
1591 msgstr "národné prostredie \"%s\" nie je v archíve"
1592
1593 #: locale/programs/locfile.c:132
1594 #, c-format
1595 msgid "argument to `%s' must be a single character"
1596 msgstr "argument pre `%s' musí byť jeden znak"
1597
1598 #: locale/programs/locfile.c:251
1599 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
1600 msgstr "chyba syntaxe: nie je vnútri sekcie definície národného prostredia"
1601
1602 #: locale/programs/locfile.c:625
1603 #, c-format
1604 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
1605 msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor `%s' pre kategóriu `%s'"
1606
1607 #: locale/programs/locfile.c:649
1608 #, c-format
1609 msgid "failure while writing data for category `%s'"
1610 msgstr "chyba počas zápisu údajov kategórie `%s'"
1611
1612 #: locale/programs/locfile.c:745
1613 #, c-format
1614 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
1615 msgstr "nie je možné vytvoriť výstupný súbor `%s' pre kategóriu `%s'"
1616
1617 #: locale/programs/locfile.h:59
1618 msgid "expect string argument for `copy'"
1619 msgstr "pre `copy' je očakávaný reťazcový argyment"
1620
1621 #: locale/programs/locfile.h:63
1622 msgid "locale name should consist only of portable characters"
1623 msgstr "názov prostredia by malo obsahovať iba prenositeľné znaky"
1624
1625 #: locale/programs/locfile.h:82
1626 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
1627 msgstr "pri použití `copy' nemá byť zadané žiadne iné kľúčové slovo"
1628
1629 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
1630 #: locale/programs/repertoire.c:296
1631 #, c-format
1632 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
1633 msgstr "chyba syntaxe v definícii mapy repertoáru: %s"
1634
1635 #: locale/programs/repertoire.c:272
1636 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
1637 msgstr "nezadaná <Uxxxx> alebo <Uxxxxxxxx> hodnota"
1638
1639 #: locale/programs/repertoire.c:332
1640 msgid "cannot safe new repertoire map"
1641 msgstr "nie je možné uchovať mapu repertoáru"
1642
1643 #: locale/programs/repertoire.c:343
1644 #, c-format
1645 msgid "repertoire map file `%s' not found"
1646 msgstr "súbor mapy repertoáru `%s' nebol nájdený"
1647
1648 #: locale/programs/repertoire.c:450
1649 #, c-format
1650 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1651 msgstr "<%s> a <%s> sú neprípustné názvy pre rozsah"
1652
1653 #: locale/programs/repertoire.c:457
1654 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
1655 msgstr "horný limit rozsahu je menší ako dolný"
1656
1657 #: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:500 malloc/obstack.c:503
1658 #: posix/getconf.c:996
1659 msgid "memory exhausted"
1660 msgstr "nedostatok pamäti"
1661
1662 #: assert/assert-perr.c:57
1663 #, c-format
1664 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
1665 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeočakávaná chyba: %s.\n"
1666
1667 #: assert/assert.c:56
1668 #, c-format
1669 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
1670 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPredpoklad `%s' nesplnený.\n"
1671
1672 #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
1673 msgid "cheese"
1674 msgstr "syr"
1675
1676 #: intl/tst-gettext2.c:37
1677 msgid "First string for testing."
1678 msgstr "Prvý testovací reťazec."
1679
1680 #: intl/tst-gettext2.c:38
1681 msgid "Another string for testing."
1682 msgstr "Iný reťazec pre testovanie."
1683
1684 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:79
1685 msgid "NAME"
1686 msgstr "NÁZOV"
1687
1688 #: catgets/gencat.c:112
1689 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
1690 msgstr "Vytvoriť C hlavičkový súbor NÁZOV obsahujúci definície symbolov"
1691
1692 #: catgets/gencat.c:114
1693 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1694 msgstr "Nepoužívať existujúci katalóg, vnútiť nový výstupný súbor"
1695
1696 #: catgets/gencat.c:115
1697 msgid "Write output to file NAME"
1698 msgstr "Zapísať výstup do súboru SÚBOR"
1699
1700 #: catgets/gencat.c:120
1701 msgid ""
1702 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1703 "is -, output is written to standard output.\n"
1704 msgstr ""
1705 "Tvorba katalógu správ. Ak je VSTUPNÝ_SÚBOR -, vstup je načítaný zo štandardného vstupu. Ak je\n"
1706 "VÝSTUPNÝ_SÚBOR -, výstup je zapísaný na štandardný výstup.\n"
1707
1708 #: catgets/gencat.c:125
1709 msgid ""
1710 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1711 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
1712 msgstr ""
1713 "-o VÝSTUPNÝ_SÚBOR [VSTUPNÝ_SÚBOR]...\n"
1714 "[VÝSTUPNÝ_SÚBOR [VSTUPNÝ_SÚBOR]...]"
1715
1716 #: catgets/gencat.c:282
1717 msgid "*standard input*"
1718 msgstr "*štandardný vstup*"
1719
1720 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
1721 msgid "illegal set number"
1722 msgstr "neprípustné číslo sady"
1723
1724 #: catgets/gencat.c:444
1725 msgid "duplicate set definition"
1726 msgstr "duplicitná definícia sady"
1727
1728 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:619 catgets/gencat.c:648
1729 msgid "this is the first definition"
1730 msgstr "toto je prvá definícia"
1731
1732 #: catgets/gencat.c:522
1733 #, c-format
1734 msgid "unknown set `%s'"
1735 msgstr "neznáma sada `%s'"
1736
1737 #: catgets/gencat.c:563
1738 msgid "invalid quote character"
1739 msgstr "neprípustný znak citácie"
1740
1741 #: catgets/gencat.c:576
1742 #, c-format
1743 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
1744 msgstr "neznáma direktíva `%s' - riadok ignorovaný"
1745
1746 #: catgets/gencat.c:617
1747 msgid "duplicated message number"
1748 msgstr "duplicitné číslo správy"
1749
1750 #: catgets/gencat.c:645
1751 msgid "duplicated message identifier"
1752 msgstr "duplicitný identifikátor správy"
1753
1754 #: catgets/gencat.c:702
1755 msgid "invalid character: message ignored"
1756 msgstr "neprípustný znak: správa ignorovaná"
1757
1758 #: catgets/gencat.c:745
1759 msgid "invalid line"
1760 msgstr "neprípustný riadok"
1761
1762 #: catgets/gencat.c:799
1763 msgid "malformed line ignored"
1764 msgstr "nesprávny riadok ignorovaný"
1765
1766 #: catgets/gencat.c:963 catgets/gencat.c:1004
1767 #, c-format
1768 msgid "cannot open output file `%s'"
1769 msgstr "nie je možné otvoriť výstupný súbor `%s'"
1770
1771 #: catgets/gencat.c:1188
1772 msgid "unterminated message"
1773 msgstr "neukončená správa"
1774
1775 #: catgets/gencat.c:1212
1776 msgid "while opening old catalog file"
1777 msgstr "počas otvárania starého katalógu"
1778
1779 #: catgets/gencat.c:1303
1780 msgid "conversion modules not available"
1781 msgstr "moduly konverzie nie sú dostupné"
1782
1783 #: catgets/gencat.c:1329
1784 msgid "cannot determine escape character"
1785 msgstr "nie je možné určiť znak escape"
1786
1787 #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
1788 msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
1789 msgstr "makecontext: nevie ako má spracovať viac ako 8 argumentov\n"
1790
1791 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:178
1792 #: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:787 nis/ypclnt.c:861
1793 msgid "Success"
1794 msgstr "Úspech"
1795
1796 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
1797 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
1798 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
1799 msgid "Operation not permitted"
1800 msgstr "Operácia nie je povolená"
1801
1802 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1803 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1804 #. TRANS expected to already exist.
1805 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
1806 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
1807 msgid "No such file or directory"
1808 msgstr "Adresár alebo súbor neexistuje"
1809
1810 #. TRANS No process matches the specified process ID.
1811 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
1812 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
1813 msgid "No such process"
1814 msgstr "Tento proces neexistuje"
1815
1816 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
1817 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
1818 #. TRANS again.
1819 #. TRANS
1820 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
1821 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
1822 #. TRANS Primitives}.
1823 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
1824 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
1825 msgid "Interrupted system call"
1826 msgstr "Prerušené volanie systému"
1827
1828 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
1829 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
1830 msgid "Input/output error"
1831 msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
1832
1833 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
1834 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
1835 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
1836 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
1837 #. TRANS computer.
1838 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
1839 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
1840 msgid "No such device or address"
1841 msgstr "Také zariadenie alebo adresa neexistuje"
1842
1843 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
1844 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
1845 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
1846 #. TRANS GNU system.
1847 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
1848 msgid "Argument list too long"
1849 msgstr "Príliš dlhý zoznam argumentov"
1850
1851 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1852 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1853 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
1854 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
1855 msgid "Exec format error"
1856 msgstr "Chybný formát spustiteľného súboru"
1857
1858 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
1859 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
1860 #. TRANS versa).
1861 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
1862 msgid "Bad file descriptor"
1863 msgstr "Chybný deskriptor súboru"
1864
1865 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
1866 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
1867 #. TRANS to manipulate.
1868 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
1869 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
1870 msgid "No child processes"
1871 msgstr "Detské procesy neexistujú"
1872
1873 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
1874 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
1875 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
1876 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
1877 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
1878 msgid "Resource deadlock avoided"
1879 msgstr "Bolo zabránené vzájomnému zablokovaniu"
1880
1881 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
1882 #. TRANS because its capacity is full.
1883 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
1884 msgid "Cannot allocate memory"
1885 msgstr "Nie je možné prideliť pamäť"
1886
1887 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
1888 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
1889 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
1890 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:817
1891 msgid "Permission denied"
1892 msgstr "Prístup odmietnutý"
1893
1894 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
1895 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
1896 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
1897 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
1898 msgid "Bad address"
1899 msgstr "Chybná adresa"
1900
1901 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
1902 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
1903 #. TRANS system in Unix gives this error.
1904 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
1905 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1906 msgid "Block device required"
1907 msgstr "Vyžadované blokové zariadenie"
1908
1909 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1910 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1911 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1912 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
1913 msgid "Device or resource busy"
1914 msgstr "Zariadenie alebo iný zdroj je používané"
1915
1916 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1917 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1918 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
1919 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
1920 msgid "File exists"
1921 msgstr "Súbor existuje"
1922
1923 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
1924 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
1925 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
1926 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
1927 msgid "Invalid cross-device link"
1928 msgstr "Neprípustný odkaz medzi zariadeniami"
1929
1930 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1931 #. TRANS particular sort of device.
1932 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
1933 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
1934 msgid "No such device"
1935 msgstr "Také zariadenie neexistuje"
1936
1937 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
1938 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
1939 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
1940 msgid "Not a directory"
1941 msgstr "Nie je adresár"
1942
1943 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
1944 #. TRANS or create or remove hard links to it.
1945 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
1946 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
1947 msgid "Is a directory"
1948 msgstr "Je adresár"
1949
1950 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
1951 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
1952 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
1953 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
1954 msgid "Invalid argument"
1955 msgstr "Neprípustný argument"
1956
1957 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
1958 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
1959 #. TRANS
1960 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
1961 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
1962 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
1963 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
1964 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
1965 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
1966 msgid "Too many open files"
1967 msgstr "Priveľa otvorených súborov"
1968
1969 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
1970 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
1971 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
1972 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
1973 msgid "Too many open files in system"
1974 msgstr "Priveľa otvorených súborov v systéme"
1975
1976 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
1977 #. TRANS modes on an ordinary file.
1978 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
1979 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
1980 msgid "Inappropriate ioctl for device"
1981 msgstr "Nevhodný ioctl pre toto zariadenie"
1982
1983 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
1984 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
1985 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
1986 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
1987 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
1988 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
1989 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
1990 msgid "Text file busy"
1991 msgstr "Spustiteľný súbor je používaný"
1992
1993 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
1994 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
1995 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
1996 msgid "File too large"
1997 msgstr "Súbor je príliš veľký"
1998
1999 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
2000 #. TRANS disk is full.
2001 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
2002 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
2003 msgid "No space left on device"
2004 msgstr "Na zariadení už nie je žiadne miesto"
2005
2006 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
2007 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
2008 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2009 msgid "Illegal seek"
2010 msgstr "Neprípustné nastavenie pozície"
2011
2012 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
2013 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
2014 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
2015 msgid "Read-only file system"
2016 msgstr "Súborový systém dovoľuje len čítanie"
2017
2018 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2019 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2020 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2021 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
2022 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
2023 msgid "Too many links"
2024 msgstr "Priveľa odkazov"
2025
2026 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2027 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2028 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
2029 msgid "Numerical argument out of domain"
2030 msgstr "Číselný rozsah mimo domény definície funkcie"
2031
2032 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2033 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2034 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
2035 msgid "Numerical result out of range"
2036 msgstr "Číselný výsledok mimo povoleného rozsahu"
2037
2038 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2039 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2040 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2041 #. TRANS
2042 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2043 #. TRANS
2044 #. TRANS @itemize @bullet
2045 #. TRANS @item
2046 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2047 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2048 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2049 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2050 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2051 #. TRANS
2052 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2053 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2054 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2055 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2056 #. TRANS
2057 #. TRANS @item
2058 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2059 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2060 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2061 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2062 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2063 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2064 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2065 #. TRANS and return to its command loop.
2066 #. TRANS @end itemize
2067 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
2068 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
2069 msgid "Resource temporarily unavailable"
2070 msgstr "Zdroj je dočasne neprístupný"
2071
2072 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2073 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2074 #. TRANS
2075 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2076 #. TRANS separate error code.
2077 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
2078 msgid "Operation would block"
2079 msgstr "Operácia by blokovala"
2080
2081 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2082 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2083 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2084 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2085 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2086 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2087 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2088 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2089 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
2090 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2091 msgid "Operation now in progress"
2092 msgstr "Operácia prebieha"
2093
2094 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2095 #. TRANS mode selected.
2096 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
2097 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2098 msgid "Operation already in progress"
2099 msgstr "Operácia je už rozpracovaná"
2100
2101 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2102 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
2103 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
2104 msgid "Socket operation on non-socket"
2105 msgstr "Socketová operácia na objekte, ktorý nie je socket"
2106
2107 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2108 #. TRANS maximum size.
2109 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
2110 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2111 msgid "Message too long"
2112 msgstr "Príliš dlhá správa"
2113
2114 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2115 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
2116 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2117 msgid "Protocol wrong type for socket"
2118 msgstr "Protokol nie je socketom podporovaný"
2119
2120 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2121 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2122 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
2123 msgid "Protocol not available"
2124 msgstr "Protokol nie je k dispozícii"
2125
2126 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2127 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2128 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2129 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
2130 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2131 msgid "Protocol not supported"
2132 msgstr "Protokol nie je podporovaný"
2133
2134 #. TRANS The socket type is not supported.
2135 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
2136 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
2137 msgid "Socket type not supported"
2138 msgstr "Typ socketu nie je podporovaný"
2139
2140 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2141 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2142 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2143 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2144 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2145 #. TRANS nothing to do for that call.
2146 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
2147 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
2148 msgid "Operation not supported"
2149 msgstr "Operácia nie je podporovaná"
2150
2151 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2152 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
2153 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
2154 msgid "Protocol family not supported"
2155 msgstr "Rodina protokolov nie je podporovaná"
2156
2157 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
2158 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
2159 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
2160 msgid "Address family not supported by protocol"
2161 msgstr "Trieda adries nie je podporovaná protokolom"
2162
2163 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
2164 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
2165 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
2166 msgid "Address already in use"
2167 msgstr "Adresa je používaná"
2168
2169 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
2170 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
2171 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
2172 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
2173 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
2174 msgid "Cannot assign requested address"
2175 msgstr "Priradenie požadovanej adresy nie je možné"
2176
2177 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2178 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
2179 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
2180 msgid "Network is down"
2181 msgstr "Sieť je nefunkčná"
2182
2183 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2184 #. TRANS was unreachable.
2185 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
2186 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
2187 msgid "Network is unreachable"
2188 msgstr "Sieť nie je dostupná"
2189
2190 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2191 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
2192 msgid "Network dropped connection on reset"
2193 msgstr "Sieť zrušila spojenie (problém so vzdialeným počítačom)"
2194
2195 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2196 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
2197 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
2198 msgid "Software caused connection abort"
2199 msgstr "Software spôsobil zrušenie spojenia"
2200
2201 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
2202 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
2203 #. TRANS protocol violation.
2204 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
2205 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
2206 msgid "Connection reset by peer"
2207 msgstr "Spojenie zrušené druhou stranou"
2208
2209 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2210 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2211 #. TRANS other from network operations.
2212 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
2213 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2214 msgid "No buffer space available"
2215 msgstr "Nie je možné prideliť pamäť pre V/V operácie"
2216
2217 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2218 #. TRANS @xref{Connecting}.
2219 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
2220 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
2221 msgid "Transport endpoint is already connected"
2222 msgstr "Koncový komunikačný bod je už spojený"
2223
2224 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2225 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2226 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2227 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2228 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
2229 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
2230 msgid "Transport endpoint is not connected"
2231 msgstr "Koncový komunikačný bod nie je spojený"
2232
2233 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
2234 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
2235 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
2236 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
2237 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
2238 msgid "Destination address required"
2239 msgstr "Je potrebné zadať cieľovú hodnotu"
2240
2241 #. TRANS The socket has already been shut down.
2242 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
2243 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
2244 msgstr "Nie je možné vysielať po ukončení činnosti komunikačného bodu"
2245
2246 #. TRANS ???
2247 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
2248 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
2249 msgid "Too many references: cannot splice"
2250 msgstr "Priveľa odkazov - nie je možné rozdeliť"
2251
2252 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
2253 #. TRANS the timeout period.
2254 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
2255 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
2256 msgid "Connection timed out"
2257 msgstr "Časový limit pre spojenie vypršal"
2258
2259 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
2260 #. TRANS it is not running the requested service).
2261 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
2262 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
2263 msgid "Connection refused"
2264 msgstr "Spojenie odmietnuté"
2265
2266 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2267 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2268 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
2269 msgid "Too many levels of symbolic links"
2270 msgstr "Priveľa úrovní symbolických odkazov"
2271
2272 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
2273 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
2274 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
2275 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
2276 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
2277 msgid "File name too long"
2278 msgstr "Meno súboru príliš dlhé"
2279
2280 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2281 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
2282 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
2283 msgid "Host is down"
2284 msgstr "Počítač je vypnutý"
2285
2286 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2287 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
2288 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2289 msgid "No route to host"
2290 msgstr "Cesta k počítaču neexistuje"
2291
2292 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
2293 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
2294 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
2295 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
2296 msgid "Directory not empty"
2297 msgstr "Adresár nie je prázdny"
2298
2299 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2300 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2301 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2302 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
2303 msgid "Too many processes"
2304 msgstr "Priveľa procesov"
2305
2306 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2307 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2308 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
2309 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
2310 msgid "Too many users"
2311 msgstr "Priveľa používateľov"
2312
2313 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
2314 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
2315 msgid "Disk quota exceeded"
2316 msgstr "Disková kvóta prekročená"
2317
2318 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2319 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2320 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2321 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2322 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
2323 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
2324 msgid "Stale NFS file handle"
2325 msgstr "Zastaralý odkaz na NFS súbor"
2326
2327 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2328 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2329 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2330 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2331 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
2332 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
2333 msgid "Object is remote"
2334 msgstr "Objekt je vzdialený"
2335
2336 #. TRANS ???
2337 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
2338 msgid "RPC struct is bad"
2339 msgstr "RPC štruktúra je chybná"
2340
2341 #. TRANS ???
2342 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
2343 msgid "RPC version wrong"
2344 msgstr "Chybná verzia RPC"
2345
2346 #. TRANS ???
2347 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
2348 msgid "RPC program not available"
2349 msgstr "RPC program nie je k dispozícii"
2350
2351 #. TRANS ???
2352 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
2353 msgid "RPC program version wrong"
2354 msgstr "Chybná verzia RPC programu"
2355
2356 #. TRANS ???
2357 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
2358 msgid "RPC bad procedure for program"
2359 msgstr "Chybná RPC procedúra pre program"
2360
2361 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
2362 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
2363 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
2364 #. TRANS operating system.
2365 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
2366 msgid "No locks available"
2367 msgstr "Zámky nie sú k dispozícii"
2368
2369 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
2370 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
2371 #. TRANS
2372 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
2373 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
2374 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
2375 msgid "Inappropriate file type or format"
2376 msgstr "Nevhodný typ alebo formát súboru"
2377
2378 #. TRANS ???
2379 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
2380 msgid "Authentication error"
2381 msgstr "Overenie práv neúspešné"
2382
2383 #. TRANS ???
2384 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
2385 msgid "Need authenticator"
2386 msgstr "Potrebuje overovací objekt"
2387
2388 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
2389 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
2390 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
2391 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
2392 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
2393 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
2394 msgid "Function not implemented"
2395 msgstr "Funkcia nie je implementovaná"
2396
2397 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2398 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2399 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2400 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2401 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2402 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2403 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2404 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2405 #. TRANS values.
2406 #. TRANS
2407 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2408 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2409 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
2410 msgid "Not supported"
2411 msgstr "Nie je podporovaný"
2412
2413 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
2414 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
2415 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
2416 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
2417 msgstr "Neprípustný alebo nekompletný viacbajtový alebo široký znak"
2418
2419 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
2420 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
2421 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
2422 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
2423 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
2424 #. TRANS for information on process groups and these signals.
2425 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
2426 msgid "Inappropriate operation for background process"
2427 msgstr "Nevhodná operácia pre proces v pozadí"
2428
2429 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
2430 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
2431 #. TRANS up, before it has connected to the file.
2432 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
2433 msgid "Translator died"
2434 msgstr "Prekladací program skončil"
2435
2436 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
2437 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
2438 #. TRANS @c Don't change it.
2439 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
2440 msgid "?"
2441 msgstr "?"
2442
2443 #. TRANS You did @strong{what}?
2444 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
2445 msgid "You really blew it this time"
2446 msgstr "Tentokrát si to skutočne poondial"
2447
2448 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
2449 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
2450 msgid "Computer bought the farm"
2451 msgstr "Počítač kúpil farmu"
2452
2453 #. TRANS This error code has no purpose.
2454 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
2455 msgid "Gratuitous error"
2456 msgstr "Vďačná chyba"
2457
2458 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
2459 msgid "Bad message"
2460 msgstr "Chybná správa"
2461
2462 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
2463 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
2464 msgid "Identifier removed"
2465 msgstr "Identifikátor odstránený"
2466
2467 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
2468 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
2469 msgid "Multihop attempted"
2470 msgstr "Pokus o spojenie cez viac uzlov"
2471
2472 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
2473 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2474 msgid "No data available"
2475 msgstr "Dáta nie sú k dispozícii"
2476
2477 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
2478 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
2479 msgid "Link has been severed"
2480 msgstr "Odkaz bol zničený"
2481
2482 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
2483 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
2484 msgid "No message of desired type"
2485 msgstr "Žiadna správa želaného typu"
2486
2487 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
2488 msgid "Out of streams resources"
2489 msgstr "Prúdové zdroje vyčerpané"
2490
2491 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
2492 msgid "Device not a stream"
2493 msgstr "Zariadenie nie je prúd"
2494
2495 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
2496 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
2497 msgid "Value too large for defined data type"
2498 msgstr "Hodnota je pre daný dátový typ priveľká"
2499
2500 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
2501 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
2502 msgid "Protocol error"
2503 msgstr "Chyba protokolu"
2504
2505 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
2506 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
2507 msgid "Timer expired"
2508 msgstr "Časovač vypršal"
2509
2510 #. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
2511 #. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
2512 #. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
2513 #. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
2514 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
2515 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2516 msgid "Operation canceled"
2517 msgstr "Operácia zrušená"
2518
2519 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
2520 msgid "Interrupted system call should be restarted"
2521 msgstr "Prerušené volanie systému by malo byť znovu spustené"
2522
2523 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
2524 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
2525 msgid "Channel number out of range"
2526 msgstr "Číslo kanálu mimo povoleného rozsahu"
2527
2528 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
2529 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
2530 msgid "Level 2 not synchronized"
2531 msgstr "Úroveň 2 nie je synchronizovaná"
2532
2533 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
2534 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
2535 msgid "Level 3 halted"
2536 msgstr "Úroveň 3 zastavená"
2537
2538 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
2539 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
2540 msgid "Level 3 reset"
2541 msgstr "Úroveň 3 nastavená na východzie hodnoty"
2542
2543 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
2544 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2545 msgid "Link number out of range"
2546 msgstr "Číslo odkazu mimo rozsahu"
2547
2548 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
2549 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
2550 msgid "Protocol driver not attached"
2551 msgstr "Ovládač protokolu nepripojený"
2552
2553 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
2554 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
2555 msgid "No CSI structure available"
2556 msgstr "CSI štruktúra nedostupná"
2557
2558 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
2559 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
2560 msgid "Level 2 halted"
2561 msgstr "Úroveň 2 zastavená"
2562
2563 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
2564 msgid "Invalid exchange"
2565 msgstr "Neprípustná výmena"
2566
2567 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
2568 msgid "Invalid request descriptor"
2569 msgstr "Neprípustný deskriptor žiadosti"
2570
2571 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
2572 msgid "Exchange full"
2573 msgstr "Stredisko plné"
2574
2575 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
2576 msgid "No anode"
2577 msgstr "Žiadny anode"
2578
2579 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
2580 msgid "Invalid request code"
2581 msgstr "Neprípustný kód žiadosti"
2582
2583 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
2584 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
2585 msgid "Invalid slot"
2586 msgstr "Neplatná priehradka"
2587
2588 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
2589 msgid "File locking deadlock error"
2590 msgstr "Vzájomné zablokovanie pri zamykaní súboru"
2591
2592 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
2593 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
2594 msgid "Bad font file format"
2595 msgstr "Chybný formát súboru rezov písma"
2596
2597 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
2598 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2599 msgid "Machine is not on the network"
2600 msgstr "Počítač nie je zapojený v sieti"
2601
2602 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
2603 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2604 msgid "Package not installed"
2605 msgstr "Balík nie je nainštalovaný"
2606
2607 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
2608 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
2609 msgid "Advertise error"
2610 msgstr "Chyba pri zverejnení"
2611
2612 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
2613 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
2614 msgid "Srmount error"
2615 msgstr "Chyba srmount"
2616
2617 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
2618 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
2619 msgid "Communication error on send"
2620 msgstr "Chyba komunikácie pri vysielaní"
2621
2622 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
2623 msgid "RFS specific error"
2624 msgstr "RFS-špecifická chyba"
2625
2626 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
2627 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
2628 msgid "Name not unique on network"
2629 msgstr "Meno nie je v sieti jednoznačné"
2630
2631 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
2632 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
2633 msgid "File descriptor in bad state"
2634 msgstr "Deskriptor súboru v chybnom stave"
2635
2636 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
2637 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
2638 msgid "Remote address changed"
2639 msgstr "Vzdialená adresa sa zmenila"
2640
2641 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
2642 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
2643 msgid "Can not access a needed shared library"
2644 msgstr "Prístup k potrebnej zdieľanej knižnici nie je možný"
2645
2646 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
2647 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
2648 msgid "Accessing a corrupted shared library"
2649 msgstr "Prístup k poškodenej zdieľanej knižnici"
2650
2651 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
2652 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
2653 msgid ".lib section in a.out corrupted"
2654 msgstr "Poškodená sekcia .lib v a.out"
2655
2656 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
2657 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
2658 msgstr "Pokus o použitie priveľa zdieľaných knižníc"
2659
2660 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
2661 msgid "Cannot exec a shared library directly"
2662 msgstr "Nie je možné priamo spustiť zdieľanú knižnicu"
2663
2664 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
2665 msgid "Streams pipe error"
2666 msgstr "Chyba rúry prúdov"
2667
2668 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
2669 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
2670 msgid "Structure needs cleaning"
2671 msgstr "Štruktúra potrebuje opravu"
2672
2673 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
2674 msgid "Not a XENIX named type file"
2675 msgstr "Nejde o pomenovaný XENIX súbor"
2676
2677 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
2678 msgid "No XENIX semaphores available"
2679 msgstr "XENIX semafóry nedostupné"
2680
2681 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
2682 msgid "Is a named type file"
2683 msgstr "Je pomenovaný súbor typu"
2684
2685 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
2686 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
2687 msgid "Remote I/O error"
2688 msgstr "Vzdialená V/V chyba"
2689
2690 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
2691 msgid "No medium found"
2692 msgstr "Nenájdené žiadne médium"
2693
2694 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
2695 msgid "Wrong medium type"
2696 msgstr "Chybný typ média"
2697
2698 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
2699 msgid "Signal 0"
2700 msgstr "Signál 0"
2701
2702 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
2703 msgid "IOT trap"
2704 msgstr "IOT prerušenie"
2705
2706 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
2707 msgid "Error 0"
2708 msgstr "Chyba 0"
2709
2710 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2711 #: nis/nis_error.c:40
2712 msgid "Not owner"
2713 msgstr "Nie je vlastníkom"
2714
2715 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
2716 msgid "I/O error"
2717 msgstr "V/V chyba"
2718
2719 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
2720 msgid "Arg list too long"
2721 msgstr "Príliš dlhý zoznam argumentov"
2722
2723 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
2724 msgid "Bad file number"
2725 msgstr "Chybné číslo súboru"
2726
2727 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2728 msgid "Not enough space"
2729 msgstr "Nedostatok miesta"
2730
2731 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
2732 msgid "Device busy"
2733 msgstr "Zariadenie je používané"
2734
2735 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
2736 msgid "Cross-device link"
2737 msgstr "Odkaz medzi zariadeniami"
2738
2739 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
2740 msgid "File table overflow"
2741 msgstr "Pretečenie tabuľky súborov"
2742
2743 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
2744 msgid "Argument out of domain"
2745 msgstr "Argument mimo domény"
2746
2747 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
2748 msgid "Result too large"
2749 msgstr "Výsledok je príliš veľký"
2750
2751 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
2752 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
2753 msgstr "Bol detekovaný a znemožnený deadlock"
2754
2755 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2756 msgid "No record locks available"
2757 msgstr "Nie sú k dispozícii žiadne zámky"
2758
2759 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
2760 msgid "Disc quota exceeded"
2761 msgstr "Disková kvóta prekročená"
2762
2763 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
2764 msgid "Bad exchange descriptor"
2765 msgstr "Chybný exchange deskriptor"
2766
2767 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
2768 msgid "Bad request descriptor"
2769 msgstr "Neprípustný deskriptor žiadosti"
2770
2771 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
2772 msgid "Message tables full"
2773 msgstr "Plná tabuľka správ"
2774
2775 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
2776 msgid "Anode table overflow"
2777 msgstr "Pretečenie tabuľky anode"
2778
2779 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
2780 msgid "Bad request code"
2781 msgstr "Neprípustný kód žiadosti"
2782
2783 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
2784 msgid "File locking deadlock"
2785 msgstr "Vzájomné zablokovanie pri zamykaní súboru"
2786
2787 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
2788 msgid "Error 58"
2789 msgstr "Chyba 58"
2790
2791 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
2792 msgid "Error 59"
2793 msgstr "Chyba 59"
2794
2795 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
2796 msgid "Not a stream device"
2797 msgstr "Nejde o prúdové zariadenie"
2798
2799 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
2800 msgid "Out of stream resources"
2801 msgstr "Prúdové zdroje vyčerpané"
2802
2803 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
2804 msgid "Error 72"
2805 msgstr "Chyba 72"
2806
2807 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
2808 msgid "Error 73"
2809 msgstr "Chyba 73"
2810
2811 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
2812 msgid "Error 75"
2813 msgstr "Chyba 75"
2814
2815 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
2816 msgid "Error 76"
2817 msgstr "Chyba 76"
2818
2819 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
2820 msgid "Not a data message"
2821 msgstr "Nejde o dátovú správu"
2822
2823 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
2824 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
2825 msgstr "Pokus o použitie viac zdieľaných knižníc, ako je systémový limit"
2826
2827 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
2828 msgid "Can not exec a shared library directly"
2829 msgstr "Nie je možné priamo spustiť zdieľanú knižnicu"
2830
2831 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2832 msgid "Illegal byte sequence"
2833 msgstr "Neprípustná sekvencia bajtov"
2834
2835 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2836 msgid "Operation not applicable"
2837 msgstr "Operácia nie je aplikovateľná"
2838
2839 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
2840 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2841 msgstr "Počet symbolických odkazov nájdených počas prechádzania cesty presahuje MAXSYMLINKS"
2842
2843 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
2844 msgid "Error 91"
2845 msgstr "Chyba 91"
2846
2847 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
2848 msgid "Error 92"
2849 msgstr "Chyba 92"
2850
2851 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
2852 msgid "Option not supported by protocol"
2853 msgstr "Voľba nie je protokolom podporovaná"
2854
2855 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
2856 msgid "Error 100"
2857 msgstr "Chyba 100"
2858
2859 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
2860 msgid "Error 101"
2861 msgstr "Chyba 101"
2862
2863 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
2864 msgid "Error 102"
2865 msgstr "Chyba 102"
2866
2867 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
2868 msgid "Error 103"
2869 msgstr "Chyba 103"
2870
2871 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
2872 msgid "Error 104"
2873 msgstr "Chyba 104"
2874
2875 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
2876 msgid "Error 105"
2877 msgstr "Chyba 105"
2878
2879 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
2880 msgid "Error 106"
2881 msgstr "Chyba 106"
2882
2883 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
2884 msgid "Error 107"
2885 msgstr "Chyba 107"
2886
2887 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
2888 msgid "Error 108"
2889 msgstr "Chyba 108"
2890
2891 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
2892 msgid "Error 109"
2893 msgstr "Chyba 109"
2894
2895 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
2896 msgid "Error 110"
2897 msgstr "Chyba 110"
2898
2899 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
2900 msgid "Error 111"
2901 msgstr "Chyba 111"
2902
2903 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
2904 msgid "Error 112"
2905 msgstr "Chyba 112"
2906
2907 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
2908 msgid "Error 113"
2909 msgstr "Chyba 113"
2910
2911 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
2912 msgid "Error 114"
2913 msgstr "Chyba 114"
2914
2915 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
2916 msgid "Error 115"
2917 msgstr "Chyba 115"
2918
2919 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
2920 msgid "Error 116"
2921 msgstr "Chyba 116"
2922
2923 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
2924 msgid "Error 117"
2925 msgstr "Chyba 117"
2926
2927 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
2928 msgid "Error 118"
2929 msgstr "Chyba 118"
2930
2931 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
2932 msgid "Error 119"
2933 msgstr "Chyba 119"
2934
2935 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2936 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2937 msgstr "Operácia nie je podporovaná na koncovom bode komunikácie"
2938
2939 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
2940 msgid "Address family not supported by protocol family"
2941 msgstr "Trieda adries nie je podporovaná rodinou protokolov"
2942
2943 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2944 msgid "Network dropped connection because of reset"
2945 msgstr "Sieť zrušila spojenie kvôli resetu"
2946
2947 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
2948 msgid "Error 136"
2949 msgstr "Chybe 136"
2950
2951 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2952 msgid "Not a name file"
2953 msgstr "Nejde o súbor názvu"
2954
2955 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
2956 msgid "Not available"
2957 msgstr "Nie je k dispozícii"
2958
2959 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2960 msgid "Is a name file"
2961 msgstr "Je súbor názvu"
2962
2963 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
2964 msgid "Reserved for future use"
2965 msgstr "Rezervované pre budúce použitie"
2966
2967 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
2968 msgid "Error 142"
2969 msgstr "Chyba 142"
2970
2971 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
2972 msgid "Cannot send after socket shutdown"
2973 msgstr "Nie je možné vysielať po ukončení činnosti komunikačného bodu"
2974
2975 #: stdio-common/psignal.c:63
2976 #, c-format
2977 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
2978 msgstr "%s%sNeznámy signál %d\n"
2979
2980 #: malloc/mcheck.c:296
2981 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
2982 msgstr "pamäť je konzistentná, knižnica je chybná\n"
2983
2984 #: malloc/mcheck.c:299
2985 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
2986 msgstr "pamäť pred prideleným blokom prepísaná\n"
2987
2988 #: malloc/mcheck.c:302
2989 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
2990 msgstr "pamäť za koncom prideleného bloku prepísaná\n"
2991
2992 #: malloc/mcheck.c:305
2993 msgid "block freed twice\n"
2994 msgstr "blok uvoľnený dvakrát\n"
2995
2996 #: malloc/mcheck.c:308
2997 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
2998 msgstr "pochybný mcheck_status, knižnica má chyby\n"
2999
3000 #: malloc/memusagestat.c:53
3001 msgid "Name output file"
3002 msgstr "Výstupný súbor názvu"
3003
3004 #: malloc/memusagestat.c:54
3005 msgid "Title string used in output graphic"
3006 msgstr "Titulok použitý pre výstupný graf"
3007
3008 #: malloc/memusagestat.c:55
3009 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
3010 msgstr "Generovať výstup lineárny s časom (prednastavený je lineárne k počtu volaní funkcií)"
3011
3012 #: malloc/memusagestat.c:57
3013 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
3014 msgstr "Vykreslí aj graf celkovej spotreby pamäti"
3015
3016 #: malloc/memusagestat.c:58
3017 msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
3018 msgstr "výstupný graf bude VALUE pixlov široký"
3019
3020 #: malloc/memusagestat.c:59
3021 msgid "make output graphic VALUE pixel high"
3022 msgstr "výstupný graf bude VALUE pixlov vysoký"
3023
3024 #: malloc/memusagestat.c:64
3025 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
3026 msgstr "Generovať graf z údajov profilu pamäti"
3027
3028 #: malloc/memusagestat.c:67
3029 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
3030 msgstr "DÁTOVÝ_SÚBOR [VÝSTUPNÝ_SÚBOR]"
3031
3032 #: string/strsignal.c:69
3033 #, c-format
3034 msgid "Real-time signal %d"
3035 msgstr "Signál reálneho času %d"
3036
3037 #: string/strsignal.c:73
3038 #, c-format
3039 msgid "Unknown signal %d"
3040 msgstr "Neznámy signál %d"
3041
3042 #: timezone/zdump.c:175
3043 #, c-format
3044 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
3045 msgstr "%s: Použitie: %s [ -v ] [ -c limit ] meno_zóny ...\n"
3046
3047 #: timezone/zdump.c:268
3048 msgid "Error writing standard output"
3049 msgstr "Chyba pri zápise na štandardný výstup"
3050
3051 #: timezone/zic.c:365
3052 #, c-format
3053 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
3054 msgstr "%s: Nedostatok pamäti: %s\n"
3055
3056 #: timezone/zic.c:390 misc/error.c:120
3057 msgid "Unknown system error"
3058 msgstr "Neznáma chyba systému"
3059
3060 #: timezone/zic.c:424
3061 #, c-format
3062 msgid "\"%s\", line %d: %s"
3063 msgstr "\"%s\", riadok %d: %s"
3064
3065 #: timezone/zic.c:427
3066 #, c-format
3067 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
3068 msgstr " (pravidlo z \"%s\", riadok %d)"
3069
3070 #: timezone/zic.c:439
3071 msgid "warning: "
3072 msgstr "varovanie: "
3073
3074 #: timezone/zic.c:449
3075 #, c-format
3076 msgid ""
3077 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
3078 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
3079 msgstr ""
3080 "%s: Použitie: %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokálny_čas ] [ -p posix_pravidlá ] \\\n"
3081 "\t[ -d adresár ] [ -L priestupné_sekundy ] [ -y typ_roku ] [ súbor ... ]\n"
3082
3083 #: timezone/zic.c:491
3084 #, c-format
3085 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
3086 msgstr "%s: Voľba -d zadaná viac ako raz\n"
3087
3088 #: timezone/zic.c:501
3089 #, c-format
3090 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
3091 msgstr "%s: Voľba -l zadaná viac ako raz\n"
3092
3093 #: timezone/zic.c:511
3094 #, c-format
3095 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
3096 msgstr "%s: Voľba -p zadaná viac ako raz\n"
3097
3098 #: timezone/zic.c:521
3099 #, c-format
3100 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
3101 msgstr "%s: Voľba -y zadaná viac ako raz\n"
3102
3103 #: timezone/zic.c:531
3104 #, c-format
3105 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
3106 msgstr "%s: Voľba -L zadaná viac ako raz\n"
3107
3108 #: timezone/zic.c:638
3109 #, c-format
3110 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
3111 msgstr "%s: Nie je možné zmazať %s: %s\n"
3112
3113 #: timezone/zic.c:645
3114 msgid "hard link failed, symbolic link used"
3115 msgstr "pevný odkaz zlyhal, použitý symbolický"
3116
3117 #: timezone/zic.c:653
3118 #, c-format
3119 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
3120 msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť prepojenie z %s na %s: %s\n"
3121
3122 #: timezone/zic.c:751 timezone/zic.c:753
3123 msgid "same rule name in multiple files"
3124 msgstr "rovnaké meno pravidla vo viacerých súboroch"
3125
3126 #: timezone/zic.c:794
3127 msgid "unruly zone"
3128 msgstr "zóna bez pravidiel"
3129
3130 #: timezone/zic.c:801
3131 #, c-format
3132 msgid "%s in ruleless zone"
3133 msgstr "%s v zóne bez pravidiel"
3134
3135 #: timezone/zic.c:822
3136 msgid "standard input"
3137 msgstr "štandardný vstup"
3138
3139 #: timezone/zic.c:827
3140 #, c-format
3141 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
3142 msgstr "%s: Nie je možné otvoriť %s: %s\n"
3143
3144 #: timezone/zic.c:838
3145 msgid "line too long"
3146 msgstr "pridlhý riadok"
3147
3148 #: timezone/zic.c:858
3149 msgid "input line of unknown type"
3150 msgstr "vstupný riadok neznámeho typu"
3151
3152 #: timezone/zic.c:874
3153 #, c-format
3154 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
3155 msgstr "%s: Priestupný riadok v súbore nepriestupných sekúnd %s\n"
3156
3157 #: timezone/zic.c:881 timezone/zic.c:1295 timezone/zic.c:1320
3158 #, c-format
3159 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
3160 msgstr "%s: fatálna chyba: Neprípustná l_hodnota %d\n"
3161
3162 #: timezone/zic.c:889
3163 #, c-format
3164 msgid "%s: Error reading %s\n"
3165 msgstr "%s: Chyba pri čítaní %s\n"
3166
3167 #: timezone/zic.c:896
3168 #, c-format
3169 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
3170 msgstr "%s: Chyba pri uzatváraní %s: %s\n"
3171
3172 #: timezone/zic.c:901
3173 msgid "expected continuation line not found"
3174 msgstr "očakávaný pokračovací riadok nebol nájdený"
3175
3176 #: timezone/zic.c:957
3177 msgid "wrong number of fields on Rule line"
3178 msgstr "chybný počšt polí v riadku Rule"
3179
3180 #: timezone/zic.c:961
3181 msgid "nameless rule"
3182 msgstr "bezmenné pravidlo"
3183
3184 #: timezone/zic.c:966
3185 msgid "invalid saved time"
3186 msgstr "neprípustný uložený čas"
3187
3188 #: timezone/zic.c:985
3189 msgid "wrong number of fields on Zone line"
3190 msgstr "chybný počet polí v riadku Zone"
3191
3192 #: timezone/zic.c:991
3193 #, c-format
3194 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
3195 msgstr "Riadok \"Zone %s\" a voľba -l sa navzájom vylučujú"
3196
3197 #: timezone/zic.c:999
3198 #, c-format
3199 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
3200 msgstr "Riadok \"Zone %s\" a voľba -p sa navzájom vylučujú"
3201
3202 #: timezone/zic.c:1011
3203 #, c-format
3204 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
3205 msgstr "duplicitné meno zóny %s (súbor \"%s\", riadok %d)"
3206
3207 #: timezone/zic.c:1027
3208 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
3209 msgstr "chybný počet polí v pokračovacom riadku Zone"
3210
3211 #: timezone/zic.c:1067
3212 msgid "invalid UTC offset"
3213 msgstr "neprípustné posunutie voči UTC"
3214
3215 #: timezone/zic.c:1070
3216 msgid "invalid abbreviation format"
3217 msgstr "neprípustný formát skratky"
3218
3219 #: timezone/zic.c:1096
3220 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3221 msgstr "Koncový čas pokračovacieho riadku zóny nie je väčší ako koncový čas predchádzajúceho riadku"
3222
3223 #: timezone/zic.c:1123
3224 msgid "wrong number of fields on Leap line"
3225 msgstr "chybný počet polí v riadku Leap"
3226
3227 #: timezone/zic.c:1132
3228 msgid "invalid leaping year"
3229 msgstr "neprípustný priestupný rok"
3230
3231 #: timezone/zic.c:1147 timezone/zic.c:1250
3232 msgid "invalid month name"
3233 msgstr "neprípustný názov mesiaca"
3234
3235 #: timezone/zic.c:1160 timezone/zic.c:1372 timezone/zic.c:1386
3236 msgid "invalid day of month"
3237 msgstr "neprípustný deň mesiaca"
3238
3239 #: timezone/zic.c:1165
3240 msgid "time before zero"
3241 msgstr "čas menší ako nula"
3242
3243 #: timezone/zic.c:1173 timezone/zic.c:2049 timezone/zic.c:2068
3244 msgid "time overflow"
3245 msgstr "pretečenie času"
3246
3247 #: timezone/zic.c:1176 timezone/zic.c:1279
3248 msgid "invalid time of day"
3249 msgstr "neprípustný čas v dni"
3250
3251 #: timezone/zic.c:1195
3252 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
3253 msgstr "neprípustné pole CORRECTION v riadku Leap"
3254
3255 #: timezone/zic.c:1199
3256 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
3257 msgstr "neprípustné pole Rolling/Stationary v riadku Leap"
3258
3259 #: timezone/zic.c:1214
3260 msgid "wrong number of fields on Link line"
3261 msgstr "chybný počet polí v riadku Link"
3262
3263 #: timezone/zic.c:1218
3264 msgid "blank FROM field on Link line"
3265 msgstr "prázdne pole OD v riadku Link"
3266
3267 #: timezone/zic.c:1222
3268 msgid "blank TO field on Link line"
3269 msgstr "prázdne pole DO v riadku Link"
3270
3271 #: timezone/zic.c:1299
3272 msgid "invalid starting year"
3273 msgstr "neprípustný počiatočný rok"
3274
3275 #: timezone/zic.c:1303 timezone/zic.c:1328
3276 msgid "starting year too low to be represented"
3277 msgstr "počiatočný rok primalý pre zobrazenie"
3278
3279 #: timezone/zic.c:1305 timezone/zic.c:1330
3280 msgid "starting year too high to be represented"
3281 msgstr "počiatočný rok priveľký pre zobrazenie"
3282
3283 #: timezone/zic.c:1324
3284 msgid "invalid ending year"
3285 msgstr "neprípustný koncový rok"
3286
3287 #: timezone/zic.c:1333
3288 msgid "starting year greater than ending year"
3289 msgstr "počiatočný rok väčší ako koncový"
3290
3291 #: timezone/zic.c:1340
3292 msgid "typed single year"
3293 msgstr "zadaný jeden rok"
3294
3295 #: timezone/zic.c:1377
3296 msgid "invalid weekday name"
3297 msgstr "neprípustný názov dňa"
3298
3299 #: timezone/zic.c:1492
3300 #, c-format
3301 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
3302 msgstr "%s: Nie je možné odstrániť %s: %s\n"
3303
3304 #: timezone/zic.c:1502
3305 #, c-format
3306 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
3307 msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť %s: %s\n"
3308
3309 #: timezone/zic.c:1568
3310 #, c-format
3311 msgid "%s: Error writing %s\n"
3312 msgstr "%s: Chyba pri zápise %s\n"
3313
3314 #: timezone/zic.c:1758
3315 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
3316 msgstr "nie je možné nájsť skratku časovej zóny pre použitie hneď po koncovom čase"
3317
3318 #: timezone/zic.c:1801
3319 msgid "too many transitions?!"
3320 msgstr "priveľa prechodov?!"
3321
3322 #: timezone/zic.c:1820
3323 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
3324 msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným isdst"
3325
3326 #: timezone/zic.c:1824
3327 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
3328 msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným ttisstd"
3329
3330 #: timezone/zic.c:1828
3331 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
3332 msgstr "vnútorná chyba - addtype zavolaný s chybným ttisgmt"
3333
3334 #: timezone/zic.c:1847
3335 msgid "too many local time types"
3336 msgstr "priveľa lokálnych typov času"
3337
3338 #: timezone/zic.c:1875
3339 msgid "too many leap seconds"
3340 msgstr "priveľa priestupných sekúnd"
3341
3342 #: timezone/zic.c:1881
3343 msgid "repeated leap second moment"
3344 msgstr "opakovaný moment priestupnej sekundy"
3345
3346 #: timezone/zic.c:1933
3347 msgid "Wild result from command execution"
3348 msgstr "Čudný výsledok vykonania programu"
3349
3350 #: timezone/zic.c:1934
3351 #, c-format
3352 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
3353 msgstr "%s: príkaz bol '%s', výsledok bol %d\n"
3354
3355 #: timezone/zic.c:2029
3356 msgid "Odd number of quotation marks"
3357 msgstr "Nepárny počet úvodzoviek"
3358
3359 #: timezone/zic.c:2115
3360 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
3361 msgstr "29. február použitý v nepriestupnom roku"
3362
3363 #: timezone/zic.c:2149
3364 msgid "no day in month matches rule"
3365 msgstr "s pravidlom sa nezhoduje žiadny deň v mesiaci"
3366
3367 #: timezone/zic.c:2172
3368 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
3369 msgstr "príliš veľa alebo príliš dlhé skratku časovej zóny"
3370
3371 #: timezone/zic.c:2213
3372 #, c-format
3373 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
3374 msgstr "%s: Nie je možné vytvoriť adresár %s: %s\n"
3375
3376 #: timezone/zic.c:2235
3377 #, c-format
3378 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
3379 msgstr "%s: nesprávne rozšírenie znamienka pre %d\n"
3380
3381 #: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1801
3382 msgid "parameter null or not set"
3383 msgstr "prázdny alebo nenastavený parameter"
3384
3385 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
3386 msgid "Address family for hostname not supported"
3387 msgstr "Trieda adries nie je podporovaná počítačom"
3388
3389 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
3390 msgid "Temporary failure in name resolution"
3391 msgstr "Dočasná chyba pri riešení názvu"
3392
3393 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
3394 msgid "Bad value for ai_flags"
3395 msgstr "Chybná hodnota ai_flags"
3396
3397 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
3398 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
3399 msgstr "Neopraviteľná chyba pri riešení názvu"
3400
3401 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
3402 msgid "ai_family not supported"
3403 msgstr "ai_family nie je podporovaná"
3404
3405 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
3406 msgid "Memory allocation failure"
3407 msgstr "Pridelenie pamäti zlyhalo"
3408
3409 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
3410 msgid "No address associated with hostname"
3411 msgstr "Názov počítača nemá priradenú adresu"
3412
3413 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
3414 msgid "Name or service not known"
3415 msgstr "Názov alebo služba neznáme"
3416
3417 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3418 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
3419 msgstr "Servname nie je pre ai_socktype podporovaná"
3420
3421 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
3422 msgid "ai_socktype not supported"
3423 msgstr "ai_socktype nie je podporovaný"
3424
3425 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
3426 msgid "System error"
3427 msgstr "Chyba systému"
3428
3429 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
3430 msgid "Processing request in progress"
3431 msgstr "Požiadavka na spracovanie je už rozpracovaná"
3432
3433 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
3434 msgid "Request canceled"
3435 msgstr "Požiadavka zrušená"
3436
3437 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
3438 msgid "Request not canceled"
3439 msgstr "Požiadavka nebola zrušená"
3440
3441 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
3442 msgid "All requests done"
3443 msgstr "Všetky požiadavky vykonané"
3444
3445 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
3446 msgid "Interrupted by a signal"
3447 msgstr "Prerušené signálom"
3448
3449 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
3450 msgid "Unknown error"
3451 msgstr "Neznáma chyba"
3452
3453 #: posix/getconf.c:883
3454 #, c-format
3455 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
3456 msgstr "Použitie: %s [-v špecifikácia] meno_premennej [cesta]\n"
3457
3458 #: posix/getconf.c:941
3459 #, c-format
3460 msgid "unknown specification \"%s\""
3461 msgstr "neznáma špecifikácia \"%s\""
3462
3463 #: posix/getconf.c:968 posix/getconf.c:984
3464 msgid "undefined"
3465 msgstr "nedefinované"
3466
3467 #: posix/getconf.c:1006
3468 #, c-format
3469 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3470 msgstr "Nerozpoznaná premenná `%s'"
3471
3472 #: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:704
3473 #, c-format
3474 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
3475 msgstr "%s: voľba `%s' nie je jednoznačná\n"
3476
3477 #: posix/getopt.c:737 posix/getopt.c:741
3478 #, c-format
3479 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
3480 msgstr "%s: voľba `--%s' nedovoľuje použiť argument\n"
3481
3482 #: posix/getopt.c:750 posix/getopt.c:755
3483 #, c-format
3484 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
3485 msgstr "%s: voľba `%c%s' nedovoľuje použiť argument\n"
3486
3487 #: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:1093
3488 #: posix/getopt.c:1106
3489 #, c-format
3490 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
3491 msgstr "%s: voľba `%s' vyžaduje argument\n"
3492
3493 #: posix/getopt.c:842 posix/getopt.c:845
3494 #, c-format
3495 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
3496 msgstr "%s: nerozpoznaná voľba `--%s'\n"
3497
3498 #: posix/getopt.c:853 posix/getopt.c:856
3499 #, c-format
3500 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
3501 msgstr "%s: nerozpoznaná voľba `%c%s'\n"
3502
3503 #: posix/getopt.c:903 posix/getopt.c:906
3504 #, c-format
3505 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
3506 msgstr "%s: neprípustná voľba -- %c\n"
3507
3508 #: posix/getopt.c:912 posix/getopt.c:915
3509 #, c-format
3510 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
3511 msgstr "%s: chybná voľba -- %c\n"
3512
3513 #: posix/getopt.c:962 posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:1159
3514 #: posix/getopt.c:1172
3515 #, c-format
3516 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
3517 msgstr "%s: voľba vyžaduje argument -- %c\n"
3518
3519 #: posix/getopt.c:1025 posix/getopt.c:1036
3520 #, c-format
3521 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
3522 msgstr "%s: voľba `-W %s' nie je jednoznačná\n"
3523
3524 #: posix/getopt.c:1060 posix/getopt.c:1072
3525 #, c-format
3526 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
3527 msgstr "%s: voľba `-W %s' nedovoľuje pouťiť argument\n"
3528
3529 #: posix/regcomp.c:181
3530 msgid "No match"
3531 msgstr "Žiadna zhoda"
3532
3533 #: posix/regcomp.c:184
3534 msgid "Invalid regular expression"
3535 msgstr "Neprípustný regulérny výraz"
3536
3537 #: posix/regcomp.c:187
3538 msgid "Invalid collation character"
3539 msgstr "Neprípustný znak triedenia"
3540
3541 #: posix/regcomp.c:190
3542 msgid "Invalid character class name"
3543 msgstr "Neprípustný názov triedy znakov"
3544
3545 #: posix/regcomp.c:193
3546 msgid "Trailing backslash"
3547 msgstr "Koncové spätné lomítko"
3548
3549 #: posix/regcomp.c:196
3550 msgid "Invalid back reference"
3551 msgstr "Neprípustný spätný odkaz"
3552
3553 #: posix/regcomp.c:199
3554 msgid "Unmatched [ or [^"
3555 msgstr "Nepárová [ or [^"
3556
3557 #: posix/regcomp.c:202
3558 msgid "Unmatched ( or \\("
3559 msgstr "Nepárová ( or \\("
3560
3561 #: posix/regcomp.c:205
3562 msgid "Unmatched \\{"
3563 msgstr "Nepárová \\{"
3564
3565 #: posix/regcomp.c:208
3566 msgid "Invalid content of \\{\\}"
3567 msgstr "Neprípustný obsah \\{\\}"
3568
3569 #: posix/regcomp.c:211
3570 msgid "Invalid range end"
3571 msgstr "Neprípustný koniec rozsahu"
3572
3573 #: posix/regcomp.c:214
3574 msgid "Memory exhausted"
3575 msgstr "Pamäť vyčerpaná"
3576
3577 #: posix/regcomp.c:217
3578 msgid "Invalid preceding regular expression"
3579 msgstr "Neprípustný predchádzajúci regulérny výraz"
3580
3581 #: posix/regcomp.c:220
3582 msgid "Premature end of regular expression"
3583 msgstr "Predčasný koniec regulérneho výrazu"
3584
3585 #: posix/regcomp.c:223
3586 msgid "Regular expression too big"
3587 msgstr "Regulérny výraz príliš veľký"
3588
3589 #: posix/regcomp.c:226
3590 msgid "Unmatched ) or \\)"
3591 msgstr "Nepárová ) or \\)"
3592
3593 #: posix/regcomp.c:673
3594 msgid "No previous regular expression"
3595 msgstr "Žiadny predchádzajúci regulérny výraz"
3596
3597 #: argp/argp-help.c:213
3598 #, c-format
3599 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
3600 msgstr "%.*s: Parameter ARGP_HELP_FMT vyžaduje hodnotu"
3601
3602 #: argp/argp-help.c:222
3603 #, c-format
3604 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
3605 msgstr "%.*s: Neznámy parameter ARGP_HELP_FMT"
3606
3607 #: argp/argp-help.c:234
3608 #, c-format
3609 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
3610 msgstr "Nezmysly v ARGP_HELP_FMT: %s"
3611
3612 #: argp/argp-help.c:1189
3613 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
3614 msgstr "Povinné alebo voliteľné argumenty dlhých tvarov volieb sú povinné alebo voliteľné pre ľubovoľné zodpovedajúce krátke voľby."
3615
3616 #: argp/argp-help.c:1572
3617 msgid "Usage:"
3618 msgstr "Použitie:"
3619
3620 #: argp/argp-help.c:1576
3621 msgid "  or: "
3622 msgstr "  alebo: "
3623
3624 #: argp/argp-help.c:1588
3625 msgid " [OPTION...]"
3626 msgstr " [VOĽBA...]"
3627
3628 #: argp/argp-help.c:1615
3629 #, c-format
3630 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
3631 msgstr "Použite `%s --help' alebo `%s --usage' pre viac informácií.\n"
3632
3633 #: argp/argp-help.c:1643
3634 #, c-format
3635 msgid "Report bugs to %s.\n"
3636 msgstr "Chyby hláste na adrese %s.\n"
3637
3638 #: argp/argp-parse.c:100
3639 msgid "Give this help list"
3640 msgstr "Vypísať túto pomoc"
3641
3642 #: argp/argp-parse.c:101
3643 msgid "Give a short usage message"
3644 msgstr "Vypísať krátky návod na použitie"
3645
3646 #: argp/argp-parse.c:102
3647 msgid "Set the program name"
3648 msgstr "Nastaviť názov programu"
3649
3650 #: argp/argp-parse.c:104
3651 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
3652 msgstr "Počkať SECS sekúnd (implicitne 3600)"
3653
3654 #: argp/argp-parse.c:161
3655 msgid "Print program version"
3656 msgstr "Vypísať verziu programu"
3657
3658 #: argp/argp-parse.c:177
3659 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
3660 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Verzia neznáma!?"
3661
3662 #: argp/argp-parse.c:653
3663 #, c-format
3664 msgid "%s: Too many arguments\n"
3665 msgstr "%s: Priveľa argumentov\n"
3666
3667 #: argp/argp-parse.c:794
3668 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
3669 msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Voľba by mala byť rozpoznaná!?"
3670
3671 #: resolv/herror.c:67
3672 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
3673 msgstr "Chyba resolvera 0 (žiadna chyba)"
3674
3675 #: resolv/herror.c:68
3676 msgid "Unknown host"
3677 msgstr "Neznámy počítač"
3678
3679 #: resolv/herror.c:69
3680 msgid "Host name lookup failure"
3681 msgstr "Nepodarilo sa nájsť meno počítača"
3682
3683 #: resolv/herror.c:70
3684 msgid "Unknown server error"
3685 msgstr "Neznáma chyba servera"
3686
3687 #: resolv/herror.c:71
3688 msgid "No address associated with name"
3689 msgstr "Názov nemá priradenú adresu"
3690
3691 #: resolv/herror.c:107
3692 msgid "Resolver internal error"
3693 msgstr "Vnútorná chyba resolvera"
3694
3695 #: resolv/herror.c:110
3696 msgid "Unknown resolver error"
3697 msgstr "Neznáma chyba resolvera"
3698
3699 #: resolv/res_hconf.c:147
3700 #, c-format
3701 msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
3702 msgstr "%s: riadok %d: očakávaná služba, nájdené `%s'\n"
3703
3704 #: resolv/res_hconf.c:165
3705 #, c-format
3706 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
3707 msgstr "%s: riadok %d: nie je možné zadať viac ako %d služieb"
3708
3709 #: resolv/res_hconf.c:191
3710 #, c-format
3711 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
3712 msgstr "%s: line %d: za oddeľovačom zoznamu nenasleduje kľúčové slovo"
3713
3714 #: resolv/res_hconf.c:231
3715 #, c-format
3716 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
3717 msgstr "%s: riadok %d: nie je možné zadať viac ako %d skrátených domén"
3718
3719 #: resolv/res_hconf.c:256
3720 #, c-format
3721 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
3722 msgstr "%s: riadok %d: za oddeľovačom zoznamu nenasleduje doména"
3723
3724 #: resolv/res_hconf.c:319
3725 #, c-format
3726 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
3727 msgstr "%s: riadok %d: očakávané `on' alebo `off', nájdené `%s'\n"
3728
3729 #: resolv/res_hconf.c:366
3730 #, c-format
3731 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
3732 msgstr "%s: riadok %d: zlý príkaz `%s'\n"
3733
3734 #: resolv/res_hconf.c:395
3735 #, c-format
3736 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
3737 msgstr "%s: riadok %d: ignorujem koncové smetie `%s'\n"
3738
3739 #: nss/getent.c:51
3740 msgid "database [key ...]"
3741 msgstr "databáza [kľúč ...]"
3742
3743 #: nss/getent.c:56
3744 msgid "Service configuration to be used"
3745 msgstr "Konfigurácia služby, ktorá má byť použitá"
3746
3747 #: nss/getent.c:136 nss/getent.c:305
3748 #, c-format
3749 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
3750 msgstr "Enumerácia %s nie je podporované\n"
3751
3752 #: nss/getent.c:729
3753 msgid "getent - get entries from administrative database."
3754 msgstr "getent - získať záznamy z administratívnej databázy."
3755
3756 #: nss/getent.c:730
3757 msgid "Supported databases:"
3758 msgstr "Podporované databázy:"
3759
3760 #: nss/getent.c:787 nscd/nscd.c:119 nscd/nscd_nischeck.c:64
3761 msgid "wrong number of arguments"
3762 msgstr "chybný počet argumentov"
3763
3764 #: nss/getent.c:797
3765 #, c-format
3766 msgid "Unknown database: %s\n"
3767 msgstr "Neznáma databáza %s\n"
3768
3769 #: debug/pcprofiledump.c:52
3770 msgid "Don't buffer output"
3771 msgstr "Nepoužiť vyrovnávaciu pamäť pre výstup"
3772
3773 #: debug/pcprofiledump.c:57
3774 msgid "Dump information generated by PC profiling."
3775 msgstr "Vypísať informáciu získanú profilovaním PC."
3776
3777 #: debug/pcprofiledump.c:60
3778 msgid "[FILE]"
3779 msgstr "[SÚBOR]"
3780
3781 #: debug/pcprofiledump.c:100
3782 msgid "cannot open input file"
3783 msgstr "nie je možné otvoriť vstupný súbor"
3784
3785 #: debug/pcprofiledump.c:106
3786 msgid "cannot read header"
3787 msgstr "nie je možné prečítať hlavičku"
3788
3789 #: debug/pcprofiledump.c:170
3790 msgid "invalid pointer size"
3791 msgstr "neprípustná veľkostť ukazovateľa"
3792
3793 #: inet/rcmd.c:174 inet/rcmd.c:177
3794 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
3795 msgstr "rcmd: socket: Všetky porty sú použité\n"
3796
3797 #: inet/rcmd.c:211
3798 #, c-format
3799 msgid "connect to address %s: "
3800 msgstr "spojiť sa s adresou %s: "
3801
3802 #: inet/rcmd.c:229
3803 #, c-format
3804 msgid "Trying %s...\n"
3805 msgstr "Skúšam %s...\n"
3806
3807 #: inet/rcmd.c:278
3808 #, c-format
3809 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
3810 msgstr "rcmd: write (nastavenie stderr): %m\n"
3811
3812 #: inet/rcmd.c:299
3813 #, c-format
3814 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
3815 msgstr "rcmd: poll (nastavenie stderr): %m\n"
3816
3817 #: inet/rcmd.c:302
3818 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
3819 msgstr "poll: chyba protokolu počas prípravy okruhu\n"
3820
3821 #: inet/rcmd.c:346
3822 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
3823 msgstr "socket: chyba protokolu pri príprave okruhu\n"
3824
3825 #: inet/rcmd.c:368
3826 #, c-format
3827 msgid "rcmd: %s: short read"
3828 msgstr "rcmd: %s: krátke čítanie"
3829
3830 #: inet/rcmd.c:524
3831 msgid "lstat failed"
3832 msgstr "lstat zlyhal"
3833
3834 #: inet/rcmd.c:526
3835 msgid "not regular file"
3836 msgstr "nie je regulérny súbor"
3837
3838 #: inet/rcmd.c:531
3839 msgid "cannot open"
3840 msgstr "nie je možné otvoriť"
3841
3842 #: inet/rcmd.c:533
3843 msgid "fstat failed"
3844 msgstr "fstat sa nepodaril"
3845
3846 #: inet/rcmd.c:535
3847 msgid "bad owner"
3848 msgstr "chybný vlastník"
3849
3850 #: inet/rcmd.c:537
3851 msgid "writeable by other than owner"
3852 msgstr "zapisovateľný nielen pre vlastníka"
3853
3854 #: inet/rcmd.c:539
3855 msgid "hard linked somewhere"
3856 msgstr "niekde existuje pevný odkaz"
3857
3858 #: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
3859 msgid "out of memory"
3860 msgstr "nedostatok pamäti"
3861
3862 #: inet/ruserpass.c:184
3863 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
3864 msgstr "Chyba: súbor .netrc je čitateľný pre ostatných."
3865
3866 #: inet/ruserpass.c:185
3867 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
3868 msgstr "Odstráňte heslo alebo zakážte čítanie súboru ostatnými."
3869
3870 #: inet/ruserpass.c:277
3871 #, c-format
3872 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
3873 msgstr "Neznáme kľúčové slovo v .netrc: %s"
3874
3875 #: sunrpc/auth_unix.c:115 sunrpc/auth_unix.c:118
3876 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3877 msgstr "authunix_create: nedostatok pamäti\n"
3878
3879 #: sunrpc/auth_unix.c:318
3880 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3881 msgstr "auth_none.c - Fatálna chyba marshallingu"
3882
3883 #: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
3884 #, c-format
3885 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
3886 msgstr "; nižšia verzia = %lu, vyššia verzia = %lu"
3887
3888 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
3889 msgid "; why = "
3890 msgstr "; dôvod = "
3891
3892 #: sunrpc/clnt_perr.c:132
3893 #, c-format
3894 msgid "(unknown authentication error - %d)"
3895 msgstr "(neznáma chyba pri overovaní totožnosti - %d)"
3896
3897 #: sunrpc/clnt_perr.c:177
3898 msgid "RPC: Success"
3899 msgstr "RPC: Úspech"
3900
3901 #: sunrpc/clnt_perr.c:180
3902 msgid "RPC: Can't encode arguments"
3903 msgstr "RPC: Nie je možné zakódovať argumenty"
3904
3905 #: sunrpc/clnt_perr.c:184
3906 msgid "RPC: Can't decode result"
3907 msgstr "RPC: Nie je možné dekódovať výsledok"
3908
3909 #: sunrpc/clnt_perr.c:188
3910 msgid "RPC: Unable to send"
3911 msgstr "RPC: Nie je možné vysielať"
3912
3913 #: sunrpc/clnt_perr.c:192
3914 msgid "RPC: Unable to receive"
3915 msgstr "RPC: Nie je možné prijímať"
3916
3917 #: sunrpc/clnt_perr.c:196
3918 msgid "RPC: Timed out"
3919 msgstr "RPC: Časovač vypršal"
3920
3921 #: sunrpc/clnt_perr.c:200
3922 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
3923 msgstr "RPC: Nekompatibilné verzie RPC"
3924
3925 #: sunrpc/clnt_perr.c:204
3926 msgid "RPC: Authentication error"
3927 msgstr "RPC: Chyba pri overení práv"
3928
3929 #: sunrpc/clnt_perr.c:208
3930 msgid "RPC: Program unavailable"
3931 msgstr "RPC: Program nie je k dispozícii"
3932
3933 #: sunrpc/clnt_perr.c:212
3934 msgid "RPC: Program/version mismatch"
3935 msgstr "RPC: Nesúhlasí program alebo verzia"
3936
3937 #: sunrpc/clnt_perr.c:216
3938 msgid "RPC: Procedure unavailable"
3939 msgstr "RPC: Procedúra nie je k dispozícii"
3940
3941 #: sunrpc/clnt_perr.c:220
3942 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
3943 msgstr "RPC: Server nemôže dekódovať argumenty"
3944
3945 #: sunrpc/clnt_perr.c:224
3946 msgid "RPC: Remote system error"
3947 msgstr "RPC: Chyba vzdialeného systému"
3948
3949 #: sunrpc/clnt_perr.c:228
3950 msgid "RPC: Unknown host"
3951 msgstr "RPC: Neznámy počítač"
3952
3953 #: sunrpc/clnt_perr.c:232
3954 msgid "RPC: Unknown protocol"
3955 msgstr "RPC: Neznámy protokol"
3956
3957 #: sunrpc/clnt_perr.c:236
3958 msgid "RPC: Port mapper failure"
3959 msgstr "RPC: Chyba portmappera"
3960
3961 #: sunrpc/clnt_perr.c:240
3962 msgid "RPC: Program not registered"
3963 msgstr "RPC: Program nie je registrovaný"
3964
3965 #: sunrpc/clnt_perr.c:244
3966 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
3967 msgstr "RPC: Zlyhalo (nešpecifikovaná chyba)"
3968
3969 #: sunrpc/clnt_perr.c:285
3970 msgid "RPC: (unknown error code)"
3971 msgstr "RPC: (neznámny chybový kód)"
3972
3973 #: sunrpc/clnt_perr.c:357
3974 msgid "Authentication OK"
3975 msgstr "Overenie práv úspešné"
3976
3977 #: sunrpc/clnt_perr.c:360
3978 msgid "Invalid client credential"
3979 msgstr "Neplatné oprávnenie klienta"
3980
3981 #: sunrpc/clnt_perr.c:364
3982 msgid "Server rejected credential"
3983 msgstr "Server odmietol oprávnenie"
3984
3985 #: sunrpc/clnt_perr.c:368
3986 msgid "Invalid client verifier"
3987 msgstr "Neplatné overenie klienta"
3988
3989 #: sunrpc/clnt_perr.c:372
3990 msgid "Server rejected verifier"
3991 msgstr "Server odmietol overenie"
3992
3993 #: sunrpc/clnt_perr.c:376
3994 msgid "Client credential too weak"
3995 msgstr "Oprávnenia klienta sú nepostačujúce"
3996
3997 #: sunrpc/clnt_perr.c:380
3998 msgid "Invalid server verifier"
3999 msgstr "Neplatné overenie servera"
4000
4001 #: sunrpc/clnt_perr.c:384
4002 msgid "Failed (unspecified error)"
4003 msgstr "Zlyhalo (nešpecifikovaná chyba)"
4004
4005 #: sunrpc/clnt_raw.c:117
4006 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
4007 msgstr "clnt_raw.c - Fatálna chyba pri serializácii hlavičky."
4008
4009 #: sunrpc/clnt_tcp.c:134 sunrpc/clnt_tcp.c:137
4010 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
4011 msgstr "clnttcp_create: nedostatok pamäti\n"
4012
4013 #: sunrpc/clnt_udp.c:141 sunrpc/clnt_udp.c:144
4014 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
4015 msgstr "clntudp_create: nedostatok pamäti\n"
4016
4017 #: sunrpc/clnt_unix.c:131 sunrpc/clnt_unix.c:134
4018 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
4019 msgstr "clntunix_create: nedostatok pamäti\n"
4020
4021 #: sunrpc/get_myaddr.c:78
4022 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
4023 msgstr "get_myaddress: ioctl (získanie konfigurácie rozhrania)"
4024
4025 #: sunrpc/pm_getmaps.c:74
4026 msgid "pmap_getmaps rpc problem"
4027 msgstr "pmap_getmaps rpc problém"
4028
4029 #: sunrpc/pmap_clnt.c:72
4030 msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
4031 msgstr "__get_myaddress: ioctl (získanie konfigurácie rozhrania)"
4032
4033 #: sunrpc/pmap_clnt.c:137
4034 msgid "Cannot register service"
4035 msgstr "Nie je možné zaregistrovať službu"
4036
4037 #: sunrpc/pmap_rmt.c:190
4038 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
4039 msgstr "broadcast: ioctl (získanie konfigurácie rozhrania)"
4040
4041 #: sunrpc/pmap_rmt.c:199
4042 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
4043 msgstr "broadcast: ioctl (získanie nastavení rozhrania)"
4044
4045 #: sunrpc/pmap_rmt.c:269
4046 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
4047 msgstr "Nie je možné vytvoriť zásuvku pre broadcast rpc"
4048
4049 #: sunrpc/pmap_rmt.c:276
4050 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
4051 msgstr "Nie je možné nastaviť pre socket voľbu SO_BROADCAST"
4052
4053 #: sunrpc/pmap_rmt.c:328
4054 msgid "Cannot send broadcast packet"
4055 msgstr "Nie je možné vyslať broadcast balík"
4056
4057 #: sunrpc/pmap_rmt.c:353
4058 msgid "Broadcast poll problem"
4059 msgstr "Problém pri volaní poll pre všeobecné vysielanie"
4060
4061 #: sunrpc/pmap_rmt.c:366
4062 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
4063 msgstr "Nie je možné prijať odpoveď na broadcast"
4064
4065 #: sunrpc/rpc_main.c:289
4066 #, c-format
4067 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
4068 msgstr "%s: výstup by prepísal %s\n"
4069
4070 #: sunrpc/rpc_main.c:296
4071 #, c-format
4072 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
4073 msgstr "%s: nie je možné otvoriť %s: %m\n"
4074
4075 #: sunrpc/rpc_main.c:308
4076 #, c-format
4077 msgid "%s: while writing output %s: %m"
4078 msgstr "%s: počas zápisu výstupu %s: %m"
4079
4080 #: sunrpc/rpc_main.c:343
4081 #, c-format
4082 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
4083 msgstr "nie je možné nájsť preprocesor: %s \n"
4084
4085 #: sunrpc/rpc_main.c:351
4086 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
4087 msgstr "nie je možné nájsť žiadny C preprocesor (cpp)\n"
4088
4089 #: sunrpc/rpc_main.c:420
4090 #, c-format
4091 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
4092 msgstr "%s: C preprocesor zlyhal so signálom %d\n"
4093
4094 #: sunrpc/rpc_main.c:423
4095 #, c-format
4096 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
4097 msgstr "%s: C preprocesor zlyhal s výstupným kódom %d\n"
4098
4099 #: sunrpc/rpc_main.c:463
4100 #, c-format
4101 msgid "illegal nettype :`%s'\n"
4102 msgstr "chybný nettype :`%s'\n"
4103
4104 #: sunrpc/rpc_main.c:1105
4105 msgid "rpcgen: too many defines\n"
4106 msgstr "rpcgen: priveľa defines\n"
4107
4108 #: sunrpc/rpc_main.c:1117
4109 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
4110 msgstr "rpcgen: chyba kódovania zoznamu argumentov\n"
4111
4112 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
4113 #. TRANS: informative message.
4114 #: sunrpc/rpc_main.c:1150
4115 #, c-format
4116 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
4117 msgstr "súbor `%s' už existuje a môže byť prepísaný\n"
4118
4119 #: sunrpc/rpc_main.c:1195
4120 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
4121 msgstr "Nie je možné zadať viac ako jeden vstupný súbor!\n"
4122
4123 #: sunrpc/rpc_main.c:1365
4124 msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
4125 msgstr "Táto implementácia nepodporuje nový štýl alebo MT-bezpečný kód!\n"
4126
4127 #: sunrpc/rpc_main.c:1374
4128 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
4129 msgstr "Príznaky netid a inetd nie je možné použiť súčasne!\n"
4130
4131 #: sunrpc/rpc_main.c:1386
4132 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
4133 msgstr "Nie je možné použiť príznak netid bez TIRPC!\n"
4134
4135 #: sunrpc/rpc_main.c:1393
4136 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
4137 msgstr "Pri použití nového štýlu nie je možné použiť príznaky tabuľky!\n"
4138
4139 #: sunrpc/rpc_main.c:1412
4140 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
4141 msgstr "\"vst_súbor\" je vyžadovaný pri použití príznakov tvorby vzoru.\n"
4142
4143 #: sunrpc/rpc_main.c:1417
4144 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
4145 msgstr "Nie je možné použiť viac ako jeden príznak tvorby súboru!\n"
4146
4147 #: sunrpc/rpc_main.c:1426
4148 #, c-format
4149 msgid "usage: %s infile\n"
4150 msgstr "použitie:  %s vstupný_súbor\n"
4151
4152 #: sunrpc/rpc_main.c:1427
4153 #, c-format
4154 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
4155 msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dnázov[=hodnota]] [-i veľkosť] [-I [-K sekundy]] [-Y cesta] vst_súbor\n"
4156
4157 #: sunrpc/rpc_main.c:1429
4158 #, c-format
4159 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
4160 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o výst_súbor] [vst_súbor]\n"
4161
4162 #: sunrpc/rpc_main.c:1431
4163 #, c-format
4164 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
4165 msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o výst_súbor] [vst_súbor]\n"
4166
4167 #: sunrpc/rpc_main.c:1432
4168 #, c-format
4169 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
4170 msgstr "\t%s [-n netid]* [-o výst_súbor] [vst_súbor]\n"
4171
4172 #: sunrpc/rpc_scan.c:116
4173 msgid "constant or identifier expected"
4174 msgstr "očakávaná konštanta alebo identifikátor"
4175
4176 #: sunrpc/rpc_scan.c:312
4177 msgid "illegal character in file: "
4178 msgstr "neprípustný znak v súbore: "
4179
4180 #: sunrpc/rpc_scan.c:351 sunrpc/rpc_scan.c:377
4181 msgid "unterminated string constant"
4182 msgstr "neukončená reťazcová konštanta"
4183
4184 #: sunrpc/rpc_scan.c:383
4185 msgid "empty char string"
4186 msgstr "prázdny znakový reťazec"
4187
4188 #: sunrpc/rpc_scan.c:525 sunrpc/rpc_scan.c:535
4189 msgid "preprocessor error"
4190 msgstr "chyba preprocesora"
4191
4192 #: sunrpc/rpcinfo.c:237 sunrpc/rpcinfo.c:383
4193 #, c-format
4194 msgid "program %lu is not available\n"
4195 msgstr "program %lu nie je dostupný\n"
4196
4197 #: sunrpc/rpcinfo.c:264 sunrpc/rpcinfo.c:310 sunrpc/rpcinfo.c:333
4198 #: sunrpc/rpcinfo.c:407 sunrpc/rpcinfo.c:453 sunrpc/rpcinfo.c:476
4199 #: sunrpc/rpcinfo.c:510
4200 #, c-format
4201 msgid "program %lu version %lu is not available\n"
4202 msgstr "program %lu verzie %lu nie je dostupný\n"
4203
4204 #: sunrpc/rpcinfo.c:515
4205 #, c-format
4206 msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
4207 msgstr "program %lu verzie %lu pripravený a čakajúci\n"
4208
4209 #: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
4210 msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
4211 msgstr "rpcinfo: nie je možné spojiť sa s portmapperom"
4212
4213 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
4214 msgid "No remote programs registered.\n"
4215 msgstr "Nie sú registrované žiadne vzdialené programy\n"
4216
4217 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
4218 msgid "   program vers proto   port\n"
4219 msgstr "   program verz proto   port\n"
4220
4221 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
4222 msgid "(unknown)"
4223 msgstr "(neznámy)"
4224
4225 #: sunrpc/rpcinfo.c:637
4226 #, c-format
4227 msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
4228 msgstr "rpcinfo: broadcast zlyhal: %s\n"
4229
4230 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
4231 msgid "Sorry. You are not root\n"
4232 msgstr "Bohužiaľ - nie ste superužívateľ\n"
4233
4234 #: sunrpc/rpcinfo.c:665
4235 #, c-format
4236 msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
4237 msgstr "rpcinfo: Nie je možné zrušiť registráciu programu %s verzie %s\n"
4238
4239 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
4240 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
4241 msgstr "Použitie: rpcinfo [ -n číslo_portu ] -u počítač číslo_programu [ číslo_verzie ]\n"
4242
4243 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
4244 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
4245 msgstr "       rpcinfo [ -n číslo_portu ] -t počítač číslo_programu [ číslo_verzie ]\n"
4246
4247 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
4248 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
4249 msgstr "       rpcinfo -p [ počítač ]\n"
4250
4251 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
4252 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
4253 msgstr "       rpcinfo -b číslo_programu číslo_verzie\n"
4254
4255 #: sunrpc/rpcinfo.c:680
4256 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
4257 msgstr "       rpcinfo -d číslo_programu číslo_verzie\n"
4258
4259 #: sunrpc/rpcinfo.c:695
4260 #, c-format
4261 msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
4262 msgstr "rpcinfo: %s je neznáma služba\n"
4263
4264 #: sunrpc/rpcinfo.c:732
4265 #, c-format
4266 msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
4267 msgstr "rpcinfo: %s je neznámy počítač\n"
4268
4269 #: sunrpc/svc_run.c:76
4270 msgid "svc_run: - poll failed"
4271 msgstr "svc_run: - poll zlyhal"
4272
4273 #: sunrpc/svc_simple.c:87
4274 #, c-format
4275 msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
4276 msgstr "nie je možné znovu prideliť číslo procedúry %ld\n"
4277
4278 #: sunrpc/svc_simple.c:96
4279 msgid "couldn't create an rpc server\n"
4280 msgstr "nebolo možné vytvoriť rpc server\n"
4281
4282 #: sunrpc/svc_simple.c:104
4283 #, c-format
4284 msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
4285 msgstr "nebolo možné zaregistrovať program %ld verzie %ld\n"
4286
4287 #: sunrpc/svc_simple.c:111
4288 msgid "registerrpc: out of memory\n"
4289 msgstr "registerrpc: nedostatok pamäti\n"
4290
4291 #: sunrpc/svc_simple.c:175
4292 #, c-format
4293 msgid "trouble replying to prog %d\n"
4294 msgstr "problémy pri odpovedi programu %d\n"
4295
4296 #: sunrpc/svc_simple.c:183
4297 #, c-format
4298 msgid "never registered prog %d\n"
4299 msgstr "program %d nebol nikdy registrovaný\n"
4300
4301 #: sunrpc/svc_tcp.c:155
4302 msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
4303 msgstr "svc_tcp.c - problém pri vytváraní tcp socketu"
4304
4305 #: sunrpc/svc_tcp.c:170
4306 msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
4307 msgstr "svc_tcp.c - nie je možné vykonať getsockname alebo listen"
4308
4309 #: sunrpc/svc_tcp.c:181 sunrpc/svc_tcp.c:184
4310 msgid "svctcp_create: out of memory\n"
4311 msgstr "svctcp_create: nedostatok pamäti\n"
4312
4313 #: sunrpc/svc_tcp.c:225 sunrpc/svc_tcp.c:228
4314 msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
4315 msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: nedostatok pamäti\n"
4316
4317 #: sunrpc/svc_udp.c:128
4318 msgid "svcudp_create: socket creation problem"
4319 msgstr "svcudp_create: problém pri vytváraní socketu"
4320
4321 # msgmerge complains: duplicate message definition
4322 # 3073: ...this is the location of the first definition
4323 # entry disabled, Martin v. Löwis
4324 # #: sunrpc/svc_tcp.c:168 sunrpc/svc_tcp.c:176
4325 # msgid "svctcp_create: out of memory\n"
4326 # msgstr "svctcp_create: nedostatok pamäti\n"
4327 #: sunrpc/svc_udp.c:142
4328 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
4329 msgstr "svcudp_create - nemôžem vykonať getsockname"
4330
4331 #: sunrpc/svc_udp.c:154 sunrpc/svc_udp.c:157
4332 msgid "svcudp_create: out of memory\n"
4333 msgstr "svcudp_create: nedostatok pamäti\n"
4334
4335 #: sunrpc/svc_udp.c:182 sunrpc/svc_udp.c:185
4336 msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
4337 msgstr "svcudp_create: xp_pad je príliš malý pre IP_PKTINFO\n"
4338
4339 #: sunrpc/svc_udp.c:471
4340 msgid "enablecache: cache already enabled"
4341 msgstr "enablecache: vyrovnávacia pamäť je už povolená"
4342
4343 #: sunrpc/svc_udp.c:477
4344 msgid "enablecache: could not allocate cache"
4345 msgstr "enablecache: nebolo možné prideliť vyrovnáciu pamäť"
4346
4347 #: sunrpc/svc_udp.c:485
4348 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
4349 msgstr "enablecache: nebolo možné prideliť dáta pre vyrovnávaciu pamäť"
4350
4351 #: sunrpc/svc_udp.c:492
4352 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
4353 msgstr "enablecache: nebolo možné prideliť frontu pre vyrovnávaciu pamäť"
4354
4355 #: sunrpc/svc_udp.c:528
4356 msgid "cache_set: victim not found"
4357 msgstr "cache_set: obeť nenájdená"
4358
4359 #: sunrpc/svc_udp.c:539
4360 msgid "cache_set: victim alloc failed"
4361 msgstr "cache_set: obeť nenájdená"
4362
4363 #: sunrpc/svc_udp.c:545
4364 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
4365 msgstr "cache_set: nebolo možné prideliť rpc vyrovnávaciu pamäť"
4366
4367 #: sunrpc/svc_unix.c:150
4368 msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
4369 msgstr "svc_unix.c - problém pri vytváraní AF_UNIX socketu"
4370
4371 #: sunrpc/svc_unix.c:166
4372 msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
4373 msgstr "svc_unix.c - nemôžem vykonať getsockname alebo listen"
4374
4375 #: sunrpc/svc_unix.c:178 sunrpc/svc_unix.c:181
4376 msgid "svcunix_create: out of memory\n"
4377 msgstr "svcunix_create: nedostatok pamäti\n"
4378
4379 #: sunrpc/svc_unix.c:222 sunrpc/svc_unix.c:225
4380 msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
4381 msgstr "svc_unix: makefd_xprt: nedostatok pamäti\n"
4382
4383 #: sunrpc/xdr.c:570 sunrpc/xdr.c:573
4384 msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
4385 msgstr "xdr_bytes: nedostatok pamäti\n"
4386
4387 #: sunrpc/xdr.c:725 sunrpc/xdr.c:728
4388 msgid "xdr_string: out of memory\n"
4389 msgstr "xdr_string: nedostatok pamäti\n"
4390
4391 #: sunrpc/xdr_array.c:111 sunrpc/xdr_array.c:114
4392 msgid "xdr_array: out of memory\n"
4393 msgstr "xdr_array: nedostatok pamäti\n"
4394
4395 #: sunrpc/xdr_rec.c:158 sunrpc/xdr_rec.c:161
4396 msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
4397 msgstr "xdrrec_create: nedostatok pamäti\n"
4398
4399 #: sunrpc/xdr_ref.c:88 sunrpc/xdr_ref.c:91
4400 msgid "xdr_reference: out of memory\n"
4401 msgstr "xdr_reference: nedostatok pamäti\n"
4402
4403 #: nis/nis_callback.c:189
4404 msgid "unable to free arguments"
4405 msgstr "nie je možné uvoľniť argumenty"
4406
4407 #: nis/nis_error.c:30
4408 msgid "Probable success"
4409 msgstr "Pravdepodobný úspech"
4410
4411 #: nis/nis_error.c:31
4412 msgid "Not found"
4413 msgstr "Nenájdené"
4414
4415 #: nis/nis_error.c:32
4416 msgid "Probably not found"
4417 msgstr "Pravdepodobne nenájdené"
4418
4419 #: nis/nis_error.c:33
4420 msgid "Cache expired"
4421 msgstr "Životnosť cache vypršala"
4422
4423 #: nis/nis_error.c:34
4424 msgid "NIS+ servers unreachable"
4425 msgstr "NIS+ server nie je dostupný"
4426
4427 #: nis/nis_error.c:35
4428 msgid "Unknown object"
4429 msgstr "Neznámy objekt"
4430
4431 #: nis/nis_error.c:36
4432 msgid "Server busy, try again"
4433 msgstr "Server zaneprázdnený, skúste znovu"
4434
4435 #: nis/nis_error.c:37
4436 msgid "Generic system error"
4437 msgstr "Všeobecná chyba systému"
4438
4439 #: nis/nis_error.c:38
4440 msgid "First/next chain broken"
4441 msgstr "Prerušené zreťazenie prvý/ďalší"
4442
4443 #: nis/nis_error.c:41
4444 msgid "Name not served by this server"
4445 msgstr "Názov nie je obsluhovaný týmto serverom"
4446
4447 #: nis/nis_error.c:42
4448 msgid "Server out of memory"
4449 msgstr "Vyčerpaná pamäť servera"
4450
4451 #: nis/nis_error.c:43
4452 msgid "Object with same name exists"
4453 msgstr "Existuje objekt s rovnakým názvom"
4454
4455 #: nis/nis_error.c:44
4456 msgid "Not master server for this domain"
4457 msgstr "Nie je hlavný server pre túto doménu"
4458
4459 #: nis/nis_error.c:45
4460 msgid "Invalid object for operation"
4461 msgstr "Neplatný objekt pre operáciu"
4462
4463 #: nis/nis_error.c:46
4464 msgid "Malformed name, or illegal name"
4465 msgstr "Chybne formovaný alebo neprípustný názov"
4466
4467 #: nis/nis_error.c:47
4468 msgid "Unable to create callback"
4469 msgstr "Nie je možné vytvoriť spätné volanie"
4470
4471 #: nis/nis_error.c:48
4472 msgid "Results sent to callback proc"
4473 msgstr "Výsledky poslané procedúre spätného volania"
4474
4475 #: nis/nis_error.c:49
4476 msgid "Not found, no such name"
4477 msgstr "Nenájdené, takýto názov neexistuje"
4478
4479 #: nis/nis_error.c:50
4480 msgid "Name/entry isn't unique"
4481 msgstr "Názov/záznam nie sú jednoznačné"
4482
4483 #: nis/nis_error.c:51
4484 msgid "Modification failed"
4485 msgstr "Modifikácia zlyhala"
4486
4487 #: nis/nis_error.c:52
4488 msgid "Database for table does not exist"
4489 msgstr "Databáza pre tabuľku neexistuje"
4490
4491 #: nis/nis_error.c:53
4492 msgid "Entry/table type mismatch"
4493 msgstr "Nesúlad záznamu s tabuľkou"
4494
4495 #: nis/nis_error.c:54
4496 msgid "Link points to illegal name"
4497 msgstr "Odkaz odkazuje na neprípustný názov"
4498
4499 #: nis/nis_error.c:55
4500 msgid "Partial success"
4501 msgstr "Čiastočný úspech"
4502
4503 #: nis/nis_error.c:56
4504 msgid "Too many attributes"
4505 msgstr "Priveľa atribútov"
4506
4507 #: nis/nis_error.c:57
4508 msgid "Error in RPC subsystem"
4509 msgstr "Chyba v RPC subsystéme"
4510
4511 #: nis/nis_error.c:58
4512 msgid "Missing or malformed attribute"
4513 msgstr "Chýbajúci alebo chybne formovaný atribút"
4514
4515 #: nis/nis_error.c:59
4516 msgid "Named object is not searchable"
4517 msgstr "Zadaný objekt nie je prehľadávateľný"
4518
4519 #: nis/nis_error.c:60
4520 msgid "Error while talking to callback proc"
4521 msgstr "Chyba počas komunikácie s procedúrou spätného volania"
4522
4523 #: nis/nis_error.c:61
4524 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
4525 msgstr "Zaznamenaný priestor názvov mimo NIS+"
4526
4527 #: nis/nis_error.c:62
4528 msgid "Illegal object type for operation"
4529 msgstr "Neprípustný typ objektu pre operáciu"
4530
4531 #: nis/nis_error.c:63
4532 msgid "Passed object is not the same object on server"
4533 msgstr "Odovzdaný objekt nie je na serveri tým istým objektom"
4534
4535 #: nis/nis_error.c:64
4536 msgid "Modify operation failed"
4537 msgstr "Operácia zmeny zlyhala"
4538
4539 #: nis/nis_error.c:65
4540 msgid "Query illegal for named table"
4541 msgstr "Neprípustná otázka pre danú tabuľku"
4542
4543 #: nis/nis_error.c:66
4544 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
4545 msgstr "Pokus o odstránenie neprázdnej tabuľky"
4546
4547 #: nis/nis_error.c:67
4548 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
4549 msgstr "Chyba pri prístupe NIS+ súboru studeného štartu. Je NIS+ nainštalované?"
4550
4551 #: nis/nis_error.c:68
4552 msgid "Full resync required for directory"
4553 msgstr "Adresár vyžaduje úplnú resynchronizáciu"
4554
4555 #: nis/nis_error.c:69
4556 msgid "NIS+ operation failed"
4557 msgstr "NIS+ operácia zlyhala"
4558
4559 #: nis/nis_error.c:70
4560 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
4561 msgstr "Služba NIS+ nie je dostupná alebo nainštalovaná"
4562
4563 #: nis/nis_error.c:71
4564 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
4565 msgstr "Áno, 42 je význam života"
4566
4567 #: nis/nis_error.c:72
4568 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
4569 msgstr "Nie je možné overiť totožnosť NIS+ servera"
4570
4571 #: nis/nis_error.c:73
4572 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
4573 msgstr "Nie je možné overiť totožnosť NIS+ klienta"
4574
4575 #: nis/nis_error.c:74
4576 msgid "No file space on server"
4577 msgstr "Na serveri už nie je žiadne miesto pre súbory"
4578
4579 #: nis/nis_error.c:75
4580 msgid "Unable to create process on server"
4581 msgstr "Nie je možné vytvoriť proces na serveri"
4582
4583 #: nis/nis_error.c:76
4584 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
4585 msgstr "Hlavný server zaneprázdnený, úplný prenos preplánovaný."
4586
4587 #: nis/nis_local_names.c:126
4588 #, c-format
4589 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
4590 msgstr "LOCAL záznam pre UID %d v adresári %s nie je jednoznačný\n"
4591
4592 #: nis/nis_print.c:51
4593 msgid "UNKNOWN"
4594 msgstr "NEZNAMY"
4595
4596 #: nis/nis_print.c:109
4597 msgid "BOGUS OBJECT\n"
4598 msgstr "POCHYBNÝ OBJEKT\n"
4599
4600 #: nis/nis_print.c:112
4601 msgid "NO OBJECT\n"
4602 msgstr "ŽIADNY OBJEKT\n"
4603
4604 #: nis/nis_print.c:115
4605 msgid "DIRECTORY\n"
4606 msgstr "ADRESÁR\n"
4607
4608 #: nis/nis_print.c:118
4609 msgid "GROUP\n"
4610 msgstr "SKUPINA\n"
4611
4612 #: nis/nis_print.c:121
4613 msgid "TABLE\n"
4614 msgstr "TABUĽKA\n"
4615
4616 #: nis/nis_print.c:124
4617 msgid "ENTRY\n"
4618 msgstr "ZÁZNAM\n"
4619
4620 #: nis/nis_print.c:127
4621 msgid "LINK\n"
4622 msgstr "ODKAZ\n"
4623
4624 #: nis/nis_print.c:130
4625 msgid "PRIVATE\n"
4626 msgstr "SÚKROMNÝ\n"
4627
4628 #: nis/nis_print.c:133
4629 msgid "(Unknown object)\n"
4630 msgstr "(Neznámy objekt)\n"
4631
4632 #: nis/nis_print.c:166
4633 #, c-format
4634 msgid "Name : `%s'\n"
4635 msgstr "Názov : `%s'\n"
4636
4637 #: nis/nis_print.c:167
4638 #, c-format
4639 msgid "Type : %s\n"
4640 msgstr "Typ  : %s\n"
4641
4642 #: nis/nis_print.c:172
4643 msgid "Master Server :\n"
4644 msgstr "Hlavný server :\n"
4645
4646 #: nis/nis_print.c:174
4647 msgid "Replicate :\n"
4648 msgstr "Replika      :\n"
4649
4650 #: nis/nis_print.c:175
4651 #, c-format
4652 msgid "\tName       : %s\n"
4653 msgstr "\tNázov         : %s\n"
4654
4655 #: nis/nis_print.c:176
4656 msgid "\tPublic Key : "
4657 msgstr "\tVerejný kľúč  : "
4658
4659 #: nis/nis_print.c:180
4660 msgid "None.\n"
4661 msgstr "Žiadne.\n"
4662
4663 #: nis/nis_print.c:183
4664 #, c-format
4665 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
4666 msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitov)\n"
4667
4668 #: nis/nis_print.c:188
4669 #, c-format
4670 msgid "RSA (%d bits)\n"
4671 msgstr "RSA (%d bitov)\n"
4672
4673 #: nis/nis_print.c:191
4674 msgid "Kerberos.\n"
4675 msgstr "Kerberos.\n"
4676
4677 #: nis/nis_print.c:194
4678 #, c-format
4679 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
4680 msgstr "Neznáme (typ = %d, bitov = %d)\n"
4681
4682 #: nis/nis_print.c:205
4683 #, c-format
4684 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
4685 msgstr "\tUniverzálne adresy (%u)\n"
4686
4687 #: nis/nis_print.c:227
4688 msgid "Time to live : "
4689 msgstr "Životnosť       : "
4690
4691 #: nis/nis_print.c:229
4692 msgid "Default Access rights :\n"
4693 msgstr "Implicitné príst. práva  :\n"
4694
4695 #: nis/nis_print.c:238
4696 #, c-format
4697 msgid "\tType         : %s\n"
4698 msgstr "\tTyp             : %s\n"
4699
4700 #: nis/nis_print.c:239
4701 msgid "\tAccess rights: "
4702 msgstr "\tPrístupové práva: "
4703
4704 #: nis/nis_print.c:252
4705 msgid "Group Flags :"
4706 msgstr "Príznaky skupiny :"
4707
4708 #: nis/nis_print.c:255
4709 msgid ""
4710 "\n"
4711 "Group Members :\n"
4712 msgstr ""
4713 "\n"
4714 "Členovia skupín  :\n"
4715
4716 #: nis/nis_print.c:266
4717 #, c-format
4718 msgid "Table Type          : %s\n"
4719 msgstr "Typ tabuľky            : %s\n"
4720
4721 #: nis/nis_print.c:267
4722 #, c-format
4723 msgid "Number of Columns   : %d\n"
4724 msgstr "Počet stĺpcov          : %d\n"
4725
4726 #: nis/nis_print.c:268
4727 #, c-format
4728 msgid "Character Separator : %c\n"
4729 msgstr "Oddeľovač znakov       : %c\n"
4730
4731 #: nis/nis_print.c:269
4732 #, c-format
4733 msgid "Search Path         : %s\n"
4734 msgstr "Prehľadávaná cesta     : %s\n"
4735