Russian translation.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / zh_CN.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Wang Li <charles@linux.net.cn>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: libc 2.3.2\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-02-22 15:34-0800\n"
9 "PO-Revision-Date: 2003-06-06 15:10+0800\n"
10 "Last-Translator: Wang Li <charles@linux.net.cn>\n"
11 "Language-Team: Chinese (simplified) <i18n-translation@lists.linux.net.cn>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: sysdeps/generic/siglist.h:29 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
17 msgid "Hangup"
18 msgstr "¹ÒÆð"
19
20 #: sysdeps/generic/siglist.h:30 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
21 msgid "Interrupt"
22 msgstr "ÖжÏ"
23
24 #: sysdeps/generic/siglist.h:31 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
25 msgid "Quit"
26 msgstr "Í˳ö"
27
28 #: sysdeps/generic/siglist.h:32 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
29 msgid "Illegal instruction"
30 msgstr "·Ç·¨Ö¸Áî"
31
32 #: sysdeps/generic/siglist.h:33 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
33 msgid "Trace/breakpoint trap"
34 msgstr ""
35
36 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
37 msgid "Aborted"
38 msgstr "ÒÑ·ÅÆú"
39
40 #: sysdeps/generic/siglist.h:35 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
41 msgid "Floating point exception"
42 msgstr "¸¡µãÊýÀýÍâ"
43
44 #: sysdeps/generic/siglist.h:36 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
45 msgid "Killed"
46 msgstr "ÒÑɱËÀ"
47
48 #: sysdeps/generic/siglist.h:37 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
49 msgid "Bus error"
50 msgstr "×ÜÏß´íÎó"
51
52 #: sysdeps/generic/siglist.h:38 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
53 msgid "Segmentation fault"
54 msgstr "¶Î´íÎó"
55
56 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
57 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
58 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
59 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
60 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
61 #: sysdeps/generic/siglist.h:39 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
62 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
63 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
64 msgid "Broken pipe"
65 msgstr "¶Ï¿ªµÄ¹ÜµÀ"
66
67 #: sysdeps/generic/siglist.h:40 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
68 msgid "Alarm clock"
69 msgstr "ÄÖÖÓ"
70
71 #: sysdeps/generic/siglist.h:41 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
72 msgid "Terminated"
73 msgstr "ÒÑÖÕÖ¹"
74
75 #: sysdeps/generic/siglist.h:42 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
76 msgid "Urgent I/O condition"
77 msgstr ""
78
79 #: sysdeps/generic/siglist.h:43 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
80 msgid "Stopped (signal)"
81 msgstr "Í£Ö¹ (ÐźÅ)"
82
83 #: sysdeps/generic/siglist.h:44 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
84 msgid "Stopped"
85 msgstr "ֹͣ"
86
87 #: sysdeps/generic/siglist.h:45 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
88 msgid "Continued"
89 msgstr "¼ÌÐø"
90
91 #: sysdeps/generic/siglist.h:46 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
92 msgid "Child exited"
93 msgstr "×Ó½ø³ÌÒÑÍ˳ö"
94
95 #: sysdeps/generic/siglist.h:47 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
96 msgid "Stopped (tty input)"
97 msgstr "Í£Ö¹ (tty ÊäÈë)"
98
99 #: sysdeps/generic/siglist.h:48 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
100 msgid "Stopped (tty output)"
101 msgstr "Í£Ö¹ (tty Êä³ö)"
102
103 #: sysdeps/generic/siglist.h:49 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
104 msgid "I/O possible"
105 msgstr ""
106
107 #: sysdeps/generic/siglist.h:50 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
108 msgid "CPU time limit exceeded"
109 msgstr "³¬³ö CPU Ê±ÏÞ"
110
111 #: sysdeps/generic/siglist.h:51 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
112 msgid "File size limit exceeded"
113 msgstr "Îļþ´óС³¬³öÏÞÖÆ"
114
115 #: sysdeps/generic/siglist.h:52 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
116 msgid "Virtual timer expired"
117 msgstr "ÐéÄâ¼ÆʱÆ÷³¬Ê±"
118
119 #: sysdeps/generic/siglist.h:53 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
120 msgid "Profiling timer expired"
121 msgstr ""
122
123 #: sysdeps/generic/siglist.h:54 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
124 msgid "Window changed"
125 msgstr ""
126
127 #: sysdeps/generic/siglist.h:55 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
128 msgid "User defined signal 1"
129 msgstr "Óû§¶¨ÒåÐźŠ1"
130
131 #: sysdeps/generic/siglist.h:56 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
132 msgid "User defined signal 2"
133 msgstr "Óû§¶¨ÒåÐźŠ2"
134
135 #: sysdeps/generic/siglist.h:60 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
136 msgid "EMT trap"
137 msgstr ""
138
139 #: sysdeps/generic/siglist.h:63 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
140 msgid "Bad system call"
141 msgstr "´íÎóµÄϵͳµ÷ÓÃ"
142
143 #: sysdeps/generic/siglist.h:66
144 msgid "Stack fault"
145 msgstr "ջʧЧ"
146
147 #: sysdeps/generic/siglist.h:69
148 msgid "Information request"
149 msgstr "ÐÅÏ¢ÇëÇó"
150
151 #: sysdeps/generic/siglist.h:71
152 msgid "Power failure"
153 msgstr "µçԴʧЧ"
154
155 #: sysdeps/generic/siglist.h:74 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
156 msgid "Resource lost"
157 msgstr "×ÊÔ´¶ªÊ§"
158
159 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
160 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
161 msgid "Error in unknown error system: "
162 msgstr "δ֪µÄ´íÎóϵͳÖгö´í£º"
163
164 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
165 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
166 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
167 msgid "Unknown error "
168 msgstr "δ֪µÄ´íÎó "
169
170 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
171 #, c-format
172 msgid "cannot open `%s'"
173 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª¡°%s¡±"
174
175 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
176 #, c-format
177 msgid "cannot read header from `%s'"
178 msgstr "ÎÞ·¨´Ó¡°%s¡±ÖжÁÈëÍ·"
179
180 #: iconv/iconv_charmap.c:159 iconv/iconv_prog.c:293 catgets/gencat.c:288
181 #, c-format
182 msgid "cannot open input file `%s'"
183 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÊäÈëÎļþ¡°%s¡±"
184
185 #: iconv/iconv_charmap.c:177 iconv/iconv_prog.c:311
186 #, c-format
187 msgid "error while closing input `%s'"
188 msgstr "¹Ø±ÕÊäÈë¡°%s¡±Ê±³ö´í"
189
190 #: iconv/iconv_charmap.c:443
191 #, c-format
192 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
193 msgstr "λÓÚ %Zd µÄ·Ç·¨ÊäÈëÐòÁÐ"
194
195 #: iconv/iconv_charmap.c:462 iconv/iconv_prog.c:503
196 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
197 msgstr "λÓÚ»º³åÇøĩβµÄ²»ÍêÕû×Ö·û»òתÒåÐòÁÐ"
198
199 #: iconv/iconv_charmap.c:507 iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:546
200 #: iconv/iconv_prog.c:582
201 msgid "error while reading the input"
202 msgstr "¶ÁÈ¡ÊäÈëʱ³ö´í"
203
204 #: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_prog.c:564
205 msgid "unable to allocate buffer for input"
206 msgstr "ÎÞ·¨ÎªÊäÈë·ÖÅ仺³åÇø"
207
208 #: iconv/iconv_prog.c:61
209 msgid "Input/Output format specification:"
210 msgstr "ÊäÈë/Êä³ö¸ñʽ¹æ·¶£º"
211
212 #: iconv/iconv_prog.c:62
213 msgid "encoding of original text"
214 msgstr "ԭʼÎı¾±àÂë"
215
216 #: iconv/iconv_prog.c:63
217 msgid "encoding for output"
218 msgstr "Êä³ö±àÂë"
219
220 #: iconv/iconv_prog.c:64
221 msgid "Information:"
222 msgstr "ÐÅÏ¢£º"
223
224 #: iconv/iconv_prog.c:65
225 msgid "list all known coded character sets"
226 msgstr "ÁоÙËùÓÐÒÑÖªµÄ×Ö·û¼¯"
227
228 #: iconv/iconv_prog.c:66 locale/programs/localedef.c:128
229 msgid "Output control:"
230 msgstr "Êä³ö¿ØÖÆ£º"
231
232 #: iconv/iconv_prog.c:67
233 msgid "omit invalid characters from output"
234 msgstr "´ÓÊä³öÖкöÂÔÎÞЧµÄ×Ö·û"
235
236 #: iconv/iconv_prog.c:68
237 msgid "output file"
238 msgstr "Êä³öÎļþ"
239
240 #: iconv/iconv_prog.c:69
241 msgid "suppress warnings"
242 msgstr "¹Ø±Õ¾¯¸æ"
243
244 #: iconv/iconv_prog.c:70
245 msgid "print progress information"
246 msgstr "´òÓ¡½ø¶ÈÐÅÏ¢"
247
248 #: iconv/iconv_prog.c:75
249 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
250 msgstr "ת»»¸ø¶¨ÎļþµÄ±àÂë¡£"
251
252 #: iconv/iconv_prog.c:79
253 msgid "[FILE...]"
254 msgstr "[Îļþ...]"
255
256 #: iconv/iconv_prog.c:199
257 msgid "cannot open output file"
258 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÊä³öÎļþ"
259
260 #: iconv/iconv_prog.c:241
261 #, c-format
262 msgid "conversion from `%s' and to `%s' are not supported"
263 msgstr "²»Ö§³Ö´Ó¡°%s¡±µ½¡°%s¡±µÄת»»"
264
265 #: iconv/iconv_prog.c:246
266 #, c-format
267 msgid "conversion from `%s' is not supported"
268 msgstr "²»Ö§³ÖÒÔ¡°%s¡±ÎªÔ´Í·µÄת»»"
269
270 #: iconv/iconv_prog.c:253
271 #, c-format
272 msgid "conversion to `%s' is not supported"
273 msgstr "²»Ö§³ÖÒÔ¡°%s¡±ÎªÄ¿±êµÄת»»"
274
275 #: iconv/iconv_prog.c:257
276 #, c-format
277 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
278 msgstr "²»Ö§³Ö´Ó¡°%s¡±µ½¡°%s¡±µÄת»»"
279
280 #: iconv/iconv_prog.c:263
281 msgid "failed to start conversion processing"
282 msgstr "Æô¶¯×ª»»´¦Àíʧ°Ü"
283
284 #: iconv/iconv_prog.c:358
285 msgid "error while closing output file"
286 msgstr "¹Ø±ÕÊä³öÎļþʱ³ö´í"
287
288 #: iconv/iconv_prog.c:407 iconv/iconvconfig.c:357 locale/programs/locale.c:274
289 #: locale/programs/localedef.c:372 catgets/gencat.c:233
290 #: malloc/memusagestat.c:602 debug/pcprofiledump.c:199
291 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
292 msgstr "Óá°glibcbug¡±½Å±¾½«´íÎ󱨸æ¸ø <bugs@gnu.org>¡£\n"
293
294 #: iconv/iconv_prog.c:421 iconv/iconvconfig.c:371 locale/programs/locale.c:287
295 #: locale/programs/localedef.c:386 catgets/gencat.c:246 posix/getconf.c:910
296 #: nss/getent.c:74 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_nischeck.c:90 elf/ldconfig.c:271
297 #: elf/sprof.c:349
298 #, c-format
299 msgid ""
300 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
301 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
302 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
303 msgstr ""
304
305 #: iconv/iconv_prog.c:426 iconv/iconvconfig.c:376 locale/programs/locale.c:292
306 #: locale/programs/localedef.c:391 catgets/gencat.c:251 posix/getconf.c:915
307 #: nss/getent.c:79 nscd/nscd.c:335 nscd/nscd_nischeck.c:95 elf/ldconfig.c:276
308 #: elf/sprof.c:355
309 #, c-format
310 msgid "Written by %s.\n"
311 msgstr "ÓÉ %s ±àд¡£\n"
312
313 #: iconv/iconv_prog.c:456 iconv/iconv_prog.c:482
314 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
315 msgstr "ÓÉÓÚдÈëÊä³öʱ³öÏÖµÄÎÊÌâת»»Í£Ö¹"
316
317 #: iconv/iconv_prog.c:499
318 #, c-format
319 msgid "illegal input sequence at position %ld"
320 msgstr "δ֪ %ld ´¦µÄ·Ç·¨ÊäÈëÐòÁÐ"
321
322 #: iconv/iconv_prog.c:507
323 msgid "internal error (illegal descriptor)"
324 msgstr "ÄÚ²¿´íÎó (·Ç·¨µÄÃèÊö·û)"
325
326 #: iconv/iconv_prog.c:510
327 #, c-format
328 msgid "unknown iconv() error %d"
329 msgstr "δ֪µÄ iconv() ´íÎó %d"
330
331 #: iconv/iconv_prog.c:753
332 msgid ""
333 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
334 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
335 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
336 "listed with several different names (aliases).\n"
337 "\n"
338 "  "
339 msgstr ""
340
341 #: iconv/iconvconfig.c:110
342 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
343 msgstr "´´½¨¿ìËÙ×°Èë iconv Ä£¿éÅäÖÃÎļþ¡£"
344
345 #: iconv/iconvconfig.c:114
346 msgid "[DIR...]"
347 msgstr "[Ŀ¼...]"
348
349 #: iconv/iconvconfig.c:126
350 msgid "Prefix used for all file accesses"
351 msgstr "ÓÃÓÚËùÓÐÎļþ·ÃÎʵÄǰ׺"
352
353 #: iconv/iconvconfig.c:327 locale/programs/localedef.c:292
354 msgid "no output file produced because warning were issued"
355 msgstr "ÓÉÓÚ³öÏÖ¾¯¸æ¶øδÉú³ÉÊä³öÎļþ"
356
357 #: iconv/iconvconfig.c:405
358 msgid "while inserting in search tree"
359 msgstr "²åÈëËÑË÷Ê÷ʱ"
360
361 #: iconv/iconvconfig.c:1204
362 msgid "cannot generate output file"
363 msgstr "ÎÞ·¨Éú³ÉÊä³öÎļþ"
364
365 #: locale/programs/charmap-dir.c:59
366 #, c-format
367 msgid "cannot read character map directory `%s'"
368 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈë×ÖĸӳÉäĿ¼¡°%s¡±"
369
370 #: locale/programs/charmap.c:135
371 #, c-format
372 msgid "character map file `%s' not found"
373 msgstr "ÕÒ²»µ½×Ö·ûÓ³ÉäÎļþ¡°%s¡±"
374
375 #: locale/programs/charmap.c:193
376 #, c-format
377 msgid "default character map file `%s' not found"
378 msgstr "ÕÒ²»µ½Ä¬ÈÏ×Ö·ûÓ³ÉäÎļþ¡°%s¡±"
379
380 #: locale/programs/charmap.c:255
381 #, c-format
382 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
383 msgstr ""
384
385 #: locale/programs/charmap.c:332
386 #, c-format
387 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
388 msgstr "%s£º<mb_cur_max> ±ØÐë´óÓÚ <mb_cur_min>\n"
389
390 #: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/charmap.c:369
391 #: locale/programs/repertoire.c:175
392 #, c-format
393 msgid "syntax error in prolog: %s"
394 msgstr "ÐòÑÔÖÐÓï·¨´íÎó£º%s"
395
396 #: locale/programs/charmap.c:353
397 msgid "invalid definition"
398 msgstr "ÎÞЧµÄ¶¨Òå"
399
400 #: locale/programs/charmap.c:370 locale/programs/locfile.c:126
401 #: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
402 msgid "bad argument"
403 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
404
405 #: locale/programs/charmap.c:398
406 #, c-format
407 msgid "duplicate definition of <%s>"
408 msgstr "Öظ´¶¨Òå <%s>"
409
410 #: locale/programs/charmap.c:405
411 #, c-format
412 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
413 msgstr "<%s>µÄÖµ±ØÐëÊÇ 1 »ò¸ü´ó"
414
415 #: locale/programs/charmap.c:417
416 #, c-format
417 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
418 msgstr "<%s> µÄÖµ±ØÐë´óÓÚµÈÓÚ <%s> µÄÖµ"
419
420 #: locale/programs/charmap.c:440 locale/programs/repertoire.c:184
421 #, c-format
422 msgid "argument to <%s> must be a single character"
423 msgstr "<%s>µÄ²ÎÊý±ØÐëÊǵ¥¸ö×Ö·û"
424
425 #: locale/programs/charmap.c:466
426 msgid "character sets with locking states are not supported"
427 msgstr "²»Ö§³Ö´øÓÐËø¶¨×´Ì¬µÄ×Ö·û¼¯"
428
429 #: locale/programs/charmap.c:493 locale/programs/charmap.c:547
430 #: locale/programs/charmap.c:579 locale/programs/charmap.c:673
431 #: locale/programs/charmap.c:728 locale/programs/charmap.c:769
432 #: locale/programs/charmap.c:810
433 #, c-format
434 msgid "syntax error in %s definition: %s"
435 msgstr "%s µÄ¶¨ÒåÖеÄÓï·¨´íÎó£º%s"
436
437 #: locale/programs/charmap.c:494 locale/programs/charmap.c:674
438 #: locale/programs/charmap.c:770 locale/programs/repertoire.c:231
439 msgid "no symbolic name given"
440 msgstr "ûÓиø³ö·ûºÅÃû"
441
442 #: locale/programs/charmap.c:548
443 msgid "invalid encoding given"
444 msgstr "¸ø³öÎÞЧµÄ±àÂë"
445
446 #: locale/programs/charmap.c:557
447 msgid "too few bytes in character encoding"
448 msgstr "×Ö·û±àÂëÖÐ×Ö½ÚÊý¹ýÉÙ"
449
450 #: locale/programs/charmap.c:559
451 msgid "too many bytes in character encoding"
452 msgstr "×Ö·û±àÂëÖÐ×Ö½ÚÊý¹ý¶à"
453
454 #: locale/programs/charmap.c:581 locale/programs/charmap.c:729
455 #: locale/programs/charmap.c:812 locale/programs/repertoire.c:297
456 msgid "no symbolic name given for end of range"
457 msgstr "ûÓÐΪ·¶Î§µÄ½áÊø¸ø³ö·ûºÅ»¯µÄÃû³Æ"
458
459 #: locale/programs/charmap.c:605 locale/programs/locfile.h:96
460 #: locale/programs/repertoire.c:314
461 #, c-format
462 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
463 msgstr "¶Ô¡°%1$s¡±µÄ¶¨Òå²¢²»ÒÔ¡°END %1%s¡±½áÊø"
464
465 #: locale/programs/charmap.c:638
466 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
467 msgstr ""
468
469 #: locale/programs/charmap.c:646 locale/programs/charmap.c:709
470 #, c-format
471 msgid "value for %s must be an integer"
472 msgstr "%s µÄÖµ±ØÐëΪÕûÊý"
473
474 #: locale/programs/charmap.c:837
475 #, c-format
476 msgid "%s: error in state machine"
477 msgstr "%s£º×´Ì¬»ú³ö´í"
478
479 #: locale/programs/charmap.c:845 locale/programs/ld-address.c:605
480 #: locale/programs/ld-collate.c:2635 locale/programs/ld-collate.c:3793
481 #: locale/programs/ld-ctype.c:2216 locale/programs/ld-ctype.c:2977
482 #: locale/programs/ld-identification.c:469
483 #: locale/programs/ld-measurement.c:255 locale/programs/ld-messages.c:349
484 #: locale/programs/ld-monetary.c:952 locale/programs/ld-name.c:324
485 #: locale/programs/ld-numeric.c:392 locale/programs/ld-paper.c:258
486 #: locale/programs/ld-telephone.c:330 locale/programs/ld-time.c:1217
487 #: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
488 #, c-format
489 msgid "%s: premature end of file"
490 msgstr "%s£ºÎļþ²»ÍêÕû"
491
492 #: locale/programs/charmap.c:864 locale/programs/charmap.c:875
493 #, c-format
494 msgid "unknown character `%s'"
495 msgstr "δ֪µÄ×Ö·û¡°%s¡±"
496
497 #: locale/programs/charmap.c:883
498 #, c-format
499 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
500 msgstr ""
501
502 #: locale/programs/charmap.c:987 locale/programs/ld-collate.c:2915
503 #: locale/programs/repertoire.c:420
504 msgid "invalid names for character range"
505 msgstr ""
506
507 #: locale/programs/charmap.c:999 locale/programs/repertoire.c:432
508 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
509 msgstr ""
510
511 #: locale/programs/charmap.c:1017
512 #, c-format
513 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
514 msgstr "<%s> ºÍ <%s> ÊÇ·Ç·¨µÄ·¶Î§Ãû"
515
516 #: locale/programs/charmap.c:1023
517 msgid "upper limit in range is not higher then lower limit"
518 msgstr "·¶Î§µÄÉÏÏÞ²¢²»¸ßÓÚÏÂÏÞ"
519
520 #: locale/programs/charmap.c:1081
521 msgid "resulting bytes for range not representable."
522 msgstr ""
523
524 #: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1519
525 #: locale/programs/ld-ctype.c:416 locale/programs/ld-identification.c:134
526 #: locale/programs/ld-measurement.c:95 locale/programs/ld-messages.c:98
527 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:95
528 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:92
529 #: locale/programs/ld-telephone.c:95 locale/programs/ld-time.c:160
530 #, c-format
531 msgid "No definition for %s category found"
532 msgstr ""
533
534 #: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
535 #: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:228
536 #: locale/programs/ld-address.c:290 locale/programs/ld-address.c:309
537 #: locale/programs/ld-address.c:322 locale/programs/ld-identification.c:147
538 #: locale/programs/ld-measurement.c:106 locale/programs/ld-monetary.c:206
539 #: locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
540 #: locale/programs/ld-monetary.c:272 locale/programs/ld-name.c:106
541 #: locale/programs/ld-name.c:143 locale/programs/ld-numeric.c:113
542 #: locale/programs/ld-numeric.c:127 locale/programs/ld-paper.c:103
543 #: locale/programs/ld-paper.c:112 locale/programs/ld-telephone.c:106
544 #: locale/programs/ld-telephone.c:163 locale/programs/ld-time.c:176
545 #: locale/programs/ld-time.c:197
546 #, c-format
547 msgid "%s: field `%s' not defined"
548 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±Î´¶¨Òå"
549
550 #: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
551 #: locale/programs/ld-address.c:235 locale/programs/ld-address.c:265
552 #: locale/programs/ld-name.c:118 locale/programs/ld-telephone.c:118
553 #, c-format
554 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
555 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±²»ÄÜΪ¿Õ"
556
557 #: locale/programs/ld-address.c:169
558 #, c-format
559 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
560 msgstr "%1$s£ºÓò¡°%3$s¡±ÖÐÎÞЧµÄתÒå¡°%%%2$c¡±ÐòÁÐ"
561
562 #: locale/programs/ld-address.c:220
563 #, c-format
564 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
565 msgstr ""
566
567 #: locale/programs/ld-address.c:247 locale/programs/ld-address.c:276
568 #, c-format
569 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
570 msgstr "%s£ºÎ´¶¨ÒåµÄÓïÑÔËõд¡°%s¡±"
571
572 #: locale/programs/ld-address.c:254 locale/programs/ld-address.c:282
573 #: locale/programs/ld-address.c:316 locale/programs/ld-address.c:328
574 #, c-format
575 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
576 msgstr "%s£º¡°%s¡±µÄÖµ²»ÄÜÆ¥Åä¡°%s¡±µÄÖµ"
577
578 #: locale/programs/ld-address.c:301
579 #, c-format
580 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
581 msgstr "%s£ºÊýÖµ¹ú¼Ò±àÂë¡°%d¡±ÎÞЧ"
582
583 #: locale/programs/ld-address.c:497 locale/programs/ld-address.c:534
584 #: locale/programs/ld-address.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:2592
585 #: locale/programs/ld-identification.c:365
586 #: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:302
587 #: locale/programs/ld-monetary.c:694 locale/programs/ld-monetary.c:729
588 #: locale/programs/ld-monetary.c:770 locale/programs/ld-name.c:281
589 #: locale/programs/ld-numeric.c:264 locale/programs/ld-paper.c:225
590 #: locale/programs/ld-telephone.c:289 locale/programs/ld-time.c:1106
591 #: locale/programs/ld-time.c:1148
592 #, c-format
593 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
594 msgstr "%s£º¶à´ÎÉùÃ÷Óò¡°%s¡±"
595
596 #: locale/programs/ld-address.c:501 locale/programs/ld-address.c:539
597 #: locale/programs/ld-identification.c:369 locale/programs/ld-messages.c:312
598 #: locale/programs/ld-monetary.c:698 locale/programs/ld-monetary.c:733
599 #: locale/programs/ld-name.c:285 locale/programs/ld-numeric.c:268
600 #: locale/programs/ld-telephone.c:293 locale/programs/ld-time.c:1000
601 #: locale/programs/ld-time.c:1069 locale/programs/ld-time.c:1111
602 #, c-format
603 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
604 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±Öк¬ÓÐδ֪×Ö·û"
605
606 #: locale/programs/ld-address.c:586 locale/programs/ld-collate.c:3775
607 #: locale/programs/ld-ctype.c:2957 locale/programs/ld-identification.c:450
608 #: locale/programs/ld-measurement.c:236 locale/programs/ld-messages.c:331
609 #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:306
610 #: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:240
611 #: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1199
612 #, c-format
613 msgid "%s: incomplete `END' line"
614 msgstr "%s£º²»ÍêÕûµÄ¡°END¡±ÐÐ"
615
616 #: locale/programs/ld-address.c:589 locale/programs/ld-collate.c:2638
617 #: locale/programs/ld-collate.c:3777 locale/programs/ld-ctype.c:2219
618 #: locale/programs/ld-ctype.c:2960 locale/programs/ld-identification.c:453
619 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
620 #: locale/programs/ld-monetary.c:936 locale/programs/ld-name.c:308
621 #: locale/programs/ld-numeric.c:376 locale/programs/ld-paper.c:242
622 #: locale/programs/ld-telephone.c:314 locale/programs/ld-time.c:1201
623 #, c-format
624 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
625 msgstr "%1$s£º¶¨Òå²»ÒÔ¡°END %1$s¡±½áβ"
626
627 #: locale/programs/ld-address.c:596 locale/programs/ld-collate.c:520
628 #: locale/programs/ld-collate.c:572 locale/programs/ld-collate.c:869
629 #: locale/programs/ld-collate.c:882 locale/programs/ld-collate.c:2625
630 #: locale/programs/ld-collate.c:3784 locale/programs/ld-ctype.c:1947
631 #: locale/programs/ld-ctype.c:2206 locale/programs/ld-ctype.c:2782
632 #: locale/programs/ld-ctype.c:2968 locale/programs/ld-identification.c:460
633 #: locale/programs/ld-measurement.c:246 locale/programs/ld-messages.c:340
634 #: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:315
635 #: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:249
636 #: locale/programs/ld-telephone.c:321 locale/programs/ld-time.c:1208
637 #, c-format
638 msgid "%s: syntax error"
639 msgstr "%s£ºÓï·¨´íÎó"
640
641 #: locale/programs/ld-collate.c:395
642 #, c-format
643 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
644 msgstr "ÒѾ­ÔÚ×Ö·ûÓ³Éä±íÖж¨ÒåÁË¡°%.*s¡±"
645
646 #: locale/programs/ld-collate.c:404
647 #, c-format
648 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
649 msgstr "ÒѾ­ÔÚÖ¸Áî±íÖж¨ÒåÁË¡°%.*s¡±"
650
651 #: locale/programs/ld-collate.c:411
652 #, c-format
653 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
654 msgstr ""
655
656 #: locale/programs/ld-collate.c:418
657 #, c-format
658 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
659 msgstr ""
660
661 #: locale/programs/ld-collate.c:449 locale/programs/ld-collate.c:475
662 #, c-format
663 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
664 msgstr "%s£º¡°forward¡±ºÍ¡°backward¡±ÊÇ»¥³âµÄ"
665
666 #: locale/programs/ld-collate.c:459 locale/programs/ld-collate.c:485
667 #: locale/programs/ld-collate.c:501
668 #, c-format
669 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
670 msgstr ""
671
672 #: locale/programs/ld-collate.c:557
673 #, c-format
674 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
675 msgstr "%s£º¹æÔò¹ý¶à£»µÚÒ»¸öÌõÄ¿Ö»º¬ÓР%d"
676
677 #: locale/programs/ld-collate.c:593
678 #, c-format
679 msgid "%s: not enough sorting rules"
680 msgstr "%s£ºÅÅÐò¹æÔò²»×ã"
681
682 #: locale/programs/ld-collate.c:759
683 #, c-format
684 msgid "%s: empty weight string not allowed"
685 msgstr "%s£º²»ÔÊÐí¿ÕȨ×Ö·û´®"
686
687 #: locale/programs/ld-collate.c:854
688 #, c-format
689 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
690 msgstr ""
691
692 #: locale/programs/ld-collate.c:910
693 #, c-format
694 msgid "%s: too many values"
695 msgstr "%s£ºÖµ¹ý¶à"
696
697 #: locale/programs/ld-collate.c:1023 locale/programs/ld-collate.c:1194
698 #, c-format
699 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
700 msgstr ""
701
702 #: locale/programs/ld-collate.c:1073
703 #, c-format
704 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
705 msgstr ""
706
707 #: locale/programs/ld-collate.c:1100
708 #, c-format
709 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
710 msgstr "%s£º×Ö½ÚÐòÁеĵÚÒ»¸öºÍ×îºóÒ»¸ö×Ö·ûµÄ³Ì¶È±ØÐëÏàͬ"
711
712 #: locale/programs/ld-collate.c:1142
713 #, c-format
714 msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
715 msgstr ""
716
717 #: locale/programs/ld-collate.c:1263
718 #, c-format
719 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
720 msgstr ""
721
722 #: locale/programs/ld-collate.c:1267
723 #, c-format
724 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
725 msgstr ""
726
727 #: locale/programs/ld-collate.c:1287 locale/programs/ld-ctype.c:1467
728 #, c-format
729 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
730 msgstr ""
731
732 #: locale/programs/ld-collate.c:1333 locale/programs/ld-collate.c:3712
733 #, c-format
734 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
735 msgstr ""
736
737 #: locale/programs/ld-collate.c:1342
738 #, c-format
739 msgid "%s: `%s' must be a character"
740 msgstr "%s£º¡°%s¡±±ØÐëÊÇÒ»¸ö×Ö·û"
741
742 #: locale/programs/ld-collate.c:1535
743 #, c-format
744 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
745 msgstr ""
746
747 #: locale/programs/ld-collate.c:1560
748 #, c-format
749 msgid "symbol `%s' not defined"
750 msgstr "·ûºÅ¡°%s¡±Î´¶¨Òå"
751
752 #: locale/programs/ld-collate.c:1636 locale/programs/ld-collate.c:1742
753 #, c-format
754 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
755 msgstr ""
756
757 #: locale/programs/ld-collate.c:1640 locale/programs/ld-collate.c:1746
758 #, c-format
759 msgid "symbol `%s'"
760 msgstr "·ûºÅ¡°%s¡±"
761
762 #: locale/programs/ld-collate.c:1788
763 msgid "no definition of `UNDEFINED'"
764 msgstr "ûÓйØÓÚ¡°UNDEFINIED¡±µÄ¶¨Òå"
765
766 #: locale/programs/ld-collate.c:1817
767 msgid "too many errors; giving up"
768 msgstr "´íÎó¹ý¶à£»·ÅÆú"
769
770 #: locale/programs/ld-collate.c:2720
771 #, c-format
772 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
773 msgstr "%s£ºÖظ´¶¨Òå¡°%s¡±"
774
775 #: locale/programs/ld-collate.c:2756
776 #, c-format
777 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
778 msgstr "%s£ºÖظ´ÉùÃ÷½Ú¡°%s¡±"
779
780 #: locale/programs/ld-collate.c:2895
781 #, c-format
782 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
783 msgstr ""
784
785 #: locale/programs/ld-collate.c:3027
786 #, c-format
787 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
788 msgstr "%s£ºµÈ¼Û¶¨ÒåÃûÖÐδ֪µÄ×Ö·û"
789
790 #: locale/programs/ld-collate.c:3040
791 #, c-format
792 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
793 msgstr "%s£ºµÈ¼Û¶¨ÒåÖµÖÐδ֪µÄ×Ö·û"
794
795 #: locale/programs/ld-collate.c:3050
796 #, c-format
797 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
798 msgstr "%s£ºµÈ¼Û¶¨ÒåÖÐδ֪µÄ·ûºÅ¡°%s¡±"
799
800 #: locale/programs/ld-collate.c:3059
801 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
802 msgstr ""
803
804 #: locale/programs/ld-collate.c:3089
805 #, c-format
806 msgid "duplicate definition of script `%s'"
807 msgstr "Öظ´¶¨Òå½Å±¾¡°%s¡±"
808
809 #: locale/programs/ld-collate.c:3137
810 #, c-format
811 msgid "%s: unknown section name `%s'"
812 msgstr "%s£ºÎ´ÖªµÄ½ÚÃû¡°%s¡±"
813
814 #: locale/programs/ld-collate.c:3165
815 #, c-format
816 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
817 msgstr "%s£º¹ØÓÚ¡°%s¡±½Ú³öÏÖ¶à¸ö˳Ðò¶¨Òå"
818
819 #: locale/programs/ld-collate.c:3190
820 #, c-format
821 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
822 msgstr "%s£ºÅÅÐò¹æÔòµÄÊýÁ¿ÎÞЧ"
823
824 #: locale/programs/ld-collate.c:3217
825 #, c-format
826 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
827 msgstr "%s£º¹ØÓÚδÃüÃû½Ú³öÏÖ¶à¸ö˳Ðò¶¨Òå"
828
829 #: locale/programs/ld-collate.c:3271 locale/programs/ld-collate.c:3394
830 #: locale/programs/ld-collate.c:3753
831 #, c-format
832 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
833 msgstr "%s£ºÒÅ©¹Ø¼ü×Ö¡°order_end¡±"
834
835 #: locale/programs/ld-collate.c:3329
836 #, c-format
837 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
838 msgstr ""
839
840 #: locale/programs/ld-collate.c:3345
841 #, c-format
842 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
843 msgstr ""
844
845 #: locale/programs/ld-collate.c:3356
846 #, c-format
847 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
848 msgstr ""
849
850 #: locale/programs/ld-collate.c:3408 locale/programs/ld-collate.c:3765
851 #, c-format
852 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
853 msgstr "%s£ºÒÔºó¹Ø¼ü×Ö¡°reorder-end¡±"
854
855 #: locale/programs/ld-collate.c:3442 locale/programs/ld-collate.c:3637
856 #, c-format
857 msgid "%s: section `%.*s' not known"
858 msgstr "%s£ºÎ´ÖªµÄ½Ú¡°%.*s¡±"
859
860 #: locale/programs/ld-collate.c:3507
861 #, c-format
862 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
863 msgstr ""
864
865 #: locale/programs/ld-collate.c:3700
866 #, c-format
867 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
868 msgstr ""
869
870 #: locale/programs/ld-collate.c:3749
871 #, c-format
872 msgid "%s: empty category description not allowed"
873 msgstr "%s£º²»ÔÊÐí¿Õ·¶³ëÃèÊö"
874
875 #: locale/programs/ld-collate.c:3768
876 #, c-format
877 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
878 msgstr "%s£ºÒÅ©¹Ø¼ü×Ö¡°reorder-sections-end¡±"
879
880 #: locale/programs/ld-ctype.c:435
881 msgid "No character set name specified in charmap"
882 msgstr "×Ö·ûÓ³Éä±íÖÐδ¸ø³ö×Ö·û¼¯Ãû³Æ"
883
884 #: locale/programs/ld-ctype.c:464
885 #, c-format
886 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
887 msgstr ""
888
889 # msgstr "Àà¡°%2$s¡±ÖеÄ×Ö·û L'\\u%0*x' ±ØÐëÊôÓÚÀà¡°%3$s¡±"
890 #: locale/programs/ld-ctype.c:479
891 #, c-format
892 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
893 msgstr ""
894
895 #: locale/programs/ld-ctype.c:493 locale/programs/ld-ctype.c:551
896 #, c-format
897 msgid "internal error in %s, line %u"
898 msgstr "ÔÚ %s µÄµÚ %u ÐгöÏÖÄÚ²¿´íÎó"
899
900 #: locale/programs/ld-ctype.c:522
901 #, c-format
902 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
903 msgstr "Àà¡°%2$s¡±ÖеÄ×Ö·û¡°%1$s¡±±ØÐëÊôÓÚÀà¡°%3$s¡±"
904
905 #: locale/programs/ld-ctype.c:538
906 #, c-format
907 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
908 msgstr "Àà¡°%2$s¡±ÖеÄ×Ö·û¡°%1$s¡±²»µÃÊôÓÚÀà¡°%3$s¡±"
909
910 #: locale/programs/ld-ctype.c:568 locale/programs/ld-ctype.c:606
911 #, c-format
912 msgid "<SP> character not in class `%s'"
913 msgstr "×Ö·û <SP> ²»ÔÚÀà¡°%s¡±ÖÐ"
914
915 #: locale/programs/ld-ctype.c:580 locale/programs/ld-ctype.c:617
916 #, c-format
917 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
918 msgstr "×Ö·û <SP> ²»ÄÜÊôÓÚÀà¡°%s¡±"
919
920 #: locale/programs/ld-ctype.c:595
921 msgid "character <SP> not defined in character map"
922 msgstr "×Ö·ûÓ³ÉäÖÐ䶨Òå×Ö·û <SP>"
923
924 #: locale/programs/ld-ctype.c:709
925 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
926 msgstr ""
927
928 #: locale/programs/ld-ctype.c:758
929 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
930 msgstr ""
931
932 #: locale/programs/ld-ctype.c:823
933 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
934 msgstr ""
935
936 #: locale/programs/ld-ctype.c:840
937 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
938 msgstr ""
939
940 #: locale/programs/ld-ctype.c:1235
941 #, c-format
942 msgid "character class `%s' already defined"
943 msgstr "×Ö·ûÀà¡°%s¡±ÒѶ¨Òå"
944
945 #: locale/programs/ld-ctype.c:1241
946 #, c-format
947 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
948 msgstr ""
949
950 #: locale/programs/ld-ctype.c:1267
951 #, c-format
952 msgid "character map `%s' already defined"
953 msgstr ""
954
955 #: locale/programs/ld-ctype.c:1273
956 #, c-format
957 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
958 msgstr "ʵÏÖÏÞÖÆ£º²»µÃ¶àÓÚ %d ¸ö×Ö·ûÓ³Éä±í"
959
960 #: locale/programs/ld-ctype.c:1538 locale/programs/ld-ctype.c:1663
961 #: locale/programs/ld-ctype.c:1769 locale/programs/ld-ctype.c:2455
962 #: locale/programs/ld-ctype.c:3443
963 #, c-format
964 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
965 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±º¬ÓÐÌõÄ¿µÄ¸öÊý²»ÊÇÊ®¸ö"
966
967 #: locale/programs/ld-ctype.c:1566 locale/programs/ld-ctype.c:2137
968 #, c-format
969 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
970 msgstr ""
971
972 #: locale/programs/ld-ctype.c:1693
973 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
974 msgstr "·¶Î§µÄÆðʼºÍÖÕÖ¹×Ö·ûÐòÁбØÐë¾ßÓÐÏàͬµÄ³¤¶È"
975
976 #: locale/programs/ld-ctype.c:1700
977 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
978 msgstr ""
979
980 #: locale/programs/ld-ctype.c:2057 locale/programs/ld-ctype.c:2108
981 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
982 msgstr ""
983
984 #: locale/programs/ld-ctype.c:2063 locale/programs/ld-ctype.c:2114
985 #: locale/programs/ld-ctype.c:2156
986 msgid "syntax error"
987 msgstr "Óï·¨´íÎó"
988
989 #: locale/programs/ld-ctype.c:2287
990 #, c-format
991 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
992 msgstr "%s£ºÔÚ¶¨ÒåÐÂ×Ö·û¼¯ºÏÖгöÏÖÓï·¨´íÎó"
993
994 #: locale/programs/ld-ctype.c:2302
995 #, c-format
996 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
997 msgstr "%s£ºÔÚÐÂ×Ö·ûÓ³ÉäÖгöÏÖÓï·¨´íÎó"
998
999 #: locale/programs/ld-ctype.c:2477
1000 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: locale/programs/ld-ctype.c:2486
1004 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: locale/programs/ld-ctype.c:2501
1008 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: locale/programs/ld-ctype.c:2515
1012 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: locale/programs/ld-ctype.c:2666
1016 #, c-format
1017 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
1018 msgstr "Öظ´¶¨ÒåÓ³Éä¡°%s¡±"
1019
1020 #: locale/programs/ld-ctype.c:2744 locale/programs/ld-ctype.c:2888
1021 #, c-format
1022 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
1023 msgstr "%s£º¡°translit_start¡±½Ú²»ÒÔ¡°translit_end¡±½áÊø"
1024
1025 #: locale/programs/ld-ctype.c:2839
1026 #, c-format
1027 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
1028 msgstr "%s£ºÖظ´¶¨Òå¡°default_missing¡±"
1029
1030 #: locale/programs/ld-ctype.c:2844
1031 msgid "previous definition was here"
1032 msgstr "Ç°Ò»¸ö¶¨ÒåÔÚÕâÀï"
1033
1034 #: locale/programs/ld-ctype.c:2866
1035 #, c-format
1036 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: locale/programs/ld-ctype.c:3019
1040 #, c-format
1041 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: locale/programs/ld-ctype.c:3024 locale/programs/ld-ctype.c:3108
1045 #: locale/programs/ld-ctype.c:3128 locale/programs/ld-ctype.c:3149
1046 #: locale/programs/ld-ctype.c:3170 locale/programs/ld-ctype.c:3191
1047 #: locale/programs/ld-ctype.c:3212 locale/programs/ld-ctype.c:3252
1048 #: locale/programs/ld-ctype.c:3273 locale/programs/ld-ctype.c:3340
1049 #, c-format
1050 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: locale/programs/ld-ctype.c:3103 locale/programs/ld-ctype.c:3123
1054 #: locale/programs/ld-ctype.c:3165 locale/programs/ld-ctype.c:3186
1055 #: locale/programs/ld-ctype.c:3207 locale/programs/ld-ctype.c:3247
1056 #: locale/programs/ld-ctype.c:3268 locale/programs/ld-ctype.c:3335
1057 #: locale/programs/ld-ctype.c:3377 locale/programs/ld-ctype.c:3402
1058 #, c-format
1059 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
1060 msgstr ""
1061
1062 # msgstr "Àà¡°%s¡±ÖеÄ×Ö·û L'\\u%0*x' ²»µÃÊôÓÚÀà¡°%s¡±"
1063 #: locale/programs/ld-ctype.c:3144
1064 #, c-format
1065 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: locale/programs/ld-ctype.c:3384 locale/programs/ld-ctype.c:3409
1069 #, c-format
1070 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
1071 msgstr "%s£ºÐèÒª×÷ΪĬÈÏÖµµÄ×Ö·û¡°%s¡±ÎÞ·¨ÒÔµ¥¸ö×Ö½ÚÀ´±íʾ"
1072
1073 #: locale/programs/ld-ctype.c:3464
1074 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: locale/programs/ld-ctype.c:3755
1078 #, c-format
1079 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
1080 msgstr ""
1081
1082 #: locale/programs/ld-ctype.c:3851
1083 #, c-format
1084 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: locale/programs/ld-ctype.c:3920
1088 #, c-format
1089 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: locale/programs/ld-ctype.c:4053
1093 #, c-format
1094 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: locale/programs/ld-identification.c:171
1098 #, c-format
1099 msgid "%s: no identification for category `%s'"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: locale/programs/ld-identification.c:436
1103 #, c-format
1104 msgid "%s: duplicate category version definition"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: locale/programs/ld-measurement.c:114
1108 #, c-format
1109 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
1110 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±ÖеÄÖµÎÞЧ"
1111
1112 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:149
1113 #, c-format
1114 msgid "%s: field `%s' undefined"
1115 msgstr "%s£º½â³ýÓò¡°%s¡±µÄ¶¨Òå"
1116
1117 #: locale/programs/ld-messages.c:122 locale/programs/ld-messages.c:156
1118 #, c-format
1119 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
1120 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ²»ÄÜÊÇ¿Õ×Ö·û´®"
1121
1122 #: locale/programs/ld-messages.c:138 locale/programs/ld-messages.c:172
1123 #, c-format
1124 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
1125 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±ÖÐûÓÐÕýÈ·µÄ³£¹æ±í´ïʽ£º%s"
1126
1127 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
1128 #, c-format
1129 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
1130 msgstr "%s£ºÓò¡°int_curr_symbol¡±µÄÖµµÄ³¤¶È´íÎó"
1131
1132 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
1133 #, c-format
1134 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
1135 msgstr "%s£ºÓò¡°int_curr_symbol¡±µÄÖµÓÚ ISO 4217 ÖÐÈκÎÒ»¸öºÏ·¨µÄÃû³Æ¶¼²»¶ÔÓ¦"
1136
1137 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
1138 #, c-format
1139 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
1140 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ²»ÄÜÊÇ¿Õ×Ö·û´®"
1141
1142 #: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-monetary.c:308
1143 #, c-format
1144 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
1145 msgstr "%s£º¡°%s¡±ÓòµÄÖµ±ØÐëÔÚ %d...%d µÄ·¶Î§ÄÚ"
1146
1147 #: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-numeric.c:275
1148 #, c-format
1149 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
1150 msgstr "%s£º¡°%s¡±ÓòµÄÖµ±ØÐëÊǵ¥¸ö×Ö·û"
1151
1152 #: locale/programs/ld-monetary.c:837 locale/programs/ld-numeric.c:319
1153 #, c-format
1154 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
1155 msgstr "%s£º¡°-1¡±±ØÐëÊÇ¡°%s¡±ÓòÖеÄ×îºóÒ»¸öÌõÄ¿"
1156
1157 #: locale/programs/ld-monetary.c:859 locale/programs/ld-numeric.c:340
1158 #, c-format
1159 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
1160 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ±ØÐëСÓÚ 127"
1161
1162 #: locale/programs/ld-monetary.c:902
1163 msgid "conversion rate value cannot be zero"
1164 msgstr "ת»»ÂʵÄÖµ²»ÄÜΪ 0"
1165
1166 #: locale/programs/ld-name.c:130 locale/programs/ld-telephone.c:127
1167 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
1168 #, c-format
1169 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
1170 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±Öк¬ÓÐÎÞЧתÒåÐòÁÐ"
1171
1172 #: locale/programs/ld-time.c:248
1173 #, c-format
1174 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: locale/programs/ld-time.c:259
1178 #, c-format
1179 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: locale/programs/ld-time.c:272
1183 #, c-format
1184 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: locale/programs/ld-time.c:280
1188 #, c-format
1189 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: locale/programs/ld-time.c:331
1193 #, c-format
1194 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: locale/programs/ld-time.c:340
1198 #, c-format
1199 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
1200 msgstr ""
1201
1202 #: locale/programs/ld-time.c:359
1203 #, c-format
1204 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: locale/programs/ld-time.c:408
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: locale/programs/ld-time.c:417
1213 #, c-format
1214 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: locale/programs/ld-time.c:436
1218 #, c-format
1219 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: locale/programs/ld-time.c:445
1223 #, c-format
1224 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: locale/programs/ld-time.c:457
1228 #, c-format
1229 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: locale/programs/ld-time.c:486
1233 #, c-format
1234 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: locale/programs/ld-time.c:494 locale/programs/ld-time.c:502
1238 #, c-format
1239 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
1240 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ²»ÄÜ´óÓÚ %d"
1241
1242 #: locale/programs/ld-time.c:510
1243 #, c-format
1244 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
1245 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ²»ÄÜ´óÓÚ %d"
1246
1247 #: locale/programs/ld-time.c:984
1248 #, c-format
1249 msgid "%s: too few values for field `%s'"
1250 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ¹ýÉÙ"
1251
1252 #: locale/programs/ld-time.c:1029
1253 msgid "extra trailing semicolon"
1254 msgstr "¶àÓàµÄÖÕÖ¹·ÖºÅ"
1255
1256 #: locale/programs/ld-time.c:1032
1257 #, c-format
1258 msgid "%s: too many values for field `%s'"
1259 msgstr "%s£ºÓò¡°%s¡±µÄÖµ¹ý¶à"
1260
1261 #: locale/programs/linereader.c:275
1262 msgid "garbage at end of number"
1263 msgstr "Êý×ÖĩβÓÐÀ¬»ø"
1264
1265 #: locale/programs/linereader.c:387
1266 msgid "garbage at end of character code specification"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: locale/programs/linereader.c:473
1270 msgid "unterminated symbolic name"
1271 msgstr "δÖÕÖ¹µÄ·ûºÅÃû"
1272
1273 #: locale/programs/linereader.c:537 catgets/gencat.c:1195
1274 msgid "invalid escape sequence"
1275 msgstr "ÎÞЧµÄתÒåÐòÁÐ"
1276
1277 #: locale/programs/linereader.c:600
1278 msgid "illegal escape sequence at end of string"
1279 msgstr "×Ö·û´®Ä©Î²µÄ·Ç·¨×ªÒåÐòÁÐ"
1280
1281 #: locale/programs/linereader.c:604 locale/programs/linereader.c:832
1282 msgid "unterminated string"
1283 msgstr "δÖÕÖ¹µÄ×Ö·û´®"
1284
1285 #: locale/programs/linereader.c:646
1286 msgid "non-symbolic character value should not be used"
1287 msgstr "²»Ó¦¸ÃʹÓ÷ǷûºÅ×Ö·ûµÄÖµ"
1288
1289 #: locale/programs/linereader.c:793
1290 #, c-format
1291 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: locale/programs/linereader.c:814
1295 #, c-format
1296 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: locale/programs/linereader.h:162
1300 msgid "trailing garbage at end of line"
1301 msgstr ""
1302
1303 #: locale/programs/locale.c:75
1304 msgid "System information:"
1305 msgstr "ϵͳÐÅÏ¢£º"
1306
1307 #: locale/programs/locale.c:77
1308 msgid "Write names of available locales"
1309 msgstr "д³ö¿ÉÓÃÇøÓòµÄÃû³Æ"
1310
1311 #: locale/programs/locale.c:79
1312 msgid "Write names of available charmaps"
1313 msgstr "д³ö¿ÉÓÃ×Ö·ûÓ³ÉäµÄÃû³Æ"
1314
1315 #: locale/programs/locale.c:80
1316 msgid "Modify output format:"
1317 msgstr "ÐÞ¸ÄÊä³ö¸ñʽ£º"
1318
1319 #: locale/programs/locale.c:81
1320 msgid "Write names of selected categories"
1321 msgstr "д³öÑ¡Öз¶³ëµÄÃû³Æ"
1322
1323 #: locale/programs/locale.c:82
1324 msgid "Write names of selected keywords"
1325 msgstr "д³öÑ¡Öйؼü×ÖµÄÃû³Æ"
1326
1327 #: locale/programs/locale.c:83
1328 msgid "Print more information"
1329 msgstr "´òÓ¡¸ü¶àÐÅÏ¢"
1330
1331 #: locale/programs/locale.c:88
1332 msgid "Get locale-specific information."
1333 msgstr "¸ø³öÇøÓòÌض¨µÄÐÅÏ¢¡£"
1334
1335 #: locale/programs/locale.c:91
1336 msgid ""
1337 "NAME\n"
1338 "[-a|-m]"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: locale/programs/locale.c:512
1342 msgid "while preparing output"
1343 msgstr "×¼±¸Êä³öʱ"
1344
1345 #: locale/programs/localedef.c:121
1346 msgid "Input Files:"
1347 msgstr "ÊäÈëÎļþ£º"
1348
1349 #: locale/programs/localedef.c:123
1350 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: locale/programs/localedef.c:124
1354 msgid "Source definitions are found in FILE"
1355 msgstr "ÔÚ FILE ÖÐÕÒµ½Ô´¶¨Òå"
1356
1357 #: locale/programs/localedef.c:126
1358 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: locale/programs/localedef.c:130
1362 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1363 msgstr "¼´Ê¹³öÏÖ¾¯¸æÏûÏ¢Ò²´´½¨Êä³ö"
1364
1365 #: locale/programs/localedef.c:131
1366 msgid "Create old-style tables"
1367 msgstr "´´½¨¾É·ç¸ñ±í¸ñ"
1368
1369 #: locale/programs/localedef.c:132
1370 msgid "Optional output file prefix"
1371 msgstr "¿ÉÑ¡µÄÊä³öÎļþǰ׺"
1372
1373 #: locale/programs/localedef.c:133
1374 msgid "Be strictly POSIX conform"
1375 msgstr "Ñϸñ×ñÑ­ POSIX"
1376
1377 #: locale/programs/localedef.c:135
1378 msgid "Suppress warnings and information messages"
1379 msgstr "¹Ø±Õ¾¯¸æºÍÐÅÏ¢ÏûÏ¢"
1380
1381 #: locale/programs/localedef.c:136
1382 msgid "Print more messages"
1383 msgstr "´òÓ¡¸ü¶àÏûÏ¢"
1384
1385 #: locale/programs/localedef.c:137
1386 msgid "Archive control:"
1387 msgstr "¹éµµ¿ØÖÆ£º"
1388
1389 #: locale/programs/localedef.c:139
1390 msgid "Don't add new data to archive"
1391 msgstr "²»Òª½«ÐÂÊý¾ÝÌí¼Óµ½¹éµµÎļþÖÐ"
1392
1393 #: locale/programs/localedef.c:141
1394 msgid "Add locales named by parameters to archive"
1395 msgstr "½«ÓɲÎÊýÃüÃûµÄÇøÓòÌí¼Óµ½¹éµµÎļþÖÐ"
1396
1397 #: locale/programs/localedef.c:142
1398 msgid "Replace existing archive content"
1399 msgstr "Ìæ»»ÏÖÓеĹ鵵ÎļþÄÚÈÝ"
1400
1401 #: locale/programs/localedef.c:144
1402 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
1403 msgstr "´Ó¹éµµÎļþÖÐɾ³ýÓɲÎÊýÃüÃûµÄÇøÓò"
1404
1405 #: locale/programs/localedef.c:145
1406 msgid "List content of archive"
1407 msgstr "Áгö¹éµµÎļþµÄÄÚÈÝ"
1408
1409 #: locale/programs/localedef.c:147
1410 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
1411 msgstr "ÔÚÖÆ×÷¹éµµÎļþʱ²Î¿¼ locale.alias Îļþ"
1412
1413 #: locale/programs/localedef.c:152
1414 msgid "Compile locale specification"
1415 msgstr "±àÒëÇøÓò¹æ·¶"
1416
1417 #: locale/programs/localedef.c:155
1418 msgid ""
1419 "NAME\n"
1420 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
1421 "--list-archive [FILE]"
1422 msgstr ""
1423 "Ãû³Æ\n"
1424 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] Îļþ...\n"
1425 "--list-archive [Îļþ]"
1426
1427 #: locale/programs/localedef.c:233
1428 msgid "cannot create directory for output files"
1429 msgstr "ÎÞ·¨ÎªÊä³öÎļþ´´½¨Ä¿Â¼"
1430
1431 #: locale/programs/localedef.c:244
1432 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1433 msgstr "ÖÂÃü´íÎó£ºÏµÍ³Î´¶¨Òå¡°_POSIX2_LOCALEDEF¡±"
1434
1435 #: locale/programs/localedef.c:258 locale/programs/localedef.c:274
1436 #: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
1437 #, c-format
1438 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
1439 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÇøÓò¶¨ÒåÎļþ¡°%s¡±"
1440
1441 #: locale/programs/localedef.c:286
1442 #, c-format
1443 msgid "cannot write output files to `%s'"
1444 msgstr "ÎÞ·¨½«Êä³öÎļþдÈë¡°%s¡±"
1445
1446 #: locale/programs/localedef.c:367
1447 #, c-format
1448 msgid ""
1449 "System's directory for character maps : %s\n"
1450 "                       repertoire maps: %s\n"
1451 "                       locale path    : %s\n"
1452 "%s"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: locale/programs/localedef.c:567
1456 msgid "circular dependencies between locale definitions"
1457 msgstr "ÇøÓò¶¨ÒåÖеÄÑ­»·ÒÐÀµ"
1458
1459 #: locale/programs/localedef.c:573
1460 #, c-format
1461 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
1462 msgstr "ÎÞ·¨ÔÙ´ÎÌí¼ÓÒѾ­¶ÁÈëµÄ¡°%s¡±"
1463
1464 #: locale/programs/locarchive.c:89 locale/programs/locarchive.c:259
1465 msgid "cannot create temporary file"
1466 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÁÙʱÎļþ"
1467
1468 #: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:305
1469 msgid "cannot initialize archive file"
1470 msgstr "ÎÞ·¨³õʼ»¯¹éµµÎļþ"
1471
1472 #: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:312
1473 msgid "cannot resize archive file"
1474 msgstr "ÎÞ·¨¸Ä±ä¹éµµÎļþµÄ´óС"
1475
1476 #: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:321
1477 #: locale/programs/locarchive.c:511
1478 msgid "cannot map archive header"
1479 msgstr "ÎÞ·¨Ó³Éä¹éµµÎļþÍ·"
1480
1481 #: locale/programs/locarchive.c:156
1482 msgid "failed to create new locale archive"
1483 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÐÂÇøÓò¹éµµÎļþ"
1484
1485 #: locale/programs/locarchive.c:168
1486 msgid "cannot change mode of new locale archive"
1487 msgstr "ÎÞ·¨¸Ä±äй鵵ÎļþµÄģʽ"
1488
1489 #: locale/programs/locarchive.c:253
1490 msgid "cannot map locale archive file"
1491 msgstr "ÎÞ·¨Ó³ÉäÇøÓò¹éµµÎļþ"
1492
1493 #: locale/programs/locarchive.c:329
1494 msgid "cannot lock new archive"
1495 msgstr "ÎÞ·¨Ëø¶¨Ð¹鵵Îļþ"
1496
1497 #: locale/programs/locarchive.c:380
1498 msgid "cannot extend locale archive file"
1499 msgstr "ÎÞ·¨À©Õ¹ÇøÓò¹éµµÎļþ"
1500
1501 #: locale/programs/locarchive.c:389
1502 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
1503 msgstr "ÎÞ·¨¸Ä±ä¹ý´óСµÄÇøÓò¹éµµÎļþµÄģʽ"
1504
1505 #: locale/programs/locarchive.c:397
1506 msgid "cannot rename new archive"
1507 msgstr "ÎÞ·¨¸Ä±äй鵵ÎļþµÄÃû³Æ"
1508
1509 #: locale/programs/locarchive.c:450
1510 #, c-format
1511 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
1512 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÇøÓò¹éµµÎļþ¡°%s¡±"
1513
1514 #: locale/programs/locarchive.c:455
1515 #, c-format
1516 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
1517 msgstr "ÎÞ·¨¶ÔÇøÓò¹éµµÎļþ¡°%s¡±½øÐРstat() ²Ù×÷"
1518
1519 #: locale/programs/locarchive.c:474
1520 #, c-format
1521 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
1522 msgstr "ÎÞ·¨Ëø¶¨ÇøÓò¹éµµÎļþ¡°%s¡±"
1523
1524 #: locale/programs/locarchive.c:497
1525 msgid "cannot read archive header"
1526 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈë¹éµµÎļþÍ·"
1527
1528 #: locale/programs/locarchive.c:557
1529 #, c-format
1530 msgid "locale '%s' already exists"
1531 msgstr "ÇøÓò¡°%s¡±ÒÑ´æÔÚ"
1532
1533 #: locale/programs/locarchive.c:788 locale/programs/locarchive.c:803
1534 #: locale/programs/locarchive.c:815 locale/programs/locarchive.c:827
1535 #: locale/programs/locfile.c:343
1536 msgid "cannot add to locale archive"
1537 msgstr "ÎÞ·¨Ìí¼Óµ½ÇøÓò¹éµµÎļþ"
1538
1539 #: locale/programs/locarchive.c:982
1540 #, c-format
1541 msgid "locale alias file `%s' not found"
1542 msgstr "ÕÒ²»µ½ÇøÓò±ðÃûÎļþ¡°%s¡±"
1543
1544 #: locale/programs/locarchive.c:1126
1545 #, c-format
1546 msgid "Adding %s\n"
1547 msgstr "ÕýÔÚÌí¼Ó %s\n"
1548
1549 #: locale/programs/locarchive.c:1132
1550 #, c-format
1551 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
1552 msgstr "ÎÞ·¨¶Ô¡°%s¡±ÔËÐРstat£º%s£ººöÂÔ"
1553
1554 #: locale/programs/locarchive.c:1138
1555 #, c-format
1556 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
1557 msgstr "¡°%s¡±²»ÊÇĿ¼£»ºöÂÔ"
1558
1559 #: locale/programs/locarchive.c:1145
1560 #, c-format
1561 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
1562 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÄ¿Â¼¡°%s¡±£º%s£ººöÂÔ"
1563
1564 #: locale/programs/locarchive.c:1217
1565 #, c-format
1566 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
1567 msgstr "¡°%s¡±ÖеÄÇøÓòÎļþ²»ÍêÕû"
1568
1569 #: locale/programs/locarchive.c:1281
1570 #, c-format
1571 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
1572 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈë¡°%s¡±ÖеÄËùÓÐÎļþ£ººöÂÔ"
1573
1574 #: locale/programs/locarchive.c:1351
1575 #, c-format
1576 msgid "locale \"%s\" not in archive"
1577 msgstr "ÇøÓò¡°%s¡±Ôڹ鵵ÎļþÖÐ"
1578
1579 #: locale/programs/locfile.c:132
1580 #, c-format
1581 msgid "argument to `%s' must be a single character"
1582 msgstr "¡°%s¡±µÄ²ÎÊý±ØÐëÊǵ¥¸ö×Ö·û"
1583
1584 #: locale/programs/locfile.c:251
1585 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
1586 msgstr "Óï·¨´íÎ󣺲»ÔÚÇøÓò¶¨Òå½ÚÖ®ÖÐ"
1587
1588 #: locale/programs/locfile.c:625
1589 #, c-format
1590 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
1591 msgstr "ÎÞ·¨Îª·¶³ë¡°%2$s¡±´ò¿ªÊä³öÎļþ¡°%1$s¡±"
1592
1593 #: locale/programs/locfile.c:649
1594 #, c-format
1595 msgid "failure while writing data for category `%s'"
1596 msgstr "Ϊ·¶³ë¡°%s¡±Ð´ÈëÊý¾Ýʧ°Ü"
1597
1598 #: locale/programs/locfile.c:745
1599 #, c-format
1600 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
1601 msgstr "ÎÞ·¨Îª·¶³ë¡°%2$s¡±´´½¨Êä³öÎļþ¡°%1$s¡±"
1602
1603 #: locale/programs/locfile.h:59
1604 msgid "expect string argument for `copy'"
1605 msgstr "¡°copy¡±ÐèÒª×Ö·û´®²ÎÊý"
1606
1607 #: locale/programs/locfile.h:63
1608 msgid "locale name should consist only of portable characters"
1609 msgstr "ÇøÓòÃû³ÆÓ¦¸Ã½öÓÉ¿ÉÒÆÖ²µÄ×Ö·û×é³É"
1610
1611 #: locale/programs/locfile.h:82
1612 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
1613 msgstr "ʹÓá°copy¡±Ê±²»Ó¦ÔÙʹÓÃÆäËü¹Ø¼ü×Ö"
1614
1615 #: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
1616 #: locale/programs/repertoire.c:296
1617 #, c-format
1618 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: locale/programs/repertoire.c:272
1622 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
1623 msgstr "¼´Î´¸ø³ö <Uxxxx> Ò²Î´¸ø³ö <Uxxxxxxxx>"
1624
1625 #: locale/programs/repertoire.c:332
1626 msgid "cannot safe new repertoire map"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: locale/programs/repertoire.c:343
1630 #, c-format
1631 msgid "repertoire map file `%s' not found"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: locale/programs/repertoire.c:450
1635 #, c-format
1636 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1637 msgstr "<%s> ºÍ <%s> ÊÇÎÞЧµÄ·¶Î§Ãû"
1638
1639 #: locale/programs/repertoire.c:457
1640 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
1641 msgstr "·¶Î§µÄÉÏÏÞ²¢²»Ð¡ÓÚÏÂÏÞ"
1642
1643 #: locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:505 malloc/obstack.c:508
1644 #: posix/getconf.c:1002
1645 msgid "memory exhausted"
1646 msgstr "ÄÚ´æºÄ¾¡"
1647
1648 #: assert/assert-perr.c:57
1649 #, c-format
1650 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
1651 msgstr "%s%s%s£º%u£º%s%sÒâÍâµÄ´íÎó£º%s¡£\n"
1652
1653 #: assert/assert.c:56
1654 #, c-format
1655 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
1656 msgstr "%s%s%s£º%u£º%s%s¶ÏÑÔ¡°%s¡±Ê§°Ü¡£\n"
1657
1658 #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
1659 msgid "cheese"
1660 msgstr "ÄÌÀÒ"
1661
1662 #: intl/tst-gettext2.c:37
1663 msgid "First string for testing."
1664 msgstr "µÚÒ»¸öÓÃÓÚ²âÊÔµÄ×Ö·û´®¡£"
1665
1666 #: intl/tst-gettext2.c:38
1667 msgid "Another string for testing."
1668 msgstr "ÁíÒ»¸ö²âÊÔ×Ö·û´®¡£"
1669
1670 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 nscd/nscd.c:84
1671 msgid "NAME"
1672 msgstr "Ãû³Æ"
1673
1674 #: catgets/gencat.c:112
1675 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
1676 msgstr "´´½¨º¬ÓзûºÅ¶¨ÒåµÄ¸ø¶¨Ãû³ÆµÄ C Í·Îļþ"
1677
1678 #: catgets/gencat.c:114
1679 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1680 msgstr "²»Ê¹ÓÃÏÖÓеķÖÀ࣬ǿÖÆ´´½¨ÐÂÊä³öÎļþ"
1681
1682 #: catgets/gencat.c:115
1683 msgid "Write output to file NAME"
1684 msgstr "½«Êä³öдÈëµ½Ö¸¶¨ÎļþÖÐ"
1685
1686 #: catgets/gencat.c:120
1687 msgid ""
1688 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
1689 "is -, output is written to standard output.\n"
1690 msgstr ""
1691
1692 #: catgets/gencat.c:125
1693 msgid ""
1694 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1695 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
1696 msgstr ""
1697 "-o Êä³öÎļþ [ÊäÈëÎļþ]...\n"
1698 "[Êä³öÎļþ [ÊäÈëÎļþ]...]"
1699
1700 #: catgets/gencat.c:282
1701 msgid "*standard input*"
1702 msgstr "*±ê×¼ÊäÈë*"
1703
1704 #: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
1705 msgid "illegal set number"
1706 msgstr "·Ç·¨µÄ¼¯ºÏ±àºÅ"
1707
1708 #: catgets/gencat.c:444
1709 msgid "duplicate set definition"
1710 msgstr "Öظ´µÄ¼¯ºÏ¶¨Òå"
1711
1712 #: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
1713 msgid "this is the first definition"
1714 msgstr "ÕâÊǵÚÒ»¸ö¶¨Òå"
1715
1716 #: catgets/gencat.c:522
1717 #, c-format
1718 msgid "unknown set `%s'"
1719 msgstr "δ֪¼¯ºÏ¡°%s¡±"
1720
1721 #: catgets/gencat.c:563
1722 msgid "invalid quote character"
1723 msgstr "ÎÞЧµÄÒýÓÃ×Ö·û"
1724
1725 #: catgets/gencat.c:576
1726 #, c-format
1727 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
1728 msgstr "δ֪µÄÖ¸Áî¡°%s¡±£ººöÂÔ´ËÐÐ"
1729
1730 #: catgets/gencat.c:621
1731 msgid "duplicated message number"
1732 msgstr "Öظ´µÄÏûÏ¢±àºÅ"
1733
1734 #: catgets/gencat.c:674
1735 msgid "duplicated message identifier"
1736 msgstr "Öظ´µÄÏûÏ¢±êʶ·û"
1737
1738 #: catgets/gencat.c:731
1739 msgid "invalid character: message ignored"
1740 msgstr "ÎÞЧµÄ×Ö·û£ººöÂÔÏûÏ¢"
1741
1742 #: catgets/gencat.c:774
1743 msgid "invalid line"
1744 msgstr "ÎÞЧµÄÐÐ"
1745
1746 #: catgets/gencat.c:828
1747 msgid "malformed line ignored"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033
1751 #, c-format
1752 msgid "cannot open output file `%s'"
1753 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÊä³öÎļþ¡°%s¡±"
1754
1755 #: catgets/gencat.c:1217
1756 msgid "unterminated message"
1757 msgstr "δÖÕÖ¹µÄÏûÏ¢"
1758
1759 #: catgets/gencat.c:1241
1760 msgid "while opening old catalog file"
1761 msgstr "ÔÚ´ò¿ª¾É·ÖÀàÎļþʱ"
1762
1763 #: catgets/gencat.c:1332
1764 msgid "conversion modules not available"
1765 msgstr "ת»»Ä£¿é²»¿ÉÓÃ"
1766
1767 #: catgets/gencat.c:1358
1768 msgid "cannot determine escape character"
1769 msgstr "ÎÞ·¨È·¶¨×ªÒå×Ö·û"
1770
1771 #: stdlib/../sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
1772 msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
1773 msgstr "makecontext£º²»ÖªµÀ¸ÃÈçºÎ´¦Àí¶àÓÚ 8 ¸ö²ÎÊýµÄÇé¿ö\n"
1774
1775 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12 posix/regcomp.c:133
1776 #: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:787 nis/ypclnt.c:861
1777 msgid "Success"
1778 msgstr "³É¹¦"
1779
1780 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
1781 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
1782 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:17
1783 msgid "Operation not permitted"
1784 msgstr "²»ÔÊÐíµÄ²Ù×÷"
1785
1786 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
1787 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
1788 #. TRANS expected to already exist.
1789 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:28
1790 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
1791 msgid "No such file or directory"
1792 msgstr "ûÓÐÄǸöÎļþ»òĿ¼"
1793
1794 #. TRANS No process matches the specified process ID.
1795 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
1796 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
1797 msgid "No such process"
1798 msgstr "ûÓÐÄǸö½ø³Ì"
1799
1800 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
1801 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
1802 #. TRANS again.
1803 #. TRANS
1804 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
1805 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
1806 #. TRANS Primitives}.
1807 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
1808 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
1809 msgid "Interrupted system call"
1810 msgstr "±»ÖжϵÄϵͳµ÷ÓÃ"
1811
1812 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
1813 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
1814 msgid "Input/output error"
1815 msgstr "ÊäÈë/Êä³ö´íÎó"
1816
1817 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
1818 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
1819 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
1820 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
1821 #. TRANS computer.
1822 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:74
1823 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
1824 msgid "No such device or address"
1825 msgstr "ûÓÐÄǸöÉ豸»òµØÖ·"
1826
1827 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
1828 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
1829 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
1830 #. TRANS GNU system.
1831 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:86
1832 msgid "Argument list too long"
1833 msgstr "²ÎÊýÁбí¹ý³¤"
1834
1835 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1836 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1837 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
1838 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
1839 msgid "Exec format error"
1840 msgstr "¿ÉÖ´ÐÐÎļþ¸ñʽ´íÎó"
1841
1842 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
1843 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
1844 #. TRANS versa).
1845 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:107
1846 msgid "Bad file descriptor"
1847 msgstr "´íÎóµÄÎļþÃèÊö·û"
1848
1849 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
1850 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
1851 #. TRANS to manipulate.
1852 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:118
1853 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
1854 msgid "No child processes"
1855 msgstr "ûÓÐ×Ó½ø³Ì"
1856
1857 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
1858 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
1859 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
1860 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
1861 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:130
1862 msgid "Resource deadlock avoided"
1863 msgstr "ÒѱÜÃâ×ÊÔ´ËÀËø"
1864
1865 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
1866 #. TRANS because its capacity is full.
1867 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
1868 msgid "Cannot allocate memory"
1869 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÅäÄÚ´æ"
1870
1871 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
1872 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:149
1873 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
1874 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:817
1875 msgid "Permission denied"
1876 msgstr "ȨÏÞ²»¹»"
1877
1878 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
1879 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
1880 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
1881 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
1882 msgid "Bad address"
1883 msgstr "´íÎóµÄµØÖ·"
1884
1885 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
1886 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
1887 #. TRANS system in Unix gives this error.
1888 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
1889 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1890 msgid "Block device required"
1891 msgstr "ÐèÒª¿éÉ豸"
1892
1893 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1894 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1895 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1896 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:181
1897 msgid "Device or resource busy"
1898 msgstr "É豸»ò×ÊԴæ"
1899
1900 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1901 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1902 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:191
1903 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
1904 msgid "File exists"
1905 msgstr "ÎļþÒÑ´æÔÚ"
1906
1907 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
1908 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
1909 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
1910 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
1911 msgid "Invalid cross-device link"
1912 msgstr "ÎÞЧµÄ¿çÉ豸Á¬½Ó"
1913
1914 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
1915 #. TRANS particular sort of device.
1916 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:212
1917 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
1918 msgid "No such device"
1919 msgstr "ûÓÐÄǸöÉ豸"
1920
1921 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
1922 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:221
1923 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
1924 msgid "Not a directory"
1925 msgstr "²»ÊÇĿ¼"
1926
1927 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
1928 #. TRANS or create or remove hard links to it.
1929 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:231
1930 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
1931 msgid "Is a directory"
1932 msgstr "ÊÇÒ»¸öĿ¼"
1933
1934 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
1935 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
1936 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
1937 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
1938 msgid "Invalid argument"
1939 msgstr "ÎÞЧµÄ²ÎÊý"
1940
1941 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
1942 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
1943 #. TRANS
1944 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
1945 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
1946 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
1947 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
1948 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:256
1949 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
1950 msgid "Too many open files"
1951 msgstr "´ò¿ªµÄÎļþ¹ý¶à"
1952
1953 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
1954 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
1955 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
1956 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
1957 msgid "Too many open files in system"
1958 msgstr "ϵͳÖдò¿ªµÄÎļþ¹ý¶à"
1959
1960 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
1961 #. TRANS modes on an ordinary file.
1962 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:277
1963 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
1964 msgid "Inappropriate ioctl for device"
1965 msgstr "¶ÔÉ豸²»Êʵ±µÄ ioctl ²Ù×÷"
1966
1967 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
1968 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
1969 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
1970 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
1971 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
1972 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:290
1973 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
1974 msgid "Text file busy"
1975 msgstr "Îı¾Îļþæ"
1976
1977 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
1978 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
1979 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
1980 msgid "File too large"
1981 msgstr "Îļþ¹ý´ó"
1982
1983 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
1984 #. TRANS disk is full.
1985 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:309
1986 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
1987 msgid "No space left on device"
1988 msgstr "É豸ÉÏûÓпռä"
1989
1990 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
1991 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
1992 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
1993 msgid "Illegal seek"
1994 msgstr "·Ç·¨ seek ²Ù×÷"
1995
1996 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
1997 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:327
1998 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
1999 msgid "Read-only file system"
2000 msgstr "Ö»¶ÁÎļþϵͳ"
2001
2002 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
2003 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
2004 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
2005 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
2006 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
2007 msgid "Too many links"
2008 msgstr "¹ý¶àµÄÁ¬½Ó"
2009
2010 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2011 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2012 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
2013 msgid "Numerical argument out of domain"
2014 msgstr "ÊýÖµ²ÎÊý³¬³öÓò"
2015
2016 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2017 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2018 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:371
2019 msgid "Numerical result out of range"
2020 msgstr "ÊýÖµ½á¹û³¬³ö·¶Î§"
2021
2022 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
2023 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
2024 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
2025 #. TRANS
2026 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
2027 #. TRANS
2028 #. TRANS @itemize @bullet
2029 #. TRANS @item
2030 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
2031 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
2032 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
2033 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
2034 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
2035 #. TRANS
2036 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
2037 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
2038 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
2039 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
2040 #. TRANS
2041 #. TRANS @item
2042 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
2043 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
2044 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
2045 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
2046 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
2047 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
2048 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
2049 #. TRANS and return to its command loop.
2050 #. TRANS @end itemize
2051 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
2052 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
2053 msgid "Resource temporarily unavailable"
2054 msgstr "×ÊÔ´ÔÝʱ²»¿ÉÓÃ"
2055
2056 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2057 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2058 #. TRANS
2059 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2060 #. TRANS separate error code.
2061 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:421
2062 msgid "Operation would block"
2063 msgstr "²Ù×÷½«×èÈû"
2064
2065 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2066 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2067 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2068 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2069 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2070 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2071 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2072 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2073 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:437
2074 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2075 msgid "Operation now in progress"
2076 msgstr "²Ù×÷ÏÖÔÚÕýÔÚ½øÐÐ"
2077
2078 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2079 #. TRANS mode selected.
2080 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:447
2081 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2082 msgid "Operation already in progress"
2083 msgstr "²Ù×÷ÒѾ­ÔÚ½øÐÐ"
2084
2085 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
2086 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:456
2087 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
2088 msgid "Socket operation on non-socket"
2089 msgstr "¶Ô·ÇÌ×½Ó×Ö½øÐÐÌ×½Ó×Ö²Ù×÷"
2090
2091 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2092 #. TRANS maximum size.
2093 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:466
2094 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2095 msgid "Message too long"
2096 msgstr "ÏûÏ¢¹ý³¤"
2097
2098 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
2099 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
2100 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
2101 msgid "Protocol wrong type for socket"
2102 msgstr "´íÎóµÄ socket Ð­ÒéÀàÐÍ"
2103
2104 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
2105 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
2106 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:485
2107 msgid "Protocol not available"
2108 msgstr "²»¿ÉÓõÄЭÒé"
2109
2110 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
2111 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
2112 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
2113 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:496
2114 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
2115 msgid "Protocol not supported"
2116 msgstr "²»Ö§³ÖµÄЭÒé"
2117
2118 #. TRANS The socket type is not supported.
2119 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:505
2120 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
2121 msgid "Socket type not supported"
2122 msgstr "²»Ö§³ÖµÄÌ×½Ó×ÖÀàÐÍ"
2123
2124 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2125 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2126 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2127 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2128 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2129 #. TRANS nothing to do for that call.
2130 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
2131 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
2132 msgid "Operation not supported"
2133 msgstr "²»Ö§³ÖµÄ²Ù×÷"
2134
2135 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
2136 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:528
2137 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
2138 msgid "Protocol family not supported"
2139 msgstr "²»Ö§³ÖµÄЭÒé×å"
2140
2141 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
2142 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
2143 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:538
2144 msgid "Address family not supported by protocol"
2145 msgstr "ЭÒé²»Ö§³ÖµÄµØÖ·×å"
2146
2147 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
2148 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
2149 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
2150 msgid "Address already in use"
2151 msgstr "µØÖ·ÒÑÔÚʹÓÃ"
2152
2153 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
2154 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
2155 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
2156 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:558
2157 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
2158 msgid "Cannot assign requested address"
2159 msgstr "ÎÞ·¨Ö¸¶¨±»ÇëÇóµÄµØÖ·"
2160
2161 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2162 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
2163 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
2164 msgid "Network is down"
2165 msgstr "ÍøÂçÒѹرÕ"
2166
2167 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2168 #. TRANS was unreachable.
2169 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
2170 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
2171 msgid "Network is unreachable"
2172 msgstr "ÍøÂç²»¿É´ï"
2173
2174 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2175 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:586
2176 msgid "Network dropped connection on reset"
2177 msgstr "ÖØÖÃʱ¶Ï¿ªÍøÂçÁ¬½Ó"
2178
2179 #. TRANS A network connection was aborted locally.
2180 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:595
2181 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
2182 msgid "Software caused connection abort"
2183 msgstr "ÓÉÈí¼þµ¼ÖµÄÁ¬½Ó¶Ï¿ª"
2184
2185 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
2186 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
2187 #. TRANS protocol violation.
2188 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
2189 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
2190 msgid "Connection reset by peer"
2191 msgstr ""
2192
2193 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2194 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2195 #. TRANS other from network operations.
2196 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:617
2197 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2198 msgid "No buffer space available"
2199 msgstr "ûÓпÉÓõĻº³åÇø¿Õ¼ä"
2200
2201 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
2202 #. TRANS @xref{Connecting}.
2203 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
2204 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
2205 msgid "Transport endpoint is already connected"
2206 msgstr "´«Êä¶ËµãÒÑÁ¬½Ó"
2207
2208 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
2209 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
2210 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
2211 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
2212 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:639
2213 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
2214 msgid "Transport endpoint is not connected"
2215 msgstr "´«Êä¶ËµãÉÐδÁ¬½Ó"
2216
2217 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
2218 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
2219 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
2220 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
2221 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
2222 msgid "Destination address required"
2223 msgstr "ÐèҪĿ±êµØÖ·"
2224
2225 #. TRANS The socket has already been shut down.
2226 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:659
2227 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
2228 msgstr "ÎÞ·¨ÔÚ´«Êä¶Ëµã¹Ø±ÕÒÔºó·¢ËÍ"
2229
2230 #. TRANS ???
2231 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
2232 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
2233 msgid "Too many references: cannot splice"
2234 msgstr "¹ý¶àµÄÒýÓãºÎÞ·¨½ÓºÏ"
2235
2236 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
2237 #. TRANS the timeout period.
2238 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
2239 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
2240 msgid "Connection timed out"
2241 msgstr "Á¬½Ó³¬Ê±"
2242
2243 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
2244 #. TRANS it is not running the requested service).
2245 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
2246 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
2247 msgid "Connection refused"
2248 msgstr "¾Ü¾øÁ¬½Ó"
2249
2250 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
2251 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
2252 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
2253 msgid "Too many levels of symbolic links"
2254 msgstr "·ûºÅÁ¬½ÓµÄ²ãÊý¹ý¶à"
2255
2256 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
2257 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
2258 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
2259 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
2260 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
2261 msgid "File name too long"
2262 msgstr "ÎļþÃû¹ý³¤"
2263
2264 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2265 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
2266 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
2267 msgid "Host is down"
2268 msgstr "Ö÷»ú¹Ø±Õ"
2269
2270 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2271 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:727
2272 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2273 msgid "No route to host"
2274 msgstr "ûÓе½Ö÷»úµÄ·ÓÉ"
2275
2276 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
2277 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
2278 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
2279 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
2280 msgid "Directory not empty"
2281 msgstr "Ŀ¼·Ç¿Õ"
2282
2283 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
2284 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
2285 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
2286 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
2287 msgid "Too many processes"
2288 msgstr "½ø³Ì¹ý¶à"
2289
2290 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
2291 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
2292 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
2293 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
2294 msgid "Too many users"
2295 msgstr "Óû§¹ý¶à"
2296
2297 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
2298 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:767
2299 msgid "Disk quota exceeded"
2300 msgstr "³¬³ö´ÅÅÌÏÞ¶î"
2301
2302 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
2303 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
2304 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
2305 #. TRANS the NFS file system on the local host.
2306 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:779
2307 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
2308 msgid "Stale NFS file handle"
2309 msgstr ""
2310
2311 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2312 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2313 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2314 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2315 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:791
2316 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
2317 msgid "Object is remote"
2318 msgstr "¶ÔÏóÊÇÔ¶³ÌµÄ"
2319
2320 #. TRANS ???
2321 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
2322 msgid "RPC struct is bad"
2323 msgstr "RPC ½á¹¹´íÎó"
2324
2325 #. TRANS ???
2326 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
2327 msgid "RPC version wrong"
2328 msgstr "RPC °æ±¾´íÎó"
2329
2330 #. TRANS ???
2331 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
2332 msgid "RPC program not available"
2333 msgstr "RPC ³ÌÐò²»¿ÉÓÃ"
2334
2335 #. TRANS ???
2336 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:827
2337 msgid "RPC program version wrong"
2338 msgstr "RPC ³ÌÐò°æ±¾´íÎó"
2339
2340 #. TRANS ???
2341 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
2342 msgid "RPC bad procedure for program"
2343 msgstr ""
2344
2345 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
2346 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
2347 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
2348 #. TRANS operating system.
2349 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:848
2350 msgid "No locks available"
2351 msgstr "ûÓпÉÓõÄËø"
2352
2353 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
2354 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
2355 #. TRANS
2356 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
2357 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
2358 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:861
2359 msgid "Inappropriate file type or format"
2360 msgstr "²»Êʵ±µÄÎļþÀàÐÍ»ò¸ñʽ"
2361
2362 #. TRANS ???
2363 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:870
2364 msgid "Authentication error"
2365 msgstr "ÈÏÖ¤´íÎó"
2366
2367 #. TRANS ???
2368 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:879
2369 msgid "Need authenticator"
2370 msgstr "ÐèÒªÈÏÖ¤Æ÷"
2371
2372 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
2373 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
2374 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
2375 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
2376 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
2377 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:892
2378 msgid "Function not implemented"
2379 msgstr "º¯ÊýδʵÏÖ"
2380
2381 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2382 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2383 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2384 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2385 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2386 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2387 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2388 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2389 #. TRANS values.
2390 #. TRANS
2391 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2392 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2393 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:912
2394 msgid "Not supported"
2395 msgstr "²»Ö§³Ö"
2396
2397 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
2398 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
2399 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:922
2400 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
2401 msgstr "ÎÞЧ»ò²»ÍêÕûµÄ¶à×Ö½Ú×Ö·û»ò¿í×Ö·û"
2402
2403 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
2404 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
2405 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
2406 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
2407 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
2408 #. TRANS for information on process groups and these signals.
2409 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:936
2410 msgid "Inappropriate operation for background process"
2411 msgstr "¶Ôºǫ́½ø³ÌµÄ²»Êʵ±²Ù×÷"
2412
2413 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
2414 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
2415 #. TRANS up, before it has connected to the file.
2416 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:947
2417 msgid "Translator died"
2418 msgstr ""
2419
2420 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
2421 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
2422 #. TRANS @c Don't change it.
2423 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:958
2424 msgid "?"
2425 msgstr "£¿"
2426
2427 #. TRANS You did @strong{what}?
2428 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:967
2429 msgid "You really blew it this time"
2430 msgstr ""
2431
2432 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
2433 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:976
2434 msgid "Computer bought the farm"
2435 msgstr ""
2436
2437 #. TRANS This error code has no purpose.
2438 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:985
2439 msgid "Gratuitous error"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:993
2443 msgid "Bad message"
2444 msgstr "´íÎóµÄÏûÏ¢"
2445
2446 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1001
2447 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
2448 msgid "Identifier removed"
2449 msgstr "±êʶ·ûÒÑɾ³ý"
2450
2451 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1009
2452 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
2453 msgid "Multihop attempted"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1017
2457 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2458 msgid "No data available"
2459 msgstr "ûÓпÉÓõÄÊý¾Ý"
2460
2461 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1025
2462 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
2463 msgid "Link has been severed"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1033
2467 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
2468 msgid "No message of desired type"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1041
2472 msgid "Out of streams resources"
2473 msgstr "Á÷×ÊÔ´²»×ã"
2474
2475 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1049
2476 msgid "Device not a stream"
2477 msgstr "É豸²»ÊÇÁ÷"
2478
2479 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1057
2480 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
2481 msgid "Value too large for defined data type"
2482 msgstr "¶ÔÒѶ¨ÒåµÄÊý¾ÝÀàÐÍÀ´ËµÖµ¹ý´ó"
2483
2484 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1065
2485 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
2486 msgid "Protocol error"
2487 msgstr "ЭÒé´íÎó"
2488
2489 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1073
2490 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
2491 msgid "Timer expired"
2492 msgstr "¼ÆʱÆ÷³¬Ê±"
2493
2494 #. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
2495 #. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
2496 #. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
2497 #. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
2498 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1085
2499 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2500 msgid "Operation canceled"
2501 msgstr "²Ù×÷ÒÑÈ¡Ïû"
2502
2503 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1093
2504 msgid "Interrupted system call should be restarted"
2505 msgstr "±»ÖжϵÄϵͳµ÷ÓÃÓ¦¸ÃÖØÐÂÆô¶¯"
2506
2507 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1101
2508 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
2509 msgid "Channel number out of range"
2510 msgstr "ͨµÀ±àºÅ³¬³ö·¶Î§"
2511
2512 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1109
2513 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
2514 msgid "Level 2 not synchronized"
2515 msgstr "¼¶±ð 2 ÉÐδͬ²½"
2516
2517 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1117
2518 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
2519 msgid "Level 3 halted"
2520 msgstr "¼¶±ð 3 ÒѹرÕ"
2521
2522 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1125
2523 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
2524 msgid "Level 3 reset"
2525 msgstr "¼¶±ð 3 ÒÑÖØÖÃ"
2526
2527 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1133
2528 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2529 msgid "Link number out of range"
2530 msgstr "Á¬½ÓÊý³¬³ö·¶Î§"
2531
2532 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1141
2533 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
2534 msgid "Protocol driver not attached"
2535 msgstr "δ¼ÓÔØЭÒéÇý¶¯³ÌÐò"
2536
2537 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1149
2538 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
2539 msgid "No CSI structure available"
2540 msgstr "ûÓпÉÓõĠCSI ½á¹¹"
2541
2542 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1157
2543 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
2544 msgid "Level 2 halted"
2545 msgstr "¼¶±ð 2 ¼º¹Ø±Õ"
2546
2547 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1165
2548 msgid "Invalid exchange"
2549 msgstr "ÎÞЧµÄ½»»»"
2550
2551 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1173
2552 msgid "Invalid request descriptor"
2553 msgstr "ÎÞЧµÄÇëÇóÃèÊö·û"
2554
2555 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1181
2556 msgid "Exchange full"
2557 msgstr "½»»»Âú"
2558
2559 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1189
2560 msgid "No anode"
2561 msgstr "ûÓРanode"
2562
2563 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1197
2564 msgid "Invalid request code"
2565 msgstr "ÎÞЧµÄÇëÇóÂë"
2566
2567 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1205
2568 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
2569 msgid "Invalid slot"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1213
2573 msgid "File locking deadlock error"
2574 msgstr "ÎļþËøËÀËø´íÎó"
2575
2576 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1221
2577 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
2578 msgid "Bad font file format"
2579 msgstr "´íÎóµÄ×ÖÌåÎļþ¸ñʽ"
2580
2581 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1229
2582 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2583 msgid "Machine is not on the network"
2584 msgstr "»úÆ÷²»ÔÚÍøÂçÖÐ"
2585
2586 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1237
2587 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
2588 msgid "Package not installed"
2589 msgstr "°üδ°²×°"
2590
2591 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1245
2592 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
2593 msgid "Advertise error"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1253
2597 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
2598 msgid "Srmount error"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1261
2602 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
2603 msgid "Communication error on send"
2604 msgstr "·¢ËÍʱ³öÏÖͨѶ´íÎó"
2605
2606 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1269
2607 msgid "RFS specific error"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1277
2611 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
2612 msgid "Name not unique on network"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1285
2616 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
2617 msgid "File descriptor in bad state"
2618 msgstr "ÎļþÃèÊö·û´¦ÓÚ´íÎó״̬"
2619
2620 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1293
2621 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
2622 msgid "Remote address changed"
2623 msgstr "Ô¶³ÌµØÖ·ÒѸıä"
2624
2625 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1301
2626 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
2627 msgid "Can not access a needed shared library"
2628 msgstr "ÎÞ·¨·ÃÎʱØÐëµÄ¹²Ïí¿â"
2629
2630 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1309
2631 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
2632 msgid "Accessing a corrupted shared library"
2633 msgstr "ÕýÔÚ·ÃÎÊÒ»¸öÒѻٻµµÄ¹²Ïí¿â"
2634
2635 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1317
2636 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
2637 msgid ".lib section in a.out corrupted"
2638 msgstr "a.out ÖеĠ.lib ½ÚÒѻٻµ"
2639
2640 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1325
2641 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
2642 msgstr "ÊÔͼÓÚ¹ý¶àµÄ¹²Ïí¿âÏàÁ¬½Ó"
2643
2644 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1333
2645 msgid "Cannot exec a shared library directly"
2646 msgstr "ÎÞ·¨Ö±½ÓÖ´Ðй²Ïí¿â"
2647
2648 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1341
2649 msgid "Streams pipe error"
2650 msgstr "Á÷¹ÜµÀ´íÎó"
2651
2652 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1349
2653 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
2654 msgid "Structure needs cleaning"
2655 msgstr "½á¹¹ÐèÒªÇåÀí"
2656
2657 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1357
2658 msgid "Not a XENIX named type file"
2659 msgstr "²»ÊÇ XENIX ÃüÃûµÄÀàÐÍÎļþ"
2660
2661 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1365
2662 msgid "No XENIX semaphores available"
2663 msgstr "ûÓпÉÓõĠXENIX ÐźÅÁ¿"
2664
2665 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1373
2666 msgid "Is a named type file"
2667 msgstr "ÊÇÒ»¸öÓÐÃûÀàÐÍÎļþ"
2668
2669 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1381
2670 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
2671 msgid "Remote I/O error"
2672 msgstr "Ô¶³Ì I/O ´íÎó"
2673
2674 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1389
2675 msgid "No medium found"
2676 msgstr "ÕÒ²»µ½½éÖÊ"
2677
2678 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:1397
2679 msgid "Wrong medium type"
2680 msgstr "´íÎóµÄ½éÖÊÀàÐÍ"
2681
2682 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
2683 msgid "Signal 0"
2684 msgstr "ÐźŠ0"
2685
2686 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
2687 msgid "IOT trap"
2688 msgstr ""
2689
2690 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
2691 msgid "Error 0"
2692 msgstr "´íÎó 0"
2693
2694 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2695 #: nis/nis_error.c:40
2696 msgid "Not owner"
2697 msgstr "²»ÊÇËùÓÐÕß"
2698
2699 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
2700 msgid "I/O error"
2701 msgstr "I/O ´íÎó"
2702
2703 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
2704 msgid "Arg list too long"
2705 msgstr "²ÎÊýÁбí¹ý³¤"
2706
2707 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
2708 msgid "Bad file number"
2709 msgstr "´íÎóµÄÎļþ±àºÅ"
2710
2711 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2712 msgid "Not enough space"
2713 msgstr "¿Õ¼ä²»¹»"
2714
2715 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
2716 msgid "Device busy"
2717 msgstr "É豸æ"
2718
2719 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
2720 msgid "Cross-device link"
2721 msgstr "¿çÉ豸Á¬½Ó"
2722
2723 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
2724 msgid "File table overflow"
2725 msgstr "Îļþ±íÒç³ö"
2726
2727 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
2728 msgid "Argument out of domain"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
2732 msgid "Result too large"
2733 msgstr "½á¹ûÌ«´ó"
2734
2735 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
2736 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
2737 msgstr "̽²âµ½/ÒѱÜÃâËÀËø"
2738
2739 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2740 msgid "No record locks available"
2741 msgstr "ûÓпÉÓõļǼËø"
2742
2743 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
2744 msgid "Disc quota exceeded"
2745 msgstr "³¬³ö´ÅÅÌÏÞ¶î"
2746
2747 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
2748 msgid "Bad exchange descriptor"
2749 msgstr "´íÎóµÄ½»»»ÃèÊö·û"
2750
2751 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
2752 msgid "Bad request descriptor"
2753 msgstr "´íÎóµÄÇëÇóÃèÊö·û"
2754
2755 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
2756 msgid "Message tables full"
2757 msgstr "ÄÚ´æ±íÒÑÂú"
2758
2759 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
2760 msgid "Anode table overflow"
2761 msgstr "Anode ±íÒç³ö"
2762
2763 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
2764 msgid "Bad request code"
2765 msgstr "´íÎóµÄÇëÇóÂë"
2766
2767 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
2768 msgid "File locking deadlock"
2769 msgstr "ÎļþËøËÀËø"
2770
2771 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
2772 msgid "Error 58"
2773 msgstr "´íÎó 58"
2774
2775 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
2776 msgid "Error 59"
2777 msgstr "´íÎó 59"
2778
2779 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
2780 msgid "Not a stream device"
2781 msgstr "²»ÊÇÁ÷É豸"
2782
2783 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
2784 msgid "Out of stream resources"
2785 msgstr "Á÷×ÊÔ´²»×ã"
2786
2787 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
2788 msgid "Error 72"
2789 msgstr "´íÎó 72"
2790
2791 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
2792 msgid "Error 73"
2793 msgstr "´íÎó 73"
2794
2795 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
2796 msgid "Error 75"
2797 msgstr "´íÎó 75"
2798
2799 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
2800 msgid "Error 76"
2801 msgstr "´íÎó 76"
2802
2803 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
2804 msgid "Not a data message"
2805 msgstr "²»ÊÇÊý¾ÝÏûÏ¢"
2806
2807 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
2808 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
2809 msgstr "ÊÔͼÁ¬½ÓµÄ¹²Ïí¿â¸öÊý³¬³öϵͳÏÞÖÆ"
2810
2811 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
2812 msgid "Can not exec a shared library directly"
2813 msgstr "ÎÞ·¨Ö±½ÓÖ´Ðй²Ïí¿â"
2814
2815 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2816 msgid "Illegal byte sequence"
2817 msgstr "·Ç·¨µÄ×Ö½ÚÐò"
2818
2819 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2820 msgid "Operation not applicable"
2821 msgstr "²»¿ÉÓ¦ÓõIJÙ×÷"
2822
2823 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
2824 msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
2825 msgstr "·¾¶±éÀúÖÐÓöµ½µÄ·ûºÅÁ¬½ÓµÄÊýÁ¿³¬¹ýÁË MAXSYMLINKS"
2826
2827 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
2828 msgid "Error 91"
2829 msgstr "´íÎó 91"
2830
2831 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
2832 msgid "Error 92"
2833 msgstr "´íÎó 92"
2834
2835 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
2836 msgid "Option not supported by protocol"
2837 msgstr "ЭÒé²»Ö§³ÖµÄÑ¡Ïî"
2838
2839 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
2840 msgid "Error 100"
2841 msgstr "´íÎó 100"
2842
2843 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
2844 msgid "Error 101"
2845 msgstr "´íÎó 101"
2846
2847 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
2848 msgid "Error 102"
2849 msgstr "´íÎó 102"
2850
2851 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
2852 msgid "Error 103"
2853 msgstr "´íÎó 103"
2854
2855 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
2856 msgid "Error 104"
2857 msgstr "´íÎó 104"
2858
2859 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
2860 msgid "Error 105"
2861 msgstr "´íÎó 105"
2862
2863 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
2864 msgid "Error 106"
2865 msgstr "´íÎó 106"
2866
2867 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
2868 msgid "Error 107"
2869 msgstr "´íÎó 107"
2870
2871 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
2872 msgid "Error 108"
2873 msgstr "´íÎó 108"
2874
2875 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
2876 msgid "Error 109"
2877 msgstr "´íÎó 109"
2878
2879 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
2880 msgid "Error 110"
2881 msgstr "´íÎó 110"
2882
2883 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
2884 msgid "Error 111"
2885 msgstr "´íÎó 111"
2886
2887 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
2888 msgid "Error 112"
2889 msgstr "´íÎó 112"
2890
2891 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
2892 msgid "Error 113"
2893 msgstr "´íÎó 113"
2894
2895 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
2896 msgid "Error 114"
2897 msgstr "´íÎó 114"
2898
2899 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
2900 msgid "Error 115"
2901 msgstr "´íÎó 115"
2902
2903 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
2904 msgid "Error 116"
2905 msgstr "´íÎó 116"
2906
2907 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
2908 msgid "Error 117"
2909 msgstr "´íÎó 117"
2910
2911 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
2912 msgid "Error 118"
2913 msgstr "´íÎó 118"
2914
2915 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
2916 msgid "Error 119"
2917 msgstr "´íÎó 119"
2918
2919 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2920 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2921 msgstr "´«Êä¶Ëµã²»Ö§³ÖµÄ²Ù×÷"
2922
2923 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
2924 msgid "Address family not supported by protocol family"
2925 msgstr "ЭÒé×å²»Ö§³ÖµÄµØÖ·×å"
2926
2927 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2928 msgid "Network dropped connection because of reset"
2929 msgstr "ÒòΪÖØÖöø¶Ï¿ªÍøÂçÁ¬½Ó"
2930
2931 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
2932 msgid "Error 136"
2933 msgstr "´íÎó 136"
2934
2935 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2936 msgid "Not a name file"
2937 msgstr "²»ÊÇÓÐÃûÎļþ"
2938
2939 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
2940 msgid "Not available"
2941 msgstr "²»¿ÉÓÃ"
2942
2943 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2944 msgid "Is a name file"
2945 msgstr "ÊÇÒ»¸öÓÐÃûÎļþ"
2946
2947 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
2948 msgid "Reserved for future use"
2949 msgstr "±£ÁôÓÃÓÚδÀ´"
2950
2951 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
2952 msgid "Error 142"
2953 msgstr "´íÎó 142"
2954
2955 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
2956 msgid "Cannot send after socket shutdown"
2957 msgstr "ÎÞ·¨ÔÚÌ×½Ó×ֹرպó·¢ËÍ"
2958
2959 #: stdio-common/psignal.c:63
2960 #, c-format
2961 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
2962 msgstr "%s%sδ֪µÄÐźŠ%d\n"
2963
2964 #: malloc/mcheck.c:346
2965 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
2966 msgstr "ÄÚ´æ²»Ò»Ö£¬¿âÓдíÎó\n"
2967
2968 #: malloc/mcheck.c:349
2969 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: malloc/mcheck.c:352
2973 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: malloc/mcheck.c:355
2977 msgid "block freed twice\n"
2978 msgstr "¿éÊÍ·ÅÁËÁ½´Î\n"
2979
2980 #: malloc/mcheck.c:358
2981 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: malloc/memusagestat.c:53
2985 msgid "Name output file"
2986 msgstr "ÃûÊä³öÎļþ"
2987
2988 #: malloc/memusagestat.c:54
2989 msgid "Title string used in output graphic"
2990 msgstr "ÓÃÓÚÊä³öͼÐεıêÌâ×Ö·û´®"
2991
2992 #: malloc/memusagestat.c:55
2993 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: malloc/memusagestat.c:57
2997 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: malloc/memusagestat.c:58
3001 msgid "make output graphic VALUE pixel wide"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: malloc/memusagestat.c:59
3005 msgid "make output graphic VALUE pixel high"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: malloc/memusagestat.c:64
3009 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: malloc/memusagestat.c:67
3013 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
3014 msgstr "Êý¾ÝÎļþ [Êä³öÎļþ]"
3015
3016 #: string/strerror.c:43 posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:57
3017 msgid "Unknown error"
3018 msgstr "δ֪µÄ´íÎó"
3019
3020 #: string/strsignal.c:69
3021 #, c-format
3022 msgid "Real-time signal %d"
3023 msgstr "ʵʱÐźŠ%d"
3024
3025 #: string/strsignal.c:73
3026 #, c-format
3027 msgid "Unknown signal %d"
3028 msgstr "δ֪ÐźŠ%d"
3029
3030 #: timezone/zdump.c:175
3031 #, c-format
3032 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
3033 msgstr "%s£ºÓ÷¨Îª %s [ -v ] [ -c cutoff ] ÇøÓòÃû ...\n"
3034
3035 #: timezone/zdump.c:268
3036 msgid "Error writing standard output"
3037 msgstr "дÈë±ê×¼Êä³ö³ö´í"
3038
3039 #: timezone/zic.c:365
3040 #, c-format
3041 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
3042 msgstr "%s£ºÄÚ´æºÄ¾¡£º%s\n"
3043
3044 #: timezone/zic.c:390 misc/error.c:127 misc/error.c:155
3045 msgid "Unknown system error"
3046 msgstr "δ֪µÄϵͳ´íÎó"
3047
3048 #: timezone/zic.c:424
3049 #, c-format
3050 msgid "\"%s\", line %d: %s"
3051 msgstr "¡°%s¡±£¬ÐР%d£º%s"
3052
3053 #: timezone/zic.c:427
3054 #, c-format
3055 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: timezone/zic.c:439
3059 msgid "warning: "
3060 msgstr "¾¯¸æ£º"
3061
3062 #: timezone/zic.c:449
3063 #, c-format
3064 msgid ""
3065 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
3066 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
3067 msgstr ""
3068 "%s£ºÓ÷¨Îª %s [ -s ] [ -v ] [ -l ±¾µØʱ¼ä ] [ -p posix ¹æÔò ] \\\n"
3069 "\t[ -d Ä¿Â¼ ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ ÎļþÃû ... ]\n"
3070
3071 #: timezone/zic.c:491
3072 #, c-format
3073 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
3074 msgstr "%s£º¸ø³öÁ˶à¸ö -d Ñ¡Ïî\n"
3075
3076 #: timezone/zic.c:501
3077 #, c-format
3078 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
3079 msgstr "%s£º¸ø³öÁ˶à¸ö -l Ñ¡Ïî\n"
3080
3081 #: timezone/zic.c:511
3082 #, c-format
3083 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
3084 msgstr "%s£º¸ø³öÁ˶à¸ö -p Ñ¡Ïî\n"
3085
3086 #: timezone/zic.c:521
3087 #, c-format
3088 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
3089 msgstr "%s£º¸ø³öÁ˶à¸ö -y Ñ¡Ïî\n"
3090
3091 #: timezone/zic.c:531
3092 #, c-format
3093 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
3094 msgstr "%s£º¸ø³öÁ˶à¸ö -L Ñ¡Ïî\n"
3095
3096 #: timezone/zic.c:638
3097 #, c-format
3098 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
3099 msgstr "%s£ºÎÞ·¨½â³ýÁ¬½Ó %s£º%s\n"
3100
3101 #: timezone/zic.c:645
3102 msgid "hard link failed, symbolic link used"
3103 msgstr "Ó²Á¬½Óʧ°Ü£¬Ê¹Ó÷ûºÅÁ¬½Ó"
3104
3105 #: timezone/zic.c:653
3106 #, c-format
3107 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
3108 msgstr "%s£ºÎÞ·¨´Ó %s Á¬½Óµ½ %s£º%s\n"
3109
3110 #: timezone/zic.c:751 timezone/zic.c:753
3111 msgid "same rule name in multiple files"
3112 msgstr "¶à¸öÎļþÖеÄÏàͬ¹æÔòÃû"
3113
3114 #: timezone/zic.c:794
3115 msgid "unruly zone"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: timezone/zic.c:801
3119 #, c-format
3120 msgid "%s in ruleless zone"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: timezone/zic.c:822
3124 msgid "standard input"
3125 msgstr "±ê×¼ÊäÈë"
3126
3127 #: timezone/zic.c:827
3128 #, c-format
3129 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
3130 msgstr "%s£ºÎÞ·¨´ò¿ª %s£º%s\n"
3131
3132 #: timezone/zic.c:838
3133 msgid "line too long"
3134 msgstr "Ðйý³¤"
3135
3136 #: timezone/zic.c:858
3137 msgid "input line of unknown type"
3138 msgstr "δ֪ÀàÐ͵ÄÊäÈëÐÐ"
3139
3140 #: timezone/zic.c:874
3141 #, c-format
3142 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: timezone/zic.c:881 timezone/zic.c:1295 timezone/zic.c:1320
3146 #, c-format
3147 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: timezone/zic.c:889
3151 #, c-format
3152 msgid "%s: Error reading %s\n"
3153 msgstr "%s£º¶Á %s ´íÎó\n"
3154
3155 #: timezone/zic.c:896
3156 #, c-format
3157 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
3158 msgstr "%s£º¹Ø±Õ %s ´íÎó£º%s\n"
3159
3160 #: timezone/zic.c:901
3161 msgid "expected continuation line not found"
3162 msgstr "ÕÒ²»µ½Ó¦¸Ã³öÏÖµÄÐøÐÐ"
3163
3164 #: timezone/zic.c:957
3165 msgid "wrong number of fields on Rule line"
3166 msgstr "¹æÔòÐÐÖÐÓòµÄ¸öÊý´íÎó"
3167
3168 #: timezone/zic.c:961
3169 msgid "nameless rule"
3170 msgstr "ÎÞÃû¹æÔò"
3171
3172 #: timezone/zic.c:966
3173 msgid "invalid saved time"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: timezone/zic.c:985
3177 msgid "wrong number of fields on Zone line"
3178 msgstr "ÇøÓòÐÐÖÐÓòµÄ¸öÊý´íÎó"
3179
3180 #: timezone/zic.c:991
3181 #, c-format
3182 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: timezone/zic.c:999
3186 #, c-format
3187 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: timezone/zic.c:1011
3191 #, c-format
3192 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
3193 msgstr "Öظ´µÄÇøÓòÃû %s (Îļþ¡°%s¡±£¬ÐР%d)"
3194
3195 #: timezone/zic.c:1027
3196 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: timezone/zic.c:1067
3200 msgid "invalid UTC offset"
3201 msgstr "ÎÞЧµÄ UTC Æ«ÒÆÁ¿"
3202
3203 #: timezone/zic.c:1070
3204 msgid "invalid abbreviation format"
3205 msgstr "ÎÞЧµÄËõÂÔ¸ñʽ"
3206
3207 #: timezone/zic.c:1096
3208 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: timezone/zic.c:1123
3212 msgid "wrong number of fields on Leap line"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: timezone/zic.c:1132
3216 msgid "invalid leaping year"
3217 msgstr "ÎÞЧµÄÈòÄê"
3218
3219 #: timezone/zic.c:1147 timezone/zic.c:1250
3220 msgid "invalid month name"
3221 msgstr "ÎÞЧµÄÔÂÃû³Æ"
3222
3223 #: timezone/zic.c:1160 timezone/zic.c:1372 timezone/zic.c:1386
3224 msgid "invalid day of month"
3225 msgstr "ÎÞЧµÄÈÕ"
3226
3227 #: timezone/zic.c:1165
3228 msgid "time before zero"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: timezone/zic.c:1173 timezone/zic.c:2049 timezone/zic.c:2068
3232 msgid "time overflow"
3233 msgstr "ʱ¼äÒç³ö"
3234
3235 #: timezone/zic.c:1176 timezone/zic.c:1279
3236 msgid "invalid time of day"
3237 msgstr "ÎÞЧµÄʱ¼ä"
3238
3239 #: timezone/zic.c:1195
3240 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: timezone/zic.c:1199
3244 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: timezone/zic.c:1214
3248 msgid "wrong number of fields on Link line"
3249 msgstr "Á¬½ÓÐÐÖÐÓòµÄ¸öÊý´íÎó"
3250
3251 #: timezone/zic.c:1218
3252 msgid "blank FROM field on Link line"
3253 msgstr "Link ÐÐÖпհ׵ĠFROM Óò"
3254
3255 #: timezone/zic.c:1222
3256 msgid "blank TO field on Link line"
3257 msgstr "Link ÐÐÖпհ׵ĠTO Óò"
3258
3259 #: timezone/zic.c:1299
3260 msgid "invalid starting year"
3261 msgstr "ÎÞЧµÄÆðʼÄê·Ý"
3262
3263 #: timezone/zic.c:1303 timezone/zic.c:1328
3264 msgid "starting year too low to be represented"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: timezone/zic.c:1305 timezone/zic.c:1330
3268 msgid "starting year too high to be represented"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: timezone/zic.c:1324
3272 msgid "invalid ending year"
3273 msgstr "ÎÞЧµÄÖÕÖ¹Äê·Ý"
3274
3275 #: timezone/zic.c:1333
3276 msgid "starting year greater than ending year"
3277 msgstr "ÆðʼÄê·Ý´óÓÚÖÕÖ¹Äê·Ý"
3278
3279 #: timezone/zic.c:1340
3280 msgid "typed single year"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: timezone/zic.c:1377
3284 msgid "invalid weekday name"
3285 msgstr "ÎÞЧµÄÐÇÆÚÃû"
3286
3287 #: timezone/zic.c:1492
3288 #, c-format
3289 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
3290 msgstr "%s£ºÎÞ·¨É¾³ý %s£º%s\n"
3291
3292 #: timezone/zic.c:1502
3293 #, c-format
3294 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
3295 msgstr "%s£ºÎÞ·¨´´½¨ %s£º%s\n"
3296
3297 #: timezone/zic.c:1568
3298 #, c-format
3299 msgid "%s: Error writing %s\n"
3300 msgstr "%s£ºÐ´ %s ´íÎó\n"
3301
3302 #: timezone/zic.c:1758
3303 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: timezone/zic.c:1801
3307 msgid "too many transitions?!"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: timezone/zic.c:1820
3311 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
3312 msgstr "ÄÚ²¿´íÎó - ÒÔ´íÎóµÄ isdst µ÷Óàaddtype"
3313
3314 #: timezone/zic.c:1824
3315 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
3316 msgstr "ÄÚ²¿´íÎó - ÒÔ´íÎóµÄ ttisstd µ÷Óàaddtype"
3317
3318 #: timezone/zic.c:1828
3319 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
3320 msgstr "ÄÚ²¿´íÎó - ÒÔ´íÎóµÄ ttisgmt µ÷Óàaddtype"
3321
3322 #: timezone/zic.c:1847
3323 msgid "too many local time types"
3324 msgstr "¹ý¶àµÄ±¾µØʱ¼äÀàÐÍ"
3325
3326 #: timezone/zic.c:1875
3327 msgid "too many leap seconds"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: timezone/zic.c:1881
3331 msgid "repeated leap second moment"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: timezone/zic.c:1933
3335 msgid "Wild result from command execution"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: timezone/zic.c:1934
3339 #, c-format
3340 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
3341 msgstr "%s£ºÃüÁîΪ¡°%s¡±£¬½á¹ûΪ %d\n"
3342
3343 #: timezone/zic.c:2029
3344 msgid "Odd number of quotation marks"
3345 msgstr "ÆæÊý¸öÒýºÅ"
3346
3347 #: timezone/zic.c:2115
3348 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: timezone/zic.c:2149
3352 msgid "no day in month matches rule"
3353 msgstr ""
3354
3355 #: timezone/zic.c:2172
3356 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
3357 msgstr "¹ý¶à»ò¹ý³¤µÄʱÇøËõд"
3358
3359 #: timezone/zic.c:2213
3360 #, c-format
3361 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
3362 msgstr "%s£ºÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼ %s£º%s\n"
3363
3364 #: timezone/zic.c:2235
3365 #, c-format
3366 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1801
3370 msgid "parameter null or not set"
3371 msgstr "²ÎÊýΪ null »òδÉèÖÃ"
3372
3373 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
3374 msgid "Address family for hostname not supported"
3375 msgstr "²»Ö§³ÖµÄÖ÷»úÃûµØÖ·×å"
3376
3377 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
3378 msgid "Temporary failure in name resolution"
3379 msgstr "ÓòÃû½âÎöÔÝʱʧ°Ü"
3380
3381 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
3382 msgid "Bad value for ai_flags"
3383 msgstr "´íÎóµÄ ai_flags µÄÖµ"
3384
3385 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
3386 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
3387 msgstr "ÓòÃû½âÎöÖгöÏÖ²»¿ÉÐÞ¸´µÄʧ°Ü"
3388
3389 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
3390 msgid "ai_family not supported"
3391 msgstr "²»Ö§³Ö ai_family"
3392
3393 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
3394 msgid "Memory allocation failure"
3395 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅäʧ°Ü"
3396
3397 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
3398 msgid "No address associated with hostname"
3399 msgstr "ûÓÐÓëÖ÷»úÃû¹ØÁªµÄµØÖ·"
3400
3401 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
3402 msgid "Name or service not known"
3403 msgstr "δ֪µÄÃû³Æ»ò·þÎñ"
3404
3405 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3406 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
3410 msgid "ai_socktype not supported"
3411 msgstr "²»Ö§³Ö ai_socktype"
3412
3413 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
3414 msgid "System error"
3415 msgstr "ϵͳ´íÎó"
3416
3417 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:42
3418 msgid "Processing request in progress"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:43
3422 msgid "Request canceled"
3423 msgstr "ÇëÇóÒÑÈ¡Ïû"
3424
3425 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:44
3426 msgid "Request not canceled"
3427 msgstr "ÇëÇóδȡÏû"
3428
3429 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:45
3430 msgid "All requests done"
3431 msgstr "Íê³ÉËùÓÐÇëÇó"
3432
3433 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:46
3434 msgid "Interrupted by a signal"
3435 msgstr "±»ÐźÅÖжÏ"
3436
3437 #: posix/getconf.c:889
3438 #, c-format
3439 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
3440 msgstr "Ó÷¨£º%s [-v ¹æ·¶] ±äÁ¿Ãû [·¾¶Ãû]\n"
3441
3442 #: posix/getconf.c:947
3443 #, c-format
3444 msgid "unknown specification \"%s\""
3445 msgstr "δ֪µÄ¹æ·¶¡°%s¡±"
3446
3447 #: posix/getconf.c:974 posix/getconf.c:990
3448 msgid "undefined"
3449 msgstr "䶨Òå"
3450
3451 #: posix/getconf.c:1012
3452 #, c-format
3453 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3454 msgstr "²»¿Éʶ±ðµÄ±äÁ¿¡°%s¡±"
3455
3456 #: posix/getopt.c:692 posix/getopt.c:704
3457 #, c-format
3458 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
3459 msgstr "%s£ºÑ¡Ïî¡°%s¡±¾ßÓжþÒåÐÔ\n"
3460
3461 #: posix/getopt.c:737 posix/getopt.c:741
3462 #, c-format
3463 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
3464 msgstr "%s£ºÑ¡Ïî¡°--%s¡±²»½ÓÊÜÈκβÎÊý\n"
3465
3466 #: posix/getopt.c:750 posix/getopt.c:755
3467 #, c-format
3468 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
3469 msgstr "%s£ºÑ¡Ïî¡°%c%s¡±²»½ÓÊܲÎÊý\n"
3470
3471 #: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:1093
3472 #: posix/getopt.c:1106
3473 #, c-format
3474 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
3475 msgstr "%s£ºÑ¡Ïî¡°%s¡±ÐèÒªÒ»¸ö²ÎÊý\n"
3476
3477 #: posix/getopt.c:842 posix/getopt.c:845
3478 #, c-format
3479 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
3480 msgstr "%s£ºÎÞ·¨Ê¶±ðµÄÑ¡Ïî¡°--%s¡±\n"
3481
3482 #: posix/getopt.c:853 posix/getopt.c:856
3483 #, c-format
3484 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
3485 msgstr "%s£ºÎÞ·¨Ê¶±ðµÄÑ¡Ïî¡°%c%s¡±\n"
3486
3487 #: posix/getopt.c:903 posix/getopt.c:906
3488 #, c-format
3489 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
3490 msgstr "%s£ºÎÞЧѡÏî -- %c\n"
3491
3492 #: posix/getopt.c:912 posix/getopt.c:915
3493 #, c-format
3494 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
3495 msgstr "%s£ºÎÞЧѡÏî -- %c\n"
3496
3497 #: posix/getopt.c:962 posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:1159
3498 #: posix/getopt.c:1172
3499 #, c-format
3500 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
3501 msgstr "%s£ºÑ¡ÏîÐèÒªÒ»¸ö²ÎÊý -- %c\n"
3502
3503 #: posix/getopt.c:1025 posix/getopt.c:1036
3504 #, c-format
3505 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
3506 msgstr "%s£ºÑ¡Ïî¡°-W %s¡±¾ßÓжþÒåÐÔ\n"
3507
3508 #: posix/getopt.c:1060 posix/getopt.c:1072
3509 #, c-format
3510 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
3511 msgstr "%s£ºÑ¡Ïî¡°-W %s¡±²»½ÓÊܲÎÊý\n"
3512
3513 #: posix/regcomp.c:136
3514 msgid "No match"
3515 msgstr "ûÓÐÆ¥Åä"
3516
3517 #: posix/regcomp.c:139
3518 msgid "Invalid regular expression"
3519 msgstr "ÎÞЧµÄ³£¹æ±í´ïʽ"
3520
3521 #: posix/regcomp.c:142
3522 msgid "Invalid collation character"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: posix/regcomp.c:145
3526 msgid "Invalid character class name"
3527 msgstr "ÎÞЧµÄ×Ö·ûÀàÃû"
3528
3529 #: posix/regcomp.c:148
3530 msgid "Trailing backslash"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: posix/regcomp.c:151
3534 msgid "Invalid back reference"
3535 msgstr "ÎÞЧµÄÏòºóÒýÓÃ"
3536
3537 #: posix/regcomp.c:154
3538 msgid "Unmatched [ or [^"
3539 msgstr " ²»Æ¥ÅäµÄ [ »ò [^"
3540
3541 #: posix/regcomp.c:157
3542 msgid "Unmatched ( or \\("
3543 msgstr "²»Æ¥ÅäµÄ ( »ò \\("
3544
3545 #: posix/regcomp.c:160
3546 msgid "Unmatched \\{"
3547 msgstr "²»Æ¥ÅäµÄ \\{"
3548
3549 #: posix/regcomp.c:163
3550 msgid "Invalid content of \\{\\}"
3551 msgstr "ÎÞЧµÄ \\{\\} µÄÄÚÈÝ"
3552
3553 #: posix/regcomp.c:166
3554 msgid "Invalid range end"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: posix/regcomp.c:169
3558 msgid "Memory exhausted"
3559 msgstr "ÄÚ´æºÄ¾¡"
3560
3561 #: posix/regcomp.c:172
3562 msgid "Invalid preceding regular expression"
3563 msgstr "ÎÞЧµÄÇ°µ¼³£¹æ±í´ïʽ"
3564
3565 #: posix/regcomp.c:175
3566 msgid "Premature end of regular expression"
3567 msgstr "³£¹æ±í´ïʽ·ÇÕý³£½áÊø"
3568
3569 #: posix/regcomp.c:178
3570 msgid "Regular expression too big"
3571 msgstr "³£¹æ±í´ïʽ¹ý´ó"
3572
3573 #: posix/regcomp.c:181
3574 msgid "Unmatched ) or \\)"
3575 msgstr "²»Æ¥ÅäµÄ ) »ò \\)"
3576
3577 #: posix/regcomp.c:615
3578 msgid "No previous regular expression"
3579 msgstr "ûÓÐÇ°Ò»¸ö³£¹æ±í´ïʽ"
3580
3581 #: argp/argp-help.c:213
3582 #, c-format
3583 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
3584 msgstr "%.*s£º²ÎÊý ARGP_HELP_FMT ÐèÒªÒ»¸öÖµ"
3585
3586 #: argp/argp-help.c:222
3587 #, c-format
3588 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
3589 msgstr "%.*s£ºÎ´ÖªµÄ ARGP_HELP_FMT ²ÎÊý"
3590
3591 #: argp/argp-help.c:234
3592 #, c-format
3593 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: argp/argp-help.c:1189
3597 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
3598 msgstr ""
3599
3600 #: argp/argp-help.c:1572
3601 msgid "Usage:"
3602 msgstr "Ó÷¨£º"
3603
3604 #: argp/argp-help.c:1576
3605 msgid "  or: "
3606 msgstr "  »ò£º"
3607
3608 #: argp/argp-help.c:1588
3609 msgid " [OPTION...]"
3610 msgstr " [Ñ¡Ïî...]"
3611
3612 #: argp/argp-help.c:1615
3613 #, c-format
3614 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
3615 msgstr "ÊÔÓá°%s --help¡±»ò¡°%s --usage¡±ÒÔ»ñÈ¡¸ü¶àÐÅÏ¢¡£\n"
3616
3617 #: argp/argp-help.c:1643
3618 #, c-format
3619 msgid "Report bugs to %s.\n"
3620 msgstr "½«´íÎ󱨸æ¸ø %s¡£\n"
3621
3622 #: argp/argp-parse.c:100
3623 msgid "Give this help list"
3624 msgstr "¸ø³ö¸ÃϵͳÇóÖúÁбí"
3625
3626 #: argp/argp-parse.c:101
3627 msgid "Give a short usage message"
3628 msgstr "¸ø³ö¼òÒªµÄÓ÷¨ÐÅÏ¢"
3629
3630 #: argp/argp-parse.c:102
3631 msgid "Set the program name"
3632 msgstr "É趨³ÌÐòÃû"
3633
3634 #: argp/argp-parse.c:104
3635 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
3636 msgstr "¹ÒÆð SECS Ãë (ĬÈÏ 3600)"
3637
3638 #: argp/argp-parse.c:161
3639 msgid "Print program version"
3640 msgstr "´òÓ¡³ÌÐò°æ±¾ºÅ"
3641
3642 #: argp/argp-parse.c:177
3643 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
3644 msgstr "(³ÌÐò´íÎó) ²»ÖªµÀ°æ±¾ºÅ£¡£¿"
3645
3646 #: argp/argp-parse.c:653
3647 #, c-format
3648 msgid "%s: Too many arguments\n"
3649 msgstr "%s£º¹ý¶àµÄÑ¡Ïî\n"
3650
3651 #: argp/argp-parse.c:794
3652 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
3653 msgstr "(³ÌÐò´íÎó) Ñ¡ÏîÓ¦¸Ã¿Éʶ±ð£¡£¿"
3654
3655 #: resolv/herror.c:67
3656 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
3657 msgstr "½âÎöÆ÷´íÎó 0 (ÎÞ´íÎó)"
3658
3659 #: resolv/herror.c:68
3660 msgid "Unknown host"
3661 msgstr "δ֪µÄÖ÷»ú"
3662
3663 #: resolv/herror.c:69
3664 msgid "Host name lookup failure"
3665 msgstr "Ö÷»úÃûËÑË÷ʧ°Ü"
3666
3667 #: resolv/herror.c:70
3668 msgid "Unknown server error"
3669 msgstr "δ֪µÄ·þÎñÆ÷´íÎó"
3670
3671 #: resolv/herror.c:71
3672 msgid "No address associated with name"
3673 msgstr "ûÓÐÓëÃû×Ö¹ØÁªµÄµØÖ·"
3674
3675 #: resolv/herror.c:107
3676 msgid "Resolver internal error"
3677 msgstr "½âÎöÆ÷ÄÚ²¿´íÎó"
3678
3679 #: resolv/herror.c:110
3680 msgid "Unknown resolver error"
3681 msgstr "δ֪µÄ½âÎöÆ÷´íÎó"
3682
3683 #: resolv/res_hconf.c:147
3684 #, c-format
3685 msgid "%s: line %d: expected service, found `%s'\n"
3686 msgstr "%s£ºÐР%d£ºÓ¦Îª service£¬µÃµ½¡°%s¡±\n"
3687
3688 #: resolv/res_hconf.c:165
3689 #, c-format
3690 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d services"
3691 msgstr "%s£ºÐР%d£ºÎÞ·¨Ö¸¶¨¶àÓÚ %d ¸ö·þÎñ"
3692
3693 #: resolv/res_hconf.c:191
3694 #, c-format
3695 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by keyword"
3696 msgstr "%s£ºÐР%d£ºÁбí·Ö¸ô·ûûÓгöÏÖÔڹؼü×ÖÖ®ºó"
3697
3698 #: resolv/res_hconf.c:231
3699 #, c-format
3700 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
3701 msgstr "%s£ºÐР%d£ºÎÞ·¨Ö¸¶¨¶àÓÚ %d ¸ö¹æÕûÓò"
3702
3703 #: resolv/res_hconf.c:256
3704 #, c-format
3705 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
3706 msgstr "%s£ºÐР%d£ºÁбí·Ö¸ô·ûûÓгöÏÖÔÚÓòÖ®ºó"
3707
3708 #: resolv/res_hconf.c:319
3709 #, c-format
3710 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
3711 msgstr "%s£ºÐР%d£ºÓ¦Îª¡°on¡±»ò¡°off¡±£¬µÃµ½¡°%s¡±\n"
3712
3713 #: resolv/res_hconf.c:366
3714 #, c-format
3715 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
3716 msgstr "%s£ºÐР%d£º´íÎóÃüÁî¡°%s¡±\n"
3717
3718 #: resolv/res_hconf.c:395
3719 #, c-format
3720 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: nss/getent.c:51
3724 msgid "database [key ...]"
3725 msgstr "Êý¾Ý¿â [¼ü ...]"
3726
3727 #: nss/getent.c:56
3728 msgid "Service configuration to be used"
3729 msgstr "ҪʹÓõķþÎñÅäÖÃ"
3730
3731 #: nss/getent.c:136 nss/getent.c:308
3732 #, c-format
3733 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
3734 msgstr "%s ²»Ö§³Öö¾Ù\n"
3735
3736 #: nss/getent.c:732
3737 msgid "getent - get entries from administrative database."
3738 msgstr "getent - ÖعÜÀíÊý¾Ý¿â»ñÈ¡ÌõÄ¿¡£"
3739
3740 #: nss/getent.c:733
3741 msgid "Supported databases:"
3742 msgstr "Ö§³ÖµÄÊý¾Ý¿â£º"
3743
3744 #: nss/getent.c:790 nscd/nscd.c:124 nscd/nscd_nischeck.c:64
3745 msgid "wrong number of arguments"
3746 msgstr "²ÎÊý¸öÊý´íÎó"
3747
3748 #: nss/getent.c:800
3749 #, c-format
3750 msgid "Unknown database: %s\n"
3751 msgstr "δ֪µÄÊý¾Ý¿â£º%s\n"
3752
3753 #: debug/pcprofiledump.c:52
3754 msgid "Don't buffer output"
3755 msgstr "²»Òª¶ÔÊä³ö½øÐлº³å"
3756
3757 #: debug/pcprofiledump.c:57
3758 msgid "Dump information generated by PC profiling."
3759 msgstr ""
3760
3761 #: debug/pcprofiledump.c:60
3762 msgid "[FILE]"
3763 msgstr "[Îļþ]"
3764
3765 #: debug/pcprofiledump.c:100
3766 msgid "cannot open input file"
3767 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÊäÈëÎļþ"
3768
3769 #: debug/pcprofiledump.c:106
3770 msgid "cannot read header"
3771 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈëÍ·"
3772
3773 #: debug/pcprofiledump.c:170
3774 msgid "invalid pointer size"
3775 msgstr "ÎÞЧµÄÖ¸Õë´óС"
3776
3777 #: inet/rcmd.c:163 inet/rcmd.c:166
3778 msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
3779 msgstr "rcmd£ºÎÞ·¨·ÖÅäÄÚ´æ\n"
3780
3781 #: inet/rcmd.c:185 inet/rcmd.c:188
3782 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
3783 msgstr "rcmd£ºsocket£ºËùÓж˿ڶ¼ÒÑÔÚʹÓÃÁË\n"
3784
3785 #: inet/rcmd.c:222
3786 #, c-format
3787 msgid "connect to address %s: "
3788 msgstr "Á¬½Óµ½µØÖ· %s£º"
3789
3790 #: inet/rcmd.c:240
3791 #, c-format
3792 msgid "Trying %s...\n"
3793 msgstr "ÕýÔÚ³¢ÊÔ %s...\n"
3794
3795 #: inet/rcmd.c:289
3796 #, c-format
3797 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: inet/rcmd.c:310
3801 #, c-format
3802 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: inet/rcmd.c:313
3806 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: inet/rcmd.c:358
3810 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: inet/rcmd.c:387
3814 #, c-format
3815 msgid "rcmd: %s: short read"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: inet/rcmd.c:549
3819 msgid "lstat failed"
3820 msgstr "lstat ²Ù×÷ʧ°Ü"
3821
3822 #: inet/rcmd.c:551
3823 msgid "not regular file"
3824 msgstr "²»ÊÇÆÕͨÎļþ"
3825
3826 #: inet/rcmd.c:556
3827 msgid "cannot open"
3828 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ª"
3829
3830 #: inet/rcmd.c:558
3831 msgid "fstat failed"
3832 msgstr "fstat Ê§°Ü"
3833
3834 #: inet/rcmd.c:560
3835 msgid "bad owner"
3836 msgstr "´íÎóµÄÓµÓÐÕß"
3837
3838 #: inet/rcmd.c:562
3839 msgid "writeable by other than owner"
3840 msgstr "¿ÉÓɳýËùÓÐÕßÖ®ÍâµÄÈËдÈë"
3841
3842 #: inet/rcmd.c:564
3843 msgid "hard linked somewhere"
3844 msgstr "ij´¦µÄÓ²Á¬½Ó"
3845
3846 #: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
3847 msgid "out of memory"
3848 msgstr "ÄÚ´æ²»×ã"
3849
3850 #: inet/ruserpass.c:184
3851 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
3852 msgstr "´íÎó£º.netrc ¶ÔÆäËüÈËÊǿɶÁµÄ¡£"
3853
3854 #: inet/ruserpass.c:185
3855 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
3856 msgstr "ɾ³ý²»ÄÜÓÉÆäËüÈ˶ÁÈëµÄ¿ÚÁî»ò make Îļþ"
3857
3858 #: inet/ruserpass.c:277
3859 #, c-format
3860 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
3861 msgstr "δ֪µÄ .netrc ¹Ø¼ü×Ö %s"
3862
3863 #: sunrpc/auth_unix.c:115 sunrpc/auth_unix.c:118
3864 msgid "authunix_create: out of memory\n"
3865 msgstr "authunix_create£ºÄÚ´æ²»×ã\n"
3866
3867 #: sunrpc/auth_unix.c:318
3868 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
3872 #, c-format
3873 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
3877 msgid "; why = "
3878 msgstr ""
3879
3880 #: sunrpc/clnt_perr.c:132
3881 #, c-format
3882 msgid "(unknown authentication error - %d)"
3883 msgstr "(δ֪µÄÈÏÖ¤´íÎó - %d)"
3884
3885 #: sunrpc/clnt_perr.c:177
3886 msgid "RPC: Success"
3887 msgstr "RPC£º³É¹¦"
3888
3889 #: sunrpc/clnt_perr.c:180
3890 msgid "RPC: Can't encode arguments"
3891 msgstr "RPC£ºÎÞ·¨¶Ô²ÎÊý½øÐбàÂë"
3892
3893 #: sunrpc/clnt_perr.c:184
3894 msgid "RPC: Can't decode result"
3895 msgstr "RPC£ºÎÞ·¨¶Ô½á¹û½øÐнâÂë"
3896
3897 #: sunrpc/clnt_perr.c:188
3898 msgid "RPC: Unable to send"
3899 msgstr "RPC£ºÎÞ·¨·¢ËÍ"
3900
3901 #: sunrpc/clnt_perr.c:192
3902 msgid "RPC: Unable to receive"
3903 msgstr "RPC£ºÎÞ·¨½ÓÊÕ"
3904
3905 #: sunrpc/clnt_perr.c:196
3906 msgid "RPC: Timed out"
3907 msgstr "RPC£º³¬Ê±"
3908
3909 #: sunrpc/clnt_perr.c:200
3910 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
3911 msgstr "RPC£ºRPC °æ±¾²»¼æÈÝ"
3912
3913 #: sunrpc/clnt_perr.c:204
3914 msgid "RPC: Authentication error"
3915 msgstr "RPC£ºÈÏÖ¤´íÎó"
3916
3917 #: sunrpc/clnt_perr.c:208
3918 msgid "RPC: Program unavailable"
3919 msgstr "RPC£º³ÌÐò²»¿ÉÓÃ"
3920
3921 #: sunrpc/clnt_perr.c:212
3922 msgid "RPC: Program/version mismatch"
3923 msgstr "RPC£º³ÌÐò/°æ±¾²»Æ¥Åä"
3924
3925 #: sunrpc/clnt_perr.c:216
3926 msgid "RPC: Procedure unavailable"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: sunrpc/clnt_perr.c:220
3930 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
3931 msgstr "RPC£º·þÎñÆ÷ÎÞ·¨¶Ô²ÎÊý½øÐнâÂë"
3932
3933 #: sunrpc/clnt_perr.c:224
3934 msgid "RPC: Remote system error"
3935 msgstr "RPC£ºÔ¶³Ìϵͳ´íÎó"
3936
3937 #: sunrpc/clnt_perr.c:228
3938 msgid "RPC: Unknown host"
3939 msgstr "RPC£ºÎ´ÖªÖ÷»ú"
3940
3941 #: sunrpc/clnt_perr.c:232
3942 msgid "RPC: Unknown protocol"
3943 msgstr "RPC£ºÎ´ÖªÐ­Òé"
3944
3945 #: sunrpc/clnt_perr.c:236
3946 msgid "RPC: Port mapper failure"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: sunrpc/clnt_perr.c:240
3950 msgid "RPC: Program not registered"
3951 msgstr "RPC£º³ÌÐòδע²á"
3952
3953 #: sunrpc/clnt_perr.c:244
3954 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
3955 msgstr "RPC£ºÊ§°Ü (δָÃ÷µÄ´íÎó)"
3956
3957 #: sunrpc/clnt_perr.c:285
3958 msgid "RPC: (unknown error code)"
3959 msgstr "RPC£º(δ֪µÄ´íÎóÂë)"
3960
3961 #: sunrpc/clnt_perr.c:357
3962 msgid "Authentication OK"
3963 msgstr "ÈÏÖ¤³É¹¦"
3964
3965 #: sunrpc/clnt_perr.c:360
3966 msgid "Invalid client credential"
3967 msgstr "ÎÞЧµÄ¿Í»§Ö¤Êé"
3968
3969 #: sunrpc/clnt_perr.c:364
3970 msgid "Server rejected credential"
3971 msgstr "·þÎñÆ÷¾Ü¾øÖ¤Êé"
3972
3973 #: sunrpc/clnt_perr.c:368
3974 msgid "Invalid client verifier"
3975 msgstr "ÎÞЧµÄ¿Í»§Ð£Ñé"
3976
3977 #: sunrpc/clnt_perr.c:372
3978 msgid "Server rejected verifier"
3979 msgstr "·þÎñÆ÷¾Ü¾øУÑé"
3980
3981 #: sunrpc/clnt_perr.c:376
3982 msgid "Client credential too weak"
3983 msgstr "¿Í»§Ö¤ÊéÌ«Èõ"
3984
3985 #: sunrpc/clnt_perr.c:380
3986 msgid "Invalid server verifier"
3987 msgstr "ÎÞЧµÄ·þÎñÆ÷УÑé"
3988
3989 #: sunrpc/clnt_perr.c:384
3990 msgid "Failed (