Correct typos.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / zh_TW.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Tung-Han Hsieh <thhsieh@linux.org.tw>, 2000
4 # Yuan-Chung Cheng <platin@ch.ntu.edu.tw>, 2000
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: libc 2.1.90\n"
9 "POT-Creation-Date: 2001-01-21 08:03-0800\n"
10 "PO-Revision-Date: 2000-08-DA HO:MI+DIST\n"
11 "Last-Translator: Tung-Han Hsieh <thhsieh@linux.org.tw>\n"
12 "                 Yuan-Chung Cheng <platin@ch.ntu.edu.tw>\n"
13 "Language-Team: Chinese <zh-l10n@linux.org.tw>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=big5\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: nis/nis_print.c:274
19 msgid "\t\tAccess Rights : "
20 msgstr "\t\t¦s¨úÅv­­ : "
21
22 #: nis/nis_print.c:272
23 msgid "\t\tAttributes    : "
24 msgstr "\t\tÄÝ©Ê     : "
25
26 #: sunrpc/rpc_main.c:1425
27 #, c-format
28 msgid ""
29 "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] "
30 "infile\n"
31 msgstr ""
32 "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] "
33 "infile\n"
34
35 #: sunrpc/rpc_main.c:1427
36 #, c-format
37 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
38 msgstr ""
39 "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
40
41 #: sunrpc/rpc_main.c:1430
42 #, c-format
43 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
44 msgstr "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
45
46 #: sunrpc/rpc_main.c:1429
47 #, c-format
48 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
49 msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
50
51 #: nis/nis_print.c:236
52 msgid "\tAccess rights: "
53 msgstr "\t¦s¨úÅv­­: "
54
55 #: nis/nis_print.c:294
56 #, c-format
57 msgid "\tEntry data of type %s\n"
58 msgstr "\t«¬§O¬° %s ªº¶µ¥Ø¸ê®Æ\n"
59
60 #: nis/nis_print.c:172
61 #, c-format
62 msgid "\tName       : %s\n"
63 msgstr "\t¦WºÙ       : %s\n"
64
65 #: nis/nis_print.c:173
66 msgid "\tPublic Key : "
67 msgstr "\t¤½¦@Æ_°Í : "
68
69 #: nis/nis_print.c:235
70 #, c-format
71 msgid "\tType         : %s\n"
72 msgstr "\t«¬§O         : %s\n"
73
74 #: nis/nis_print.c:202
75 #, c-format
76 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
77 msgstr "\tµ´¹ï¦ì§} (%u)\n"
78
79 #: nis/nis_print.c:270
80 #, c-format
81 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
82 msgstr "\t[%d]\t¦WºÙ          : %s\n"
83
84 #: nis/nis_print.c:297
85 #, c-format
86 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
87 msgstr "\t[%u] - [%u ¦ì¤¸²Õ] "
88
89 #: nscd/nscd_stat.c:154
90 msgid ""
91 "\n"
92 "%s cache:\n"
93 "\n"
94 "%15s  cache is enabled\n"
95 "%15Zd  suggested size\n"
96 "%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
97 "%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
98 "%15ld  cache hits on positive entries\n"
99 "%15ld  cache hits on negative entries\n"
100 "%15ld  cache misses on positive entries\n"
101 "%15ld  cache misses on negative entries\n"
102 "%15ld%% cache hit rate\n"
103 "%15s  check /etc/%s for changes\n"
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "%s §Ö¨ú:\n"
107 "\n"
108 "%15s  §Ö¨ú¬O¶}±Òªº\n"
109 "%15Zd  §Æ±æªº¤j¤p\n"
110 "%15ld  ¥¿¶µ¥Øªº¦s¦b®É¶¡ (¬í)\n"
111 "%15ld  ­t¶µ¥Øªº¦s¦b®É¶¡ (¬í)\n"
112 "%15ld  ¥¿¶µ¥Ø¤¤§ä¨ì§Ö¨ú¼Æ\n"
113 "%15ld  ­t¶µ¥Ø¤¤§ä¨ì§Ö¨ú¼Æ\n"
114 "%15ld  ¥¿¶µ¥Ø¤¤¿òº|ªº§Ö¨ú¼Æ\n"
115 "%15ld  ­t¶µ¥Ø¤¤¿òº|ªº§Ö¨ú¼Æ\n"
116 "%15ld%% §Ö¨ú§ä¨ìªº¤ñ¨Ò\n"
117 "%15s  Àˬd /etc/%s ªº§ïÅÜ\n"
118
119 #: nis/nis_print.c:252
120 msgid ""
121 "\n"
122 "Group Members :\n"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "¸s²Õªº¦¨­û :\n"
126
127 #: nis/nis_print.c:323
128 msgid ""
129 "\n"
130 "Time to Live  : "
131 msgstr ""
132 "\n"
133 "¦s¦bªº®É¶¡ : "
134
135 #: sunrpc/rpcinfo.c:679
136 msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
137 msgstr "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
138
139 #: sunrpc/rpcinfo.c:680
140 msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
141 msgstr "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
142
143 #: sunrpc/rpcinfo.c:678
144 msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
145 msgstr "       rpcinfo -p [ host ]\n"
146
147 #: sunrpc/rpcinfo.c:676
148 msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
149 msgstr "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
150
151 #: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
152 msgid "      no"
153 msgstr "      ¤£"
154
155 #: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
156 msgid "     yes"
157 msgstr "      ¬O"
158
159 #: nis/nis_print.c:349
160 #, c-format
161 msgid "    Data Length = %u\n"
162 msgstr "    ¸ê®Æªø«× = %u\n"
163
164 #: nis/nis_print_group_entry.c:123
165 msgid "    Explicit members:\n"
166 msgstr "    ©ú½Tªº¦¨­û:\n"
167
168 #: nis/nis_print_group_entry.c:147 nis/nis_print_group_entry.c:163
169 msgid "    Explicit nonmembers:\n"
170 msgstr "    ©ú½Tªº«D¦¨­û:\n"
171
172 #: nis/nis_print_group_entry.c:131
173 msgid "    Implicit members:\n"
174 msgstr "    ¤£©ú½Tªº¦¨­û:\n"
175
176 #: nis/nis_print_group_entry.c:155
177 msgid "    Implicit nonmembers:\n"
178 msgstr "    ¤£©ú½Tªº«D¦¨­û:\n"
179
180 #: nis/nis_print_group_entry.c:128
181 msgid "    No explicit members\n"
182 msgstr "    ¨S¦³©ú½Tªº¦¨­û\n"
183
184 #: nis/nis_print_group_entry.c:152
185 msgid "    No explicit nonmembers\n"
186 msgstr "    ¨S¦³©ú½Tªº«D¦¨­û\n"
187
188 #: nis/nis_print_group_entry.c:136
189 msgid "    No implicit members\n"
190 msgstr "    ¨S¦³¤£©ú½Tªº¦¨­û\n"
191
192 #: nis/nis_print_group_entry.c:160
193 msgid "    No implicit nonmembers\n"
194 msgstr "    ¨S¦³¤£©ú½Tªº«D¦¨­û\n"
195
196 #: nis/nis_print_group_entry.c:144
197 msgid "    No recursive members\n"
198 msgstr "    ¨S¦³»¼°jªº¦¨­û\n"
199
200 #: nis/nis_print_group_entry.c:168
201 msgid "    No recursive nonmembers\n"
202 msgstr "    ¨S¦³»¼°jªº«D¦¨­û\n"
203
204 #: nis/nis_print_group_entry.c:139
205 msgid "    Recursive members:\n"
206 msgstr "    »¼°jªº¦¨­û:\n"
207
208 #: sunrpc/rpcinfo.c:574
209 msgid "   program vers proto   port\n"
210 msgstr "   µ{¦¡±Ä¥Îªº¨ó©w³s±µªú\n"
211
212 #: argp/argp-help.c:1572
213 msgid "  or: "
214 msgstr "  ©ÎªÌ: "
215
216 #: elf/ldconfig.c:448
217 msgid " (SKIPPED)\n"
218 msgstr " (©¿²¤)\n"
219
220 #: elf/ldconfig.c:446
221 msgid " (changed)\n"
222 msgstr " (¤w§ïÅÜ)\n"
223
224 #: timezone/zic.c:421
225 #, c-format
226 msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
227 msgstr " (³W«h¨Ó¦Û \"%s\", ²Ä %d ¦æ)"
228
229 #: argp/argp-help.c:1584
230 msgid " [OPTION...]"
231 msgstr " [°Ñ¼Æ...]"
232
233 #: timezone/zic.c:418
234 #, c-format
235 msgid "\"%s\", line %d: %s"
236 msgstr "\"%s\", ²Ä %d ¦æ: %s"
237
238 #: timezone/zic.c:983
239 #, c-format
240 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
241 msgstr "\"°Ï¬q %s\" ¦æ©M -l ¿ï¶µ¬O¤¬¥¸ªº"
242
243 #: timezone/zic.c:991
244 #, c-format
245 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
246 msgstr "\"°Ï¬q %s\" ¦æ©M -p ¿ï¶µ¬O¤¬¥¸ªº"
247
248 #: sunrpc/rpc_main.c:1410
249 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
250 msgstr "\"infile\" ¬O¼Ëª©²£¥ÍºX¼Ð©Ò»Ýªº\n"
251
252 #: argp/argp-help.c:209
253 #, c-format
254 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
255 msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT °Ñ¼Æ»Ý­n¤@­Ó­È"
256
257 #: argp/argp-help.c:218
258 #, c-format
259 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
260 msgstr "%.*s: ¥¼ª¾ªº ARGP_HELP_FMT °Ñ¼Æ"
261
262 #: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593
263 #: locale/programs/ld-collate.c:3719 locale/programs/ld-ctype.c:2110
264 #: locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
265 #: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326
266 #: locale/programs/ld-monetary.c:934 locale/programs/ld-name.c:300
267 #: locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
268 #: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
269 #, c-format
270 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
271 msgstr "%1$s: ©w¸q¨Ã¨S¦³¥H `END %1$s' °µ¬°µ²§ô"
272
273 #: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
274 #, c-format
275 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
276 msgstr "%d ¨ç¦¡®w¦b§Ö¨ú `%s' ¤¤§ä¨ì\n"
277
278 #: timezone/zic.c:793
279 #, c-format
280 msgid "%s in ruleless zone"
281 msgstr "%s ¦b¨S¦³³W«hªº°Ï¬q"
282
283 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
284 #, c-format
285 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
286 msgstr "%s ¬O¤@­Ó 32 ¦ì¤¸ªº ELF ÀɮסC\n"
287
288 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
289 #, c-format
290 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
291 msgstr "%s ¬O¤@­Ó 64 ¦ì¤¸ªº ELF ÀɮסC\n"
292
293 #: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
294 #, c-format
295 msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
296 msgstr "%s ¬Oµ¹¥¼ª¾ªº¾÷¾¹ %d¡C\n"
297
298 #: elf/ldconfig.c:329
299 #, c-format
300 msgid "%s is not a known library type"
301 msgstr "%s ¤£¬O¤@­Ó¤wª¾ªº¨ç¦¡®w«¬ºA"
302
303 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
304 #, c-format
305 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
306 msgstr "%s ¤£¬O¤@­Ó¦@¥Î¥ØªºÀÉ («¬ºA: %d)¡C\n"
307
308 #: elf/ldconfig.c:415
309 #, c-format
310 msgid "%s is not a symbolic link\n"
311 msgstr "%s ¤£¬O¤@­Ó²Å¸¹³s±µÀÉ\n"
312
313 #: elf/readlib.c:157
314 #, c-format
315 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
316 msgstr "%s ¤£¬O¤@­Ó ELF ÀÉ - ¨ä¶}ÀYªºÅ]¼Æ¦ì¤¸²Õ¬O¿ùªº¡C\n"
317
318 #: assert/assert.c:52
319 #, c-format
320 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
321 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' ¥¢±Ñ¡C\n"
322
323 #: assert/assert-perr.c:54
324 #, c-format
325 msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
326 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sµLªk¹w®Æªº¿ù»~: %s¡C\n"
327
328 #: stdio-common/psignal.c:48
329 #, c-format
330 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
331 msgstr "%s%s¥¼ª¾ªº°T¸¹ %d\n"
332
333 #: timezone/zic.c:2228
334 #, c-format
335 msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
336 msgstr "%s: %d µLªk¥¿½T¦a©µ®i°T¸¹\n"
337
338 #: locale/programs/charmap.c:326
339 #, c-format
340 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
341 msgstr "%s: <mb_cur_max> ¥²¶·¤j©ó <mb_cur_min>\n"
342
343 #: sunrpc/rpc_main.c:423
344 #, c-format
345 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
346 msgstr "%s: C «e¸m³B²z¾¹¥¢®Ä¡A¨äµ²§ô½X¬° %d\n"
347
348 #: sunrpc/rpc_main.c:420
349 #, c-format
350 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
351 msgstr "%s: C «e¸m³B²z¾¹¥¢®Ä¡A¨ä°T¸¹­È¬° %d\n"
352
353 #: timezone/zic.c:1494
354 #, c-format
355 msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
356 msgstr "%s: µLªk²£¥Í %s: %s\n"
357
358 #: timezone/zic.c:2206
359 #, c-format
360 msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
361 msgstr "%s: µLªk«Ø¥ß¥Ø¿ý %s: %s\n"
362
363 #: timezone/zic.c:645
364 #, c-format
365 msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
366 msgstr "%s: µLªk±q %s ³sµ²¨ì %s: %s\n"
367
368 #: timezone/zic.c:819
369 #, c-format
370 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
371 msgstr "%s: µLªk¶}±Ò %s: %s\n"
372
373 #: timezone/zic.c:1484
374 #, c-format
375 msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
376 msgstr "%s: µLªk²¾°£ %s: %s\n"
377
378 #: timezone/zic.c:630
379 #, c-format
380 msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
381 msgstr "%s: µLªk¨ú®ø³sµ² %s: %s\n"
382
383 #: timezone/zic.c:888
384 #, c-format
385 msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
386 msgstr "%s: Ãö³¬¿ù»~ %s: %s\n"
387
388 #: timezone/zic.c:881
389 #, c-format
390 msgid "%s: Error reading %s\n"
391 msgstr "%s: Åª¨ú¿ù»~ %s\n"
392
393 #: timezone/zdump.c:267
394 #, c-format
395 msgid "%s: Error writing "
396 msgstr "%s: ¼g¤J¿ù»~ "
397
398 #: timezone/zic.c:1560
399 #, c-format
400 msgid "%s: Error writing %s\n"
401 msgstr "%s: ¼g¤J¿ù»~ %s\n"
402
403 #: timezone/zic.c:866
404 #, c-format
405 msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
406 msgstr "%s: ¶|®É³]©w¦æ (leap line) ¥X²{¦b¤£§t¶|¬íªº³]©wÀÉ %s ¤¤\n"
407
408 #: timezone/zic.c:359
409 #, c-format
410 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
411 msgstr "%s: °O¾ÐÅé¤w¥Î§¹: %s\n"
412
413 #: timezone/zic.c:525
414 #, c-format
415 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
416 msgstr "%s: ±z¨Ï¥Î¤F¶W¹L¤@­Ó -L ¿ï¶µ\n"
417
418 #: timezone/zic.c:485
419 #, c-format
420 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
421 msgstr "%s: ±z¨Ï¥Î¤F¶W¹L¤@­Ó -d ¿ï¶µ\n"
422
423 #: timezone/zic.c:495
424 #, c-format
425 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
426 msgstr "%s: ±z¨Ï¥Î¤F¶W¹L¤@­Ó -l ¿ï¶µ\n"
427
428 #: timezone/zic.c:505
429 #, c-format
430 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
431 msgstr "%s: ±z¨Ï¥Î¤F¶W¹L¤@­Ó -p ¿ï¶µ\n"
432
433 #: timezone/zic.c:515
434 #, c-format
435 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
436 msgstr "%s: ±z¨Ï¥Î¤F¶W¹L¤@­Ó -y ¿ï¶µ\n"
437
438 #: argp/argp-parse.c:646
439 #, c-format
440 msgid "%s: Too many arguments\n"
441 msgstr "%s: ¤Ó¦hªº¤Þ¼Æ\n"
442
443 #: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483
444 #: locale/programs/ld-collate.c:499
445 #, c-format
446 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
447 msgstr "%s: `%s' ¤£¥u¤@¦¸¦a¦bÅv­« %d ¤¤³Q´£¨ì"
448
449 #: locale/programs/ld-collate.c:1323
450 #, c-format
451 msgid "%s: `%s' must be a character"
452 msgstr "%s: `%s' ¥²¶·¬O¤@­Ó¦r¤¸"
453
454 #: locale/programs/ld-address.c:248 locale/programs/ld-address.c:276
455 #: locale/programs/ld-address.c:309 locale/programs/ld-address.c:321
456 #, c-format
457 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
458 msgstr "%s: `%s' ­È»P `%s' ­È¤£²Å¦X"
459
460 #: locale/programs/ld-monetary.c:835 locale/programs/ld-numeric.c:313
461 #, c-format
462 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
463 msgstr "%s: `-1' ¦b `%s' Äæ¦ì¤¤¥²¶·¬O³Ì«á¤@­Ó¶µ¥Ø"
464
465 #: locale/programs/ld-collate.c:447 locale/programs/ld-collate.c:473
466 #, c-format
467 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
468 msgstr "%s: `forward' ¥H¤Î `backward' ©¼¦¹¤¬¬Û±Æ¥¸"
469
470 #: locale/programs/ld-collate.c:1515
471 #, c-format
472 msgid ""
473 "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
474 msgstr "%s: `position' ¥²¶·¦b©Ò¦³°Ï¶ô¸Ì¯S©wªºµ¥¯Å¤¤¨Ï¥Î¡A§_«h¤£¯à¨Ï¥Î"
475
476 #: locale/programs/ld-ctype.c:2635 locale/programs/ld-ctype.c:2775
477 #, c-format
478 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
479 msgstr "%s: `translit_start' ¤p¸`¨Ã¨S¦³¥H `translit_end' °µ¬°µ²§ô"
480
481 #: locale/programs/ld-collate.c:1123
482 #, c-format
483 msgid ""
484 "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of "
485 "the last character"
486 msgstr "%s: ²Ä¤@­Ó¦r¤¸§Ç¦Cªº¦ì¤¸²Õ§Ç¦C¨Ã¨S¦³§C©ó³Ì«á¤@­Ó¦r¤¸ªº¦ì¤¸²Õ§Ç¦C"
487
488 #: locale/programs/ld-collate.c:1081
489 #, c-format
490 msgid ""
491 "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
492 msgstr "%s: ²Ä¤@­Ó»P³Ì«á¤@­Ó¦r¤¸ªº¦ì¤¸²Õ§Ç¦C¥²¶·¦³¬Û¦Pªºªø«×"
493
494 #: locale/programs/ld-collate.c:3642
495 #, c-format
496 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
497 msgstr "%s: µLªk¥Î `%s' °µ¬°¬Ù²¤°Ï¬qªºµ²§À"
498
499 #: locale/programs/ld-collate.c:3308
500 #, c-format
501 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
502 msgstr "%s: µLªk­«·s±Æ¦C¦b %.*s ¤§«á: ¥¼ª¾ªº²Å¸¹"
503
504 #: locale/programs/ld-ctype.c:2910 locale/programs/ld-ctype.c:2994
505 #: locale/programs/ld-ctype.c:3014 locale/programs/ld-ctype.c:3035
506 #: locale/programs/ld-ctype.c:3056 locale/programs/ld-ctype.c:3077
507 #: locale/programs/ld-ctype.c:3098 locale/programs/ld-ctype.c:3138
508 #: locale/programs/ld-ctype.c:3159 locale/programs/ld-ctype.c:3226
509 #, c-format
510 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
511 msgstr "%s: ¦r¶°¹ï·Óªí¤¤ªº¦r¤¸ `%s' µLªkªí¥Ü¬°³æ¤@¦ì¤¸²Õ"
512
513 #: locale/programs/ld-ctype.c:3270 locale/programs/ld-ctype.c:3295
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
517 msgstr "%s: °µ¬°¹w³]­È©Ò»Ýªº¦r¤¸ `%s' µLªkªí¥Ü¬°³æ¤@¦ì¤¸²Õ"
518
519 #: locale/programs/ld-ctype.c:2905
520 #, c-format
521 msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
522 msgstr "%s: ¦r¤¸ `%s' ¦b¦r¶°¹ï·Óªí¤¤¨S¦³©w¸q¡A¦ý¥¦¬O¥²»Ýªº¹w³]­È"
523
524 #: locale/programs/ld-ctype.c:2989 locale/programs/ld-ctype.c:3009
525 #: locale/programs/ld-ctype.c:3051 locale/programs/ld-ctype.c:3072
526 #: locale/programs/ld-ctype.c:3093 locale/programs/ld-ctype.c:3133
527 #: locale/programs/ld-ctype.c:3154 locale/programs/ld-ctype.c:3221
528 #: locale/programs/ld-ctype.c:3263 locale/programs/ld-ctype.c:3288
529 #, c-format
530 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
531 msgstr "%s: ¦r¤¸ `%s' ¨S¦³©w¸q¡A¦ý¥¦¬O¥²»Ýªº¹w³]­È"
532
533 #: timezone/zic.c:1927
534 #, c-format
535 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
536 msgstr "%s: ¿é¤J©R¥O¬° '%s', µ²ªG¬° %d\n"
537
538 #: locale/programs/ld-time.c:225
539 #, c-format
540 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
541 msgstr "%s: ¦b `era' Äæ¦ìªº¦r¦ê %Zd ¤¤¡A¤è¦VºX¼Ð¬J¤£¬O '+' ¤]¤£¬O '-'"
542
543 #: locale/programs/ld-time.c:237
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
547 msgstr "%s: ¦b `era' Äæ¦ìªº¦r¦ê %Zd ¤¤¡A¤è¦VºX¼Ð¤£¬O¤@­Ó³æ¤@¦r¤¸"
548
549 #: locale/programs/ld-ctype.c:2727
550 #, c-format
551 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
552 msgstr "%s: ­«½Æªº `default_missing' ©w¸q"
553
554 #: locale/programs/ld-identification.c:423
555 #, c-format
556 msgid "%s: duplicate category version definition"
557 msgstr "%s: ­«½ÆªºÃþ§Oª©¥»©w¸q"
558
559 #: locale/programs/ld-collate.c:2711
560 #, c-format
561 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
562 msgstr "%s: ­«½Æªº `%s' °Ï¶ô«Å§i"
563
564 #: locale/programs/ld-collate.c:2675
565 #, c-format
566 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
567 msgstr "%s: ­«½Æªº©w¸q `%s'"
568
569 #: locale/programs/ld-collate.c:3691
570 #, c-format
571 msgid "%s: empty category description not allowed"
572 msgstr "%s: ªÅ¥ÕªºÃþ§O´y­z¬O¤£¤¹³\ªº"
573
574 #: locale/programs/ld-collate.c:755
575 #, c-format
576 msgid "%s: empty weight string not allowed"
577 msgstr "%s: ªÅ¥ÕªºÅv­«¦r¦ê¬O¤£¤¹³\ªº"
578
579 #: locale/programs/charmap.c:831
580 #, c-format
581 msgid "%s: error in state machine"
582 msgstr "%s: ª¬ºA¾÷¿ù»~"
583
584 #: locale/programs/ld-ctype.c:2483
585 #, c-format
586 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
587 msgstr "%s: `%s' Äæ¦ì¤£¥u¤@¦¸¦a«Å§i"
588
589 #: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650
590 #: locale/programs/ld-ctype.c:1756 locale/programs/ld-ctype.c:2346
591 #: locale/programs/ld-ctype.c:3329
592 #, c-format
593 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
594 msgstr "%s: `%s' Äæ¦ì¨S¦³ºë½T¥]§t¤Q­Ó¶µ¥Ø"
595
596 #: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205
597 #: locale/programs/ld-address.c:230 locale/programs/ld-address.c:259
598 #: locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
599 #, c-format
600 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
601 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ¤£¥i¥HªÅ¥Õ"
602
603 #: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197
604 #: locale/programs/ld-address.c:224 locale/programs/ld-address.c:284
605 #: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
606 #: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244
607 #: locale/programs/ld-monetary.c:260 locale/programs/ld-name.c:104
608 #: locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
609 #: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109
610 #: locale/programs/ld-telephone.c:105
611 #, c-format
612 msgid "%s: field `%s' not defined"
613 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ¨S¦³©w¸q"
614
615 #: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
616 #, c-format
617 msgid "%s: field `%s' undefined"
618 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ¨S¦³©w¸q"
619
620 #: locale/programs/ld-time.c:258
621 #, c-format
622 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
623 msgstr "%s: µL¥Îªº¸ê®Æ¡A¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤¥½§Àªº¦ì²¾­È"
624
625 #: locale/programs/ld-time.c:318
626 #, c-format
627 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
628 msgstr "%s: µL¥Îªº¸ê®Æ¡A¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤¥½§Àªº°_©l¤é´Á"
629
630 #: locale/programs/ld-time.c:395
631 #, c-format
632 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
633 msgstr "%s: µL¥Îªº¸ê®Æ¡A¦b `era' °Ï°ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤¥½§Àªºµ²§ô¤é´Á"
634
635 #: posix/getopt.c:795
636 #, c-format
637 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
638 msgstr "%s: ¤£¦Xªkªº¿ï¶µ -- %c\n"
639
640 #: locale/programs/ld-address.c:573 locale/programs/ld-collate.c:3717
641 #: locale/programs/ld-ctype.c:2844 locale/programs/ld-identification.c:437
642 #: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:324
643 #: locale/programs/ld-monetary.c:932 locale/programs/ld-name.c:298
644 #: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:231
645 #: locale/programs/ld-telephone.c:306 locale/programs/ld-time.c:1170
646 #, c-format
647 msgid "%s: incomplete `END' line"
648 msgstr "%s: ¤£§¹¾ãªº `END' ¦æ"
649
650 #: locale/programs/ld-address.c:166
651 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
652 msgstr "%s: ¤£¾A¥Îªº¸õ²æ§Ç¦C `%%%c', ¦bÄæ¦ì `%s' ¤¤"
653
654 #: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126
655 #: locale/programs/ld-telephone.c:150
656 #, c-format
657 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
658 msgstr "%s: ¦bÄæ¦ì `%s' ¤¤ªº¸õ²æ§Ç¦C¤£¾A¥Î"
659
660 #: locale/programs/ld-time.c:250
661 #, c-format
662 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
663 msgstr "%s: ¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤ªº¦ì²¾¼Æ¦r¤£¾A¥Î"
664
665 #: locale/programs/ld-collate.c:3143
666 #, c-format
667 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
668 msgstr "%s: ¤£¾A¥Îªº±Æ§Ç³W«h¼Æ¥Ø"
669
670 #: posix/getopt.c:798
671 #, c-format
672 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
673 msgstr "%s: ¤£¾A¥Îªº¿ï¶µ -- %c\n"
674
675 #: locale/programs/ld-time.c:309
676 #, c-format
677 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
678 msgstr "%s: ¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤ªº°_©l¤é´Á¤£¾A¥Î"
679
680 #: locale/programs/ld-time.c:386
681 #, c-format
682 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
683 msgstr "%s: ¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤ªºµ²§ô¤é´Á¤£¾A¥Î"
684
685 #: locale/programs/ld-measurement.c:112
686 #, c-format
687 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
688 msgstr "%s: ¦bÄæ¦ì `%s' ¤¤ªº­È¤£¾A¥Î"
689
690 #: locale/programs/ld-address.c:242 locale/programs/ld-address.c:270
691 #, c-format
692 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
693 msgstr "%s: »y¨¥ÁY¼g `%s' ¨S¦³©w¸q"
694
695 #: locale/programs/ld-collate.c:3223 locale/programs/ld-collate.c:3346
696 #: locale/programs/ld-collate.c:3695
697 #, c-format
698 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
699 msgstr "%s: ¯Ê¤Ö `order_end' ÃöÁä¦r"
700
701 #: locale/programs/ld-collate.c:3360 locale/programs/ld-collate.c:3707
702 #, c-format
703 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
704 msgstr "%s: ¯Ê¤Ö `reorder-end' ÃöÁä¦r"
705
706 #: locale/programs/ld-collate.c:3710
707 #, c-format
708 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
709 msgstr "%s: ¯Ê¤Ö `reorder-sections-end' ÃöÁä¦r"
710
711 #: locale/programs/ld-time.c:435
712 #, c-format
713 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
714 msgstr "%s: ¯Ê¤Ö era ®æ¦¡¡A¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤"
715
716 #: locale/programs/ld-time.c:423
717 #, c-format
718 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
719 msgstr "%s: ¯Ê¤Ö era ¦WºÙ¡A¦b `era' Äæ¦ì¡B¦r¦ê %Zd ¤¤"
720
721 #: locale/programs/ld-collate.c:3119
722 #, c-format
723 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
724 msgstr "%s: `%s' °Ï¶ô¤¤¦³¦h­Ó¶¶§Ç©w¸q"
725
726 #: locale/programs/ld-collate.c:3169
727 #, c-format
728 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
729 msgstr "%s: ¥¼©R¦Wªº°Ï¶ô¤¤¦³¦h­Ó¶¶§Ç©w¸q"
730
731 #: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:170
732 #, c-format
733 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
734 msgstr "%s: ¨S¦³µ¹Äæ¦ì `%s' ¥¿½Tªº±`³Wªí¥Ü¦¡¡G %s"
735
736 #: locale/programs/ld-identification.c:169
737 #, c-format
738 msgid "%s: no identification for category `%s'"
739 msgstr "%s: Ãþ§O `%s' ¨S¦³»{ÃÒ"
740
741 #: locale/programs/ld-ctype.c:2753
742 #, c-format
743 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
744 msgstr "%s: §ä¤£¨ì¥iªí¥Ü¬° `default_missing' ªº©w¸q"
745
746 #: locale/programs/ld-collate.c:591
747 #, c-format
748 msgid "%s: not enough sorting rules"
749 msgstr "%s: ±Æ§Ç³W«h¤£¨¬"
750
751 #: locale/programs/ld-address.c:295
752 #, c-format
753 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
754 msgstr "%s: °ê®a¼Æ¦r¥N½X `%d' ¿ù»~"
755
756 #: posix/getopt.c:718
757 #, c-format
758 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
759 msgstr "%s: ¿ï¶µ `%c%s' ¤£¤¹³\ªþ¥[¤Þ¼Æ\n"
760
761 #: posix/getopt.c:688
762 #, c-format
763 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
764 msgstr "%s: ¿ï¶µ `%s' §t¸q¤£²M\n"
765
766 #: posix/getopt.c:736 posix/getopt.c:909
767 #, c-format
768 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
769 msgstr "%s: ¿ï¶µ `%s' »Ý­n¤@­Ó¤Þ¼Æ\n"
770
771 #: posix/getopt.c:713
772 #, c-format
773 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
774 msgstr "%s: ¿ï¶µ `--%s' ¤£¤¹³\ªþ¥[¤Þ¼Æ\n"
775
776 #: posix/getopt.c:893
777 #, c-format
778 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
779 msgstr "%s: ¿ï¶µ `-W %s' ¤£¤¹³\ªþ¥[¤Þ¼Æ\n"
780
781 #: posix/getopt.c:875
782 #, c-format
783 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
784 msgstr "%s: ¿ï¶µ `-W %s' §t¸q¤£²M\n"
785
786 #: posix/getopt.c:828 posix/getopt.c:958
787 #, c-format
788 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
789 msgstr "%s: ¿ï¶µ»Ý­n¤@­Ó¤Þ¼Æ -- %c\n"
790
791 #: locale/programs/ld-collate.c:1314 locale/programs/ld-collate.c:3654
792 #, c-format
793 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
794 msgstr "%s: `%.*s' ªº¶¶§Ç¤w¦b %s:%Zu ¤¤©w¸q"
795
796 #: locale/programs/ld-collate.c:3297
797 #, c-format
798 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
799 msgstr "%s: ¹ï·Ó¤¸¯À %.*s ªº¶¶§Ç©|¥¼©w¸q"
800
801 #: locale/programs/ld-collate.c:3281
802 #, c-format
803 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
804 msgstr "%s: ¹ï·Ó²Å¸¹ %.*s ªº¶¶§Ç©|¥¼©w¸q"
805
806 #: sunrpc/rpc_main.c:289
807 #, c-format
808 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
809 msgstr "%s: ¿é¥X±N·|Âл\ %s\n"
810
811 #: timezone/zic.c:873 timezone/zic.c:1287 timezone/zic.c:1312
812 #, c-format
813 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
814 msgstr "%s: ÄY­«¿ù»~: ¿ù»~ªº¥ª­È (l_value) %d\n"
815
816 #: locale/programs/charmap.c:838 locale/programs/ld-address.c:592
817 #: locale/programs/ld-collate.c:2590 locale/programs/ld-collate.c:3735
818 #: locale/programs/ld-ctype.c:2107 locale/programs/ld-ctype.c:2864
819 #: locale/programs/ld-identification.c:456
820 #: locale/programs/ld-measurement.c:248 locale/programs/ld-messages.c:342
821 #: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:316
822 #: locale/programs/ld-numeric.c:386 locale/programs/ld-paper.c:249
823 #: locale/programs/ld-telephone.c:324 locale/programs/ld-time.c:1188
824 #: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
825 #, c-format
826 msgid "%s: premature end of file"
827 msgstr "%s: ¥¼§¹¦¨¤w¹FÀɮתº¥½§À"
828
829 #: locale/programs/ld-collate.c:3394 locale/programs/ld-collate.c:3580
830 #, c-format
831 msgid "%s: section `%.*s' not known"
832 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº°Ï¶ô `%.*s'"
833
834 #: locale/programs/ld-time.c:337
835 #, c-format
836 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
837 msgstr "%s: ¦b `era' °Ï°ìªº¦r¦ê %Zd ¤¤ªº±Ò©l¤é´Á¬O¤£¾A¥Îªº"
838
839 #: locale/programs/ld-time.c:414
840 #, c-format
841 msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
842 msgstr "%s: ¦b `era' °Ï°ìªº¦r¦ê %Zd ¤¤ªºµ²§ô¤é´Á¬O¤£¾A¥Îªº"
843
844 #: locale/programs/ld-collate.c:1248
845 #, c-format
846 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
847 msgstr "%s: ²Å¸¹½d³òªº¬Ù²¤¤£¥i¥Hª½±µ¦b `order_end' ¤§«e"
848
849 #: locale/programs/ld-collate.c:1244
850 #, c-format
851 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
852 msgstr "%s: ²Å¸¹½d³òªº¬Ù²¤¤£¥i¥Hª½±µ¦b `order_start' ¤§«á"
853
854 #: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518
855 #: locale/programs/ld-collate.c:570 locale/programs/ld-collate.c:865
856 #: locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
857 #: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840
858 #: locale/programs/ld-ctype.c:2098 locale/programs/ld-ctype.c:2673
859 #: locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
860 #: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333
861 #: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:307
862 #: locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
863 #: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
864 #, c-format
865 msgid "%s: syntax error"
866 msgstr "%s: »yªk¿ù»~"
867
868 #: locale/programs/ld-ctype.c:2178
869 #, c-format
870 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
871 msgstr "%s: ¦b©w¸q·s¦r¤¸Ãþ§O®É»yªk¿ù»~"
872
873 #: locale/programs/ld-ctype.c:2193
874 #, c-format
875 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
876 msgstr "%s: ¦b©w¸q·s¦r¤¸¹ïÀ³®É»yªk¿ù»~"
877
878 #: locale/programs/ld-ctype.c:3735
879 #, c-format
880 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
881 msgstr "%s: Ãþ§O \"%s\" ªí®æ: %lu ¦ì¤¸²Õ\n"
882
883 #: locale/programs/ld-ctype.c:3803
884 #, c-format
885 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
886 msgstr "%s: ¹ï¬Mªí \"%s\" ªí®æ: %lu ¦ì¤¸²Õ\n"
887
888 #: locale/programs/ld-ctype.c:3935
889 #, c-format
890 msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
891 msgstr "%s: ¼e«×ªí®æ: %lu ¦ì¤¸²Õ\n"
892
893 #: locale/programs/ld-address.c:216
894 #, c-format
895 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
896 msgstr "%s: ³N»y»y¨¥½s½X `%s' ¥¼©w¸q"
897
898 #: locale/programs/ld-collate.c:1054
899 #, c-format
900 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
901 msgstr "%s: ±Ò©l»Pµ²§ô²Å¸¹½d³ò¥²¶·¥Nªí¦r¤¸"
902
903 #: locale/programs/ld-time.c:464
904 #, c-format
905 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
906 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ­Èªº²Ä¤T­Ó¹Bºâ¤¸¤£¥i¥H¤ñ %d ¤j"
907
908 #: locale/programs/ld-collate.c:555
909 #, c-format
910 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
911 msgstr "%s: ¤Ó¦h³W«h¡F²Ä¤@­Ó¶µ¥Ø¥u¥]§t %d"
912
913 #: locale/programs/ld-collate.c:906
914 #, c-format
915 msgid "%s: too many values"
916 msgstr "%s: ¤Ó¦hÅܼƭÈ"
917
918 #: locale/programs/ld-ctype.c:3639
919 #, c-format
920 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
921 msgstr "%s: °Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w (locale) `%s' ªº­µÄ¶¸ê®Æ¤£¦s¦b"
922
923 #: sunrpc/rpc_main.c:296
924 #, c-format
925 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
926 msgstr "%s: µLªk¶}±Ò %s: %m\n"
927
928 #: locale/programs/ld-collate.c:2849
929 #, c-format
930 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
931 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº¦r¤¸¦b¹ï·Ó²Å¸¹¦WºÙ¤¤"
932
933 #: locale/programs/ld-collate.c:2981
934 #, c-format
935 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
936 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº¦r¤¸¦b¦P¸q©w¸q¦WºÙ¤¤"
937
938 #: locale/programs/ld-collate.c:2994
939 #, c-format
940 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
941 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº¦r¤¸¦b¦P¸q©w¸q­È¤¤"
942
943 #: locale/programs/ld-time.c:1040
944 #, c-format
945 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
946 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº¦r¤¸¦bÄæ¦ì `%s' ¤¤"
947
948 #: locale/programs/ld-collate.c:3091
949 #, c-format
950 msgid "%s: unknown section name `%s'"
951 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº°Ï¶ô¦WºÙ `%s'"
952
953 #: locale/programs/ld-collate.c:3004
954 #, c-format
955 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
956 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº²Å¸¹ `%s' ¦b¦P¸q©w¸q¤¤"
957
958 #: posix/getopt.c:769
959 #, c-format
960 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
961 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº¿ï¶µ `%c%s'\n"
962
963 #: posix/getopt.c:765
964 #, c-format
965 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
966 msgstr "%s: ¥¼ª¾ªº¿ï¶µ `--%s'\n"
967
968 #: timezone/zic.c:443
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
972 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
973 msgstr ""
974 "%s: ¨Ï¥Î¤è¦¡: %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
975 "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
976
977 #: timezone/zdump.c:175
978 #, c-format
979 msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
980 msgstr "%s: ¨Ï¥Î¤è¦¡: %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
981
982 #: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:154
983 #, c-format
984 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
985 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ­È¤£¥i¥H¬OªÅ¦r¦ê"
986
987 #: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
988 #, c-format
989 msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
990 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ­È¤£¥i¥H¬OªÅ¦r¦ê"
991
992 #: locale/programs/ld-monetary.c:232
993 #, c-format
994 msgid ""
995 "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in "
996 "ISO 4217"
997 msgstr "%s: Äæ¦ì `int_curr_symbol' ­È¨Ã¤£¬O ISO 4217 ¤¤¦Xªkªº¦WºÙ"
998
999 #: locale/programs/ld-monetary.c:224
1000 #, c-format
1001 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
1002 msgstr "%s: Äæ¦ì `int_curr_symbol' ­Èªºªø«×¿ù»~"
1003
1004 #: locale/programs/ld-monetary.c:857 locale/programs/ld-numeric.c:334
1005 #, c-format
1006 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
1007 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ªº­È¥²¶·¤p©ó 127"
1008
1009 #: locale/programs/ld-time.c:488
1010 #, c-format
1011 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
1012 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ªº­È¤£¥i¥H¤j©ó %d"
1013
1014 #: locale/programs/ld-time.c:472 locale/programs/ld-time.c:480
1015 #, c-format
1016 msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
1017 msgstr "%s: Äæ¦ì `%s' ªº­È¤£¥i¥H¤j©ó %d"
1018
1019 #: locale/programs/ld-collate.c:850
1020 #, c-format
1021 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
1022 msgstr "%s: Åv­«¥²¶·¨Ï¥Î»P¦WºÙ¬Û¦Pªº¬Ù²¤²Å¸¹"
1023
1024 #: sunrpc/rpc_main.c:308
1025 #, c-format
1026 msgid "%s: while writing output %s: %m"
1027 msgstr "%s: ·í¦b¼g¥X¿é¥X %s ®É: %m"
1028
1029 #: argp/argp-parse.c:170
1030 msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
1031 msgstr "(µ{¦¡¿ù»~) ¨S¦³»{±oªºª©¥»!?"
1032
1033 #: argp/argp-parse.c:787
1034 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
1035 msgstr "(µ{¦¡¿ù»~) ¿ï¶µÀ³¸Ó¤w¸g¥iÅGÃÑ!?"
1036
1037 #: nis/nis_print.c:130
1038 msgid "(Unknown object)\n"
1039 msgstr "(¥¼ª¾ªºª«¥ó)\n"
1040
1041 #: sunrpc/clnt_perr.c:125
1042 #, c-format
1043 msgid "(unknown authentication error - %d)"
1044 msgstr "(¥¼ª¾Å²©w¿ù»~ - %d)"
1045
1046 #: sunrpc/rpcinfo.c:613
1047 msgid "(unknown)"
1048 msgstr "(¥¼ª¾)"
1049
1050 #: elf/sprof.c:570
1051 #, c-format
1052 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
1053 msgstr "*** ÀÉ®× `%s' ³Qµô°Å¤F: µLªk°µ¸Ô²Óªº¤ÀªR\n"
1054
1055 #: catgets/gencat.c:282
1056 msgid "*standard input*"
1057 msgstr "*¼Ð·Ç¿é¤J*"
1058
1059 #: catgets/gencat.c:125
1060 msgid ""
1061 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
1062 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
1063 msgstr ""
1064 "-o ¿é¥XÀɮצWºÙ [¿é¤JÀɮצWºÙ]...\n"
1065 "[¿é¥XÀɮצWºÙ [¿é¤JÀɮצWºÙ]...]"
1066
1067 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:797
1068 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
1069 msgid ".lib section in a.out corrupted"
1070 msgstr "a.out ¤¤ .lib ¸`°Ï·´±¼¤F"
1071
1072 #: sunrpc/clnt_perr.c:111 sunrpc/clnt_perr.c:132
1073 #, c-format
1074 msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
1075 msgstr "; §Cª©¥» = %lu, °ªª©¥» = %lu"
1076
1077 #: sunrpc/clnt_perr.c:118
1078 msgid "; why = "
1079 msgstr "; ­ì¦] = "
1080
1081 #: locale/programs/charmap.c:999
1082 #, c-format
1083 msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
1084 msgstr "<%s> ¥H¤Î <%s> ¬O¤£¦Xªkªº½d³ò¦WºÙ"
1085
1086 #: locale/programs/repertoire.c:448
1087 #, c-format
1088 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
1089 msgstr "<%s> ¥H¤Î <%s> ¬O¤£¾A¥Îªº½d³ò¦WºÙ"
1090
1091 #: locale/programs/ld-ctype.c:565 locale/programs/ld-ctype.c:600
1092 #, c-format
1093 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
1094 msgstr "<SP> ¦r¤¸¤£¥i¥H¦bÃþ§O `%s' ¤¤"
1095
1096 #: locale/programs/ld-ctype.c:553 locale/programs/ld-ctype.c:589
1097 #, c-format
1098 msgid "<SP> character not in class `%s'"
1099 msgstr "<SP> ¦r¤¸¤£¦bÃþ§O `%s' ¤¤"
1100
1101 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
1102 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
1103 #. TRANS @c Don't change it.
1104 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
1105 msgid "?"
1106 msgstr "?"
1107
1108 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
1109 msgid "Aborted"
1110 msgstr "¤w¸g²×¤î"
1111
1112 #: nis/nis_print.c:321
1113 msgid "Access Rights : "
1114 msgstr "¦s¨úÅv­­ : "
1115
1116 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:793
1117 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
1118 msgid "Accessing a corrupted shared library"
1119 msgstr "¦s¨ú¤@­Ó·´±¼ªº¤À¨É¨ç¦¡®w"
1120
1121 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
1122 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:367
1123 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
1124 msgid "Address already in use"
1125 msgstr "¦ì§}¤w¸g¦³¦b¨Ï¥Î"
1126
1127 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
1128 msgid "Address family for hostname not supported"
1129 msgstr "hostname ªº¦ì§}±Ú¸s¤£¤ä´©"
1130
1131 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
1132 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
1133 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:362
1134 msgid "Address family not supported by protocol"
1135 msgstr "¦ì§}±Ú¸s¤£³Q¨ó©w©Ò¤ä´©"
1136
1137 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
1138 msgid "Address family not supported by protocol family"
1139 msgstr "¦ì§}±Ú¸s¤£³Q¨ó©w±Ú¸s©Ò¤ä´©"
1140
1141 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:761
1142 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
1143 msgid "Advertise error"
1144 msgstr "³qª¾¿ù»~"
1145
1146 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40 sysdeps/generic/siglist.h:40
1147 msgid "Alarm clock"
1148 msgstr "¾xÄÁ"
1149
1150 #: malloc/memusagestat.c:57
1151 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
1152 msgstr "¦P®É¹ïÁ`°O¾ÐÅé®É¥Î¶q§@¹Ï"
1153
1154 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
1155 msgid "Anode table overflow"
1156 msgstr "Anode ªí®æ·¸¥X"
1157
1158 #: intl/tst-gettext2.c:37
1159 msgid "Another string for testing."
1160 msgstr "¥t¤@­Ó¨ü´ú¸Õªº¦r¦ê¡C"
1161
1162 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
1163 msgid "Arg list too long"
1164 msgstr "Arg ¦ê¦C¤Óªø"
1165
1166 #. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
1167 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
1168 #. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
1169 #. TRANS GNU system.
1170 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
1171 msgid "Argument list too long"
1172 msgstr "¤Þ¼Æ¦C¶µ¥Ø¹Lªø"
1173
1174 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
1175 msgid "Argument out of domain"
1176 msgstr "¤Þ¼Æ¶W¹L½d³ò"
1177
1178 #: nis/nis_error.c:66
1179 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
1180 msgstr "¹Á¸Õ§R°£¤@­Ó¦³¤º®eªºªí®æ"
1181
1182 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
1183 msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
1184 msgstr "¹Á¸Õ¥h³sµ²¶W¹L¨t²Î¤W­­ªº¤À¨É¸ê®Æ®w"
1185
1186 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:801
1187 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
1188 msgstr "¹Á¸Õ¥h³sµ²¤Ó¦hªº¤À¨É¸ê®Æ®w"
1189
1190 #: sunrpc/clnt_perr.c:329
1191 msgid "Authentication OK"
1192 msgstr "Ų©w§¹¦¨"
1193
1194 #. TRANS ???
1195 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:562
1196 msgid "Authentication error"
1197 msgstr "Ų©w¿ù»~"
1198
1199 #: nis/nis_print.c:106
1200 msgid "BOGUS OBJECT\n"
1201 msgstr "°²ªºª«¥ó\n"
1202
1203 #. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
1204 #. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
1205 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:115
1206 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
1207 msgid "Bad address"
1208 msgstr "¿ù»~ªº¦ì§}"
1209
1210 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
1211 msgid "Bad exchange descriptor"
1212 msgstr "¿ù»~ªº¥æ´«±Ô­z¶µ"
1213
1214 #. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
1215 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
1216 #. TRANS versa).
1217 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:83
1218 msgid "Bad file descriptor"
1219 msgstr "¿ù»~ªºÀÉ®×±Ô­z¶µ"
1220
1221 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
1222 msgid "Bad file number"
1223 msgstr "¿ù»~ªºÀɮ׸¹½X"
1224
1225 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:749
1226 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
1227 msgid "Bad font file format"
1228 msgstr "¿ù»~ªº¦r«¬Àɮ榡"
1229
1230 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:641
1231 msgid "Bad message"
1232 msgstr "¿ù»~ªº°T®§"
1233
1234 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
1235 msgid "Bad request code"
1236 msgstr "¿ù»~ªº½Ð¨D°T¸¹½s½X"
1237
1238 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
1239 msgid "Bad request descriptor"
1240 msgstr "¿ù»~ªº½Ð¨D±Ô­z¶µ"
1241
1242 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38 sysdeps/generic/siglist.h:63
1243 msgid "Bad system call"
1244 msgstr "¿ù»~ªº¨t²Î©I¥s"
1245
1246 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
1247 msgid "Bad value for ai_flags"
1248 msgstr "¿ù»~ªº ai_flags ­È"
1249
1250 #: locale/programs/localedef.c:104
1251 msgid "Be strictly POSIX conform"
1252 msgstr "ÄY®æ¿í±q POSIX"
1253
1254 #: nis/nis_print.c:302
1255 msgid "Binary data\n"
1256 msgstr "¤G¶i¦ì¸ê®Æ\n"
1257
1258 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
1259 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
1260 #. TRANS system in Unix gives this error.
1261 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122
1262 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
1263 msgid "Block device required"
1264 msgstr "¥²¶·¬O°Ï¶ô¸Ë¸m (Block device)"
1265
1266 #: sunrpc/pmap_rmt.c:348
1267 msgid "Broadcast poll problem"
1268 msgstr "Broadcast ½Õ¬d¦³°ÝÃD"
1269
1270 #. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
1271 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
1272 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
1273 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
1274 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
1275 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:235
1276 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
1277 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
1278 #: sysdeps/generic/siglist.h:39
1279 msgid "Broken pipe"
1280 msgstr "¤¤Â_ªº pipe"
1281
1282 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36 sysdeps/generic/siglist.h:37
1283 msgid "Bus error"
1284 msgstr "¶×¬y±Æ¿ù»~ (Bus error)"
1285
1286 #: nis/nis_print.c:46
1287 msgid "CDS"
1288 msgstr "CDS"
1289
1290 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50 sysdeps/generic/siglist.h:50
1291 msgid "CPU time limit exceeded"
1292 msgstr "CPU ®É¶¡¤W­­¶W¹L¤F"
1293
1294 #: nis/nis_error.c:33
1295 msgid "Cache expired"
1296 msgstr "§Ö¨ú¹L®É¨ú®ø¤F"
1297
1298 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:789
1299 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
1300 msgid "Can not access a needed shared library"
1301 msgstr "µLªk¦s¨ú©Ò»Ýªº¤À¨É¨ç¦¡®w"
1302
1303 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
1304 msgid "Can not exec a shared library directly"
1305 msgstr "µLªkª½±µ°õ¦æ¤À¨É¨ç¦¡®w"
1306
1307 #: nis/ypclnt.c:792
1308 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
1309 msgstr "µLªk»PªA°È©ó¦¹ºô°ìªº¦øªA¾¹Ápô"
1310
1311 #: elf/ldconfig.c:934
1312 msgid "Can't chdir to /"
1313 msgstr "µLªkÅܧó¥Ø¿ý¨ì /"
1314
1315 #: nis/ypclnt.c:804
1316 msgid "Can't communicate with portmapper"
1317 msgstr "µLªk»P portmapper ³q°T"
1318
1319 #: nis/ypclnt.c:806
1320 msgid "Can't communicate with ypbind"
1321 msgstr "µLªk»P ypbind ³q°T"
1322
1323 #: nis/ypclnt.c:808
1324 msgid "Can't communicate with ypserv"
1325 msgstr "µLªk»P ypserv ³q°T"
1326
1327 #: elf/cache.c:359
1328 #, c-format
1329 msgid "Can't create temporary cache file %s"
1330 msgstr "µLªk²£¥Í¼È®Éªº§Ö¨úÀÉ %s"
1331
1332 #: elf/ldconfig.c:502
1333 #, c-format
1334 msgid "Can't find %s"
1335 msgstr "§ä¤£¨ì %s"
1336
1337 #: elf/ldconfig.c:440
1338 #, c-format
1339 msgid "Can't link %s to %s"
1340 msgstr "µLªk±q %s ³sµ²¨ì %s"
1341
1342 #: elf/ldconfig.c:518 elf/ldconfig.c:672
1343 #, c-format
1344 msgid "Can't lstat %s"
1345 msgstr "µLªk lstat %s"
1346
1347 #: elf/cache.c:108 elf/ldconfig.c:955
1348 #, c-format
1349 msgid "Can't open cache file %s\n"
1350 msgstr "µLªk¶}±Ò§Ö¨úÀÉ %s\n"
1351
1352 #: elf/ldconfig.c:976
1353 #, c-format
1354 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
1355 msgstr "µLªk¶}±Ò§Ö¨úÀɮץؿý %s\n"
1356
1357 #: elf/ldconfig.c:865
1358 #, c-format
1359 msgid "Can't open configuration file %s"
1360 msgstr "µLªk¶}±Ò³]©wÀÉ %s"
1361
1362 #: elf/ldconfig.c:621
1363 #, c-format
1364 msgid "Can't open directory %s"
1365 msgstr "µLªk¶}±Ò¥Ø¿ý %s"
1366
1367 #: elf/cache.c:353
1368 #, c-format
1369 msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
1370 msgstr "µLªk§R°£Âªº¼È®É§Ö¨úÀÉ %s"
1371
1372 #: elf/ldconfig.c:405
1373 #, c-format
1374 msgid "Can't stat %s\n"
1375 msgstr "µLªk stat %s\n"
1376
1377 #: elf/ldconfig.c:434
1378 #, c-format
1379 msgid "Can't unlink %s"
1380 msgstr "µLªk¨ú®ø³sµ² %s"
1381
1382 #. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
1383 #. TRANS because its capacity is full.
1384 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:104
1385 msgid "Cannot allocate memory"
1386 msgstr "µLªk¤À°t°O¾ÐÅé"
1387
1388 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
1389 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
1390 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
1391 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:374
1392 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
1393 msgid "Cannot assign requested address"
1394 msgstr "µLªk«ü©w©Ò»Ýªº¦ì§}"
1395
1396 #: sunrpc/pmap_rmt.c:265
1397 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
1398 msgstr "µLªk¬°¼s¼½¦¡»·ºÝµ{§Ç©I¥s (broadcast rpc) ²£¥Í socket"
1399
1400 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:805
1401 msgid "Cannot exec a shared library directly"
1402 msgstr "¤£¯àª½±µ°õ¦æ¤@­Ó¤À¨É¨ç¦¡®w"
1403
1404 #: elf/readlib.c:98
1405 #, c-format
1406 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
1407 msgstr "µLªk fstat ÀÉ®× %s¡C\n"
1408
1409 #: sunrpc/rpc_main.c:1415
1410 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
1411 msgstr "µLªk¨Ï¥Î¶W¹L¤@­ÓªºÀɮײ£¥ÍºX¼Ð!\n"
1412
1413 #: elf/readlib.c:117
1414 #, c-format
1415 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
1416 msgstr "µLªk mmap ÀÉ®× %s¡C\n"
1417
1418 #: sunrpc/pmap_rmt.c:361
1419 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
1420 msgstr "µLªk±µ¨ü¼s¼½«áªº¦^À³"
1421
1422 #: sunrpc/pmap_clnt.c:136
1423 msgid "Cannot register service"
1424 msgstr "µLªkµù¥UªA°È"
1425
1426 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
1427 msgid "Cannot send after socket shutdown"
1428 msgstr "µLªk¦b socket Ãö³¬«á¶Ç°e"
1429
1430 #. TRANS The socket has already been shut down.
1431 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:435
1432 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
1433 msgstr "µLªk¦b¿é°eºÝÂIÃö³¬«á¶Ç°e"
1434
1435 #: sunrpc/pmap_rmt.c:323
1436 msgid "Cannot send broadcast packet"
1437 msgstr "µLªk¶Ç°e¼s¼½«Ê¥]"
1438
1439 #: sunrpc/pmap_rmt.c:272
1440 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
1441 msgstr "µLªk³]©w socket ¿ï¶µ SO_BROADCAST"
1442
1443 #: sunrpc/rpc_main.c:1195
1444 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
1445 msgstr "µLªk«ü©w¶W¹L¤@­Ó¿é¤JÀÉ!\n"
1446
1447 #: sunrpc/rpc_main.c:1372
1448 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
1449 msgstr "µLªk±N netid ºX¼Ð»P inetd ºX¼Ð¤@°_¨Ï¥Î!\n"
1450
1451 #: sunrpc/rpc_main.c:1384
1452 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
1453 msgstr "µLªk¦b¨S¦³ TIRPC ®É¨Ï¥Î netid ºX¼Ð!\n"
1454
1455 #: sunrpc/rpc_main.c:1391
1456 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
1457 msgstr "µLªk±Nªí®æºX¼Ð»P newstyle ¤@°_¨Ï¥Î!\n"
1458
1459 #: elf/ldconfig.c:131
1460 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
1461 msgstr "ÅÜ´«¨ì ROOT ¥Ø¿ý¨Ã¥H¥¦°µ¬°®Ú¥Ø¿ý"
1462
1463 #: elf/cache.c:390
1464 #, c-format
1465 msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
1466 msgstr "§ó§ï %s ªº¦s¨úÅv­­¬° 0644 ¥¢±Ñ"
1467
1468 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:689
1469 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
1470 msgid "Channel number out of range"
1471 msgstr "³q¹D¸¹½X¶W¥X½d³ò"
1472
1473 #: nis/nis_print.c:265
1474 #, c-format
1475 msgid "Character Separator : %c\n"
1476 msgstr "¦r¤¸¤À¹j¸¹ : %c\n"
1477
1478 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46 sysdeps/generic/siglist.h:46
1479 msgid "Child exited"
1480 msgstr "¤l¦æµ{µ²§ô"
1481
1482 #: sunrpc/clnt_perr.c:348
1483 msgid "Client credential too weak"
1484 msgstr "¥Î¤áºÝ­I´º¤Ó®z"
1485
1486 #: nis/nis_print.c:267
1487 msgid "Columns             :\n"
1488 msgstr "¦æ             :\n"
1489
1490 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:769
1491 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
1492 msgid "Communication error on send"
1493 msgstr "¦b¶Ç°e®É³q°T¿ù»~"
1494
1495 #: locale/programs/localedef.c:112
1496 msgid "Compile locale specification"
1497 msgstr "½sĶ°Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w (locale) ³]©w"
1498
1499 # This is error EIEIO, errno 104
1500 #
1501 # - Macro: int EIEIO
1502 #     Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
1503 #
1504 # The following messages were copied & pasted 
1505 # from es.po by Santiago Vila Doncel <sanvila@unex.es>.
1506 #
1507 # <es.po>
1508 #  ¿qu diablos es esto?, esperemos a tener las fuentes
1509 #  estupendo, este error parece mostrarse en dos ocasiones
1510 # - Macro: int EIEIO
1511 #     Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
1512 #  Jochen tambien lo traduce as.  em
1513 #
1514 # Okay.  Since you are dying to know, I'll tell you.
1515 # This is a joke, obviously.  There is a children's song which begins,
1516 # "Old McDonald had a farm, e-i-e-i-o."  Every time I see the (real)
1517 # errno macro EIO, I think about that song.  Probably most of my
1518 # compatriots who program on Unix do, too.  One of them must have stayed
1519 # up a little too late one night and decided to add it to Hurd or Glibc.
1520 # Whoever did it should be castigated, but it made me laugh.
1521 #  --jtobey@channel1.com
1522 #
1523 # "bought the farm" means "died".  -jtobey
1524 #
1525 # Bueno, pues después de pensarlo mucho, he seguido el ejemplo de la
1526 # traducción francesa (traducción libre). sv
1527 # </es.po>
1528 #
1529 # Â²³æªº»¡¡A¨àºq "­ð¦Ñ¥ý¥Í¦³¶ô¦a..."¡AµM«á©O?? ;-p
1530 #
1531 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
1532 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:632
1533 msgid "Computer bought the farm"
1534 msgstr "³o¥x¹q¸£¶R¤F¤@¶ô¦aÅo"
1535
1536 #: elf/ldconfig.c:141
1537 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
1538 msgstr "³]©w°õ¦æ®É´Á°ÊºA³s±µ"
1539
1540 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
1541 #. TRANS it is not running the requested service).
1542 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452
1543 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
1544 msgid "Connection refused"
1545 msgstr "³s½u³Q©Úµ´"
1546
1547 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
1548 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
1549 #. TRANS protocol violation.
1550 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
1551 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
1552 msgid "Connection reset by peer"
1553 msgstr "³s½u³Q¹ï¤è­«³]"
1554
1555 #. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
1556 #. TRANS the timeout period.
1557 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:446
1558 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
1559 msgid "Connection timed out"
1560 msgstr "³s½u¶W¹L®É¶¡"
1561
1562 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45 sysdeps/generic/siglist.h:45
1563 msgid "Continued"
1564 msgstr "Ä~Äò"
1565
1566 #: iconv/iconv_prog.c:69
1567 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
1568 msgstr "±qµ¹©wªºÀɮתº¦r¤¸½s½XÂà´«¨ì¥t¤@­Ó"
1569
1570 #: catgets/gencat.c:246 elf/ldconfig.c:264 elf/sprof.c:355
1571 #: iconv/iconv_prog.c:351 locale/programs/locale.c:269
1572 #: locale/programs/localedef.c:311 nscd/nscd.c:287 nscd/nscd_nischeck.c:90
1573 #: nss/getent.c:63 posix/getconf.c:751
1574 #, c-format
1575 msgid ""
1576 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
1577 "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1578 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1579 msgstr ""
1580 "ª©Åv (C) %s ¦Û¥Ñ³nÅé°òª÷·|\n"
1581 "³o¬O¤@­Ó¦Û¥Ñ³nÅé¡F½Ð¨£·½©l½Xªº±ÂÅv±ø´Ú¡C³o¨S¦³¾á«O¡F¬Æ¦Ü¤]¨S¦³±M¬°¾P\n"
1582 "°â©ÎªÌ¾A¦X¬Y¨Ç¯S®í¥Øªº¡C\n"
1583
1584 #: nscd/nscd_conf.c:166
1585 #, c-format
1586 msgid "Could not create log file \"%s\""
1587 msgstr "µLªk²£¥Í°T®§ÀÉ \"%s\""
1588
1589 #: catgets/gencat.c:112
1590 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
1591 msgstr "²£¥Íªº C ¼ÐÀYÀɦW¤º§t²Å¸¹©w¸q"
1592
1593 #: locale/programs/localedef.c:102
1594 msgid "Create old-style tables"
1595 msgstr "²£¥Í®榡ªºªí®æ"
1596
1597 #: locale/programs/localedef.c:101
1598 msgid "Create output even if warning messages were issued"
1599 msgstr "²£¥Í¿é¥X§Y¨Ï¬O¦³Äµ§i°T®§"
1600
1601 #: nis/nis_print.c:326
1602 #, c-format
1603 msgid "Creation Time : %s"
1604 msgstr "²£¥Í®É¶¡ : %s"
1605
1606 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
1607 msgid "Cross-device link"
1608 msgstr "¸Ë¸m¤§¶¡ªº³s±µ"
1609
1610 #: malloc/memusagestat.c:67
1611 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
1612 msgstr "¸ê®ÆÀÉ [¿é¥XÀÉ]"
1613
1614 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:96
1615 #: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:172
1616 #, c-format
1617 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
1618 msgstr "netname %s ªº DES ¶µ¥Ø¨Ã¤£°ß¤@\n"
1619
1620 #: nis/nis_print.c:112
1621 msgid "DIRECTORY\n"
1622 msgstr "¥Ø¿ý\n"
1623
1624 #: nis/nis_print.c:42
1625 msgid "DNANS"
1626 msgstr "DNANS"
1627
1628 #: nis/nis_print.c:38
1629 msgid "DNS"
1630 msgstr "DNS"
1631
1632 #: elf/dl-open.c:189
1633 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
1634 msgstr "DST ¤£¤¹³\¦b SUID/SGID ªºµ{¦¡¤¤"
1635
1636 #: elf/dl-error.c:71
1637 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
1638 msgstr "°ÊºA³s±µµ{¦¡¦³°ÝÃD!!!"
1639
1640 #: nis/nis_error.c:52
1641 msgid "Database for table does not exist"
1642 msgstr "ªí®æªº¸ê®Æ®w¤£¦s¦b"
1643
1644 #: nis/ypclnt.c:818
1645 msgid "Database is busy"
1646 msgstr "¸ê®Æ®w¥¿¦b¦£¸L"
1647
1648 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
1649 msgid "Deadlock situation detected/avoided"
1650 msgstr "°»´ú/ÁקK°±¹yª¬ºA"
1651
1652 #: nis/nis_print.c:226
1653 msgid "Default Access rights :\n"
1654 msgstr "¹w³]ªº¦s¨úÅv­­ :\n"
1655
1656 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
1657 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
1658 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
1659 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:430
1660 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
1661 msgid "Destination address required"
1662 msgstr "»Ý­n¥Ø¼Ð¦ì§}"
1663
1664 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
1665 msgid "Device busy"
1666 msgstr "¸Ë¸m¦£¸L¤¤"
1667
1668 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:669
1669 msgid "Device not a stream"
1670 msgstr "¸Ë¸m¤£¬O¸ê®Æ¬y"
1671
1672 #. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
1673 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
1674 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
1675 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
1676 msgid "Device or resource busy"
1677 msgstr "¸Ë¸m©Î¨t²Î¸ê·½¦£¸L¤¤"
1678
1679 #: nis/nis_print.c:180
1680 #, c-format
1681 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
1682 msgstr "Diffie-Hellmann (%d ¦ì¤¸)\n"
1683
1684 #: nis/nis_print.c:318
1685 #, c-format
1686 msgid "Directory     : %s\n"
1687 msgstr "¥Ø¿ý     : %s\n"
1688
1689 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
1690 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
1691 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481
1692 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
1693 msgid "Directory not empty"
1694 msgstr "¥Ø¿ý¤£¬OªÅªº"
1695
1696 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
1697 msgid "Disc quota exceeded"
1698 msgstr "Disc quota º¡¤F"
1699
1700 #. TRANS The user's disk quota was exceeded.
1701 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:499
1702 msgid "Disk quota exceeded"
1703 msgstr "µwºÐ quota º¡¤F"
1704
1705 #: nscd/nscd.c:86
1706 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
1707 msgstr "¤£¦b¥Ø«eªº tty ²£¥Í¤l¦æµ{ (fork) ¥H¤ÎÅã¥Ü°T®§"
1708
1709 #: catgets/gencat.c:114
1710 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
1711 msgstr "¤£¨Ï¥Î²{¦sªº catalog, ±j¨î¨Ï¥Î·sªº¿é¥XÀÉ"
1712
1713 #: nis/ypclnt.c:864
1714 msgid "Domain not bound"
1715 msgstr "ºô°ì§ä¤£¨ì"
1716
1717 #: elf/ldconfig.c:129
1718 msgid "Don't build cache"
1719 msgstr "¤£«Ø¥ß§Ö¨ú"
1720
1721 #: elf/ldconfig.c:130
1722 msgid "Don't generate links"
1723 msgstr "¤£²£¥Í³sµ²"
1724
1725 #: debug/pcprofiledump.c:56
1726 msgid "Dump information generated by PC profiling."
1727 msgstr "±N²£¥Í©ó PC ´ú³tµû¦ôªº¸ê®Æ¶É¨ø¥X¨Ó"
1728
1729 #: elf/dl-load.c:1290
1730 msgid "ELF file ABI version invalid"
1731 msgstr "ELF ÀÉ ABI ª©¥»¤£¾A¥Î"
1732
1733 #: elf/dl-load.c:1287
1734 msgid "ELF file OS ABI invalid"
1735 msgstr "ELF ÀÉ OS ABI ª©¥»¤£¾A¥Î"
1736
1737 #: elf/dl-load.c:1296
1738 msgid "ELF file version does not match current one"
1739 msgstr "ELF Àɪ©¥»¤£²Å¦X¥Ø«eªºª©¥»"
1740
1741 #: elf/dl-load.c:1283
1742 msgid "ELF file version ident does not match current one"
1743 msgstr "ELF Àɪ©¥» ident ¤£²Å¦X¥Ø«e©Ò¨Ï¥Îªº"
1744
1745 #: elf/dl-load.c:1307
1746 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
1747 msgstr "ELF Àɪº phentsize ¨Ã¤£¬O¹w´Á¤¤ªº¤j¤p"
1748
1749 #: elf/dl-load.c:876
1750 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
1751 msgstr "ELF ¸ü¤J©R¥O¦ì§}/¦ì²¾¨Ã¨S¦³¾A·í¦a¹ï»ô"
1752
1753 #: elf/dl-load.c:873
1754 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
1755 msgstr "ELF ¸ü¤J©R¥O¹ï»ô¨Ã¨S¦³«ö·Ó°O¾ÐÅé¤À­¶ (page) ¹ï»ô"
1756
1757 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:60
1758 msgid "EMT trap"
1759 msgstr "EMT ³´¨À"
1760
1761 #: nis/nis_print.c:121
1762 msgid "ENTRY\n"
1763 msgstr "¶µ¥Ø\n"
1764
1765 #: nis/nis_print.c:300
1766 msgid "Encrypted data\n"
1767 msgstr "½s½X¸ê®Æ\n"
1768
1769 #: nis/nis_error.c:53
1770 msgid "Entry/table type mismatch"
1771 msgstr "¶µ¥Ø/ªí®æ§ÎºA¤£²Å"
1772
1773 #: nss/getent.c:127 nss/getent.c:292
1774 #, c-format
1775 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
1776 msgstr "¦¹¶µ¥Ø¦b %s ¤¤¤£³Q¤ä´©\n"
1777
1778 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
1779 msgid "Error 0"
1780 msgstr "²Ä 0 ¸¹¿ù»~"
1781
1782 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
1783 msgid "Error 100"
1784 msgstr "²Ä 100 ¸¹¿ù»~"
1785
1786 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
1787 msgid "Error 101"
1788 msgstr "²Ä 101 ¸¹¿ù»~"
1789
1790 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
1791 msgid "Error 102"
1792 msgstr "²Ä 102 ¸¹¿ù»~"
1793
1794 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
1795 msgid "Error 103"
1796 msgstr "²Ä 103 ¸¹¿ù»~"
1797
1798 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
1799 msgid "Error 104"
1800 msgstr "²Ä 104 ¸¹¿ù»~"
1801
1802 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
1803 msgid "Error 105"
1804 msgstr "²Ä 105 ¸¹¿ù»~"
1805
1806 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
1807 msgid "Error 106"
1808 msgstr "²Ä 106 ¸¹¿ù»~"
1809
1810 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
1811 msgid "Error 107"
1812 msgstr "²Ä 107 ¸¹¿ù»~"
1813
1814 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
1815 msgid "Error 108"
1816 msgstr "²Ä 108 ¸¹¿ù»~"
1817
1818 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
1819 msgid "Error 109"
1820 msgstr "²Ä 109 ¸¹¿ù»~"
1821
1822 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
1823 msgid "Error 110"
1824 msgstr "²Ä 110 ¸¹¿ù»~"
1825
1826 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
1827 msgid "Error 111"
1828 msgstr "²Ä 111 ¸¹¿ù»~"
1829
1830 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
1831 msgid "Error 112"
1832 msgstr "²Ä 112 ¸¹¿ù»~"
1833
1834 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
1835 msgid "Error 113"
1836 msgstr "²Ä 113 ¸¹¿ù»~"
1837
1838 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
1839 msgid "Error 114"
1840 msgstr "²Ä 114 ¸¹¿ù»~"
1841
1842 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
1843 msgid "Error 115"
1844 msgstr "²Ä 115 ¸¹¿ù»~"
1845
1846 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
1847 msgid "Error 116"
1848 msgstr "²Ä 116 ¸¹¿ù»~"
1849
1850 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
1851 msgid "Error 117"
1852 msgstr "²Ä 117 ¸¹¿ù»~"
1853
1854 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
1855 msgid "Error 118"
1856 msgstr "²Ä 118 ¸¹¿ù»~"
1857
1858 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
1859 msgid "Error 119"
1860 msgstr "²Ä 119 ¸¹¿ù»~"
1861
1862 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
1863 msgid "Error 136"
1864 msgstr "²Ä 136 ¸¹¿ù»~"
1865
1866 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
1867 msgid "Error 142"
1868 msgstr "²Ä 142 ¸¹¿ù»~"
1869
1870 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
1871 msgid "Error 58"
1872 msgstr "²Ä 58 ¸¹¿ù»~"
1873
1874 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
1875 msgid "Error 59"
1876 msgstr "²Ä 59 ¸¹¿ù»~"
1877
1878 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
1879 msgid "Error 72"
1880 msgstr "²Ä 72 ¸¹¿ù»~"
1881
1882 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
1883 msgid "Error 73"
1884 msgstr "²Ä 73 ¸¹¿ù»~"
1885
1886 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
1887 msgid "Error 75"
1888 msgstr "²Ä 75 ¸¹¿ù»~"
1889
1890 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
1891 msgid "Error 76"
1892 msgstr "²Ä 76 ¸¹¿ù»~"
1893
1894 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
1895 msgid "Error 91"
1896 msgstr "²Ä 91 ¸¹¿ù»~"
1897
1898 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
1899 msgid "Error 92"
1900 msgstr "²Ä 92 ¸¹¿ù»~"
1901
1902 #: nis/nis_error.c:57
1903 msgid "Error in RPC subsystem"
1904 msgstr "RPC ¤l¨t²Î¿ù»~"
1905
1906 #: nis/nis_error.c:67
1907 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
1908 msgstr "¦s¨ú NIS+ ­ì©l±Ò°ÊÀÉ¿ù»~¡C¦³¦w¸Ë NIS+ ¶Ü¡H"
1909
1910 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:58
1911 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
1912 msgid "Error in unknown error system: "
1913 msgstr "¥¼ª¾°ÝÃD¨t²Î¿ù»~: "
1914
1915 #: nis/nis_error.c:60
1916 msgid "Error while talking to callback proc"
1917 msgstr "¦b»P callback proc ³q°T®É¿ù»~"
1918
1919 #: inet/ruserpass.c:181
1920 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
1921 msgstr "¿ù»~: .netrc ÀÉ¥i¥H³Q§O¤HŪ¨ú"
1922
1923 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:729
1924 msgid "Exchange full"
1925 msgstr "¥æ´«¤w¥R¨¬"
1926
1927 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
1928 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
1929 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:76
1930 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
1931 msgid "Exec format error"
1932 msgstr "¥i°õ¦æÀɮ榡¿ù»~"
1933
1934 #: locale/programs/localedef.c:190
1935 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1936 msgstr "ÄY­«¿ù»~: ¨t²Î¨S¦³©w¸q `_POSIX2_LOCALEDEF'"
1937
1938 #: locale/programs/localedef.c:97
1939 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
1940 msgstr "ÀÉ®× FILE ¤º§t²Å¸¹¦W»P UCS4 ½s½X¤§¶¡ªº¹ï¬M"
1941
1942 #: sunrpc/clnt_perr.c:356
1943 msgid "Failed (unspecified error)"
1944 msgstr "¥¢±Ñ (¨S¦³«ü©wªº¿ù»~)"
1945
1946 #: nscd/nscd.c:400
1947 #, c-format
1948 msgid "Failed to look up user '%s' to run server as"
1949 msgstr "´M§ä¨Ï¥ÎªÌ `%s' ¥H°õ¦æªA°È¥¢±Ñ"
1950
1951 #: elf/readlib.c:108
1952 #, c-format
1953 msgid "File %s is too small, not checked."
1954 msgstr "ÀÉ®× %s ¤Ó¤p¡A¤£°µÀˬd¡C"
1955
1956 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:781
1957 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
1958 msgid "File descriptor in bad state"
1959 msgstr "ÀÉ®×±Ô­z¶µ³B©ó¿ù»~ª¬ºA"
1960
1961 #. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
1962 #. TRANS makes sense to specify a new file.
1963 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135
1964 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
1965 msgid "File exists"
1966 msgstr "Àɮפw¦s¦b"
1967
1968 #: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
1969 msgid "File is not a cache file.\n"
1970 msgstr "ÀɮרëD§Ö¨úÀÉ¡C\n"
1971
1972 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
1973 msgid "File locking deadlock"
1974 msgstr "ÀÉ®×Âê©w°±¹y"
1975
1976 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:745
1977 msgid "File locking deadlock error"
1978 msgstr "ÀÉ®×Âê©w°±¹y¿ù»~"
1979
1980 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
1981 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
1982 #. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
1983 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:465
1984 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
1985 msgid "File name too long"
1986 msgstr "ÀɦW¤Óªø"
1987
1988 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51 sysdeps/generic/siglist.h:51
1989 msgid "File size limit exceeded"
1990 msgstr "Àɮפj¤p¶W¹L¤W­­"
1991
1992 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
1993 msgid "File table overflow"
1994 msgstr "Àɮתí¤wº¡"
1995
1996 #. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
1997 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:203
1998 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
1999 msgid "File too large"
2000 msgstr "ÀɮפӤj"
2001
2002 #: intl/tst-gettext2.c:36
2003 msgid "First string for testing."
2004 msgstr "²Ä¤@­Ó¦r¦ê±µ¨ü´ú¸Õ¡C"
2005
2006 #: nis/nis_error.c:38
2007 msgid "First/next chain broken"
2008 msgstr "²Ä¤@­Ó/¤U¤@­Ó§Ç¦CÃa±¼¤F"
2009
2010 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34 sysdeps/generic/siglist.h:35
2011 msgid "Floating point exception"
2012 msgstr "¯BÂI¼Æ¥X¿ù"
2013
2014 #: elf/ldconfig.c:136
2015 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
2016 msgstr "±N¨Ï¥Î®æ¦¡: ·s¡B©άۮe (¹w³])"
2017
2018 #: nis/nis_error.c:68
2019 msgid "Full resync required for directory"
2020 msgstr "¥Ø¿ýªº resync ½Ð¨D¤wº¡"
2021
2022 #. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
2023 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
2024 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
2025 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
2026 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
2027 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:576
2028 msgid "Function not implemented"
2029 msgstr "¥\¯à¨S¦³¹ê§@"
2030
2031 #: nis/nis_print.c:115
2032 msgid "GROUP\n"
2033 msgstr "¸s²Õ\n"
2034
2035 #: argp/argp-help.c:230
2036 #, c-format
2037 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
2038 msgstr "ARGP_HELP_FMT ¤¤µL¥Îªº¸ê°T: %s"
2039
2040 #: malloc/memusagestat.c:64
2041 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
2042 msgstr "±q°O¾ÐÅé©Ê¯à´ú¸Õ¸ê®Æ²£¥Í¹Ï¹³"
2043
2044 #: catgets/gencat.c:120
2045 msgid ""
2046 "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard "
2047 "input.  If OUTPUT-FILE\n"
2048 "is -, output is written to standard output.\n"
2049 msgstr ""
2050 "²£¥Í°T®§ catelog¡C\\v¦pªG¿é¤JÀɦW¬O -, ±N±q¼Ð·Ç¿é¤JŪ¨ú¿é¤J¡C\n"
2051 "¦pªG¿é¥XÀɦW¬O -, «h¿é¥X±N¼g¨ì¼Ð·Ç¿é¥X¥h¡C\n"
2052
2053 #: malloc/memusagestat.c:55
2054 msgid ""
2055 "Generate output linear to time (default is linear to number of function "
2056 "calls)"
2057 msgstr "²£¥Í¿é¥X»P®É¶¡§e½u©ÊÃö«Y (¹w³]¬O»P¨ç¦¡©I¥s¼Æ¥Ø§e½u©ÊÃö«Y)"
2058
2059 #: elf/ldconfig.c:128
2060 msgid "Generate verbose messages"
2061 msgstr "²£¥Í§ó¦hªº°T®§"
2062
2063 #: nis/nis_error.c:37
2064 msgid "Generic system error"
2065 msgstr "¤@¯ë¨t²Î¿ù»~"
2066
2067 #: locale/programs/locale.c:77
2068 msgid "Get locale-specific information."
2069 msgstr "¨ú±o°Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w (locale) ¯S©wªº¸ê°T"
2070
2071 #: argp/argp-parse.c:94
2072 msgid "Give a short usage message"
2073 msgstr "µ¹¥X²µuªº¨Ï¥Î°T®§"
2074
2075 #: argp/argp-parse.c:93
2076 msgid "Give this help list"
2077 msgstr "µ¹¥X³o­Ó¨Ï¥Î¤è¦¡¦Cªí"
2078
2079 #. TRANS This error code has no purpose.
2080 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:637
2081 msgid "Gratuitous error"
2082 msgstr "µL¬Gªº¿ù»~"
2083
2084 #: nis/nis_print.c:320
2085 #, c-format
2086 msgid "Group         : %s\n"
2087 msgstr "¸s²Õ         : %s\n"
2088
2089 #: nis/nis_print.c:249
2090 msgid "Group Flags :"
2091 msgstr "¸s²ÕºX¼Ð :"
2092
2093 #: nis/nis_print_group_entry.c:115
2094 #, c-format
2095 msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
2096 msgstr "¸s²Õ \"%s.%s\" ¸s²Õ¶µ¥Ø:\n"
2097
2098 #: argp/argp-parse.c:97
2099 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
2100 msgstr "SECS ¬í«á±¾Â_ (¹w³]¬O 3600)"
2101
2102 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27 sysdeps/generic/siglist.h:29
2103 msgid "Hangup"
2104 msgstr "±¾Â_"
2105
2106 #: nscd/grpcache.c:253
2107 #, c-format
2108 msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
2109 msgstr "©|¥¼¦b¸s²Õ§Ö¨ú¤¤§ä¨ì \"%d\"!"
2110
2111 #: nscd/pwdcache.c:249
2112 #, c-format
2113 msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
2114 msgstr "©|¥¼¦b±K½X§Ö¨ú¤¤§ä¨ì \"%d\"!"
2115
2116 #: nscd/grpcache.c:214
2117 #, c-format
2118 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
2119 msgstr "©|¥¼¦b¸s²Õ§Ö¨ú¤¤§ä¨ì \"%s\"!"
2120
2121 #: nscd/hstcache.c:299 nscd/hstcache.c:341 nscd/hstcache.c:386
2122 #: nscd/hstcache.c:430
2123 #, c-format
2124 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
2125 msgstr "©|¥¼¦b hosts §Ö¨ú¤¤§ä¨ì \"%s\"!"
2126
2127 #: nscd/pwdcache.c:210
2128 #, c-format
2129 msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
2130 msgstr "©|¥¼¦b±K½X§Ö¨ú¤¤§ä¨ì \"%s\"!"
2131
2132 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
2133 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:470
2134 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
2135 msgid "Host is down"
2136 msgstr "»·ºÝ¨t²Î¤w°±¾÷¤F"
2137
2138 #: resolv/herror.c:69
2139 msgid "Host name lookup failure"
2140 msgstr "»·ºÝ¨t²Î¦WºÙ·j´M¥¢±Ñ"
2141
2142 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
2143 msgid "I/O error"
2144 msgstr "I/O ¿ù»~"
2145
2146 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:49
2147 msgid "I/O possible"
2148 msgstr "I/O ¥i¦æ"
2149
2150 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
2151 msgid "IOT trap"
2152 msgstr "IOT ³´¨À"
2153
2154 #: nis/nis_print.c:36
2155 msgid "IVY"
2156 msgstr "IVY"
2157
2158 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:645
2159 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
2160 msgid "Identifier removed"
2161 msgstr "ÃѧO²Å¸¹²¾°£"
2162
2163 #: elf/ldconfig.c:525
2164 #, c-format
2165 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
2166 msgstr "©¿²¤ÀÉ®× %s ¦]¬°¥¦¤£¬O¤@­Ó¥¿±`ªºÀɮסC"
2167
2168 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
2169 msgid "Illegal byte sequence"
2170 msgstr "¤£¦Xªkªº¦ì¤¸²Õ§Ç¦C"
2171
2172 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:32
2173 msgid "Illegal instruction"
2174 msgstr "¤£¦Xªkªº©R¥O"
2175
2176 #: nis/nis_error.c:62
2177 msgid "Illegal object type for operation"
2178 msgstr "¤£¦Xªkªº¹B§@ª«¥ó§ÎºA"
2179
2180 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
2181 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:214
2182 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
2183 msgid "Illegal seek"
2184 msgstr "¤£¦Xªkªº·j´M"
2185
2186 #. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
2187 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
2188 #. TRANS
2189 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
2190 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
2191 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:557
2192 msgid "Inappropriate file type or format"
2193 msgstr "¤£§Æ±æªºÀɮקκA©Î®æ¦¡"
2194
2195 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
2196 #. TRANS modes on an ordinary file.
2197 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:189
2198 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
2199 msgid "Inappropriate ioctl for device"
2200 msgstr "¤£§Æ±æªº¸Ë¸m¿é¥X¤J±±¨î (ioctl)"
2201
2202 #. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
2203 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
2204 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
2205 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
2206 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
2207 #. TRANS for information on process groups and these signals.
2208 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
2209 msgid "Inappropriate operation for background process"
2210 msgstr "¤£§Æ±æªº­I´º¦æµ{¹B§@"
2211
2212 #: sysdeps/generic/siglist.h:69
2213 msgid "Information request"
2214 msgstr "»Ý­n¸ê®Æ"
2215
2216 #: iconv/iconv_prog.c:58
2217 msgid "Information:"
2218 msgstr "¸ê®Æ:"
2219
2220 #: locale/programs/localedef.c:92
2221 msgid "Input Files:"
2222 msgstr "¿é¤JÀÉ:"
2223
2224 #: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
2225 #, c-format
2226 msgid "Input file %s not found.\n"
2227 msgstr "¿é¤JÀÉ %s §ä¤£¨ì¡C\n"
2228
2229 #: iconv/iconv_prog.c:55
2230 msgid "Input/Output format specification:"
2231 msgstr "¿é¤J/¿é¥X®æ¦¡³]©w:"
2232
2233 #. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
2234 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:53
2235 msgid "Input/output error"
2236 msgstr "¿é¤J/¿é¥X¿ù»~"
2237
2238 #: nis/ypclnt.c:798
2239 msgid "Internal NIS error"
2240 msgstr "¤º³¡ NIS ¿ù»~"
2241
2242 #: nis/ypclnt.c:862
2243 msgid "Internal ypbind error"
2244 msgstr "¤º³¡ ypbind ¿ù»~"
2245
2246 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28 sysdeps/generic/siglist.h:30
2247 msgid "Interrupt"
2248 msgstr "¤¤Â_"
2249
2250 #. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
2251 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
2252 #. TRANS again.
2253 #. TRANS
2254 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
2255 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
2256 #. TRANS Primitives}.
2257 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:48
2258 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
2259 msgid "Interrupted system call"
2260 msgstr "¤¤Â_ªº¨t²Î©I¥s"
2261
2262 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:685
2263 msgid "Interrupted system call should be restarted"
2264 msgstr "¤¤Â_ªº¨t²Î©I¥s¥²¶·­«·s±Ò°Ê"
2265
2266 #. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
2267 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
2268 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:165
2269 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
2270 msgid "Invalid argument"
2271 msgstr "¤£¾A¥Îªº¤Þ¼Æ"
2272
2273 #: posix/regex.c:1102
2274 msgid "Invalid back reference"
2275 msgstr "¤£¾A¥Îªº«á³¡¯Á¤Þ"
2276
2277 #: posix/regex.c:1096
2278 msgid "Invalid character class name"
2279 msgstr "¤£¾A¥Îªº¦r¤¸Ãþ§O¦W"
2280
2281 #: sunrpc/clnt_perr.c:332
2282 msgid "Invalid client credential"
2283 msgstr "¤£¾A¥Îªº½Ð¨DºÝ¨­¥÷»{ÃÒ"
2284
2285 #: sunrpc/clnt_perr.c:340
2286 msgid "Invalid client verifier"
2287 msgstr "¤£¾A¥Îªº½Ð¨DºÝ»{ÃÒ"
2288
2289 #: posix/regex.c:1093
2290 msgid "Invalid collation character"
2291 msgstr "¤£¾A¥Îªº¹ï·Ó¦r¤¸"
2292
2293 #: posix/regex.c:1114
2294 msgid "Invalid content of \\{\\}"
2295 msgstr "¤£¾A¥Îªº \\{\\} ¤º®e"
2296
2297 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
2298 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
2299 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
2300 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:142
2301 msgid "Invalid cross-device link"
2302 msgstr "¤£¾A¥Îªº¸Ë¸m¶¡³sµ²"
2303
2304 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:721
2305 msgid "Invalid exchange"
2306 msgstr "¤£¾A¥Îªº¥æ´«"
2307
2308 #: nis/nis_error.c:45
2309 msgid "Invalid object for operation"
2310 msgstr "¤£¾A¥Îªº¹B§@ª«¥ó"
2311
2312 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
2313 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
2314 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:598
2315 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
2316 msgstr "¤£¾A¥Î©Î¤£§¹¾ãªº¦h¦ì¤¸²Õ¦r¤¸©Î¼e¦r¤¸"
2317
2318 #: posix/regex.c:1123
2319 msgid "Invalid preceding regular expression"
2320 msgstr "¤£¾A¥Îªº«e¸m±`³Wªí¥Ü¦¡"
2321
2322 #: posix/regex.c:1117
2323 msgid "Invalid range end"
2324 msgstr "¤£¾A¥Îªº½d³òµ²§ô"
2325
2326 #: posix/regex.c:1090
2327 msgid "Invalid regular expression"
2328 msgstr "¤£¾A¥Îªº±`³Wªí¥Ü¦¡"
2329
2330 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
2331 msgid "Invalid request code"
2332 msgstr "¤£¾A¥Îªº½Ð¨D½X"
2333
2334 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:725
2335 msgid "Invalid request descriptor"
2336 msgstr "¤£¾A¥Îªº½Ð¨D±Ô­z¶µ"
2337
2338 #: sunrpc/clnt_perr.c:352
2339 msgid "Invalid server verifier"
2340 msgstr "¤£¾A¥ÎªºªA°È»{ÃÒ"
2341
2342 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:741
2343 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
2344 msgid "Invalid slot"
2345 msgstr "¤£¾A¥Îªº slot"
2346
2347 #: nscd/nscd.c:91
2348 msgid "Invalidate the specified cache"
2349 msgstr "¨Ï¿ï©wªº§Ö¨úµL®Ä"
2350
2351 #. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
2352 #. TRANS or create or remove hard links to it.
2353 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159
2354 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
2355 msgid "Is a directory"
2356 msgstr "¬O­Ó¥Ø¿ý"
2357
2358 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
2359 msgid "Is a name file"
2360 msgstr "¬O­Ó¦³¦W¦rªºÀÉ®×"
2361
2362 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:825
2363 msgid "Is a named type file"
2364 msgstr "¬O­Ó¦³¦W¦r§ÎºAªºÀÉ®×"
2365
2366 #: nis/nis_print.c:188
2367 msgid "Kerberos.\n"
2368 msgstr "Kerberos.\n"
2369
2370 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35 sysdeps/generic/siglist.h:36
2371 msgid "Killed"
2372 msgstr "¤w¬å±¼"
2373
2374 #: nis/nis_print.c:124
2375 msgid "LINK\n"
2376 msgstr "³sµ²\n"
2377
2378 #: nis/nis_local_names.c:126
2379 #, c-format
2380 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
2381 msgstr "UID ¬° %d ªº¶µ¥Ø¦b¥»¦aºÝ¤¤¨Ã¤£¬O°ß¤@ªº (¦b %s ¥Ø¿ý¸Ì­±)\n"
2382
2383 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:717
2384 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
2385 msgid "Level 2 halted"
2386 msgstr "¼h¯Å 2 °±¤î"
2387
2388 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:693
2389 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
2390 msgid "Level 2 not synchronized"
2391 msgstr "¼h¯Å 2 ¨S¦³¦P¨B"
2392
2393 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:697
2394 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
2395 msgid "Level 3 halted"
2396 msgstr "¼h¯Å 3 °±¤î"
2397
2398 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:701
2399 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
2400 msgid "Level 3 reset"
2401 msgstr "¼h¯Å 3 ­«³]"
2402
2403 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:657
2404 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
2405 msgid "Link has been severed"
2406 msgstr "³sµ²¤w¦³ªA°È"
2407
2408 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:705
2409 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
2410 msgid "Link number out of range"
2411 msgstr "³sµ²¼Æ¥Ø¶W¹L½d³ò"
2412
2413 #: nis/nis_error.c:54
2414 msgid "Link points to illegal name"
2415 msgstr "³sµ²«ü¦V¤£¦Xªkªº¦WºÙ"
2416
2417 #: nis/nis_print.c:283
2418 msgid "Linked Object Type : "
2419 msgstr "³sµ²ªºª«¥ó§ÎºA : "
2420
2421 #: nis/nis_print.c:285
2422 #, c-format
2423 msgid "Linked to : %s\n"
2424 msgstr "³sµ²¨ì : %s\n"
2425
2426 #: nis/ypclnt.c:810
2427 msgid "Local domain name not set"
2428 msgstr "°Ï°ìºô°ì¦WºÙ¨S¦³³]©w"
2429
2430 #: nis/ypclnt.c:800
2431 msgid "Local resource allocation failure"
2432 msgstr "°Ï°ì¸ê·½°t¸m¥¢±Ñ"
2433
2434 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:753
2435 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
2436 msgid "Machine is not on the network"
2437 msgstr "¾÷¾¹¤£¦bºô¸ô¤¤"
2438
2439 #: nis/nis_error.c:46
2440 msgid "Malformed name, or illegal name"
2441 msgstr "©_©Çªº¦W¦r¡A©Î¤£¦Xªkªº¦W¦r"
2442
2443 #: argp/argp-help.c:1185
2444 msgid ""
2445 "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
2446 "optional for any corresponding short options."
2447 msgstr "ªø¿ï¶µªº¥²¶·©Î¥i¿ï¥Îªº¤Þ¼Æ¤]¬O¬Û¹ïÀ³µu¿ï¶µªº¥²¶·©Î¥i¿ï¥Îªº¤Þ¼Æ¡C"
2448
2449 #: elf/ldconfig.c:135
2450 msgid "Manually link individual libraries."
2451 msgstr "¤â°Ê­Ó§O³sµ²¨ç¦¡®w"
2452
2453 #: nis/nis_print.c:169
2454 msgid "Master Server :\n"
2455 msgstr "¥D­n¦øªA¾¹ :\n"
2456
2457 #: nis/nis_error.c:76
2458 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
2459 msgstr "¥D­n¦øªA¾¹¦£¸L¤¤¡A­«·s¶i¦æ§¹¾ã¸ê®Æ¶É¨ø±Æµ{¡C"
2460
2461 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
2462 msgid "Memory allocation failure"
2463 msgstr "°O¾ÐÅé°t¸m¥¢±Ñ"
2464
2465 #: posix/regex.c:1120
2466 msgid "Memory exhausted"
2467 msgstr "°O¾ÐÅé¥Î§¹¤F"
2468
2469 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
2470 msgid "Message tables full"
2471 msgstr "°T®§ªí®æ¤wº¡"
2472
2473 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
2474 #. TRANS maximum size.
2475 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318
2476 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
2477 msgid "Message too long"
2478 msgstr "°T®§¤Óªø"
2479
2480 #: nis/nis_error.c:58
2481 msgid "Missing or malformed attribute"
2482 msgstr "¯Ê¤Ö©Î©_©ÇªºÄÝ©Ê"
2483
2484 #: nis/nis_print.c:328
2485 #, c-format
2486 msgid "Mod. Time     : %s"
2487 msgstr "­×§ï®É¶¡     : %s"
2488
2489 #: nis/nis_error.c:51
2490 msgid "Modification failed"
2491 msgstr "­×§ï¥¢±Ñ"
2492
2493 #: nis/nis_error.c:64
2494 msgid "Modify operation failed"
2495 msgstr "­×§ï¹B§@¤è¦¡¥¢±Ñ"
2496
2497 #: locale/programs/locale.c:70
2498 msgid "Modify output format:"
2499 msgstr "­×§ï¿é¥X®æ¦¡:"
2500
2501 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:649
2502 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
2503 msgid "Multihop attempted"
2504 msgstr "¹Á¸Õ Multihop"
2505
2506 #: nscd/nscd_conf.c:182
2507 msgid "Must specify user name for server-user option"
2508 msgstr "¥²¶·¬°¦øªA¾¹¨Ï¥ÎªÌ¿ï¶µ«ü©w¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ"
2509
2510 #: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 locale/programs/localedef.c:115
2511 #: nscd/nscd.c:83
2512 msgid "NAME"
2513 msgstr "¦WºÙ"
2514
2515 #: locale/programs/locale.c:80
2516 msgid ""
2517 "NAME\n"
2518 "[-a|-m]"
2519 msgstr ""
2520 "¦WºÙ\n"
2521 "[-a|-m]"
2522
2523 #: nis/nis_print.c:32
2524 msgid "NIS"
2525 msgstr "NIS"
2526
2527 #: nis/ypclnt.c:814
2528 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
2529 msgstr "NIS ½Ð¨DºÝ/¦øªAºÝª©¥»¤£²Å¦X - µLªk´£¨ÑªA°È"
2530
2531 #: nis/ypclnt.c:812
2532 msgid "NIS map database is bad"
2533 msgstr "NIS ¹ï¬M¸ê®Æ®w¬OÃaªº"
2534
2535 #: nis/nis_error.c:69
2536 msgid "NIS+ operation failed"
2537 msgstr "NIS+ ¹B§@¥¢±Ñ"
2538
2539 #: nis/nis_error.c:34
2540 msgid "NIS+ servers unreachable"
2541 msgstr "NIS+ ¦øªA¾¹µLªk³s½u"
2542
2543 #: nis/nis_error.c:70
2544 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
2545 msgstr "NIS+ ªA°ÈµLªk¨ú±o©ÎªÌ©|¥¼¦w¸Ë"
2546
2547 #: nis/nis_print.c:109
2548 msgid "NO OBJECT\n"
2549 msgstr "¨S¦³ª«¥ó\n"
2550
2551 #: nscd/nscd.c:87
2552 msgid "NUMBER"
2553 msgstr "¸¹½X"
2554
2555 #: nis/nis_print.c:163
2556 #, c-format
2557 msgid "Name : `%s'\n"
2558 msgstr "¦WºÙ : `%s'\n"
2559
2560 #: nscd/nscd.c:97
2561 msgid "Name Service Cache Daemon."
2562 msgstr "ºô°ì¦WºÙ§Ö¨úºëÆF"
2563
2564 #: nis/nis_error.c:41
2565 msgid "Name not served by this server"
2566 msgstr "ºô°ì¦WºÙªA°È¤£¬O¥Ñ¦¹¦øªA¾¹´£¨Ñ"
2567
2568 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:777
2569 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
2570 msgid "Name not unique on network"
2571 msgstr "ºô¸ô¤Wªº¦WºÙ¤£¬O°ß¤@ªº"
2572
2573 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
2574 msgid "Name or service not known"
2575 msgstr "¥¼ª¾ªº¦WºÙ©ÎªA°È"
2576
2577 #: malloc/memusagestat.c:53
2578 msgid "Name output file"
2579 msgstr "¦WºÙ¿é¥XÀÉ"
2580
2581 #: nis/nis_error.c:50
2582 msgid "Name/entry isn't unique"
2583 msgstr "¦WºÙ/¶µ¥Ø¤£¬O°ß¤@ªº"
2584
2585 #: nis/nis_error.c:59
2586 msgid "Named object is not searchable"
2587 msgstr "¦³¦WºÙªºª«¥óµLªk·j´M"
2588
2589 #. TRANS ???
2590 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
2591 msgid "Need authenticator"
2592 msgstr "»Ý­n»{ÃÒ"
2593
2594 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
2595 msgid "Network dropped connection because of reset"
2596 msgstr "ºô¸ô³s½uº|¥¢¡A¦]¬°­«³]"
2597
2598 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
2599 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:390
2600 msgid "Network dropped connection on reset"
2601 msgstr "¦b­«³]®Éºô¸ô³s½uº|¥¢"
2602
2603 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
2604 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:379
2605 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
2606 msgid "Network is down"
2607 msgstr "ºô¸ô°±Â\"
2608
2609 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
2610 #. TRANS was unreachable.
2611 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:385
2612 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
2613 msgid "Network is unreachable"
2614 msgstr "µLªk±µÄ²ºô¸ô"
2615
2616 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:713
2617 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
2618 msgid "No CSI structure available"
2619 msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº CSI µ²ºc¤F"
2620
2621 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:821
2622 msgid "No XENIX semaphores available"
2623 msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº XENIX «H¸¹¼Ð»x¤F"
2624
2625 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
2626 msgid "No address associated with hostname"
2627 msgstr "¨S¦³¦¹¥D¾÷¦WºÙ©Ò¹ïÀ³ªº¦ì§}"
2628
2629 #: resolv/herror.c:71
2630 msgid "No address associated with name"
2631 msgstr "¨S¦³¦¹¦WºÙ©Ò¹ïÀ³ªº¦ì§}"
2632
2633 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:733
2634 msgid "No anode"
2635 msgstr "¨S¦³¶§·¥"
2636
2637 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
2638 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
2639 #. TRANS other from network operations.
2640 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:409
2641 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
2642 msgid "No buffer space available"
2643 msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº½w½ÄªÅ¶¡¤F"
2644
2645 #: locale/programs/ld-ctype.c:425
2646 msgid "No character set name specified in charmap"
2647 msgstr "¦b¦r¤¸¹ïÀ³ (charmap) ¤¤¨S¦³³]©w¦r¶°¦WºÙ"
2648
2649 #. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
2650 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
2651 #. TRANS to manipulate.
2652 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:90
2653 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
2654 msgid "No child processes"
2655 msgstr "¨S¦³¤lµ{§Ç¦s¦b"
2656
2657 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:653
2658 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
2659 msgid "No data available"
2660 msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº¸ê®Æ"
2661
2662 #: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500
2663 #: locale/programs/ld-ctype.c:407 locale/programs/ld-identification.c:132
2664 #: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
2665 #: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
2666 #: locale/programs/ld-numeric.c:99 locale/programs/ld-paper.c:91
2667 #: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
2668 #, c-format
2669 msgid "No definition for %s category found"
2670 msgstr "§ä¤£¨ì %s Ãþ§Oªº©w¸q"
2671
2672 #: nis/nis_error.c:74
2673 msgid "No file space on server"
2674 msgstr "¦øªA¾¹¤W¨S¦³ÀɮתŶ¡"
2675
2676 #: elf/ldconfig.c:532
2677 #, c-format
2678 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
2679 msgstr "¥Ñ©ó§ä¤£¨ì %s ªº¦@¥Îª«¥ó¦WºÙ¡A³sµ²¨Ã¥¼³Q«Ø¥ß"
2680
2681 #. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
2682 #. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
2683 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
2684 #. TRANS operating system.
2685 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:548
2686 msgid "No locks available"
2687 msgstr "µLªkÂê©w¸ê®Æ"
2688
2689 #: posix/regex.c:1087
2690 msgid "No match"
2691 msgstr "¨S¦³²Å¦Xªº¶µ¥Ø"
2692
2693 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:833
2694 msgid "No medium found"
2695 msgstr "§ä¤£¨ì´CÅé"
2696
2697 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:661
2698 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
2699 msgid "No message of desired type"
2700 msgstr "¨S¦³²Å¦X»Ý¨D®æ¦¡ªº°T®§"
2701
2702 #: nis/ypclnt.c:802
2703 msgid "No more records in map database"
2704 msgstr "¦b¹ï¬Mªí¸ê®Æ®w¤¤¨S¦³¨ä¥L¬ö¿ý¤F"
2705
2706 #: posix/regex.c:5955
2707 msgid "No previous regular expression"
2708 msgstr "¥ý«e¨Ã¥¼¨Ï¥Î¹L±`³Wªí¥Ü¦¡"
2709
2710 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
2711 msgid "No record locks available"
2712 msgstr "¨S¦³¥i¥Îªº¬ö¿ýÂê¤F"
2713
2714 #: sunrpc/rpcinfo.c:570
2715 msgid "No remote programs registered.\n"
2716 msgstr "¨S¦³µù¥U¹Lªº»·ºÝÀ³¥Îµ{¦¡\n"
2717
2718 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
2719 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
2720 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
2721 msgid "No route to host"
2722 msgstr "§ä¤£¨ì³q©¹¸Ó¥D¾÷ªº¸ô¥Ñ¸ô®|"
2723
2724 #. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
2725 #. TRANS disk is full.
2726 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:209
2727 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
2728 msgid "No space left on device"
2729 msgstr "¸Ë¸m¤W¤wµL¦h¾lªÅ¶¡"
2730
2731 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
2732 #. TRANS particular sort of device.
2733 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:148
2734 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
2735 msgid "No such device"
2736 msgstr "¨S¦³¦¹¤@¸Ë¸m"
2737
2738 #. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
2739 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
2740 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
2741 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
2742 #. TRANS computer.
2743 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:62
2744 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
2745 msgid "No such device or address"
2746 msgstr "¨S¦³¦¹¤@¸Ë¸m©Î¦ì§}"
2747
2748 #. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
2749 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
2750 #. TRANS expected to already exist.
2751 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:32
2752 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
2753 msgid "No such file or directory"
2754 msgstr "¨S¦³¦¹¤@ÀɮשΥؿý"
2755
2756 #: nis/ypclnt.c:796
2757 msgid "No such key in map"
2758 msgstr "¦b¹ï¬Mªí¤¤¨S¦³¦¹¤@Áä­È"
2759
2760 #: nis/ypclnt.c:794
2761 msgid "No such map in server's domain"
2762 msgstr "¦b¦øªA¾¹ªº»â°ì¸ê®Æ¤¤§ä¤£¨ì¦¹¤@¹ï¬Mªí"
2763
2764 #. TRANS No process matches the specified process ID.
2765 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37
2766 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
2767 msgid "No such process"
2768 msgstr "¨S¦³¦¹¤@µ{§Ç"
2769
2770 #: nis/nis_error.c:61
2771 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
2772 msgstr "¾D¹J¹H¤Ï NIS+ ©R¦W³W«hªº¦WºÙ"
2773
2774 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
2775 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
2776 msgstr "¦b¸ÑªR¦WºÙ®Éµo¥ÍÄY­«ªº¿ù»~"
2777
2778 #: nis/nis_print.c:177
2779 msgid "None.\n"
2780 msgstr "µL\n"
2781
2782 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:817
2783 msgid "Not a XENIX named type file"
2784 msgstr "¨Ã«D XENIX ©R¦W®æ¦¡ªºÀÉ®×"
2785
2786 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
2787 msgid "Not a data message"
2788 msgstr "¨Ã¤£¬O¤@­Ó¸ê®Æ°T®§"
2789
2790 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
2791 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:153
2792 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
2793 msgid "Not a directory"
2794 msgstr "¨Ã¤£¬O¤@­Ó¥Ø¿ý"
2795
2796 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
2797 msgid "Not a name file"
2798 msgstr "¨Ã¤£¬O¤@­Ó©R¦WÀÉ®×"
2799
2800 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
2801 msgid "Not a stream device"
2802 msgstr "¨Ã«D¸ê®Æ¬y¸Ë¸m"
2803
2804 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
2805 msgid "Not available"
2806 msgstr "¤£¦s¦b"
2807
2808 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
2809 msgid "Not enough space"
2810 msgstr "ªÅ¶¡¤£¨¬"
2811
2812 #: nis/nis_error.c:31
2813 msgid "Not found"
2814 msgstr "§ä¤£¨ì"
2815
2816 #: nis/nis_error.c:49
2817 msgid "Not found, no such name"
2818 msgstr "§ä¤£¨ì¡A¨S¦³¦¹¤@¦WºÙ"
2819
2820 #: nis/nis_error.c:44
2821 msgid "Not master server for this domain"
2822 msgstr "¨Ã«D¦¹¤@»â°ìªº¥D¦øªA¾¹"
2823
2824 #: nis/nis_error.c:40
2825 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
2826 msgid "Not owner"
2827 msgstr "¨Ã«D¾Ö¦³ªÌ"
2828
2829 #. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
2830 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
2831 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
2832 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
2833 #. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
2834 #. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
2835 #. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
2836 #. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
2837 #. TRANS values.
2838 #. TRANS
2839 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
2840 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
2841 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:592
2842 msgid "Not supported"
2843 msgstr "¨Ã¥¼¤ä´©"
2844
2845 #: nis/nis_print.c:264
2846 #, c-format
2847 msgid "Number of Columns   : %d\n"
2848 msgstr "Äæ¦ìªº¼Æ¥Ø : %d\n"
2849
2850 #: nis/nis_print.c:363
2851 #, c-format
2852 msgid "Number of objects : %u\n"
2853 msgstr "ª«¥óªº¼Æ¥Ø : %u\n"
2854
2855 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
2856 msgid ""
2857 "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds "
2858 "MAXSYMLINKS"
2859 msgstr "´M§ä¸ô®|¦WºÙ®É¾D¹Jªº²Å¸¹³sµ²¼Æ¥Ø¶W¹L MAXSYMLINKS ¸Ì­±©w¸qªº³Ì¤j­È"
2860
2861 #. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
2862 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
2863 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
2864 msgid "Numerical argument out of domain"
2865 msgstr "¼Æ­È°Ñ¼Æªº­È¶W¥X½d³ò"
2866
2867 #. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
2868 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
2869 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:247
2870 msgid "Numerical result out of range"
2871 msgstr "¼Æ­È¹Bºâµ²ªG¶W¥X½d³ò"
2872
2873 #: nis/nis_print.c:367
2874 #, c-format
2875 msgid "Object #%d:\n"
2876 msgstr "ª«¥ó #%d:\n"
2877
2878 #: nis/nis_print.c:317
2879 #, c-format
2880 msgid "Object Name   : %s\n"
2881 msgstr "ª«¥ó¦WºÙ   : %s\n"
2882
2883 #: nis/nis_print.c:329
2884 msgid "Object Type   : "
2885 msgstr "ª«¥ó«¬§O   : "
2886
2887 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
2888 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
2889 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
2890 #. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
2891 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:515
2892 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
2893 msgid "Object is remote"
2894 msgstr "¥Ø¼ÐÀɮצì©ó»·ºÝ"
2895
2896 #: nis/nis_error.c:43
2897 msgid "Object with same name exists"
2898 msgstr "¦P¦Wªº¥Ø¼Ð¤w¸g¦s¦b"
2899
2900 #: timezone/zic.c:2022
2901 msgid "Odd number of quotation marks"
2902 msgstr "¤Þ¸¹¼Æ¥Ø¬°©_¼Æ"
2903
2904 #: elf/ldconfig.c:134
2905 msgid ""
2906 "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
2907 msgstr "¥u³B²z¦b©R¥O¦C¤Þ¼Æ¤¤¦³«ü©wªº¥Ø¿ý¡A¤£«Ø¥ß§Ö¨úÀɮסC"
2908
2909 #: nscd/nscd.c:200 nscd/nscd.c:220 nscd/nscd.c:226
2910 msgid "Only root is allowed to use this option!"
2911 msgstr "¥u¦³ root ¤~¥i¥H¨Ï¥Î¦¹¤@¿ï¶µ!"
2912
2913 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
2914 #. TRANS mode selected.
2915 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:307
2916 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
2917 msgid "Operation already in progress"
2918 msgstr "¦¹¶µ¾Þ§@¤w¸g¦b³B²z·í¤¤"
2919
2920 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
2921 msgid "Operation canceled"
2922 msgstr "¾Þ§@¤w³Q¨ú®ø"
2923
2924 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
2925 msgid "Operation not applicable"
2926 msgstr "¦¹¶µ¾Þ§@¨Ã¤£¾A·í"
2927
2928 #. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
2929 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
2930 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:25
2931 msgid "Operation not permitted"
2932 msgstr "¦¹¶µ¾Þ§@¨Ã¤£³Q¤¹³\"
2933
2934 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
2935 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
2936 #. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
2937 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
2938 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
2939 #. TRANS nothing to do for that call.
2940 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351
2941 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
2942 msgid "Operation not supported"
2943 msgstr "¦¹¶µ¾Þ§@¨Ã¤£³Q¤ä´©"
2944
2945 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
2946 msgid "Operation not supported on transport endpoint"
2947 msgstr "¦¹¶µ¾Þ§@¦b¶Ç¿é²×ÂI®É¨Ã¤£³Q¤ä´©"
2948
2949 #. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
2950 #. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
2951 #. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
2952 #. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
2953 #. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
2954 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
2955 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
2956 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
2957 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:301
2958 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
2959 msgid "Operation now in progress"
2960 msgstr "¾Þ§@¥¿¦b³B²z¤¤"
2961
2962 #. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
2963 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
2964 #. TRANS
2965 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
2966 #. TRANS separate error code.
2967 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:289
2968 msgid "Operation would block"
2969 msgstr "¾Þ§@±N·|¼È°±"
2970
2971 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
2972 msgid "Option not supported by protocol"
2973 msgstr "³q°T¨ó©w¨Ã¤£¤ä´©¦¹°Ñ¼Æ"
2974
2975 #: locale/programs/localedef.c:103
2976 msgid "Optional output file prefix"
2977 msgstr "¥i¦³¥iµLªº¿é¥XÀɸô®|"
2978
2979 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
2980 msgid "Out of stream resources"
2981 msgstr "¸ê®Æ¬y¸ê·½¥ÎºÉ"
2982
2983 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:665
2984 msgid "Out of streams resources"
2985 msgstr "©Ò¦³¸ê®Æ¬yªº¸ê·½³£¤w¥ÎºÉ"
2986
2987 #: iconv/iconv_prog.c:60 locale/programs/localedef.c:99
2988 msgid "Output control:"
2989 msgstr "¿é¥X±±¨î:"
2990
2991 #: elf/sprof.c:72
2992 msgid "Output selection:"
2993 msgstr "¿é¥X¿ï¾Ü:"
2994
2995 #: nis/nis_print.c:319
2996 #, c-format
2997 msgid "Owner         : %s\n"
2998 msgstr "¾Ö¦³ªÌ       : %s\n"
2999
3000 #: nis/nis_print.c:127
3001 msgid "PRIVATE\n"
3002 msgstr "¨p¦³ªº\n"
3003
3004 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:757
3005 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
3006 msgid "Package not installed"
3007 msgstr "®M¥ó¨Ã¥¼¦w¸Ë"
3008
3009 #: nscd/nscd_conf.c:83
3010 #, c-format
3011 msgid "Parse error: %s"
3012 msgstr "¸ÑªR¿ù»~: %s"
3013
3014 #: nis/nis_error.c:55
3015 msgid "Partial success"
3016 msgstr "³¡¥÷¦¨¥\"
3017
3018 #: nis/nis_error.c:63
3019 msgid "Passed object is not the same object on server"
3020 msgstr "¸g¹Lªºª«¥ó»P¦øªA¾¹¤Wªº¨Ã¤£¬Û¦P"
3021
3022 #: elf/ldconfig.c:287
3023 #, c-format
3024 msgid "Path `%s' given more than once"
3025 msgstr "¸ô®| `%s' ¨Ï¥Î¶W¹L¤@¦¸"
3026
3027 #. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
3028 #: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:816
3029 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
3030 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
3031 msgid "Permission denied"
3032 msgstr "©Úµ´¤£²ÅÅv­­ªº¾Þ§@"
3033
3034 #: sysdeps/generic/siglist.h:71
3035 msgid "Power failure"
3036 msgstr "¹q·½ÄY­«¿ù»~"
3037
3038 #: posix/regex.c:1126
3039 msgid "Premature end of regular expression"
3040 msgstr "±`³Wªí¥Ü¦¡¤Ó¦­µ²§ô¤F"
3041
3042 #: elf/ldconfig.c:127
3043 msgid "Print cache"
3044 msgstr "¦C¦L§Ö¨ú"
3045
3046 #: nscd/nscd.c:89
3047 msgid "Print current configuration statistic"
3048 msgstr "¦L¥X¥Ø«eªº²ÕºA²Î­p"
3049
3050 #: locale/programs/localedef.c:107
3051 msgid "Print more messages"
3052 msgstr "¦L¥X§ó¦hªº°T®§"
3053
3054 #: argp/argp-parse.c:154
3055 msgid "Print program version"
3056 msgstr "¦L¥Xµ{¦¡ª©¥»"
3057
3058 #: nis/nis_error.c:30
3059 msgid "Probable success"
3060 msgstr "¥i¯à¦¨¥\"
3061
3062 #: nis/nis_error.c:32
3063 msgid "Probably not found"
3064 msgstr "¥i¯à§ä¤£¨ì"
3065
3066 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53 sysdeps/generic/siglist.h:53
3067 msgid "Profiling timer expired"
3068 msgstr "´ú³tµû¦ô¥Îªº­p®É¾¹¤w¹L®É¨ú®ø¤F"
3069
3070 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709
3071 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
3072 msgid "Protocol driver not attached"
3073 msgstr "¨ó©wªºÅX°Êµ{¦¡¥¼³s±µ"
3074
3075 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:677
3076 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
3077 msgid "Protocol error"
3078 msgstr "¨ó©w¿ù»~"
3079
3080 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
3081 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:356
3082 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
3083 msgid "Protocol family not supported"
3084 msgstr "¨ó©w¸s²Õ¤£¤ä´©"
3085
3086 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
3087 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
3088 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:329
3089 msgid "Protocol not available"
3090 msgstr "¨ó©w¤£¦s¦b"
3091
3092 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
3093 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
3094 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
3095 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:336
3096 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
3097 msgid "Protocol not supported"
3098 msgstr "¨ó©w¤£¤ä´©"
3099
3100 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
3101 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323
3102 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
3103 msgid "Protocol wrong type for socket"
3104 msgstr "socket ªº¨ó©w¿ù»~«¬ºA"
3105
3106 #: nis/nis_error.c:65
3107 msgid "Query illegal for named table"
3108 msgstr "¹ï°O¦Wªí®æªº¬d¸ß¨Ã¤£¦Xªk"
3109
3110 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29 sysdeps/generic/siglist.h:31
3111 msgid "Quit"
3112 msgstr "Â÷¶}"
3113
3114 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:773
3115 msgid "RFS specific error"
3116 msgstr "RFS ¯S©w¿ù»~"
3117
3118 #. TRANS ???
3119 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:540
3120 msgid "RPC bad procedure for program"
3121 msgstr "µ{¦¡ªº RPC µ{§Ç¿ù»~"
3122
3123 #: nis/ypclnt.c:790
3124 msgid "RPC failure on NIS operation"
3125 msgstr "NIS ¹B§@ RPC ¥¢±Ñ"
3126
3127 #. TRANS ???
3128 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:530
3129 msgid "RPC program not available"
3130 msgstr "RPC µ{¦¡¤£¦s¦b"
3131
3132 #. TRANS ???
3133 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
3134 msgid "RPC program version wrong"
3135 msgstr "RPC µ{¦¡ª©¥»¿ù»~"
3136
3137 #. TRANS ???
3138 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:520
3139 msgid "RPC struct is bad"
3140 msgstr "RPC µ²ºc¬OÃaªº"
3141
3142 #. TRANS ???
3143 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:525
3144 msgid "RPC version wrong"
3145 msgstr "RPC ª©¥»¿ù»~"
3146
3147 #: sunrpc/clnt_perr.c:271
3148 msgid "RPC: (unknown error code)"
3149 msgstr "RPC: (¥¼ª¾ªº¿ù»~½X)"
3150
3151 #: sunrpc/clnt_perr.c:190
3152 msgid "RPC: Authentication error"
3153 msgstr "RPC: »{ÃÒ¿ù»~"
3154
3155 #: sunrpc/clnt_perr.c:170
3156 msgid "RPC: Can't decode result"
3157 msgstr "RPC: µLªk¸Ñ½X±o¥Xµ²ªG"
3158
3159 #: sunrpc/clnt_perr.c:166
3160 msgid "RPC: Can't encode arguments"
3161 msgstr "RPC: µLªk±N¤Þ¼Æ½s½X"
3162
3163 #: sunrpc/clnt_perr.c:230
3164 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
3165 msgstr "RPC: ¥¢±Ñ («D¯S©wªº¿ù»~)"
3166
3167 #: sunrpc/clnt_perr.c:186
3168 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
3169 msgstr "RPC: RPC ª©¥»¤£¬Û®e"
3170
3171 #: sunrpc/clnt_perr.c:222
3172 msgid "RPC: Port mapper failure"
3173 msgstr "RPC: ³q°Tªú¹ï¬M¿ù»~"
3174
3175 #: sunrpc/clnt_perr.c:202
3176 msgid "RPC: Procedure unavailable"
3177 msgstr "RPC: µLªk¨ú±oµ{§Ç"
3178
3179 #: sunrpc/clnt_perr.c:226
3180 msgid "RPC: Program not registered"
3181 msgstr "RPC: µ{¦¡¨S¦³µù¥U"
3182
3183 #: sunrpc/clnt_perr.c:194
3184 msgid "RPC: Program unavailable"
3185 msgstr "RPC: µ{¦¡¤£¦s¦b"
3186
3187 #: sunrpc/clnt_perr.c:198
3188 msgid "RPC: Program/version mismatch"
3189 msgstr "RPC: µ{¦¡/ª©¥»¤£²Å"
3190
3191 #: sunrpc/clnt_perr.c:210
3192 msgid "RPC: Remote system error"
3193 msgstr "RPC: »·ºÝµ{¦¡¿ù»~"
3194
3195 #: sunrpc/clnt_perr.c:206
3196 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
3197 msgstr "RPC: ¦øªA¾¹µLªk±N¤Þ¼Æ¸Ñ½X"
3198
3199 #: sunrpc/clnt_perr.c:163
3200 msgid "RPC: Success"
3201 msgstr "RPC: ¦¨¥\"
3202
3203 #: sunrpc/clnt_perr.c:182
3204 msgid "RPC: Timed out"
3205 msgstr "RPC: ¶W¹L®É¶¡¤W­­"
3206
3207 #: sunrpc/clnt_perr.c:178
3208 msgid "RPC: Unable to receive"
3209 msgstr "RPC: µLªk±µ¦¬"
3210
3211 #: sunrpc/clnt_perr.c:174
3212 msgid "RPC: Unable to send"
3213 msgstr "RPC: µLªk¶Ç°e"
3214
3215 #: sunrpc/clnt_perr.c:214
3216 msgid "RPC: Unknown host"
3217 msgstr "RPC: ¥¼ª¾ªº»·ºÝ¦ì§}"
3218
3219 #: sunrpc/clnt_perr.c:218
3220 msgid "RPC: Unknown protocol"
3221 msgstr "RPC: ¥¼ª¾ªº¨ó©w"
3222
3223 #: nis/nis_print.c:185
3224 #, c-format
3225 msgid "RSA (%d bits)\n"
3226 msgstr "RSA (%d ¦ì¤¸)\n"
3227
3228 #: elf/dl-sym.c:68 elf/dl-sym.c:125
3229 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
3230 msgstr "µ{¦¡½X©Ò¨Ï¥Îªº RTLD_NEXT ¨S¦³°ÊºA¸ü¤J"
3231
3232 #: elf/sprof.c:84
3233 msgid "Read and display shared object profiling data"
3234 msgstr "Ū¨ú¨ÃÅã¥Ü¦@¥Î¨ç¦¡ªº´ú³tµû¦ô¸ê®Æ"
3235
3236 #: nscd/nscd.c:84
3237 msgid "Read configuration data from NAME"
3238 msgstr "¦Û¦WºÙ¤¤Åª¨ú³]©w¸ê®Æ"
3239
3240 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
3241 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:219
3242 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
3243 msgid "Read-only file system"
3244 msgstr "°ßŪªºÀɮרt²Î"
3245
3246 #: string/strsignal.c:67
3247 #, c-format
3248 msgid "Real-time signal %d"
3249 msgstr "§Y®Éªº°T¸¹ %d"
3250
3251 #: posix/regex.c:1129
3252 msgid "Regular expression too big"
3253 msgstr "¥¿³Wªí¥Ü¦¡¤Óªø¤F"
3254
3255 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:829
3256 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
3257 msgid "Remote I/O error"
3258 msgstr "»·ºÝ¿é¥X¤J¿ù»~"
3259
3260 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:785
3261 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
3262 msgid "Remote address changed"
3263 msgstr "»·ºÝ¦ì§}§ïÅܤF"
3264
3265 #: inet/ruserpass.c:182
3266 msgid "Remove password or make file unreadable by others."
3267 msgstr "²¾°£±K½X©ÎÅý¥L¤HµLªkŪ¨úÀÉ®×"
3268
3269 #: elf/cache.c:394
3270 #, c-format
3271 msgid "Renaming of %s to %s failed"
3272 msgstr "±N %s §ï¦W¬° %s ¥¢±Ñ"
3273
3274 #: elf/sprof.c:532
3275 #, c-format
3276 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
3277 msgstr "­«·s¶}±Ò¦@¥Î¥ØªºÀÉ %s ¥¢±Ñ"
3278
3279 #: nis/nis_print.c:171
3280 msgid "Replicate :\n"
3281 msgstr "½Æ»s :\n"
3282
3283 #: argp/argp-help.c:1639
3284 #, c-format
3285 msgid "Report bugs to %s.\n"
3286 msgstr "½Ð±Nµ{¦¡°ÝÃD¦^³ø¦Ü %s¡C\n"
3287
3288 #: catgets/gencat.c:233 debug/pcprofiledump.c:181 iconv/iconv_prog.c:337
3289 #: locale/programs/locale.c:256 locale/programs/localedef.c:297
3290 #: malloc/memusagestat.c:602
3291 msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
3292 msgstr "½Ð¨Ï¥Î `glibcbug' §å¦¸µ{¦¡±N°ÝÃD¦^³ø¦Ü <bugs@gnu.org>¡C\n"
3293
3294 #: nis/ypclnt.c:788
3295 msgid "Request arguments bad"
3296 msgstr "¥²¶·¤Þ¼Æ¦³¿ù»~"
3297
3298 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
3299 msgid "Reserved for future use"
3300 msgstr "«O¯dµ¹±N¨Ó¨Ï¥Î"
3301
3302 #: resolv/herror.c:67
3303 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
3304 msgstr "¸ÑŪ¿ù»~½X 0 (¨S¦³¿ù»~)"
3305
3306 #: resolv/herror.c:107
3307 msgid "Resolver internal error"
3308 msgstr "¤º³¡¸ÑŪ¿ù»~"
3309
3310 #. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
3311 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
3312 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
3313 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
3314 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:98
3315 msgid "Resource deadlock avoided"
3316 msgstr "Á׶}¸ê·½Âê©w"
3317
3318 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55 sysdeps/generic/siglist.h:74
3319 msgid "Resource lost"
3320 msgstr "¸ê·½º|¥¢"
3321
3322 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
3323 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
3324 #. TRANS they are always the same in the GNU C library.
3325 #. TRANS
3326 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
3327 #. TRANS
3328 #. TRANS @itemize @bullet
3329 #. TRANS @item
3330 #. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
3331 #. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
3332 #. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
3333 #. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
3334 #. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
3335 #. TRANS
3336 #. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
3337 #. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
3338 #. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
3339 #. TRANS check for both codes and treat them the same.
3340 #. TRANS
3341 #. TRANS @item
3342 #. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
3343 #. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
3344 #. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
3345 #. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
3346 #. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
3347 #. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
3348 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
3349 #. TRANS and return to its command loop.
3350 #. TRANS @end itemize
3351 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:280
3352 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
3353 msgid "Resource temporarily unavailable"
3354 msgstr "¸ê·½¼È®ÉµLªk¨ú±o"
3355
3356 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
3357 msgid "Result too large"
3358 msgstr "µ²ªG¤Ó¤j¤F"
3359
3360 #: nis/nis_error.c:48
3361 msgid "Results sent to callback proc"
3362 msgstr "µ²ªG¶Ç°eµ¹¦^¶Çµ{§Ç"
3363
3364 #: elf/sprof.c:87
3365 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
3366 msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
3367
3368 #: nis/nis_print.c:34
3369 msgid "SUNYP"
3370 msgstr "SUNYP"
3371
3372 #: nis/nis_print.c:266
3373 #, c-format
3374 msgid "Search Path         : %s\n"
3375 msgstr "·j´M¸ô®|         : %s\n"
3376
3377 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37 sysdeps/generic/siglist.h:38
3378 msgid "Segmentation fault"
3379 msgstr "µ{¦¡°O¾ÐÅé°Ï¬q¿ù»~"
3380
3381 #: nis/nis_error.c:36
3382 msgid "Server busy, try again"
3383 msgstr "¦øªA¾¹¦£¸L¤¤¡A½Ð¦A¸Õ¤@¦¸"
3384
3385 #: nis/nis_error.c:42
3386 msgid "Server out of memory"
3387 msgstr "¦øªA¾¹°O¾ÐÅé¤w¥Î§¹"
3388
3389 #: sunrpc/clnt_perr.c:336
3390 msgid "Server rejected credential"
3391 msgstr "¦øªA¾¹©Úµ´¨­¥÷ÃÒ©ú"
3392
3393 #: sunrpc/clnt_perr.c:344
3394 msgid "Server rejected verifier"
3395 msgstr "¦øªA¾¹©Úµ´»{ÃÒ"
3396
3397 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
3398 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
3399 msgstr "¤£¤ä´© ai_socktype ªº¦øªA¦WºÙ"
3400
3401 #: argp/argp-parse.c:95
3402 msgid "Set the program name"
3403 msgstr "³]©wµ{¦¡¦WºÙ"
3404
3405 #: nscd/nscd.c:88
3406 msgid "Shut the server down"
3407 msgstr "±N¦øªA¾¹Ãö³¬"
3408
3409 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
3410 msgid "Signal 0"
3411 msgstr "°T¸¹ 0"
3412
3413 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
3414 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:312
3415 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
3416 msgid "Socket operation on non-socket"
3417 msgstr "Socket ¦b«D socket ¤W¹B§@"
3418
3419 #. TRANS The socket type is not supported.
3420 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:341
3421 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
3422 msgid "Socket type not supported"
3423 msgstr "Socket «¬§O¤£¤ä´©"
3424
3425 #. TRANS A network connection was aborted locally.
3426 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:395
3427 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
3428 msgid "Software caused connection abort"
3429 msgstr "³nÅé³y¦¨³s½u¤¤Â_"
3430
3431 #: sunrpc/rpcinfo.c:658
3432 msgid "Sorry. You are not root\n"
3433 msgstr "¤£¦n·N«ä¡A§A¨Ã¤£¬O root ¨Ï¥ÎªÌ\n"
3434
3435 #: locale/programs/localedef.c:95
3436 msgid "Source definitions are found in FILE"
3437 msgstr "­ì©l¸ê®Æ©w¸q¦bÀÉ®× FILE ¤¤"
3438
3439 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:765
3440 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
3441 msgid "Srmount error"
3442 msgstr "Srmount ¿ù»~"
3443
3444 #: sysdeps/generic/siglist.h:66
3445 msgid "Stack fault"
3446 msgstr "°ïÅ|¿ù»~"
3447
3448 #. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
3449 #. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
3450 #. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
3451 #. TRANS the NFS file system on the local host.
3452 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
3453 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
3454 msgid "Stale NFS file handle"
3455 msgstr "¹Lªº NFS ÀÉ®×±±¨î½X"
3456
3457 #: nscd/nscd.c:87
3458 msgid "Start NUMBER threads"
3459 msgstr "±Ò°Ê°õ¦æºü"
3460
3461 #: nis/nis_print.c:362
3462 #, c-format
3463 msgid "Status            : %s\n"
3464 msgstr "ª¬ºA              : %s\n"
3465
3466 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44 sysdeps/generic/siglist.h:44
3467 msgid "Stopped"
3468 msgstr "°±¤î"
3469
3470 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43 sysdeps/generic/siglist.h:43
3471 msgid "Stopped (signal)"
3472 msgstr "°±¤î («H¸¹)"
3473
3474 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47 sysdeps/generic/siglist.h:47
3475 msgid "Stopped (tty input)"
3476 msgstr "°±¤î (tty ¿é¤J)"
3477
3478 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48 sysdeps/generic/siglist.h:48
3479 msgid "Stopped (tty output)"
3480 msgstr "°±¤î (tty ¿é¥X)"
3481
3482 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
3483 msgid "Streams pipe error"
3484 msgstr "¸ê®Æ¬yºÞ½u¿ù»~"
3485
3486 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:813
3487 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
3488 msgid "Structure needs cleaning"
3489 msgstr "µ²ºc»Ý­n²M²z"
3490
3491 #: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:786 nis/ypclnt.c:860 posix/regex.c:1084
3492 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:20
3493 msgid "Success"
3494 msgstr "¦¨¥\"
3495
3496 #: nss/getent.c:703
3497 msgid "Supported databases:"
3498 msgstr "¤ä´©ªº¸ê®Æ®w:"
3499
3500 #: locale/programs/localedef.c:106
3501 msgid "Suppress warnings and information messages"
3502 msgstr "©¿²¤Äµ§i»P´£¥Ü°T®§"
3503
3504 #: locale/programs/localedef.c:94
3505 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
3506 msgstr "²Å¸¹¦r¤¸ªº¦WºÙ©w¸q¦bÀÉ®× FILE ¤¤"
3507
3508 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
3509 msgid "System error"
3510 msgstr "¨t²Î¿ù»~"
3511
3512 #: locale/programs/locale.c:65
3513 msgid "System information:"
3514 msgstr "¨t²Î¬ÛÃö¸ê°T:"
3515
3516 #: nis/ypclnt.c:866
3517 msgid "System resource allocation failure"
3518 msgstr "¨t²Î¸ê·½°t¸m¥¢±Ñ"
3519
3520 #: locale/programs/localedef.c:292
3521 #, c-format
3522 msgid ""
3523 "System's directory for character maps : %s\n"
3524 "                       repertoire maps: %s\n"
3525 "                       locale path    : %s\n"
3526 "%s"
3527 msgstr ""
3528 "¨t²Îªº¦r¶°¹ï·ÓÀÉ (character maps) ¥Ø¿ý   : %s\n"
3529 "      ½s½X¹ï¬MÀÉ (repertoire maps) ¥Ø¿ý  : %s\n"
3530 "      °Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w (locale) ¸ô®|         : %s\n"
3531 "%s"
3532
3533 #: nscd/nscd.c:90
3534 msgid "TABLE"
3535 msgstr "ªí®æ"
3536
3537 #: nis/nis_print.c:118
3538 msgid "TABLE\n"
3539 msgstr "ªí®æ\n"
3540
3541 #: nscd/nscd.c:92
3542 msgid "TABLE,yes"
3543 msgstr "­n»s§@ªí®æ"
3544
3545 #: nis/nis_print.c:263
3546 #, c-format
3547 msgid "Table Type          : %s\n"
3548 msgstr "ªí®æ§Î¦¡           : %s\n"
3549
3550 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
3551 msgid "Temporary failure in name resolution"
3552 msgstr "¸ÑªR¦WºÙ®Éµo¥Í¼È®É©Êªº¿ù»~"
3553
3554 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41 sysdeps/generic/siglist.h:41
3555 msgid "Terminated"
3556 msgstr "²×¤î"
3557
3558 #. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
3559 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
3560 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
3561 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
3562 #. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
3563 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:198
3564 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
3565 msgid "Text file busy"
3566 msgstr "¤å¦rÀɦ£¿ý¤¤"
3567
3568 #: iconv/iconv_prog.c:627
3569 msgid ""
3570 "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
3571 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
3572 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
3573 "listed with several different names (aliases).\n"
3574 "\n"
3575 "  "
3576 msgstr ""
3577 "¥H¤Uªº¦Cªí¥]§t©Ò¦³¤wª¾ªº½s½X¦r¶°¡A¦ý³o¤£¥Nªí©Ò¦³ªº¦r¶°¦WºÙ²Õ¦X¬Ò¥i¥Î©ó\n"
3578 "©R¥O¦Cªº \"¨Ó·½\" ¥H¤Î \"¥Øªº\" ¤Þ¼Æ¡C¤@­Ó½s½X¦r¶°¥i¥H¥Î´X­Ó¤£¦Pªº¦WºÙ\n"
3579 "¨Óªí¥Ü (§Y \"°Î¦W\")¡C\n"
3580 "\n"
3581 "  "
3582
3583 #: sunrpc/rpc_main.c:1364
3584 msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
3585 msgstr "¦¹¹ê§@¤è¦¡¤£¤ä´©·sªº§Î¦¡©Î¦h¦w¥þ°õ¦æ§Çªºµ{¦¡!\n"
3586
3587 #: nis/nis_print.c:224
3588 msgid "Time to live : "
3589 msgstr "¦s¦b®É¶¡ : "
3590
3591 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:681
3592 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
3593 msgid "Timer expired"
3594 msgstr "­p®É¾¹¤w¹L®É¨ú®ø¤F"
3595
3596 #: malloc/memusagestat.c:54
3597 msgid "Title string used in output graphic"
3598 msgstr "¦b¿é¥Xªº¹Ï¹³¤¤¨Ï¥Î¦³¼ÐÀYªº¦r¦ê"
3599
3600 #: nis/nis_error.c:56
3601 msgid "Too many attributes"
3602 msgstr "¤Ó¦hªºÄÝ©Ê"
3603
3604 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
3605 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
3606 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:458
3607 msgid "Too many levels of symbolic links"
3608 msgstr "¤Ó¦h¼h¯Åªº²Å¸¹³sµ²ÀÉ"
3609
3610 #. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
3611 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
3612 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
3613 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:226
3614 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
3615 msgid "Too many links"
3616 msgstr "¤Ó¦h³sµ²"
3617
3618 #. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
3619 #. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
3620 #. TRANS
3621 #. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
3622 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
3623 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
3624 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
3625 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176
3626 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
3627 msgid "Too many open files"
3628 msgstr "¶}±Ò¤Ó¦hÀÉ®×"
3629
3630 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
3631 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
3632 #. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
3633 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:183
3634 msgid "Too many open files in system"
3635 msgstr "¨t²Î¤¤¤Ó¦hªº¶}±ÒÀÉ®×"
3636
3637 #. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
3638 #. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
3639 #. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
3640 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:488
3641 msgid "Too many processes"
3642 msgstr "¤Ó¦hªº¦æµ{"
3643
3644 #. TRANS ???
3645 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:440
3646 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
3647 msgid "Too many references: cannot splice"
3648 msgstr "¤Ó¦hªº°Ñ¦Ò«ü¼Ð: µLªk³s±µ"
3649
3650 #. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
3651 #. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
3652 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494
3653 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
3654 msgid "Too many users"
3655 msgstr "¤Ó¦h¨Ï¥ÎªÌ"
3656
3657 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31 sysdeps/generic/siglist.h:33
3658 msgid "Trace/breakpoint trap"
3659 msgstr "°lÂÜ»P¤¤Â_ÂI³´¨À"
3660
3661 #: posix/regex.c:1099
3662 msgid "Trailing backslash"
3663 msgstr "§ÀºÝªº¤Ï±×½u"
3664
3665 #. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
3666 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
3667 #. TRANS up, before it has connected to the file.
3668 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:615
3669 msgid "Translator died"
3670 msgstr "¤¤¤¶µ{¦¡¤w¸gµ²§ô"
3671
3672 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
3673 #. TRANS @xref{Connecting}.
3674 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:415
3675 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
3676 msgid "Transport endpoint is already connected"
3677 msgstr "¶Ç¿éªº¨âºÝ¤w¸g§¹¦¨³s½u¤F"
3678
3679 #. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
3680 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
3681 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
3682 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
3683 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:423
3684 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
3685 msgid "Transport endpoint is not connected"
3686 msgstr "¶Ç¿éªº¨âºÝ©|¥¼³s½u"
3687
3688 #: argp/argp-help.c:1611
3689 #, c-format
3690 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
3691 msgstr "½Ð¸ÕµÛ¥Î `%s --help' ©Î `%s --usage' ¨ÓÀò±o§ó¦h¬ÛÃö°T®§¡C\n"
3692
3693 #: nis/nis_print.c:164
3694 #, c-format
3695 msgid "Type : %s\n"
3696 msgstr "®æ¦¡ : %s\n"
3697
3698 #: nis/nis_print.c:48
3699 msgid "UNKNOWN"
3700 msgstr "¤£©ú"
3701
3702 #: nis/nis_error.c:73
3703 msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
3704 msgstr "µLªk¹ï NIS+ ªº½Ð¨DºÝ¶i¦æ»{ÃÒ"
3705
3706 #: nis/nis_error.c:72
3707 msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
3708 msgstr "µLªk¹ï NIS+ ªº¦øªAºÝ¶i¦æ»{ÃÒ"
3709
3710 #: nis/nis_error.c:47
3711 msgid "Unable to create callback"
3712 msgstr "µLªk«Ø¥ß¦^¥s¸ê®Æ (callback)"
3713
3714 #: nis/nis_error.c:75
3715 msgid "Unable to create process on server"
3716 msgstr "µLªk¦b¦øªA¾¹¤W«Ø¥ß°õ¦æµ{§Ç"
3717
3718 #: nis/nis_print.c:191
3719 #, c-format
3720 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
3721 msgstr "¥¼ª¾ªº (§ÎºA = %d¡A¦ì¤¸ = %d)\n"
3722
3723 #: inet/ruserpass.c:274
3724 #, c-format
3725 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
3726 msgstr "¥¼ª¾ªº .netrc ÃöÁä¦r %s"
3727
3728 #: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
3729 #, c-format
3730 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
3731 msgstr "ÀÉ®× %s ¤¤¥¼ª¾ªº ELFCLASS¡C\n"
3732
3733 #: nis/ypclnt.c:820
3734 msgid "Unknown NIS error code"
3735 msgstr "¥¼ª¾ªº NIS ¿ù»~½X"
3736
3737 #: nss/getent.c:771
3738 #, c-format
3739 msgid "Unknown database: %s\n"
3740 msgstr "¥¼ª¾ªº¸ê®Æ®w: %s\n"
3741
3742 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:52
3743 msgid "Unknown error"
3744 msgstr "¥¼ª¾ªº¿ù»~"
3745
3746 #: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
3747 #: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:88
3748 #: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
3749 msgid "Unknown error "
3750 msgstr "¥¼ª¾ªº¿ù»~ "
3751
3752 #: resolv/herror.c:68
3753 msgid "Unknown host"
3754 msgstr "¥¼ª¾ªº»·ºÝ¦ì§}"
3755
3756 #: nis/nis_error.c:35
3757 msgid "Unknown object"
3758 msgstr "¥¼ª¾ªºª«¥ó"
3759
3760 #: nscd/nscd_conf.c:187
3761 #, c-format
3762 msgid "Unknown option: %s %s %s"
3763 msgstr "¥¼ª¾ªº¿ï¶µ: %s %s %s"
3764
3765 #: resolv/herror.c:110
3766 msgid "Unknown resolver error"
3767 msgstr "¥¼ª¾ªº¸ÑŪ¿ù»~"
3768
3769 #: resolv/herror.c:70
3770 msgid "Unknown server error"
3771 msgstr "¥¼ª¾ªº¦øªA¾¹¿ù»~"
3772
3773 #: string/strsignal.c:71
3774 #, c-format
3775 msgid "Unknown signal %d"
3776 msgstr "¥¼ª¾ªº°T¸¹ %d"
3777
3778 #: misc/error.c:114 timezone/zic.c:384
3779 msgid "Unknown system error"
3780 msgstr "¥¼ª¾ªº¨t²Î¿ù»~"
3781
3782 #: nis/ypclnt.c:868
3783 msgid "Unknown ypbind error"
3784 msgstr "¥¼ª¾ªº ypbind ¿ù»~"
3785
3786 #: posix/regex.c:1108
3787 msgid "Unmatched ( or \\("
3788 msgstr "( ©Î \\( ¤£¯à¤Ç°t"
3789
3790 #: posix/regex.c:1132
3791 msgid "Unmatched ) or \\)"
3792 msgstr ") ©Î \\) ¤£¯à¤Ç°t"
3793
3794 #: posix/regex.c:1105
3795 msgid "Unmatched [ or [^"
3796 msgstr "[ ©Î [^ ¤£¯à¤Ç°t"
3797
3798 #: posix/regex.c:1111
3799 msgid "Unmatched \\{"
3800 msgstr "\\{ ¤£¯à¤Ç°t"
3801
3802 #: posix/getconf.c:819
3803 #, c-format
3804 msgid "Unrecognized variable `%s'"
3805 msgstr "µLªkÃѧOªºÅܼƠ`%s'"
3806
3807 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42 sysdeps/generic/siglist.h:42
3808 msgid "Urgent I/O condition"
3809 msgstr "ºò«æªº¿é¥X¤Jª¬ºA"
3810
3811 #: argp/argp-help.c:1568
3812 msgid "Usage:"
3813 msgstr "¨Ï¥Î¤è¦¡:"
3814
3815 #: posix/getconf.c:731
3816 #, c-format
3817 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
3818 msgstr "¨Ï¥Î¤è¦¡: %s variable_name [pathname]\n"
3819
3820 #: sunrpc/rpcinfo.c:674
3821 msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
3822 msgstr "¨Ï¥Î¤è¦¡: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
3823
3824 #: elf/ldconfig.c:132
3825 msgid "Use CACHE as cache file"
3826 msgstr "¨Ï¥Î CACHE ·í§@§Ö¨úÀÉ®×"
3827
3828 #: elf/ldconfig.c:133
3829 msgid "Use CONF as configuration file"
3830 msgstr "¨Ï¥Î CONF ·í§@³]©wÀÉ"
3831
3832 #: nscd/nscd.c:92
3833 msgid "Use separate cache for each user"
3834 msgstr "¹ï¤£¦P¨Ï¥ÎªÌ¨Ï¥Î¤£¦Pªº§Ö¨úÀÉ®×"
3835
3836 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:55
3837 msgid "User defined signal 1"
3838 msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸qªº°T¸¹ 1"
3839
3840 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57 sysdeps/generic/siglist.h:56
3841 msgid "User defined signal 2"
3842 msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸qªº°T¸¹ 2"
3843
3844 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:673
3845 #: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
3846 msgid "Value too large for defined data type"
3847 msgstr "¦³©w¸qªº¸ê®Æ«¬§O­È¤Ó¤j"
3848
3849 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52 sysdeps/generic/siglist.h:52
3850 msgid "Virtual timer expired"
3851 msgstr "µêÀÀ­p®É¾¹¤w¹L®É¨ú®ø¤F"
3852
3853 #: timezone/zic.c:1926
3854 msgid "Wild result from command execution"
3855 msgstr "©R¥O°õ¦æ¾É¦Ü©_©Çªºµ²ªG"
3856
3857 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54 sysdeps/generic/siglist.h:54
3858 msgid "Window changed"
3859 msgstr "½d³ò§ïÅܤF"
3860
3861 #: locale/programs/locale.c:69
3862 msgid "Write names of available charmaps"
3863 msgstr "¼g¥X¦s¦bªº¦r¶°¹ï·Óªí¦WºÙ"
3864
3865 #: locale/programs/locale.c:67
3866 msgid "Write names of available locales"
3867 msgstr "¼g¥X¦s¦bªº°Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w (locale) ¦WºÙ"
3868
3869 #: locale/programs/locale.c:71
3870 msgid "Write names of selected categories"
3871 msgstr "¼g¥X¿ï¨úªºÃþ§O¦WºÙ"
3872
3873 #: locale/programs/locale.c:72
3874 msgid "Write names of selected keywords"
3875 msgstr "¼g¥X¿ï¨úªºÃöÁä¦r¦WºÙ"
3876
3877 #: catgets/gencat.c:115
3878 msgid "Write output to file NAME"
3879 msgstr "±N¿é¥X¼g¨ìÀÉ®× NAME ¤¤"
3880
3881 #: elf/cache.c:366 elf/cache.c:375 elf/cache.c:379
3882 msgid "Writing of cache data failed"
3883 msgstr "¼g¤J§Ö¨ú¸ê®Æ®Éµo¥Í¿ù»~"
3884
3885 #: elf/cache.c:383
3886 msgid "Writing of cache data failed."
3887 msgstr "¼g¤J§Ö¨ú¸ê®Æ®Éµo¥Í¿ù»~"
3888
3889 #: catgets/gencat.c:251 elf/ldconfig.c:269 elf/sprof.c:361
3890 #: iconv/iconv_prog.c:356 locale/programs/locale.c:274
3891 #: locale/programs/localedef.c:316 nscd/nscd.c:292 nscd/nscd_nischeck.c:95
3892 #: nss/getent.c:68 posix/getconf.c:756
3893 #, c-format
3894 msgid "Written by %s.\n"
3895 msgstr "¥Ñ %s ¨Ó¼g¥X¡C\n"
3896
3897 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:837
3898 msgid "Wrong medium type"
3899 msgstr "¿ù»~ªº´C¤¶§ÎºA"
3900
3901 #: nis/nis_print.c:40
3902 msgid "X500"
3903 msgstr "X500"
3904
3905 #: nis/nis_print.c:44
3906 msgid "XCHS"
3907 msgstr "XCHS"
3908
3909 #: nis/ypclnt.c:174
3910 #, c-format
3911 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3912 msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
3913
3914 #: nis/nis_error.c:71
3915 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
3916 msgstr "¬Oªº¡A42 ´N¬O¦s¦bªº·N¸q"
3917
3918 #. TRANS You did @strong{what}?
3919 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
3920 msgid "You really blew it this time"
3921 msgstr "³o¦¸¯uªº³Q±z¥´±Ñ¤F"
3922
3923 #: timezone/zic.c:1088
3924 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
3925 msgstr "®É°Ï±µÄò¦æªºµ²§ô®É¶¡¤£¦b¤W¤@¦æªºµ²§ô®É¶¡¤§«á"
3926
3927 #: iconv/iconv_prog.c:73
3928 msgid "[FILE...]"
3929 msgstr "[FILE...]"
3930
3931 #: debug/pcprofiledump.c:59
3932 msgid "[FILE]"
3933 msgstr "[FILE]"
3934
3935 #: sunrpc/pmap_clnt.c:72
3936 msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
3937 msgstr "__get_myaddress: ioctl (¨ú±o¤¶­±²ÕºA)"
3938
3939 #: locale/programs/ld-collate.c:417
3940 #, c-format
3941 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
3942 msgstr "`%.*s' ¤w³Q©w¸q¬°¹ï·Ó¤¸¯À"
3943
3944 #: locale/programs/ld-collate.c:410
3945 #, c-format
3946 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
3947 msgstr "`%.*s' ¤w³Q©w¸q¬°¹ï·Ó²Å¸¹"
3948
3949 #: locale/programs/ld-collate.c:394
3950 #, c-format
3951 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
3952 msgstr "`%.*s' ¦b¦r¶°¹ï·Óªí¤¤¤w¸g©w¸q¹L¤F"
3953
3954 #: locale/programs/ld-collate.c:403
3955 #, c-format
3956 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
3957 msgstr "`%.*s' ¦b½s½X¹ï¬MÀɤ¤¤w¸g³Q©w¸q¹L¤F"
3958
3959 #: locale/programs/charmap.c:599 locale/programs/locfile.h:96
3960 #: locale/programs/repertoire.c:314
3961 #, c-format
3962 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
3963 msgstr "`%1$s' ©w¸q¨S¦³¥H `END %1$s' µ²§ô"
3964
3965 #: locale/programs/ld-collate.c:1268 locale/programs/ld-ctype.c:1454
3966 #, c-format
3967 msgid "`%s' and `%.*s' are no valid names for symbolic range"
3968 msgstr "`%s' ©M `%.*s' ¬Ò«D²Å¸¹½d³ò¤¤¾A¥Îªº¦WºÙ"
3969
3970 #: elf/sprof.c:762
3971 #, c-format
3972 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
3973 msgstr "`%s' ¤£¬O `%s' ¤¤¥¿½Tªº´ú³tµû¦ô¸ê®ÆÀÉ"
3974
3975 #: locale/programs/ld-ctype.c:691
3976 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
3977 msgstr "`digit' Ãþ§O¦b¸s²Õ \"¤Q\" ¤¤¨S¦³¶µ¥Ø"
3978
3979 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
3980 msgid "ai_family not supported"
3981 msgstr "ai_family ¨S¦³¤ä´©"
3982
3983 #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
3984 msgid "ai_socktype not supported"
3985 msgstr "ai_socktype ¨S¦³¤ä´©"
3986
3987 #: nscd/nscd.c:130
3988 msgid "already running"
3989 msgstr "¤w¦b°õ¦æ"
3990
3991 #: locale/programs/charmap.c:434 locale/programs/repertoire.c:184
3992 #, c-format
3993 msgid "argument to <%s> must be a single character"
3994 msgstr "µ¹ <%s> ªº¤Þ¼Æ¥²¶·¬O¤@­Ó³æ¦r¤¸"
3995
3996 #: locale/programs/locfile.c:124
3997 #, c-format
3998 msgid "argument to `%s' must be a single character"
3999 msgstr "µ¹ `%s' ªº¤Þ¼Æ¥²¶·¬O¤@­Ó³æ¦r¤¸"
4000
4001 #: sunrpc/auth_unix.c:311
4002 msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
4003 msgstr "auth_none.c - ÄY­«ªº±Æ§Ç°ÝÃD"
4004
4005 #: sunrpc/auth_unix.c:106 sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/auth_unix.c:142
4006 msgid "authunix_create: out of memory\n"
4007 msgstr "authunix_create: °O¾ÐÅ餣¨¬\n"
4008
4009 #: locale/programs/charmap.c:364 locale/programs/locfile.c:118
4010 #: locale/programs/locfile.c:145 locale/programs/repertoire.c:176
4011 msgid "bad argument"
4012 msgstr "¿ù»~ªº¤Þ¼Æ"
4013
4014 #: inet/rcmd.c:424
4015 msgid "bad owner"
4016 msgstr "¿ù»~ªº¾Ö¦³ªÌ"
4017
4018 #: timezone/zic.c:1210
4019 msgid "blank FROM field on Link line"
4020 msgstr "Link ¦æ¤¤ªÅ¥Õªº FROM Äæ¦ì"
4021
4022 #: timezone/zic.c:1214
4023 msgid "blank TO field on Link line"
4024 msgstr "Link ¦æ¤¤ªÅ¥Õªº TO Äæ¦ì"
4025
4026 #: malloc/mcheck.c:291
4027 msgid "block freed twice\n"
4028 msgstr "¦¹°Ï¶ô³Q¥Î free «ü¥OÄÀ©ñ¤F¨â¦¸\n"
4029
4030 #: malloc/mcheck.c:294
4031 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
4032 msgstr "°O¾ÐÅéÀˬdª¬ºA (mcheck_ststus) ¦³»~¡A±z©Ò¥Îªº¨ç¦¡®w¦³°ÝÃD\n"
4033
4034 #: sunrpc/pmap_rmt.c:186
4035 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
4036 msgstr "broadcast: ioctl (¨ú±o¤¶­±³]©w­È)"
4037
4038 #: sunrpc/pmap_rmt.c:195
4039 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
4040 msgstr "broadcast: ioctl (¨ú±o¤¶­±ºX¼Ð)"
4041
4042 #: sunrpc/svc_udp.c:528
4043 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
4044 msgstr "cache_set: µLªk°t¸m·sªº»·ºÝµ{§Ç©I¥s½w½Ä°Ï (rpc_buffer)"
4045
4046 #: sunrpc/svc_udp.c:522
4047 msgid "cache_set: victim alloc failed"
4048 msgstr "cache_set: victim °t¸m¥¢±Ñ"
4049
4050 #: sunrpc/svc_udp.c:511
4051 msgid "cache_set: victim not found"
4052 msgstr "cache_set: §ä¤£¨ì victim"
4053
4054 #: timezone/zic.c:1751
4055 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
4056 msgstr "µLªk¨M©w¦bµ²§ô®É¶¡ (untiltime) ¥H«á¸Ó¨Ï¥Îªº®É°Ï²¼g"
4057
4058 #: sunrpc/svc_simple.c:76
4059 #, c-format
4060 msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
4061 msgstr "¤£¯à­«½Æ«ü©wµ{§Ç¸¹½X %ld\n"
4062
4063 #: elf/dl-reloc.c:152
4064 msgid "can't restore segment prot after reloc"
4065 msgstr "¦b reloc ¤§«áµLªk´_­ì segment port"
4066
4067 #: locale/programs/localedef.c:487
4068 #, c-format
4069 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
4070 msgstr " `%s' °Ï°ì¸ê®Æ (locale) ¤w¸g¥Î¹L¡A¤£¯à­«½Æ¥[¤J"
4071
4072 #: elf/dl-deps.c:470
4073 msgid "cannot allocate dependency list"
4074 msgstr "µLªk°t¸m¬ÛÃö©Ê¦Cªí"
4075
4076 #: elf/dl-load.c:1031
4077 msgid "cannot allocate memory for program header"
4078 msgstr "µLªk°t¸m°O¾ÐÅéµ¹µ{¦¡¼ÐÀY°Ï¨Ï¥Î"
4079
4080 #: elf/dl-load.c:339
4081 msgid "cannot allocate name record"
4082 msgstr "µLªk°t¸m¦WºÙ¬ö¿ý"
4083
4084 #: elf/sprof.c:930 elf/sprof.c:982
4085 msgid "cannot allocate symbol data"
4086 msgstr "µLªk°t¸m¨ç¦¡²Å¸¹¸ê®Æ"
4087
4088 #: elf/dl-deps.c:501
4089 msgid "cannot allocate symbol search list"
4090 msgstr "µLªk°t¸m²Å¸¹·j´M¦Cªí"
4091
4092 #: elf/dl-version.c:291
4093 msgid "cannot allocate version reference table"
4094 msgstr "µLªk°t¸mª©¥»°Ñ·Óªí"
4095
4096 #: elf/dl-load.c:1000
4097 msgid "cannot change memory protections"
4098 msgstr "µLªk§ïÅÜ°O¾ÐÅé«OÅ@ª¬ºA"
4099
4100 #: elf/dl-load.c:533
4101 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
4102 msgstr "µLªk«Ø¥ß RUNPATH/RPATH ªº°Æ¥»"
4103
4104 #: elf/dl-load.c:418 elf/dl-load.c:518 elf/dl-load.c:546 elf/dl-load.c:593
4105 #: elf/dl-load.c:685
4106 msgid "cannot create cache for search path"
4107 msgstr "µLªk¬°·j´M¸ô®|«Ø¥ß§Ö¨ú"
4108
4109 #: elf/dl-support.c:191
4110 msgid "cannot create capability list"
4111 msgstr "µLªk«Ø¥ß capability ¦Cªí"
4112
4113 #: elf/sprof.c:715 elf/sprof.c:773
4114 msgid "cannot create internal descriptor"
4115 msgstr "µLªk«Ø¥ß¤º³¡±Ô­z¶µ"
4116
4117 #: elf/sprof.c:413
4118 msgid "cannot create internal descriptors"
4119 msgstr "µLªk«Ø¥ß¤º³¡±Ô­z¶µ"
4120
4121 #: elf/dl-load.c:583
4122 msgid "cannot create search path array"
4123 msgstr "µLªk«Ø¥ß·j´M¸ô®|°}¦C"
4124
4125 #: elf/dl-load.c:1137
4126 msgid "cannot create searchlist"
4127 msgstr "µLªk«Ø¥ß·j´M¦Cªí"
4128
4129 #: elf/dl-load.c:822 elf/dl-load.c:1682
4130 msgid "cannot create shared object descriptor"
4131 msgstr "µLªk«Ø¥ß¦@¥Î¥ØªºÀɱԭz¶µ"
4132
4133 #: catgets/gencat.c:1316
4134 msgid "cannot determine escape character"
4135 msgstr "µLªk¨M©w¸õ²æ (escape) ¦r¤¸"
4136
4137 #: elf/dl-load.c:950
4138 msgid "cannot dynamically load executable"
4139 msgstr "µLªk°ÊºA¸ü¤J°õ¦æÀÉ"
4140
4141 #: nscd/connections.c:183
4142 #, c-format
4143 msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
4144 msgstr "µLªk¶}±Ò socket ¨Ó±µ¨ü³s½u: %s"
4145
4146 #: elf/dl-open.c:121
4147 msgid "cannot extend global scope"
4148 msgstr "µLªk©µ®i¥þ°ìÅܼƪº§@¥Î°ì"
4149
4150 #: sunrpc/rpc_main.c:343
4151 #, c-format
4152 msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
4153 msgstr "§ä¤£¨ì C «e¸m³B²z¾¹: %s \n"
4154
4155 #: sunrpc/rpc_main.c:351
4156 msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
4157 msgstr "§ä¤£¨ì¥ô¦ó C «e¸m³B²z¾¹ (cpp)\n"
4158
4159 #: nscd/connections.c:225
4160 #, c-format
4161 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
4162 msgstr "¤£¯à³B²z %d ª©ªº½Ð¨D¡F¥Ø«e¨Ï¥Îªºª©¥»¬O %d"
4163
4164 #: elf/sprof.c:670
4165 msgid "cannot load profiling data"
4166 msgstr "µLªk¸ü¤J´ú¸Õ¸ê®Æ"
4167
4168 #: elf/dl-deps.c:586
4169 msgid "cannot load shared object file"
4170 msgstr "µLªk¸ü¤J¦@¥Î¥ØªºÀÉ"
4171
4172 #: elf/dl-reloc.c:63
4173 msgid "cannot make segment writable for relocation"
4174 msgstr "¦b­«·s©w§}¥H«áµLªk±N°Ï¬q³]¬°¥i¼g¤Jª¬ºA"
4175
4176 #: elf/dl-load.c:1016
4177 msgid "cannot map zero-fill pages"
4178 msgstr "µLªk¹ïÀ³¥H¹s¶ñº¡ªº¤À­¶°Ï"
4179
4180 #: inet/rcmd.c:420
4181 msgid "cannot open"
4182 msgstr "µLªk¶}±Ò"
4183
4184 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
4185 #, c-format
4186 msgid "cannot open `%s'"
4187 msgstr "µLªk¶}±Ò `%s'"
4188
4189 #: debug/pcprofiledump.c:96
4190 msgid "cannot open input file"
4191 msgstr "µLªk¶}±Ò¿é¤JÀÉ"
4192
4193 #: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_prog.c:225
4194 #, c-format
4195 msgid "cannot open input file `%s'"
4196 msgstr "µLªk¶}±Ò¿é¤JÀÉ `%s'"
4197
4198 #: locale/programs/localedef.c:203 locale/programs/localedef.c:218
4199 #: locale/programs/localedef.c:513 locale/programs/localedef.c:533
4200 #, c-format
4201 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
4202 msgstr "µLªk¶}±Ò°Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w (locale) ©w¸qÀÉ `%s'"
4203
4204 #: iconv/iconv_prog.c:194
4205 msgid "cannot open output file"
4206 msgstr "µLªk¶}±Ò¿é¥XÀÉ"
4207
4208 #: catgets/gencat.c:944 catgets/gencat.c:985
4209 #, c-format
4210 msgid "cannot open output file `%s'"
4211 msgstr "µLªk¶}±Ò¿é¥XÀÉ `%s'"
4212
4213 #: locale/programs/locfile.c:381
4214 #, c-format
4215 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
4216 msgstr "µLªk¶}±Ò¿é¥XÀÉ `%s' ¨ÑÃþ§O `%s' ¨Ï¥Î"
4217
4218 #: elf/dl-load.c:1695
4219 msgid "cannot open shared object file"
4220 msgstr "µLªk¶}±Ò¦@¥Î¥ØªºÀÉ"
4221
4222 #: nscd/connections.c:165
4223 #, c-format
4224 msgid "cannot open socket: %s"
4225 msgstr "µLªk¶}±Ò socket: %s"
4226
4227 #: elf/dl-load.c:814
4228 msgid "cannot open zero fill device"
4229 msgstr "µLªk¶}±Ò¥H¹s¶ñº¡ªº¸Ë¸m"
4230
4231 #: locale/programs/charmap-dir.c:61
4232 #, c-format
4233 msgid "cannot read character map directory `%s'"
4234 msgstr "µLªkŪ¨ú¦r¶°¹ï·ÓÀɥؿý `%s'"
4235
4236 #: nscd/connections.c:125
4237 msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
4238 msgstr "µLªkŪ¨ú³]©wÀÉ¡A³o¬O¤@­ÓÄY­«¿ù»~"
4239
4240 #: elf/dl-load.c:838 elf/dl-load.c:1244
4241 msgid "cannot read file data"
4242 msgstr "µLªkŪ¨úÀɮ׸ê®Æ"
4243
4244 #: debug/pcprofiledump.c:102
4245 msgid "cannot read header"
4246 msgstr "µLªkŪ¨ú¼ÐÀY¸ê®Æ"
4247
4248 #: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
4249 #, c-format
4250 msgid "cannot read header from `%s'"
4251 msgstr "µLªk±q `%s' Åª¨ú¼ÐÀY¸ê®Æ"
4252
4253 #: locale/programs/locale.c:308
4254 #, c-format
4255 msgid "cannot read locale directory `%s'"
4256 msgstr "µLªkŪ¨ú°Ï°ì¸ê®Æ (locale) ¥Ø¿ý `%s'"
4257
4258 #: nscd/nscd_stat.c:128
4259 msgid "cannot read statistics data"
4260 msgstr "µLªkŪ¨ú²Î­p¸ê®Æ"
4261
4262 #: locale/programs/repertoire.c:331
4263 msgid "cannot safe new repertoire map"
4264 msgstr "µLªkÀx¦s·sªº½s½X¹ï¬MÀÉ"
4265
4266 #: elf/dl-load.c:776
4267 msgid "cannot stat shared object"
4268 msgstr "µLªk stat ¦@¥Î¥ØªºÀÉ"
4269
4270 #: nscd/cache.c:150 nscd/connections.c:151
4271 #, c-format
4272 msgid "cannot stat() file `%s': %s"
4273 msgstr "µLªk stat() ÀÉ®× `%s': %s"
4274
4275 #: locale/programs/localedef.c:230
4276 #, c-format
4277 msgid "cannot write output files to `%s'"
4278 msgstr "µLªk±N¿é¥XÀÉ®×¼g¤J `%s'"
4279
4280 #: nscd/connections.c:261 nscd/connections.c:282
4281 #, c-format
4282 msgid "cannot write result: %s"
4283 msgstr "µLªk¼g¤Jµ²ªG: %s"
4284
4285 #: nscd/nscd_stat.c:87
4286 #, c-format
4287 msgid "cannot write statistics: %s"
4288 msgstr "µLªk¼g¤J²Î­p¸ê®Æ: %s"
4289
4290 #: locale/programs/ld-ctype.c:509
4291 #, c-format
4292 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
4293 msgstr "¦r¤¸ '%s' (©ñ¦bÃþ§O `%s' ¤§¤¤) ¥²¶·¦bÃþ§O `%s' ¸Ì­±"
4294
4295 #: locale/programs/ld-ctype.c:524
4296 #, c-format
4297 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
4298 msgstr "¦r¤¸ '%s' (©ñ¦bÃþ§O `%s' ¤§¤¤) ¤£¯à¦bÃþ§O `%s' ¸Ì­±"
4299
4300 #: locale/programs/ld-ctype.c:579
4301 msgid "character <SP> not defined in character map"
4302 msgstr "¦r¤¸ <SP> ¦b¦r¶°¹ï·ÓÀɤ¤¨S¦³©w¸q"
4303
4304 #: locale/programs/ld-ctype.c:453
4305 #, c-format
4306 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
4307 msgstr "character L'\\u%0*x' (©ñ¦bÃþ§O `%s' ¤§¤¤) ¥²¶·¦bÃþ§O `%s' ¸Ì­±"
4308
4309 #: locale/programs/ld-ctype.c:467
4310 #, c-format
4311 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
4312 msgstr "character L'\\u%0*x' (©ñ¦bÃþ§O `%s' ¤§¤¤) ¤£¯à¦bÃþ§O `%s' ¸Ì­±"
4313
4314 #: locale/programs/ld-ctype.c:3030
4315 #, c-format
4316 msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
4317 msgstr "¥²¶·¥Î¨Ó§@¬°¹w³]­Èªº¦r¤¸ `%s' ¨S¦³³Q©w¸q¨ì"
4318
4319 #: locale/programs/ld-ctype.c:1215
4320 #, c-format
4321 msgid "character class `%s' already defined"
4322 msgstr "¦r¤¸Ãþ§O `%s' ¤w¸g©w¸q¹L¤F"
4323
4324 #: locale/programs/ld-ctype.c:1247
4325 #, c-format
4326 msgid "character map `%s' already defined"
4327 msgstr "¦r¶°¹ï·ÓÀÉ `%s' ¤w¸g©w¸q¹L¤F"
4328
4329 #: locale/programs/charmap.c:249
4330 #, c-format
4331 msgid ""
4332 "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
4333 msgstr "¦r¤¸¹ïÀ³ `%s' ¤£¬O ASCII ¬Û®e½X¡A°Ï°ì¤Æ¸ê®Æ®w¤£²Å¦X ISO C\n"
4334
4335 #: locale/programs/charmap.c:135
4336 #, c-format
4337 msgid "character map file `%s' not found"
4338 msgstr "§ä¤£¨ì¦r¶°¹ï·ÓÀÉ `%s'"
4339
4340 #: locale/programs/charmap.c:460
4341 msgid "character sets with locking states are not supported"
4342 msgstr "¤£¤ä´©¨Ï¥Î locking ª¬ºAªº¦r¤¸¶°"
4343
4344 #: locale/programs/localedef.c:482
4345 msgid "circular dependencies between locale definitions"
4346 msgstr "¦³°Ï°ì¸ê®Æ (locale) ¦b©w¸q®Éµo¥Í´`Àô¬ÛÃöªº±¡ªp"
4347
4348 #: sunrpc/clnt_raw.c:111
4349 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
4350 msgstr "clnt_raw.c - ÄY­«ªº¼ÐÀY§Ç¦C¤Æ¿ù»~¡C"
4351
4352 #: sunrpc/clnt_tcp.c:126 sunrpc/clnt_tcp.c:134
4353 msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
4354 msgstr "clnttcp_create: °O¾ÐÅ餣¨¬\n"
4355
4356 #: sunrpc/clnt_udp.c:131 sunrpc/clnt_udp.c:141
4357 msgid "clntudp_create: out of memory\n"
4358 msgstr "clntudp_create: °O¾ÐÅ餣¨¬\n"
4359
4360 #: sunrpc/clnt_unix.c:124 sunrpc/clnt_unix.c:132
4361 msgid "clntunix_create: out of memory\n"
4362 msgstr "clntunix_create: °O¾ÐÅ餣¨¬\n"
4363
4364 #: sunrpc/rpc_scan.c:116
4365 msgid "constant or identifier expected"
4366 msgstr "À³¸Ó­n¦³±`¼Æ©ÎÃѧO²Å¸¹¤~¹ï"
4367
4368 #: iconv/iconv_prog.c:182
4369 #, c-format
4370 msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
4371 msgstr "¤£¤ä´©±q `%s' ¨ì `%s' ªºÂà´«"
4372
4373 #: catgets/gencat.c:1290
4374 msgid "conversion modules not available"
4375 msgstr "Âà´«¼Ò²Õ¤£¦s¦b"
4376
4377 #: locale/programs/ld-monetary.c:900
4378 msgid "conversion rate value cannot be zero"
4379 msgstr "Âà´«²vªº­È¤£¥i¥H¬O¹s"
4380
4381 #: iconv/iconv_prog.c:385 iconv/iconv_prog.c:410
4382 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
4383 msgstr "¦]¼g¤J¿é¥X®Éµo¥Í¿ù»~¦Ó¾É­PÂà´«°±¤î"
4384
4385 #: sunrpc/svc_simple.c:84
4386 msgid "couldn't create an rpc server\n"
4387 msgstr "¤£¯à²£¥Í»·ºÝµ{§Ç©I¥s¦øªAµ{¦¡\n"
4388
4389 #: sunrpc/svc_simple.c:92
4390 #, c-format
4391 msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
4392 msgstr "¤£¯à±Nµ{¦¡ %ld µù¥U¨ì %ld\n"
4393
4394 #: nss/getent.c:51
4395 msgid "database [key ...]"
4396 msgstr "¸ê®Æ®w [Áä­È...]"
4397
4398 #: locale/programs/charmap.c:192
4399 #, c-format
4400 msgid "default character map file `%s' not found"
4401 msgstr "§ä¤£¨ì¹w³]ªº¦r¶°¹ï·ÓÀÉ `%s'"
4402
4403 #: locale/programs/charmap.c:392
4404 #, c-format
4405 msgid "duplicate definition of <%s>"
4406 msgstr "<%s> ªº©w¸q­«½Æ¤F"
4407
4408 #: locale/programs/ld-collate.c:3043
4409 #, c-format
4410 msgid "duplicate definition of script `%s'"
4411 msgstr "±Ô­z `%s' ªº©w¸q­«½Æ¤F"
4412
4413 #: catgets/gencat.c:430
4414 msgid "duplicate set definition"
4415 msgstr "½Æ»s¶°¦X©w¸q"
4416
4417 #: timezone/zic.c:1003
4418 #, c-format
4419 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
4420 msgstr "½Æ»s®É°Ï¦WºÙ %s (ÀÉ®× \"%s\", ²Ä %d ¦æ)"
4421
4422 #: locale/programs/ld-ctype.c:2557
4423 #, c-format
4424 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
4425 msgstr "¹ï¬M `%s' ªº©w¸q­«½Æ¤F"
4426
4427 #: catgets/gencat.c:631
4428 msgid "duplicated message identifier"
4429 msgstr "­«½Æªº°T®§ÃѧO²Å¸¹"
4430
4431 #: catgets/gencat.c:603
4432 msgid "duplicated message number"
4433 msgstr "­«½Æªº°T®§½s¸¹"
4434
4435 #: locale/programs/ld-ctype.c:2368
4436 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
4437 msgstr "¬Ù²¤°Ï°ì¥²¶·¥Î¨â­Ó«¬§O¬Û¦Pªº¹Bºâ¤¸¼Ð¥Ü¥X¨Ó"
4438
4439 #: sunrpc/rpc_scan.c:383
4440 msgid "empty char string"
4441 msgstr "ªÅªº¦r¤¸¦r¦ê"
4442
4443 #: elf/dl-open.c:223
4444 msgid "empty dynamic string token substitution"
4445 msgstr "ªÅªº°ÊºA¦r¦ê°O¸¹´À´«"
4446
4447 #: sunrpc/svc_udp.c:454
4448 msgid "enablecache: cache already enabled"
4449 msgstr "enablecache: §Ö¨ú¤w¸g¶}±Ò"
4450
4451 #: sunrpc/svc_udp.c:460
4452 msgid "enablecache: could not allocate cache"
4453 msgstr "enablecache: µLªk°t¸m§Ö¨ú"
4454
4455 #: sunrpc/svc_udp.c:468
4456 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
4457 msgstr "enablecache: µLªk°t¸m§Ö¨ú¸ê®Æ"
4458
4459 #: sunrpc/svc_udp.c:475
4460 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
4461 msgstr "enablecache: µLªk°t¸m§Ö¨ú fifo ºÞ½u"
4462
4463 #: iconv/iconv_prog.c:57
4464 msgid "encoding for output"
4465 msgstr "¥Î¨Ó¿é¥Xªº½s½X"
4466
4467 #: iconv/iconv_prog.c:56
4468 msgid "encoding of original text"
4469 msgstr "­ì©l¤å¦rªº½s½X"
4470
4471 #: nscd/connections.c:361 nscd/connections.c:453
4472 #, c-format
4473 msgid "error getting callers id: %s"
4474 msgstr "¨ú±o©I¥sµ{¦¡ÃѧO½X®Éµo¥Í¿ù»~: %s"
4475
4476 #: locale/programs/ld-collate.c:3013
4477 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
4478 msgstr "¥¿¦b¥[¤J¦P¸q¹ï·Ó²Å¸¹®Éµo¥Í¿ù»~"
4479
4480 #: iconv/iconv_prog.c:242
4481 #, c-format
4482 msgid "error while closing input `%s'"
4483 msgstr "¥¿¦bÃö³¬¿é¤J `%s' ªº®É­Ôµo¥Í¿ù»~"
4484
4485 #: iconv/iconv_prog.c:288
4486 msgid "error while closing output file"
4487 msgstr "¥¿¦bÃö³¬¿é¥XÀɮתº®É­Ôµo¥Í¿ù»~"
4488
4489 #: elf/sprof.c:706
4490 msgid "error while closing the profiling data file"
4491 msgstr "¥¿¦bÃö³¬´ú¸Õ¸ê®ÆÀɮ׮ɵo¥Í¿ù»~"
4492
4493 #: iconv/iconv_prog.c:474 iconv/iconv_prog.c:505
4494 msgid "error while reading the input"
4495 msgstr "¥¿¦bŪ¤J¸ê®Æªº®É­Ôµo¥Í¿ù»~"
4496
4497 #: locale/programs/locfile.h:59
4498 msgid "expect string argument for `copy'"
4499 msgstr "`copy' ªº°Ñ¼ÆÀ³¸Ó¬O¦r¦ê¤~¹ï"
4500
4501 #: timezone/zic.c:893
4502 msgid "expected continuation line not found"
4503 msgstr "§ä¤£¨ì¹w´Áªº±µÄò¦æ"
4504
4505 #: elf/sprof.c:404
4506 #, c-format
4507 msgid "failed to load shared object `%s'"
4508 msgstr "¶}±Ò¦@¥Î¥ØªºÀÉ `%s' ¥¢±Ñ"
4509
4510 #: elf/sprof.c:600
4511 msgid "failed to load symbol data"
4512 msgstr "¸ü¤J¨ç¦¡²Å¸¹¸ê®Æ¥¢±Ñ"
4513
4514 #: elf/dl-load.c:763
4515 msgid "failed to map segment from shared object"
4516 msgstr "±q¦@¥Î¥ØªºÀɤ¤¹ï¬M°Ï¬q¥¢±Ñ"
4517
4518 #: elf/sprof.c:698
4519 msgid "failed to mmap the profiling data file"
4520 msgstr "´ú¸Õ¸ê®ÆÀÉ®× mmap ¥¢±Ñ"
4521
4522 #: iconv/iconv_prog.c:186
4523 msgid "failed to start conversion processing"
4524 msgstr "¶}©lÂà´«µ{§Ç¥¢±Ñ"
4525
4526 #: locale/programs/locfile.c:406
4527 #, c-format
4528 msgid "failure while writing data for category `%s'"
4529 msgstr "¥¿¦b¬°Ãþ§O `%s' ¼g¤J¸ê®Æ®Éµo¥Í¿ù»~"
4530
4531 #: nis/nis_call.c:156
4532 msgid "fcntl: F_SETFD"
4533 msgstr "fcntl: F_SETFD"
4534
4535 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
4536 #. TRANS: informative message.
4537 #: sunrpc/rpc_main.c:1150
4538 #, c-format
4539 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
4540 msgstr "ÀÉ®× `%s' ¤w¸g¦s¦b¨Ã¦³¥i¯à·|³QÂл\±¼\n"
4541
4542 #: elf/dl-load.c:1244
4543 msgid "file too short"
4544 msgstr "ÀɮפӤp"
4545
4546 #: inet/rcmd.c:422
4547 msgid "fstat failed"
4548 msgstr "fstat ¥¢±Ñ"
4549
4550 #: locale/programs/linereader.c:383
4551 msgid "garbage at end of character code specification"
4552 msgstr "¦r¤¸½s½X³]©wµ²§ô¦ì¸mªºµL¥Î¸ê®Æ"
4553
4554 #: locale/programs/linereader.c:271
4555 msgid "garbage at end of number"
4556 msgstr "¸¹½Xµ²§ô¦ì¸mªºµL¥Î¸ê®Æ"
4557
4558 #: elf/sprof.c:77
4559 msgid "generate call graph"
4560 msgstr "²£¥Í¨ç¦¡©I¥s¹Ï§Î"
4561
4562 #: elf/sprof.c:76
4563 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
4564 msgstr "±q°õ¦æ¦¸¼Æ»P¸g¾ú®É¶¡ªº¸ê®Æ¤¤²£¥Íª½±µªº´ú³tµ²ªG"
4565
4566 #: sunrpc/get_myaddr.c:78
4567 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
4568 msgstr "get_myaddress: ioctl (¨ú±o¤¶­±³]©w¸ê®Æ)"
4569
4570 #: nss/getent.c:702
4571 msgid "getent - get entries from administrative database."
4572 msgstr "getent - ±qºÞ²z¸ê®Æ®w¤¤¨ú±o¶µ¥Ø¤º®e¡C"
4573
4574 #: nscd/connections.c:220
4575 #, c-format
4576 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
4577 msgstr "handle_request: ½Ð¨D¤w³Q±µ¨ü (ª©¥»¬° %d)"
4578
4579 #: timezone/zic.c:637
4580 msgid "hard link failed, symbolic link used"
4581 msgstr "¹êÅé³sµ²¥¢±Ñ¡A¨Ï¥Î²Å¸¹³sµ²¥N´À"
4582
4583 #: inet/rcmd.c:428
4584 msgid "hard linked somewhere"
4585 msgstr "³Q¹êÅé³sµ²¨ì¬Y³B"
4586
4587 #: locale/programs/charmap.c:981 locale/programs/repertoire.c:430
4588 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
4589 msgstr "¦bªí¥Ü¤Q¤»¶i¦ìªº½d³ò®É¥u¯à¥Î¤j¼gªº­^¤å¦r¥Àªí¥Ü"
4590
4591 #: timezone/zic.c:1187
4592 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
4593 msgstr "¦b¶|®É³]©w¦æ¤¤¦³¤£¦Xªkªº CORRECTION Äæ¦ì"
4594
4595 #: timezone/zic.c:1191
4596 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
4597 msgstr "¦b¶|®É³]©w¦æ¤¤¦³¤£¦Xªkªº Rolling/Stationary Äæ¦ì"
4598
4599 #: sunrpc/rpc_scan.c:312
4600 msgid "illegal character in file: "
4601 msgstr "Àɮפ¤¦³¤£¦Xªkªº¦r¤¸: "
4602
4603 #: locale/programs/linereader.c:595
4604 msgid "illegal escape sequence at end of string"
4605 msgstr "¦r¦êµ²§À¦³¤£¦Xªkªº¸õ²æ§Ç¦C"
4606
4607 #: iconv/iconv_prog.c:427
4608 #, c-format
4609 msgid "illegal input sequence at position %ld"
4610 msgstr "¦ì¸m %ld ¦³¤£¦Xªkªº¿é¤J§Ç¦C"
4611
4612 #: sunrpc/rpc_main.c:463
4613 #, c-format
4614 msgid "illegal nettype :`%s'\n"
4615 msgstr "¤£¦Xªkªº nettype :`%s'\n"
4616
4617 #: catgets/gencat.c:403 catgets/gencat.c:480
4618 msgid "illegal set number"
4619 msgstr "¤£¦Xªkªº¶°¦X½s¸¹"
4620
4621 #: locale/programs/ld-ctype.c:1221
4622 #, c-format
4623 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
4624 msgstr "µ{¦¡¹ê§@ªº­­¨î: ¤£¯à¨Ï¥Î¶W¹L %Zd ­Ó¦r¶°Ãþ§O"
4625
4626 #: locale/programs/ld-ctype.c:1253
4627 #, c-format
4628 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
4629 msgstr "µ{¦¡¹ê§@ªº­­¨î: ¤£¯à¨Ï¥Î¶W¹L %d ­Ó¦r¶°¹ï·ÓÀÉ"
4630
4631 #: iconv/iconv_prog.c:431
4632 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
4633 msgstr "½w½Ä°Ïµ²§À¦³¤£§¹¥þªº¦r¤¸©Î shift sequence"
4634
4635 #: timezone/zic.c:850
4636 msgid "input line of unknown type"
4637 msgstr "¤£©ú«¬§Oªº¿é¤J¦æ"
4638
4639 #: elf/dl-load.c:1291
4640 msgid "internal error"
4641 msgstr "¤º³¡¿ù»~"
4642
4643 #: iconv/iconv_prog.c:435
4644 msgid "internal error (illegal descriptor)"
4645 msgstr "¤º³¡¿ù»~ (¤£¦Xªkªº±Ô­z¶µ)"
4646
4647 #: timezone/zic.c:1813
4648 msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
4649 msgstr "¤º³¡¿ù»~ - ¥Î¿ù»~ªº isdst ©I¥s addtype ¨ç¦¡"
4650
4651 #: timezone/zic.c:1821
4652 msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
4653 msgstr "¤º³¡¿ù»~ - ¥Î¿ù»~ªº ttisgmt ©I¥s addtype ¨ç¦¡"
4654
4655 #: timezone/zic.c:1817
4656 msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
4657 msgstr "¤º³¡¿ù»~ - ¥Î¿ù»~ªº ttisstd ©I¥s addtype ¨ç¦¡"
4658
4659 #: locale/programs/ld-ctype.c:480 locale/programs/ld-ctype.c:536
4660 #, c-format
4661 msgid "internal error in %s, line %u"
4662 msgstr "%s ªº²Ä %u ¦æµo¥Í¤º³¡¿ù»~"
4663
4664 #: elf/dl-load.c:1264
4665 msgid "invalid ELF header"
4666 msgstr "µL®Äªº ELF ¼ÐÀY"
4667
4668 #: timezone/zic.c:1059
4669 msgid "invalid UTC offset"
4670 msgstr "µL®Äªº UTC ¦ì²¾­È"
4671
4672 #: timezone/zic.c:1062
4673 msgid "invalid abbreviation format"
4674 msgstr "µL®ÄªºÁY¼g®æ¦¡"
4675
4676 #: catgets/gencat.c:687
4677 msgid "invalid character: message ignored"
4678 msgstr "¤£¾A¥Îªº¦r¤¸: ©¿²¤¦¹°T®§"
4679
4680 #: timezone/zic.c:1152 timezone/zic.c:1364 timezone/zic.c:1378
4681 msgid "invalid day of month"
4682 msgstr "µL®Äªº¤é´Á¼Æ¦r"
4683
4684 #: locale/programs/charmap.c:347
4685 msgid "invalid definition"
4686 msgstr "µL®Äªº©w¸q"
4687
4688 #: locale/programs/charmap.c:542
4689 msgid "invalid encoding given"
4690 msgstr "µ¹¤©ªº½s½X¬OµL®Äªº"
4691
4692 #: timezone/zic.c:1316
4693 msgid "invalid ending year"
4694 msgstr "µL®Äªºµ²§ô¦~¥÷"
4695
4696 #: catgets/gencat.c:1147 locale/programs/linereader.c:533
4697 msgid "invalid escape sequence"
4698 msgstr "µL®Äªº¸õ²æ§Ç¦C"
4699
4700 #: timezone/zic.c:1124
4701 msgid "invalid leaping year"
4702 msgstr "µL®Äªº¶|¦~"
4703
4704 #: catgets/gencat.c:726
4705 msgid "invalid line"
4706 msgstr "µL®Äªº¿é¤J¦C"
4707
4708 #: elf/dl-open.c:371
4709 msgid "invalid mode for dlopen()"
4710 msgstr "µL®Äªº dlopen() ¼Ò¦¡"
4711
4712 #: timezone/zic.c:1139 timezone/zic.c:1242
4713 msgid "invalid month name"
4714 msgstr "µL®Äªº¤ë¥÷¦WºÙ"
4715
4716 #: locale/programs/charmap.c:969 locale/programs/ld-collate.c:2869
4717 #: locale/programs/repertoire.c:418
4718 msgid "invalid names for character range"
4719 msgstr "µL®Äªº¦r¤¸½d³ò¦WºÙ"
4720
4721 #: debug/pcprofiledump.c:166
4722 msgid "invalid pointer size"
4723 msgstr "µL®Äªº«ü¼Ð¤j¤p"
4724
4725 #: catgets/gencat.c:549
4726 msgid "invalid quote character"
4727 msgstr "¤£¾A¥Îªº¤Þ¥Î¦r¤¸"
4728
4729 #: timezone/zic.c:958
4730 msgid "invalid saved time"
4731 msgstr "µL®Äªº¸`¬ù®É¶¡"
4732
4733 #: timezone/zic.c:1291
4734 msgid "invalid starting year"
4735 msgstr "µL®Äªº°_©l¦~¥÷"
4736
4737 #: timezone/zic.c:1168 timezone/zic.c:1271
4738 msgid "invalid time of day"
4739 msgstr "µL®Äªº®É¶¡¼Æ¦r"
4740
4741 #: timezone/zic.c:1369
4742 msgid "invalid weekday name"
4743 msgstr "µL®Äªº¤u§@¤é (weekday) ¦WºÙ"
4744
4745 #: nscd/connections.c:470
4746 #, c-format
4747 msgid "key length in request too long: %d"
4748 msgstr "¦b¦¹½Ð¨D¤¤¨Ï¥ÎªºÁä­È¤Óªø¤F: %d"
4749
4750 #: elf/ldconfig.c:738
4751 #, c-format
4752 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
4753 msgstr "libc4 ¨ç¦¡®w %s Â\¿ù¥Ø¿ý¤F"
4754
4755 #: elf/ldconfig.c:732
4756 #, c-format
4757 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
4758 msgstr "libc5 ¨ç¦¡®w %s Â\¿ù¥Ø¿ý¤F"
4759
4760 #: elf/ldconfig.c:735
4761 #, c-format
4762 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
4763 msgstr "libc6 ¨ç¦¡®w %s Â\¿ù¥Ø¿ý¤F"