Update.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / math / math_private.h
index a7a4f3d..6d51930 100644 (file)
@@ -252,6 +252,8 @@ extern double __ieee754_atanh __P((double));
 extern double __ieee754_asin __P((double));
 extern double __ieee754_atan2 __P((double,double));
 extern double __ieee754_exp __P((double));
+extern double __ieee754_exp2 __P((double));
+extern double __ieee754_exp10 __P((double));
 extern double __ieee754_cosh __P((double));
 extern double __ieee754_fmod __P((double,double));
 extern double __ieee754_pow __P((double,double));
@@ -269,7 +271,7 @@ extern double __ieee754_y1 __P((double));
 extern double __ieee754_jn __P((int,double));
 extern double __ieee754_yn __P((int,double));
 extern double __ieee754_remainder __P((double,double));
-extern int    __ieee754_rem_pio2 __P((double,double*));
+extern int32_t __ieee754_rem_pio2 __P((double,double*));
 extern double __ieee754_scalb __P((double,double));
 
 /* fdlibm kernel function */
@@ -277,7 +279,8 @@ extern double __kernel_standard __P((double,double,int));
 extern double __kernel_sin __P((double,double,int));
 extern double __kernel_cos __P((double,double));
 extern double __kernel_tan __P((double,double,int));
-extern int    __kernel_rem_pio2 __P((double*,double*,int,int,int,const int*));
+extern int    __kernel_rem_pio2 __P((double*,double*,int,int,int,
+                                    const int32_t*));
 
 
 /* ieee style elementary float functions */
@@ -289,6 +292,8 @@ extern float __ieee754_atanhf __P((float));
 extern float __ieee754_asinf __P((float));
 extern float __ieee754_atan2f __P((float,float));
 extern float __ieee754_expf __P((float));
+extern float __ieee754_exp2f __P((float));
+extern float __ieee754_exp10f __P((float));
 extern float __ieee754_coshf __P((float));
 extern float __ieee754_fmodf __P((float,float));
 extern float __ieee754_powf __P((float,float));
@@ -306,14 +311,15 @@ extern float __ieee754_y1f __P((float));
 extern float __ieee754_jnf __P((int,float));
 extern float __ieee754_ynf __P((int,float));
 extern float __ieee754_remainderf __P((float,float));
-extern int   __ieee754_rem_pio2f __P((float,float*));
+extern int32_t __ieee754_rem_pio2f __P((float,float*));
 extern float __ieee754_scalbf __P((float,float));
 
 /* float versions of fdlibm kernel functions */
 extern float __kernel_sinf __P((float,float,int));
 extern float __kernel_cosf __P((float,float));
 extern float __kernel_tanf __P((float,float,int));
-extern int   __kernel_rem_pio2f __P((float*,float*,int,int,int,const int*));
+extern int   __kernel_rem_pio2f __P((float*,float*,int,int,int,
+                                    const int32_t*));
 
 
 /* ieee style elementary long double functions */
@@ -325,6 +331,8 @@ extern long double __ieee754_atanhl __P((long double));
 extern long double __ieee754_asinl __P((long double));
 extern long double __ieee754_atan2l __P((long double,long double));
 extern long double __ieee754_expl __P((long double));
+extern long double __ieee754_exp2l __P((long double));
+extern long double __ieee754_exp10l __P((long double));
 extern long double __ieee754_coshl __P((long double));
 extern long double __ieee754_fmodl __P((long double,long double));
 extern long double __ieee754_powl __P((long double,long double));