Update from translation team.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / cs.po
index 636d23e..ea45e59 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.1\n"
-"POT-Creation-Date: 1998-11-28 09:29-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 1999-09-26 21:59+02:00\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.1.3\n"
+"POT-Creation-Date: 2000-02-16 10:39-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2000-04-18 13:36+02:00\n"
 "Last-Translator: Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: argp/argp-help.c:210
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: Parameter ARGP_HELP_FMT vy¾aduje hodnotu"
-
-#: argp/argp-help.c:219
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Neznámý parameter ARGP_HELP_FMT"
-
-# Garbage -> nesmysly
-#: argp/argp-help.c:231
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Smetí v ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: argp/argp-help.c:1182
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "  Argumenty po¾adované dlouhými pøepínaèi, jsou také po¾adovány jejich krátkými formami."
-
-#: argp/argp-help.c:1567
-msgid "Usage:"
-msgstr "Pou¾ití:"
-
-#: argp/argp-help.c:1571
-msgid "  or: "
-msgstr "  nebo: "
+#: nis/nis_print.c:273
+msgid "\t\tAccess Rights : "
+msgstr "\t\tPøístupová práva : "
 
-#: argp/argp-help.c:1583
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [PØEPÍNAÈ...]"
+#: nis/nis_print.c:271
+msgid "\t\tAttributes    : "
+msgstr "\t\tAtributy         : "
 
-#: argp/argp-help.c:1610
+#: sunrpc/rpc_main.c:1414
 #, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Více informací získáte pøíkazy `%s --help' nebo `%s --usage'.\n"
+msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
+msgstr ""
+"\t%s [-abkCLNTM][-Dnázev[=hodnota]] [-i velikost] [-I [-K sekundy]]\n"
+"           [-Y cesta] vst_soubor\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1638
+#: sunrpc/rpc_main.c:1416
 #, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr ""
-"  Chyby v programu oznamujte na adrese %s (pouze anglicky),\n"
-"pøipomínky k pøekladu zasílejte na adresu <cs@li.org> (èesky).\n"
-
-#: argp/argp-parse.c:87
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Vypí¹e tuto nápovìdu"
-
-#: argp/argp-parse.c:88
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Vypí¹e krátký návod na pou¾ití"
-
-#: argp/argp-parse.c:89
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Nastaví název programu"
-
-#: argp/argp-parse.c:91
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Poèkání SECS sekund (implicitnì 3600)"
-
-#: argp/argp-parse.c:148
-msgid "Print program version"
-msgstr "Vypí¹e oznaèení verze programu"
+"\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o výst_soubor]\n"
+"           [vst_soubor]\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:164
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Neznámá verze!?"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1419
+#, c-format
+msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-n netid]* [-o výst_soubor] [vst_soubor]\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:640
+#: sunrpc/rpc_main.c:1418
 #, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Pøíli¹ mnoho argumentù\n"
+msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o výst_soubor] [vst_soubor]\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:781
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Pøepínaè mìl být rozpoznán!?"
+#: nis/nis_print.c:235
+msgid "\tAccess rights: "
+msgstr "\tPøístupová práva: "
 
-#: assert/assert-perr.c:52
+#: nis/nis_print.c:293
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeoèekávaná chyba: %s.\n"
+msgid "\tEntry data of type %s\n"
+msgstr "\tVstupní data typu %s\n"
 
-#: assert/assert.c:51
+#: nis/nis_print.c:171
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPøedpoklad `%s' nesplnìn.\n"
+msgid "\tName       : %s\n"
+msgstr "\tNázev         : %s\n"
 
-#: catgets/gencat.c:106 catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
-#: locale/programs/localedef.c:115 nscd/nscd.c:77
-msgid "NAME"
-msgstr "NÁZEV"
+#: nis/nis_print.c:172
+msgid "\tPublic Key : "
+msgstr "\tVeøejný klíè  : "
 
-#: catgets/gencat.c:107
-msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
-msgstr "Vytvoøí hlavièkový soubor NÁZEV pro jazyk C obsahující definice symbolù"
+#: nis/nis_print.c:234
+#, c-format
+msgid "\tType         : %s\n"
+msgstr "\tTyp             : %s\n"
 
-#: catgets/gencat.c:109
-msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
-msgstr "Nepou¾ívá existující katalog, vytvoøí nový výstupní soubor"
+#: nis/nis_print.c:201
+#, c-format
+msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
+msgstr "\tUniverzální adresy (%u)\n"
 
-#: catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
-msgid "Write output to file NAME"
-msgstr "Zapsání výstup do souboru SOUBOR"
+#: nis/nis_print.c:269
+#, c-format
+msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
+msgstr "\t[%d]\tNázev            : %s\n"
 
-#: catgets/gencat.c:115
-msgid ""
-"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-"is -, output is written to standard output.\n"
-msgstr ""
-"  Generuje katalog zpráv.\vJe-li VSTUPNÍ_SOUBOR -, vstup bude naèten ze\n"
-"standardního vstupu. Je-li VÝSTUPNÍ_SOUBOR -, výstup bude zapsán na standardní\n"
-"výstup.\n"
+#: nis/nis_print.c:296
+#, c-format
+msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
+msgstr "\t[%u] - [%u bajtù] "
 
-#: catgets/gencat.c:120
+#: nscd/nscd_stat.c:153
 msgid ""
-"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
-"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
-msgstr ""
-"-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]...\n"
-"[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]...]"
-
-#: catgets/gencat.c:223 db2/makedb.c:229 iconv/iconv_prog.c:280
-#: locale/programs/locale.c:254 locale/programs/localedef.c:389
-msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache is enabled\n"
+"%15Zd  suggested size\n"
+"%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
+"%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
+"%15ld  cache hits on positive entries\n"
+"%15ld  cache hits on negative entries\n"
+"%15ld  cache misses on positive entries\n"
+"%15ld  cache misses on negative entries\n"
+"%15ld%% cache hit rate\n"
+"%15s  check /etc/%s for changes\n"
 msgstr ""
-"  Chyby v programu oznamujte pomocí skriptu `glibcbug' na adresu <bugs@gnu.org>\n"
-"(pouze anglicky), pøipomínky k pøekladu zasílejte na <cs@li.org> (èesky).\n"
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache je povolena\n"
+"%15Zd  navrhovaná velikost\n"
+"%15ld  sekund ¾ivotnost pozitivních záznamù\n"
+"%15ld  sekund ¾ivotnost negativních záznamù\n"
+"%15ld  úspìchù cache pro pozitivní záznamy\n"
+"%15ld  úspìchù cache pro negativní záznamy\n"
+"%15ld  neúspìchù cache pro pozitivní záznamy\n"
+"%15ld  neúspìchù cache pro negativní záznamy\n"
+"%15ld%% úspì¹nost cache\n"
+"%15s  zkontrolujte zmìny v /etc/%s\n"
 
-#: catgets/gencat.c:236 db2/makedb.c:242 elf/sprof.c:359
-#: iconv/iconv_prog.c:294 locale/programs/locale.c:267
-#: locale/programs/localedef.c:403 nscd/nscd.c:223 nss/getent.c:65
-#: posix/getconf.c:624
-#, c-format
-msgid ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"  Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"  Toto je volné programové vybavení; podmínky pro kopírování a roz¹iøování\n"
-"naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
-"a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NÌJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚÈEL.\n"
+#: nis/nis_print.c:251
+msgid "\nGroup Members :\n"
+msgstr "\nÈlenové skupin :\n"
 
-#: catgets/gencat.c:241 db2/makedb.c:247 elf/sprof.c:365
-#: iconv/iconv_prog.c:299 locale/programs/locale.c:272
-#: locale/programs/localedef.c:408 nscd/nscd.c:228 nss/getent.c:70
-#: posix/getconf.c:629
-#, c-format
-msgid "Written by %s.\n"
-msgstr "Autor: %s.\n"
+#: nis/nis_print.c:322
+msgid "\nTime to Live  : "
+msgstr "\n®ivotnost       : "
 
-#: catgets/gencat.c:266
-msgid "*standard input*"
-msgstr "*standardní vstup*"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:679
+msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -b èíslo_programu èíslo_verze\n"
 
-#: catgets/gencat.c:272 db2/makedb.c:167 iconv/iconv_prog.c:177
-#, c-format
-msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "vstupní soubor `%s' nelze otevøít"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:680
+msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -d èíslo_programu èíslo_verze\n"
 
-#: catgets/gencat.c:361 catgets/gencat.c:438
-msgid "illegal set number"
-msgstr "nepovolené èíslo sady"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:678
+msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
+msgstr "       rpcinfo -p [ poèítaè ]\n"
 
-#: catgets/gencat.c:388
-msgid "duplicate set definition"
-msgstr "duplicitní definice sady"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:676
+msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "       rpcinfo [ -n èíslo_portu ] -t poèítaè èíslo_programu [ èíslo_verze ]\n"
 
-#: catgets/gencat.c:390 catgets/gencat.c:526 catgets/gencat.c:553
-msgid "this is the first definition"
-msgstr "toto je první definice"
+#: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
+msgid "      no"
+msgstr "      ne"
 
-#: catgets/gencat.c:466
-#, c-format
-msgid "unknown set `%s'"
-msgstr "neznámá sada `%s'"
+#: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
+msgid "     yes"
+msgstr "     ano"
 
-#: catgets/gencat.c:487
+#: nis/nis_print.c:348
 #, c-format
-msgid "unknown directive `%s': line ignored"
-msgstr "neznámá direktiva `%s' - øádek ignorován"
+msgid "    Data Length = %u\n"
+msgstr "    Délka dat = %u\n"
 
-#: catgets/gencat.c:524
-msgid "duplicated message number"
-msgstr "duplicitní èíslo zprávy"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:121
+msgid "    Explicit members:\n"
+msgstr "    Explicitní èlenové:\n"
 
-#: catgets/gencat.c:551
-msgid "duplicated message identifier"
-msgstr "duplicitní identifikátor zprávy"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:145 nis/nis_print_group_entry.c:161
+msgid "    Explicit nonmembers:\n"
+msgstr "    Explicitní neèlenové:\n"
 
-#: catgets/gencat.c:619
-msgid "malformed line ignored"
-msgstr "deformovaný øádek - ignorován"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:129
+msgid "    Implicit members:\n"
+msgstr "    Implicitní èlenové:\n"
 
-#: catgets/gencat.c:774 catgets/gencat.c:815 db2/makedb.c:181
-#, c-format
-msgid "cannot open output file `%s'"
-msgstr "výstupní soubor `%s' nelze otevøít"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:153
+msgid "    Implicit nonmembers:\n"
+msgstr "    Implicitní neèlenové:\n"
 
-#: catgets/gencat.c:971
-msgid "unterminated message"
-msgstr "neukonèená zpráva"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:126
+msgid "    No explicit members\n"
+msgstr "    ®ádní explicitní èlenové\n"
 
-#: catgets/gencat.c:1001
-msgid "while opening old catalog file"
-msgstr "bìhem otvírání starého katalogu"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:150
+msgid "    No explicit nonmembers\n"
+msgstr "    ®ádní explicitní neèlenové\n"
 
-#: db2/makedb.c:58
-msgid "Convert key to lower case"
-msgstr "Pøevádí klíèe na malá písmena"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:134
+msgid "    No implicit members\n"
+msgstr "    ®ádní implicitní èlenové\n"
 
-#: db2/makedb.c:61
-msgid "Do not print messages while building database"
-msgstr "Bìhem tvorby databáze nevypisuje zprávy"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:158
+msgid "    No implicit nonmembers\n"
+msgstr "    ®ádní implicitní neèlenové\n"
 
-#: db2/makedb.c:63
-msgid "Print content of database file, one entry a line"
-msgstr "Vypí¹e obsah databázového souboru, jeden záznam na øádek"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:142
+msgid "    No recursive members\n"
+msgstr "    ®ádní rekurzivní èlenové\n"
 
-#: db2/makedb.c:68
-msgid "Create simple DB database from textual input."
-msgstr "Vytváøí jednoduché databáze typu DB z textového vstupu."
+#: nis/nis_print_group_entry.c:166
+msgid "    No recursive nonmembers\n"
+msgstr "    ®ádní rekurzivní neèlenové\n"
 
-#: db2/makedb.c:71
-msgid ""
-"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
-"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
-"-u INPUT-FILE"
-msgstr ""
-"VSTUPNÍ_SOUBOR VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
-"-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR VSTUPNÍ_SOUBOR\n"
-"-u VSTUPNÍ_SOUBOR"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:137
+msgid "    Recursive members:\n"
+msgstr "    Rekurzivní èlenové:\n"
 
-#: db2/makedb.c:124 nscd/nscd.c:114 nss/getent.c:392
-msgid "wrong number of arguments"
-msgstr "chybný poèet argumentù"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:574
+msgid "   program vers proto   port\n"
+msgstr "   program verz proto   port\n"
 
-#: db2/makedb.c:146
-#, c-format
-msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgstr "databázový soubor `%s' nelze otevøít: %s"
+#: argp/argp-help.c:1573
+msgid "  or: "
+msgstr "  nebo: "
 
-#: db2/makedb.c:148
-msgid "incorrectly formatted file"
-msgstr "chybnì formátovaný soubor"
+#: timezone/zic.c:423
+#, c-format
+msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+msgstr " (pravidlo z \"%s\", øádek %d)"
 
-#: db2/makedb.c:328
-msgid "duplicate key"
-msgstr "duplicitní klíè"
+#: argp/argp-help.c:1585
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [PØEPÍNAÈ...]"
 
-#: db2/makedb.c:334
-msgid "while writing database file"
-msgstr "bìhem zápisu databáze"
+#: locale/programs/ld-collate.c:370 locale/programs/ld-ctype.c:1476
+msgid " done\n"
+msgstr " dokonèeno\n"
 
-#: db2/makedb.c:345
+#: timezone/zic.c:420
 #, c-format
-msgid "problems while reading `%s'"
-msgstr "problémy bìhem ètení `%s'"
+msgid "\"%s\", line %d: %s"
+msgstr "\"%s\", øádek %d: %s"
 
-#: db2/makedb.c:365 db2/makedb.c:382
-msgid "while reading database"
-msgstr "bìhem ètení databáze"
+#: timezone/zic.c:984
+#, c-format
+msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
+msgstr "Øádek \"Zone %s\" a volba -l se navzájem vyluèují"
 
-#: elf/dl-open.c:159
-msgid "invalid mode for dlopen()"
-msgstr "neplatný mód pro dlopen()"
+#: timezone/zic.c:992
+#, c-format
+msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
+msgstr "Øádek \"Zone %s\" a volba -p se navzájem vyluèují"
 
-#: elf/dlsym.c:59 elf/dlvsym.c:62
-msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
-msgstr "RTLD_NEXT je pou¾ito pro kód, který není dynamicky zaveden"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1399
+msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
+msgstr "\"vst_soubor\" je vy¾adován pøi pou¾ití pøíznakù tvorby vzoru.\n"
 
-#: elf/sprof.c:76
-msgid "Output selection:"
-msgstr "Výbìr výstupu:"
+#: argp/argp-help.c:210
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: Parameter ARGP_HELP_FMT vy¾aduje hodnotu"
 
-#: elf/sprof.c:78
-msgid "print list of count paths and their number of use"
-msgstr "vypí¹e seznam symbolù a poèet jejich pou¾ití"
+#: argp/argp-help.c:219
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: Neznámý parameter ARGP_HELP_FMT"
 
-#: elf/sprof.c:80
-msgid "generate flat profile with counts and ticks"
-msgstr "vytvoøí jednoduchý profil s poèty a tiky"
+# Za %s se nic nedosazuje, zprava je vypsana tak jak je.
+#: timezone/zic.c:794
+#, c-format
+msgid "%s in ruleless zone"
+msgstr "%s v èasovém pásmu bez pravidel"
 
-#: elf/sprof.c:81
-msgid "generate call graph"
-msgstr "vytvoøí graf volání"
+#: assert/assert.c:51
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPøedpoklad `%s' nesplnìn.\n"
 
-#: elf/sprof.c:88
-msgid "Read and display shared object profiling data"
-msgstr "Pøeètení a vypsání profilovacích dat sdíleného objektu."
+#: assert/assert-perr.c:52
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeoèekávaná chyba: %s.\n"
 
-#: elf/sprof.c:91
-msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
-msgstr "SDÍLENÝ_OBJEKT [PROF_DATA]"
+#: stdio-common/psignal.c:47
+#, c-format
+msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
+msgstr "%s%sNeznámý signál %d\n"
 
-#: elf/sprof.c:276
+#: timezone/zic.c:2229
 #, c-format
-msgid "no filename for profiling data given and shared object `%s' has no soname"
-msgstr "název souboru pro profilovací data nebyl zadán a sdílený objekt `%s' nemá soname"
+msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
+msgstr "%s: pøi pøetypování %d do¹lo k chybì znaménka\n"
 
-#: elf/sprof.c:408
+#: locale/programs/charmap.c:261
 #, c-format
-msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgstr "sdílený objekt `%s' se nepodaøilo zavést"
+msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
+msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být vìt¹í ne¾ <mb_cur_min>\n"
 
-#: elf/sprof.c:417
-msgid "cannot create internal descriptors"
-msgstr "interní deskriptory nelze vytvoøit"
+#: sunrpc/rpc_main.c:421
+#, c-format
+msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
+msgstr "%s: preprocesor jazyka C skonèil s výstupním kódem %d\n"
 
-#: elf/sprof.c:537
+#: sunrpc/rpc_main.c:418
 #, c-format
-msgid "Reopening shared object `%s' failed"
-msgstr "Znovuotevøení sdíleného objektu `%s' nebylo úspì¹né"
+msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
+msgstr "%s: preprocesor jazyka C ukonèen signálem %d\n"
 
-#: elf/sprof.c:544
-msgid "mapping of section headers failed"
-msgstr "chyba pøi mapování hlavièek sekcí do pamìti"
+#: timezone/zic.c:1495
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgstr "%s: %s nelze vytvoøit: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:554
-msgid "mapping of section header string table failed"
-msgstr "chyba pøi mapování tabulky øetìzcù z hlavièky sekce do pamìti"
+#: timezone/zic.c:2207
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+msgstr "%s: Adresáø %s nelze vytvoøit: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:574
+#: timezone/zic.c:646
 #, c-format
-msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
-msgstr ""
-"*** Ze souboru `%s' byly odstranìny ladící informace: podrobná analýza\n"
-"není mo¾ná\n"
+msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
+msgstr "%s: Odkaz na %s z %s nelze vytvoøit: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:604
-msgid "failed to load symbol data"
-msgstr "data symbolù se nepodaøila naèíst"
+#: timezone/zic.c:820
+#, c-format
+msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
+msgstr "%s: %s nelze otevøít: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:674
-msgid "cannot load profiling data"
-msgstr "profilovací data nelze naèíst"
+#: timezone/zic.c:1485
+#, c-format
+msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+msgstr "%s: %s nelze smazat: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:683
-msgid "while stat'ing profiling data file"
-msgstr "bìhem funkce stat() na soubor profilovacích informací"
+#: timezone/zic.c:631
+#, c-format
+msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
+msgstr "%s: %s nelze smazat: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:691
+#: timezone/zic.c:889
 #, c-format
-msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
-msgstr "profilovací data `%s' nesouhlasí se sdíleným objektem `%s'"
+msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
+msgstr "%s: Chyba pøi uzavírání %s: %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:702
-msgid "failed to mmap the profiling data file"
-msgstr "soubor profilovacích dat se nepodaøilo mmap-ovat"
+#: timezone/zic.c:882
+#, c-format
+msgid "%s: Error reading %s\n"
+msgstr "%s: Chyba pøi ètení %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:710
-msgid "error while closing the profiling data file"
-msgstr "chyba bìhem uzavírání souboru profilovacích dat"
+#: timezone/zdump.c:266
+#, c-format
+msgid "%s: Error writing "
+msgstr "%s: Chyba pøi zápisu na "
 
-#: elf/sprof.c:719 elf/sprof.c:777
-msgid "cannot create internal descriptor"
-msgstr "interní deskriptor nelze vytvoøit"
+#: timezone/zic.c:1561
+#, c-format
+msgid "%s: Error writing %s\n"
+msgstr "%s: Chyba pøi zápisu %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:766
+#: timezone/zic.c:867
 #, c-format
-msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
-msgstr "`%s' nejsou správná profilovací data pro `%s'"
+msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+msgstr "%s: øádek Leap v souboru nepøestupných sekund %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:935 elf/sprof.c:987
-msgid "cannot allocate symbol data"
-msgstr "pamì» pro symboly nelze alokovat"
+#: timezone/zic.c:361
+#, c-format
+msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
+msgstr "%s: Pamì» vyèerpána: %s\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:54
-msgid "Input/Output format specification:"
-msgstr "Zadání vstupnì/výstupního formátu:"
+#: timezone/zic.c:526
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -L option specified\n"
+msgstr "%s: Pøepínaè -L zadán více ne¾ jednou\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:55
-msgid "encoding of original text"
-msgstr "kódování vstupního textu"
+#: timezone/zic.c:486
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -d option specified\n"
+msgstr "%s: Pøepínaè -d zadán více ne¾ jednou\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:56
-msgid "encoding for output"
-msgstr "výstupní kódování"
+#: timezone/zic.c:496
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -l option specified\n"
+msgstr "%s: Pøepínaè -l zadán více ne¾ jednou\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:57
-msgid "Information:"
-msgstr "Informace:"
+#: timezone/zic.c:506
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -p option specified\n"
+msgstr "%s: Pøepínaè -p zadán více ne¾ jednou\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:58
-msgid "list all known coded character sets"
-msgstr "vypí¹e v¹echny známé znakové sady"
+#: timezone/zic.c:516
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -y option specified\n"
+msgstr "%s: Pøepínaè -y zadán více ne¾ jednou\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:59 locale/programs/localedef.c:101
-msgid "Output control:"
-msgstr "Øízení výstupu:"
+#: argp/argp-parse.c:640
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: Pøíli¹ mnoho argumentù\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:60
-msgid "output file"
-msgstr "výstupní soubor"
+#: login/programs/database.c:129
+#, c-format
+msgid "%s: cannot get modification time"
+msgstr "%s: èas poslední zmìny souboru nelze zjistit"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:61
-msgid "print progress information"
-msgstr "vypisuje informace o prùbìhu"
+#: timezone/zic.c:1928
+#, c-format
+msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
+msgstr "%s: pøíkaz byl '%s', a jeho výsledek byl %d\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66
-msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
-msgstr "Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého."
+#: locale/programs/charmap.c:676 locale/programs/locfile.c:1014
+#, c-format
+msgid "%s: error in state machine"
+msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:70
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[SOUBOR...]"
+# Rozdíl mezi 'illegal option' a 'invalid option' není ¾ádný. To která zpráva
+# je vypisována je dáno tím, zda má být výstup podle normy 'POSIX' nebo ne.
+# 'Illegal option' je POSIXové.
+#: posix/getopt.c:788
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: neznámý pøepínaè -- %c\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:133
-msgid "neither original nor target encoding specified"
-msgstr "pùvodní ani cílové kódování není zadáno"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:135
-msgid "original encoding not specified using `-f'"
-msgstr "pùvodní kódování nebylo pomocí `-f' zadáno"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:137
-msgid "target encoding not specified using `-t'"
-msgstr "kódování cíle nebylo pomocí `-t' zadáno"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:144
+# Vysvìtlení viz 'illegal option'
+#: posix/getopt.c:791
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
-msgstr "konverze z `%s' do `%s' není podporována"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:147
-msgid "failed to start conversion processing"
-msgstr "konverze se nezdaøila"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:155
-msgid "cannot open output file"
-msgstr "výstupní soubor nelze otevøít"
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: neznámý pøepínaè -- %c\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:193
+#: posix/getopt.c:711
 #, c-format
-msgid "error while closing input `%s'"
-msgstr "chyba bìhem uzavírání vstupu `%s'"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:239
-msgid "error while closing output file"
-msgstr "chyba bìhem uzavírání výstupního souboru"
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: pøepínaè `%c%s' musí být zadán bez argumentu\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:326
-msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
-msgstr "konverze zastavena kvùli problému pøi zápisu výstupu"
+#: posix/getopt.c:681
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: pøepínaè `%s' není jednoznaèný\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:342
+#: posix/getopt.c:729 posix/getopt.c:902
 #, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %ld"
-msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %ld"
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: pøepínaè `%s' vy¾aduje argument\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:346
-msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
-msgstr "nekompletní znak nebo shift sekvence na konci vyrovnávací pamìti"
+#: posix/getopt.c:706
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: pøepínaè `--%s' musí být zadán bez argumentu\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:350
-msgid "internal error (illegal descriptor)"
-msgstr "vnitøní chyba (nepøípustný deskriptor)"
+#: posix/getopt.c:886
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: pøepínaè `-W %s' musí být zadán bez argumentu\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:353
+#: posix/getopt.c:868
 #, c-format
-msgid "unknown iconv() error %d"
-msgstr "neznámá chyba funkce iconv() (%d)"
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: pøepínaè `-W %s' není jednoznaèný\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:389 iconv/iconv_prog.c:420
-msgid "error while reading the input"
-msgstr "chyba bìhem ètení vstupu"
+#: posix/getopt.c:821 posix/getopt.c:951
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: pøepínaè vy¾aduje argument -- %c\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:406
-msgid "unable to allocate buffer for input"
-msgstr "vyrovnávací pamì» pro vstup nelze alokovat"
+#: sunrpc/rpc_main.c:287
+#, c-format
+msgid "%s: output would overwrite %s\n"
+msgstr "%s: výstup by pøepsal %s\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:536
-msgid ""
-"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
-"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
-"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
-"listed with several different names (aliases).\n"
-"  Some of the names are no plain strings but instead regular expressions and\n"
-"they match a variety of names which can be given as parameters to the\n"
-"program.\n"
-"\n"
-"  "
-msgstr ""
-"  Následující seznam obsahuje v¹echny známé znakové sady. To nutnì neznamená,\n"
-"¾e v¹echny kombinace tìchto názvù mohou být pou¾ity pro argumenty Z a DO.\n"
-"Jedna znaková sada mù¾e být uvedena pod vícerými názvy (pøezdívkami).\n"
-"  Nìkteré z názvù nejsou obyèejné øetìzce, ale regulární výrazy, které\n"
-"urèují mo¾né parametry programu.\n"
-"\n"
-"  "
+#: timezone/zic.c:874 timezone/zic.c:1288 timezone/zic.c:1313
+#, c-format
+msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
+msgstr "%s: fatální chyba: Nepøípustná l_hodnota %d\n"
 
-#: inet/rcmd.c:110
-msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
-msgstr "rcmd: soket: Volný port nebyl nalezen\n"
+#: locale/programs/charmap.c:683 locale/programs/repertoire.c:301
+#, c-format
+msgid "%s: premature end of file"
+msgstr "%s: pøedèasný konec souboru"
 
-# pøipojen na adresu %s:
-# spojení s adresou %s:
-#: inet/rcmd.c:136
+#: sunrpc/rpc_main.c:294
 #, c-format
-msgid "connect to address %s: "
-msgstr "pøipojení na adresou %s: "
+msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
+msgstr "%s: %s nelze otevøít: %m\n"
 
-#: inet/rcmd.c:143
+# Øíká, ¾e ¾ádný pøepínaè takového jména nebyl nalezen.
+#: posix/getopt.c:762
 #, c-format
-msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "Zkou¹í se %s...\n"
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: neznámý pøepínaè `%c%s'\n"
 
-#: inet/rcmd.c:166
+# Øíká, ¾e ¾ádný pøepínaè takového jména nebyl nalezen.
+#: posix/getopt.c:758
 #, c-format
-msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: write (nastavování stderr): %m\n"
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: neznámý pøepínaè `--%s'\n"
 
-#: inet/rcmd.c:176
+#: timezone/zic.c:445
 #, c-format
-msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: poll (nastavování stderr): %m\n"
+msgid ""
+"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
+"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
+msgstr ""
+"%s: Pou¾ití: %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokální_èas ]\n"
+"      [ -p posixová_pravidla ] [ -d adresáø ] [ -L pøestupných_sekund ]\n"
+"      [ -y typ_roku ] [ soubor ... ]\n"
 
-#: inet/rcmd.c:179
-msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "poll: chyba protokolu bìhem pøípravy okruhu\n"
+#: timezone/zdump.c:174
+#, c-format
+msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: Pou¾ití: %s [ -v ] [ -c limit ] èasové_pásmo ...\n"
 
-#: inet/rcmd.c:197
-msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "soket: chyba protokolu pøi pøípravì okruhu\n"
+#: sunrpc/rpc_main.c:306
+#, c-format
+msgid "%s: while writing output %s: %m"
+msgstr "%s: bìhem zápisu do %s: %m"
 
-#: inet/rcmd.c:307
-msgid "lstat failed"
-msgstr "funkce lstat() skonèila s chybou"
+#: argp/argp-parse.c:164
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Neznámá verze!?"
 
-#: inet/rcmd.c:309
-msgid "not regular file"
-msgstr "není obyèejným souborem"
+#: argp/argp-parse.c:781
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Pøepínaè mìl být rozpoznán!?"
 
-#: inet/rcmd.c:314
-msgid "cannot open"
-msgstr "nelze otevøít"
+#: nis/nis_print.c:129
+msgid "(Unknown object)\n"
+msgstr "(Neznámý objekt)\n"
 
-#: inet/rcmd.c:316
-msgid "fstat failed"
-msgstr "funkce fstat() skonèila s chybou"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:124
+#, c-format
+msgid "(unknown authentication error - %d)"
+msgstr "(neznámá chyba pøi ovìøování toto¾nosti - %d)"
 
-#: inet/rcmd.c:318
-msgid "bad owner"
-msgstr "chybný vlastník"
+# Vypisováno následovnì:
+# IP-adresa jméno_stroje
+#: sunrpc/rpcinfo.c:613
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(?)"
 
-#: inet/rcmd.c:320
-msgid "writeable by other than owner"
-msgstr "zapisovatelný nejen pro vlastníka"
+#: elf/sprof.c:570
+#, c-format
+msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
+msgstr ""
+"*** Ze souboru `%s' byly odstranìny ladící informace: podrobná analýza\n"
+"není mo¾ná\n"
 
-# nìkde existuje pevný odkaz
-#: inet/rcmd.c:322
-msgid "hard linked somewhere"
-msgstr "na soubor se odkazuje více pevných odkazù"
+#: catgets/gencat.c:267
+msgid "*standard input*"
+msgstr "*standardní vstup*"
 
-#: inet/ruserpass.c:161
-msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "Chyba: soubor .netrc je èitelný i pro ostatní."
+#: catgets/gencat.c:121
+msgid ""
+"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
+"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
+msgstr ""
+"-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]...\n"
+"[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]...]"
 
-#: inet/ruserpass.c:162
-msgid "Remove password or make file unreadable by others."
-msgstr "Odstraòte heslo nebo zaka¾te ètení souboru ostatním."
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:796
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
+msgid ".lib section in a.out corrupted"
+msgstr "Po¹kozená sekce .lib v a.out"
 
-#: inet/ruserpass.c:248
+# ni¾¹í verze, vy¹¹í verze
+#: sunrpc/clnt_perr.c:110 sunrpc/clnt_perr.c:131
 #, c-format
-msgid "Unknown .netrc keyword %s"
-msgstr "Neznámé klíèové slovo v .netrc: %s"
+msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
+msgstr "; podverze = %lu, verze = %lu"
 
-#: locale/programs/charmap.c:83
-#, c-format
-msgid "character map file `%s' not found"
-msgstr "soubor `%s' znakové sady nebyl nalezen"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:117
+msgid "; why = "
+msgstr "; dùvod = "
 
-#: locale/programs/charmap.c:170
+#: locale/programs/charset.c:98
 #, c-format
-msgid "default character map file `%s' not found"
-msgstr "implicitní soubor `%s' znakové sady nebyl nalezen"
+msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
+msgstr "<%s> a <%s> jsou zakázané názvy pro rozsah"
 
-#: locale/programs/charmap.c:261
+#: locale/programs/ld-ctype.c:428
 #, c-format
-msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
-msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být vìt¹í ne¾ <mb_cur_min>\n"
+msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
+msgstr "znak <SP> nesmí ve tøídì `%s' být"
 
-#: locale/programs/charmap.c:280 locale/programs/charmap.c:296
-#: locale/programs/repertoire.c:143
+#: locale/programs/ld-ctype.c:416
 #, c-format
-msgid "syntax error in prolog: %s"
-msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
+msgid "<SP> character not in class `%s'"
+msgstr "znak <SP> ve tøídì `%s' není"
 
-#: locale/programs/charmap.c:281
-msgid "illegal definition"
-msgstr "nepovolená definice"
+#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
+#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
+#. TRANS @c Don't change it.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:621
+msgid "?"
+msgstr "?"
 
-#: locale/programs/charmap.c:297 locale/programs/locfile.c:234
-#: locale/programs/locfile.c:261 locale/programs/repertoire.c:144
-msgid "bad argument"
-msgstr "chybný argument"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34 sysdeps/gnu/siglist.h:28
+msgid "Aborted"
+msgstr "Neúspì¹nì ukonèen (SIGABRT)"
 
-#: locale/programs/charmap.c:318
-#, c-format
-msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
-msgstr "honota pro <%s> musí být mezi 1 a 4"
+#: nis/nis_print.c:320
+msgid "Access Rights : "
+msgstr "Pøístupová práva: "
 
-#: locale/programs/charmap.c:330
-msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
-msgstr "hodnota <mb_cur_max> musí být vìt¹í ne¾ hodnota <mb_cur_min>"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:792
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
+msgid "Accessing a corrupted shared library"
+msgstr "Pou¾ití po¹kozené sdílené knihovny"
 
-#: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/repertoire.c:152
-#, c-format
-msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
+#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
+msgid "Address already in use"
+msgstr "Adresa je u¾ívána"
 
-#: locale/programs/charmap.c:399 locale/programs/charmap.c:433
-#: locale/programs/charmap.c:463 locale/programs/charmap.c:549
-#: locale/programs/charmap.c:595 locale/programs/charmap.c:628
-#: locale/programs/charmap.c:660
-#, c-format
-msgid "syntax error in %s definition: %s"
-msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:30
+msgid "Address family for hostname not supported"
+msgstr "Tøída adres není podporována"
 
-#: locale/programs/charmap.c:400 locale/programs/charmap.c:550
-#: locale/programs/charmap.c:629 locale/programs/repertoire.c:199
-msgid "no symbolic name given"
-msgstr "¾ádné symbolické jméno nebylo zadáno"
+#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
+#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
+msgid "Address family not supported by protocol"
+msgstr "Tøída adres není podporována protokolem"
 
-#: locale/programs/charmap.c:434
-msgid "illegal encoding given"
-msgstr "zadáno nepøípustné kódování"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
+msgid "Address family not supported by protocol family"
+msgstr "Tøída adres není podporována tøídou protokolù"
 
-#: locale/programs/charmap.c:443
-msgid "too few bytes in character encoding"
-msgstr "v kódu znaku je pøíli¹ málo bajtù"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:760
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
+msgid "Advertise error"
+msgstr "Chyba pøi zveøejnìní"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445
-msgid "too many bytes in character encoding"
-msgstr "v kódu znaku je pøíli¹ mnoho bajtù"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39 sysdeps/generic/siglist.h:40
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:34
+msgid "Alarm clock"
+msgstr "Budík (SIGALRM)"
 
-#: locale/programs/charmap.c:465 locale/programs/charmap.c:596
-#: locale/programs/charmap.c:662 locale/programs/repertoire.c:261
-msgid "no symbolic name given for end of range"
-msgstr "¾ádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
+msgid "Anode table overflow"
+msgstr "Pøeteèení tabulky A-uzlù"
 
-#: locale/programs/charmap.c:481 locale/programs/locfile.c:471
-#: locale/programs/repertoire.c:278
-#, c-format
-msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "Definice `%1$s' nekonèí `END %1$s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
+msgid "Arg list too long"
+msgstr "Pøíli¹ dlouhý seznam argumentù"
 
-#: locale/programs/charmap.c:514
-msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
-msgstr "definici CHARMAP mohou následovat pouze definice WIDTH"
+#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
+#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
+#. TRANS GNU system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:69
+msgid "Argument list too long"
+msgstr "Pøíli¹ dlouhý seznam argumentù"
 
-#: locale/programs/charmap.c:522 locale/programs/charmap.c:576
-#, c-format
-msgid "value for %s must be an integer"
-msgstr "hodnota pro %s musí být celé èíslo"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62
+msgid "Argument out of domain"
+msgstr "Argument je mimo definièní obor"
 
-#: locale/programs/charmap.c:677 locale/programs/locfile.c:1008
-#, c-format
-msgid "%s: error in state machine"
-msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
+#: nis/nis_error.c:65
+msgid "Attempt to remove a non-empty table"
+msgstr "Pokus o odstranìní neprázdné tabulky"
 
-#: locale/programs/charmap.c:684 locale/programs/repertoire.c:289
-#, c-format
-msgid "%s: premature end of file"
-msgstr "%s: pøedèasný konec souboru"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
+msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
+msgstr "Pokus o pøipojení více sdílených knihoven ne¾ je limit systému"
 
-#: locale/programs/charmap.c:701 locale/programs/charmap.c:712
-#, c-format
-msgid "unknown character `%s'"
-msgstr "neznámý znak `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:800
+msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
+msgstr "Pokus o pøipojení pøíli¹ mnoha sdílených knihoven"
 
-#: locale/programs/charset.c:64 locale/programs/charset.c:118
-#, c-format
-msgid "duplicate character name `%s'"
-msgstr "duplicitní název znaku `%s'"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:328
+msgid "Authentication OK"
+msgstr "Ovìøení toto¾nosti bylo úspì¹né"
 
-#: locale/programs/charset.c:78
-msgid "illegal names for character range"
-msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znakù"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
+msgid "Authentication error"
+msgstr "Ovìøení toto¾nosti bylo neúspì¹né"
 
-#: locale/programs/charset.c:98
-#, c-format
-msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
-msgstr "<%s> a <%s> jsou zakázané názvy pro rozsah"
+#: nis/nis_print.c:105
+msgid "BOGUS OBJECT\n"
+msgstr "POCHYBNÝ OBJEKT\n"
 
-#: locale/programs/charset.c:104
-msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
-msgstr "horní mez rozsahu je men¹í ne¾ dolní"
+#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:114
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
+msgid "Bad address"
+msgstr "Chybná adresa"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:170 locale/programs/ld-collate.c:176
-#: locale/programs/ld-collate.c:180 locale/programs/ld-collate.c:1449
-#: locale/programs/ld-collate.c:1478 locale/programs/locfile.c:1082
-#: locale/programs/xmalloc.c:70 login/programs/database.c:62
-#: login/programs/database.c:79 login/programs/database.c:95
-#: posix/getconf.c:682
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "pamì» vyèerpána"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
+msgid "Bad exchange descriptor"
+msgstr "Chybný popisovaè výmìníku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:249
-#, c-format
-msgid "no weight defined for symbol `%s'"
-msgstr "symbol `%s' nemá definovanou váhu"
+#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
+#. TRANS versa).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:82
+msgid "Bad file descriptor"
+msgstr "Chybný popisovaè souboru"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:267
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "chybí definice symbolu `UNDEFINED'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
+msgid "Bad file number"
+msgstr "Chybné èíslo souboru"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:336
-msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
-msgstr "Výpoèet velkosti tabulky pro informace o øazení (mù¾e chvíli trvat)..."
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:748
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
+msgid "Bad font file format"
+msgstr "Chybný formát fontu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:370 locale/programs/ld-ctype.c:1291
-msgid " done\n"
-msgstr " dokonèeno\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:640
+msgid "Bad message"
+msgstr "Chybná zpráva"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1064 locale/programs/ld-collate.c:1192
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
-msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje symbolické jméno ve znakové sadì"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
+msgid "Bad request code"
+msgstr "Neplatný kód po¾adavku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1073
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element definition"
-msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje jiný prvek"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
+msgid "Bad request descriptor"
+msgstr "Neplatný popisovaè po¾adavku"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1082
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
-msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici symbolu"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37 sysdeps/generic/siglist.h:63
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:57
+msgid "Bad system call"
+msgstr "Chybné volání systému (SIGSYS)"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1118
-msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
-msgstr "Øetìzec `z-èeho' v deklaraci prvku øazení obsahuje neznámý znak"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
+msgid "Bad value for ai_flags"
+msgstr "Chybná hodnota ai_flags"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1125
-msgid "illegal collation element"
-msgstr "nepovolený prvek øazení"
+#: locale/programs/localedef.c:101
+msgid "Be strictly POSIX conform"
+msgstr "Pøesný soulad s POSIX"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1150
-msgid "duplicate collating element definition"
-msgstr "duplicitní definice prvku øazení"
+#: nis/nis_print.c:301
+msgid "Binary data\n"
+msgstr "Binární data\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1158
-msgid "error while inserting collation element into hash table"
-msgstr "chyba bìhem vkládání prvku øazení do ha¹ovací tabulky"
+#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
+#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
+#. TRANS system in Unix gives this error.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:121
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
+msgid "Block device required"
+msgstr "Vy¾adováno blokové zaøízení"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1170
-msgid "error while inserting to hash table"
-msgstr "chyba bìhem vkládání do hashovací tabulky"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:347
+msgid "Broadcast poll problem"
+msgstr "Problém pøi volání poll pro v¹esmìrové vysílání"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1175 locale/programs/ld-collate.c:1218
-#, c-format
-msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
-msgstr "nový symbol øazení nelze vlo¾it: %s"
+#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
+#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
+#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
+#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/siglist.h:33
+msgid "Broken pipe"
+msgstr "Pøeru¹ena roura (SIGPIPE)"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1201
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
-msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici prvku"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35 sysdeps/generic/siglist.h:37
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:31
+msgid "Bus error"
+msgstr "Chyba na sbìrnici (neplatná adresa) (SIGBUS)"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1210
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
-msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici jiného symbolu"
+#: nis/nis_print.c:45
+msgid "CDS"
+msgstr "CDS"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1297
-#, c-format
-msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
-msgstr "duplicitní definice znaku `%.*s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:50
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:44
+msgid "CPU time limit exceeded"
+msgstr "Pøekroèen èasový limit pro procesor (SIGXCPU)"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1324
-#, c-format
-msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
-msgstr "prvek øazení `%.*s' nelze vlo¾it"
+#: nis/nis_error.c:32
+msgid "Cache expired"
+msgstr "®ivotnost cache vypr¹ela"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1339
-#, c-format
-msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
-msgstr "prvek øazení `%.*s' uveden více ne¾ jednou - øádek ignorován"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:788
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
+msgid "Can not access a needed shared library"
+msgstr "K potøebné sdílené knihovnì nelze pøistoupit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1357
-#, c-format
-msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
-msgstr "symbol øazení `%.*s' uveden více ne¾ jednou - øádek ignorován"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
+msgid "Can not exec a shared library directly"
+msgstr "Sdílenou knihovnu nelze spustit pøímo"
 
-# s/z
-#: locale/programs/ld-collate.c:1370
-msgid "cannot process order specification"
-msgstr "zadané poøadí øazení nelze zpracovat"
+#: nis/ypclnt.c:779
+msgid "Can't bind to server which serves this domain"
+msgstr "K serveru obsluhujícímu tuto doménu se nelze pøipojit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:1572
-#: locale/programs/ld-collate.c:1747
-#, c-format
-msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
-msgstr "neznámý symbol `%.*s' - øádek ignorován"
+#: nis/ypclnt.c:791
+msgid "Can't communicate with portmapper"
+msgstr "S portmapperem nelze komunikovat"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1393
-msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
-msgstr "dva øádky za sebou obsahující `...' nejsou povoleny"
+#: nis/ypclnt.c:793
+msgid "Can't communicate with ypbind"
+msgstr "S ypbind nelze komunikovat"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1401
-msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
-msgstr "øádek pøed '...' neobsahuje definici znaku"
+#: nis/ypclnt.c:795
+msgid "Can't communicate with ypserv"
+msgstr "S ypserv nelze komunikovat"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1422
-msgid "line after ellipsis must contain character definition"
-msgstr "øádek za '...'  musí obsahovat definici znaku"
+#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS because its capacity is full.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:103
+msgid "Cannot allocate memory"
+msgstr "Nelze alokovat pamì»"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1429
-msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
-msgstr "koncový bod `...' je vìt¹í ne¾ poèáteèní"
+#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
+#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
+#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:373
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
+msgid "Cannot assign requested address"
+msgstr "Po¾adovanou adresu nelze pøiøadit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1503 locale/programs/ld-collate.c:1510
-msgid "cannot insert into result table"
-msgstr "do výsledné tabulky nelze vkládat"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:264
+msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
+msgstr "Soket pro v¹esmìrové rpc vysílání nelze vytvoøit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582 locale/programs/ld-collate.c:1628
-msgid "specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
-msgstr "uvedení váhy pro symbol øazení nemá význam"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:804
+msgid "Cannot exec a shared library directly"
+msgstr "Sdílenou knihovnu nelze pøímo spustit"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1637
-msgid "too many weights"
-msgstr "pøíli¹ mnoho vah"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1404
+msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
+msgstr "Více ne¾ jeden pøíznak tvorby souboru nelze pou¾ít!\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1666
-msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
-msgstr "`...' mù¾e být pou¾ito jen v polo¾kách `...' a `UNDEFINED'"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:360
+msgid "Cannot receive reply to broadcast"
+msgstr "Odpovìï na v¹esmìrové vysílání nepøi¹la"
 
-# Pøeklad OK
-#: locale/programs/ld-collate.c:1699
-msgid "unterminated weight name"
-msgstr "escape sekvence není celá"
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:133
+msgid "Cannot register service"
+msgstr "Slu¾bu nelze registrovat"
 
-# prázdné jméno váhy - øádek ignorován
-#: locale/programs/ld-collate.c:1710
-msgid "empty weight name: line ignored"
-msgstr "prázdný váhový název - øádek ignorován"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
+msgid "Cannot send after socket shutdown"
+msgstr "Nelze vysílat po pøeru¹ení spojení"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1782
-msgid "illegal character constant in string"
-msgstr "nepovolený znak v øetìzci"
+#. TRANS The socket has already been shut down.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:434
+msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
+msgstr "Spojení bylo pøeru¹eno"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:269
-#, c-format
-msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "znak %s'%s' ve tøídì `%s' musí být ve tøídì `%s'"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:322
+msgid "Cannot send broadcast packet"
+msgstr "V¹esmìrový paket nelze poslat"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:294
-#, c-format
-msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "znak %s'%s' ve tøídì `%s' nesmí být ve tøídì `%s'"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:271
+msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
+msgstr "Volbu SO_BROADCAST pro soket nelze nastavit"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:307
-#, c-format
-msgid "internal error in %s, line %u"
-msgstr "vnitøní chyba ve funkci %s na øádku %u"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1191
+msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
+msgstr "Více ne¾ jeden vstupní soubor nelze zadat!\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:320
-msgid "character <SP> not defined in character map"
-msgstr "znak <SP> není ve znakové sadì definován"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1361
+msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
+msgstr "Pøíznaky netid a inetd nelze pou¾ít souèasnì!\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:330
-#, c-format
-msgid "<SP> character not in class `%s'"
-msgstr "znak <SP> ve tøídì `%s' není"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1373
+msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
+msgstr "Pøíznak netid nelze bez TIRPC pou¾ít!\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:342
-#, c-format
-msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
-msgstr "znak <SP> nesmí ve tøídì `%s' být"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1380
+msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
+msgstr "Pøi pou¾ití nového stylu nelze pøíznaky tabulky pou¾ít!\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:825
-#, c-format
-msgid "character class `%s' already defined"
-msgstr "tøída znakù `%s' ji¾ je definována"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:688
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
+msgid "Channel number out of range"
+msgstr "Èíslo kanálu mimo povolený rozsah"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:831
+#: nis/nis_print.c:264
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
-msgstr "implementaèní omezení: maximální poèet tøíd znakù je %d"
+msgid "Character Separator : %c\n"
+msgstr "Oddìlovaè znakù     : %c\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:857
-#, c-format
-msgid "character map `%s' already defined"
-msgstr "znaková sada `%s' ji¾ je definována"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45 sysdeps/generic/siglist.h:46
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:40
+msgid "Child exited"
+msgstr "Potomek skonèil (SIGCHLD)"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:863
-#, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
-msgstr "implementaèní omezení: maximální poèet znakových sad je %d"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:347
+msgid "Client credential too weak"
+msgstr "Oprávnìní klienta je nepostaèující"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:964 locale/programs/ld-ctype.c:1029
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1040 locale/programs/ld-ctype.c:1051
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1062 locale/programs/ld-ctype.c:1073
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1084 locale/programs/ld-ctype.c:1113
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1124 locale/programs/ld-ctype.c:1165
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1194 locale/programs/ld-ctype.c:1206
-#, c-format
-msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "znak `%s', potøebný jako implicitní hodnota, není definován"
+#: nis/nis_print.c:266
+msgid "Columns             :\n"
+msgstr "Sloupce             :\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1253
-msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
-msgstr "Výpoèet velkosti tabulky pro tøídy znakù (mù¾e chvíli trvat)..."
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:768
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
+msgid "Communication error on send"
+msgstr "Chyba komunikace pøi vysílaní"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:86 locale/programs/ld-messages.c:110
-#, c-format
-msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
-msgstr "polo¾ka `%s' kategorie `%s' není definována"
+#: locale/programs/localedef.c:109
+msgid "Compile locale specification"
+msgstr "Kompiluje definice národního prostøedí."
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:101 locale/programs/ld-messages.c:125
-#, c-format
-msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
-msgstr "v polo¾ce `%s' v kategorii `%s' není korektní regulární výraz: %s"
+#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:631
+msgid "Computer bought the farm"
+msgstr "Poèítaè koupil farmu"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:202 locale/programs/ld-messages.c:213
-#: locale/programs/ld-messages.c:224 locale/programs/ld-messages.c:235
-#: locale/programs/ld-time.c:718
-#, c-format
-msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
-msgstr "neznámý znak v polo¾ce `%s' kategorie `%s'"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1438
+msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
+msgstr "Výpoèet velkosti tabulky pro tøídy znakù (mù¾e chvíli trvat)..."
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:139
-msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
-msgstr "hodnota polo¾ky `int_curr_symbol' kategorie `LC_MONETARY' má chybnou délku"
+#: locale/programs/ld-collate.c:336
+msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
+msgstr "Výpoèet velkosti tabulky pro informace o øazení (mù¾e chvíli trvat)..."
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:147
-msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "hodnota polo¾ky `int_curr_symbol' kategorie `LC_MONETARY' neodpovídá platnému jménu v ISO 4217"
+#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
+#. TRANS it is not running the requested service).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:451
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
+msgid "Connection refused"
+msgstr "Spojení odmítnuto"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:157 locale/programs/ld-numeric.c:92
-#, c-format
-msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
-msgstr "hodnota polo¾ky `%s' kategorie `%s' nesmí být prázdný øetìzec"
+#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
+#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
+#. TRANS protocol violation.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:401
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
+msgid "Connection reset by peer"
+msgstr "Spojení zru¹eno druhou stranou"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:163 locale/programs/ld-numeric.c:98
-#, c-format
-msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
-msgstr "polo¾ka `%s' kategorie `%s' není definována"
+# Èasový limit pro pøipojení vypr¹el
+#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
+#. TRANS the timeout period.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
+msgid "Connection timed out"
+msgstr "Spojení bylo pøíli¹ dlouho neaktivní"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:369 locale/programs/ld-numeric.c:193
-#, c-format
-msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
-msgstr "`-1' musí být posledním údajem v polo¾ce `%s' kategorie `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44 sysdeps/generic/siglist.h:45
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:39
+msgid "Continued"
+msgstr "Je pokraèováno (SIGCONT)"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:383 locale/programs/ld-numeric.c:207
-#, c-format
-msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
-msgstr "hodnoty polo¾ky `%s' kategorie `%s' musí být men¹í ne¾ 127"
+#: iconv/iconv_prog.c:66
+msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
+msgstr "Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého."
 
-#: locale/programs/ld-time.c:163
-#, c-format
-msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
-msgstr "pøíznak smìru v øetìzci (%d) polo¾ky `era' v kategorii `%s' není '+' ani '-'"
+#: db2/makedb.c:58
+msgid "Convert key to lower case"
+msgstr "Pøevádí klíèe na malá písmena"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:174
+#: catgets/gencat.c:237 db2/makedb.c:242 elf/sprof.c:355
+#: iconv/iconv_prog.c:294 locale/programs/locale.c:267
+#: locale/programs/localedef.c:400 nscd/nscd.c:277 nscd/nscd_nischeck.c:90
+#: nss/getent.c:66 posix/getconf.c:624
 #, c-format
-msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
-msgstr "pøíznak smìru v øetìzci (%d) polo¾ky `era' v kategorii `%s' není jednoznakový"
+msgid ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"  Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"  Toto je volné programové vybavení; podmínky pro kopírování a roz¹iøování\n"
+"naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
+"a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NÌJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚÈEL.\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:187
+# ®urnálový soubor?
+#: nscd/nscd_conf.c:165
 #, c-format
-msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "chybná hodnota posunutí v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+msgid "Could not create log file \"%s\""
+msgstr "®urnálový (log) soubor \"%s\" nelze vytvoøit"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:195
-#, c-format
-msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "smetí na konci hodnoty posunutí v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+#: catgets/gencat.c:108
+msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
+msgstr "Vytvoøí hlavièkový soubor NÁZEV pro jazyk C obsahující definice symbolù"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:243
-#, c-format
-msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "neplatné poèáteèní datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+#: locale/programs/localedef.c:100
+msgid "Create output even if warning messages were issued"
+msgstr "Vytvoøí výstupní soubor i pøi výskytu varování"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:252
-#, c-format
-msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "smetí na konci poèáteèního data v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+#: db2/makedb.c:68
+msgid "Create simple DB database from textual input."
+msgstr "Vytváøí jednoduché databáze typu DB z textového vstupu."
 
-#: locale/programs/ld-time.c:272
+#: nis/nis_print.c:325
 #, c-format
-msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nepovolené poèáteèní datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+msgid "Creation Time : %s"
+msgstr "Èas vytvoøení   : %s"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:319
-#, c-format
-msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "neplatné koncové datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+# Nepøípustný odkaz mezi zaøízeními
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
+msgid "Cross-device link"
+msgstr "Odkaz mezi zaøízeními"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:328
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:95
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:171
 #, c-format
-msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "smetí na konci koncového data v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
+msgstr "DES záznam pro sí»ové jméno %s není jednoznaèný\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:348
-#, c-format
-msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nepovolené koncové datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
+#: nis/nis_print.c:111
+msgid "DIRECTORY\n"
+msgstr "ADRESÁØ\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
-#, c-format
-msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "øetìzec (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s' neobsahuje jméno éry"
+#: nis/nis_print.c:41
+msgid "DNANS"
+msgstr "DNANS"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:370
-#, c-format
-msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "øetìzec (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s' je chybného formátu"
+#: nis/nis_print.c:37
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
 
-#: locale/programs/linereader.c:219
-msgid "garbage at end of number"
-msgstr "smetí na konci èísla"
+#: nis/nis_error.c:51
+msgid "Database for table does not exist"
+msgstr "Databáze pro tabulku neexistuje"
 
-#: locale/programs/linereader.c:333
-msgid "garbage at end of character code specification"
-msgstr "smetí na konci specifikace kódu znaku"
+#: nis/ypclnt.c:805
+msgid "Database is busy"
+msgstr "Databáze je pou¾ívána"
 
-#: locale/programs/linereader.c:390
-msgid "unterminated symbolic name"
-msgstr "neukonèené symbolické jméno"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
+msgid "Deadlock situation detected/avoided"
+msgstr "Uváznutí detekováno/bylo mu zabránìno"
 
-#: locale/programs/linereader.c:520 locale/programs/linereader.c:555
-msgid "unterminated string"
-msgstr "neukonèený øetìzec"
+#: nis/nis_print.c:225
+msgid "Default Access rights :\n"
+msgstr "Implicitní pøíst. práva :\n"
 
-#: locale/programs/linereader.c:551
-msgid "illegal escape sequence at end of string"
-msgstr "chybná escape-sekvence na konci øetìzce"
+#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
+#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
+#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:429
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
+msgid "Destination address required"
+msgstr "Cílovou adresu je nutné zadat"
 
-#: locale/programs/linereader.h:146
-msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "smetí na konci øádku"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
+msgid "Device busy"
+msgstr "Zaøízení je pou¾íváno"
 
-#: locale/programs/locale.c:63
-msgid "System information:"
-msgstr "Systémové informace:"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:668
+msgid "Device not a stream"
+msgstr "Zaøízení není proudem"
 
-#: locale/programs/locale.c:65
-msgid "Write names of available locales"
-msgstr "Vypsání názvù dostupných národních prostøedí"
+#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
+#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
+#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
+#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
+#. TRANS computer.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
+msgid "Device not configured"
+msgstr "Zaøízení není nakonfigurováno"
 
-#: locale/programs/locale.c:67
-msgid "Write names of available charmaps"
-msgstr "Vypsání názvù dostupných znakových sad"
+#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
+#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:128
+msgid "Device or resource busy"
+msgstr "Zaøízení nebo zdroj jsou pou¾ívány"
 
-#: locale/programs/locale.c:68
-msgid "Modify output format:"
-msgstr "Zmìna výstupního formátu:"
+#: nis/nis_print.c:179
+#, c-format
+msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
+msgstr "Diffie-Hellmann (bitù: %d)\n"
 
-#: locale/programs/locale.c:69
-msgid "Write names of selected categories"
-msgstr "Vypsání názvù vybraných kategorií"
+#: nis/nis_print.c:317
+#, c-format
+msgid "Directory     : %s\n"
+msgstr "Adresáø         : %s\n"
 
-#: locale/programs/locale.c:70
-msgid "Write names of selected keywords"
-msgstr "Vypsání názvù vybraných klíèových slov"
-
-#: locale/programs/locale.c:75
-msgid "Get locale-specific information."
-msgstr "Získání urèitých informací o národním prostøedí."
+#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
+#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:480
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
+msgid "Directory not empty"
+msgstr "Adresáø není prázdný"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[-a|-m]"
-msgstr ""
-"NÁZEV\n"
-"[-a|-m]"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
+msgid "Disc quota exceeded"
+msgstr "Pøekroèena disková kvóta"
 
-#: locale/programs/locale.c:306
-#, c-format
-msgid "cannot read locale directory `%s'"
-msgstr "adresáø `%s' národních prostøedí nelze naèíst"
+#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:498
+msgid "Disk quota exceeded"
+msgstr "Pøekroèena disková kvóta"
 
-#: locale/programs/locale.c:346
-msgid "while preparing output"
-msgstr "bìhem pøípravy výstupu"
+#: nscd/nscd.c:83
+msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
+msgstr "Nespou¹tí samostatný proces a vypisuje zprávy na aktuálním terminálu"
 
-#: locale/programs/locale.c:449
-#, c-format
-msgid "cannot read character map directory `%s'"
-msgstr "adresáø `%s' znakových sad nelze naèíst"
+#: db2/makedb.c:61
+msgid "Do not print messages while building database"
+msgstr "Bìhem tvorby databáze nevypisuje zprávy"
 
-#: locale/programs/localedef.c:94
-msgid "Input Files:"
-msgstr "Vstupní soubory:"
+#: catgets/gencat.c:110
+msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
+msgstr "Nepou¾ívá existující katalog, vytvoøí nový výstupní soubor"
 
-#: locale/programs/localedef.c:96
-msgid "Symbolic character names defined in FILE"
-msgstr "Symbolické názvy znakù budou èteny ze SOUBORu (znakové sady)"
+#: nis/ypclnt.c:851
+msgid "Domain not bound"
+msgstr "Doména není pøipojena"
 
-#: locale/programs/localedef.c:97
-msgid "Source definitions are found in FILE"
-msgstr "Naète zdrojovou definici národního prostøedí ze SOUBORu"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32 sysdeps/generic/siglist.h:60
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:54
+msgid "EMT trap"
+msgstr "EMT past (SIGEMT)"
 
-#: locale/programs/localedef.c:99
-msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "SOUBOR obsahující mapování symbolických názvù na UCS4 hodnoty"
+#: nis/nis_print.c:120
+msgid "ENTRY\n"
+msgstr "ZÁZNAM\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:103
-msgid "Create output even if warning messages were issued"
-msgstr "Vytvoøí výstupní soubor i pøi výskytu varování"
+#: nis/nis_print.c:299
+msgid "Encrypted data\n"
+msgstr "©ifrovaná data\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:104
-msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgstr "Pøesný soulad s POSIX"
+#: nis/nis_error.c:52
+msgid "Entry/table type mismatch"
+msgstr "Typ záznamu/tabulky nesouhlasí"
 
-#: locale/programs/localedef.c:106
-msgid "Suppress warnings and information messages"
-msgstr "Potlaèí varovné a informaèní zprávy"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:29
+msgid "Error 0"
+msgstr "Chyba 0"
 
-# Verbose
-#: locale/programs/localedef.c:107
-msgid "Print more messages"
-msgstr "Vypí¹e více informací o prùbìhu"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
+msgid "Error 100"
+msgstr "Chyba 100"
 
-#: locale/programs/localedef.c:112
-msgid "Compile locale specification"
-msgstr "Kompiluje definice národního prostøedí."
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
+msgid "Error 101"
+msgstr "Chyba 101"
 
-#: locale/programs/localedef.c:190
-msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
-msgstr "FATÁLNÍ CHYBA: systém nedefinuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
+msgid "Error 102"
+msgstr "Chyba 102"
 
-#: locale/programs/localedef.c:198
-#, c-format
-msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "soubor `%s' definice národního prostøedí nelze otevøít"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
+msgid "Error 103"
+msgstr "Chyba 103"
 
-#: locale/programs/localedef.c:273
-#, c-format
-msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
-msgstr "soubor `%s' národního prostøedí pou¾itý v pøíkazu `copy' nebyl nalezen"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
+msgid "Error 104"
+msgstr "Chyba 104"
 
-#: locale/programs/localedef.c:279
-#, c-format
-msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgstr "nelze vykonat `stat' pro soubor národního prostøedí `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
+msgid "Error 105"
+msgstr "Chyba 105"
 
-#: locale/programs/localedef.c:303
-#, c-format
-msgid "cannot read locale file `%s'"
-msgstr "soubor `%s' národního prostøedí nelze èíst"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
+msgid "Error 106"
+msgstr "Chyba 106"
 
-#: locale/programs/localedef.c:328
-#, c-format
-msgid "cannot write output files to `%s'"
-msgstr "výstupní soubory nelze do `%s' zapsat"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
+msgid "Error 107"
+msgstr "Chyba 107"
 
-#: locale/programs/localedef.c:334
-msgid "no output file produced because warning were issued"
-msgstr "výstupní soubor nebyl vytvoøen, proto¾e se vyskytla varování"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
+msgid "Error 108"
+msgstr "Chyba 108"
 
-#: locale/programs/localedef.c:384
-#, c-format
-msgid ""
-"System's directory for character maps : %s\n"
-"                       repertoire maps: %s\n"
-"                       locale path    : %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Systémový adresáø pro znakové sady:       : %s\n"
-"                      repertoáry znakù    : %s\n"
-"                      lokalizaèní soubory : %s\n"
-"%s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
+msgid "Error 109"
+msgstr "Chyba 109"
 
-#: locale/programs/localedef.c:442
-msgid "category data requested more than once: should not happen"
-msgstr "údaje kategorie po¾adovány více ne¾ jednou - to by se nemìlo stát"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
+msgid "Error 110"
+msgstr "Chyba 110"
 
-#: locale/programs/locales.h:92
-msgid "too many character classes defined"
-msgstr "definováno pøíli¹ mnoho znakových tøíd"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
+msgid "Error 111"
+msgstr "Chyba 111"
 
-#: locale/programs/locfile.c:240
-#, c-format
-msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "argument pro `%s' musí být jednoznakový"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
+msgid "Error 112"
+msgstr "Chyba 112"
 
-#: locale/programs/locfile.c:283 locale/programs/locfile.c:301
-#: locale/programs/locfile.c:319 locale/programs/locfile.c:337
-#: locale/programs/locfile.c:355 locale/programs/locfile.c:373
-msgid "no repertoire map specified: cannot proceed"
-msgstr "repertoár znakù nebyl zadán: nelze pokraèovat"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
+msgid "Error 113"
+msgstr "Chyba 113"
 
-#: locale/programs/locfile.c:288 locale/programs/locfile.c:306
-#: locale/programs/locfile.c:324 locale/programs/locfile.c:342
-#: locale/programs/locfile.c:360 locale/programs/locfile.c:378
-#, c-format
-msgid "cannot read repertoire map `%s'"
-msgstr "repertoár znakù `%s' nelze èíst"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
+msgid "Error 114"
+msgstr "Chyba 114"
 
-#: locale/programs/locfile.c:385
-msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
-msgstr "syntaktická chyba: není uvnitø sekce pro definici národního prostøedí"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
+msgid "Error 115"
+msgstr "Chyba 115"
 
-#: locale/programs/locfile.c:408
-msgid "syntax error in definition of new character class"
-msgstr "syntaktická chyba v definici nové tøídy znakù"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
+msgid "Error 116"
+msgstr "Chyba 116"
 
-#: locale/programs/locfile.c:418
-msgid "syntax error in definition of new character map"
-msgstr "syntaktická chyba v definici nové znakové sady"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
+msgid "Error 117"
+msgstr "Chyba 117"
 
-#: locale/programs/locfile.c:465
-msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
-msgstr "syntaktická chyba v definici kategorie LC_CTYPE"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
+msgid "Error 118"
+msgstr "Chyba 118"
 
-#: locale/programs/locfile.c:492
-msgid "syntax error in character class definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici tøídy znakù"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
+msgid "Error 119"
+msgstr "Chyba 119"
 
-#: locale/programs/locfile.c:550
-msgid "syntax error in character conversion definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici konverze znakù"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
+msgid "Error 136"
+msgstr "Chyba 136"
 
-#: locale/programs/locfile.c:595
-msgid "expect string argument for `copy'"
-msgstr "jako argument pro `copy' oèekáván øetìzec"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
+msgid "Error 142"
+msgstr "Chyba 142"
 
-#: locale/programs/locfile.c:609
-msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
-msgstr "pøi pou¾ití `copy' není dovoleno pou¾ít ¾ádné jiné klíèové slovo"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
+msgid "Error 58"
+msgstr "Chyba 58"
 
-#: locale/programs/locfile.c:642
-msgid "syntax error in collation definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici øazení"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
+msgid "Error 59"
+msgstr "Chyba 59"
 
-#: locale/programs/locfile.c:652
-#, c-format
-msgid "collation symbol expected after `%s'"
-msgstr "po `%s' je oèekáván symbol øazení"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
+msgid "Error 72"
+msgstr "Chyba 72"
 
-#: locale/programs/locfile.c:668
-msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
-msgstr "Za prvním argumentem pro `collating-element' je oèekáváno `from'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
+msgid "Error 73"
+msgstr "Chyba 73"
 
-#: locale/programs/locfile.c:677
-msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
-msgstr "hodnota z-èeho pro `collating-element' musí být øetìzec"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
+msgid "Error 75"
+msgstr "Chyba 75"
 
-#: locale/programs/locfile.c:715
-msgid "unknown collation directive"
-msgstr "neznámá direktiva øazení"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
+msgid "Error 76"
+msgstr "Chyba 76"
 
-#: locale/programs/locfile.c:730
-msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
-msgstr "poøadí øazení `forward' a `backward' se navzájem vyluèují"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
+msgid "Error 91"
+msgstr "Chyba 91"
 
-#: locale/programs/locfile.c:750
-msgid "syntax error in `order_start' directive"
-msgstr "syntaktická chyba v direktivì `order_start'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
+msgid "Error 92"
+msgstr "Chyba 92"
 
-#: locale/programs/locfile.c:792
-msgid "syntax error in collating order definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici poøadí øazení"
+#: nis/nis_error.c:56
+msgid "Error in RPC subsystem"
+msgstr "Chyba v subsystému RPC"
 
-#: locale/programs/locfile.c:852
-msgid "syntax error in order specification"
-msgstr "syntaktická chyba ve specifikaci poøadí"
+#: nis/nis_error.c:66
+msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
+msgstr "Chyba pøi pøístupu k souboru studeného startu NIS+. Je NIS+ nainstalováno?"
 
-#: locale/programs/locfile.c:914
-msgid "syntax error in monetary locale definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro penì¾ní údaje"
+#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:57
+#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:67
+msgid "Error in unknown error system: "
+msgstr "Chyba z neznámého chybového systému: "
 
-#: locale/programs/locfile.c:941
-msgid "syntax error in numeric locale definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro èísla"
+#: nis/nis_error.c:59
+msgid "Error while talking to callback proc"
+msgstr "Chyba bìhem komunikace s procedurou zpìtného volání"
 
-#: locale/programs/locfile.c:979
-msgid "syntax error in time locale definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro èas"
+#: inet/ruserpass.c:176
+msgid "Error: .netrc file is readable by others."
+msgstr "Chyba: soubor .netrc je èitelný i pro ostatní."
 
-#: locale/programs/locfile.c:1003
-msgid "syntax error in message locale definition"
-msgstr "syntaktická chyba v definici národních zpráv"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:728
+msgid "Exchange full"
+msgstr "Plný výmìník"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1129
-#, c-format
-msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "výstupní soubor `%s' pro kategorii `%s' nelze otevøít"
+#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
+#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:75
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
+msgid "Exec format error"
+msgstr "Chybný formát spustitelného souboru"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1154
-#, c-format
-msgid "failure while writing data for category `%s'"
-msgstr "chyba bìhem zápisu dat kategorie `%s'"
+#: locale/programs/localedef.c:187
+msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+msgstr "FATÁLNÍ CHYBA: systém nedefinuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:95
-#, c-format
-msgid "repertoire map file `%s' not found"
-msgstr "soubor `%s' repertoáru znakù nebyl nalezen"
+#: locale/programs/localedef.c:91 locale/programs/localedef.c:93
+#: locale/programs/localedef.c:95
+msgid "FILE"
+msgstr "SOUBOR"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:198 locale/programs/repertoire.c:237
-#: locale/programs/repertoire.c:260
-#, c-format
-msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
-msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znakù: %s"
+#: locale/programs/localedef.c:96
+msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
+msgstr "SOUBOR obsahující mapování symbolických názvù na UCS4 hodnoty"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:238
-msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
-msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:355
+msgid "Failed (unspecified error)"
+msgstr "Chyba (blí¾e nespecifikovaná)"
 
-#: login/programs/database.c:129
-#, c-format
-msgid "%s: cannot get modification time"
-msgstr "%s: èas poslední zmìny souboru nelze zjistit"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:780
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
+msgid "File descriptor in bad state"
+msgstr "Deskriptor souboru se nachází v chybném stavu"
 
-#: login/programs/request.c:91
-msgid "cannot read from client"
-msgstr "od klienta nelze èíst"
+#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS makes sense to specify a new file.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:134
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
+msgid "File exists"
+msgstr "Soubor ji¾ existuje"
 
-#: login/programs/request.c:120
-msgid "cannot write to client"
-msgstr "ke klientovi nelze zapisovat"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
+msgid "File locking deadlock"
+msgstr "Vzájemné zablokování pøi zamykaní souboru"
 
-#: login/programs/request.c:167
-msgid "buffer overflow"
-msgstr "pøeteèení vyrovnávací pamìti"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:744
+msgid "File locking deadlock error"
+msgstr "Vzájemné zablokování pøi zamykaní souboru"
 
-#: malloc/mcheck.c:199
-msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
-msgstr "pamì» je konzistentní, knihovna je chybná\n"
+#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
+#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
+#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:464
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
+msgid "File name too long"
+msgstr "Pøíli¹ dlouhé jméno souboru"
 
-#: malloc/mcheck.c:202
-msgid "memory clobbered before allocated block\n"
-msgstr "pamì» pøed zaèátkem pøidìleného bloku pøepsána\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50 sysdeps/generic/siglist.h:51
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:45
+msgid "File size limit exceeded"
+msgstr "Pøekroèen limit délky souboru (SIGXFS2)"
 
-#: malloc/mcheck.c:205
-msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
-msgstr "pamì» za koncem pøidìleného bloku pøepsána\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
+msgid "File table overflow"
+msgstr "Pøeteèení tabulky souborù"
 
-#: malloc/mcheck.c:208
-msgid "block freed twice\n"
-msgstr "blok uvolnìn dvakrát\n"
+#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
+msgid "File too large"
+msgstr "Soubor je pøíli¹ velký"
 
-#: malloc/mcheck.c:211
-msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
-msgstr "pochybný mcheck_status, knihovna je chybná\n"
+#: nis/nis_error.c:37
+msgid "First/next chain broken"
+msgstr "První dal¹í øetìzec poru¹en"
 
-#: malloc/obstack.c:471
-msgid "memory exhausted\n"
-msgstr "pamì» vyèerpána\n"
-
-#: misc/error.c:107
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Neznámá chyba systému"
-
-#: nis/nis_call.c:155
-msgid "fcntl: F_SETFD"
-msgstr "fcntl: F_SETFD"
-
-#: nis/nis_callback.c:187
-msgid "unable to free arguments"
-msgstr "argumenty nelze uvolnit"
-
-#: nis/nis_error.c:28 nis/ypclnt.c:763 nis/ypclnt.c:837 posix/regex.c:1012
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
-msgid "Success"
-msgstr "Úspìch"
-
-#: nis/nis_error.c:29
-msgid "Probable success"
-msgstr "Pravdìpodobnì úspìch"
-
-#: nis/nis_error.c:30
-msgid "Not found"
-msgstr "Nebylo nalezeno"
+# Výjimka pohyblivé øádové èárky?
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:35
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:29
+msgid "Floating point exception"
+msgstr "Výjimka matematického koprocesoru (SIGFPE)"
 
-#: nis/nis_error.c:31
-msgid "Probably not found"
-msgstr "Pravdìpodobnì nebylo nalezeno"
+#: nis/nis_error.c:67
+msgid "Full resync required for directory"
+msgstr "Adresáø vy¾aduje úplnou resynchronizaci"
 
-#: nis/nis_error.c:32
-msgid "Cache expired"
-msgstr "®ivotnost cache vypr¹ela"
+#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
+#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
+#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
+#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
+#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:575
+msgid "Function not implemented"
+msgstr "Funkce není implementována"
 
-#: nis/nis_error.c:33
-msgid "NIS+ servers unreachable"
-msgstr "NIS+ server není dostupný"
+#: nis/nis_print.c:114
+msgid "GROUP\n"
+msgstr "SKUPINA\n"
 
-#: nis/nis_error.c:34
-msgid "Unknown object"
-msgstr "Neznámý objekt"
+# Garbage -> nesmysly
+#: argp/argp-help.c:231
+#, c-format
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "Smetí v ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: nis/nis_error.c:35
-msgid "Server busy, try again"
-msgstr "Server je zaneprázdnìn, zkuste to znovu"
+#: catgets/gencat.c:116
+msgid ""
+"Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
+"is -, output is written to standard output.\n"
+msgstr ""
+"  Generuje katalog zpráv.\\vJe-li VSTUPNÍ_SOUBOR -, vstup bude naèten ze\n"
+"standardního vstupu. Je-li VÝSTUPNÍ_SOUBOR -, výstup bude zapsán na standardní\n"
+"výstup.\n"
 
 #: nis/nis_error.c:36
 msgid "Generic system error"
 msgstr "Obecná chyba systému"
 
-#: nis/nis_error.c:37
-msgid "First/Next chain broken"
-msgstr "Chyba zøetìzení první/dal¹í"
+#: locale/programs/locale.c:75
+msgid "Get locale-specific information."
+msgstr "Získání urèitých informací o národním prostøedí."
 
-#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.c:38 nis/ypclnt.c:793
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:108
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Pøístup odmítnut"
+#: argp/argp-parse.c:88
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Vypí¹e krátký návod na pou¾ití"
 
-#: nis/nis_error.c:39
-msgid "Not owner"
-msgstr "Není vlastníkem"
+#: argp/argp-parse.c:87
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Vypí¹e tuto nápovìdu"
 
-# Chyba NIS_NOT_ME
-#: nis/nis_error.c:40
-msgid "Name not served by this server"
-msgstr "Jméno není tímto serverem obsluhováno"
+# Vdìèná chyba?
+#. TRANS This error code has no purpose.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:636
+msgid "Gratuitous error"
+msgstr "Dobrovolná chyba"
 
-#: nis/nis_error.c:41
-msgid "Server out of memory"
-msgstr "Pamì» serveru byla vyøerpána"
+#: nis/nis_print.c:319
+#, c-format
+msgid "Group         : %s\n"
+msgstr "Skupina         : %s\n"
 
-#: nis/nis_error.c:42
-msgid "Object with same name exists"
-msgstr "Objekt se stejným názvem ji¾ existuje"
+#: nis/nis_print.c:248
+msgid "Group Flags :"
+msgstr "Pøíznaky skupiny :"
 
-#: nis/nis_error.c:43
-msgid "Not master server for this domain"
-msgstr "Není hlavní server pro tuto doménu"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:113
+#, c-format
+msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
+msgstr "Záznam skupiny pro skupinu \"%s.%s\":\n"
 
-#: nis/nis_error.c:44
-msgid "Invalid Object for operation"
-msgstr "Pro operaci neplatný objekt"
+#: argp/argp-parse.c:91
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Poèkání SECS sekund (implicitnì 3600)"
 
-#: nis/nis_error.c:45
-msgid "Malformed Name, or illegal name"
-msgstr "Chybnì formovaný nebo nepøípustný název"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26 sysdeps/generic/siglist.h:29
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:23
+msgid "Hangup"
+msgstr "Odpojen terminál (SIGHUP)"
 
-#: nis/nis_error.c:46
-msgid "Unable to create callback"
-msgstr "Zpìtné volání nelze vytvoøit"
+#: nscd/grpcache.c:251
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
+msgstr "\"%d\" nebylo v cache pamìti pro skupiny nalezeno!"
 
-#: nis/nis_error.c:47
-msgid "Results Sent to callback proc"
-msgstr "Výsledky zaslány proceduøe zpìtného volání"
+#: nscd/pwdcache.c:249
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
+msgstr "\"%d\" nebylo v cache pamìti pro hesla nalezeno!"
 
-#: nis/nis_error.c:48
-msgid "Not Found, no such name"
-msgstr "Nebylo nalezeno, takové jméno neexistuje"
+#: nscd/grpcache.c:212
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
+msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamìti pro skupiny nalezeno!"
 
-#: nis/nis_error.c:49
-msgid "Name/entry isn't unique"
-msgstr "Jméno/záznam nejsou jednoznaèné"
+#: nscd/hstcache.c:291 nscd/hstcache.c:333 nscd/hstcache.c:378
+#: nscd/hstcache.c:422
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamìti pro poèítaèe nalezeno!"
 
-# Modifikace selhala
-# Chyba NIS_IBMODERROR
-#: nis/nis_error.c:50
-msgid "Modification failed"
-msgstr "Zmìna nebyla provedena"
+#: nscd/pwdcache.c:210
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamìti pro hesla nalezeno!"
 
-#: nis/nis_error.c:51
-msgid "Database for table does not exist"
-msgstr "Databáze pro tabulku neexistuje"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:469
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
+msgid "Host is down"
+msgstr "Poèítaè není v provozu"
 
-#: nis/nis_error.c:52
-msgid "Entry/Table type mismatch"
-msgstr "Nesoulad záznamu s tabulkou"
+#: resolv/herror.c:75
+msgid "Host name lookup failure"
+msgstr "Název poèítaèe se nepodaøilo nalézt"
 
-#: nis/nis_error.c:53
-msgid "Link Points to illegal name"
-msgstr "Odkaz odkazuje na nedovolený název"
+# Vzdálená V/V chyba
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
+msgid "I/O error"
+msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
 
-#: nis/nis_error.c:54
-msgid "Partial Success"
-msgstr "Èásteèný úspìch"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48 sysdeps/generic/siglist.h:49
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:43
+msgid "I/O possible"
+msgstr "Vstup/Výstup mo¾ný (SIGIO)"
 
-#: nis/nis_error.c:55
-msgid "Too Many Attributes"
-msgstr "Pøíli¹ mnoho atributù"
+#: db2/makedb.c:71
+msgid ""
+"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
+"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
+"-u INPUT-FILE"
+msgstr ""
+"VSTUPNÍ_SOUBOR VÝSTUPNÍ_SOUBOR\n"
+"-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR VSTUPNÍ_SOUBOR\n"
+"-u VSTUPNÍ_SOUBOR"
 
-#: nis/nis_error.c:56
-msgid "Error in RPC subsystem"
-msgstr "Chyba v subsystému RPC"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
+msgid "IOT trap"
+msgstr "IOT past (SIGIOT)"
 
-#: nis/nis_error.c:57
-msgid "Missing or malformed attribute"
-msgstr "Chybìjící nebo chybnì formovaný atribut"
+#: nis/nis_print.c:35
+msgid "IVY"
+msgstr "IVY"
 
-#: nis/nis_error.c:58
-msgid "Named object is not searchable"
-msgstr "Pojmenovaný objekt není prohledávatelný"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:644
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
+msgid "Identifier removed"
+msgstr "Identifikátor odstranìn"
 
-#: nis/nis_error.c:59
-msgid "Error while talking to callback proc"
-msgstr "Chyba bìhem komunikace s procedurou zpìtného volání"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
+msgid "Illegal byte sequence"
+msgstr "Nedovolené poøadí bajtù"
 
-# Zaznamenán prostor názvù mimo NIS+
-#: nis/nis_error.c:60
-msgid "Non NIS+ namespace encountered"
-msgstr "Spatøen prostor názvù mimo NIS+"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29 sysdeps/generic/siglist.h:32
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:26
+msgid "Illegal instruction"
+msgstr "Nedovolená instrukce (SIGILL)"
 
 #: nis/nis_error.c:61
 msgid "Illegal object type for operation"
 msgstr "Nedovolený typ objektu pro operaci"
 
-#: nis/nis_error.c:62
-msgid "Passed object is not the same object on server"
-msgstr "Do¹lý objekt není na serveru tímté¾ objektem"
-
-# Chyba NIS_MODFAIL
-#: nis/nis_error.c:63
-msgid "Modify operation failed"
-msgstr "Operace zmìny nebyla provedena úspì¹nì"
+#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
+msgid "Illegal seek"
+msgstr "Nedovolené nastavení pozice"
 
-#: nis/nis_error.c:64
-msgid "Query illegal for named table"
-msgstr "Zakázaná otázka pro danou tabulku"
+#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
+#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
+#. TRANS
+#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
+#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:556
+msgid "Inappropriate file type or format"
+msgstr "Nevhodný typ nebo formát souboru"
 
-#: nis/nis_error.c:65
-msgid "Attempt to remove a non-empty table"
-msgstr "Pokus o odstranìní neprázdné tabulky"
+#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
+#. TRANS modes on an ordinary file.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:188
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
+msgid "Inappropriate ioctl for device"
+msgstr "Pro toto zaøízení nevhodné ioctl"
 
-#: nis/nis_error.c:66
-msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
-msgstr "Chyba pøi pøístupu k souboru studeného startu NIS+. Je NIS+ nainstalováno?"
+#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
+#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
+#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
+#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
+#. TRANS for information on process groups and these signals.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:607
+msgid "Inappropriate operation for background process"
+msgstr "Nevhodná operace pro proces na pozadí"
 
-#: nis/nis_error.c:67
-msgid "Full resync required for directory"
-msgstr "Adresáø vy¾aduje úplnou resynchronizaci"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69 sysdeps/gnu/siglist.h:63
+msgid "Information request"
+msgstr "®ádost o informaci (SIGINFO)"
 
-#: nis/nis_error.c:68
-msgid "NIS+ operation failed"
-msgstr "NIS+ operace nebyla provedena úspì¹nì"
+#: iconv/iconv_prog.c:57
+msgid "Information:"
+msgstr "Informace:"
 
-#: nis/nis_error.c:69
-msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
-msgstr "Slu¾ba NIS+ není dostupná nebo nainstalovaná"
+#: locale/programs/localedef.c:90
+msgid "Input Files:"
+msgstr "Vstupní soubory:"
 
-#: nis/nis_error.c:70
-msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
-msgstr "Ano, 42 je smysl ¾ivota"
+#: iconv/iconv_prog.c:54
+msgid "Input/Output format specification:"
+msgstr "Zadání vstupnì/výstupního formátu:"
 
-#: nis/nis_error.c:71
-msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
-msgstr "Toto¾nost NIS+ serveru nelze ovìøit"
-
-#: nis/nis_error.c:72
-msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
-msgstr "Toto¾nost NIS+ klienta nelze ovìøit"
-
-#: nis/nis_error.c:73
-msgid "No file space on server"
-msgstr "Na serveru není místo pro soubory"
-
-#: nis/nis_error.c:74
-msgid "Unable to create process on server"
-msgstr "Na serveru nelze vytvoøit proces"
-
-#: nis/nis_error.c:75
-msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
-msgstr "Hlavní server je zaneprázdnìn, úplný pøenos byl pøeplánován."
-
-#: nis/nis_local_names.c:125
-#, c-format
-msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
-msgstr "LOKÁLNÍ záznam pro UID %d v adresáøi %s není unikátní\n"
+#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
+msgid "Input/output error"
+msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
 
-#: nis/nis_print.c:31
-msgid "NIS"
-msgstr "NIS"
+#: nis/ypclnt.c:785
+msgid "Internal NIS error"
+msgstr "Vnitøní chyba NIS"
 
-#: nis/nis_print.c:33
-msgid "SUNYP"
-msgstr "SUNYP"
+#: nis/ypclnt.c:849
+msgid "Internal ypbind error"
+msgstr "Vnitøní chyba ypbind"
 
-#: nis/nis_print.c:35
-msgid "IVY"
-msgstr "IVY"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27 sysdeps/generic/siglist.h:30
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:24
+msgid "Interrupt"
+msgstr "Pøeru¹ení (SIGINT)"
 
-#: nis/nis_print.c:37
-msgid "DNS"
-msgstr "DNS"
+#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
+#. TRANS again.
+#. TRANS
+#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
+#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
+#. TRANS Primitives}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:47
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
+msgid "Interrupted system call"
+msgstr "Pøeru¹ené volání systému"
 
-#: nis/nis_print.c:39
-msgid "X500"
-msgstr "X500"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:684
+msgid "Interrupted system call should be restarted"
+msgstr "Pøeru¹ené volání systému by mìlo být znovu spu¹tìno"
 
-#: nis/nis_print.c:41
-msgid "DNANS"
-msgstr "DNANS"
+#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:164
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
+msgid "Invalid argument"
+msgstr "Nepøípustný argument"
 
-#: nis/nis_print.c:43
-msgid "XCHS"
-msgstr "XCHS"
+#: posix/regex.c:1034
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr "Neplatný zpìtný odkaz"
 
-#: nis/nis_print.c:45
-msgid "CDS"
-msgstr "CDS"
+#: posix/regex.c:1028
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr "Nepøípustný název tøídy znakù"
 
-#: nis/nis_print.c:47
-msgid "UNKNOWN"
-msgstr "NEZNÁMÝ"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:331
+msgid "Invalid client credential"
+msgstr "Neplatné oprávnìní klienta"
 
-#: nis/nis_print.c:105
-msgid "BOGUS OBJECT\n"
-msgstr "POCHYBNÝ OBJEKT\n"
+# Chybný ovìøovaè klienta
+#: sunrpc/clnt_perr.c:339
+msgid "Invalid client verifier"
+msgstr "Neplatné ovìøení klienta"
 
-#: nis/nis_print.c:108
-msgid "NO OBJECT\n"
-msgstr "®ÁDNÝ OBJEKT\n"
+#: posix/regex.c:1025
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "Pro øazení nepøípustný znak"
 
-#: nis/nis_print.c:111
-msgid "DIRECTORY\n"
-msgstr "ADRESÁØ\n"
+#: posix/regex.c:1046
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "Nepøípustný obsah \\{\\}"
 
-#: nis/nis_print.c:114
-msgid "GROUP\n"
-msgstr "SKUPINA\n"
+# Nepøípustný odkaz mezi zaøízeními
+#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
+#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
+#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:141
+msgid "Invalid cross-device link"
+msgstr "Odkaz mezi zaøízeními není pøípustný"
 
-#: nis/nis_print.c:117
-msgid "TABLE\n"
-msgstr "TABULKA\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:720
+msgid "Invalid exchange"
+msgstr "Nepøípustná výmìna"
 
-#: nis/nis_print.c:120
-msgid "ENTRY\n"
-msgstr "ZÁZNAM\n"
+#: nis/nis_error.c:44
+msgid "Invalid object for operation"
+msgstr "Neplatný objekt pro operaci"
 
-#: nis/nis_print.c:123
-msgid "LINK\n"
-msgstr "ODKAZ\n"
+#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
+#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:597
+msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
+msgstr "Nepøípustný nebo nekompletní vícebajtový nebo ¹iroký znak"
 
-#: nis/nis_print.c:126
-msgid "PRIVATE\n"
-msgstr "SOUKROMÝ\n"
+#: posix/regex.c:1055
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "Nepøípustný pøedchozí regulární výraz"
 
-#: nis/nis_print.c:129
-msgid "(Unknown object)\n"
-msgstr "(Neznámý objekt)\n"
+#: posix/regex.c:1049
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "Nepøípustný konec rozsahu"
 
-#: nis/nis_print.c:162
-#, c-format
-msgid "Name : '%s'\n"
-msgstr "Název : '%s'\n"
+#: posix/regex.c:1022
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "Nepøípustný regulární výraz"
 
-#: nis/nis_print.c:163
-#, c-format
-msgid "Type : %s\n"
-msgstr "Typ  : %s\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:736
+msgid "Invalid request code"
+msgstr "Neplatný kód ¾ádosti"
 
-#: nis/nis_print.c:168
-msgid "Master Server :\n"
-msgstr "Hlavní server:\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:724
+msgid "Invalid request descriptor"
+msgstr "Nepøípustný deskriptor ¾ádosti"
 
-# Replika   :
-#: nis/nis_print.c:170
-msgid "Replicate :\n"
-msgstr "Kopie:\n"
+# Chybný ovìøovaè serveru
+#: sunrpc/clnt_perr.c:351
+msgid "Invalid server verifier"
+msgstr "Neplatné ovìøení serveru"
 
-#: nis/nis_print.c:171
-#, c-format
-msgid "\tName       : %s\n"
-msgstr "\tNázev         : %s\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:740
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
+msgid "Invalid slot"
+msgstr "Neplatný slot"
 
-#: nis/nis_print.c:172
-msgid "\tPublic Key : "
-msgstr "\tVeøejný klíè  : "
+#: nscd/nscd.c:88
+msgid "Invalidate the specified cache"
+msgstr "Zneplatnìní zadané cache"
 
-#: nis/nis_print.c:176
-msgid "None.\n"
-msgstr "®ádný.\n"
+#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
+#. TRANS or create or remove hard links to it.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:158
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
+msgid "Is a directory"
+msgstr "je adresáøem"
 
-#: nis/nis_print.c:179
-#, c-format
-msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
-msgstr "Diffie-Hellmann (bitù: %d)\n"
+# Je pojmenovaný typ souboru
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
+msgid "Is a name file"
+msgstr "Je názvový soubor"
 
-#: nis/nis_print.c:184
-#, c-format
-msgid "RSA (%d bits)\n"
-msgstr "RSA (bitù: %d)\n"
+# Je pojmenovaný typ souboru
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:824
+msgid "Is a named type file"
+msgstr "Je soubor zadaného typu"
 
 #: nis/nis_print.c:187
 msgid "Kerberos.\n"
 msgstr "Kerberos.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:190
-#, c-format
-msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
-msgstr "Neznámý (typ = %d, bitù = %d)\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34 sysdeps/generic/siglist.h:36
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:30
+msgid "Killed"
+msgstr "Zabit (SIGKILL)"
 
-#: nis/nis_print.c:201
+#: nis/nis_print.c:123
+msgid "LINK\n"
+msgstr "ODKAZ\n"
+
+#: nis/nis_local_names.c:125
 #, c-format
-msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
-msgstr "\tUniverzální adresy (%u)\n"
+msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
+msgstr "LOKÁLNÍ záznam pro UID %d v adresáøi %s není unikátní\n"
 
-#: nis/nis_print.c:223
-msgid "Time to live : "
-msgstr "®ivotnost    : "
+# Úroveò 2 zastavena
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:716
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
+msgid "Level 2 halted"
+msgstr "Úroveò 2 - zastaveno"
 
-#: nis/nis_print.c:225
-msgid "Default Access rights :\n"
-msgstr "Implicitní pøíst. práva :\n"
+# Úroveò 2 není synchronizována
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:692
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
+msgid "Level 2 not synchronized"
+msgstr "Úroveò 2 - není synchronizováno"
 
-#: nis/nis_print.c:234
-#, c-format
-msgid "\tType         : %s\n"
-msgstr "\tTyp             : %s\n"
+# Úroveò 3 zastavena
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:696
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
+msgid "Level 3 halted"
+msgstr "Úroveò 3 - zastaveno"
 
-#: nis/nis_print.c:235
-msgid "\tAccess rights: "
-msgstr "\tPøístupová práva: "
+# Úroveò 3 nastavena na výchozí hodnoty
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:700
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
+msgid "Level 3 reset"
+msgstr "Úroveò 3 - nastaveno na výchozí hodnoty"
 
-#: nis/nis_print.c:248
-msgid "Group Flags :"
-msgstr "Pøíznaky skupiny :"
+# Odkaz byl zpøetrhán?
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:656
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
+msgid "Link has been severed"
+msgstr "Odkaz byl znièen"
 
-#: nis/nis_print.c:251
-msgid "\nGroup Members :\n"
-msgstr "\nÈlenové skupin :\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:704
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
+msgid "Link number out of range"
+msgstr "Èíslo odkazu mimo rozsah"
 
-#: nis/nis_print.c:262
-#, c-format
-msgid "Table Type          : %s\n"
-msgstr "Typ tabulky         : %s\n"
+#: nis/nis_error.c:53
+msgid "Link points to illegal name"
+msgstr "Odkaz odkazuje na nedovolený název"
 
-#: nis/nis_print.c:263
-#, c-format
-msgid "Number of Columns   : %d\n"
-msgstr "Poèet sloupcù       : %d\n"
+#: nis/nis_print.c:282
+msgid "Linked Object Type : "
+msgstr "Typ odkazovaného objektu : "
 
-#: nis/nis_print.c:264
-#, c-format
-msgid "Character Separator : %c\n"
-msgstr "Oddìlovaè znakù     : %c\n"
-
-#: nis/nis_print.c:265
-#, c-format
-msgid "Search Path         : %s\n"
-msgstr "Prohledávací cesta  : %s\n"
-
-#: nis/nis_print.c:266
-msgid "Columns             :\n"
-msgstr "Sloupce             :\n"
-
-#: nis/nis_print.c:269
-#, c-format
-msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
-msgstr "\t[%d]\tNázev            : %s\n"
-
-#: nis/nis_print.c:271
-msgid "\t\tAttributes    : "
-msgstr "\t\tAtributy         : "
-
-#: nis/nis_print.c:273
-msgid "\t\tAccess Rights : "
-msgstr "\t\tPøístupová práva : "
-
-#: nis/nis_print.c:282
-msgid "Linked Object Type : "
-msgstr "Typ odkazovaného objektu : "
-
-#: nis/nis_print.c:284
+#: nis/nis_print.c:284
 #, c-format
 msgid "Linked to : %s\n"
 msgstr "Odkazuje na : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:293
-#, c-format
-msgid "\tEntry data of type %s\n"
-msgstr "\tVstupní data typu %s\n"
+#: nis/ypclnt.c:797
+msgid "Local domain name not set"
+msgstr "Jméno místní domény není nastaveno"
 
-#: nis/nis_print.c:296
-#, c-format
-msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
-msgstr "\t[%u] - [%u bajtù] "
+#: nis/ypclnt.c:787
+msgid "Local resource allocation failure"
+msgstr "Chyba pøi pøidìlování místních prostøedkù"
 
-#: nis/nis_print.c:299
-msgid "Encrypted data\n"
-msgstr "©ifrovaná data\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:752
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
+msgid "Machine is not on the network"
+msgstr "Poèítaè není v síti"
 
-#: nis/nis_print.c:301
-msgid "Binary data\n"
-msgstr "Binární data\n"
+#: nis/nis_error.c:45
+msgid "Malformed name, or illegal name"
+msgstr "Chybnì formovaný nebo nepøípustný název"
 
-#: nis/nis_print.c:314
-#, c-format
-msgid "Object Name   : %s\n"
-msgstr "Název objektu   : %s\n"
+#: argp/argp-help.c:1186
+msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
+msgstr "  Argumenty po¾adované dlouhými pøepínaèi, jsou také po¾adovány jejich krátkými formami."
 
-#: nis/nis_print.c:315
-#, c-format
-msgid "Directory     : %s\n"
-msgstr "Adresáø         : %s\n"
+#: nis/nis_print.c:168
+msgid "Master Server :\n"
+msgstr "Hlavní server:\n"
 
-#: nis/nis_print.c:316
-#, c-format
-msgid "Owner         : %s\n"
-msgstr "Vlastník        : %s\n"
+#: nis/nis_error.c:75
+msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
+msgstr "Hlavní server je zaneprázdnìn, úplný pøenos byl pøeplánován."
 
-#: nis/nis_print.c:317
-#, c-format
-msgid "Group         : %s\n"
-msgstr "Skupina         : %s\n"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
+msgid "Memory allocation failure"
+msgstr "Alokace pamìti nebyla úspì¹ná"
 
-#: nis/nis_print.c:318
-msgid "Access Rights : "
-msgstr "Pøístupová práva: "
+#: posix/regex.c:1052
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr "Pamì» vyèerpána"
 
-#: nis/nis_print.c:320
-msgid "\nTime to Live  : "
-msgstr "\n®ivotnost       : "
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
+msgid "Message tables full"
+msgstr "Tabulky zpráv jsou plné"
 
-#: nis/nis_print.c:322
-#, c-format
-msgid "Creation Time : %s"
-msgstr "Èas vytvoøení   : %s"
+#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
+#. TRANS maximum size.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:317
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
+msgid "Message too long"
+msgstr "Pøíli¹ dlouhá zpráva"
+
+#: nis/nis_error.c:57
+msgid "Missing or malformed attribute"
+msgstr "Chybìjící nebo chybnì formovaný atribut"
 
-#: nis/nis_print.c:323
+#: nis/nis_print.c:327
 #, c-format
 msgid "Mod. Time     : %s"
 msgstr "Èas zmìny       : %s"
 
-#: nis/nis_print.c:324
-msgid "Object Type   : "
-msgstr "Typ objektu     : "
-
-#: nis/nis_print.c:344
-#, c-format
-msgid "    Data Length = %u\n"
-msgstr "    Délka dat = %u\n"
-
-#: nis/nis_print.c:357
-#, c-format
-msgid "Status            : %s\n"
-msgstr "Stav              : %s\n"
-
-#: nis/nis_print.c:358
-#, c-format
-msgid "Number of objects : %u\n"
-msgstr "Poèet objektù     : %u\n"
-
-#: nis/nis_print.c:362
-#, c-format
-msgid "Object #%d:\n"
-msgstr "Objekt #%d:\n"
+# Modifikace selhala
+# Chyba NIS_IBMODERROR
+#: nis/nis_error.c:50
+msgid "Modification failed"
+msgstr "Zmìna nebyla provedena"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:113
-#, c-format
-msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
-msgstr "Záznam skupiny pro skupinu \"%s.%s\":\n"
+# Chyba NIS_MODFAIL
+#: nis/nis_error.c:63
+msgid "Modify operation failed"
+msgstr "Operace zmìny nebyla provedena úspì¹nì"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:121
-msgid "    Explicit members:\n"
-msgstr "    Explicitní èlenové:\n"
+#: locale/programs/locale.c:68
+msgid "Modify output format:"
+msgstr "Zmìna výstupního formátu:"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:126
-msgid "    No explicit members\n"
-msgstr "    ®ádní explicitní èlenové\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:648
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
+msgid "Multihop attempted"
+msgstr "Pokus o spojení pøes více uzlù"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:129
-msgid "    Implicit members:\n"
-msgstr "    Implicitní èlenové:\n"
+#: catgets/gencat.c:107 catgets/gencat.c:111 db2/makedb.c:59
+#: locale/programs/localedef.c:112 nscd/nscd.c:80
+msgid "NAME"
+msgstr "NÁZEV"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:134
-msgid "    No implicit members\n"
-msgstr "    ®ádní implicitní èlenové\n"
+#: locale/programs/locale.c:78
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[-a|-m]"
+msgstr ""
+"NÁZEV\n"
+"[-a|-m]"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:137
-msgid "    Recursive members:\n"
-msgstr "    Rekurzivní èlenové:\n"
+#: nis/nis_print.c:31
+msgid "NIS"
+msgstr "NIS"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:142
-msgid "    No recursive members\n"
-msgstr "    ®ádní rekurzivní èlenové\n"
+#: nis/ypclnt.c:801
+msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
+msgstr "Rozdílné verze NIS klienta a serveru - slu¾bu nelze poskytnout"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:145 nis/nis_print_group_entry.c:161
-msgid "    Explicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Explicitní neèlenové:\n"
+#: nis/ypclnt.c:799
+msgid "NIS map database is bad"
+msgstr "NIS map databáze je chybná"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:150
-msgid "    No explicit nonmembers\n"
-msgstr "    ®ádní explicitní neèlenové\n"
+#: nis/nis_error.c:68
+msgid "NIS+ operation failed"
+msgstr "NIS+ operace nebyla provedena úspì¹nì"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:153
-msgid "    Implicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Implicitní neèlenové:\n"
+#: nis/nis_error.c:33
+msgid "NIS+ servers unreachable"
+msgstr "NIS+ server není dostupný"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:158
-msgid "    No implicit nonmembers\n"
-msgstr "    ®ádní implicitní neèlenové\n"
+#: nis/nis_error.c:69
+msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
+msgstr "Slu¾ba NIS+ není dostupná nebo nainstalovaná"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:166
-msgid "    No recursive nonmembers\n"
-msgstr "    ®ádní rekurzivní neèlenové\n"
+#: nis/nis_print.c:108
+msgid "NO OBJECT\n"
+msgstr "®ÁDNÝ OBJEKT\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:89
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:159
-#, c-format
-msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
-msgstr "DES záznam pro sí»ové jméno %s není jednoznaèný\n"
+#: nscd/nscd.c:84
+msgid "NUMBER"
+msgstr "POÈET"
 
-# zpráva vyjadøuje, ¾e v %s má být seznam id skupin, ale není tomu tak
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:194
+#: nis/nis_print.c:162
 #, c-format
-msgid "netname2user: missing group id list in '%s'."
-msgstr "netname2user: '%s' není seznam id skupin."
+msgid "Name : `%s'\n"
+msgstr "Název : `%s'\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:262
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:268
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:327
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:336
-#, c-format
-msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
-msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
+#: nscd/nscd.c:94
+msgid "Name Service Cache Daemon."
+msgstr "NSC (Name Service Cache) démon."
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:281
-#, c-format
-msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: DES záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný"
+# Chyba NIS_NOT_ME
+#: nis/nis_error.c:40
+msgid "Name not served by this server"
+msgstr "Jméno není tímto serverem obsluhováno"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:299
-#, c-format
-msgid "netname2user: principal name '%s' too long"
-msgstr "netname2user: hlavní (principal) název '%s' je pøíli¹ dlouhý"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:776
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
+msgid "Name not unique on network"
+msgstr "Jméno v síti není jednoznaèné"
 
-# netname2user: LOCAL záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:349
-#, c-format
-msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: LOKÁLNÍ záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
+msgid "Name or service not known"
+msgstr "Neznámé jméno nebo slu¾ba"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:356
-msgid "netname2user: should not have uid 0"
-msgstr "netname2user: nemìl bych mít uid 0"
+#: nis/nis_error.c:49
+msgid "Name/entry isn't unique"
+msgstr "Jméno/záznam nejsou jednoznaèné"
 
-#: nis/ypclnt.c:185
-#, c-format
-msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
-msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+#: nis/nis_error.c:58
+msgid "Named object is not searchable"
+msgstr "Pojmenovaný objekt není prohledávatelný"
 
-#: nis/ypclnt.c:765
-msgid "Request arguments bad"
-msgstr "Chybné argumenty ¾ádosti"
+# Potøebuje ovìøovací objekt
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:566
+msgid "Need authenticator"
+msgstr "Je tøeba ovìøovaèe"
 
-#: nis/ypclnt.c:767
-msgid "RPC failure on NIS operation"
-msgstr "Selhal RPC pøi NIS operaci"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
+msgid "Network dropped connection because of reset"
+msgstr "Sí» zru¹ila spojení (problém se vzdáleným poèítaèem)"
 
-#: nis/ypclnt.c:769
-msgid "Can't bind to server which serves this domain"
-msgstr "K serveru obsluhujícímu tuto doménu se nelze pøipojit"
+#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
+msgid "Network dropped connection on reset"
+msgstr "Sí» zru¹ila spojení (problém se vzdáleným poèítaèem)"
 
-#: nis/ypclnt.c:771
-msgid "No such map in server's domain"
-msgstr "Tato mapa se v doménì serveru nenachází"
+#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:378
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
+msgid "Network is down"
+msgstr "Sí»ování je mimo provoz"
 
-#: nis/ypclnt.c:773
-msgid "No such key in map"
-msgstr "Tento klíè v mapì neexistuje"
+#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
+#. TRANS was unreachable.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:384
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
+msgid "Network is unreachable"
+msgstr "Sí» není dostupná"
 
-#: nis/ypclnt.c:775
-msgid "Internal NIS error"
-msgstr "Vnitøní chyba NIS"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:712
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
+msgid "No CSI structure available"
+msgstr "CSI struktura není dostupná"
 
-#: nis/ypclnt.c:777
-msgid "Local resource allocation failure"
-msgstr "Chyba pøi pøidìlování místních prostøedkù"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:820
+msgid "No XENIX semaphores available"
+msgstr "XENIX semafory nejsou dostupné"
 
-# V NIS databázi ji¾ nejsou dal¹í záznamy
-#: nis/ypclnt.c:779
-msgid "No more records in map database"
-msgstr "®ádné dal¹í záznamy v map databázi"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
+msgid "No address associated with hostname"
+msgstr "Jméno poèítaèe nemá pøiøazenu adresu"
 
-#: nis/ypclnt.c:781
-msgid "Can't communicate with portmapper"
-msgstr "S portmapperem nelze komunikovat"
+#: resolv/herror.c:77
+msgid "No address associated with name"
+msgstr "Jméno nemá pøiøazenu adresu"
 
-#: nis/ypclnt.c:783
-msgid "Can't communicate with ypbind"
-msgstr "S ypbind nelze komunikovat"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:732
+msgid "No anode"
+msgstr "®ádný anode"
 
-#: nis/ypclnt.c:785
-msgid "Can't communicate with ypserv"
-msgstr "S ypserv nelze komunikovat"
+#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
+#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
+#. TRANS other from network operations.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
+msgid "No buffer space available"
+msgstr "Pro V/V vyrovnávací pamì» není volná pamì»"
 
-#: nis/ypclnt.c:787
-msgid "Local domain name not set"
-msgstr "Jméno místní domény není nastaveno"
+#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
+#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
+#. TRANS to manipulate.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:89
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
+msgid "No child processes"
+msgstr "®ádný potomek neexistuje"
 
-#: nis/ypclnt.c:789
-msgid "NIS map database is bad"
-msgstr "NIS map databáze je chybná"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:652
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
+msgid "No data available"
+msgstr "Data nejsou k dispozici"
 
-#: nis/ypclnt.c:791
-msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
-msgstr "Rozdílné verze NIS klienta a serveru - slu¾bu nelze poskytnout"
+#: nis/nis_error.c:73
+msgid "No file space on server"
+msgstr "Na serveru není místo pro soubory"
 
-#: nis/ypclnt.c:795
-msgid "Database is busy"
-msgstr "Databáze ji¾ je pou¾ívána"
+#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
+#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
+#. TRANS operating system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
+msgid "No locks available"
+msgstr "Zámky nejsou k dispozici"
 
-#: nis/ypclnt.c:797
-msgid "Unknown NIS error code"
-msgstr "Neznámý chybový kód slu¾by NIS"
+# Nenalezeno
+#: posix/regex.c:1019
+msgid "No match"
+msgstr "®ádná shoda"
 
-#: nis/ypclnt.c:839
-msgid "Internal ypbind error"
-msgstr "Vnitøní chyba ypbind"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:832
+msgid "No medium found"
+msgstr "Médium nebylo nalezeno"
 
-#: nis/ypclnt.c:841
-msgid "Domain not bound"
-msgstr "Doména není pøipojena"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:660
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
+msgid "No message of desired type"
+msgstr "®ádná zpráva ¾ádaného typu"
 
-#: nis/ypclnt.c:843
-msgid "System resource allocation failure"
-msgstr "Pøidìlení systémového prostøedku nebylo úspì¹né"
+# V NIS databázi ji¾ nejsou dal¹í záznamy
+#: nis/ypclnt.c:789
+msgid "No more records in map database"
+msgstr "®ádné dal¹í záznamy v map databázi"
 
-#: nis/ypclnt.c:845
-msgid "Unknown ypbind error"
-msgstr "Neznámá chyba ypbind"
+#: posix/regex.c:5569
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "Pøedchozí regulární výraz neexistuje"
 
-#: nis/ypclnt.c:884
-msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
-msgstr "yp_update: název poèítaèe nelze konvertovat na sí»ový název\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
+msgid "No record locks available"
+msgstr "Nejsou ¾ádné volné zámky záznamù"
 
-#: nis/ypclnt.c:896
-msgid "yp_update: cannot get server address\n"
-msgstr "yp_update: adresu serveru nelze zjistit\n"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:570
+msgid "No remote programs registered.\n"
+msgstr "®ádné vzdálené programy nejsou registrovány.\n"
 
-#: nscd/cache.c:85
-msgid "while allocating hash table entry"
-msgstr "bìhem alokace záznamu ha¹ovací tabulky"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:474
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
+msgid "No route to host"
+msgstr "K poèítaèi neexistuje cesta"
 
-#: nscd/cache.c:141 nscd/connections.c:148
-#, c-format
-msgid "cannot stat() file `%s': %s"
-msgstr "stat() nelze na soubor `%s' vykonat stat(): %s"
+#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
+#. TRANS disk is full.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:208
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
+msgid "No space left on device"
+msgstr "Na zaøízení není volné místo"
 
-#: nscd/connections.c:122
-msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
-msgstr "konfiguraèní soubor nelze naèíst (fatální)"
+#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
+#. TRANS particular sort of device.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:147
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
+msgid "No such device"
+msgstr "Takové zaøízení neexistuje"
 
-#: nscd/connections.c:162
-#, c-format
-msgid "cannot open socket: %s"
-msgstr "soket nelze otevøít: %s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
+msgid "No such device or address"
+msgstr "Takové zaøízení nebo adresa neexistuje"
 
-#: nscd/connections.c:180
-#, c-format
-msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
-msgstr "soket nemù¾e pøijímat spojení: %s"
+# Adresáø nebo soubor neexistuje
+#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
+#. TRANS expected to already exist.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:31
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "není souborem ani adresáøem"
 
-#: nscd/connections.c:200
-#, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: ¾ádost pøijata (verze = %d)"
+#: nis/ypclnt.c:783
+msgid "No such key in map"
+msgstr "Tento klíè v mapì neexistuje"
 
-#: nscd/connections.c:205
-#, c-format
-msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
-msgstr "¾ádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
+#: nis/ypclnt.c:781
+msgid "No such map in server's domain"
+msgstr "Tato mapa se v doménì serveru nenachází"
 
-#: nscd/connections.c:229 nscd/connections.c:250
-#, c-format
-msgid "cannot write result: %s"
-msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
+#. TRANS No process matches the specified process ID.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:36
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
+msgid "No such process"
+msgstr "Tento proces neexistuje"
 
-#: nscd/connections.c:355
-#, c-format
-msgid "while accepting connection: %s"
-msgstr "bìhem pøijímání spojení: %s"
+# Zaznamenán prostor názvù mimo NIS+
+#: nis/nis_error.c:60
+msgid "Non NIS+ namespace encountered"
+msgstr "Spatøen prostor názvù mimo NIS+"
 
-#: nscd/connections.c:364
-#, c-format
-msgid "short read while reading request: %s"
-msgstr "neúplné ètení ¾ádosti: `%s'"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
+msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
+msgstr "Neopravitelná chyba pøi vyhodnocení názvu"
 
-#: nscd/connections.c:375
-#, c-format
-msgid "key length in request too long: %Zd"
-msgstr "délka klíèe v ¾ádosti je pøíli¹ dlouhá: %Zd"
+#: nis/nis_print.c:176
+msgid "None.\n"
+msgstr "®ádný.\n"
 
-#: nscd/connections.c:387
-#, c-format
-msgid "short read while reading request key: %s"
-msgstr "neúplné ètení klíèe ¾ádosti: %s"
+# Nejde o pojmenovaný XENIX soubor
+# není XENIXovsky pojmenovaný typ souboru
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:816
+msgid "Not a XENIX named type file"
+msgstr "Nejde o pojmenovaný XENIX soubor"
 
-#: nscd/grpcache.c:99 nscd/hstcache.c:109 nscd/pwdcache.c:105
-msgid "while allocating key copy"
-msgstr "bìhem alokace kopie klíèe"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
+msgid "Not a data message"
+msgstr "Není datovou zprávou"
 
-#: nscd/grpcache.c:149 nscd/hstcache.c:168 nscd/pwdcache.c:142
-msgid "while allocating cache entry"
-msgstr "bìhem alokace záznamu cache pamìti"
+#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
+msgid "Not a directory"
+msgstr "není adresáøem"
 
-#: nscd/grpcache.c:191 nscd/hstcache.c:278 nscd/pwdcache.c:188
-#, c-format
-msgid "short write in %s: %s"
-msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
+# Nejde o pojmenovaný XENIX soubor
+# není XENIXovsky pojmenovaný typ souboru
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
+msgid "Not a name file"
+msgstr "Nejde o názvový soubor"
 
-#: nscd/grpcache.c:210
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamìti pro skupiny nalezeno!"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
+msgid "Not a stream device"
+msgstr "Není zaøízení typu proud"
 
-#: nscd/grpcache.c:238
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
-msgstr "\"%d\" nebylo v cache pamìti pro skupiny nalezeno!"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
+msgid "Not available"
+msgstr "Není k dispozici"
 
-#: nscd/hstcache.c:297 nscd/hstcache.c:328 nscd/hstcache.c:359
-#: nscd/hstcache.c:390
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamì»i pro poèítaèe nalezeno!"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
+msgid "Not enough space"
+msgstr "Není volné místo"
 
-#: nscd/nscd.c:78
-msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Naètení údajù o konfiguraci ze souboru NÁZEV"
+#: nis/nis_error.c:30
+msgid "Not found"
+msgstr "Nebylo nalezeno"
 
-#: nscd/nscd.c:80
-msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
-msgstr "Nespou¹tí samostatný proces a vypisuje zprávy na aktuálním terminálu"
+#: nis/nis_error.c:48
+msgid "Not found, no such name"
+msgstr "Nebylo nalezeno, takový název neexistuje"
 
-#: nscd/nscd.c:81
-msgid "NUMBER"
-msgstr "POÈET"
+#: nis/nis_error.c:43
+msgid "Not master server for this domain"
+msgstr "Není hlavní server pro tuto doménu"
 
-#: nscd/nscd.c:81
-msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Spustí POÈET vláken"
+#: nis/nis_error.c:39
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
+msgid "Not owner"
+msgstr "Není vlastníkem"
 
-#: nscd/nscd.c:82
-msgid "Shut the server down"
-msgstr "Zastavení serveru"
+#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
+#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
+#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
+#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
+#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
+#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
+#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
+#. TRANS values.
+#. TRANS
+#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
+#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
+msgid "Not supported"
+msgstr "Není podporován"
 
-#: nscd/nscd.c:83
-msgid "Print current configuration statistic"
-msgstr "Vypí¹e statistiky aktuální konfigurace"
+#: nis/nis_print.c:263
+#, c-format
+msgid "Number of Columns   : %d\n"
+msgstr "Poèet sloupcù       : %d\n"
 
-#: nscd/nscd.c:88
-msgid "Name Service Cache Daemon."
-msgstr "NSC (Name Service Cache) démon."
+#: nis/nis_print.c:362
+#, c-format
+msgid "Number of objects : %u\n"
+msgstr "Poèet objektù     : %u\n"
 
-#: nscd/nscd.c:121
-msgid "already running"
-msgstr "ji¾ bì¾í"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
+msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
+msgstr "Poèet symbolických odkazù zji¹tìných pøi procházení cesty pøekroèil MAXSYMLINKS"
 
-#: nscd/nscd.c:185
-msgid "Only root is allowed to use this option!"
-msgstr "Tento pøepínaè je dostupný pouze superu¾ivateli!"
+#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:240
+msgid "Numerical argument out of domain"
+msgstr "Èíselný rozsah mimo definièní obor funkce"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:84
-#, c-format
-msgid "Parse error: %s"
-msgstr "Chyba analýzy: %s"
-
-# ®urnálový soubor?
-#: nscd/nscd_conf.c:167
-#, c-format
-msgid "Could not create log file \"%s\""
-msgstr "®urnálový (log) soubor \"%s\" nelze vytvoøit"
+#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:246
+msgid "Numerical result out of range"
+msgstr "Èíselný výsledek mimo rozsah"
 
-# Volba na øádku v nscd.conf nenalezena
-#: nscd/nscd_conf.c:181
+#: nis/nis_print.c:366
 #, c-format
-msgid "Unknown option: %s %s %s"
-msgstr "Neznámá volba: %s %s %s"
+msgid "Object #%d:\n"
+msgstr "Objekt #%d:\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:86
+#: nis/nis_print.c:316
 #, c-format
-msgid "cannot write statistics: %s"
-msgstr "statistiku nelze zapsat: %s"
+msgid "Object Name   : %s\n"
+msgstr "Název objektu   : %s\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:104
-msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "nscd nebì¾í!\n"
+#: nis/nis_print.c:328
+msgid "Object Type   : "
+msgstr "Typ objektu     : "
 
-#: nscd/nscd_stat.c:115
-msgid "write incomplete"
-msgstr "neúplný zápis"
+#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
+#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
+#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
+#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:514
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
+msgid "Object is remote"
+msgstr "Objekt je vzdálený"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:127
-msgid "cannot read statistics data"
-msgstr "statistické údaje nelze naèíst"
+#: nis/nis_error.c:42
+msgid "Object with same name exists"
+msgstr "Objekt se stejným názvem ji¾ existuje"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:130
-#, c-format
-msgid ""
-"nscd configuration:\n"
-"\n"
-"%15d  server debug level\n"
-msgstr ""
-"konfigurace nscd:\n"
-"\n"
-"%15d  ladící úroveò serveru\n"
+#: timezone/zic.c:2023
+msgid "Odd number of quotation marks"
+msgstr "Lichý poèet uvozovek"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
-msgid "      no"
-msgstr "      ne"
+#: nscd/nscd.c:191 nscd/nscd.c:211 nscd/nscd.c:217
+msgid "Only root is allowed to use this option!"
+msgstr "Tento pøepínaè je dostupný pouze superu¾ivateli!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
-msgid "     yes"
-msgstr "     ano"
+#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
+#. TRANS mode selected.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:306
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
+msgid "Operation already in progress"
+msgstr "Operace probíhá"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:153
-msgid ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache is enabled\n"
-"%15Zd  suggested size\n"
-"%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
-"%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
-"%15ld  cache hits on positive entries\n"
-"%15ld  cache hits on negative entries\n"
-"%15ld  cache misses on positive entries\n"
-"%15ld  cache misses on negative entries\n"
-"%15ld%% cache hit rate\n"
-"%15s  check /etc/%s for changes\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache je povolena\n"
-"%15Zd  navrhovaná velikost\n"
-"%15ld  sekund ¾ivotnost pozitivních záznamù\n"
-"%15ld  sekund ¾ivotnost negativních záznamù\n"
-"%15ld  úspìchù cache pro pozitivní záznamy\n"
-"%15ld  úspìchù cache pro negativní záznamy\n"
-"%15ld  neúspìchù cache pro pozitivní záznamy\n"
-"%15ld  neúspìchù cache pro negativní záznamy\n"
-"%15ld%% úspì¹nost cache\n"
-"%15s  zkontrolujte zmìny v /etc/%s\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
+msgid "Operation canceled"
+msgstr "Operace zru¹ena"
 
-#: nscd/pwdcache.c:207
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-msgstr "\"%s\" nebylo v cache pamì»i pro hesla nalezeno!"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
+msgid "Operation not applicable"
+msgstr "Operace není pou¾itelná"
 
-#: nscd/pwdcache.c:235
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
-msgstr "\"%d\" nebylo v cache pamì»i pro hesla nalezeno!"
+#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
+msgid "Operation not permitted"
+msgstr "Operace není povolena"
 
-#: nss/getent.c:49
-msgid "database [key ...]"
-msgstr "databáze [klíè ...]"
+#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
+#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
+#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
+#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
+#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
+#. TRANS nothing to do for that call.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:350
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
+msgid "Operation not supported"
+msgstr "Operace není podporována"
 
-# getent - získává záznamy z administrativní databáze.
-#: nss/getent.c:53
-msgid "getent - get entries from administrative database."
-msgstr "Získává záznamy z administrativní databáze."
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
+msgid "Operation not supported on transport endpoint"
+msgstr "Operace není podporována na cílovém bodu cesty"
 
-#: nss/getent.c:505
-#, c-format
-msgid "Unknown database: %s\n"
-msgstr "Neznámá databáze: %s\n"
+#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
+#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
+#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
+#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
+#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
+#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
+#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
+#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:300
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
+msgid "Operation now in progress"
+msgstr "Operace probíhá"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:30
-msgid "Address family for hostname not supported"
-msgstr "Tøída adres není poèítaèem podporována"
+# Operace by blokovala
+#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
+#. TRANS
+#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
+#. TRANS separate error code.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
+msgid "Operation would block"
+msgstr "Operace byla pøeru¹ena"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
-msgid "Temporary failure in name resolution"
-msgstr "Doèasná chyba pøi vyhodnocování jména"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
+msgid "Option not supported by protocol"
+msgstr "Volba není protokolem podporována"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
-msgid "Bad value for ai_flags"
-msgstr "Chybná hodnota ai_flags"
+# Zdroje proudu vyèerpány
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
+msgid "Out of stream resources"
+msgstr "Ji¾ nejsou volné proudy"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
-msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
-msgstr "Neopravitelná chyba pøi vyhodnocení názvu"
+# Zdroje proudu vyèerpány
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:664
+msgid "Out of streams resources"
+msgstr "Ji¾ nejsou volné proudy"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
-msgid "ai_family not supported"
-msgstr "ai_family není podporován"
+#: iconv/iconv_prog.c:59 locale/programs/localedef.c:98
+msgid "Output control:"
+msgstr "Øízení výstupu:"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
-msgid "Memory allocation failure"
-msgstr "Alokace pamìti nebyla úspì¹ná"
+#: elf/sprof.c:72
+msgid "Output selection:"
+msgstr "Výbìr výstupu:"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
-msgid "No address associated with hostname"
-msgstr "Jméno poèítaèe nemá pøiøazenu adresu"
+#: nis/nis_print.c:318
+#, c-format
+msgid "Owner         : %s\n"
+msgstr "Vlastník        : %s\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
-msgid "Name or service not known"
-msgstr "Neznámé jméno nebo slu¾ba"
+#: nis/nis_print.c:126
+msgid "PRIVATE\n"
+msgstr "SOUKROMÝ\n"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
-msgid "Servname not supported for ai_socktype"
-msgstr "Jméno serveru není pro ai_socktype podporováno"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:756
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
+msgid "Package not installed"
+msgstr "Balík není nainstalován"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
-msgid "ai_socktype not supported"
-msgstr "ai_socktype není podporován"
+#: nscd/nscd_conf.c:82
+#, c-format
+msgid "Parse error: %s"
+msgstr "Chyba analýzy: %s"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
-msgid "System error"
-msgstr "Chyba systému"
+#: nis/nis_error.c:54
+msgid "Partial success"
+msgstr "Èásteèný úspìch"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:51
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznámá chyba"
+#: nis/nis_error.c:62
+msgid "Passed object is not the same object on server"
+msgstr "Do¹lý objekt není na serveru tímté¾ objektem"
 
-#: posix/getconf.c:604
-#, c-format
-msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Pou¾ití: %s jméno_promìnné [cesta]\n"
+#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.c:38 nis/ypclnt.c:803
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:108
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Pøístup odmítnut"
 
-#: posix/getconf.c:654 posix/getconf.c:670
-msgid "undefined"
-msgstr "není definováno"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:71 sysdeps/gnu/siglist.h:65
+msgid "Power failure"
+msgstr "Výpadek napájení (SIGPWR)"
 
-#: posix/getconf.c:692
-#, c-format
-msgid "Unrecognized variable `%s'"
-msgstr "Neznámá promìnná `%s'"
+#: posix/regex.c:1058
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "Pøedèasný konec regulárního výrazu"
 
-#: posix/getopt.c:677
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: pøepínaè `%s' není jednoznaèný\n"
+#: db2/makedb.c:63
+msgid "Print content of database file, one entry a line"
+msgstr "Vypí¹e obsah databázového souboru, jeden záznam na øádek"
 
-#: posix/getopt.c:702
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: pøepínaè `--%s' musí být zadán bez argumentu\n"
+#: nscd/nscd.c:86
+msgid "Print current configuration statistic"
+msgstr "Vypí¹e statistiky aktuální konfigurace"
 
-#: posix/getopt.c:707
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: pøepínaè `%c%s' musí být zadán bez argumentu\n"
+# Verbose
+#: locale/programs/localedef.c:104
+msgid "Print more messages"
+msgstr "Vypí¹e více informací o prùbìhu"
 
-#: posix/getopt.c:725 posix/getopt.c:898
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: pøepínaè `%s' vy¾aduje argument\n"
+#: argp/argp-parse.c:148
+msgid "Print program version"
+msgstr "Vypí¹e oznaèení verze programu"
 
-# Øíká, ¾e ¾ádný pøepínaè takového jména nebyl nalezen.
-#: posix/getopt.c:754
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: neznámý pøepínaè `--%s'\n"
+#: nis/nis_error.c:29
+msgid "Probable success"
+msgstr "Pravdìpodobnì úspìch"
 
-# Øíká, ¾e ¾ádný pøepínaè takového jména nebyl nalezen.
-#: posix/getopt.c:758
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: neznámý pøepínaè `%c%s'\n"
-
-# Rozdíl mezi 'illegal option' a 'invalid option' není ¾ádný. To která zpráva
-# je vypisována je dáno tím, zda má být výstup podle normy 'POSIX' nebo ne.
-# 'Illegal option' je POSIXové.
-#: posix/getopt.c:784
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: neznámý pøepínaè -- %c\n"
+#: nis/nis_error.c:31
+msgid "Probably not found"
+msgstr "Pravdìpodobnì nebylo nalezeno"
 
-# Vysvìtlení viz 'illegal option'
-#: posix/getopt.c:787
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: neznámý pøepínaè -- %c\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52 sysdeps/generic/siglist.h:53
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:47
+msgid "Profiling timer expired"
+msgstr "Profilovací èasovaè vypr¹el (SIGPROF)"
 
-#: posix/getopt.c:817 posix/getopt.c:947
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: pøepínaè vy¾aduje argument -- %c\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:708
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
+msgid "Protocol driver not attached"
+msgstr "Ovladaè protokolu nepøipojen"
 
-#: posix/getopt.c:864
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: pøepínaè `-W %s' není jednoznaèný\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:676
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
+msgid "Protocol error"
+msgstr "Chyba protokolu"
 
-#: posix/getopt.c:882
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: pøepínaè `-W %s' musí být zadán bez argumentu\n"
+#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:355
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
+msgid "Protocol family not supported"
+msgstr "Rodina protokolù není podporována"
 
-# Nenalezeno
-#: posix/regex.c:1013
-msgid "No match"
-msgstr "®ádná shoda"
+#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
+#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
+msgid "Protocol not available"
+msgstr "Protokol není k dispozici"
 
-#: posix/regex.c:1014
-msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "Nepøípustný regulární výraz"
+#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
+#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
+#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:335
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
+msgid "Protocol not supported"
+msgstr "Protokol není podporován"
 
-#: posix/regex.c:1015
-msgid "Invalid collation character"
-msgstr "Pro øazení nepøípustný znak"
+#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:322
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
+msgid "Protocol wrong type for socket"
+msgstr "Protokol nepodporuje sokety"
 
-#: posix/regex.c:1016
-msgid "Invalid character class name"
-msgstr "Nepøípustný název tøídy znakù"
+#: nis/nis_error.c:64
+msgid "Query illegal for named table"
+msgstr "Zakázaná otázka pro danou tabulku"
 
-#: posix/regex.c:1017
-msgid "Trailing backslash"
-msgstr "Koncové zpìtné lomítko"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28 sysdeps/generic/siglist.h:31
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:25
+msgid "Quit"
+msgstr "Konec (SIGQUIT)"
 
-#: posix/regex.c:1018
-msgid "Invalid back reference"
-msgstr "Neplatný zpìtný odkaz"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:772
+msgid "RFS specific error"
+msgstr "RFS-specifická chyba"
 
-#: posix/regex.c:1019
-msgid "Unmatched [ or [^"
-msgstr "Nepárová [ or [^"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:539
+msgid "RPC bad procedure for program"
+msgstr "Chybná RPC procedura pro program"
 
-#: posix/regex.c:1020
-msgid "Unmatched ( or \("
-msgstr "Nepárová ( or \("
+#: nis/ypclnt.c:777
+msgid "RPC failure on NIS operation"
+msgstr "Selhal RPC pøi NIS operaci"
 
-#: posix/regex.c:1021
-msgid "Unmatched \{"
-msgstr "Nepárová \{"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:529
+msgid "RPC program not available"
+msgstr "RPC program není k dispozici"
 
-#: posix/regex.c:1022
-msgid "Invalid content of \{\}"
-msgstr "Nepøípustný obsah \{\}"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:534
+msgid "RPC program version wrong"
+msgstr "Chybná verze RPC programu"
 
-#: posix/regex.c:1023
-msgid "Invalid range end"
-msgstr "Nepøípustný konec rozsahu"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
+msgid "RPC struct is bad"
+msgstr "RPC struktura je chybná"
 
-#: posix/regex.c:1024
-msgid "Memory exhausted"
-msgstr "Pamì» vyèerpána"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:524
+msgid "RPC version wrong"
+msgstr "Chybná verze RPC"
 
-#: posix/regex.c:1025
-msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "Nepøípustný pøedchozí regulární výraz"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:270
+msgid "RPC: (unknown error code)"
+msgstr "RPC: (neznámý chybový kód)"
 
-#: posix/regex.c:1026
-msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "Pøedèasný konec regulárního výrazu"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:189
+msgid "RPC: Authentication error"
+msgstr "RPC: Chyba pøi ovìøování toto¾nosti"
 
-#: posix/regex.c:1027
-msgid "Regular expression too big"
-msgstr "Regulární výraz je pøíli¹ velký"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:169
+msgid "RPC: Can't decode result"
+msgstr "RPC: Výsledek nelze dekódovat"
 
-#: posix/regex.c:1028
-msgid "Unmatched ) or \)"
-msgstr "Nepárová ) or \)"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:165
+msgid "RPC: Can't encode arguments"
+msgstr "RPC: Argumenty nelze zakódovat"
 
-#: posix/regex.c:5515
-msgid "No previous regular expression"
-msgstr "Pøedchozí regulární výraz neexistuje"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:229
+msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
+msgstr "RPC: Chyba (blí¾e neurèená)"
 
-#: resolv/herror.c:73
-msgid "Resolver Error 0 (no error)"
-msgstr "Resolver vrací stav 0 (bez chyby)"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:185
+msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
+msgstr "RPC: Nekompatibilní verze RPC"
 
-#: resolv/herror.c:74
-msgid "Unknown host"
-msgstr "Neznámý poèítaè"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:221
+msgid "RPC: Port mapper failure"
+msgstr "RPC: Chyba portmapperu"
 
-#: resolv/herror.c:75
-msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "Název poèítaèe se nepodaøilo nalézt"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:201
+msgid "RPC: Procedure unavailable"
+msgstr "RPC: Procedura není k dispozici"
 
-#: resolv/herror.c:76
-msgid "Unknown server error"
-msgstr "Neznámá chyba serveru"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:225
+msgid "RPC: Program not registered"
+msgstr "RPC: Program není registrován"
 
-#: resolv/herror.c:77
-msgid "No address associated with name"
-msgstr "Jméno nemá pøiøazenu adresu"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:193
+msgid "RPC: Program unavailable"
+msgstr "RPC: Program není k dispozici"
 
-#: resolv/herror.c:117
-msgid "Resolver internal error"
-msgstr "Vnitøní chyba resolveru"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:197
+msgid "RPC: Program/version mismatch"
+msgstr "RPC: Nesouhlasí program nebo verze"
 
-#: resolv/herror.c:120
-msgid "Unknown resolver error"
-msgstr "Neznámá chyba resolveru"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:209
+msgid "RPC: Remote system error"
+msgstr "RPC: Chyba vzdáleného systému"
 
-#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
-#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
-msgid "Operation not permitted"
-msgstr "Operace není povolena"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:205
+msgid "RPC: Server can't decode arguments"
+msgstr "RPC: Server nemù¾e dekódovat argumenty"
 
-# Adresáø nebo soubor neexistuje
-#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
-#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
-#. TRANS expected to already exist.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:31
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "není souborem ani adresáøem"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:162
+msgid "RPC: Success"
+msgstr "RPC: Úspìch"
 
-#. TRANS No process matches the specified process ID.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:36
-msgid "No such process"
-msgstr "Tento proces neexistuje"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:181
+msgid "RPC: Timed out"
+msgstr "RPC: Èasovaè vypr¹el"
 
-#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
-#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
-#. TRANS again.
-#. TRANS
-#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
-#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
-#. TRANS Primitives}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:47
-msgid "Interrupted system call"
-msgstr "Pøeru¹ené volání systému"
+# Nelze pøijímat
+#: sunrpc/clnt_perr.c:177
+msgid "RPC: Unable to receive"
+msgstr "RPC: Nelze pøijmout"
 
-#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
-msgid "Input/output error"
-msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
+# Nelze vysílat
+#: sunrpc/clnt_perr.c:173
+msgid "RPC: Unable to send"
+msgstr "RPC: Nelze vyslat"
 
-#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
-#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
-#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
-#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
-#. TRANS computer.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
-msgid "Device not configured"
-msgstr "Zaøízení není nakonfigurováno"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:213
+msgid "RPC: Unknown host"
+msgstr "RPC: Neznámý poèítaè"
 
-#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
-#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
-#. TRANS GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:69
-msgid "Argument list too long"
-msgstr "Pøíli¹ dlouhý seznam argumentù"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:217
+msgid "RPC: Unknown protocol"
+msgstr "RPC: Neznámý protokol"
 
-#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
-#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:75
-msgid "Exec format error"
-msgstr "Chybný formát spustitelného souboru"
+#: nis/nis_print.c:184
+#, c-format
+msgid "RSA (%d bits)\n"
+msgstr "RSA (bitù: %d)\n"
 
-#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
-#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
-#. TRANS versa).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:82
-msgid "Bad file descriptor"
-msgstr "Chybný deskriptor souboru"
+#: elf/dlsym.c:59 elf/dlvsym.c:62
+msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_NEXT je pou¾ito pro kód, který není dynamicky zaveden"
 
-#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
-#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
-#. TRANS to manipulate.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:89
-msgid "No child processes"
-msgstr "®ádný potomek neexistuje"
+#: elf/sprof.c:84
+msgid "Read and display shared object profiling data"
+msgstr "Pøeètení a vypsání profilovacích dat sdíleného objektu."
 
-#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
-#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
-#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
-#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:97
-msgid "Resource deadlock avoided"
-msgstr "Bylo zabránìno vzájemnému zablokování prostøedkù"
+#: nscd/nscd.c:81
+msgid "Read configuration data from NAME"
+msgstr "Naètení údajù o konfiguraci ze souboru NÁZEV"
 
-#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
-#. TRANS because its capacity is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:103
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr "Nelze alokovat pamì»"
-
-#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
-#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:114
-msgid "Bad address"
-msgstr "Chybná adresa"
-
-#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
-#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
-#. TRANS system in Unix gives this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:121
-msgid "Block device required"
-msgstr "Vy¾adováno blokové zaøízení"
-
-#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
-#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
-#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:128
-msgid "Device or resource busy"
-msgstr "Zaøízení nebo zdroj ji¾ jsou pou¾ívány"
-
-#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
-#. TRANS makes sense to specify a new file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:134
-msgid "File exists"
-msgstr "Soubor ji¾ existuje"
-
-# Nepøípustný odkaz mezi zaøízeními
-#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
-#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
-#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:141
-msgid "Invalid cross-device link"
-msgstr "Odkaz mezi zaøízeními není pøípustný"
-
-#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
-#. TRANS particular sort of device.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:147
-msgid "No such device"
-msgstr "Takové zaøízení neexistuje"
+#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:218
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
+msgid "Read-only file system"
+msgstr "Systém souborù je pouze pro ètení"
 
-#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
-msgid "Not a directory"
-msgstr "není adresáøem"
+# Signál reálného èasu %d"
+#: string/strsignal.c:66
+#, c-format
+msgid "Real-time signal %d"
+msgstr "Real-timeový signál %d"
 
-#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
-#. TRANS or create or remove hard links to it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:158
-msgid "Is a directory"
-msgstr "je adresáøem"
+#: posix/regex.c:1061
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr "Regulární výraz je pøíli¹ velký"
 
-#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
-#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:164
-msgid "Invalid argument"
-msgstr "Nepøípustný argument"
+# Vzdálená V/V chyba
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:828
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
+msgid "Remote I/O error"
+msgstr "Chyba vstupu/výstupu na vzdáleném poèítaèi"
 
-#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
-#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
-#. TRANS
-#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
-#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
-#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
-#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:175
-msgid "Too many open files"
-msgstr "Pøekroèen limit poètu otevøených souborù"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:784
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
+msgid "Remote address changed"
+msgstr "Vzdálená adresa byla zmìnila"
 
-#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
-#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:182
-msgid "Too many open files in system"
-msgstr "V celém systému je pøíli¹ mnoho otevøených souborù"
+#: inet/ruserpass.c:177
+msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgstr "Odstraòte heslo nebo zaka¾te ètení souboru ostatním."
 
-#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
-#. TRANS modes on an ordinary file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:188
-msgid "Inappropriate ioctl for device"
-msgstr "Pro toto zaøízení nevhodné ioctl"
+#: elf/sprof.c:533
+#, c-format
+msgid "Reopening shared object `%s' failed"
+msgstr "Znovuotevøení sdíleného objektu `%s' nebylo úspì¹né"
 
-#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
-#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
-#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
-#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
-#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:197
-msgid "Text file busy"
-msgstr "Soubor ji¾ je pou¾íván"
+# Replika   :
+#: nis/nis_print.c:170
+msgid "Replicate :\n"
+msgstr "Kopie:\n"
 
-#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
-msgid "File too large"
-msgstr "Soubor je pøíli¹ velký"
+#: argp/argp-help.c:1640
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr ""
+"  Chyby v programu oznamujte na adrese %s (pouze anglicky),\n"
+"pøipomínky k pøekladu zasílejte na adresu <cs@li.org> (èesky).\n"
 
-#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
-#. TRANS disk is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:208
-msgid "No space left on device"
-msgstr "Na zaøízení ji¾ není volné místo"
+#: catgets/gencat.c:224 db2/makedb.c:229 iconv/iconv_prog.c:280
+#: locale/programs/locale.c:254 locale/programs/localedef.c:386
+msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr ""
+"  Chyby v programu oznamujte pomocí skriptu `glibcbug' na adresu <bugs@gnu.org>\n"
+"(pouze anglicky), pøipomínky k pøekladu zasílejte na <cs@li.org> (èesky).\n"
 
-#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
-msgid "Illegal seek"
-msgstr "Nedovolené nastavení pozice"
+#: nis/ypclnt.c:775
+msgid "Request arguments bad"
+msgstr "Chybné argumenty ¾ádosti"
 
-#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:218
-msgid "Read-only file system"
-msgstr "Systém souborù je pouze pro ètení"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
+msgid "Reserved for future use"
+msgstr "Rezervováno pro budoucí pou¾ití"
 
-#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
-#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
-#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:225
-msgid "Too many links"
-msgstr "Pøíli¹ mnoho odkazù"
+#: resolv/herror.c:73
+msgid "Resolver Error 0 (no error)"
+msgstr "Resolver vrací stav 0 (bez chyby)"
 
-#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
-#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
-#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
-#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
-#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
-msgid "Broken pipe"
-msgstr "Pøeru¹ena roura (SIGPIPE)"
+#: resolv/herror.c:117
+msgid "Resolver internal error"
+msgstr "Vnitøní chyba resolveru"
 
-#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
-#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:240
-msgid "Numerical argument out of domain"
-msgstr "Èíselný rozsah mimo definièní obor funkce"
+#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
+#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
+#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:97
+msgid "Resource deadlock avoided"
+msgstr "Bylo zabránìno vzájemnému zablokování prostøedkù"
 
-#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
-#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:246
-msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "Èíselný výsledek mimo rozsah"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54 sysdeps/generic/siglist.h:74
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:68
+msgid "Resource lost"
+msgstr "Prostøedek byl ztracen"
 
 #. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
@@ -2757,1065 +2643,1592 @@ msgstr "
 #. TRANS and return to its command loop.
 #. TRANS @end itemize
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:279
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
 msgid "Resource temporarily unavailable"
 msgstr "Prostøedek je doèasnì nepøístupný"
 
-# Operace by blokovala
-#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
-#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
-#. TRANS
-#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
-#. TRANS separate error code.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
-msgid "Operation would block"
-msgstr "Operace byla pøeru¹ena"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
+msgid "Result too large"
+msgstr "Výsledek je pøíli¹ velký"
 
-#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
-#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
-#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
-#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
-#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
-#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
-#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
-#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:300
-msgid "Operation now in progress"
-msgstr "Operace probíhá"
+#: nis/nis_error.c:47
+msgid "Results sent to callback proc"
+msgstr "Výsledky zaslány proceduøe zpìtného volání"
 
-#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
-#. TRANS mode selected.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:306
-msgid "Operation already in progress"
-msgstr "Operace ji¾ probíhá"
+#: elf/sprof.c:87
+msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
+msgstr "SDÍLENÝ_OBJEKT [PROF_DATA]"
 
-#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:311
-msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Soketová operace na objektu, který není soketem"
+#: nis/nis_print.c:33
+msgid "SUNYP"
+msgstr "SUNYP"
 
-#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
-#. TRANS maximum size.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:317
-msgid "Message too long"
-msgstr "Pøíli¹ dlouhá zpráva"
+#: nis/nis_print.c:265
+#, c-format
+msgid "Search Path         : %s\n"
+msgstr "Prohledávací cesta  : %s\n"
 
-#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:322
-msgid "Protocol wrong type for socket"
-msgstr "Protokol nepodporuje sokety"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36 sysdeps/generic/siglist.h:38
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:32
+msgid "Segmentation fault"
+msgstr "Neoprávnìný pøístup do pamìti (SIGSEGV)"
 
-#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
-#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
-msgid "Protocol not available"
-msgstr "Protokol není k dispozici"
+#: nis/nis_error.c:35
+msgid "Server busy, try again"
+msgstr "Server je zaneprázdnìn, zkuste to znovu"
 
-#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
-#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
-#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:335
-msgid "Protocol not supported"
-msgstr "Protokol není podporován"
+#: nis/nis_error.c:41
+msgid "Server out of memory"
+msgstr "Pamì» serveru byla vyèerpána"
 
-#. TRANS The socket type is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:340
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Typ soket není podporován"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:335
+msgid "Server rejected credential"
+msgstr "Server odmítl oprávnìní"
 
-#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
-#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
-#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
-#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
-#. TRANS nothing to do for that call.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:350
-msgid "Operation not supported"
-msgstr "Operace není podporována"
-
-#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:355
-msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "Rodina protokolù není podporována"
+# Server odmítl ovìøovaèe
+#: sunrpc/clnt_perr.c:343
+msgid "Server rejected verifier"
+msgstr "Server odmítl ovìøení"
 
-#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
-#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
-msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "Tøída adres není protokolem podporována"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
+msgid "Servname not supported for ai_socktype"
+msgstr "Jméno serveru není pro ai_socktype podporováno"
 
-#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
-msgid "Address already in use"
-msgstr "Adresa ji¾ je u¾ívána"
+#: argp/argp-parse.c:89
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Nastaví název programu"
 
-#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
-#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
-#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:373
-msgid "Cannot assign requested address"
-msgstr "Po¾adovanou adresu nelze pøiøadit"
+#: nscd/nscd.c:85
+msgid "Shut the server down"
+msgstr "Zastavení serveru"
 
-#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:378
-msgid "Network is down"
-msgstr "Sí»ování je mimo provoz"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:25
+msgid "Signal 0"
+msgstr "Signál 0"
 
-#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
-#. TRANS was unreachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:384
-msgid "Network is unreachable"
-msgstr "Sí» není dostupná"
+#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:311
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
+msgid "Socket operation on non-socket"
+msgstr "Soketová operace na objektu, který není soketem"
 
-#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
-msgid "Network dropped connection on reset"
-msgstr "Sí» zru¹ila spojení (problém se vzdáleným poèítaèem)"
+#. TRANS The socket type is not supported.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:340
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
+msgid "Socket type not supported"
+msgstr "Typ soket není podporován"
 
 #. TRANS A network connection was aborted locally.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:394
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
 msgid "Software caused connection abort"
 msgstr "Software zpùsobil ukonèení spojení (abort)"
 
-#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
-#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
-#. TRANS protocol violation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:401
-msgid "Connection reset by peer"
-msgstr "Spojení zru¹eno druhou stranou"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:658
+msgid "Sorry. You are not root\n"
+msgstr "Lituji, nejste superu¾ivatel\n"
 
-#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
-#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
-#. TRANS other from network operations.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
-msgid "No buffer space available"
-msgstr "Pro V/V vyrovnávací pamì» není volná pamì»"
+#: locale/programs/localedef.c:94
+msgid "Source definitions are found in FILE"
+msgstr "Naète zdrojovou definici národního prostøedí ze SOUBORu"
 
-#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
-#. TRANS @xref{Connecting}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:414
-msgid "Transport endpoint is already connected"
-msgstr "Koncový komunikaèní bod je u¾ pøipojen"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:764
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
+msgid "Srmount error"
+msgstr "Chyba srmount"
 
-#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
-#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
-#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
-#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
-msgid "Transport endpoint is not connected"
-msgstr "Koncový komunikaèní bod není pøipojen"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:66 sysdeps/gnu/siglist.h:60
+msgid "Stack fault"
+msgstr "Poru¹en zásobník (SIGSTKFLT)\""
 
-#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
-#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
-#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:429
-msgid "Destination address required"
-msgstr "Cílovou adresu je nutné zadat"
+# Neplatný NFS souborový ukazatel
+#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
+#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
+#. TRANS the NFS file system on the local host.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:506
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
+msgid "Stale NFS file handle"
+msgstr "Zastaralý odkaz na NFS soubor"
 
-#. TRANS The socket has already been shut down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:434
-msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
-msgstr "Spojení bylo pøeru¹eno"
+#: nscd/nscd.c:84
+msgid "Start NUMBER threads"
+msgstr "Spustí POÈET vláken"
 
-# Pøíli¹ mnoho odkazù - nelze spojit
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
-msgid "Too many references: cannot splice"
-msgstr "Pøíli¹ mnoho odkazù - nelze spojit"
+#: nis/nis_print.c:361
+#, c-format
+msgid "Status            : %s\n"
+msgstr "Stav              : %s\n"
 
-# Èasový limit pro pøipojení vypr¹el
-#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
-#. TRANS the timeout period.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
-msgid "Connection timed out"
-msgstr "Spojení bylo pøíli¹ dlouho neaktivní"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43 sysdeps/generic/siglist.h:44
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:38
+msgid "Stopped"
+msgstr "Pozastaven (SIGTSTP)"
 
-#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
-#. TRANS it is not running the requested service).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:451
-msgid "Connection refused"
-msgstr "Spojení odmítnuto"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42 sysdeps/generic/siglist.h:43
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:37
+msgid "Stopped (signal)"
+msgstr "Pozastaven (SIGSTOP)"
 
-#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
-#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
-msgid "Too many levels of symbolic links"
-msgstr "Pøíli¹ mnoho úrovní symbolických odkazù"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46 sysdeps/generic/siglist.h:47
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:41
+msgid "Stopped (tty input)"
+msgstr "Pozastaven (tty input) (SIGTTIN)"
 
-#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
-#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
-#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:464
-msgid "File name too long"
-msgstr "Pøíli¹ dlouhé jméno souboru"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47 sysdeps/generic/siglist.h:48
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:42
+msgid "Stopped (tty output)"
+msgstr "Pozastaven (tty output) (SIGTTOU)"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:469
-msgid "Host is down"
-msgstr "Poèítaè není v provozu"
+# Chyba roury proudù
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:808
+msgid "Streams pipe error"
+msgstr "Chyba proudové roury"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:474
-msgid "No route to host"
-msgstr "K poèítaèi neexistuje cesta"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:812
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
+msgid "Structure needs cleaning"
+msgstr "Struktura potøebuje opravu"
 
-#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
-#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:480
-msgid "Directory not empty"
-msgstr "Adresáø není prázdný"
+#: nis/nis_error.c:28 nis/ypclnt.c:773 nis/ypclnt.c:847 posix/regex.c:1016
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
+msgid "Success"
+msgstr "Úspìch"
 
-#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
-#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
-#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:487
-msgid "Too many processes"
-msgstr "Pøekroèen limit poètu procesù aktuálního u¾ivatele"
+#: locale/programs/localedef.c:103
+msgid "Suppress warnings and information messages"
+msgstr "Potlaèí varovné a informaèní zprávy"
 
-#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
-#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:493
-msgid "Too many users"
-msgstr "Pøíli¹ mnoho u¾ivatelù"
+#: locale/programs/localedef.c:92
+msgid "Symbolic character names defined in FILE"
+msgstr "Symbolické názvy znakù budou èteny ze SOUBORu (znakové sady)"
 
-#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:498
-msgid "Disc quota exceeded"
-msgstr "Pøekroèena disková kvóta"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
+msgid "System error"
+msgstr "Chyba systému"
 
-# Neplatný NFS souborový ukazatel
-#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
-#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
-#. TRANS the NFS file system on the local host.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:506
-msgid "Stale NFS file handle"
-msgstr "Zastaralý odkaz na NFS soubor"
+#: locale/programs/locale.c:63
+msgid "System information:"
+msgstr "Systémové informace:"
 
-#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
-#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
-#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:514
-msgid "Object is remote"
-msgstr "Objekt je vzdálený"
+#: nis/ypclnt.c:853
+msgid "System resource allocation failure"
+msgstr "Pøidìlení systémového prostøedku nebylo úspì¹né"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
-msgid "RPC struct is bad"
-msgstr "RPC struktura je chybná"
+#: locale/programs/localedef.c:381
+#, c-format
+msgid ""
+"System's directory for character maps : %s\n"
+"                       repertoire maps: %s\n"
+"                       locale path    : %s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Systémový adresáø pro znakové sady:       : %s\n"
+"                      repertoáry znakù    : %s\n"
+"                      lokalizaèní soubory : %s\n"
+"%s"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:524
-msgid "RPC version wrong"
-msgstr "Chybná verze RPC"
+#: nscd/nscd.c:87
+msgid "TABLE"
+msgstr "TABULKA"
+
+#: nis/nis_print.c:117
+msgid "TABLE\n"
+msgstr "TABULKA\n"
+
+#: nscd/nscd.c:89
+msgid "TABLE,yes"
+msgstr "TABULKA,yes"
+
+#: nis/nis_print.c:262
+#, c-format
+msgid "Table Type          : %s\n"
+msgstr "Typ tabulky         : %s\n"
+
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
+msgid "Temporary failure in name resolution"
+msgstr "Doèasná chyba pøi vyhodnocování jména"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40 sysdeps/generic/siglist.h:41
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:35
+msgid "Terminated"
+msgstr "Ukonèen (SIGTERM)"
+
+#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
+#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
+#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
+#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
+#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:197
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
+msgid "Text file busy"
+msgstr "Soubor je pou¾íván"
+
+#: iconv/iconv_prog.c:578
+msgid ""
+"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
+"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
+"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
+"listed with several different names (aliases).\n"
+"  Some of the names are no plain strings but instead regular expressions and\n"
+"they match a variety of names which can be given as parameters to the\n"
+"program.\n"
+"\n"
+"  "
+msgstr ""
+"  Následující seznam obsahuje v¹echny známé znakové sady. To nutnì neznamená,\n"
+"¾e v¹echny kombinace tìchto názvù mohou být pou¾ity pro argumenty Z a DO.\n"
+"Jedna znaková sada mù¾e být uvedena pod vícerými názvy (pøezdívkami).\n"
+"  Nìkteré z názvù nejsou obyèejné øetìzce, ale regulární výrazy, které\n"
+"urèují mo¾né parametry programu.\n"
+"\n"
+"  "
+
+#: nis/nis_print.c:223
+msgid "Time to live : "
+msgstr "®ivotnost    : "
+
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:680
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
+msgid "Timer expired"
+msgstr "Èasovaè vypr¹el"
+
+#: nis/nis_error.c:55
+msgid "Too many attributes"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho atributù"
+
+#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
+#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
+msgid "Too many levels of symbolic links"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho úrovní symbolických odkazù"
+
+#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
+#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
+#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:225
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
+msgid "Too many links"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho odkazù"
+
+#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
+#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
+#. TRANS
+#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
+#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
+#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
+#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:175
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
+msgid "Too many open files"
+msgstr "Pøekroèen limit poètu otevøených souborù"
+
+#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
+#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
+#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:182
+msgid "Too many open files in system"
+msgstr "V celém systému je pøíli¹ mnoho otevøených souborù"
+
+#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
+#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
+#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:487
+msgid "Too many processes"
+msgstr "Pøekroèen limit poètu procesù aktuálního u¾ivatele"
+
+# Pøíli¹ mnoho odkazù - nelze spojit
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
+msgid "Too many references: cannot splice"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho odkazù - nelze spojit"
+
+#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
+#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:493
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
+msgid "Too many users"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho u¾ivatelù"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:33
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:27
+msgid "Trace/breakpoint trap"
+msgstr "Trasovací/ladící past (SIGTRAP)"
+
+#: posix/regex.c:1031
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr "Koncové zpìtné lomítko"
+
+# Pøekladaè zastaven?
+#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
+#. TRANS up, before it has connected to the file.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
+msgid "Translator died"
+msgstr "Pøekladatel zemøel"
+
+#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
+#. TRANS @xref{Connecting}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:414
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
+msgid "Transport endpoint is already connected"
+msgstr "Koncový komunikaèní bod je u¾ pøipojen"
+
+#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
+#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
+#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
+#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
+msgid "Transport endpoint is not connected"
+msgstr "Koncový komunikaèní bod není pøipojen"
+
+#: argp/argp-help.c:1612
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "Více informací získáte pøíkazy `%s --help' nebo `%s --usage'.\n"
+
+#: inet/rcmd.c:150
+#, c-format
+msgid "Trying %s...\n"
+msgstr "Zkou¹í se %s...\n"
+
+#: nis/nis_print.c:163
+#, c-format
+msgid "Type : %s\n"
+msgstr "Typ  : %s\n"
+
+#: nis/nis_print.c:47
+msgid "UNKNOWN"
+msgstr "NEZNÁMÝ"
+
+#: nis/nis_error.c:72
+msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
+msgstr "Toto¾nost NIS+ klienta nelze ovìøit"
+
+#: nis/nis_error.c:71
+msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
+msgstr "Toto¾nost NIS+ serveru nelze ovìøit"
+
+#: nis/nis_error.c:46
+msgid "Unable to create callback"
+msgstr "Zpìtné volání nelze vytvoøit"
+
+#: nis/nis_error.c:74
+msgid "Unable to create process on server"
+msgstr "Na serveru nelze vytvoøit proces"
+
+#: nis/nis_print.c:190
+#, c-format
+msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
+msgstr "Neznámý (typ = %d, bitù = %d)\n"
+
+#: inet/ruserpass.c:263
+#, c-format
+msgid "Unknown .netrc keyword %s"
+msgstr "Neznámé klíèové slovo v .netrc: %s"
+
+#: nis/ypclnt.c:807
+msgid "Unknown NIS error code"
+msgstr "Neznámý chybový kód slu¾by NIS"
+
+#: nss/getent.c:512
+#, c-format
+msgid "Unknown database: %s\n"
+msgstr "Neznámá databáze: %s\n"
+
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:51
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznámá chyba"
+
+#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
+#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:87
+#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:82
+msgid "Unknown error "
+msgstr "Neznámá chyba "
+
+#: resolv/herror.c:74
+msgid "Unknown host"
+msgstr "Neznámý poèítaè"
+
+#: nis/nis_error.c:34
+msgid "Unknown object"
+msgstr "Neznámý objekt"
+
+# Volba na øádku v nscd.conf nenalezena
+#: nscd/nscd_conf.c:179
+#, c-format
+msgid "Unknown option: %s %s %s"
+msgstr "Neznámá volba: %s %s %s"
+
+#: resolv/herror.c:120
+msgid "Unknown resolver error"
+msgstr "Neznámá chyba resolveru"
+
+#: resolv/herror.c:76
+msgid "Unknown server error"
+msgstr "Neznámá chyba serveru"
+
+#: string/strsignal.c:70
+#, c-format
+msgid "Unknown signal %d"
+msgstr "Neznámý signál %d"
+
+#: misc/error.c:107 timezone/zic.c:386
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Neznámá chyba systému"
+
+#: nis/ypclnt.c:855
+msgid "Unknown ypbind error"
+msgstr "Neznámá chyba ypbind"
+
+#: posix/regex.c:1040
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr "Nepárová ( or \\("
+
+#: posix/regex.c:1064
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr "Nepárová ) or \\)"
+
+#: posix/regex.c:1037
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr "Nepárová [ or [^"
+
+#: posix/regex.c:1043
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr "Nepárová \\{"
+
+#: posix/getconf.c:692
+#, c-format
+msgid "Unrecognized variable `%s'"
+msgstr "Neznámá promìnná `%s'"
+
+# Urgentní stav V/V?
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41 sysdeps/generic/siglist.h:42
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:36
+msgid "Urgent I/O condition"
+msgstr "Naléhavá V/V situace (SIGURG)"
+
+#: argp/argp-help.c:1569
+msgid "Usage:"
+msgstr "Pou¾ití:"
+
+#: posix/getconf.c:604
+#, c-format
+msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
+msgstr "Pou¾ití: %s jméno_promìnné [cesta]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:674
+msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "Pou¾ití: rpcinfo [ -n èíslo_portu ] -u poèítaè èíslo_programu [ èíslo_verze ]\n"
+
+#: nscd/nscd.c:89
+msgid "Use separate cache for each user"
+msgstr "Pou¾ije oddìlenou cache pro ka¾dého u¾ivatele"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55 sysdeps/generic/siglist.h:55
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:49
+msgid "User defined signal 1"
+msgstr "U¾ivatelem definovaný signál 1 (SIGUSR1)"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:56
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:50
+msgid "User defined signal 2"
+msgstr "U¾ivatelem definovaný signál 2 (SIGUSR2)"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:672
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
+msgid "Value too large for defined data type"
+msgstr "Hodnota je pøíli¹ velká pro daný datový typ"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51 sysdeps/generic/siglist.h:52
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:46
+msgid "Virtual timer expired"
+msgstr "Virtuální èasovaè vypr¹el (SIGVTALRM)"
+
+#: timezone/zic.c:1927
+msgid "Wild result from command execution"
+msgstr "Vykonaný pøíkaz dal podivný výsledek"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53 sysdeps/generic/siglist.h:54
+#: sysdeps/gnu/siglist.h:48
+msgid "Window changed"
+msgstr "Okno se zmìnilo (SIGWINCH)"
+
+#: locale/programs/locale.c:67
+msgid "Write names of available charmaps"
+msgstr "Vypsání názvù dostupných znakových sad"
+
+#: locale/programs/locale.c:65
+msgid "Write names of available locales"
+msgstr "Vypsání názvù dostupných národních prostøedí"
+
+#: locale/programs/locale.c:69
+msgid "Write names of selected categories"
+msgstr "Vypsání názvù vybraných kategorií"
+
+#: locale/programs/locale.c:70
+msgid "Write names of selected keywords"
+msgstr "Vypsání názvù vybraných klíèových slov"
+
+#: catgets/gencat.c:111 db2/makedb.c:59
+msgid "Write output to file NAME"
+msgstr "Zapsání výstup do souboru SOUBOR"
+
+#: catgets/gencat.c:242 db2/makedb.c:247 elf/sprof.c:361
+#: iconv/iconv_prog.c:299 locale/programs/locale.c:272
+#: locale/programs/localedef.c:405 nscd/nscd.c:282 nscd/nscd_nischeck.c:95
+#: nss/getent.c:71 posix/getconf.c:629
+#, c-format
+msgid "Written by %s.\n"
+msgstr "Autor: %s.\n"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:836
+msgid "Wrong medium type"
+msgstr "Chybný typ média"
+
+#: nis/nis_print.c:39
+msgid "X500"
+msgstr "X500"
+
+#: nis/nis_print.c:43
+msgid "XCHS"
+msgstr "XCHS"
+
+#: nis/ypclnt.c:171
+#, c-format
+msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+
+#: nis/nis_error.c:70
+msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
+msgstr "Ano, 42 je smysl ¾ivota"
+
+#. TRANS You did @strong{what}?
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
+msgid "You really blew it this time"
+msgstr "Tentokrát jste to skuteènì zvoral"
+
+#: timezone/zic.c:1089
+msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
+msgstr "Koncový èas pokraèovacího øádku Zone není vìt¹í ne¾ koncový èas pøedcházejícího øádku"
+
+#: iconv/iconv_prog.c:70
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[SOUBOR...]"
+
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:71
+msgid "__get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
+msgstr "__get_myaddress: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
+
+#: locale/programs/charmap.c:480 locale/programs/locfile.c:477
+#: locale/programs/repertoire.c:290
+#, c-format
+msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "Definice `%1$s' nekonèí `END %1$s'"
+
+#: elf/sprof.c:762
+#, c-format
+msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
+msgstr "`%s' nejsou správná profilovací data pro `%s'"
+
+#: locale/programs/ld-monetary.c:369 locale/programs/ld-numeric.c:193
+#, c-format
+msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
+msgstr "`-1' musí být posledním údajem v polo¾ce `%s' kategorie `%s'"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1670
+msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
+msgstr "`...' mù¾e být pou¾ito jen v polo¾kách `...' a `UNDEFINED'"
+
+#: locale/programs/locfile.c:674
+msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
+msgstr "Za prvním argumentem pro `collating-element' je oèekáváno `from'"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1122
+msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
+msgstr "Øetìzec `z-èeho' v deklaraci prvku øazení obsahuje neznámý znak"
+
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
+msgid "ai_family not supported"
+msgstr "ai_family není podporován"
+
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
+msgid "ai_socktype not supported"
+msgstr "ai_socktype není podporován"
+
+#: nscd/nscd.c:127
+msgid "already running"
+msgstr "ji¾ bì¾í"
+
+#: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/repertoire.c:164
+#, c-format
+msgid "argument to <%s> must be a single character"
+msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
+
+#: locale/programs/locfile.c:240
+#, c-format
+msgid "argument to `%s' must be a single character"
+msgstr "argument pro `%s' musí být jednoznakový"
+
+#: sunrpc/auth_unix.c:310
+msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
+msgstr "auth_none.c - Fatální chyba marshallingu"
+
+#: sunrpc/auth_unix.c:105 sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/auth_unix.c:141
+msgid "authunix_create: out of memory\n"
+msgstr "authunix_create: nedostatek pamìti\n"
+
+#: locale/programs/charmap.c:297 locale/programs/locfile.c:234
+#: locale/programs/locfile.c:261 locale/programs/repertoire.c:156
+msgid "bad argument"
+msgstr "chybný argument"
+
+#: inet/rcmd.c:326
+msgid "bad owner"
+msgstr "chybný vlastník"
+
+#: timezone/zic.c:1211
+msgid "blank FROM field on Link line"
+msgstr "prázdná polo¾ka OD v øádku Link"
+
+#: timezone/zic.c:1215
+msgid "blank TO field on Link line"
+msgstr "prázdná polo¾ka DO v øádku Link"
+
+#: malloc/mcheck.c:208
+msgid "block freed twice\n"
+msgstr "blok uvolnìn dvakrát\n"
+
+#: malloc/mcheck.c:211
+msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
+msgstr "pochybný mcheck_status, knihovna je chybná\n"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:185
+msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
+msgstr "v¹esmìrové vysílání: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:194
+msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
+msgstr "v¹esmìrové vysílání: ioctl (ètení pøíznakù rozhraní)"
+
+#: login/programs/request.c:167
+msgid "buffer overflow"
+msgstr "pøeteèení vyrovnávací pamìti"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:446
+msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
+msgstr "cache_set: ne¹lo alokovat vyrovnávací pamì» pro rpc"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:440
+msgid "cache_set: victim alloc failed"
+msgstr "cache_set: alokace nové polo¾ky cache se nezdaøila"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:429
+msgid "cache_set: victim not found"
+msgstr "cache_set: obì» nenalezena"
+
+#: timezone/zic.c:1752
+msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
+msgstr "zkratku èasového pásma pro pou¾ití ihned po èasovém údaji nelze nelézt"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:75
+#, c-format
+msgid "can't reassign procedure number %d\n"
+msgstr "èíslo procedury %d nelze znovu pøidìlit\n"
+
+#: locale/programs/localedef.c:276
+#, c-format
+msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
+msgstr "nelze vykonat `stat' pro soubor národního prostøedí `%s'"
+
+#: elf/sprof.c:931 elf/sprof.c:983
+msgid "cannot allocate symbol data"
+msgstr "pamì» pro symboly nelze alokovat"
+
+#: elf/sprof.c:715 elf/sprof.c:773
+msgid "cannot create internal descriptor"
+msgstr "interní deskriptor nelze vytvoøit"
+
+#: elf/sprof.c:413
+msgid "cannot create internal descriptors"
+msgstr "interní deskriptory nelze vytvoøit"
+
+#: nscd/connections.c:183
+#, c-format
+msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
+msgstr "soket nemù¾e pøijímat spojení: %s"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:341
+#, c-format
+msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
+msgstr "preprocesor jazyka C nelze nalézt: %s \n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:349
+msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
+msgstr "¾ádný preprocesor jazyka C (cpp) nelze nalézt\n"
+
+#: nscd/connections.c:224
+#, c-format
+msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
+msgstr "¾ádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1328
+#, c-format
+msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
+msgstr "prvek øazení `%.*s' nelze vlo¾it"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1507 locale/programs/ld-collate.c:1514
+msgid "cannot insert into result table"
+msgstr "do výsledné tabulky nelze vkládat"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1179 locale/programs/ld-collate.c:1222
+#, c-format
+msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
+msgstr "nový symbol øazení nelze vlo¾it: %s"
+
+#: elf/sprof.c:670
+msgid "cannot load profiling data"
+msgstr "profilovací data nelze naèíst"
+
+#: inet/rcmd.c:322
+msgid "cannot open"
+msgstr "nelze otevøít"
+
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
+#, c-format
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "`%s' nelze otevøít"
+
+#: db2/makedb.c:146
+#, c-format
+msgid "cannot open database file `%s': %s"
+msgstr "databázový soubor `%s' nelze otevøít: %s"
+
+#: catgets/gencat.c:273 db2/makedb.c:167 iconv/iconv_prog.c:177
+#, c-format
+msgid "cannot open input file `%s'"
+msgstr "vstupní soubor `%s' nelze otevøít"
+
+#: locale/programs/localedef.c:195
+#, c-format
+msgid "cannot open locale definition file `%s'"
+msgstr "soubor `%s' definice národního prostøedí nelze otevøít"
+
+#: iconv/iconv_prog.c:155
+msgid "cannot open output file"
+msgstr "výstupní soubor nelze otevøít"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:529
-msgid "RPC program not available"
-msgstr "RPC program není k dispozici"
+#: catgets/gencat.c:780 catgets/gencat.c:821 db2/makedb.c:181
+#, c-format
+msgid "cannot open output file `%s'"
+msgstr "výstupní soubor `%s' nelze otevøít"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:534
-msgid "RPC program version wrong"
-msgstr "Chybná verze RPC programu"
+#: locale/programs/locfile.c:1135
+#, c-format
+msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "výstupní soubor `%s' pro kategorii `%s' nelze otevøít"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:539
-msgid "RPC bad procedure for program"
-msgstr "Chybná RPC procedura pro program"
+#: nscd/connections.c:165
+#, c-format
+msgid "cannot open socket: %s"
+msgstr "soket nelze otevøít: %s"
 
-#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
-#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
-#. TRANS operating system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
-msgid "No locks available"
-msgstr "Zámky nejsou k dispozici"
+# s/z
+#: locale/programs/ld-collate.c:1374
+msgid "cannot process order specification"
+msgstr "zadané poøadí øazení nelze zpracovat"
 
-#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
-#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
-#. TRANS
-#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
-#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:556
-msgid "Inappropriate file type or format"
-msgstr "Nevhodný typ nebo formát souboru"
+#: locale/programs/locale.c:449
+#, c-format
+msgid "cannot read character map directory `%s'"
+msgstr "adresáø `%s' znakových sad nelze naèíst"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
-msgid "Authentication error"
-msgstr "Ovìøení toto¾nosti bylo neúspì¹né"
+#: nscd/connections.c:125
+msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
+msgstr "konfiguraèní soubor nelze naèíst (fatální)"
 
-# Potøebuje ovìøovací objekt
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:566
-msgid "Need authenticator"
-msgstr "Je tøeba ovìøovaèe"
+#: login/programs/request.c:91
+msgid "cannot read from client"
+msgstr "od klienta nelze èíst"
 
-#. TRANS Function not implemented.  Some functions have commands or options defined
-#. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
-#. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:573
-msgid "Function not implemented"
-msgstr "Funkce není implementována"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#, c-format
+msgid "cannot read header from `%s'"
+msgstr "hlavièku ze souboru `%s' nelze pøeèíst"
 
-#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
-#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:579
-msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "Nepøípustný nebo nekompletní vícebajtový nebo ¹iroký znak"
+#: locale/programs/locale.c:306
+#, c-format
+msgid "cannot read locale directory `%s'"
+msgstr "adresáø `%s' národních prostøedí nelze naèíst"
 
-#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
-#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
-#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
-#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
-#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
-#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:589
-msgid "Inappropriate operation for background process"
-msgstr "Nevhodná operace pro proces na pozadí"
+#: locale/programs/localedef.c:300
+#, c-format
+msgid "cannot read locale file `%s'"
+msgstr "soubor `%s' národního prostøedí nelze èíst"
 
-# Pøekladaè zastaven?
-#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
-#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
-#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
-msgid "Translator died"
-msgstr "Pøekladatel zemøel"
+#: locale/programs/locfile.c:289 locale/programs/locfile.c:308
+#: locale/programs/locfile.c:327 locale/programs/locfile.c:346
+#: locale/programs/locfile.c:365 locale/programs/locfile.c:384
+#, c-format
+msgid "cannot read repertoire map `%s'"
+msgstr "repertoár znakù `%s' nelze èíst"
 
-#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
-#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
-#. TRANS @c Don't change it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:603
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#: nscd/nscd_stat.c:127
+msgid "cannot read statistics data"
+msgstr "statistické údaje nelze naèíst"
 
-#. TRANS You did @strong{what}?
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
-msgid "You really blew it this time"
-msgstr "Tentokrát jste to skuteènì zvoral"
+#: nscd/cache.c:150 nscd/connections.c:151
+#, c-format
+msgid "cannot stat() file `%s': %s"
+msgstr "stat() nelze na soubor `%s' vykonat stat(): %s"
 
-#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:613
-msgid "Computer bought the farm"
-msgstr "Poèítaè koupil farmu"
+#: locale/programs/localedef.c:325
+#, c-format
+msgid "cannot write output files to `%s'"
+msgstr "výstupní soubory nelze do `%s' zapsat"
 
-# Vdìèná chyba?
-#. TRANS This error code has no purpose.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
-msgid "Gratuitous error"
-msgstr "Dobrovolná chyba"
+#: nscd/connections.c:260 nscd/connections.c:281
+#, c-format
+msgid "cannot write result: %s"
+msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
-msgid "Bad message"
-msgstr "Chybná zpráva"
+#: nscd/nscd_stat.c:86
+#, c-format
+msgid "cannot write statistics: %s"
+msgstr "statistiku nelze zapsat: %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
-msgid "Identifier removed"
-msgstr "Identifikátor odstranìn"
+#: login/programs/request.c:120
+msgid "cannot write to client"
+msgstr "ke klientovi nelze zapisovat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
-msgid "Multihop attempted"
-msgstr "Pokus o spojení pøes více uzlù"
+#: locale/programs/localedef.c:439
+msgid "category data requested more than once: should not happen"
+msgstr "údaje kategorie po¾adovány více ne¾ jednou - to by se nemìlo stát"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
-msgid "No data available"
-msgstr "Data nejsou k dispozici"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:278
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "znak '%s' ve tøídì `%s' musí být ve tøídì `%s'"
 
-# Odkaz byl zpøetrhán?
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
-msgid "Link has been severed"
-msgstr "Odkaz byl znièen"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:303
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "znak '%s' ve tøídì `%s' nesmí být ve tøídì `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
-msgid "No message of desired type"
-msgstr "®ádná zpráva ¾ádaného typu"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:405
+msgid "character <SP> not defined in character map"
+msgstr "znak <SP> není ve znakové sadì definován"
 
-# Zdroje proudu vyèerpány
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
-msgid "Out of streams resources"
-msgstr "Ji¾ nejsou volné proudy"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:355
+#, c-format
+msgid "character L'%s' (index %Zd) in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "znak L'%s' (index %Zd) ve tøídì `%s' musí být ve tøídì `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
-msgid "Device not a stream"
-msgstr "Zaøízení není proud"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:380
+#, c-format
+msgid "character L'%s' (index %Zd) in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "znak L'%s' (index %Zd) ve tøídì `%s' nesmí být ve tøídì `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
-msgid "Value too large for defined data type"
-msgstr "Hodnota je pøíli¹ velká pro daný datový typ"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1107 locale/programs/ld-ctype.c:1183
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1196 locale/programs/ld-ctype.c:1209
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1222 locale/programs/ld-ctype.c:1235
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1248 locale/programs/ld-ctype.c:1279
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1292 locale/programs/ld-ctype.c:1343
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1374 locale/programs/ld-ctype.c:1386
+#, c-format
+msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
+msgstr "znak `%s', potøebný jako implicitní hodnota, není definován"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
-msgid "Protocol error"
-msgstr "Chyba protokolu"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:967
+#, c-format
+msgid "character class `%s' already defined"
+msgstr "tøída znakù `%s' ji¾ je definována"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
-msgid "Timer expired"
-msgstr "Èasovaè vypr¹el"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:999
+#, c-format
+msgid "character map `%s' already defined"
+msgstr "znaková sada `%s' ji¾ je definována"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
-msgid "Interrupted system call should be restarted"
-msgstr "Pøeru¹ené volání systému by mìlo být znovu spu¹tìno"
+#: locale/programs/charmap.c:83
+#, c-format
+msgid "character map file `%s' not found"
+msgstr "soubor `%s' znakové sady nebyl nalezen"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
-msgid "Channel number out of range"
-msgstr "Èíslo kanálu mimo povolený rozsah"
+#: sunrpc/clnt_raw.c:110
+msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
+msgstr "clnt_raw.c - Fatální chyba pøi serializaci hlavièky."
 
-# Úroveò 2 není synchronizována
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
-msgid "Level 2 not synchronized"
-msgstr "Úroveò 2 - není synchronizováno"
+#: sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_tcp.c:133
+msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
+msgstr "clnttcp_create: nedostatek pamìti\n"
 
-# Úroveò 3 zastavena
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
-msgid "Level 3 halted"
-msgstr "Úroveò 3 - zastaveno"
+#: sunrpc/clnt_udp.c:125 sunrpc/clnt_udp.c:135
+msgid "clntudp_create: out of memory\n"
+msgstr "clntudp_create: nedostatek pamìti\n"
 
-# Úroveò 3 nastavena na výchozí hodnoty
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
-msgid "Level 3 reset"
-msgstr "Úroveò 3 - nastaveno na výchozí hodnoty"
+#: sunrpc/clnt_unix.c:123 sunrpc/clnt_unix.c:131
+msgid "clntunix_create: out of memory\n"
+msgstr "clntunix_create: nedostatek pamìti\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
-msgid "Link number out of range"
-msgstr "Èíslo odkazu mimo rozsah"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1343
+#, c-format
+msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
+msgstr "prvek øazení `%.*s' uveden více ne¾ jednou - øádek ignorován"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
-msgid "Protocol driver not attached"
-msgstr "Ovladaè protokolu nepøipojen"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1361
+#, c-format
+msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
+msgstr "symbol øazení `%.*s' uveden více ne¾ jednou - øádek ignorován"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
-msgid "No CSI structure available"
-msgstr "CSI struktura není dostupná"
+#: locale/programs/locfile.c:658
+#, c-format
+msgid "collation symbol expected after `%s'"
+msgstr "po `%s' je oèekáván symbol øazení"
 
-# Úroveò 2 zastavena
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
-msgid "Level 2 halted"
-msgstr "Úroveò 2 - zastaveno"
+# pøipojen na adresu %s:
+# spojení s adresou %s:
+#: inet/rcmd.c:143
+#, c-format
+msgid "connect to address %s: "
+msgstr "pøipojení na adresou %s: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
-msgid "Invalid exchange"
-msgstr "Nepøípustná výmìna"
+#: sunrpc/rpc_scan.c:115
+msgid "constant or identifier expected"
+msgstr "oèekávána konstanta nebo identifikátor"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
-msgid "Invalid request descriptor"
-msgstr "Nepøípustný deskriptor ¾ádosti"
+#: iconv/iconv_prog.c:144
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
+msgstr "konverze z `%s' do `%s' není podporována"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
-msgid "Exchange full"
-msgstr "Plné støedisko"
+#: iconv/iconv_prog.c:328 iconv/iconv_prog.c:353
+msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
+msgstr "konverze zastavena kvùli problému pøi zápisu výstupu"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
-msgid "No anode"
-msgstr "®ádný anode"
+#: sunrpc/svc_simple.c:83
+msgid "couldn't create an rpc server\n"
+msgstr "rpc server nebylo mo¾no vytvoøit\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
-msgid "Invalid request code"
-msgstr "Neplatný kód ¾ádosti"
+#: sunrpc/svc_simple.c:91
+#, c-format
+msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
+msgstr "program %d verze %d nebylo mo¾no zaregistrovat\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
-msgid "Invalid slot"
-msgstr "Neplatný slot"
+#: nss/getent.c:50
+msgid "database [key ...]"
+msgstr "databáze [klíè ...]"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
-msgid "File locking deadlock error"
-msgstr "Vzájemné zablokování pøi zamykaní souboru"
+#: locale/programs/charmap.c:170
+#, c-format
+msgid "default character map file `%s' not found"
+msgstr "implicitní soubor `%s' znakové sady nebyl nalezen"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
-msgid "Bad font file format"
-msgstr "Chybný formát fontu"
+#: locale/programs/ld-time.c:163
+#, c-format
+msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
+msgstr "pøíznak smìru v øetìzci (%d) polo¾ky `era' v kategorii `%s' není '+' ani '-'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
-msgid "Machine is not on the network"
-msgstr "Poèítaè není v síti"
+#: locale/programs/ld-time.c:174
+#, c-format
+msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
+msgstr "pøíznak smìru v øetìzci (%d) polo¾ky `era' v kategorii `%s' není jednoznakový"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
-msgid "Package not installed"
-msgstr "Balík není nainstalován"
+#: locale/programs/charset.c:64 locale/programs/charset.c:118
+#, c-format
+msgid "duplicate character name `%s'"
+msgstr "duplicitní název znaku `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
-msgid "Advertise error"
-msgstr "Chyba pøi zveøejnìní"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1154
+msgid "duplicate collating element definition"
+msgstr "duplicitní definice prvku øazení"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
-msgid "Srmount error"
-msgstr "Chyba srmount"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1301
+#, c-format
+msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
+msgstr "duplicitní definice znaku `%.*s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
-msgid "Communication error on send"
-msgstr "Chyba komunikace pøi vysílaní"
+#: db2/makedb.c:328
+msgid "duplicate key"
+msgstr "duplicitní klíè"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
-msgid "RFS specific error"
-msgstr "RFS-specifická chyba"
+#: catgets/gencat.c:389
+msgid "duplicate set definition"
+msgstr "duplicitní definice sady"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
-msgid "Name not unique on network"
-msgstr "Jméno v síti není jednoznaèné"
+#: timezone/zic.c:1004
+#, c-format
+msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+msgstr "duplicitní oznaèení èasového pásma %s (soubor \"%s\", øádek %d)"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
-msgid "File descriptor in bad state"
-msgstr "Deskriptor souboru se nachází v chybném stavu"
+#: catgets/gencat.c:556
+msgid "duplicated message identifier"
+msgstr "duplicitní identifikátor zprávy"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
-msgid "Remote address changed"
-msgstr "Vzdálená adresa byla zmìnila"
+#: catgets/gencat.c:528
+msgid "duplicated message number"
+msgstr "duplicitní èíslo zprávy"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
-msgid "Can not access a needed shared library"
-msgstr "K potøebné sdílené knihovnì nelze pøistoupit"
+#: sunrpc/rpc_scan.c:382
+msgid "empty char string"
+msgstr "prázdný znakový øetìzec"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
-msgid "Accessing a corrupted shared library"
-msgstr "Pou¾ití po¹kozené sdílené knihovny"
+# prázdné jméno váhy - øádek ignorován
+#: locale/programs/ld-collate.c:1714
+msgid "empty weight name: line ignored"
+msgstr "prázdný váhový název - øádek ignorován"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
-msgid ".lib section in a.out corrupted"
-msgstr "Po¹kozená sekce .lib v a.out"
+#: sunrpc/svc_udp.c:372
+msgid "enablecache: cache already enabled"
+msgstr "enablecache: cache ji¾ je povolena"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
-msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
-msgstr "Pokus o pou¾ití pøíli¹ mnoha sdílených knihoven"
+#: sunrpc/svc_udp.c:378
+msgid "enablecache: could not allocate cache"
+msgstr "enablecache: cache nebylo mo¾no alokovat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
-msgid "Cannot exec a shared library directly"
-msgstr "Sdílenou knihovnu nelze pøímo spustit"
+#: sunrpc/svc_udp.c:386
+msgid "enablecache: could not allocate cache data"
+msgstr "enablecache: nebylo mo¾no alokovat místo pro data v cache"
 
-# Chyba roury proudù
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
-msgid "Streams pipe error"
-msgstr "Chyba proudové roury"
+#: sunrpc/svc_udp.c:393
+msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
+msgstr "enablecache: nebylo mo¾no alokovat frontu pro cache"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
-msgid "Structure needs cleaning"
-msgstr "Struktura potøebuje opravu"
+#: iconv/iconv_prog.c:56
+msgid "encoding for output"
+msgstr "výstupní kódování"
 
-# Nejde o pojmenovaný XENIX soubor
-# není XENIXovsky pojmenovaný typ souboru
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
-msgid "Not a XENIX named type file"
-msgstr "Nejde o pojmenovaný XENIX soubor"
+#: iconv/iconv_prog.c:55
+msgid "encoding of original text"
+msgstr "kódování vstupního textu"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:802
-msgid "No XENIX semaphores available"
-msgstr "XENIX semafory nejsou dostupné"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1433
+msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
+msgstr "koncový bod `...' je vìt¹í ne¾ poèáteèní"
 
-# Je pojmenovaný typ souboru
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:806
-msgid "Is a named type file"
-msgstr "je soubor zadaného typu"
+#: nscd/connections.c:357 nscd/connections.c:444
+#, c-format
+msgid "error getting callers id: %s"
+msgstr "chyba pøi zji¹»ování id volajícího: %s"
 
-# Vzdálená V/V chyba
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:810
-msgid "Remote I/O error"
-msgstr "Chyba vstupu/výstupu na vzdáleném poèítaèi"
+#: iconv/iconv_prog.c:193
+#, c-format
+msgid "error while closing input `%s'"
+msgstr "chyba bìhem uzavírání vstupu `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:814
-msgid "No medium found"
-msgstr "Médium nebylo nalezeno"
+#: iconv/iconv_prog.c:239
+msgid "error while closing output file"
+msgstr "chyba bìhem uzavírání výstupního souboru"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
-msgid "Wrong medium type"
-msgstr "Chybný typ média"
+#: elf/sprof.c:706
+msgid "error while closing the profiling data file"
+msgstr "chyba bìhem uzavírání souboru profilovacích dat"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:25
-msgid "Signal 0"
-msgstr "Signál 0"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1162
+msgid "error while inserting collation element into hash table"
+msgstr "chyba bìhem vkládání prvku øazení do ha¹ovací tabulky"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
-msgid "Hangup"
-msgstr "Odpojen terminál (SIGHUP)"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1174
+msgid "error while inserting to hash table"
+msgstr "chyba bìhem vkládání do hashovací tabulky"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
-msgid "Interrupt"
-msgstr "Pøeru¹ení (SIGINT)"
+#: iconv/iconv_prog.c:417 iconv/iconv_prog.c:448
+msgid "error while reading the input"
+msgstr "chyba bìhem ètení vstupu"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
-msgid "Quit"
-msgstr "Konec (SIGQUIT)"
+#: locale/programs/locfile.c:601
+msgid "expect string argument for `copy'"
+msgstr "jako argument pro `copy' oèekáván øetìzec"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
-msgid "Illegal instruction"
-msgstr "Nedovolená instrukce (SIGILL)"
+#: timezone/zic.c:894
+msgid "expected continuation line not found"
+msgstr "oèekávaný pokraèovací øádek nebyl nalezen"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
-msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgstr "Trasovací/ladící past (SIGTRAP)"
+#: elf/sprof.c:404
+#, c-format
+msgid "failed to load shared object `%s'"
+msgstr "sdílený objekt `%s' se nepodaøilo zavést"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
-msgid "IOT trap"
-msgstr "IOT past (SIGIOT)"
+#: elf/sprof.c:600
+msgid "failed to load symbol data"
+msgstr "data symbolù se nepodaøila naèíst"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
-msgid "EMT trap"
-msgstr "EMT past (SIGEMT)"
+#: elf/sprof.c:698
+msgid "failed to mmap the profiling data file"
+msgstr "soubor profilovacích dat se nepodaøilo mmap-ovat"
 
-# Výjimka pohyblivé øádové èárky?
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
-msgid "Floating point exception"
-msgstr "Výjimka matematického koprocesoru (SIGFPE)"
+#: iconv/iconv_prog.c:147
+msgid "failed to start conversion processing"
+msgstr "konverze se nezdaøila"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
-msgid "Killed"
-msgstr "Zabit (SIGKILL)"
+#: locale/programs/locfile.c:1160
+#, c-format
+msgid "failure while writing data for category `%s'"
+msgstr "chyba bìhem zápisu dat kategorie `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
-msgid "Bus error"
-msgstr "Chyba na sbìrnici (neplatná adresa) (SIGBUS)"
+#: nis/nis_call.c:155
+msgid "fcntl: F_SETFD"
+msgstr "fcntl: F_SETFD"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
-msgid "Segmentation fault"
-msgstr "Neoprávnìný pøístup do pamìti (SIGSEGV)"
+#: locale/programs/ld-messages.c:86 locale/programs/ld-messages.c:110
+#: locale/programs/ld-monetary.c:163 locale/programs/ld-numeric.c:98
+#, c-format
+msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
+msgstr "polo¾ka `%s' kategorie `%s' není definována"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
-msgid "Bad system call"
-msgstr "Chybné volání systému (SIGSYS)"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1146
+#, c-format
+msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
+msgstr "soubor '%s' ji¾ existuje a mù¾e být pøepsán\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
-msgid "Alarm clock"
-msgstr "Budík (SIGALRM)"
+#: locale/programs/locfile.c:683
+msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
+msgstr "hodnota z-èeho pro `collating-element' musí být øetìzec"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
-msgid "Terminated"
-msgstr "Ukonèen (SIGTERM)"
+#: inet/rcmd.c:324
+msgid "fstat failed"
+msgstr "funkce fstat() skonèila s chybou"
 
-# Urgentní stav V/V?
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
-msgid "Urgent I/O condition"
-msgstr "Naléhavá V/V situace (SIGURG)"
+#: locale/programs/linereader.c:333
+msgid "garbage at end of character code specification"
+msgstr "smetí na konci specifikace kódu znaku"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
-msgid "Stopped (signal)"
-msgstr "Pozastaven (SIGSTOP)"
+#: locale/programs/linereader.c:219
+msgid "garbage at end of number"
+msgstr "smetí na konci èísla"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
-msgid "Stopped"
-msgstr "Pozastaven (SIGTSTP)"
+#: locale/programs/ld-time.c:195
+#, c-format
+msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "smetí na konci hodnoty posunutí v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
-msgid "Continued"
-msgstr "Je pokraèováno (SIGCONT)"
+#: locale/programs/ld-time.c:252
+#, c-format
+msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "smetí na konci poèáteèního data v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
-msgid "Child exited"
-msgstr "Potomek skonèil (SIGCHLD)"
+#: locale/programs/ld-time.c:328
+#, c-format
+msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "smetí na konci koncového data v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
-msgid "Stopped (tty input)"
-msgstr "Pozastaven (tty input) (SIGTTIN)"
+#: elf/sprof.c:77
+msgid "generate call graph"
+msgstr "vytvoøí graf volání"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
-msgid "Stopped (tty output)"
-msgstr "Pozastaven (tty output) (SIGTTOU)"
+#: elf/sprof.c:76
+msgid "generate flat profile with counts and ticks"
+msgstr "vytvoøí jednoduchý profil s poèty a tiky"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
-msgid "I/O possible"
-msgstr "Vstup/Výstup mo¾ný (SIGIO)"
+#: sunrpc/get_myaddr.c:77
+msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
+msgstr "get_myaddress: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
-msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "Pøekroèen èasový limit pro procesor (SIGXCPU)"
+# getent - získává záznamy z administrativní databáze.
+#: nss/getent.c:54
+msgid "getent - get entries from administrative database."
+msgstr "Získává záznamy z administrativní databáze."
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
-msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "Pøekroèen limit délky souboru (SIGXFS2)"
+#: nscd/connections.c:219
+#, c-format
+msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
+msgstr "handle_request: ¾ádost pøijata (verze = %d)"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
-msgid "Virtual timer expired"
-msgstr "Virtuální èasovaè vypr¹el (SIGVTALRM)"
+#: timezone/zic.c:638
+msgid "hard link failed, symbolic link used"
+msgstr "pevný odkaz nevytvoøen, pou¾it symbolický"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
-msgid "Profiling timer expired"
-msgstr "Profilovací èasovaè vypr¹el (SIGPROF)"
+# nìkde existuje pevný odkaz
+#: inet/rcmd.c:330
+msgid "hard linked somewhere"
+msgstr "na soubor se odkazuje více pevných odkazù"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
-msgid "Window changed"
-msgstr "Okno se zmìnilo (SIGWINCH)"
+#: timezone/zic.c:1188
+msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
+msgstr "chybná polo¾ka KOREKCE na øádku Leap"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
-msgid "Resource lost"
-msgstr "Prostøedek byl ztracen"
+#: timezone/zic.c:1192
+msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
+msgstr "chybná polo¾ka Rolling/Stationary na øádku Leap"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
-msgid "User defined signal 1"
-msgstr "U¾ivatelem definovaný signál 1 (SIGUSR1)"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1786
+msgid "illegal character constant in string"
+msgstr "nepovolený znak v øetìzci"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
-msgid "User defined signal 2"
-msgstr "U¾ivatelem definovaný signál 2 (SIGUSR2)"
+#: sunrpc/rpc_scan.c:311
+msgid "illegal character in file: "
+msgstr "nepovolený znak v souboru: "
 
-#: stdio-common/psignal.c:47
-#, c-format
-msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
-msgstr "%s%sNeznámý signál %d\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1129
+msgid "illegal collation element"
+msgstr "nepovolený prvek øazení"
 
-#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:86
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:82
-msgid "Unknown error "
-msgstr "Neznámá chyba "
+#: locale/programs/charmap.c:281
+msgid "illegal definition"
+msgstr "nepovolená definice"
 
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:56
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:67
-msgid "Error in unknown error system: "
-msgstr "Chyba z neznámého chybového systému: "
+#: locale/programs/charmap.c:434
+msgid "illegal encoding given"
+msgstr "zadáno nepøípustné kódování"
 
-# Signál reálného èasu %d"
-#: string/strsignal.c:66
-#, c-format
-msgid "Real-time signal %d"
-msgstr "Real-timeový signál %d"
+#: locale/programs/linereader.c:551
+msgid "illegal escape sequence at end of string"
+msgstr "chybná escape-sekvence na konci øetìzce"
 
-#: string/strsignal.c:70
+#: iconv/iconv_prog.c:370
 #, c-format
-msgid "Unknown signal %d"
-msgstr "Neznámý signál %d"
+msgid "illegal input sequence at position %ld"
+msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %ld"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:116 sunrpc/auth_unix.c:122 sunrpc/auth_unix.c:151
-msgid "authunix_create: out of memory\n"
-msgstr "authunix_create: nedostatek pamìti\n"
+#: locale/programs/charset.c:78
+msgid "illegal names for character range"
+msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znakù"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:321
-msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
-msgstr "auth_none.c - Fatální chyba marshallingu"
+#: sunrpc/rpc_main.c:461
+#, c-format
+msgid "illegal nettype :`%s'\n"
+msgstr "nepovolený nettype: `%s'\n"
 
-# ni¾¹í verze, vy¹¹í verze
-#: sunrpc/clnt_perr.c:110 sunrpc/clnt_perr.c:131
+#: locale/programs/ld-time.c:187
 #, c-format
-msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
-msgstr "; podverze = %lu, verze = %lu"
+msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "chybná hodnota posunutí v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:117
-msgid "; why = "
-msgstr "; dùvod = "
+#: catgets/gencat.c:362 catgets/gencat.c:439
+msgid "illegal set number"
+msgstr "nepovolené èíslo sady"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:124
+#: locale/programs/ld-time.c:243
 #, c-format
-msgid "(unknown authentication error - %d)"
-msgstr "(neznámá chyba pøi ovìøování toto¾nosti - %d)"
+msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "neplatné poèáteèní datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:162
-msgid "RPC: Success"
-msgstr "RPC: Úspìch"
+#: locale/programs/ld-time.c:319
+#, c-format
+msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "neplatné koncové datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:164
-msgid "RPC: Can't encode arguments"
-msgstr "RPC: Argumenty nelze zakódovat"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:973
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
+msgstr "implementaèní omezení: maximální poèet tøíd znakù je %d"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:166
-msgid "RPC: Can't decode result"
-msgstr "RPC: Výsledek nelze dekódovat"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1005
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
+msgstr "implementaèní omezení: maximální poèet znakových sad je %d"
 
-# Nelze vysílat
-#: sunrpc/clnt_perr.c:168
-msgid "RPC: Unable to send"
-msgstr "RPC: Nelze vyslat"
+#: iconv/iconv_prog.c:374
+msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
+msgstr "nekompletní znak nebo shift sekvence na konci vyrovnávací pamìti"
 
-# Nelze pøijímat
-#: sunrpc/clnt_perr.c:170
-msgid "RPC: Unable to receive"
-msgstr "RPC: Nelze pøijmout"
+#: db2/makedb.c:148
+msgid "incorrectly formatted file"
+msgstr "chybnì formátovaný soubor"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:172
-msgid "RPC: Timed out"
-msgstr "RPC: Èasovaè vypr¹el"
+#: timezone/zic.c:851
+msgid "input line of unknown type"
+msgstr "vstupní øádek neznámeho typu"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:174
-msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
-msgstr "RPC: Nekompatibilní verze RPC"
+#: iconv/iconv_prog.c:378
+msgid "internal error (illegal descriptor)"
+msgstr "vnitøní chyba (nepøípustný deskriptor)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:176
-msgid "RPC: Authentication error"
-msgstr "RPC: Chyba pøi ovìøování toto¾nosti"
+#: timezone/zic.c:1814
+msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
+msgstr "vnitøní chyba - addtype volán s chybným isdst"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:178
-msgid "RPC: Program unavailable"
-msgstr "RPC: Program není k dispozici"
+#: timezone/zic.c:1822
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
+msgstr "vnitøní chyba - addtype volán s chybným ttisgmt"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:180
-msgid "RPC: Program/version mismatch"
-msgstr "RPC: Nesouhlasí program nebo verze"
+#: timezone/zic.c:1818
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
+msgstr "vnitøní chyba - addtype volán s chybným ttisstd"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:182
-msgid "RPC: Procedure unavailable"
-msgstr "RPC: Procedura není k dispozici"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:315 locale/programs/ld-ctype.c:392
+#, c-format
+msgid "internal error in %s, line %u"
+msgstr "vnitøní chyba ve funkci %s na øádku %u"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:184
-msgid "RPC: Server can't decode arguments"
-msgstr "RPC: Server nemù¾e dekódovat argumenty"
+#: timezone/zic.c:1060
+msgid "invalid UTC offset"
+msgstr "neplatné posunutí vùèi UTC"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:186
-msgid "RPC: Remote system error"
-msgstr "RPC: Chyba vzdáleného systému"
+#: timezone/zic.c:1063
+msgid "invalid abbreviation format"
+msgstr "neplatný formát zkratky"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:188
-msgid "RPC: Unknown host"
-msgstr "RPC: Neznámý poèítaè"
+#: timezone/zic.c:1153 timezone/zic.c:1365 timezone/zic.c:1379
+msgid "invalid day of month"
+msgstr "neplatný den mìsíce"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:190
-msgid "RPC: Unknown protocol"
-msgstr "RPC: Neznámý protokol"
+#: timezone/zic.c:1317
+msgid "invalid ending year"
+msgstr "neplatný koncový rok"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:192
-msgid "RPC: Port mapper failure"
-msgstr "RPC: Chyba portmapperu"
+#: timezone/zic.c:1125
+msgid "invalid leaping year"
+msgstr "neplatný pøestupný rok"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:194
-msgid "RPC: Program not registered"
-msgstr "RPC: Program není registrován"
+#: elf/dl-open.c:223
+msgid "invalid mode for dlopen()"
+msgstr "neplatný mód pro dlopen()"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:196
-msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
-msgstr "RPC: Chyba (blí¾e neurèená)"
+#: timezone/zic.c:1140 timezone/zic.c:1243
+msgid "invalid month name"
+msgstr "neplatný název mìsíce"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:215
-msgid "RPC: (unknown error code)"
-msgstr "RPC: (neznámý chybový kód)"
+#: timezone/zic.c:959
+msgid "invalid saved time"
+msgstr "neplatný ulo¾ený èas"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:273
-msgid "Authentication OK"
-msgstr "Ovìøení toto¾nosti bylo úspì¹né"
+#: timezone/zic.c:1292
+msgid "invalid starting year"
+msgstr "neplatný poèáteèní rok"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:275
-msgid "Invalid client credential"
-msgstr "Neplatné oprávnìní klienta"
+#: timezone/zic.c:1169 timezone/zic.c:1272
+msgid "invalid time of day"
+msgstr "neplatný denní èas"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:277
-msgid "Server rejected credential"
-msgstr "Server odmítl oprávnìní"
+#: timezone/zic.c:1370
+msgid "invalid weekday name"
+msgstr "neplatný název dne"
 
-# Chybný ovìøovaè klienta
-#: sunrpc/clnt_perr.c:279
-msgid "Invalid client verifier"
-msgstr "Neplatné ovìøení klienta"
+#: nscd/connections.c:460
+#, c-format
+msgid "key length in request too long: %Zd"
+msgstr "délka klíèe v ¾ádosti je pøíli¹ dlouhá: %Zd"
 
-# Server odmítl ovìøovaèe
-#: sunrpc/clnt_perr.c:281
-msgid "Server rejected verifier"
-msgstr "Server odmítl ovìøení"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1426
+msgid "line after ellipsis must contain character definition"
+msgstr "øádek za '...'  musí obsahovat definici znaku"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:283
-msgid "Client credential too weak"
-msgstr "Oprávnìní klienta je nepostaèující"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1405
+msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
+msgstr "øádek pøed '...' neobsahuje definici znaku"
 
-# Chybný ovìøovaè serveru
-#: sunrpc/clnt_perr.c:285
-msgid "Invalid server verifier"
-msgstr "Neplatné ovìøení serveru"
+#: timezone/zic.c:831
+msgid "line too long"
+msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:287
-msgid "Failed (unspecified error)"
-msgstr "Chyba (blí¾e nespecifikovaná)"
+#: iconv/iconv_prog.c:58
+msgid "list all known coded character sets"
+msgstr "vypí¹e v¹echny známé znakové sady"
 
-#: sunrpc/clnt_raw.c:110
-msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
-msgstr "clnt_raw.c - Fatální chyba pøi serializaci hlavièky."
+#: locale/programs/localedef.c:270
+#, c-format
+msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
+msgstr "soubor `%s' národního prostøedí pou¾itý v pøíkazu `copy' nebyl nalezen"
 
-#: sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_tcp.c:133
-msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
-msgstr "clnttcp_create: nedostatek pamìti\n"
+#: inet/rcmd.c:315
+msgid "lstat failed"
+msgstr "funkce lstat() skonèila s chybou"
 
-#: sunrpc/clnt_udp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:134
-msgid "clntudp_create: out of memory\n"
-msgstr "clntudp_create: nedostatek pamìti\n"
+#: catgets/gencat.c:625
+msgid "malformed line ignored"
+msgstr "deformovaný øádek - ignorován"
 
-#: sunrpc/clnt_unix.c:123 sunrpc/clnt_unix.c:131
-msgid "clntunix_create: out of memory\n"
-msgstr "clntunix_create: nedostatek pamìti\n"
+#: elf/sprof.c:550
+msgid "mapping of section header string table failed"
+msgstr "chyba pøi mapování tabulky øetìzcù z hlavièky sekce do pamìti"
 
-#: sunrpc/get_myaddr.c:77
-msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "get_myaddress: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
+#: elf/sprof.c:540
+msgid "mapping of section headers failed"
+msgstr "chyba pøi mapování hlavièek sekcí do pamìti"
 
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:73
-msgid "pmap_getmaps rpc problem"
-msgstr "pmap_getmaps problém s rpc"
+#: malloc/mcheck.c:202
+msgid "memory clobbered before allocated block\n"
+msgstr "pamì» pøed zaèátkem pøidìleného bloku pøepsána\n"
 
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:74
-msgid "Cannot register service"
-msgstr "Slu¾bu nelze registrovat"
+#: malloc/mcheck.c:205
+msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
+msgstr "pamì» za koncem pøidìleného bloku pøepsána\n"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:185
-msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "v¹esmìrové vysílání: ioctl (ètení konfigurace rozhraní)"
+#: locale/programs/ld-collate.c:170 locale/programs/ld-collate.c:176
+#: locale/programs/ld-collate.c:180 locale/programs/ld-collate.c:1453
+#: locale/programs/ld-collate.c:1482 locale/programs/locfile.c:1088
+#: locale/programs/xmalloc.c:70 login/programs/database.c:62
+#: login/programs/database.c:79 login/programs/database.c:95
+#: malloc/obstack.c:471 posix/getconf.c:682
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "pamì» vyèerpána"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:194
-msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
-msgstr "v¹esmìrové vysílání: ioctl (ètení pøíznakù rozhraní)"
+#: malloc/mcheck.c:199
+msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
+msgstr "pamì» je konzistentní, knihovna je chybná\n"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:264
-msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
-msgstr "Soket pro v¹esmìrové rpc vysílání nelze vytvoøit"
+#: locale/programs/ld-time.c:373
+#, c-format
+msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "øetìzec (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s' je chybného formátu"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:271
-msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "Volbu SO_BROADCAST pro soket nelze nastavit"
+#: locale/programs/ld-time.c:358
+#, c-format
+msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "øetìzec (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s' neobsahuje jméno éry"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:322
-msgid "Cannot send broadcast packet"
-msgstr "V¹esmìrový paket nelze poslat"
+#: timezone/zic.c:954
+msgid "nameless rule"
+msgstr "bezejmenné pravidlo"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:347
-msgid "Broadcast poll problem"
-msgstr "Problém pøi volání poll pro v¹esmìrové vysílání"
+#: iconv/iconv_prog.c:133
+msgid "neither original nor target encoding specified"
+msgstr "pùvodní ani cílové kódování není zadáno"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:360
-msgid "Cannot receive reply to broadcast"
-msgstr "Odpovìï na v¹esmìrové vysílání nepøi¹la"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:280
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:286
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:345
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:354
+#, c-format
+msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
+msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:287
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:299
 #, c-format
-msgid "%s: output would overwrite %s\n"
-msgstr "%s: výstup by pøepsal %s\n"
+msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: DES záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:294
+# netname2user: LOCAL záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:367
 #, c-format
-msgid "%s: unable to open "
-msgstr "%s: nelze otevøít "
+msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: LOKÁLNÍ záznam pro %s v adresáøi %s není jednoznaèný"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:307
+# zpráva vyjadøuje, ¾e v %s má být seznam id skupin, ale není tomu tak
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:206
 #, c-format
-msgid "%s: while writing output: "
-msgstr "%s: bìhem zápisu výstupu: "
+msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
+msgstr "netname2user: `%s' není seznam id skupin."
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:342
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:317
 #, c-format
-msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
-msgstr "preprocesor jazyka C nelze nalézt: %s \n"
+msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
+msgstr "netname2user: hlavní (principal) název `%s' je pøíli¹ dlouhý"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:350
-msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "¾ádný preprocesor jazyka C (cpp) nelze nalézt\n"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:374
+msgid "netname2user: should not have uid 0"
+msgstr "netname2user: nemìl bych mít uid 0"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:419
+# nikdy neregistrovaný program (%d)
+#: sunrpc/svc_simple.c:158
 #, c-format
-msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
-msgstr "%s: preprocesor jazyka C ukonèen signálem %d\n"
+msgid "never registered prog %d\n"
+msgstr "dosud neregistrovaný program (%d)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:422
-#, c-format
-msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
-msgstr "%s: preprocesor jazyka C skonèil s výstupním kódem %d\n"
+#: locale/programs/repertoire.c:250
+msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
+msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:462
+#: locale/programs/ld-messages.c:101 locale/programs/ld-messages.c:125
 #, c-format
-msgid "illegal nettype :'%s'\n"
-msgstr "nepovolený nettype: '%s'\n"
+msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
+msgstr "v polo¾ce `%s' v kategorii `%s' není korektní regulární výraz: %s"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1105
-msgid "rpcgen: too many defines\n"
-msgstr "rpcgen: pøíli¹ mnoho definic\n"
+#: timezone/zic.c:2143
+msgid "no day in month matches rule"
+msgstr "pravidlu nevyhovuje ¾ádný den v mìsíci"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1117
-msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
-msgstr "rpcgen: chyba pøi vkládání do seznamu argumentù\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:267
+msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+msgstr "chybí definice symbolu `UNDEFINED'"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1148
+#: elf/sprof.c:272
 #, c-format
-msgid "file '%s' already exists and may be overwritten\n"
-msgstr "soubor '%s' ji¾ existuje a mohl být pøepsán\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1193
-msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
-msgstr "Více ne¾ jeden vstupní soubor nelze zadat!\n"
+msgid "no filename for profiling data given and shared object `%s' has no soname"
+msgstr "název souboru pro profilovací data nebyl zadán a sdílený objekt `%s' nemá soname"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1363
-msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
-msgstr "Pøíznaky netid a inetd nelze pou¾ít souèasnì!\n"
+#: locale/programs/locfile.c:615
+msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
+msgstr "pøi pou¾ití `copy' není dovoleno pou¾ít ¾ádné jiné klíèové slovo"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1375
-msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
-msgstr "Pøíznak netid nelze bez TIRPC pou¾ít!\n"
+#: locale/programs/localedef.c:331
+msgid "no output file produced because warning were issued"
+msgstr "výstupní soubor nebyl vytvoøen, proto¾e se vyskytla varování"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1382
-msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
-msgstr "Pøi pou¾ití nového stylu nelze pøíznaky tabulky pou¾ít!\n"
+#: locale/programs/locfile.c:283 locale/programs/locfile.c:302
+#: locale/programs/locfile.c:321 locale/programs/locfile.c:340
+#: locale/programs/locfile.c:359 locale/programs/locfile.c:378
+msgid "no repertoire map specified: cannot proceed"
+msgstr "repertoár znakù nebyl zadán: nelze pokraèovat"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1401
-msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
-msgstr "\"vst_soubor\" je vy¾adován pøi pou¾ití pøíznakù tvorby vzoru.\n"
+#: locale/programs/charmap.c:400 locale/programs/charmap.c:549
+#: locale/programs/charmap.c:628 locale/programs/repertoire.c:211
+msgid "no symbolic name given"
+msgstr "¾ádné symbolické jméno nebylo zadáno"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1406
-msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
-msgstr "Více ne¾ jeden pøíznak tvorby souboru nelze pou¾ít!\n"
+#: locale/programs/charmap.c:464 locale/programs/charmap.c:595
+#: locale/programs/charmap.c:661 locale/programs/repertoire.c:273
+msgid "no symbolic name given for end of range"
+msgstr "¾ádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1415
+#: locale/programs/ld-collate.c:249
 #, c-format
-msgid "usage:  %s infile\n"
-msgstr "Pou¾ití: %s vstupní_soubor\n"
+msgid "no weight defined for symbol `%s'"
+msgstr "symbol `%s' nemá definovanou váhu"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1416
-#, c-format
-msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
-msgstr ""
-"      %s [-abkCLNTM][-Dnázev[=hodnota]] [-i velikost] [-I [-K sekundy]]\n"
-"           [-Y cesta] vst_soubor\n"
+#: inet/rcmd.c:317
+msgid "not regular file"
+msgstr "není obyèejným souborem"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1418
+#: nscd/nscd_stat.c:130
 #, c-format
-msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
+msgid ""
+"nscd configuration:\n"
+"\n"
+"%15d  server debug level\n"
 msgstr ""
-"      %s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o výst_soubor]\n"
-"           [vst_soubor]\n"
+"konfigurace nscd:\n"
+"\n"
+"%15d  ladící úroveò serveru\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
-#, c-format
-msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o výst_soubor] [vst_soubor]\n"
+#: nscd/nscd_stat.c:104
+msgid "nscd not running!\n"
+msgstr "nscd nebì¾í!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
-#, c-format
-msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-n netid]* [-o výst_soubor] [vst_soubor]\n"
+#: locale/programs/charmap.c:513
+msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
+msgstr "definici CHARMAP mohou následovat pouze definice WIDTH"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:115
-msgid "constant or identifier expected"
-msgstr "oèekávána konstanta nebo identifikátor"
+#: iconv/iconv_prog.c:135
+msgid "original encoding not specified using `-f'"
+msgstr "pùvodní kódování nebylo pomocí `-f' zadáno"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:311
-msgid "illegal character in file: "
-msgstr "nepovolený znak v souboru: "
+#: iconv/iconv_prog.c:60
+msgid "output file"
+msgstr "výstupní soubor"
 
-# neukonèená øetìzcová konstanta
-#: sunrpc/rpc_scan.c:350 sunrpc/rpc_scan.c:376
-msgid "unterminated string constant"
-msgstr "neukonèený øetìzec"
+#: sunrpc/pm_getmaps.c:73
+msgid "pmap_getmaps rpc problem"
+msgstr "pmap_getmaps problém s rpc"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:382
-msgid "empty char string"
-msgstr "prázdný znakový øetìzec"
+#: inet/rcmd.c:186
+msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "poll: chyba protokolu bìhem pøípravy okruhu\n"
 
 #: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
 msgid "preprocessor error"
 msgstr "chyba preprocesoru"
 
+#: elf/sprof.c:74
+msgid "print list of count paths and their number of use"
+msgstr "vypí¹e seznam symbolù a poèet jejich pou¾ití"
+
+#: iconv/iconv_prog.c:61
+msgid "print progress information"
+msgstr "vypisuje informace o prùbìhu"
+
+#: db2/makedb.c:345
+#, c-format
+msgid "problems while reading `%s'"
+msgstr "problémy bìhem ètení `%s'"
+
+#: elf/sprof.c:687
+#, c-format
+msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
+msgstr "profilovací data `%s' nesouhlasí se sdíleným objektem `%s'"
+
 #: sunrpc/rpcinfo.c:237 sunrpc/rpcinfo.c:383
 #, c-format
 msgid "program %lu is not available\n"
@@ -3833,120 +4246,157 @@ msgstr "program %lu verze %lu nen
 msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
 msgstr "program %lu verze %lu je pøipraven a èeká\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
-msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
-msgstr "rpcinfo: s portmapperem se nelze spojit"
+#: inet/rcmd.c:183
+#, c-format
+msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: poll (nastavování stderr): %m\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:570
-msgid "No remote programs registered.\n"
-msgstr "®ádné vzdálené programy nejsou registrovány.\n"
+#: inet/rcmd.c:117
+msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
+msgstr "rcmd: soket: Volný port nebyl nalezen\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:574
-msgid "   program vers proto   port\n"
-msgstr "   program verz proto   port\n"
+#: inet/rcmd.c:173
+#, c-format
+msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: write (nastavování stderr): %m\n"
 
-# Vypisováno následovnì:
-# IP-adresa jméno_stroje
-#: sunrpc/rpcinfo.c:613
-msgid "(unknown)"
-msgstr "(?)"
+#: sunrpc/svc_simple.c:98
+msgid "registerrpc: out of memory\n"
+msgstr "registerrpc: nedostatek pamìti\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:637
+#: timezone/zic.c:1875
+msgid "repeated leap second moment"
+msgstr "pøestupná sekunda opakována"
+
+#: locale/programs/repertoire.c:107
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-msgstr "rpcinfo: v¹esmìrové vysílání nebylo úspì¹né: %s\n"
+msgid "repertoire map file `%s' not found"
+msgstr "soubor `%s' repertoáru znakù nebyl nalezen"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:658
-msgid "Sorry. You are not root\n"
-msgstr "Lituji, nejste superu¾ivatel\n"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1115
+msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
+msgstr "rpcgen: chyba pøi vkládání do seznamu argumentù\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1103
+msgid "rpcgen: too many defines\n"
+msgstr "rpcgen: pøíli¹ mnoho definic\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:732
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
+msgstr "rpcinfo: %s je neznámý poèítaè\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:695
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
+msgstr "rpcinfo: %s je neznámá slu¾ba\n"
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:665
 #, c-format
 msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
 msgstr "rpcinfo: Registraci programu %s verze %s nelze zru¹it\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:674
-msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "Pou¾ití: rpcinfo [ -n èíslo_portu ] -u poèítaè èíslo_programu [ èíslo_verze ]\n"
-
-#: sunrpc/rpcinfo.c:676
-msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "       rpcinfo [ -n èíslo_portu ] -t poèítaè èíslo_programu [ èíslo_verze ]\n"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:637
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
+msgstr "rpcinfo: v¹esmìrové vysílání nebylo úspì¹né: %s\n"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:678
-msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
-msgstr "       rpcinfo -p [ poèítaè ]\n"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
+msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
+msgstr "rpcinfo: s portmapperem se nelze spojit"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:679
-msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
-msgstr "       rpcinfo -b èíslo_programu èíslo_verze\n"
+#: timezone/zic.c:744 timezone/zic.c:746
+msgid "same rule name in multiple files"
+msgstr "stejné jméno pravidla je pou¾ito ve více souborech"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:680
-msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
-msgstr "       rpcinfo -d èíslo_programu èíslo_verze\n"
+#: nscd/connections.c:472
+#, c-format
+msgid "short read while reading request key: %s"
+msgstr "neúplné ètení klíèe ¾ádosti: %s"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:695
+#: nscd/connections.c:430
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
-msgstr "rpcinfo: %s je neznámá slu¾ba\n"
+msgid "short read while reading request: %s"
+msgstr "neúplné ètení ¾ádosti: `%s'"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:732
+#: nscd/grpcache.c:191 nscd/hstcache.c:270 nscd/pwdcache.c:189
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-msgstr "rpcinfo: %s je neznámý poèítaè\n"
+msgid "short write in %s: %s"
+msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
 
-#: sunrpc/svc_run.c:81
-msgid "svc_run: - select failed"
-msgstr "svc_run: funkce select skonèila s chybou"
+#: inet/rcmd.c:204
+msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "soket: chyba protokolu pøi pøípravì okruhu\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:75
-#, c-format
-msgid "can't reassign procedure number %d\n"
-msgstr "èíslo procedury %d nelze znovu pøidìlit\n"
+#: locale/programs/locfile.c:736
+msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
+msgstr "poøadí øazení `forward' a `backward' se navzájem vyluèují"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:83
-msgid "couldn't create an rpc server\n"
-msgstr "rpc server nebylo mo¾no vytvoøit\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1586 locale/programs/ld-collate.c:1632
+msgid "specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
+msgstr "uvedení váhy pro symbol øazení nemá význam"
+
+#: timezone/zic.c:815
+msgid "standard input"
+msgstr "standardní vstup"
+
+#: timezone/zdump.c:268
+msgid "standard output"
+msgstr "standardní výstup"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:91
+#: locale/programs/ld-time.c:272
 #, c-format
-msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
-msgstr "program %d verze %d nebylo mo¾no zaregistrovat\n"
+msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "nepovolené poèáteèní datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:98
-msgid "registerrpc: out of memory\n"
-msgstr "registerrpc: nedostatek pamìti\n"
+#: timezone/zic.c:1326
+msgid "starting year greater than ending year"
+msgstr "poèáteèní rok vìt¹í ne¾ koncový"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:150
-#, c-format
-msgid "trouble replying to prog %d\n"
-msgstr "problémy pøi odpovídání programu %d\n"
+#: timezone/zic.c:1298 timezone/zic.c:1323
+msgid "starting year too high to be represented"
+msgstr "poèáteèní rok je pro ulo¾ení pøíli¹ velký"
 
-# nikdy neregistrovaný program (%d)
-#: sunrpc/svc_simple.c:158
+#: timezone/zic.c:1296 timezone/zic.c:1321
+msgid "starting year too low to be represented"
+msgstr "poèáteèní rok je pro ulo¾ení pøíli¹ malý"
+
+#: locale/programs/ld-time.c:348
 #, c-format
-msgid "never registered prog %d\n"
-msgstr "dosud neregistrovaný program (%d)\n"
+msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
+msgstr "nepovolené koncové datum v øetìzci (%d) polo¾ky `era' kategorie `%s'"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:145
-msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
-msgstr "svc_tcp.c - pøi vytváøení tcp soketu vznikla chyba"
+#: sunrpc/svc_run.c:81
+msgid "svc_run: - select failed"
+msgstr "svc_run: funkce select skonèila s chybou"
 
 #: sunrpc/svc_tcp.c:160
 msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_tcp.c - pøi getsockname nebo listen vznikla chyba"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:168 sunrpc/svc_tcp.c:176
-msgid "svctcp_create: out of memory\n"
-msgstr "svctcp_create: nedostatek pamìti\n"
+#: sunrpc/svc_tcp.c:145
+msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
+msgstr "svc_tcp.c - pøi vytváøení tcp soketu vznikla chyba"
 
 #: sunrpc/svc_tcp.c:209 sunrpc/svc_tcp.c:215
 msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
 msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: nedostatek pamìti\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:121
-msgid "svcudp_create: socket creation problem"
-msgstr "svcudp_create: soket nelze vytvoøit"
+#: sunrpc/svc_unix.c:135
+msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
+msgstr "svc_unix.c - pøi vytváøení AF_UNIX soketu vznikla chyba"
+
+#: sunrpc/svc_unix.c:151
+msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
+msgstr "svc_unix.c - pøi getsockname nebo listen vznikla chyba"
+
+#: sunrpc/svc_unix.c:201 sunrpc/svc_unix.c:207
+msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
+msgstr "svc_unix: makefd_xprt: nedostatek pamìti\n"
+
+#: sunrpc/svc_tcp.c:168 sunrpc/svc_tcp.c:176
+msgid "svctcp_create: out of memory\n"
+msgstr "svctcp_create: nedostatek pamìti\n"
 
 #: sunrpc/svc_udp.c:135
 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
@@ -3956,414 +4406,380 @@ msgstr "svcudp_create - p
 msgid "svcudp_create: out of memory\n"
 msgstr "svcudp_create: nedostatek pamìti\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:372
-msgid "enablecache: cache already enabled"
-msgstr "enablecache: cache ji¾ je povolena"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:378
-msgid "enablecache: could not allocate cache"
-msgstr "enablecache: cache nebylo mo¾no alokovat"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:386
-msgid "enablecache: could not allocate cache data"
-msgstr "enablecache: nebylo mo¾no alokovat místo pro data v cache"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:393
-msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
-msgstr "enablecache: nebylo mo¾no alokovat frontu pro cache"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:429
-msgid "cache_set: victim not found"
-msgstr "cache_set: obì» nenalezena"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:440
-msgid "cache_set: victim alloc failed"
-msgstr "cache_set: alokace nové polo¾ky cache se nezdaøila"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:446
-msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
-msgstr "cache_set: ne¹lo alokovat vyrovnávací pamì» pro rpc"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:135
-msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
-msgstr "svc_unix.c - pøi vytváøení AF_UNIX soketu vznikla chyba"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:151
-msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_unix.c - pøi getsockname nebo listen vznikla chyba"
+#: sunrpc/svc_udp.c:121
+msgid "svcudp_create: socket creation problem"
+msgstr "svcudp_create: soket nelze vytvoøit"
 
 #: sunrpc/svc_unix.c:160 sunrpc/svc_unix.c:168
 msgid "svcunix_create: out of memory\n"
 msgstr "svcunix_create: nedostatek pamìti\n"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:201 sunrpc/svc_unix.c:207
-msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
-msgstr "svc_unix: makefd_xprt: nedostatek pamìti\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1077 locale/programs/ld-collate.c:1205
+#, c-format
+msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
+msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici prvku"
 
-#: sunrpc/xdr_rec.c:151 sunrpc/xdr_rec.c:166
-msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
-msgstr "xdrrec_create: nedostatek pamìti\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1214
+#, c-format
+msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
+msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici jiného symbolu"
 
-#: sunrpc/xdr_ref.c:84
-msgid "xdr_reference: out of memory\n"
-msgstr "xdr_reference: nedostatek pamìti\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1086
+#, c-format
+msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
+msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje definici symbolu"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
+#: locale/programs/ld-collate.c:1068 locale/programs/ld-collate.c:1196
 #, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "`%s' nelze otevøít"
+msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
+msgstr "symbol pro víceznakový prvek øazení `%.*s' duplikuje symbolické jméno ve znakové sadì"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#: locale/programs/charmap.c:399 locale/programs/charmap.c:433
+#: locale/programs/charmap.c:462 locale/programs/charmap.c:548
+#: locale/programs/charmap.c:594 locale/programs/charmap.c:627
+#: locale/programs/charmap.c:659
 #, c-format
-msgid "cannot read header from `%s'"
-msgstr "hlavièku ze souboru `%s' nelze pøeèíst"
+msgid "syntax error in %s definition: %s"
+msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
-msgid "Aborted"
-msgstr "Neúspì¹nì ukonèen (SIGABRT)"
+#: locale/programs/locfile.c:756
+msgid "syntax error in `order_start' directive"
+msgstr "syntaktická chyba v direktivì `order_start'"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
-msgid "Stack fault"
-msgstr "Poru¹en zásobník (SIGSTKFLT)\""
+#: locale/programs/locfile.c:498
+msgid "syntax error in character class definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici tøídy znakù"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
-msgid "Information request"
-msgstr "®ádost o informaci (SIGINFO)"
+#: locale/programs/locfile.c:556
+msgid "syntax error in character conversion definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici konverze znakù"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
-msgid "Power failure"
-msgstr "Výpadek napájení (SIGPWR)"
+#: locale/programs/locfile.c:798
+msgid "syntax error in collating order definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici poøadí øazení"
 
-#: timezone/zdump.c:174
-#, c-format
-msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
-msgstr "%s: Pou¾ití: %s [ -v ] [ -c limit ] èasové_pásmo ...\n"
+#: locale/programs/locfile.c:648
+msgid "syntax error in collation definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici øazení"
 
-# V poøádku, standard output je vypisován v perror následujícím tento výpis
-#: timezone/zdump.c:266
-#, c-format
-msgid "%s: Error writing standard output "
-msgstr "%s: Chyba pøi zápisu na "
+#: locale/programs/locfile.c:471
+msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
+msgstr "syntaktická chyba v definici kategorie LC_CTYPE"
 
-#: timezone/zdump.c:268
-msgid "standard output"
-msgstr "standardní výstup"
+#: locale/programs/locfile.c:414
+msgid "syntax error in definition of new character class"
+msgstr "syntaktická chyba v definici nové tøídy znakù"
 
-#: timezone/zic.c:359
-#, c-format
-msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
-msgstr "%s: Pamì» vyèerpána: %s\n"
+#: locale/programs/locfile.c:424
+msgid "syntax error in definition of new character map"
+msgstr "syntaktická chyba v definici nové znakové sady"
 
-#: timezone/zic.c:418
-#, c-format
-msgid "\"%s\", line %d: %s"
-msgstr "\"%s\", øádek %d: %s"
+#: locale/programs/locfile.c:1009
+msgid "syntax error in message locale definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici národních zpráv"
 
-#: timezone/zic.c:421
-#, c-format
-msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
-msgstr " (pravidlo z \"%s\", øádek %d)"
+#: locale/programs/locfile.c:920
+msgid "syntax error in monetary locale definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro penì¾ní údaje"
 
-#: timezone/zic.c:443
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
-"      [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
-msgstr ""
-"%s: Pou¾ití: %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokální_èas ]\n"
-"      [ -p posixová_pravidla ] [ -d adresáø ] [ -L pøestupných_sekund ]\n"
-"      [ -y typ_roku ] [ soubor ... ]\n"
+#: locale/programs/locfile.c:947
+msgid "syntax error in numeric locale definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro èísla"
 
-#: timezone/zic.c:484
-#, c-format
-msgid "%s: More than one -d option specified\n"
-msgstr "%s: Pøepínaè -d zadán více ne¾ jednou\n"
+#: locale/programs/locfile.c:858
+msgid "syntax error in order specification"
+msgstr "syntaktická chyba ve specifikaci poøadí"
 
-#: timezone/zic.c:494
+#: locale/programs/charmap.c:280 locale/programs/charmap.c:296
+#: locale/programs/repertoire.c:155
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -l option specified\n"
-msgstr "%s: Pøepínaè -l zadán více ne¾ jednou\n"
+msgid "syntax error in prolog: %s"
+msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
 
-#: timezone/zic.c:504
+#: locale/programs/repertoire.c:210 locale/programs/repertoire.c:249
+#: locale/programs/repertoire.c:272
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -p option specified\n"
-msgstr "%s: Pøepínaè -p zadán více ne¾ jednou\n"
+msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
+msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znakù: %s"
 
-#: timezone/zic.c:514
-#, c-format
-msgid "%s: More than one -y option specified\n"
-msgstr "%s: Pøepínaè -y zadán více ne¾ jednou\n"
+#: locale/programs/locfile.c:985
+msgid "syntax error in time locale definition"
+msgstr "syntaktická chyba v definici národního prostøedí pro èas"
 
-#: timezone/zic.c:524
-#, c-format
-msgid "%s: More than one -L option specified\n"
-msgstr "%s: Pøepínaè -L zadán více ne¾ jednou\n"
+#: locale/programs/locfile.c:391
+msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
+msgstr "syntaktická chyba: není uvnitø sekce pro definici národního prostøedí"
 
-#: timezone/zic.c:613
-msgid "hard link failed, symbolic link used"
-msgstr "pevný odkaz nevytvoøen, pou¾it symbolický"
+#: iconv/iconv_prog.c:137
+msgid "target encoding not specified using `-t'"
+msgstr "kódování cíle nebylo pomocí `-t' zadáno"
 
-#: timezone/zic.c:620
-#, c-format
-msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
-msgstr "%s: Odkaz na %s z %s nelze vytvoøit: %s\n"
+#: catgets/gencat.c:391 catgets/gencat.c:530 catgets/gencat.c:559
+msgid "this is the first definition"
+msgstr "toto je první definice"
 
-#: timezone/zic.c:718 timezone/zic.c:720
-msgid "same rule name in multiple files"
-msgstr "stejné jméno pravidla je pou¾ito ve více souborech"
+#: timezone/zic.c:1158
+msgid "time before zero"
+msgstr "èas men¹í ne¾ nula"
 
-#: timezone/zic.c:761
-msgid "unruly zone"
-msgstr "èasové pásmo bez pravidel"
+#: timezone/zic.c:1166 timezone/zic.c:2043 timezone/zic.c:2062
+msgid "time overflow"
+msgstr "pøeteèení èasu"
 
-# Za %s se nic nedosazuje, zprava je vypsana tak jak je.
-#: timezone/zic.c:768
-#, c-format
-msgid "%s in ruleless zone"
-msgstr "%s v èasovém pásmu bez pravidel"
+#: locale/programs/charmap.c:443
+msgid "too few bytes in character encoding"
+msgstr "v kódu znaku je pøíli¹ málo bajtù"
 
-#: timezone/zic.c:789
-msgid "standard input"
-msgstr "standardní vstup"
+#: locale/programs/charmap.c:445
+msgid "too many bytes in character encoding"
+msgstr "v kódu znaku je pøíli¹ mnoho bajtù"
 
-#: timezone/zic.c:794
-#, c-format
-msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s: %s nelze otevøít: %s\n"
+#: locale/programs/locales.h:92
+msgid "too many character classes defined"
+msgstr "definováno pøíli¹ mnoho znakových tøíd"
 
-#: timezone/zic.c:805
-msgid "line too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+#: timezone/zic.c:1869
+msgid "too many leap seconds"
+msgstr "pøíli¹ mnoho pøestupných sekund"
 
-#: timezone/zic.c:825
-msgid "input line of unknown type"
-msgstr "vstupní øádek neznámeho typu"
+#: timezone/zic.c:1841
+msgid "too many local time types"
+msgstr "pøíli¹ mnoho lokálních èasových typù"
 
-#: timezone/zic.c:841
-#, c-format
-msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
-msgstr "%s: øádek Leap v souboru nepøestupných sekund %s\n"
+#: timezone/zic.c:1795
+msgid "too many transitions?!"
+msgstr "pøíli¹ mnoho pøechodù?!"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1641
+msgid "too many weights"
+msgstr "pøíli¹ mnoho vah"
 
-#: timezone/zic.c:848 timezone/zic.c:1262 timezone/zic.c:1287
-#, c-format
-msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
-msgstr "%s: fatální chyba: Nepøípustná l_hodnota %d\n"
+#: timezone/zic.c:2166
+msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
+msgstr "pøíli¹ mnoho nebo pøíli¹ dlouhé zkratky èasového pásma"
 
-#: timezone/zic.c:856
-#, c-format
-msgid "%s: Error reading %s\n"
-msgstr "%s: Chyba pøi ètení %s\n"
+#: locale/programs/linereader.h:146
+msgid "trailing garbage at end of line"
+msgstr "smetí na konci øádku"
 
-#: timezone/zic.c:863
+#: sunrpc/svc_simple.c:150
 #, c-format
-msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-msgstr "%s: Chyba pøi uzavírání %s: %s\n"
+msgid "trouble replying to prog %d\n"
+msgstr "problémy pøi odpovídání programu %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:868
-msgid "expected continuation line not found"
-msgstr "oèekávaný pokraèovací øádek nebyl nalezen"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1397
+msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
+msgstr "dva øádky za sebou obsahující `...' nejsou povoleny"
 
-#: timezone/zic.c:924
-msgid "wrong number of fields on Rule line"
-msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Rule"
+#: timezone/zic.c:1333
+msgid "typed single year"
+msgstr "zadán jeden rok"
 
-#: timezone/zic.c:928
-msgid "nameless rule"
-msgstr "bezejmenné pravidlo"
+#: iconv/iconv_prog.c:434
+msgid "unable to allocate buffer for input"
+msgstr "vyrovnávací pamì» pro vstup nelze alokovat"
 
-#: timezone/zic.c:933
-msgid "invalid saved time"
-msgstr "neplatný ulo¾ený èas"
+#: nis/nis_callback.c:187
+msgid "unable to free arguments"
+msgstr "argumenty nelze uvolnit"
 
-#: timezone/zic.c:952
-msgid "wrong number of fields on Zone line"
-msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Zone"
+#: posix/getconf.c:654 posix/getconf.c:670
+msgid "undefined"
+msgstr "není definováno"
 
-#: timezone/zic.c:958
+#: locale/programs/charmap.c:700 locale/programs/charmap.c:711
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
-msgstr "Øádek \"Zone %s\" a volba -l se navzájem vyluèují"
+msgid "unknown character `%s'"
+msgstr "neznámý znak `%s'"
 
-#: timezone/zic.c:966
+#: locale/programs/ld-messages.c:202 locale/programs/ld-messages.c:213
+#: locale/programs/ld-messages.c:224 locale/programs/ld-messages.c:235
+#: locale/programs/ld-time.c:700
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
-msgstr "Øádek \"Zone %s\" a volba -p se navzájem vyluèují"
+msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
+msgstr "neznámý znak v polo¾ce `%s' kategorie `%s'"
 
-#: timezone/zic.c:978
-#, c-format
-msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
-msgstr "duplicitní oznaèení èasového pásma %s (soubor \"%s\", øádek %d)"
+#: locale/programs/locfile.c:721
+msgid "unknown collation directive"
+msgstr "neznámá direktiva øazení"
 
-#: timezone/zic.c:994
-msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
-msgstr "¹patný poèet polo¾ek v pokraèovacím øádku Zone"
+#: catgets/gencat.c:488
+#, c-format
+msgid "unknown directive `%s': line ignored"
+msgstr "neznámá direktiva `%s' - øádek ignorován"
 
-#: timezone/zic.c:1034
-msgid "invalid UTC offset"
-msgstr "neplatné posunutí vùèi UTC"
+#: iconv/iconv_prog.c:381
+#, c-format
+msgid "unknown iconv() error %d"
+msgstr "neznámá chyba funkce iconv() (%d)"
 
-#: timezone/zic.c:1037
-msgid "invalid abbreviation format"
-msgstr "neplatný formát zkratky"
+#: catgets/gencat.c:467
+#, c-format
+msgid "unknown set `%s'"
+msgstr "neznámá sada `%s'"
 
-#: timezone/zic.c:1063
-msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
-msgstr "Koncový èas pokraèovacího øádku Zone není vìt¹í ne¾ koncový èas pøedcházejícího øádku"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1381 locale/programs/ld-collate.c:1576
+#: locale/programs/ld-collate.c:1751
+#, c-format
+msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
+msgstr "neznámý symbol `%.*s' - øádek ignorován"
 
-#: timezone/zic.c:1090
-msgid "wrong number of fields on Leap line"
-msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Leap"
+#: timezone/zic.c:787
+msgid "unruly zone"
+msgstr "èasové pásmo bez pravidel"
 
-#: timezone/zic.c:1099
-msgid "invalid leaping year"
-msgstr "neplatný pøestupný rok"
+#: catgets/gencat.c:977
+msgid "unterminated message"
+msgstr "neukonèená zpráva"
 
-#: timezone/zic.c:1114 timezone/zic.c:1217
-msgid "invalid month name"
-msgstr "neplatný název mìsíce"
+#: locale/programs/linereader.c:520 locale/programs/linereader.c:555
+msgid "unterminated string"
+msgstr "neukonèený øetìzec"
 
-#: timezone/zic.c:1127 timezone/zic.c:1339 timezone/zic.c:1353
-msgid "invalid day of month"
-msgstr "neplatný den mìsíce"
+# neukonèená øetìzcová konstanta
+#: sunrpc/rpc_scan.c:350 sunrpc/rpc_scan.c:376
+msgid "unterminated string constant"
+msgstr "neukonèený øetìzec"
 
-#: timezone/zic.c:1132
-msgid "time before zero"
-msgstr "èas men¹í ne¾ nula"
+#: locale/programs/linereader.c:390
+msgid "unterminated symbolic name"
+msgstr "neukonèené symbolické jméno"
 
-#: timezone/zic.c:1140 timezone/zic.c:2015 timezone/zic.c:2034
-msgid "time overflow"
-msgstr "pøeteèení èasu"
+# Pøeklad OK
+#: locale/programs/ld-collate.c:1703
+msgid "unterminated weight name"
+msgstr "escape sekvence není celá"
 
-#: timezone/zic.c:1143 timezone/zic.c:1246
-msgid "invalid time of day"
-msgstr "neplatný denní èas"
+#: locale/programs/charset.c:104
+msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
+msgstr "horní mez rozsahu je men¹í ne¾ dolní"
 
-#: timezone/zic.c:1162
-msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
-msgstr "chybná polo¾ka KOREKCE na øádku Leap"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1413
+#, c-format
+msgid "usage: %s infile\n"
+msgstr "Pou¾ití: %s vstupní_soubor\n"
 
-#: timezone/zic.c:1166
-msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
-msgstr "chybná polo¾ka Rolling/Stationary na øádku Leap"
+#: timezone/zic.c:2109
+msgid "use of 2/29 in non leap-year"
+msgstr "pou¾ití 29. února v nepøestupném roce"
 
-#: timezone/zic.c:1181
-msgid "wrong number of fields on Link line"
-msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Link"
+#: locale/programs/charmap.c:521 locale/programs/charmap.c:575
+#, c-format
+msgid "value for %s must be an integer"
+msgstr "hodnota pro %s musí být celé èíslo"
 
-#: timezone/zic.c:1185
-msgid "blank FROM field on Link line"
-msgstr "prázdná polo¾ka OD v øádku Link"
+#: locale/programs/charmap.c:318
+#, c-format
+msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
+msgstr "honota pro <%s> musí být mezi 1 a 4"
 
-#: timezone/zic.c:1189
-msgid "blank TO field on Link line"
-msgstr "prázdná polo¾ka DO v øádku Link"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:157 locale/programs/ld-numeric.c:92
+#, c-format
+msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
+msgstr "hodnota polo¾ky `%s' kategorie `%s' nesmí být prázdný øetìzec"
 
-#: timezone/zic.c:1266
-msgid "invalid starting year"
-msgstr "neplatný poèáteèní rok"
+#: locale/programs/charmap.c:330
+msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
+msgstr "hodnota <mb_cur_max> musí být vìt¹í ne¾ hodnota <mb_cur_min>"
 
-#: timezone/zic.c:1270 timezone/zic.c:1295
-msgid "starting year too low to be represented"
-msgstr "poèáteèní rok je pro ulo¾ení pøíli¹ malý"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:147
+msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgstr "hodnota polo¾ky `int_curr_symbol' kategorie `LC_MONETARY' neodpovídá platnému jménu v ISO 4217"
 
-#: timezone/zic.c:1272 timezone/zic.c:1297
-msgid "starting year too high to be represented"
-msgstr "poèáteèní rok je pro ulo¾ení pøíli¹ velký"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:139
+msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
+msgstr "hodnota polo¾ky `int_curr_symbol' kategorie `LC_MONETARY' má chybnou délku"
 
-#: timezone/zic.c:1291
-msgid "invalid ending year"
-msgstr "neplatný koncový rok"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:383 locale/programs/ld-numeric.c:207
+#, c-format
+msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
+msgstr "hodnoty polo¾ky `%s' kategorie `%s' musí být men¹í ne¾ 127"
 
-#: timezone/zic.c:1300
-msgid "starting year greater than ending year"
-msgstr "poèáteèní rok vìt¹í ne¾ koncový"
+#: timezone/zic.c:435
+msgid "warning: "
+msgstr "varování: "
 
-#: timezone/zic.c:1307
-msgid "typed single year"
-msgstr "zadán jeden rok"
+#: nscd/connections.c:421
+#, c-format
+msgid "while accepting connection: %s"
+msgstr "bìhem pøijímání spojení: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1344
-msgid "invalid weekday name"
-msgstr "neplatný název dne"
+#: nscd/grpcache.c:149 nscd/hstcache.c:168 nscd/pwdcache.c:143
+msgid "while allocating cache entry"
+msgstr "bìhem alokace záznamu cache pamìti"
 
-#: timezone/zic.c:1459
-#, c-format
-msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
-msgstr "%s: %s nelze smazat: %s\n"
+#: nscd/cache.c:88
+msgid "while allocating hash table entry"
+msgstr "bìhem alokace záznamu ha¹ovací tabulky"
 
-#: timezone/zic.c:1469
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgstr "%s: %s nelze vytvoøit: %s\n"
+#: nscd/grpcache.c:99 nscd/hstcache.c:111 nscd/pwdcache.c:106
+msgid "while allocating key copy"
+msgstr "bìhem alokace kopie klíèe"
 
-#: timezone/zic.c:1535
-#, c-format
-msgid "%s: Error writing %s\n"
-msgstr "%s: Chyba pøi zápisu %s\n"
+#: catgets/gencat.c:1007
+msgid "while opening old catalog file"
+msgstr "bìhem otvírání starého katalogu"
 
-#: timezone/zic.c:1726
-msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
-msgstr "zkratku èasového pásma pro pou¾ití ihned po èasovém údaji nelze nelézt"
+#: locale/programs/locale.c:346
+msgid "while preparing output"
+msgstr "bìhem pøípravy výstupu"
 
-#: timezone/zic.c:1769
-msgid "too many transitions?!"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøechodù?!"
+#: db2/makedb.c:365 db2/makedb.c:382
+msgid "while reading database"
+msgstr "bìhem ètení databáze"
 
-#: timezone/zic.c:1788
-msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-msgstr "vnitøní chyba - addtype volán s chybným isdst"
+#: elf/sprof.c:679
+msgid "while stat'ing profiling data file"
+msgstr "bìhem funkce stat() na soubor profilovacích informací"
 
-#: timezone/zic.c:1792
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-msgstr "vnitøní chyba - addtype volán s chybným ttisstd"
+#: db2/makedb.c:334
+msgid "while writing database file"
+msgstr "bìhem zápisu databáze"
 
-#: timezone/zic.c:1796
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-msgstr "vnitøní chyba - addtype volán s chybným ttisgmt"
+#: nscd/nscd_stat.c:115
+msgid "write incomplete"
+msgstr "neúplný zápis"
 
-#: timezone/zic.c:1815
-msgid "too many local time types"
-msgstr "pøíli¹ mnoho lokálních èasových typù"
+#: inet/rcmd.c:328
+msgid "writeable by other than owner"
+msgstr "zapisovatelný nejen pro vlastníka"
 
-#: timezone/zic.c:1843
-msgid "too many leap seconds"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøestupných sekund"
+#: db2/makedb.c:124 nscd/nscd.c:120 nscd/nscd_nischeck.c:64 nss/getent.c:399
+msgid "wrong number of arguments"
+msgstr "chybný poèet argumentù"
 
-#: timezone/zic.c:1849
-msgid "repeated leap second moment"
-msgstr "pøestupná sekunda opakována"
+#: timezone/zic.c:1116
+msgid "wrong number of fields on Leap line"
+msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1899
-msgid "Wild result from command execution"
-msgstr "Vykonaný pøíkaz dal podivný výsledek"
+#: timezone/zic.c:1207
+msgid "wrong number of fields on Link line"
+msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Link"
 
-#: timezone/zic.c:1900
-#, c-format
-msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
-msgstr "%s: pøíkaz byl '%s', a jeho výsledek byl %d\n"
+#: timezone/zic.c:950
+msgid "wrong number of fields on Rule line"
+msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Rule"
 
-#: timezone/zic.c:1995
-msgid "Odd number of quotation marks"
-msgstr "Lichý poèet uvozovek"
+#: timezone/zic.c:1020
+msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
+msgstr "¹patný poèet polo¾ek v pokraèovacím øádku Zone"
 
-#: timezone/zic.c:2081
-msgid "use of 2/29 in non leap-year"
-msgstr "pou¾ití 29. února v nepøestupném roce"
+#: timezone/zic.c:978
+msgid "wrong number of fields on Zone line"
+msgstr "¹patný poèet polo¾ek v øádku Zone"
 
-#: timezone/zic.c:2115
-msgid "no day in month matches rule"
-msgstr "pravidlu nevyhovuje ¾ádný den v mìsíci"
+#: sunrpc/xdr_ref.c:84
+msgid "xdr_reference: out of memory\n"
+msgstr "xdr_reference: nedostatek pamìti\n"
 
-#: timezone/zic.c:2138
-msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
-msgstr "pøíli¹ mnoho nebo pøíli¹ dlouhé zkratky èasového pásma"
+#: sunrpc/xdr_rec.c:150 sunrpc/xdr_rec.c:165
+msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
+msgstr "xdrrec_create: nedostatek pamìti\n"
 
-#: timezone/zic.c:2179
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
-msgstr "%s: Adresáø %s nelze vytvoøit: %s\n"
+#: nis/ypclnt.c:894
+msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
+msgstr "yp_update: název poèítaèe nelze konvertovat na sí»ový název\n"
 
-#: timezone/zic.c:2201
-#, c-format
-msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
-msgstr "%s: pøi pøetypování %d do¹lo k chybì znaménka\n"
+#: nis/ypclnt.c:906
+msgid "yp_update: cannot get server address\n"
+msgstr "yp_update: adresu serveru nelze zjistit\n"