fdwalk should return 0 on an empty directory
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / po / pl.po
index 9388873..316bbaa 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
-# Polish translation for GNU.
-# Copyright (C) 1996, 97, 98, 99 Free Software Foundation, Inc.
+# Polish translation for GNU libc.
+# Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Pawe³ Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1996,97,98,99.
+# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2007.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.1\n"
-"POT-Creation-Date: 1998-11-28 09:29-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 1999-09-11 22:25+02:00\n"
-"Last-Translator: Pawe³ Krawczyk <kravietz@ceti.pl>\n"
-"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.6.1\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-04 11:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-08-04 12:50+0200\n"
+"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
+"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: nis/nis_print.c:273
-msgid "\t\tAccess Rights : "
-msgstr "\t\tPrawa dostêpu : "
-
-#: nis/nis_print.c:271
-msgid "\t\tAttributes    : "
-msgstr "\t\tAtrybuty      : "
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1416
+#: argp/argp-help.c:228
 #, c-format
-msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
-msgstr "\t%s [a-bkCLNTM][-Dnazwa[=warto¶æ]] [-i wielko¶æ] [-I [-K sekundy]] [-Y ¶cie¿ka] plik_we\n"
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1418
+#: argp/argp-help.c:238
 #, c-format
-msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o plik_wy] [plik_we]\n"
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
+#: argp/argp-help.c:251
 #, c-format
-msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-s id_sieci]* [-o plik_wy] [plik_we]\n"
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
-#, c-format
-msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-s typ_sieci]* [-o plik_wy] [plik_we]\n"
+#: argp/argp-help.c:1215
+msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
+msgstr "Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
 
-#: nis/nis_print.c:235
-msgid "\tAccess rights: "
-msgstr "\tPrawa dostêpu: "
+#: argp/argp-help.c:1601
+msgid "Usage:"
+msgstr "Sk³adnia:"
+
+#: argp/argp-help.c:1605
+msgid "  or: "
+msgstr "    lub: "
 
-#: nis/nis_print.c:293
+#: argp/argp-help.c:1617
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [OPCJA...]"
+
+#: argp/argp-help.c:1644
 #, c-format
-msgid "\tEntry data of type %s\n"
-msgstr "\tDane rekordu typu %s\n"
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "Polecenie `%s --help' lub `%s --usage' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:171
+#: argp/argp-help.c:1672
 #, c-format
-msgid "\tName       : %s\n"
-msgstr "\tNazwa      :%s\n"
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:172
-msgid "\tPublic Key : "
-msgstr "\tKlucz publiczny : "
+#: argp/argp-parse.c:102
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Wy¶wietlenie tego tekstu pomocy"
 
-#: nis/nis_print.c:234
-#, c-format
-msgid "\tType         : %s\n"
-msgstr "\tTyp          : %s\n"
+#: argp/argp-parse.c:103
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Wy¶wietlenie krótkiej informacji o sk³adni polecenia"
+
+#: argp/argp-parse.c:104
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Okre¶lenie nazwy programu"
+
+#: argp/argp-parse.c:106
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Zatrzymanie na SECS sekund (domy¶lnie 3600)"
 
-#: nis/nis_print.c:201
+#: argp/argp-parse.c:167
+msgid "Print program version"
+msgstr "Wy¶wietlenie wersji programu"
+
+#: argp/argp-parse.c:183
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja?!"
+
+#: argp/argp-parse.c:623
 #, c-format
-msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
-msgstr "\tAdresy uniwersalne (%u)\n"
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"
 
-#: nis/nis_print.c:269
+#: argp/argp-parse.c:766
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
+
+#: assert/assert-perr.c:57
 #, c-format
-msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
-msgstr "\t[%d]\tNazwa         : %s\n"
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u %s%sNiespodziewany b³±d: %s.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:296
+#: assert/assert.c:57
 #, c-format
-msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
-msgstr "\t[%u] - [%u bajtów] "
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sWarunek zapewnienia `%s' nie zosta³ spe³niony.\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:153
-msgid ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache is enabled\n"
-"%15Zd  suggested size\n"
-"%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
-"%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
-"%15ld  cache hits on positive entries\n"
-"%15ld  cache hits on negative entries\n"
-"%15ld  cache misses on positive entries\n"
-"%15ld  cache misses on negative entries\n"
-"%15ld%% cache hit rate\n"
-"%15s  check /etc/%s for changes\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"cache %s:\n"
-"\n"
-"%15s  cache jest w³±czony\n"
-"%15Zd  zalecany rozmiar\n"
-"%15ld  sekund czasu przez który bêd± utrzymywane wpisy pozytywne\n"
-"%15ld  sekund czasu przez który bêd± utrzymywane wpisy negatywne\n"
-"%15ld  trafionych wpisów pozytywnych\n"
-"%15ld  trafionych wpisów negatywnych\n"
-"%15ld  nietrafiownych wpisów pozytywnych\n"
-"%15ld  nietrafionych wpisów negatywnych\n"
-"%15ld%% procent trafieñ\n"
-"%15s  sprawd¼ zmiany w /etc/%s\n"
-
-#: nis/nis_print.c:251
-msgid "\nGroup Members :\n"
-msgstr "\nCz³onkowie grupy :\n"
-
-#: nis/nis_print.c:320
-msgid "\nTime to Live  : "
-msgstr "\nCzas ¿ycia  : "
+#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:97 nss/makedb.c:61
+msgid "NAME"
+msgstr "NAZWA"
 
-# collation symbol...
-# collation element...  dlaczego 'element ³±cz±cy' ??? -pk
-#
-#: sunrpc/rpcinfo.c:679
-msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
-msgstr "       rpcinfo -b nr_programu nr_wersji\n"
+#: catgets/gencat.c:111
+msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
+msgstr "Tworzenie pliku nag³ówkowego C o tej NAZWIE zawieraj±cego definicje symboli"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:680
-msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
-msgstr "       rpcinfo -d nr_programu nr_wersji\n"
+#: catgets/gencat.c:113
+msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
+msgstr "Zamiast do istniej±cego katalogu, zapisanie do nowego pliku"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:678
-msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
-msgstr "       rpcinfo -p [ host ]\n"
+#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
+msgid "Write output to file NAME"
+msgstr "Zapisanie wyników do pliku NAZWA"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:676
-msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "       rpcinfo [ -n nr_portu ] -t host nr_programu [ nr_wersji ]\n"
+#: catgets/gencat.c:119
+msgid ""
+"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
+"is -, output is written to standard output.\n"
+msgstr ""
+"Generowanie katalogu komunikatów.\vJe¶li PLIK-WE to -, dane s± czytane ze standardowego wej¶cia. Je¶li PLIK-WY\n"
+"to -, dane s± zapisywane na standardowe wyj¶cie.\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
-msgid "      no"
-msgstr "     nie"
+#: catgets/gencat.c:124
+msgid ""
+"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
+"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
+msgstr ""
+"-o PLIK-WY [PLIK-WE]...\n"
+"[PLIK-WY [PLIK-WE]...]"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:145 nscd/nscd_stat.c:147
-msgid "     yes"
-msgstr "    tak"
+#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:199 iconv/iconv_prog.c:411
+#: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
+#: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
+msgid ""
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Instrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:344
+#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:287
+#: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
+#: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
+#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
+#: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:406 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
+#: posix/getconf.c:1012
 #, c-format
-msgid "    Data Length = %u\n"
-msgstr "   Rozmiar danych = %u\n"
+msgid ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"To oprogramowanie jest darmowe; warunki kopiowania s± opisane w ¼ród³ach.\n"
+"Autorzy nie daj± ¯ADNYCH gwarancji, w tym równie¿ gwarancji MO¯LIWO¦CI\n"
+"SPRZEDA¯Y lub PRZYDATNO¦CI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAÑ.\n"
 
-# XXX nie-czlonkowie brzmi glupio -PK
-#: nis/nis_print_group_entry.c:121
-msgid "    Explicit members:\n"
-msgstr "    Cz³onkowie zadeklarowani:\n"
+# w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
+#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:292 elf/sprof.c:361
+#: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
+#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
+#: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
+#, c-format
+msgid "Written by %s.\n"
+msgstr "Autorem jest %s.\n"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:145 nis/nis_print_group_entry.c:161
-msgid "    Explicit nonmembers:\n"
-msgstr "   Nie-cz³onkowie zadeklarowani:\n"
+#: catgets/gencat.c:282
+msgid "*standard input*"
+msgstr "*standardowe wej¶cie*"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:129
-msgid "    Implicit members:\n"
-msgstr "    Cz³onkowie domniemani:\n"
+#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:158 iconv/iconv_prog.c:298
+#: nss/makedb.c:170
+#, c-format
+msgid "cannot open input file `%s'"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wej¶ciowego `%s'"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:153
-msgid "    Implicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Nie-cz³onkowie domniemani:\n"
+#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
+msgid "illegal set number"
+msgstr "b³êdny numer zbioru"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:126
-msgid "    No explicit members\n"
-msgstr "    Brak zadeklarowanych cz³onków\n"
+#: catgets/gencat.c:444
+msgid "duplicate set definition"
+msgstr "powtórzona definicja zbioru"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:150
-msgid "    No explicit nonmembers\n"
-msgstr "    Brak zadeklarowanych nie-cz³onków\n"
+#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
+msgid "this is the first definition"
+msgstr "to pierwsza definicja"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:134
-msgid "    No implicit members\n"
-msgstr "    Brak domniemanych cz³onków\n"
+#: catgets/gencat.c:522
+#, c-format
+msgid "unknown set `%s'"
+msgstr "nieznany zbiór `%s'"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:158
-msgid "    No implicit nonmembers\n"
-msgstr "    Brak domniemanych nie-cz³onków\n"
+#: catgets/gencat.c:563
+msgid "invalid quote character"
+msgstr "niepoprawny znak cudzys³owu"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:142
-msgid "    No recursive members\n"
-msgstr "    Brak rekursywnych cz³onków\n"
+#: catgets/gencat.c:576
+#, c-format
+msgid "unknown directive `%s': line ignored"
+msgstr "nieznana dyrektywa `%s': linia zignorowana"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:166
-msgid "    No recursive nonmembers\n"
-msgstr "   Brak rekursywnych nie-cz³onków\n"
+#: catgets/gencat.c:621
+msgid "duplicated message number"
+msgstr "powtórzony numer komunikatu"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:137
-msgid "    Recursive members:\n"
-msgstr "    Cz³onkowie rekursywni:\n"
+#: catgets/gencat.c:674
+msgid "duplicated message identifier"
+msgstr "powtórzony identyfikator komunikatu"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:574
-msgid "   program vers proto   port\n"
-msgstr "   program wer. proto   port\n"
+#: catgets/gencat.c:731
+msgid "invalid character: message ignored"
+msgstr "niepoprawny znak: komunikat zignorowany"
 
-#: argp/argp-help.c:1571
-msgid "  or: "
-msgstr "  lub: "
+#: catgets/gencat.c:774
+msgid "invalid line"
+msgstr "niepoprawna linia"
+
+#: catgets/gencat.c:828
+msgid "malformed line ignored"
+msgstr "b³êdnie sformu³owana linia zosta³a pominiêta"
 
-#: timezone/zic.c:421
+#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
 #, c-format
-msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
-msgstr " (regu³a z \"%s\", linia %d)"
+msgid "cannot open output file `%s'"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wyj¶ciowego `%s'"
 
-#: argp/argp-help.c:1583
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [OPCJA...]"
+#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
+msgid "invalid escape sequence"
+msgstr "b³êdna sekwencja escape"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:370 locale/programs/ld-ctype.c:1291
-msgid " done\n"
-msgstr " zakoñczone\n"
+#: catgets/gencat.c:1217
+msgid "unterminated message"
+msgstr "nie zakoñczony komunikat"
 
-#: timezone/zic.c:418
+#: catgets/gencat.c:1241
 #, c-format
-msgid "\"%s\", line %d: %s"
-msgstr "\"%s\", linia %d: %s"
+msgid "while opening old catalog file"
+msgstr "podczas otwierania starego pliku katalogu"
 
-#: timezone/zic.c:958
+#: catgets/gencat.c:1332
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
-msgstr "Linia \"Zone %s\" i opcja -l wykluczaj± siê wzajemnie"
+msgid "conversion modules not available"
+msgstr "modu³y konwersji niedostêpny"
 
-#: timezone/zic.c:966
+#: catgets/gencat.c:1358
 #, c-format
-msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
-msgstr "Linia \"Zone %s\" i opcja -p wykluczaj± siê wzajemnie"
+msgid "cannot determine escape character"
+msgstr "nie mo¿na okre¶liæ znaku escape"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1401
-msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
-msgstr "flagi generowania szablonów wymagaj± podania \"pliku_we\".\n"
+#: debug/pcprofiledump.c:52
+msgid "Don't buffer output"
+msgstr "Nie buforowanie wyj¶cia"
 
-#: argp/argp-help.c:210
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
+#: debug/pcprofiledump.c:57
+msgid "Dump information generated by PC profiling."
+msgstr "Zrzut informacji wygenerowanych przez profilowanie PC."
 
-#: argp/argp-help.c:219
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
+#: debug/pcprofiledump.c:60
+msgid "[FILE]"
+msgstr "[PLIK]"
 
-#: timezone/zic.c:768
+#: debug/pcprofiledump.c:100
 #, c-format
-msgid "%s in ruleless zone"
-msgstr "%s w strefie dla której nie zdefiniowano regu³"
+msgid "cannot open input file"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wej¶ciowego"
 
-#: assert/assert.c:51
+#: debug/pcprofiledump.c:106
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sWarunek `%s' nie zosta³ spe³niony.\n"
+msgid "cannot read header"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ nag³ówka"
 
-#: assert/assert-perr.c:52
+#: debug/pcprofiledump.c:170
 #, c-format
-msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u %s%sNiespodziewany b³±d: %s.\n"
+msgid "invalid pointer size"
+msgstr "nieprawid³owy rozmiar wska¼nika"
 
-#: stdio-common/psignal.c:47
-#, c-format
-msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
-msgstr "%s%sNieznany sygna³ %d\n"
+#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
+msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
+msgstr "Sk³adnia: xtrace [OPCJA]... PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]...\\n"
 
-#: timezone/zic.c:2201
-#, c-format
-msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
-msgstr "%s: %d niepoprawnie rozszerzy³ znak\n"
+#: debug/xtrace.sh:33
+msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
+msgstr "Polecenie \\`xtrace --help' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji.\\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:261
-#, c-format
-msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
-msgstr "%s: <mb_cur_max> musi byæ wiêkszy ni¿ <mb_cur_min>\n"
+#: debug/xtrace.sh:39
+msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
+msgstr "xtrace: opcja \\`$1' musi mieæ argument.\\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:422
-#, c-format
-msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
-msgstr "%s: preprocesor C zakoñczy³ pracê z b³êdem %d\n"
+#: debug/xtrace.sh:46
+msgid ""
+"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
+"\n"
+"     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Print this help and exit\n"
+"      --usage             Give a short usage message\n"
+"   -V,--version           Print version information and exit\n"
+"\n"
+"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
+"short options.\n"
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
+msgstr ""
+"¦ledzenie wykonywania programu poprzez wypisywanie aktualnie wykonywanych\n"
+"funkcji.\n"
+"\n"
+"     --data=PLIK          Wypisanie danych z PLIKU zamiast uruchamiania programu\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Wypisanie tego opisu i zakoñczenie\n"
+"      --usage             Podanie krótkiego opisu sk³adni polecenia\n"
+"   -V,--version           Wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie\n"
+"\n"
+"Argumenty obowi±zkowe dla d³ugich opcji s± obowi±zkowe równie¿ dla odpowiednich\n"
+"krótkich opcji.\n"
+"\n"
+"Informacje na temat zg³aszania b³êdów mo¿na znale¼æ pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:419
-#, c-format
-msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
-msgstr "%s: preprocesor C zakoñczy³ pracê z sygna³em %d\n"
+#: debug/xtrace.sh:125
+msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
+msgstr "xtrace: nieznana opcja \\`$1'\\n"
 
-#: timezone/zic.c:1469
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgstr "%s: Nie mogê stworzyæ %s: %s\n"
+#: debug/xtrace.sh:138
+msgid "No program name given\\n"
+msgstr "Nie podano nazwy programu\\n"
 
-#: timezone/zic.c:2179
-#, c-format
-msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
-msgstr "%s: Nie mogê stworzyæ katalogu %s: %s\n"
+#: debug/xtrace.sh:146
+#, sh-format
+msgid "executable \\`$program' not found\\n"
+msgstr "nie znaleziono programu wykonywalnego \\`$program'\\n"
 
-#: timezone/zic.c:620
-#, c-format
-msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
-msgstr "%s: Nie mogê dowi±zaæ %s do %s: %s\n"
+#: debug/xtrace.sh:150
+#, sh-format
+msgid "\\`$program' is no executable\\n"
+msgstr "\\`$program' nie jest wykonywalny\\n"
 
-#: timezone/zic.c:794
-#, c-format
-msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s: Nie mogê otworzyæ %s: %s\n"
+#: dlfcn/dlinfo.c:64
+msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_SELF wyst±pi³o w kodzie nie ³adowanym dynamicznie"
 
-#: timezone/zic.c:1459
-#, c-format
-msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
-msgstr "%s: Usuniêcie %s jest niemo¿liwe: %s\n"
+#: dlfcn/dlinfo.c:73
+msgid "unsupported dlinfo request"
+msgstr "nieobs³ugiwane ¿±danie dlinfo"
 
-#: timezone/zic.c:863
-#, c-format
-msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-msgstr "%s: B³±d przy zamykaniu %s: %s\n"
+#: dlfcn/dlmopen.c:64
+msgid "invalid namespace"
+msgstr "niepoprawna przestrzeñ nazw"
 
-#: timezone/zic.c:856
-#, c-format
-msgid "%s: Error reading %s\n"
-msgstr "%s: B³±d odczytu %s\n"
+#: dlfcn/dlmopen.c:69
+msgid "invalid mode"
+msgstr "niepoprawny tryb"
 
-#: timezone/zic.c:1535
-#, c-format
-msgid "%s: Error writing %s\n"
-msgstr "%s: B³±d zapisu %s\n"
+#: dlfcn/dlopen.c:64
+msgid "invalid mode parameter"
+msgstr "niepoprawny parametr trybu"
 
-#: timezone/zdump.c:266
-#, c-format
-msgid "%s: Error writing standard output "
-msgstr "%s: B³±d zapisu na standardowe wyj¶cie "
+#: elf/cache.c:68
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznany"
 
-#: timezone/zic.c:841
-#, c-format
-msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
-msgstr "%s: linia Leap nie znajduje siê w pliku sekund przestêpnych %s\n"
+#: elf/cache.c:111
+msgid "Unknown OS"
+msgstr "Nieznany system"
 
-#: timezone/zic.c:359
+#: elf/cache.c:116
 #, c-format
-msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
-msgstr "%s: Brak pamiêci: %s\n"
+msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
+msgstr ", ABI systemu: %s %d.%d.%d"
 
-#: timezone/zic.c:524
+#: elf/cache.c:142 elf/ldconfig.c:1236
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -L option specified\n"
-msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -L\n"
+msgid "Can't open cache file %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku bufora %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:484
+#: elf/cache.c:154
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -d option specified\n"
-msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -d\n"
+msgid "mmap of cache file failed.\n"
+msgstr "mmap pliku bufora nie powiod³o siê.\n"
 
-#: timezone/zic.c:494
+#: elf/cache.c:158 elf/cache.c:168
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -l option specified\n"
-msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -l\n"
+msgid "File is not a cache file.\n"
+msgstr "Plik nie jest plikiem bufora.\n"
 
-#: timezone/zic.c:504
+#: elf/cache.c:201 elf/cache.c:211
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -p option specified\n"
-msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -p\n"
+msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
+msgstr "Znaleziono %d bibliotek w buforze `%s'\n"
 
-#: timezone/zic.c:514
+#: elf/cache.c:410
 #, c-format
-msgid "%s: More than one -y option specified\n"
-msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -y\n"
+msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
+msgstr "Nie mo¿na usun±æ starego tymczasowego pliku bufora %s"
 
-#: argp/argp-parse.c:640
+#: elf/cache.c:417
 #, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s : Za du¿o argumentów\n"
+msgid "Can't create temporary cache file %s"
+msgstr "Nie mo¿na utworzyæ tymczasowego pliku bufora %s"
 
-#: login/programs/database.c:129
+#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:443
 #, c-format
-msgid "%s: cannot get modification time"
-msgstr "%s: sprawdzenie czasu modyfikacji jest niemo¿liwe"
+msgid "Writing of cache data failed"
+msgstr "Zapis danych bufora nie powiód³ siê"
 
-#: timezone/zic.c:1900
+#: elf/cache.c:450
 #, c-format
-msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
-msgstr "%s: polecenie `%s' zwróci³o %d\n"
+msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
+msgstr "Zmiana praw dostêpu %s na %#o nie powiod³a siê"
 
-# state machine = finite state machine =
-# automat skoñczony -PK
-#: locale/programs/charmap.c:677 locale/programs/locfile.c:1008
+#: elf/cache.c:455
 #, c-format
-msgid "%s: error in state machine"
-msgstr "%s: b³±d w automacie skoñczonym"
+msgid "Renaming of %s to %s failed"
+msgstr "Zmiana nazwy %s na %s nie powiod³a siê"
 
-#: posix/getopt.c:784
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: niew³a¶ciwa opcja -- %c\n"
+#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
+msgid "cannot create scope list"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy zakresów"
 
-#: posix/getopt.c:787
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
+#: elf/dl-close.c:724
+msgid "shared object not open"
+msgstr "obiekt dzielony nie jest otwarty"
 
-#: posix/getopt.c:707
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentów\n"
+#: elf/dl-deps.c:112
+msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
+msgstr "DST nie dozwolone dla programów SUID/SGID"
 
-#: posix/getopt.c:677
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
+#: elf/dl-deps.c:125 elf/dl-open.c:282
+msgid "empty dynamic string token substitution"
+msgstr "puste dynamiczne podstawienie znaku ³añcucha"
 
-#: posix/getopt.c:725 posix/getopt.c:898
+#: elf/dl-deps.c:131
 #, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%s' musi mieæ argument\n"
+msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
+msgstr "nie mo¿na wczytaæ pomocniczego `%s' z powodu pustego dynamicznego podstawienia\n"
 
-#: posix/getopt.c:702
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentów\n"
+#: elf/dl-deps.c:472
+msgid "cannot allocate dependency list"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla listy zale¿no¶ci"
 
-#: posix/getopt.c:882
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentów\n"
+#: elf/dl-deps.c:505 elf/dl-deps.c:560
+msgid "cannot allocate symbol search list"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla listy przeszukiwania symboli"
 
-#: posix/getopt.c:864
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
+#: elf/dl-deps.c:545
+msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
+msgstr "Filtry nie s± obs³ugiwane z LD_TRACE_PRELINKING"
 
-#: posix/getopt.c:817 posix/getopt.c:947
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: opcja musi mieæ argument -- %c\n"
+#: elf/dl-error.c:77
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr "B£¡D DYNAMICZNEGO LINKERA!!!"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:287
-#, c-format
-msgid "%s: output would overwrite %s\n"
-msgstr "%s: wyj¶cie nadpisze %s\n"
+#: elf/dl-error.c:124
+msgid "error while loading shared libraries"
+msgstr "b³±d podczas wczytywania bibliotek dzielonych"
 
-#: timezone/zic.c:848 timezone/zic.c:1262 timezone/zic.c:1287
-#, c-format
-msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
-msgstr "%s: panika: B³êdna l-warto¶æ %d\n"
+#: elf/dl-fptr.c:88
+msgid "cannot map pages for fdesc table"
+msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ stron dla tablicy fdesc"
 
-#: locale/programs/charmap.c:684 locale/programs/repertoire.c:289
-#, c-format
-msgid "%s: premature end of file"
-msgstr "%s: przedwczesny koniec pliku"
+#: elf/dl-fptr.c:192
+msgid "cannot map pages for fptr table"
+msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ stron dla tablicy fptr"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:294
-#, c-format
-msgid "%s: unable to open "
-msgstr "%s: otwarcie jest niemo¿liwe "
+#: elf/dl-fptr.c:221
+msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny: symidx spoza zakresu tablicy fptr"
 
-#: posix/getopt.c:758
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: nieznana opcja `%c%s'\n"
+#: elf/dl-load.c:372
+msgid "cannot allocate name record"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla rekordu nazwy"
 
-#: posix/getopt.c:754
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: nieznana opcja `--%s'\n"
+#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
+msgid "cannot create cache for search path"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ bufora dla ¶cie¿ki przeszukiwania"
 
-#: timezone/zic.c:443
-#, c-format
-msgid ""
-"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ]\n"
-"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
-msgstr ""
-"%s: sk³adnia: %s [ -s ] [ -v ] [ -l czas_lokalny ] [ -p regu³y_POSIX ]\n"
-"\t[ -d katalog ] [ -L sek_przestêpne ] [ -y yearistype ]\n"
-"\t[ plik ... ]\n"
+#: elf/dl-load.c:565
+msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ kopii RUNPATH/RPATH"
 
-#: timezone/zdump.c:174
-#, c-format
-msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
-msgstr "%s: sk³adnia: %s [ -v ] [ -c rok ] nazwa_strefy...\n"
+#: elf/dl-load.c:653
+msgid "cannot create search path array"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ tablicy ¶cie¿ki przeszukiwania"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:307
-#, c-format
-msgid "%s: while writing output: "
-msgstr "%s: podczas zapisywania na wyj¶cie: "
+#: elf/dl-load.c:864
+msgid "cannot stat shared object"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ stat na obiekcie dzielonym"
 
-#: argp/argp-parse.c:164
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
+#: elf/dl-load.c:934
+msgid "cannot open zero fill device"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ urz±dzenia wype³niaj±cego zerami"
 
-#: argp/argp-parse.c:781
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
+#: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2224
+msgid "cannot create shared object descriptor"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ deskryptora obiektu dzielonego"
 
-#: nis/nis_print.c:129
-msgid "(Unknown object)\n"
-msgstr "(Nieznany obiekt)\n"
+#: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1656 elf/dl-load.c:1748
+msgid "cannot read file data"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ danych z pliku"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:124
-#, c-format
-msgid "(unknown authentication error - %d)"
-msgstr "(nieznany b³±d autoryzacji - %d)"
+#: elf/dl-load.c:1042
+msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
+msgstr "wyrównanie polecenia wczytania ELF nie wyrównane do granicy stron"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:613
-msgid "(unknown)"
-msgstr "(nieznany)"
+#: elf/dl-load.c:1049
+msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
+msgstr "adres/przesuniêcie polecenia wczytania ELF niew³a¶ciwie wyrównane"
 
-#: elf/sprof.c:574
-#, c-format
-msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
-msgstr "*** Symbole zosta³y usuniête z pliku `%s', dok³adna analiza jest niemo¿liwa\n"
+#: elf/dl-load.c:1132
+msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ struktur danych TLS dla pocz±tkowego w±tku"
 
-#: catgets/gencat.c:266
-msgid "*standard input*"
-msgstr "*standardowe wej¶cie*"
+#: elf/dl-load.c:1155
+msgid "cannot handle TLS data"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ danych TLS"
 
-#: catgets/gencat.c:120
-msgid ""
-"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
-"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
-msgstr ""
-"-o PLIK-WY [PLIK-WE]...\n"
-"[PLIK-WY [PLIK-WE]...]"
+#: elf/dl-load.c:1174
+msgid "object file has no loadable segments"
+msgstr "plik obiektu nie ma segmentów ³adowalnych"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
-msgid ".lib section in a.out corrupted"
-msgstr "sekcja .lib w a.out jest uszkodzona"
+#: elf/dl-load.c:1210
+msgid "failed to map segment from shared object"
+msgstr "odwzorowanie segmentu z obiektu dzielonego nie powiod³o siê"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:110 sunrpc/clnt_perr.c:131
-#, c-format
-msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
-msgstr "; wersja poboczna = %lu, wersja g³ówna = %lu"
+#: elf/dl-load.c:1236
+msgid "cannot dynamically load executable"
+msgstr "nie mo¿na dynamicznie wczytaæ pliku wykonywalnego"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:117
-msgid "; why = "
-msgstr "; bo = "
+#: elf/dl-load.c:1298
+msgid "cannot change memory protections"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ ochrony pamiêci"
 
-#: locale/programs/charset.c:98
-#, c-format
-msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
-msgstr "<%s> i <%s> nie s± niepoprawnymi nazwami dla przedzia³u"
+#: elf/dl-load.c:1317
+msgid "cannot map zero-fill pages"
+msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ stron wype³nionych zerami"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:342
-#, c-format
-msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
-msgstr "znak <SP> nie mo¿e znajdowaæ siê w klasie `%s'"
+#: elf/dl-load.c:1331
+msgid "object file has no dynamic section"
+msgstr "plik obiektu nie ma sekcji dynamicznej"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:330
-#, c-format
-msgid "<SP> character not in class `%s'"
-msgstr "znak <SP> nie jest w klasie `%s'"
+#: elf/dl-load.c:1354
+msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
+msgstr "obiekt dzielony nie mo¿e byæ otwarty przez dlopen()"
 
-#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
-#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
-#. TRANS @c Don't change it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:603
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#: elf/dl-load.c:1367
+msgid "cannot allocate memory for program header"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci na nag³ówek programu"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
-msgid "Aborted"
-msgstr "Przerwane"
+#: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
+msgid "invalid caller"
+msgstr "niepoprawny wywo³uj±cy"
 
-#: nis/nis_print.c:318
-msgid "Access Rights : "
-msgstr "Prawa dostêpu : "
+#: elf/dl-load.c:1423
+msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
+msgstr "nie mo¿na w³±czyæ wykonywalnego stosu wymaganego przez obiekt dzielony"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
-msgid "Accessing a corrupted shared library"
-msgstr "Próba u¿ycia uszkodzonej biblioteki dzielonej"
+#: elf/dl-load.c:1436
+msgid "cannot close file descriptor"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ deskryptora pliku"
 
-#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
-msgid "Address already in use"
-msgstr "Adres jest ju¿ w u¿yciu"
+#: elf/dl-load.c:1478
+msgid "cannot create searchlist"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy przeszukiwañ"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:30
-msgid "Address family for hostname not supported"
-msgstr "Rodzina adresów dla tej nazwy hosta nie jest obs³ugiwana"
+#: elf/dl-load.c:1656
+msgid "file too short"
+msgstr "plik za krótki"
 
-#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
-#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
-msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "Rodzina adresów nie obs³ugiwana przez protokó³"
+#: elf/dl-load.c:1685
+msgid "invalid ELF header"
+msgstr "nieprawid³owy nag³ówek ELF"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
-msgid "Advertise error"
-msgstr "B³±d podczas og³aszania"
+#: elf/dl-load.c:1697
+msgid "ELF file data encoding not big-endian"
+msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest big-endian"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
-msgid "Alarm clock"
-msgstr "Budzik"
+#: elf/dl-load.c:1699
+msgid "ELF file data encoding not little-endian"
+msgstr "kodowanie danych w pliku ELF nie jest little-endian"
 
-#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
-#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
-#. TRANS GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:69
-msgid "Argument list too long"
-msgstr "Lista argumentów za d³uga"
+#: elf/dl-load.c:1703
+msgid "ELF file version ident does not match current one"
+msgstr "identyfikator wersji pliku ELF nie zgadza siê z aktualnym"
 
-#: nis/nis_error.c:65
-msgid "Attempt to remove a non-empty table"
-msgstr "Próba skasowania tablicy z zawarto¶ci±"
+#: elf/dl-load.c:1707
+msgid "ELF file OS ABI invalid"
+msgstr "niepoprawne ABI systemu w pliku ELF"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
-msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
-msgstr "Próba ³±czenia ze zbyt wieloma bibliotekami dzielonymi"
+#: elf/dl-load.c:1709
+msgid "ELF file ABI version invalid"
+msgstr "niepoprawna wersja ABI w pliku ELF"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:273
-msgid "Authentication OK"
-msgstr "Uwierzytelnienie OK"
+#: elf/dl-load.c:1712
+msgid "internal error"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
-msgid "Authentication error"
-msgstr "B³±d uwierzytelnienia"
+#: elf/dl-load.c:1719
+msgid "ELF file version does not match current one"
+msgstr "wersja pliku ELF nie zgadza siê z aktualn±"
 
-#: nis/nis_print.c:105
-msgid "BOGUS OBJECT\n"
-msgstr "NIEISTNIEJ¡CY OBIEKT\n"
+#: elf/dl-load.c:1727
+msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
+msgstr "tylko ET_DYN i ET_EXEC mog± byæ wczytane"
 
-#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
-#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:114
-msgid "Bad address"
-msgstr "B³êdny adres"
+#: elf/dl-load.c:1733
+msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
+msgstr "phentsize w pliku ELF nie jest oczekiwanym rozmiarem"
 
-#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
-#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
-#. TRANS versa).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:82
-msgid "Bad file descriptor"
-msgstr "B³êdny deskryptor pliku"
+#: elf/dl-load.c:2240
+msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
+msgstr "niew³a¶ciwa klasa ELF: ELFCLASS64"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
-msgid "Bad font file format"
-msgstr "B³êdny format pliku czcionek"
+#: elf/dl-load.c:2241
+msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
+msgstr "niew³a¶ciwa klasa ELF: ELFCLASS32"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
-msgid "Bad message"
-msgstr "B³êdny komunikat"
+#: elf/dl-load.c:2244
+msgid "cannot open shared object file"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku obiektu dzielonego"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
-msgid "Bad system call"
-msgstr "B³êdne wywo³anie systemowe"
+#: elf/dl-lookup.c:261
+msgid "relocation error"
+msgstr "b³±d relokacji"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
-msgid "Bad value for ai_flags"
-msgstr "B³êdna warto¶æ dla ai_flags"
+#: elf/dl-lookup.c:289
+msgid "symbol lookup error"
+msgstr "b³±d poszukiwania symbolu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:104
-msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgstr "Przestrzegaj ¶ci¶le POSIX"
+#: elf/dl-open.c:114
+msgid "cannot extend global scope"
+msgstr "nie mo¿na rozszerzyæ zakresu globalnego"
 
-#: nis/nis_print.c:301
-msgid "Binary data\n"
-msgstr "Dane binarne\n"
+#: elf/dl-open.c:512
+msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
+msgstr "Licznik generacji TLS przekrêci³ siê! Proszê to zg³osiæ."
 
-#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
-#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
-#. TRANS system in Unix gives this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:121
-msgid "Block device required"
-msgstr "Wymagane urz±dzenie blokowe"
+#: elf/dl-open.c:549
+msgid "invalid mode for dlopen()"
+msgstr "b³êdny typ dla dlopen()"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:347
-msgid "Broadcast poll problem"
-msgstr "Problem podczas próby rozg³aszania"
+#: elf/dl-open.c:566
+msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
+msgstr "nie ma wiêcej dostêpnych przestrzeni nazw dla dlmopen()"
 
-#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
-#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
-#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
-#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
-#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
-msgid "Broken pipe"
-msgstr "Przerwany potok"
+#: elf/dl-open.c:579
+msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
+msgstr "b³êdna przestrzeñ nazw dla celu w dlmopen()"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
-msgid "Bus error"
-msgstr "B³±d szyny"
+#: elf/dl-reloc.c:54
+msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci w statycznym bloku TLS"
 
-#: nis/nis_print.c:45
-msgid "CDS"
-msgstr "CDS"
+#: elf/dl-reloc.c:196
+msgid "cannot make segment writable for relocation"
+msgstr "nie mo¿na uczyniæ segmentu zapisywalnym w celu relokacji"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
-msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "Przekroczony limit czasu procesora"
+#: elf/dl-reloc.c:277
+#, c-format
+msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
+msgstr "%s: nie znaleziono PLTREL w obiekcie %s\n"
 
-#: nis/nis_error.c:32
-msgid "Cache expired"
-msgstr "Dezaktualizacja bufora cache"
+#: elf/dl-reloc.c:288
+#, c-format
+msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
+msgstr "%s: brak pamiêci na zapisanie wyników relokacji dla %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
-msgid "Can not access a needed shared library"
-msgstr "Brak dostêpu do wymaganej biblioteki dzielonej"
+#: elf/dl-reloc.c:304
+msgid "cannot restore segment prot after reloc"
+msgstr "nie mo¿na odtworzyæ ochrony segmentu po relokacji"
 
-#: nis/ypclnt.c:769
-msgid "Can't bind to server which serves this domain"
-msgstr "Po³±czenie z serwerem dla tej domeny jest niemo¿liwe"
+#: elf/dl-reloc.c:329
+msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
+msgstr "nie mo¿na na³o¿yæ dodatkowej ochrony pamiêci po relokacji"
 
-#: nis/ypclnt.c:781
-msgid "Can't communicate with portmapper"
-msgstr "Komunikacja z portmapperem jest niemo¿liwa"
+#: elf/dl-sym.c:161
+msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_NEXT wyst±pi³o w kodzie nie ³adowanym dynamicznie"
 
-#: nis/ypclnt.c:783
-msgid "Can't communicate with ypbind"
-msgstr "Komunikacja z ypbind jest niemo¿liwa"
+#: elf/dl-sysdep.c:474 elf/dl-sysdep.c:486
+msgid "cannot create capability list"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ listy uprawnieñ"
 
-#: nis/ypclnt.c:785
-msgid "Can't communicate with ypserv"
-msgstr "Komunikacja z ypserv jest niemo¿liwa"
+#: elf/dl-tls.c:825
+msgid "cannot create TLS data structures"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ struktur danych TLS"
 
-#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
-#. TRANS because its capacity is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:103
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr "Brak pamiêci do alokacji"
+#: elf/dl-version.c:303
+msgid "cannot allocate version reference table"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ tablicy odniesieñ do wersji"
 
-#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
-#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
-#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:373
-msgid "Cannot assign requested address"
-msgstr "Przypisanie ¿±danego adresu jest niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:135
+msgid "Print cache"
+msgstr "Wypisanie zawarto¶ci bufora"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:264
-msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
-msgstr "Stworzenie gniazda dla transmisji rpc niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:136
+msgid "Generate verbose messages"
+msgstr "Wy¶wietlanie wiêkszej liczby komunikatów"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
-msgid "Cannot exec a shared library directly"
-msgstr "Bezpo¶rednie uruchomienie biblioteki dzielonej jest niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:137
+msgid "Don't build cache"
+msgstr "Nie budowanie bufora"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1406
-msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
-msgstr "Nie mo¿na podaæ wiêcej ni¿ jednej flagi generowania pliku!\n"
+#: elf/ldconfig.c:138
+msgid "Don't generate links"
+msgstr "Nie tworzenie dowi±zañ"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:360
-msgid "Cannot receive reply to broadcast"
-msgstr "Brak odpowiedzi na rozg³aszanie"
+#: elf/ldconfig.c:139
+msgid "Change to and use ROOT as root directory"
+msgstr "Przej¶cie do i u¿ywanie KATALOGU jako g³ównego katalogu"
 
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:74
-msgid "Cannot register service"
-msgstr "Zarejestrowanie us³ugi jest niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:139
+msgid "ROOT"
+msgstr "KATALOG"
 
-#. TRANS The socket has already been shut down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:434
-msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
-msgstr "Wysy³anie po zamkniêciu gniazda jest niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:140
+msgid "CACHE"
+msgstr "BUFOR"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:322
-msgid "Cannot send broadcast packet"
-msgstr "Wys³anie pakietu transmisji niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:140
+msgid "Use CACHE as cache file"
+msgstr "U¿ycie BUFORA jako pliku bufora"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:271
-msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "Ustawienie opcji gniazda SO_BROADCAST jest niemo¿liwe"
+#: elf/ldconfig.c:141
+msgid "CONF"
+msgstr "KONF"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1193
-msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
-msgstr "Mo¿na podaæ tylko jeden plik wej¶ciowy!\n"
+#: elf/ldconfig.c:141
+msgid "Use CONF as configuration file"
+msgstr "U¿ycie KONF jako pliku konfiguracyjnego"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1363
-msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
-msgstr "Nie mo¿na u¿ywaæ flagi netid z flag± inetd!\n"
+#: elf/ldconfig.c:142
+msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
+msgstr "Przetwarzanie wy³±cznie katalogów podanych z linii poleceñ; nie budowanie bufora."
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1375
-msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
-msgstr "Flagi netid mo¿na u¿ywaæ tylko z TIRPC!\n"
+#: elf/ldconfig.c:143
+msgid "Manually link individual libraries."
+msgstr "Rêczne tworzenie dowi±zañ do pojedynczych bibliotek."
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1382
-msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
-msgstr "Nowa sk³adnia opcji nie pozwala na u¿ywanie flagi table!\n"
+#: elf/ldconfig.c:144
+msgid "FORMAT"
+msgstr "FORMAT"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
-msgid "Channel number out of range"
-msgstr "Numer kana³u poza zakresem"
+#: elf/ldconfig.c:144
+msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
+msgstr "U¿ywany format: new, old lub compat (domy¶lny)"
+
+#: elf/ldconfig.c:152
+msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
+msgstr "Konfiguracja powi±zañ dynamicznego linkera."
 
-#: nis/nis_print.c:264
+#: elf/ldconfig.c:310
 #, c-format
-msgid "Character Separator : %c\n"
-msgstr "Separator znaków : %c\n"
+msgid "Path `%s' given more than once"
+msgstr "¦cie¿ka `%s' podana wiêcej ni¿ raz"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
-msgid "Child exited"
-msgstr "Potomek zakoñczy³ pracê"
+#: elf/ldconfig.c:350
+#, c-format
+msgid "%s is not a known library type"
+msgstr "%s nie jest znanym rodzajem biblioteki"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:283
-msgid "Client credential too weak"
-msgstr "Wierzytelno¶æ klienta jest zbyt ma³a"
+#: elf/ldconfig.c:375
+#, c-format
+msgid "Can't stat %s"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s"
 
-#: nis/nis_print.c:266
-msgid "Columns             :\n"
-msgstr "Kolmny              :\n"
+#: elf/ldconfig.c:449
+#, c-format
+msgid "Can't stat %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
-msgid "Communication error on send"
-msgstr "B³±d komunikacji podczas wysy³ania"
+#: elf/ldconfig.c:459
+#, c-format
+msgid "%s is not a symbolic link\n"
+msgstr "%s nie jest dowi±zaniem symbolicznym\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:112
-msgid "Compile locale specification"
-msgstr "Skompiluj specyfikacjê lokalizacji"
+#: elf/ldconfig.c:478
+#, c-format
+msgid "Can't unlink %s"
+msgstr "Nie mo¿na usun±æ %s"
 
-#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:613
-msgid "Computer bought the farm"
-msgstr "Komputer wyjecha³ na wakacje"
+#: elf/ldconfig.c:484
+#, c-format
+msgid "Can't link %s to %s"
+msgstr "Nie mo¿na dowi±zaæ %s do %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1253
-msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
-msgstr "Obliczanie rozmiaru tablicy klas znaków mo¿e chwilê potrwaæ..."
+#: elf/ldconfig.c:490
+msgid " (changed)\n"
+msgstr " (zmieniono)\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:336
-msgid "Computing table size for collation information might take a while..."
-msgstr "Obliczanie rozmiaru tablicy sortowania mo¿e chwilê potrwaæ..."
+#: elf/ldconfig.c:492
+msgid " (SKIPPED)\n"
+msgstr " (POMINIÊTO)\n"
 
-#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
-#. TRANS it is not running the requested service).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:451
-msgid "Connection refused"
-msgstr "Po³±czenie odrzucone"
+#: elf/ldconfig.c:547
+#, c-format
+msgid "Can't find %s"
+msgstr "Nie mo¿na znale¼æ %s"
 
-#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
-#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
-#. TRANS protocol violation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:401
-msgid "Connection reset by peer"
-msgstr "Po³±czenie zerwane przez drug± stronê"
+#: elf/ldconfig.c:563 elf/ldconfig.c:737 elf/ldconfig.c:784
+#, c-format
+msgid "Cannot lstat %s"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ lstat na %s"
 
-#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
-#. TRANS the timeout period.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
-msgid "Connection timed out"
-msgstr "Przekroczony czas oczekiwania na po³±czenie"
+#: elf/ldconfig.c:570
+#, c-format
+msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
+msgstr "Zignorowano plik %s poniewa¿ nie jest zwyk³ym plikiem."
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
-msgid "Continued"
-msgstr "Kontynuacja"
+#: elf/ldconfig.c:578
+#, c-format
+msgid "No link created since soname could not be found for %s"
+msgstr "Nie utworzono dowi±zania poniewa¿ nie znaleziono soname dla %s"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66
-msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
-msgstr "Konwertuje podanych plików miêdzy ró¿nymi metodami kodowania."
+#: elf/ldconfig.c:669
+#, c-format
+msgid "Can't open directory %s"
+msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s"
 
-#: db2/makedb.c:58
-msgid "Convert key to lower case"
-msgstr "Konwertuj klucz na ma³e znaki"
+#: elf/ldconfig.c:749
+#, c-format
+msgid "Cannot stat %s"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ stat na %s"
 
-#: catgets/gencat.c:236 db2/makedb.c:242 elf/sprof.c:359
-#: iconv/iconv_prog.c:294 locale/programs/locale.c:267
-#: locale/programs/localedef.c:403 nscd/nscd.c:223 nss/getent.c:65
-#: posix/getconf.c:624
+#: elf/ldconfig.c:806 elf/readlib.c:91
 #, c-format
-msgid ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"Oprogramowanie darmowe. Warunki kopiowania zamieszczone s± w kodzie ¼ród³owym.\n"
-"Nie podlega ¿adnej gwarancji, nawet gwarancji przydatno¶ci do jakiegokolwiek\n"
-"zastosowania lub sprzeda¿y.\n"
+msgid "Input file %s not found.\n"
+msgstr "Nie znaleziono pliku wej¶ciowego %s.\n"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:167
+#: elf/ldconfig.c:857
 #, c-format
-msgid "Could not create log file \"%s\""
-msgstr "Stworzenie pliku dziennika \"%s\" jest niemo¿liwe"
+msgid "libc5 library %s in wrong directory"
+msgstr "biblioteka libc5 %s w z³ym katalogu"
 
-#: catgets/gencat.c:107
-msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
-msgstr "Tworzy plik nag³ówkowy C o nazwie NAZWA zawieraj±cy definicje symboli"
+#: elf/ldconfig.c:860
+#, c-format
+msgid "libc6 library %s in wrong directory"
+msgstr "biblioteka libc6 %s w z³ym katalogu"
 
-#: locale/programs/localedef.c:103
-msgid "Create output even if warning messages were issued"
-msgstr "brak pliku wyj¶ciowego - wyst±pi³y ostrze¿enia"
+#: elf/ldconfig.c:863
+#, c-format
+msgid "libc4 library %s in wrong directory"
+msgstr "biblioteka libc4 %s w z³ym katalogu"
 
-#: db2/makedb.c:68
-msgid "Create simple DB database from textual input."
-msgstr "Tworzy prost± bazê DB z wej¶cia tekstowego."
+#: elf/ldconfig.c:890
+#, c-format
+msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
+msgstr "biblioteki %s i %s w katalogu %s maj± to samo soname ale inny rodzaj."
 
-#: nis/nis_print.c:322
+#: elf/ldconfig.c:997
 #, c-format
-msgid "Creation Time : %s"
-msgstr "Czas stworzenia : %s"
+msgid "Can't open configuration file %s"
+msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku konfiguracyjnego %s"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:89
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:159
+#: elf/ldconfig.c:1061
 #, c-format
-msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
-msgstr "Pozycja DES dla sieci %s nie jest unikalna\n"
+msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
+msgstr "%s:%u: b³êdna sk³adnia w linii hwcap"
 
-#: nis/nis_print.c:111
-msgid "DIRECTORY\n"
-msgstr "KATALOG\n"
-
-#: nis/nis_print.c:41
-msgid "DNANS"
-msgstr "DNANS"
-
-#: nis/nis_print.c:37
-msgid "DNS"
-msgstr "DNS"
-
-#: nis/nis_error.c:51
-msgid "Database for table does not exist"
-msgstr "Brak bazy danych dla tej tabeli"
+#: elf/ldconfig.c:1067
+#, c-format
+msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
+msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu powy¿ej maksymalnego %u"
 
-#: nis/ypclnt.c:795
-msgid "Database is busy"
-msgstr "Baza danych jest zajêta"
+#: elf/ldconfig.c:1074 elf/ldconfig.c:1082
+#, c-format
+msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
+msgstr "%s:%u: indeks hwcap %lu ju¿ zdefiniowany jako %s"
 
-#: nis/nis_print.c:225
-msgid "Default Access rights :\n"
-msgstr "Domy¶lne prawa dostêpu :\n"
+#: elf/ldconfig.c:1085
+#, c-format
+msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
+msgstr "%s:%u: powtórzony hwcap %lu %s"
 
-#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
-#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
-#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:429
-msgid "Destination address required"
-msgstr "Wymagany jest adres docelowy"
+#: elf/ldconfig.c:1107
+#, c-format
+msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
+msgstr "opcja -r wymaga bezwzglêdnej ¶cie¿ki pliku konfiguracyjnego"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
-msgid "Device not a stream"
-msgstr "Urz±dzenie nie jest strumieniem"
+#: elf/ldconfig.c:1114 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
+#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
+#, c-format
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "pamiêæ wyczerpana"
 
-#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
-#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
-#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
-#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
-#. TRANS computer.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:61
-msgid "Device not configured"
-msgstr "Urz±dzenie nie jest skonfigurowane"
+#: elf/ldconfig.c:1144
+#, c-format
+msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
+msgstr "%s:%u: nie mo¿na odczytaæ %s"
 
-#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
-#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
-#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:128
-msgid "Device or resource busy"
-msgstr "Urz±dzenie lub zasoby s± zajête"
+#: elf/ldconfig.c:1189
+#, c-format
+msgid "relative path `%s' used to build cache"
+msgstr "u¿yto wzglêdnej ¶cie¿ki `%s' do utworzenia bufora"
 
-#: nis/nis_print.c:179
+#: elf/ldconfig.c:1215
 #, c-format
-msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
-msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitów)\n"
+msgid "Can't chdir to /"
+msgstr "Nie mo¿na przej¶æ do katalogu /"
 
-#: nis/nis_print.c:315
+#: elf/ldconfig.c:1257
 #, c-format
-msgid "Directory     : %s\n"
-msgstr "Katalog       : %s\n"
+msgid "Can't open cache file directory %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu pliku bufora %s\n"
 
-#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
-#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:480
-msgid "Directory not empty"
-msgstr "Katalog nie jest pusty"
+#: elf/ldd.bash.in:43
+msgid "Written by %s and %s.\n"
+msgstr "Autorami s± %s i %s.\n"
 
-#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:498
-msgid "Disc quota exceeded"
-msgstr "Przekroczony limit dyskowy"
+#: elf/ldd.bash.in:48
+msgid ""
+"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
+"      --help              print this help and exit\n"
+"      --version           print version information and exit\n"
+"  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
+"  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
+"  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
+"  -v, --verbose           print all information\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+msgstr ""
+"Sk³adnia: ldd [OPCJA]... PLIK...\n"
+"      --help              wypisanie tego opisu i zakoñczenie\n"
+"      --version           wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie\n"
+"  -d, --data-relocs       przetworzenie relokacji danych\n"
+"  -r, --function-relocs   przetworzenie relokacji danych i funkcji\n"
+"  -u, --unused            wypisanie nieu¿ywanych bezpo¶rednich zale¿no¶ci\n"
+"  -v, --verbose           wypisanie wszystkich informacji\n"
+"Instrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+
+#: elf/ldd.bash.in:80
+msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
+msgstr "ldd: opcja \\`$1' jest niejednoznaczna"
+
+#: elf/ldd.bash.in:87
+msgid "unrecognized option"
+msgstr "nieznana opcja"
+
+#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
+msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
+msgstr "Polecenie \\`ldd --help' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji."
+
+#: elf/ldd.bash.in:125
+msgid "missing file arguments"
+msgstr "brakuj±ce argumenty plikowe"
 
-#: nscd/nscd.c:80
-msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
-msgstr "Nie pracuje w tle i wy¶wietla komunikaty na bie¿±cy terminal"
+#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
+#. TRANS expected to already exist.
+#: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Nie ma takiego pliku ani katalogu"
 
-#: db2/makedb.c:61
-msgid "Do not print messages while building database"
-msgstr "Nie wy¶wietla komunikatów podczas budowania bazy danych"
+#: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
+msgid "not regular file"
+msgstr "nie jest zwyk³ym plikiem"
 
-#: catgets/gencat.c:109
-msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
-msgstr "Zamiast do istniej±cego katalogu zapisuje do nowego pliku"
+#: elf/ldd.bash.in:154
+msgid "warning: you do not have execution permission for"
+msgstr "uwaga: brak uprawnieñ do wykonywania"
 
-#: nis/ypclnt.c:841
-msgid "Domain not bound"
-msgstr "Domena nie zosta³a zwi±zana"
+#: elf/ldd.bash.in:183
+msgid "\tnot a dynamic executable"
+msgstr "\tnie jest dynamicznym programem wykonywalnym"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
-msgid "EMT trap"
-msgstr "pu³apka EMT"
+#: elf/ldd.bash.in:191
+msgid "exited with unknown exit code"
+msgstr "zakoñczy³ dzia³anie z nieznanym kodem wyj¶cia"
 
-#: nis/nis_print.c:120
-msgid "ENTRY\n"
-msgstr "POZYCJA\n"
+#: elf/ldd.bash.in:196
+msgid "error: you do not have read permission for"
+msgstr "b³±d: brak uprawnieñ do odczytu"
 
-#: nis/nis_print.c:299
-msgid "Encrypted data\n"
-msgstr "Zaszyfrowane dane\n"
+#: elf/readelflib.c:35
+#, c-format
+msgid "file %s is truncated\n"
+msgstr "plik %s jest skrócony\n"
 
-#: nis/nis_error.c:52
-msgid "Entry/Table type mismatch"
-msgstr "Typy wpisu/tablicy nie pasuj± do siebie"
+#: elf/readelflib.c:67
+#, c-format
+msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
+msgstr "%s jest 32-bitowym plikiem ELF.\n"
 
-#: nis/nis_error.c:56
-msgid "Error in RPC subsystem"
-msgstr "B³±d w podsystemie RPM"
+#: elf/readelflib.c:69
+#, c-format
+msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
+msgstr "%s jest 64-bitowym plikiem ELF.\n"
 
-#: nis/nis_error.c:66
-msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
-msgstr "Znalezienie pliku startowego NIS+ jest niemo¿liwe. Czy NIS+ jest zainstalowany?"
+#: elf/readelflib.c:71
+#, c-format
+msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
+msgstr "Nieznana ELFCLASS w pliku %s.\n"
 
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:56
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:67
-msgid "Error in unknown error system: "
-msgstr "B³±d w nieznanym systemie b³êdów: "
+#: elf/readelflib.c:78
+#, c-format
+msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
+msgstr "%s nie jest plikiem obiektu dzielonego (Typ: %d).\n"
 
-#: nis/nis_error.c:59
-msgid "Error while talking to callback proc"
-msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas odwo³ania do callbacka"
+#: elf/readelflib.c:109
+#, c-format
+msgid "more than one dynamic segment\n"
+msgstr "wiêcej ni¿ jeden segment dynamiczny\n"
 
-#: inet/ruserpass.c:161
-msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "B³±d: plik .netrc mo¿e byæ czytany przez ka¿dego."
+#: elf/readlib.c:97
+#, c-format
+msgid "Cannot fstat file %s.\n"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ fstat na pliku %s.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
-msgid "Exchange full"
-msgstr "Przepe³niona wymiana"
+#: elf/readlib.c:108
+#, c-format
+msgid "File %s is empty, not checked."
+msgstr "Plik %s jest pusty, nie sprawdzony."
 
-#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
-#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:75
-msgid "Exec format error"
-msgstr "B³êdny format pliku wykonywalnego"
+#: elf/readlib.c:114
+#, c-format
+msgid "File %s is too small, not checked."
+msgstr "Plik %s jest za ma³y, nie sprawdzony."
 
-#: locale/programs/localedef.c:190
-msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
-msgstr "PRZERWANIE: system nie definiuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+#: elf/readlib.c:124
+#, c-format
+msgid "Cannot mmap file %s.\n"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ mmap pliku %s.\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:99
-msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "PLIK zawiera odwzorowania nazw symbolicznych na warto¶ci UCS4"
+#: elf/readlib.c:162
+#, c-format
+msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
+msgstr "%s nie jest plikiem ELF - ma z³e bajty magiczne na pocz±tku.\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:287
-msgid "Failed (unspecified error)"
-msgstr "Nieudane (nieustalony b³±d)"
+#: elf/sprof.c:77
+msgid "Output selection:"
+msgstr "Wybór wyj¶cia:"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
-msgid "File descriptor in bad state"
-msgstr "Deskryptor pliku w z³ym stanie"
+# XXX poprawic -PK
+#: elf/sprof.c:79
+msgid "print list of count paths and their number of use"
+msgstr "wypisanie listy ¶cie¿ek zliczania i ich liczników u¿ycia"
 
-#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
-#. TRANS makes sense to specify a new file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:134
-msgid "File exists"
-msgstr "Plik istnieje"
+#: elf/sprof.c:81
+msgid "generate flat profile with counts and ticks"
+msgstr "generowanie prostego profilu z licznikami i czasami"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
-msgid "File locking deadlock error"
-msgstr "Podczas blokowania pliku wyst±pi³o zakleszczenie"
+#: elf/sprof.c:82
+msgid "generate call graph"
+msgstr "generowanie wykresu wywo³añ"
 
-#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
-#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
-#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:464
-msgid "File name too long"
-msgstr "Za d³uga nazwa pliku"
+#: elf/sprof.c:89
+msgid ""
+"Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Odczyt i wy¶wietlanie danych profiluj±cych dla obiektów wspó³dzielonych.\vInstrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
-msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "Przekroczony limit wielko¶ci pliku"
+#: elf/sprof.c:94
+msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
+msgstr "OBIEKT_DZIELONY [DANE_PROFILUJ¡CE]"
 
-#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:202
-msgid "File too large"
-msgstr "Plik jest za du¿y"
+#: elf/sprof.c:400
+#, c-format
+msgid "failed to load shared object `%s'"
+msgstr "za³adowanie dzielonego obiektu `%s' nie powiod³o siê"
 
-#: nis/nis_error.c:37
-msgid "First/Next chain broken"
-msgstr "£añcuch pierwszy/nastêpny jest uszkodzony"
+#: elf/sprof.c:409
+#, c-format
+msgid "cannot create internal descriptors"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ wewnêtrznych deskryptorów"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
-msgid "Floating point exception"
-msgstr "B³±d w obliczeniach zmiennoprzecinkowych"
+#: elf/sprof.c:528
+#, c-format
+msgid "Reopening shared object `%s' failed"
+msgstr "Ponowne otwarcie obiektu dzielonego `%s' nie powiod³o siê"
 
-#: nis/nis_error.c:67
-msgid "Full resync required for directory"
-msgstr "Katalog wymaga powtórzenia pe³nej synchronizacji"
+#: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
+#, c-format
+msgid "reading of section headers failed"
+msgstr "odczyt nag³ówków sekcji nie powiód³ siê"
 
-#. TRANS Function not implemented.  Some functions have commands or options defined
-#. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
-#. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:573
-msgid "Function not implemented"
-msgstr "Niezaimplementowana funkcja"
+#: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
+#, c-format
+msgid "reading of section header string table failed"
+msgstr "odczyt tablicy ³añcuchów nag³ówków sekcji nie powiód³ siê"
 
-#: nis/nis_print.c:114
-msgid "GROUP\n"
-msgstr "GRUPA\n"
+#: elf/sprof.c:569
+#, c-format
+msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
+msgstr "*** Nie mo¿na odczytaæ nazwy pliku informacji diagnostycznych: %m\n"
 
-#: argp/argp-help.c:231
+#: elf/sprof.c:589
 #, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgid "cannot determine file name"
+msgstr "nie mo¿na okre¶liæ nazwy pliku"
 
-#: catgets/gencat.c:115
-msgid ""
-"Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-"is -, output is written to standard output.\n"
-msgstr ""
-"Generuje katalog komunikatów.\n"
-"Je¶li PLIK-WE to -, dane s± czytane ze standardowego wej¶cia. Je¶li PLIK-WY\n"
-"to -, dane s± zapisywane na standardowe wyj¶cie.\n"
+#: elf/sprof.c:622
+#, c-format
+msgid "reading of ELF header failed"
+msgstr "odczyt nag³ówka ELF nie powiód³ siê"
 
-#: nis/nis_error.c:36
-msgid "Generic system error"
-msgstr "B³±d systemowy"
+#: elf/sprof.c:658
+#, c-format
+msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
+msgstr "*** Symbole z pliku `%s' zosta³y usuniête, dok³adna analiza jest niemo¿liwa\n"
 
-#: locale/programs/locale.c:75
-msgid "Get locale-specific information."
-msgstr "Wy¶wietla dane dotycz±ce lokalizacji."
+#: elf/sprof.c:688
+#, c-format
+msgid "failed to load symbol data"
+msgstr "za³adowanie danych o symbolach nie powiod³o siê"
 
-#: argp/argp-parse.c:88
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Wy¶wietla krótkie informacje o sk³adni polecenia"
+#: elf/sprof.c:755
+#, c-format
+msgid "cannot load profiling data"
+msgstr "nie mo¿na za³adowaæ danych do profilowania"
 
-#: argp/argp-parse.c:87
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Wy¶wietla ten tekst pomocy"
+#: elf/sprof.c:764
+#, c-format
+msgid "while stat'ing profiling data file"
+msgstr "podczas wykonywania stat na pliku z danymi profiluj±cymi"
 
-#. TRANS This error code has no purpose.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
-msgid "Gratuitous error"
-msgstr "Nieoczekiwany b³±d"
+#: elf/sprof.c:772
+#, c-format
+msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
+msgstr "dane profiluj±ce w pliku `%s' nie pasuj± do obiektu dzielonego `%s'"
 
-#: nis/nis_print.c:317
+#: elf/sprof.c:783
 #, c-format
-msgid "Group         : %s\n"
-msgstr "Grupa         : %s\n"
+msgid "failed to mmap the profiling data file"
+msgstr "wykonanie mmap danych profiluj±cych nie powiod³o siê"
 
-#: nis/nis_print.c:248
-msgid "Group Flags :"
-msgstr "Flagi grupy :"
+#: elf/sprof.c:791
+#, c-format
+msgid "error while closing the profiling data file"
+msgstr "b³±d podczas zamykania pliku z danymi profiluj±cymi"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:113
+#: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
 #, c-format
-msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
-msgstr "Wpis dla grupy \"%s.%s\":\n"
+msgid "cannot create internal descriptor"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ wewnêtrznego deskryptora"
 
-#: argp/argp-parse.c:91
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Czekaj przez SEK sekund (domy¶lnie 3600)"
+#: elf/sprof.c:846
+#, c-format
+msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
+msgstr "`%s' nie jest poprawnym plikiem danych profiluj±cych dla `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
-msgid "Hangup"
-msgstr "Roz³±czenie"
+#: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
+#, c-format
+msgid "cannot allocate symbol data"
+msgstr "nie mo¿na przydzieliæ pamiêci dla symboli"
 
-#: nscd/grpcache.c:238
+#: iconv/iconv_charmap.c:176 iconv/iconv_prog.c:316
 #, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
-msgstr "Nie znaleziono \"%d\" w pamiêci podrêcznej grup!"
+msgid "error while closing input `%s'"
+msgstr "b³±d podczas zamykania wej¶cia `%s'"
 
-#: nscd/pwdcache.c:235
+#: iconv/iconv_charmap.c:450
 #, c-format
-msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
-msgstr "Nie znaleziono \"%d\" w pamiêci podrêcznej hase³!"
+msgid "illegal input sequence at position %Zd"
+msgstr "b³êdna sekwencja wej¶ciowa na pozycji %Zd"
 
-#: nscd/grpcache.c:210
+#: iconv/iconv_charmap.c:469 iconv/iconv_prog.c:526
 #, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w pamiêci podrêcznej grup!"
+msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
+msgstr "niekompletny znak lub sekwencja steruj±ca na koñcu bufora"
 
-#: nscd/hstcache.c:297 nscd/hstcache.c:328 nscd/hstcache.c:359
-#: nscd/hstcache.c:390
+#: iconv/iconv_charmap.c:514 iconv/iconv_charmap.c:550 iconv/iconv_prog.c:569
+#: iconv/iconv_prog.c:605
 #, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w pamiêci podrêcznej hostów!"
+msgid "error while reading the input"
+msgstr "b³±d podczas czytania danych wej¶ciowych"
 
-#: nscd/pwdcache.c:207
+#: iconv/iconv_charmap.c:532 iconv/iconv_prog.c:587
 #, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w pamiêci podrêcznej hase³!"
+msgid "unable to allocate buffer for input"
+msgstr "przydzielenie bufora dla danych wej¶ciowych by³o niemo¿liwe"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:469
-msgid "Host is down"
-msgstr "Host nie odpowiada"
+#: iconv/iconv_prog.c:60
+msgid "Input/Output format specification:"
+msgstr "Specyfikacja formatu wej¶cia/wyj¶cia:"
 
-#: resolv/herror.c:75
-msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "Odnalezienie nazwy hosta jest niemo¿liwe"
+#: iconv/iconv_prog.c:61
+msgid "encoding of original text"
+msgstr "kodowanie oryginalnego tekstu"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
-msgid "I/O possible"
-msgstr "We/Wy dozwolone"
+#: iconv/iconv_prog.c:62
+msgid "encoding for output"
+msgstr "kodowanie wyników"
 
-#: db2/makedb.c:71
-msgid ""
-"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
-"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
-"-u INPUT-FILE"
-msgstr ""
-"PLIK-WE PLIK-WY\n"
-"-o PLIK-WY PLIK-WE\n"
-"-u PLIK-WE"
+#: iconv/iconv_prog.c:63
+msgid "Information:"
+msgstr "Informacje:"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
-msgid "IOT trap"
-msgstr "pu³apka IOT"
+#: iconv/iconv_prog.c:64
+msgid "list all known coded character sets"
+msgstr "wy¶wietlenie wszystkich znanych zestawów znaków"
 
-#: nis/nis_print.c:35
-msgid "IVY"
-msgstr "IVY"
+#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
+msgid "Output control:"
+msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
-msgid "Identifier removed"
-msgstr "Identyfikator zosta³ usuniêty"
+#: iconv/iconv_prog.c:66
+msgid "omit invalid characters from output"
+msgstr "pominiêcie nieprawid³owych znaków z wyj¶cia"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
-msgid "Illegal instruction"
-msgstr "B³êdna instrukcja"
+#: iconv/iconv_prog.c:67
+msgid "output file"
+msgstr "plik wynikowy"
 
-#: nis/nis_error.c:61
-msgid "Illegal object type for operation"
-msgstr "B³êdny typ obiektu dla tej operacji"
+#: iconv/iconv_prog.c:68
+msgid "suppress warnings"
+msgstr "nie wypisywanie ostrze¿eñ"
 
-#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
-msgid "Illegal seek"
-msgstr "B³êdne przesuniêcie"
+#: iconv/iconv_prog.c:69
+msgid "print progress information"
+msgstr "wy¶wietlanie informacji o postêpie konwersji"
 
-#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
-#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
-#. TRANS
-#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
-#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:556
-msgid "Inappropriate file type or format"
-msgstr "Niew³a¶ciwy typ lub format pliku"
+#: iconv/iconv_prog.c:74
+msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
+msgstr "Konwersja podanych plików miêdzy ró¿nymi metodami kodowania."
 
-#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
-#. TRANS modes on an ordinary file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:188
-msgid "Inappropriate ioctl for device"
-msgstr "Niew³a¶ciwy dostêp do urz±dzenia"
+#: iconv/iconv_prog.c:78
+msgid "[FILE...]"
+msgstr "[PLIK...]"
 
-#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
-#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
-#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
-#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
-#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
-#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:589
-msgid "Inappropriate operation for background process"
-msgstr "Dzia³anie niedopuszczalne dla procesu w tle"
+#: iconv/iconv_prog.c:200
+#, c-format
+msgid "cannot open output file"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wyj¶ciowego"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
-msgid "Information request"
-msgstr "¯±danie informacji"
+#: iconv/iconv_prog.c:242
+#, c-format
+msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
+msgstr "konwersje z `%s' oraz do `%s' nie s± obs³ugiwane"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:57
-msgid "Information:"
-msgstr "Informacja:"
+#: iconv/iconv_prog.c:247
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' is not supported"
+msgstr "konwersja z `%s' nie jest obs³ugiwana"
 
-#: locale/programs/localedef.c:94
-msgid "Input Files:"
-msgstr "Pliki wej¶ciowe:"
+#: iconv/iconv_prog.c:254
+#, c-format
+msgid "conversion to `%s' is not supported"
+msgstr "konwersja do `%s' nie jest obs³ugiwana"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:54
-msgid "Input/Output format specification:"
-msgstr "Specyfikacja formatu wej¶cia/wyj¶cia:"
+#: iconv/iconv_prog.c:258
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
+msgstr "konwersja z `%s' do `%s' nie jest obs³ugiwana"
 
-#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:52
-msgid "Input/output error"
-msgstr "B³±d wej¶cia/wyj¶cia"
-
-#: nis/ypclnt.c:775
-msgid "Internal NIS error"
-msgstr "B³±d wewnêtrzny NIS"
+#: iconv/iconv_prog.c:268
+#, c-format
+msgid "failed to start conversion processing"
+msgstr "nie uda³o siê rozpocz±æ konwersji"
 
-#: nis/ypclnt.c:839
-msgid "Internal ypbind error"
-msgstr "B³±d wewnêtrzny ypbind"
+#: iconv/iconv_prog.c:362
+#, c-format
+msgid "error while closing output file"
+msgstr "b³±d podczas zamykania pliku wyj¶ciowego"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
-msgid "Interrupt"
-msgstr "Przerwanie"
+#: iconv/iconv_prog.c:471 iconv/iconv_prog.c:497
+#, c-format
+msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
+msgstr "konwersja przerwana z powodu problemu z zapisaniem wyników"
 
-#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
-#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
-#. TRANS again.
-#. TRANS
-#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
-#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
-#. TRANS Primitives}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:47
-msgid "Interrupted system call"
-msgstr "Przerwane wywo³anie systemowe"
+#: iconv/iconv_prog.c:522
+#, c-format
+msgid "illegal input sequence at position %ld"
+msgstr "b³êdna sekwencja wej¶ciowa na pozycji %ld"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
-msgid "Interrupted system call should be restarted"
-msgstr "Nale¿y wznowiæ przerwane wywo³anie systemowe"
+#: iconv/iconv_prog.c:530
+#, c-format
+msgid "internal error (illegal descriptor)"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny (nieprawid³owy deskryptor)"
 
-#: nis/nis_error.c:44
-msgid "Invalid Object for operation"
-msgstr "B³êdny obiekt dla tej operacji"
+#: iconv/iconv_prog.c:533
+#, c-format
+msgid "unknown iconv() error %d"
+msgstr "nieznany b³±d iconv() %d"
 
-#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
-#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:164
-msgid "Invalid argument"
-msgstr "Z³y argument"
+#: iconv/iconv_prog.c:779
+msgid ""
+"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
+"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
+"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
+"listed with several different names (aliases).\n"
+"\n"
+"  "
+msgstr ""
+"Poni¿sza lista zawiera wszystkie znane zakodowane zestawy znaków. Nie oznacza\n"
+"to, ¿e wszystkie kombinacje zestawów mog± byæ u¿ywane jako parametry OD i DO.\n"
+"Jeden zestaw znaków mo¿e znajdowaæ siê na li¶cie pod wieloma nazwami\n"
+"(aliasami).\n"
+"\n"
+"  "
 
-#: posix/regex.c:1018
-msgid "Invalid back reference"
-msgstr "B³êdny odno¶nik wstecz"
+#: iconv/iconvconfig.c:110
+msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
+msgstr "Tworzenie pliku konfiguracyjnego do szybkiego wczytywania modu³ów iconv."
 
-#: posix/regex.c:1016
-msgid "Invalid character class name"
-msgstr "B³êdna nazwa klasy znaku"
+#: iconv/iconvconfig.c:114
+msgid "[DIR...]"
+msgstr "[KATALOG...]"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:275
-msgid "Invalid client credential"
-msgstr "B³êdne uwierzytelnienie klienta"
+#: iconv/iconvconfig.c:127
+msgid "Prefix used for all file accesses"
+msgstr "Prefiks u¿ywany przy ka¿dym dostêpie do pliku"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:279
-msgid "Invalid client verifier"
-msgstr "B³êdny weryfikator klienta"
+#: iconv/iconvconfig.c:128
+msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
+msgstr "Umieszczenie wyj¶cia w PLIKU zamiast miejsca instalacji (--prefix nie wp³ywa na PLIK)"
 
-#: posix/regex.c:1015
-msgid "Invalid collation character"
-msgstr "B³êdny znak sortowany"
+#: iconv/iconvconfig.c:132
+msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
+msgstr "Nie przeszukiwanie standardowych katalogów, a wy³±cznie podanych z linii poleceñ"
 
-#: posix/regex.c:1022
-msgid "Invalid content of \\{\\}"
-msgstr "B³êdna zawarto¶æ \\{\\}"
+#: iconv/iconvconfig.c:301
+#, c-format
+msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
+msgstr "W przypadku u¿ycia --nostdlib wymagane jest podanie katalogów jako argumentów"
 
-#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
-#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
-#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:141
-msgid "Invalid cross-device link"
-msgstr "B³êdne dowi±zanie miêdzy urz±dzeniami"
+#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
+#, c-format
+msgid "no output file produced because warnings were issued"
+msgstr "nie utworzono pliku wyj¶ciowego, poniewa¿ wyst±pi³y ostrze¿enia"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
-msgid "Invalid exchange"
-msgstr "B³êdna wymiana"
+#: iconv/iconvconfig.c:429
+#, c-format
+msgid "while inserting in search tree"
+msgstr "b³±d podczas wstawiania do drzewa wyszukiwañ"
 
-#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
-#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:579
-msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "B³êdny lub niepe³ny znak wielobajtowy"
+#: iconv/iconvconfig.c:1238
+#, c-format
+msgid "cannot generate output file"
+msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ pliku wyj¶ciowego"
 
-#: posix/regex.c:1025
-msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "B³êdne poprzedzaj±ce wyra¿enie regularne"
+#: inet/rcmd.c:157
+msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
+msgstr "rcmd: Nie mo¿na przydzieliæ pamiêci\n"
 
-#: posix/regex.c:1023
-msgid "Invalid range end"
-msgstr "B³êdny koniec zakresu"
+#: inet/rcmd.c:172
+msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
+msgstr "rcmd: socket: Wszystkie porty zajête\n"
 
-#: posix/regex.c:1014
-msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "B³êdne wyra¿enie regularne"
+#: inet/rcmd.c:200
+#, c-format
+msgid "connect to address %s: "
+msgstr "po³±czenie do adresu %s: "
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
-msgid "Invalid request code"
-msgstr "Z³y kod ¿±dania"
+#: inet/rcmd.c:213
+#, c-format
+msgid "Trying %s...\n"
+msgstr "Próbowanie %s...\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
-msgid "Invalid request descriptor"
-msgstr "B³êdny deskryptor ¿±dania"
+#: inet/rcmd.c:249
+#, c-format
+msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: write (podczas ustawiania stderr): %m\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:285
-msgid "Invalid server verifier"
-msgstr "B³êdny weryfikator serwera"
+#: inet/rcmd.c:265
+#, c-format
+msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: poll (podczas ustawiania stderr): %m\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
-msgid "Invalid slot"
-msgstr "B³êdny kana³"
+#: inet/rcmd.c:268
+msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "poll: b³±d protoko³u podczas zestawiania pêtli\n"
 
-#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
-#. TRANS or create or remove hard links to it.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:158
-msgid "Is a directory"
-msgstr "Jest katalogiem"
+#: inet/rcmd.c:301
+msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
+msgstr "socket: b³±d protoko³u podczas zestawiania pêtli\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:806
-msgid "Is a named type file"
-msgstr "Jest plikiem nazwanym"
+#: inet/rcmd.c:325
+#, c-format
+msgid "rcmd: %s: short read"
+msgstr "rcmd: %s: odczyt skrócony"
 
-#: nis/nis_print.c:187
-msgid "Kerberos.\n"
-msgstr "Kerberos.\n"
+#: inet/rcmd.c:481
+msgid "lstat failed"
+msgstr "lstat nie powiod³o siê"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
-msgid "Killed"
-msgstr "Unicestwiony"
+#: inet/rcmd.c:488
+msgid "cannot open"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ"
 
-#: nis/nis_print.c:123
-msgid "LINK\n"
-msgstr "DOWI¡ZANIE\n"
+#: inet/rcmd.c:490
+msgid "fstat failed"
+msgstr "fstat nie powiod³o siê"
 
-#: nis/nis_local_names.c:125
-#, c-format
-msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
-msgstr "Wpis LOKALNY dla UID %d w katalogu %s nie jest unikalny\n"
+#: inet/rcmd.c:492
+msgid "bad owner"
+msgstr "nieodpowiedni w³a¶ciciel"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
-msgid "Level 2 halted"
-msgstr "Poziom 2 zatrzymany"
+#: inet/rcmd.c:494
+msgid "writeable by other than owner"
+msgstr "zapisywalny nie tylko przez w³a¶ciciela"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
-msgid "Level 2 not synchronized"
-msgstr "Poziom 2 brak synchronizacji"
+#: inet/rcmd.c:496
+msgid "hard linked somewhere"
+msgstr "gdzie¶ twardo dowi±zany"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
-msgid "Level 3 halted"
-msgstr "Poziom 3 zatrzymany"
+#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
+msgid "out of memory"
+msgstr "brak pamiêci"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
-msgid "Level 3 reset"
-msgstr "Poziom 3 wyzerowany"
+#: inet/ruserpass.c:184
+msgid "Error: .netrc file is readable by others."
+msgstr "B³±d: plik .netrc mo¿e byæ czytany przez innych."
 
-#: nis/nis_error.c:53
-msgid "Link Points to illegal name"
-msgstr "Dowi±zanie wskazuje na b³êdn± nazwê"
+#: inet/ruserpass.c:185
+msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgstr "Nale¿y usun±æ has³o lub uczyniæ plik niedostêpnym dla innych."
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
-msgid "Link has been severed"
-msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane"
+#: inet/ruserpass.c:277
+#, c-format
+msgid "Unknown .netrc keyword %s"
+msgstr "Nieznane s³owo kluczowe w .netrc: %s"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
-msgid "Link number out of range"
-msgstr "Numer dowi±zania poza zakresem"
+#: libidn/nfkc.c:464
+msgid "Character out of range for UTF-8"
+msgstr "Znak spoza zakresu UTF-8"
 
-#: nis/nis_print.c:282
-msgid "Linked Object Type : "
-msgstr "Typ dowi±zanego obiektu : "
+#: locale/programs/charmap-dir.c:58
+#, c-format
+msgid "cannot read character map directory `%s'"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ katalogu mapy znaków `%s'"
 
-#: nis/nis_print.c:284
+#: locale/programs/charmap.c:138
 #, c-format
-msgid "Linked to : %s\n"
-msgstr "Dowi±zany do : %s\n"
+msgid "character map file `%s' not found"
+msgstr "nie znaleziono pliku tablicy znaków `%s'"
 
-#: nis/ypclnt.c:787
-msgid "Local domain name not set"
-msgstr "Lokalna domena nie jest ustawiona"
+#: locale/programs/charmap.c:195
+#, c-format
+msgid "default character map file `%s' not found"
+msgstr "nie znaleziono domy¶lnej tablicy znaków `%s'"
 
-#: nis/ypclnt.c:777
-msgid "Local resource allocation failure"
-msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania lokalnych zasobów"
+#: locale/programs/charmap.c:258
+#, c-format
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
+msgstr "tablica znaków `%s' niekompatybilna z ASCII, lokalizacja niekompatybilna z ISO C\n"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
-msgid "Machine is not on the network"
-msgstr "Maszyna nie znajduje siê w tej sieci"
+#: locale/programs/charmap.c:337
+#, c-format
+msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
+msgstr "%s: <mb_cur_max> musi byæ wiêkszy ni¿ <mb_cur_min>\n"
 
-#: nis/nis_error.c:45
-msgid "Malformed Name, or illegal name"
-msgstr "Zniekszta³cona lub b³êdna nazwa"
+#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
+#: locale/programs/repertoire.c:175
+#, c-format
+msgid "syntax error in prolog: %s"
+msgstr "b³±d sk³adni w prologu: %s"
 
-#: argp/argp-help.c:1182
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ obowi±zkowe lub lokalne dla odpowiednich krótkich opcji."
+#: locale/programs/charmap.c:358
+msgid "invalid definition"
+msgstr "niepoprawna definicja"
 
-#: nis/nis_print.c:168
-msgid "Master Server :\n"
-msgstr "Serwer nadrzêdny :\n"
+#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
+#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:176
+msgid "bad argument"
+msgstr "b³êdny argument"
 
-#: nis/nis_error.c:75
-msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
-msgstr "Serwer nadrzêdny jest zajêty, pe³ny zrzut danych przesuniêty na pó¼niej."
+#: locale/programs/charmap.c:403
+#, c-format
+msgid "duplicate definition of <%s>"
+msgstr "powtórzona definicja <%s>"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:35
-msgid "Memory allocation failure"
-msgstr "Wyst±pi³ b³±d przydzielania pamiêci"
+#: locale/programs/charmap.c:410
+#, c-format
+msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
+msgstr "warto¶æ <%s> musi wynosiæ 1 lub wiêcej"
 
-#: posix/regex.c:1024
-msgid "Memory exhausted"
-msgstr "Pamiêæ wyczerpana"
+#: locale/programs/charmap.c:422
+#, c-format
+msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
+msgstr "warto¶æ <%s> musi byæ wiêksza lub równa warto¶ci <%s>"
 
-#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
-#. TRANS maximum size.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:317
-msgid "Message too long"
-msgstr "Komunikat za d³ugi"
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:184
+#, c-format
+msgid "argument to <%s> must be a single character"
+msgstr "argument <%s> musi byæ pojedynczym znakiem"
 
-#: nis/nis_error.c:57
-msgid "Missing or malformed attribute"
-msgstr "Brakuj±cy lub b³êdny atrybut"
+#: locale/programs/charmap.c:471
+msgid "character sets with locking states are not supported"
+msgstr "zestawy znaków ze stanami blokowania nie s± obs³ugiwane"
 
-#: nis/nis_print.c:323
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
+#: locale/programs/charmap.c:815
 #, c-format
-msgid "Mod. Time     : %s"
-msgstr "Modyfikacja   : %s"
+msgid "syntax error in %s definition: %s"
+msgstr "b³±d sk³adni w definicji %s: %s"
 
-#: nis/nis_error.c:50
-msgid "Modification failed"
-msgstr "Modyfikacja nie powiod³a siê"
+#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:231
+msgid "no symbolic name given"
+msgstr "brak nazwy symbolicznej"
 
-#: nis/nis_error.c:63
-msgid "Modify operation failed"
-msgstr "Operacja modyfikacji nie powiod³a siê"
+#: locale/programs/charmap.c:553
+msgid "invalid encoding given"
+msgstr "niepoprawne kodowanie"
 
-#: locale/programs/locale.c:68
-msgid "Modify output format:"
-msgstr "Modyfikuje format wyj¶ciowy:"
+#: locale/programs/charmap.c:562
+msgid "too few bytes in character encoding"
+msgstr "za ma³o bajtów w kodzie znaku"
 
-# wydaje mi sie ze tu chodzi o wyczerpanie TTL i stad 'zbyt' -PK
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
-msgid "Multihop attempted"
-msgstr "Próba przej¶cia przez zbyt wiele ruterów"
+#: locale/programs/charmap.c:564
+msgid "too many bytes in character encoding"
+msgstr "za du¿o bajtów w kodzie znaku"
 
-#: catgets/gencat.c:106 catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
-#: locale/programs/localedef.c:115 nscd/nscd.c:77
-msgid "NAME"
-msgstr "NAZWA"
+#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:297
+msgid "no symbolic name given for end of range"
+msgstr "brak nazwy symbolicznej dla koñca przedzia³u"
+
+#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677 locale/programs/ld-collate.c:3828
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
+#: locale/programs/ld-identification.c:452
+#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
+#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
+#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
+#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
+#: locale/programs/repertoire.c:314
+#, c-format
+msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "%1$s: definicja nie koñczy siê przez `END %1$s'"
+
+#: locale/programs/charmap.c:643
+msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
+msgstr "po definicji CHARMAP mog± wystêpowaæ tylko definicje WIDTH"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[-a|-m]"
-msgstr ""
-"NAZWA\n"
-"[-a|-m]"
+#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
+#, c-format
+msgid "value for %s must be an integer"
+msgstr "warto¶æ %s musi byæ liczb± ca³kowit±"
 
-#: nis/nis_print.c:31
-msgid "NIS"
-msgstr "NIS"
+# state machine = finite state machine =
+# automat skoñczony -PK
+#: locale/programs/charmap.c:842
+#, c-format
+msgid "%s: error in state machine"
+msgstr "%s: b³±d w automacie skoñczonym"
 
-#: nis/ypclnt.c:791
-msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
-msgstr "Niezgodno¶æ wersji miêdzy klientem i serwerem NIS - us³uga niemo¿liwa"
+#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
+#: locale/programs/ld-collate.c:2674 locale/programs/ld-collate.c:3844
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
+#: locale/programs/ld-identification.c:468
+#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
+#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
+#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
+#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
+#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:325
+#, c-format
+msgid "%s: premature end of file"
+msgstr "%s: przedwczesny koniec pliku"
 
-#: nis/ypclnt.c:789
-msgid "NIS map database is bad"
-msgstr "Mapa NIS zawiera b³êdy"
+#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
+#, c-format
+msgid "unknown character `%s'"
+msgstr "nieznany znak `%s'"
 
-#: nis/nis_error.c:68
-msgid "NIS+ operation failed"
-msgstr "Operacja NIS+ nie powiod³a siê"
+#: locale/programs/charmap.c:888
+#, c-format
+msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
+msgstr "liczba bajtów dla sekwencji bajtów pocz±tku i koñca przedzia³u jest ró¿na: %d i %d"
 
-#: nis/nis_error.c:33
-msgid "NIS+ servers unreachable"
-msgstr "Serwery NIS+ s± niedostêpne"
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2957
+#: locale/programs/repertoire.c:420
+msgid "invalid names for character range"
+msgstr "nieprawid³owe nazwy dla przedzia³u znaków"
 
-#: nis/nis_error.c:69
-msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
-msgstr "Us³uga NIS+ jest niedostêpna lub nie zosta³a zainstalowana"
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:432
+msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
+msgstr "w szesnastkowym formacie przedzia³u powinny byæ u¿ywane wielkie litery"
 
-#: nis/nis_print.c:108
-msgid "NO OBJECT\n"
-msgstr "BRAK OBIEKTU\n"
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:450
+#, c-format
+msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
+msgstr "<%s> i <%s> s± niepoprawnymi nazwami dla przedzia³u"
 
-#: nscd/nscd.c:81
-msgid "NUMBER"
-msgstr "LICZBA"
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:457
+msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
+msgstr "górna granica przedzia³u nie jest mniejsza ni¿ dolna"
 
-#: nis/nis_print.c:162
+#: locale/programs/charmap.c:1087
+msgid "resulting bytes for range not representable."
+msgstr "wynikowe bajty dla przedzia³u nie mog± zostaæ wyra¿one."
+
+#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1536
+#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
+#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
+#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
+#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
+#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
 #, c-format
-msgid "Name : '%s'\n"
-msgstr "Nazwa : '%s'\n"
+msgid "No definition for %s category found"
+msgstr "Nie znaleziono definicji dla kategorii %s"
 
-# XXX moze zostawic oryginal albo zrobic ladniej -PK
-#: nscd/nscd.c:88
-msgid "Name Service Cache Daemon."
-msgstr "Demon buforuj±cy us³ugi odwzorowania nazw."
+#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
+#: locale/programs/ld-address.c:200 locale/programs/ld-address.c:229
+#: locale/programs/ld-address.c:301 locale/programs/ld-address.c:320
+#: locale/programs/ld-address.c:333 locale/programs/ld-identification.c:146
+#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
+#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
+#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
+#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
+#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
+#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
+#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
+#: locale/programs/ld-time.c:196
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' not defined"
+msgstr "%s: pole `%s' nie jest zdefiniowane"
 
-#: nis/nis_error.c:40
-msgid "Name not served by this server"
-msgstr "Nazwa nie jest obs³ugiwana przez ten serwer"
+#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:208
+#: locale/programs/ld-address.c:238 locale/programs/ld-address.c:276
+#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' must not be empty"
+msgstr "%s: pole `%s' nie mo¿e byæ puste"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
-msgid "Name not unique on network"
-msgstr "Nazwa nie jest unikalna w sieci"
+#: locale/programs/ld-address.c:168
+#, c-format
+msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
+msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape `%%%c' w polu `%s'"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
-msgid "Name or service not known"
-msgstr "Ta nazwa lub us³uga jest nieznana"
+#: locale/programs/ld-address.c:219
+#, c-format
+msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
+msgstr "%s: kod jêzyka terminologii `%s' nie jest zdefiniowany"
 
-#: nis/nis_error.c:49
-msgid "Name/entry isn't unique"
-msgstr "Nazwa/zapis nie jest unikalny"
+#: locale/programs/ld-address.c:244
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' must not be defined"
+msgstr "%s: pole `%s' nie mo¿e byæ zdefiniowane"
 
-#: nis/nis_error.c:58
-msgid "Named object is not searchable"
-msgstr "Wskazany obiekt nie mo¿e byæ przeszukiwany"
+#: locale/programs/ld-address.c:258 locale/programs/ld-address.c:287
+#, c-format
+msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
+msgstr "%s: skrót jêzyka `%s' nie jest zdefiniowany"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:566
-msgid "Need authenticator"
-msgstr "Wymagane uwierzytelnienie"
+#: locale/programs/ld-address.c:265 locale/programs/ld-address.c:293
+#: locale/programs/ld-address.c:327 locale/programs/ld-address.c:339
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
+msgstr "%s: warto¶æ `%s' nie pasuje do warto¶ci `%s'"
 
-#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
-msgid "Network dropped connection on reset"
-msgstr "Sieæ przerwa³a po³±czenie po resecie"
+#: locale/programs/ld-address.c:312
+#, c-format
+msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
+msgstr "%s: liczbowy kod kraju `%d' jest niepoprawny"
 
-#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:378
-msgid "Network is down"
-msgstr "Sieæ nie dzia³a"
+#: locale/programs/ld-address.c:508 locale/programs/ld-address.c:545
+#: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:2608
+#: locale/programs/ld-identification.c:364
+#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
+#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
+#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
+#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
+#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
+#: locale/programs/ld-time.c:1168
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' declared more than once"
+msgstr "%s: pole `%s' zadeklarowane wiêcej ni¿ raz"
 
-#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
-#. TRANS was unreachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:384
-msgid "Network is unreachable"
-msgstr "Sieæ jest niedostêpna"
+#: locale/programs/ld-address.c:512 locale/programs/ld-address.c:550
+#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
+#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
+#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in field `%s'"
+msgstr "%s: nieznany znak w polu `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
-msgid "No CSI structure available"
-msgstr "Struktura CSI niedostêpna"
+#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3826
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
+#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
+#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
+#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
+#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
+#, c-format
+msgid "%s: incomplete `END' line"
+msgstr "%s: niekompletna linia `END'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:802
-msgid "No XENIX semaphores available"
-msgstr "Brak dostêpnych semaforów XENIXowych"
+#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:522
+#: locale/programs/ld-collate.c:574 locale/programs/ld-collate.c:870
+#: locale/programs/ld-collate.c:883 locale/programs/ld-collate.c:2664
+#: locale/programs/ld-collate.c:3835 locale/programs/ld-ctype.c:1960
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2219 locale/programs/ld-ctype.c:2806
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2992 locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
+#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
+#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
+#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error"
+msgstr "%s: b³±d sk³adni"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
-msgid "No address associated with hostname"
-msgstr "Brak adresu zwi±zanego z nazw± hosta"
+#: locale/programs/ld-collate.c:397
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined in charmap"
+msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany w tablicy znaków"
 
-#: resolv/herror.c:77
-msgid "No address associated with name"
-msgstr "Brak adresu zwi±zanego z nazw±"
+#: locale/programs/ld-collate.c:406
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
+msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany w repertuarze"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
-msgid "No anode"
-msgstr "Brak anody"
+#: locale/programs/ld-collate.c:413
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
+msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany jako symbol scalaj±cy"
 
-#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
-#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
-#. TRANS other from network operations.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:408
-msgid "No buffer space available"
-msgstr "Brak miejsca w buforze"
+#: locale/programs/ld-collate.c:420
+#, c-format
+msgid "`%.*s' already defined as collating element"
+msgstr "`%.*s' ju¿ zdefiniowany jako element scalaj±cy"
 
-#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
-#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
-#. TRANS to manipulate.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:89
-msgid "No child processes"
-msgstr "Brak procesów potomnych"
+#: locale/programs/ld-collate.c:451 locale/programs/ld-collate.c:477
+#, c-format
+msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
+msgstr "%s: porz±dki `forward' i `backward' wykluczaj± siê wzajemnie"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
-msgid "No data available"
-msgstr "Brak danych"
+#: locale/programs/ld-collate.c:461 locale/programs/ld-collate.c:487
+#: locale/programs/ld-collate.c:503
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
+msgstr "%s: `%s' wyst±pi³o wiêcej ni¿ raz w definicji wagi %d"
 
-#: nis/nis_error.c:73
-msgid "No file space on server"
-msgstr "Brak miejsca na serwerze"
+#: locale/programs/ld-collate.c:559
+#, c-format
+msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
+msgstr "%s: zbyt du¿o regu³; pierwszy wpis mia³ tylko %d"
 
-#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
-#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
-#. TRANS operating system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:547
-msgid "No locks available"
-msgstr "Brak dostêpnych blokad"
+#: locale/programs/ld-collate.c:595
+#, c-format
+msgid "%s: not enough sorting rules"
+msgstr "%s: za ma³o regu³ sortowania"
 
-#: posix/regex.c:1013
-msgid "No match"
-msgstr "Nic nie pasuje"
+#: locale/programs/ld-collate.c:760
+#, c-format
+msgid "%s: empty weight string not allowed"
+msgstr "%s: pusty ³añcuch wagi jest niedozwolony"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:814
-msgid "No medium found"
-msgstr "Brak medium"
+# ellipsis = wyrzutnia jezykowa - sprawdzilem. nawet pamietam ze cos takiego
+# istnieje ze szkoly, ale za cholere nie pamietam co to jest ;) -PK
+#: locale/programs/ld-collate.c:855
+#, c-format
+msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
+msgstr "%s: wagi musz± u¿ywaæ jako nazwy tego samego symbolu wyrzutni"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
-msgid "No message of desired type"
-msgstr "Brak komunikatu o po¿±danym typie"
+#: locale/programs/ld-collate.c:911
+#, c-format
+msgid "%s: too many values"
+msgstr "%s: zbyt du¿o warto¶ci"
 
-#: nis/ypclnt.c:779
-msgid "No more records in map database"
-msgstr "Nie ma wiêcej rekordów w mapie"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1031 locale/programs/ld-collate.c:1206
+#, c-format
+msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "porz±dek dla `%.*s' zosta³ ju¿ zdefiniowany w %s:%Zu"
 
-#: posix/regex.c:5515
-msgid "No previous regular expression"
-msgstr "Brak wyra¿enia regularnego"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1081
+#, c-format
+msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
+msgstr "%s: pocz±tkowy i koñcowy symbol przedzia³u musz± byæ znakami"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:570
-msgid "No remote programs registered.\n"
-msgstr "Brak zarejestrowanych zdalnych programów.\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1108
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
+msgstr "%s: sekwencje bajtów pierwszego i ostatniego znaku musz± mieæ tê sam± d³ugo¶æ"
 
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:474
-msgid "No route to host"
-msgstr "Brak drogi do systemu"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1150
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
+msgstr "%s: sekwencja bajtów pierwszego znaku przedzia³u nie jest mniejsza ni¿ sekwencja ostatniego znaku"
 
-#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
-#. TRANS disk is full.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:208
-msgid "No space left on device"
-msgstr "Brak miejsca na urz±dzeniu"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1275
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
+msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedzia³u nie mo¿e byæ bezpo¶rednio po `order_start'"
 
-#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
-#. TRANS particular sort of device.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:147
-msgid "No such device"
-msgstr "Nie ma takiego urz±dzenia"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1279
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
+msgstr "%s: wyrzutnia symbolicznego przedzia³u nie mo¿e byæ bezpo¶rednio przed `order_end'"
 
-#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
-#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
-#. TRANS expected to already exist.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:31
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Nie ma takiego pliku ani katalogu"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1299 locale/programs/ld-ctype.c:1477
+#, c-format
+msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
+msgstr "`%s' i `%.*s' nie s± poprawnymi nazwami dla symbolicznego przedzia³u"
 
-#: nis/ypclnt.c:773
-msgid "No such key in map"
-msgstr "Brak takiego klucza w mapie"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1349 locale/programs/ld-collate.c:3763
+#, c-format
+msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "%s: porz±dek dla `%.*s' zosta³ ju¿ zdefiniowany w %s:%Zu"
 
-#: nis/ypclnt.c:771
-msgid "No such map in server's domain"
-msgstr "Nie ma takiej mapy w domenie serwera"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1358
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' must be a character"
+msgstr "%s: `%s' musi byæ znakiem"
 
-#. TRANS No process matches the specified process ID.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:36
-msgid "No such process"
-msgstr "Nie ma takiego procesu"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1552
+#, c-format
+msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
+msgstr "%s: `position' musi byæ u¿yte dla konkretnego poziomu we wszystkich sekcjach lub ¿adnej"
 
-#: nis/nis_error.c:60
-msgid "Non NIS+ namespace encountered"
-msgstr "Napotkano nazwy nie nale¿±ce do przestrzeni NIS+"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1577
+#, c-format
+msgid "symbol `%s' not defined"
+msgstr "nie zdefiniowany symbol `%s'"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
-msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
-msgstr "Wyst±pi³ krytyczny b³±d w odwzorowaniu nazw"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1653 locale/programs/ld-collate.c:1759
+#, c-format
+msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
+msgstr "symbol `%s' ma to samo kodowanie co"
 
-#: nis/nis_print.c:176
-msgid "None.\n"
-msgstr "Brak.\n"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1657 locale/programs/ld-collate.c:1763
+#, c-format
+msgid "symbol `%s'"
+msgstr "symbol `%s'"
 
-#: nis/nis_error.c:48
-msgid "Not Found, no such name"
-msgstr "Nie znaleziono, brak takiej nazwy"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1805
+#, c-format
+msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+msgstr "brak definicji `UNDEFINED'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
-msgid "Not a XENIX named type file"
-msgstr "To nie jest nazwanego pliku w wersji XENIXa"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1834
+#, c-format
+msgid "too many errors; giving up"
+msgstr "zbyt du¿o b³êdów; poddajê siê"
 
-#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
-msgid "Not a directory"
-msgstr "To nie jest katalog"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2762
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
+msgstr "%s: powtórzona definicja `%s'"
 
-#: nis/nis_error.c:30
-msgid "Not found"
-msgstr "Nie znaleziono"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2798
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
+msgstr "%s: powtórzona deklaracja sekcji `%s'"
 
-#: nis/nis_error.c:43
-msgid "Not master server for this domain"
-msgstr "To nie jest serwer nadrzêdny dla tej domeny"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2937
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
+msgstr "%s: nieznany znak w nazwie symbolu scalaj±cego"
 
-#: nis/nis_error.c:39
-msgid "Not owner"
-msgstr "To nie jest w³a¶ciciel"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3069
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
+msgstr "%s: nieznany znak w nazwie definicji równowa¿no¶ci"
 
-#: nis/nis_print.c:263
+#: locale/programs/ld-collate.c:3082
 #, c-format
-msgid "Number of Columns   : %d\n"
-msgstr "Liczba kolumn       : %d\n"
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
+msgstr "%s: nieznany znak w warto¶ci definicji równowa¿no¶ci"
 
-#: nis/nis_print.c:358
+#: locale/programs/ld-collate.c:3092
 #, c-format
-msgid "Number of objects : %u\n"
-msgstr "L. obiektów   : %u\n"
+msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
+msgstr "%s: nieznany symbol `%s' w definicji równowa¿no¶ci"
 
-#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
-#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:240
-msgid "Numerical argument out of domain"
-msgstr "Argument numeryczny poza zakresem"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3101
+msgid "error while adding equivalent collating symbol"
+msgstr "b³±d podczas dodawania równowa¿nego symbolu scalaj±cego"
 
-#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
-#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:246
-msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "Wynik numeryczny poza zakresem"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3131
+#, c-format
+msgid "duplicate definition of script `%s'"
+msgstr "powtórzona definicja skryptu `%s'"
 
-#: nis/nis_print.c:362
+#: locale/programs/ld-collate.c:3179
 #, c-format
-msgid "Object #%d:\n"
-msgstr "Obiekt #%d:\n"
+msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
+msgstr "%s: nieznana nazwa sekcji `%.*s'"
 
-#: nis/nis_print.c:314
+#: locale/programs/ld-collate.c:3208
 #, c-format
-msgid "Object Name   : %s\n"
-msgstr "Nazwa obiektu : %s\n"
+msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
+msgstr "%s: wielokrotna definicja porz±dku dla sekcji `%s'"
 
-#: nis/nis_print.c:324
-msgid "Object Type   : "
-msgstr "Typ obiektu   : "
+#: locale/programs/ld-collate.c:3233
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number of sorting rules"
+msgstr "%s: b³êdna liczba regu³ sortowania"
 
-# to imho jest bardziej zrozumiale - zwlaszcza ze to sie czasem zdarza
-# jak sie uruchomi mountd bez -r -PK
-#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
-#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
-#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:514
-msgid "Object is remote"
-msgstr "Zdalny obiekt jest obiektem podmontowanym przez NFS"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3260
+#, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
+msgstr "%s: wielokrotna definicja porz±dku dla nie nazwanej sekcji"
 
-#: nis/nis_error.c:42
-msgid "Object with same name exists"
-msgstr "Istnieje ju¿ obiekt o tej nazwie"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3314 locale/programs/ld-collate.c:3442
+#: locale/programs/ld-collate.c:3804
+#, c-format
+msgid "%s: missing `order_end' keyword"
+msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `order_end'"
 
-#: timezone/zic.c:1995
-msgid "Odd number of quotation marks"
-msgstr "Nieparzysta liczba cudzys³owów"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3375
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
+msgstr "%s: porz±dek dla symbolu scalaj±cego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
 
-#: nscd/nscd.c:185
-msgid "Only root is allowed to use this option!"
-msgstr "Tylko root mo¿e u¿ywaæ tej opcji!"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3393
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
+msgstr "%s: porz±dek dla elementu scalaj±cego %.*s jeszcze nie zdefiniowany"
 
-#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
-#. TRANS mode selected.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:306
-msgid "Operation already in progress"
-msgstr "Operacja jest ju¿ wykonywana"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3404
+#, c-format
+msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
+msgstr "%s: nie mo¿na zmieniæ porz±dku po %.*s: nieznany symbol"
 
-#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
-#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
-msgid "Operation not permitted"
-msgstr "Operacja niedozwolona"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3456 locale/programs/ld-collate.c:3816
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
+msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `reorder-end'"
 
-#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
-#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
-#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
-#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
-#. TRANS nothing to do for that call.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:350
-msgid "Operation not supported"
-msgstr "Operacja nie obs³ugiwana"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3490 locale/programs/ld-collate.c:3688
+#, c-format
+msgid "%s: section `%.*s' not known"
+msgstr "%s: nieznana sekcja `%.*s'"
 
-#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
-#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
-#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
-#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
-#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
-#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
-#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
-#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:300
-msgid "Operation now in progress"
-msgstr "Operacja jest w³a¶nie wykonywana"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3555
+#, c-format
+msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
+msgstr "%s: b³êdny symbol <%.*s>"
 
-#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
-#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
-#. TRANS
-#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
-#. TRANS separate error code.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
-msgid "Operation would block"
-msgstr "Operacja spowoduje blokadê"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3751
+#, c-format
+msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
+msgstr "%s: nie mo¿na u¿yæ `%s' jako koñca przedzia³u wyrzutni"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
-msgid "Out of streams resources"
-msgstr "Brak dodatkowych strumieni"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3800
+#, c-format
+msgid "%s: empty category description not allowed"
+msgstr "%s: pusty opis kategorii niedozwolony"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:59 locale/programs/localedef.c:101
-msgid "Output control:"
-msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3819
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
+msgstr "%s: brak s³owa kluczowego `reorder-sections-end'"
 
-#: elf/sprof.c:76
-msgid "Output selection:"
-msgstr "Wybór wyj¶cia:"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:439
+#, c-format
+msgid "No character set name specified in charmap"
+msgstr "Brak nazwy zestawu znaków w tablicy znaków"
 
-#: nis/nis_print.c:316
+#: locale/programs/ld-ctype.c:468
 #, c-format
-msgid "Owner         : %s\n"
-msgstr "W³a¶ciciel    : %s\n"
+msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' musi byæ w klasie `%s'"
 
-#: nis/nis_print.c:126
-msgid "PRIVATE\n"
-msgstr "PRYWATNY\n"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:483
+#, c-format
+msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "znak L'\\u%0*x' z klasy `%s' nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
-msgid "Package not installed"
-msgstr "Pakiet nie jest zainstalowany"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
+#, c-format
+msgid "internal error in %s, line %u"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny w %s, linia %u"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:84
+#: locale/programs/ld-ctype.c:526
 #, c-format
-msgid "Parse error: %s"
-msgstr "B³±d parsowania: %s"
+msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
+msgstr "znak '%s' z klasy `%s' musi byæ w klasie `%s'"
 
-#: nis/nis_error.c:54
-msgid "Partial Success"
-msgstr "Czê¶ciowy sukces"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:542
+#, c-format
+msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
+msgstr "znak '%s' z klasy `%s' nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
 
-#: nis/nis_error.c:62
-msgid "Passed object is not the same object on server"
-msgstr "Uzyskany obiekt nie jest taki sam jak obiekt na serwerze"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
+#, c-format
+msgid "<SP> character not in class `%s'"
+msgstr "znak <SP> nie jest w klasie `%s'"
 
-#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.c:38 nis/ypclnt.c:793
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:108
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Brak dostêpu"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#, c-format
+msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
+msgstr "znak <SP> nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
-msgid "Power failure"
-msgstr "Awaria zasilania"
-
-#: posix/regex.c:1026
-msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "Niespodziewany koniec wyra¿enia regularnego"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:599
+#, c-format
+msgid "character <SP> not defined in character map"
+msgstr "znak <SP> nie zdefiniowany w tablicy znaków"
 
-#: db2/makedb.c:63
-msgid "Print content of database file, one entry a line"
-msgstr "Wy¶wietla rekordy bazy linijka po linijce"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:714
+#, c-format
+msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
+msgstr "kategoria `digit' nie ma wpisów w grupach po dziesiêæ"
 
-#: nscd/nscd.c:83
-msgid "Print current configuration statistic"
-msgstr "Wy¶wietla aktualne statystyki konfiguracji"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:763
+#, c-format
+msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
+msgstr "brak cyfr wej¶ciowych ani ¿adnej ze standardowych nazw w tablicy znaków"
 
-#: locale/programs/localedef.c:107
-msgid "Print more messages"
-msgstr "Wy¶wietla wiêcej komunikatów"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:828
+#, c-format
+msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
+msgstr "nie wszystkie znaki u¿yte w `outdigit' s± dostêpne w tablicy znaków"
 
-#: argp/argp-parse.c:148
-msgid "Print program version"
-msgstr "Wy¶wietla wersjê programu"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:845
+#, c-format
+msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
+msgstr "nie wszystkie znaki u¿yte w `outdigit' s± dostêpne w repertuarze"
 
-#: nis/nis_error.c:29
-msgid "Probable success"
-msgstr "Prawdopodobnie sukces"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1245
+#, c-format
+msgid "character class `%s' already defined"
+msgstr "klasa znaków `%s' jest ju¿ zdefiniowana"
 
-#: nis/nis_error.c:31
-msgid "Probably not found"
-msgstr "Prawdopodobnie nie znaleziony"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1251
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
+msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %Zd klas znaków"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
-msgid "Profiling timer expired"
-msgstr "Koniec stopera profiluj±cego"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1277
+#, c-format
+msgid "character map `%s' already defined"
+msgstr "tablica znaków `%s' jest ju¿ zdefiniowana"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
-msgid "Protocol driver not attached"
-msgstr "Sterownik protoko³u nie jest pod³±czony"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1283
+#, c-format
+msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
+msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %d tablic znaków"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
-msgid "Protocol error"
-msgstr "B³±d protoko³u"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3467
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
+msgstr "%s: pole `%s' nie zawiera dok³adnie dziesiêciu elementów"
 
-#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:355
-msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "Nie obs³ugiwana rodzina protoko³ów"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
+#, c-format
+msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
+msgstr "warto¶æ-do <U%0*X> przedzia³u jest mniejsza ni¿ warto¶æ-od <U%0*X>"
 
-#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
-#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
-msgid "Protocol not available"
-msgstr "Protokó³ niedostêpny"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1703
+msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
+msgstr "pocz±tkowa i koñcowa sekwencja znaków przedzia³u musz± mieæ tê sam± d³ugo¶æ"
 
-#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
-#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
-#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:335
-msgid "Protocol not supported"
-msgstr "Protokó³ nie obs³ugiwany"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1710
+msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
+msgstr "sekwencja znaków warto¶æ-do jest mniejsza ni¿ sekwencja warto¶æ-od"
 
-#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:322
-msgid "Protocol wrong type for socket"
-msgstr "Typ protoko³u nie pasuje do gniazda"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
+msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
+msgstr "przedwczesny koniec definicji `translit_ignore'"
 
-#: nis/nis_error.c:64
-msgid "Query illegal for named table"
-msgstr "B³êdne zapytanie dla podanej tablicy"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2169
+msgid "syntax error"
+msgstr "b³±d sk³adni"
 
-# XXX -PK
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
-msgid "Quit"
-msgstr "Wyj¶cie"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2303
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
+msgstr "%s: b³±d sk³adni w definicji nowej klasy znaków"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
-msgid "RFS specific error"
-msgstr "B³±d RFS"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2318
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
+msgstr "%s: b³±d sk³adni w definicji nowej tablicy znaków"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:539
-msgid "RPC bad procedure for program"
-msgstr "RPC z³a procedura dla programu"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2493
+msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
+msgstr "przedzia³ wyrzutni musi byæ oznaczony dwoma argumentami tego samego typu"
 
-#: nis/ypclnt.c:767
-msgid "RPC failure on NIS operation"
-msgstr "B³±d RPC podczas operacji NIS"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2502
+msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
+msgstr "dla warto¶ci przedzia³u bêd±cych nazwami nie mo¿na u¿yæ bezwzglêdnej wyrzutni `...'"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:529
-msgid "RPC program not available"
-msgstr "RPC program niedostêpny"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2517
+msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
+msgstr "dla warto¶ci przedzia³u w kodzie UCS trzeba u¿yæ wyrzutni szesnastkowej `..'"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:534
-msgid "RPC program version wrong"
-msgstr "RPC z³a wersja programu"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2531
+msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
+msgstr "dla warto¶ci przedzia³u z kodami znaków trzeba u¿yæ bezwzglêdnej wyrzutni `...'"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:519
-msgid "RPC struct is bad"
-msgstr "RPC b³êdna struktura"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2682
+#, c-format
+msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
+msgstr "powtórzona definicja odwzorowania `%s'"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:524
-msgid "RPC version wrong"
-msgstr "RPC z³a wersja"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
+#, c-format
+msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
+msgstr "%s: sekcja `translit_start' nie koñczy siê przez `translit_end'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:215
-msgid "RPC: (unknown error code)"
-msgstr "RPC: (nieznany kod b³êdu)"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
+msgstr "%s: powtórzona definicja `default_missing'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:176
-msgid "RPC: Authentication error"
-msgstr "RPC: B³±d uwierzytelniania"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2868
+msgid "previous definition was here"
+msgstr "tutaj by³a poprzednia definicja"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:166
-msgid "RPC: Can't decode result"
-msgstr "RPC: Nie mogê zdekodowaæ wyniku"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
+#, c-format
+msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
+msgstr "%s: nie znaleziono daj±cej siê wyraziæ definicji `default_missing'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:164
-msgid "RPC: Can't encode arguments"
-msgstr "RPC: Nie mogê zakodowaæ argumentów"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
+msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domy¶lny, nie zosta³ zdefiniowany"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:196
-msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
-msgstr "RPC: Nieudane (niesprecyzowany b³±d)"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
+msgstr "%s: znak `%s' z tablicy znaków nie mo¿e byæ wyra¿ony w jednym bajcie"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:174
-msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
-msgstr "RPC: Niekompatybilne wersje RPC"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
+msgstr "%s: znak `%s', wymagany jako domy¶lny, nie mo¿e byæ wyra¿ony w jednym bajcie"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:192
-msgid "RPC: Port mapper failure"
-msgstr "RPC: Awaria portmappera"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
+#, c-format
+msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
+msgstr "brak definicji cyfr wyj¶ciowych ani ¿adnej standardowej nazwy w tablicy znaków"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:182
-msgid "RPC: Procedure unavailable"
-msgstr "RPC: Niedostêpna procedura"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3780
+#, c-format
+msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
+msgstr "%s: dane do transliteracji z lokalizacji `%s' niedostêpne"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:194
-msgid "RPC: Program not registered"
-msgstr "RPC: Niezarejestrowany program"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3881
+#, c-format
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: tablica dla klasy \"%s\": %lu bajtów\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:178
-msgid "RPC: Program unavailable"
-msgstr "RPC: Niedostêpny program"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3950
+#, c-format
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: tablica dla odwzorowania \"%s\": %lu bajtów\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:180
-msgid "RPC: Program/version mismatch"
-msgstr "RPC: Niezgodno¶æ programu/wersji"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4083
+#, c-format
+msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
+msgstr "%s: tablica dla szeroko¶ci: %lu bajtów\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:186
-msgid "RPC: Remote system error"
-msgstr "RPC: B³±d w odleg³ym systemie"
+#: locale/programs/ld-identification.c:170
+#, c-format
+msgid "%s: no identification for category `%s'"
+msgstr "%s: brak identyfikacji dla kategorii `%s'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:184
-msgid "RPC: Server can't decode arguments"
-msgstr "RPC: Serwer nie mo¿e zdekodowaæ argumentów"
+#: locale/programs/ld-identification.c:435
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate category version definition"
+msgstr "%s: powtórzona definicja wersji kategorii"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:162
-msgid "RPC: Success"
-msgstr "RPC: Sukces"
+#: locale/programs/ld-measurement.c:113
+#, c-format
+msgid "%s: invalid value for field `%s'"
+msgstr "%s: b³êdna warto¶æ dla pola `%s'"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:172
-msgid "RPC: Timed out"
-msgstr "RPC: Czas oczekiwania przekroczony"
+#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' undefined"
+msgstr "%s: pole `%s' nie zdefiniowane"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:170
-msgid "RPC: Unable to receive"
-msgstr "RPC: Niemo¿liwy odbiór"
+#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
+#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
+msgstr "%s: warto¶æ pola `%s' nie mo¿e byæ ³añcuchem pustym"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:168
-msgid "RPC: Unable to send"
-msgstr "RPC: Niemo¿liwe wysy³anie"
+#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
+#, c-format
+msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
+msgstr "%s: brak poprawnego wyra¿enia regularnego dla pola `%s': %s"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:188
-msgid "RPC: Unknown host"
-msgstr "RPC: Nieznany host"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:224
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
+msgstr "%s: warto¶æ pola `int_curr_symbol' ma z³± d³ugo¶æ"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:190
-msgid "RPC: Unknown protocol"
-msgstr "RCP: Nieznany protokó³"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:237
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgstr "%s: warto¶æ pola `int_curr_symbol' nie jest zgodna z nazwami ISO 4217"
 
-#: nis/nis_print.c:184
+#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
 #, c-format
-msgid "RSA (%d bits)\n"
-msgstr "RSA (%d bitów)\n"
+msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
+msgstr "%s: warto¶æ pola `%s' musi mie¶ciæ siê w przedziale %d...%d"
 
-#: elf/dlsym.c:59 elf/dlvsym.c:62
-msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
-msgstr "RTLD_NEXT wyst±pi³o w kodzie nie ³adowanym dynamicznie"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
+msgstr "%s: warto¶æ pola `%s' musi byæ pojedynczym znakiem"
 
-#: elf/sprof.c:88
-msgid "Read and display shared object profiling data"
-msgstr "Czyta i wy¶wietla dane profiluj±ce obiektu dzielonego"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
+#, c-format
+msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
+msgstr "%s: `-1' musi byæ ostatnim elementem w polu `%s'"
 
-#: nscd/nscd.c:78
-msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Czyta konfiguracjê z pliku NAZWA"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
+#, c-format
+msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
+msgstr "%s: warto¶ci pola `%s' musz± byæ mniejsze ni¿ 127"
 
-#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:218
-msgid "Read-only file system"
-msgstr "System plików wy³±cznie do odczytu"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:909
+msgid "conversion rate value cannot be zero"
+msgstr "warto¶æ stopnia konwersji nie mo¿e byæ zerem"
 
-#: string/strsignal.c:66
+#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
+#: locale/programs/ld-telephone.c:149
 #, c-format
-msgid "Real-time signal %d"
-msgstr "Sygna³ w czasie rzeczywistym %d"
-
-#: posix/regex.c:1027
-msgid "Regular expression too big"
-msgstr "Wyra¿enie regularne jest za du¿e"
+msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
+msgstr "%s: niepoprawna sekwencja escape w polu `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:810
-msgid "Remote I/O error"
-msgstr "B³±d we/wy w odleg³ym systemie"
+#: locale/programs/ld-time.c:247
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
+msgstr "%s: znacznik kierunku w ³añcuchu %Zd w polu `era' nie jest '+' ani '-'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
-msgid "Remote address changed"
-msgstr "Zmieni³ siê adres drugiego koñca"
+#: locale/programs/ld-time.c:258
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
+msgstr "%s: znacznik kierunku w ³añcuchu %Zd w polu `era' nie jest pojedynczym znakiem"
 
-#: inet/ruserpass.c:162
-msgid "Remove password or make file unreadable by others."
-msgstr "Usuñ has³o lub uczyñ plik niedostêpnym dla innych"
+#: locale/programs/ld-time.c:271
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: niepoprawna warto¶æ przesuniêcia w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: elf/sprof.c:537
+#: locale/programs/ld-time.c:279
 #, c-format
-msgid "Reopening shared object `%s' failed"
-msgstr "Nie powiod³o siê ponowne otwarcie dzielonego obiektu `%s'"
+msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ¶mieci na koñcu warto¶ci przesuniêcia w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: nis/nis_print.c:170
-msgid "Replicate :\n"
-msgstr "Replikacja :\n"
+#: locale/programs/ld-time.c:330
+#, c-format
+msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: niepoprawna data pocz±tkowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: argp/argp-help.c:1638
+#: locale/programs/ld-time.c:339
 #, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
+msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
+msgstr "%s: ¶mieci na koñcu daty pocz±tkowej w ³añcuchu %Zd w polu `era' "
 
-#: catgets/gencat.c:223 db2/makedb.c:229 iconv/iconv_prog.c:280
-#: locale/programs/locale.c:254 locale/programs/localedef.c:389
-msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy za pomoc± skryptu `glibcbug' na adres <bugs@gnu.org>.\n"
+#: locale/programs/ld-time.c:358
+#, c-format
+msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: niepoprawna data pocz±tkowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: nis/ypclnt.c:765
-msgid "Request arguments bad"
-msgstr "Argumenty ¿±dania s± b³êdne"
+#: locale/programs/ld-time.c:407
+#, c-format
+msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: niepoprawna data koñcowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: resolv/herror.c:73
-msgid "Resolver Error 0 (no error)"
-msgstr "B³±d 0 resolvera (bez b³êdów)"
+#: locale/programs/ld-time.c:416
+#, c-format
+msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ¶mieci na koñcu daty koñcowej w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: resolv/herror.c:117
-msgid "Resolver internal error"
-msgstr "B³±d wewnêtrzny resolvera"
+#: locale/programs/ld-time.c:435
+#, c-format
+msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: niepoprawna data koñcowa w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
-#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
-#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
-#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:97
-msgid "Resource deadlock avoided"
-msgstr "Unikniêto zakleszczenia zasobów"
+#: locale/programs/ld-time.c:444
+#, c-format
+msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: brak nazwy ery w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
-msgid "Resource lost"
-msgstr "Zasoby zosta³y stracone"
+#: locale/programs/ld-time.c:456
+#, c-format
+msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: brak formatu ery w ³añcuchu %Zd w polu `era'"
 
-#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
-#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
-#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
-#. TRANS
-#. TRANS This error can happen in a few different situations:
-#. TRANS
-#. TRANS @itemize @bullet
-#. TRANS @item
-#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
-#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
-#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
-#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
-#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
-#. TRANS
-#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
-#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
-#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
-#. TRANS check for both codes and treat them the same.
-#. TRANS
-#. TRANS @item
-#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
-#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
-#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
-#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
-#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
-#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
-#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
-#. TRANS and return to its command loop.
-#. TRANS @end itemize
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:279
-msgid "Resource temporarily unavailable"
-msgstr "Zasoby chwilowo niedostêpne"
+#: locale/programs/ld-time.c:497
+#, c-format
+msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: warto¶æ trzeciego argumentu pola `%s' nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ %d"
 
-# XXX callback? -PK
-#: nis/nis_error.c:47
-msgid "Results Sent to callback proc"
-msgstr "Wyniki zosta³y wys³ane do procedury callbacka"
+#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
+#: locale/programs/ld-time.c:521
+#, c-format
+msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: warto¶ci w polu `%s' nie mog± byæ wiêksze ni¿ %d"
 
-#: elf/sprof.c:91
-msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
-msgstr "OBJ_DZIEL [DANE_PROF]"
+#: locale/programs/ld-time.c:1004
+#, c-format
+msgid "%s: too few values for field `%s'"
+msgstr "%s: zbyt ma³o warto¶ci w polu `%s'"
 
-#: nis/nis_print.c:33
-msgid "SUNYP"
-msgstr "SUNYP"
+#: locale/programs/ld-time.c:1049
+msgid "extra trailing semicolon"
+msgstr "nadmiarowy ¶rednik na koñcu"
 
-#: nis/nis_print.c:265
+#: locale/programs/ld-time.c:1052
 #, c-format
-msgid "Search Path         : %s\n"
-msgstr "¦cie¿ka przeszukiwania : %s\n"
+msgid "%s: too many values for field `%s'"
+msgstr "%s: zbyt du¿o warto¶ci w polu `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
-msgid "Segmentation fault"
-msgstr "Naruszenie ochrony pamiêci"
+#: locale/programs/linereader.c:130
+msgid "trailing garbage at end of line"
+msgstr "¶mieci na koñcu linii"
 
-#: nis/nis_error.c:35
-msgid "Server busy, try again"
-msgstr "Serwer zajêty, spróbuj ponownie"
+#: locale/programs/linereader.c:298
+msgid "garbage at end of number"
+msgstr "¶mieci na koñcu liczby"
 
-#: nis/nis_error.c:41
-msgid "Server out of memory"
-msgstr "Brak pamiêci dla serwera"
+#: locale/programs/linereader.c:410
+msgid "garbage at end of character code specification"
+msgstr "¶mieci na koñcu specyfikacji kodu znaku"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:277
-msgid "Server rejected credential"
-msgstr "Serwer odrzuci³ wierzytelno¶æ"
+#: locale/programs/linereader.c:496
+msgid "unterminated symbolic name"
+msgstr "nie zakoñczona nazwa symboliczna"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:281
-msgid "Server rejected verifier"
-msgstr "Serwer odrzuci³ weryfikacjê"
+#: locale/programs/linereader.c:623
+msgid "illegal escape sequence at end of string"
+msgstr "niepoprawna sekwencja escape na koñcu ³añcucha"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
-msgid "Servname not supported for ai_socktype"
-msgstr "Nazwa nie obs³ugiwana dla ai_socktype"
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
+msgid "unterminated string"
+msgstr "nie zakoñczony ³añcuch"
 
-#: argp/argp-parse.c:89
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Okre¶la nazwê programu"
+#: locale/programs/linereader.c:669
+msgid "non-symbolic character value should not be used"
+msgstr "nie symboliczna warto¶æ znaku nie powinna byæ u¿yta"
 
-#: nscd/nscd.c:82
-msgid "Shut the server down"
-msgstr "Koñczy pracê serwera"
+#: locale/programs/linereader.c:816
+#, c-format
+msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
+msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy znaków"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:25
-msgid "Signal 0"
-msgstr "Sygna³ 0"
+#: locale/programs/linereader.c:837
+#, c-format
+msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
+msgstr "brak symbolu `%.*s' w tablicy repertuaru"
 
-#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:311
-msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Operacja na obiekcie, który nie jest gniazdem"
+#: locale/programs/locale.c:74
+msgid "System information:"
+msgstr "Informacja o systemie:"
 
-#. TRANS The socket type is not supported.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:340
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Nie obs³ugiwany typ gniazda"
+#: locale/programs/locale.c:76
+msgid "Write names of available locales"
+msgstr "Wypisanie nazw dostêpnych lokalizacji"
 
-#. TRANS A network connection was aborted locally.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:394
-msgid "Software caused connection abort"
-msgstr "Oprogramowanie spowodowa³o przerwanie po³±czenia"
+#: locale/programs/locale.c:78
+msgid "Write names of available charmaps"
+msgstr "Wypisanie nazw dostêpnych tablic znaków"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:658
-msgid "Sorry. You are not root\n"
-msgstr "Niestety nie jeste¶ rootem\n"
+#: locale/programs/locale.c:79
+msgid "Modify output format:"
+msgstr "Modyfikacja formatu wyj¶ciowego:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:97
-msgid "Source definitions are found in FILE"
-msgstr "Definicje ¼ród³owe znajduj± siê w PLIKU"
+#: locale/programs/locale.c:80
+msgid "Write names of selected categories"
+msgstr "Wypisanie nazw wybranych kategorii"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
-msgid "Srmount error"
-msgstr "B³±d srmount"
+#: locale/programs/locale.c:81
+msgid "Write names of selected keywords"
+msgstr "Wypisanie nazw wybranych s³ów kluczowych"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
-msgid "Stack fault"
-msgstr "B³±d stosu"
+#: locale/programs/locale.c:82
+msgid "Print more information"
+msgstr "Wypisanie wiêkszej ilo¶ci informacji"
 
-#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
-#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
-#. TRANS the NFS file system on the local host.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:506
-msgid "Stale NFS file handle"
-msgstr "Nieaktualny uchwyt pliku NFS"
+#: locale/programs/locale.c:87
+msgid ""
+"Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Pobranie informacji dotycz±cych lokalizacji.\vInstrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 
-#: nscd/nscd.c:81
-msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Uruchamia LICZBÊ w±tków"
+#: locale/programs/locale.c:92
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[-a|-m]"
+msgstr ""
+"NAZWA\n"
+"[-a|-m]"
 
-#: nis/nis_print.c:357
+#: locale/programs/locale.c:193
 #, c-format
-msgid "Status            : %s\n"
-msgstr "Stan          : %s\n"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
-msgid "Stopped"
-msgstr "Zatrzymany"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
-msgid "Stopped (signal)"
-msgstr "Zatrzymany (sygna³)"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
-msgid "Stopped (tty input)"
-msgstr "Zatrzymany (wej¶cie z tty)"
+msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
+msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_CTYPE na domy¶ln± lokalizacjê"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
-msgid "Stopped (tty output)"
-msgstr "Zatrzymany (wyj¶cie na tty)"
+#: locale/programs/locale.c:195
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
+msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_MESSAGES na domy¶ln± lokalizacjê"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
-msgid "Streams pipe error"
-msgstr "B³±d potoku biblioteki strumieni"
+#: locale/programs/locale.c:208
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
+msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_COLLATE na domy¶ln± lokalizacjê"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
-msgid "Structure needs cleaning"
-msgstr "Struktura wymaga wyczyszczenia"
+#: locale/programs/locale.c:224
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
+msgstr "Nie mo¿na ustawiæ LC_ALL na domy¶ln± lokalizacjê"
 
-#: nis/nis_error.c:28 nis/ypclnt.c:763 nis/ypclnt.c:837 posix/regex.c:1012
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
-msgid "Success"
-msgstr "Sukces"
+#: locale/programs/locale.c:500
+#, c-format
+msgid "while preparing output"
+msgstr "podczas przygotowywania wyników"
 
-#: locale/programs/localedef.c:106
-msgid "Suppress warnings and information messages"
-msgstr "Nie wy¶wietla ostrze¿eñ i informacji"
+#: locale/programs/localedef.c:120
+msgid "Input Files:"
+msgstr "Pliki wej¶ciowe:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:96
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Nazwy symboliczne znaków s± zdefiniowane w PLIKU"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:40
-msgid "System error"
-msgstr "B³±d systemowy"
+#: locale/programs/localedef.c:123
+msgid "Source definitions are found in FILE"
+msgstr "Definicje ¼ród³owe znajduj± siê w PLIKU"
 
-#: locale/programs/locale.c:63
-msgid "System information:"
-msgstr "Informacja o systemie:"
+#: locale/programs/localedef.c:125
+msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
+msgstr "PLIK zawiera odwzorowania nazw symbolicznych na warto¶ci UCS4"
 
-#: nis/ypclnt.c:843
-msgid "System resource allocation failure"
-msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania zasobów systemowych"
+#: locale/programs/localedef.c:129
+msgid "Create output even if warning messages were issued"
+msgstr "Tworzenie pliku wyj¶ciowego nawet je¶li wyst±pi³y ostrze¿enia"
 
-# wyjatkowo nieladne tlumaczenia repertoire i locale -PK
-# XXX
-#: locale/programs/localedef.c:384
-#, c-format
-msgid ""
-"System's directory for character maps : %s\n"
-"                       repertoire maps: %s\n"
-"                       locale path    : %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Katalog systemowy map znaków : %s\n"
-"             map repertuarów : %s\n"
-"          ¶cie¿ka lokalizacji: %s\n"
-"%s"
+#: locale/programs/localedef.c:130
+msgid "Create old-style tables"
+msgstr "Tworzenie tablic w starym stylu"
 
-#: nis/nis_print.c:117
-msgid "TABLE\n"
-msgstr "TABLICA\n"
+#: locale/programs/localedef.c:131
+msgid "Optional output file prefix"
+msgstr "Opcjonalny prefiks plików wyj¶ciowych"
 
-#: nis/nis_print.c:262
-#, c-format
-msgid "Table Type          : %s\n"
-msgstr "Typ tablicy         : %s\n"
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Be strictly POSIX conform"
+msgstr "¦cis³e przestrzeganie POSIX"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
-msgid "Temporary failure in name resolution"
-msgstr "Odwzorowanie nazwy jest chwilowo niemo¿liwe"
+#: locale/programs/localedef.c:134
+msgid "Suppress warnings and information messages"
+msgstr "Pominiêcie wy¶wietlania ostrze¿eñ i informacji"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
-msgid "Terminated"
-msgstr "Zakoñczony"
+#: locale/programs/localedef.c:135
+msgid "Print more messages"
+msgstr "Wy¶wietlanie wiêcej liczby komunikatów"
 
-#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
-#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
-#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
-#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
-#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:197
-msgid "Text file busy"
-msgstr "Plik wykonywalny zajêty"
+#: locale/programs/localedef.c:136
+msgid "Archive control:"
+msgstr "Kontrola archiwum:"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:536
-msgid ""
-"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
-"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
-"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
-"listed with several different names (aliases).\n"
-"  Some of the names are no plain strings but instead regular expressions and\n"
-"they match a variety of names which can be given as parameters to the\n"
-"program.\n"
-"\n"
-"  "
-msgstr ""
-"Poni¿sza lista zawiera wszystkie zakodowane zestawy znaków. Nie oznacza to,\n"
-"¿e wszystkie kombinacje zestawów mog± byæ u¿ywane jako parametry OD i DO. Jeden\n"
-"zestaw znaków mo¿e znajdowaæ siê na li¶cie pod wieloma nazwami (aliasami).\n"
-"  Niektóre nazwy nie s± zwyk³ymi napisami, tylko wyra¿eniami regularnymi\n"
-"pasuj±cymi do okre¶lonego zbioru nazw. One tak¿e mog± byæ u¿ywane jako\n"
-"parametry programu.\n"
-"\n"
-"  "
+#: locale/programs/localedef.c:138
+msgid "Don't add new data to archive"
+msgstr "Nie dodawanie nowych danych do archiwum"
 
-#: nis/nis_print.c:223
-msgid "Time to live : "
-msgstr "Czas ¿ycia : "
+#: locale/programs/localedef.c:140
+msgid "Add locales named by parameters to archive"
+msgstr "Dodanie do archiwum lokalizacji okre¶lonych parametrami"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
-msgid "Timer expired"
-msgstr "Koniec stopera"
+#: locale/programs/localedef.c:141
+msgid "Replace existing archive content"
+msgstr "Zast±pienie aktualnej zawarto¶ci archiwum"
 
-#: nis/nis_error.c:55
-msgid "Too Many Attributes"
-msgstr "Za du¿o atrybutów"
+#: locale/programs/localedef.c:143
+msgid "Remove locales named by parameters from archive"
+msgstr "Usuniêcie z archiwum lokalizacji okre¶lonych parametrami"
 
-#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
-#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
-msgid "Too many levels of symbolic links"
-msgstr "Za du¿o wzajemnych symlinków"
+#: locale/programs/localedef.c:144
+msgid "List content of archive"
+msgstr "Lista zawarto¶ci archiwum"
 
-#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
-#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
-#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:225
-msgid "Too many links"
-msgstr "Za du¿o linków"
+#: locale/programs/localedef.c:146
+msgid "locale.alias file to consult when making archive"
+msgstr "Plik locale.alias u¿ywany przy tworzeniu archiwum"
 
-#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
-#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
-#. TRANS
-#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
-#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
-#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
-#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:175
-msgid "Too many open files"
-msgstr "Za du¿o otwartych plików"
+#: locale/programs/localedef.c:151
+msgid "Compile locale specification"
+msgstr "Kompilowanie specyfikacji lokalizacji"
 
-#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
-#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:182
-msgid "Too many open files in system"
-msgstr "Za du¿o otwartych plików w systemie"
+#: locale/programs/localedef.c:154
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
+"--list-archive [FILE]"
+msgstr ""
+"NAZWA\n"
+"[--add-to-archive|--delete-from-archive] PLIK...\n"
+"--list-archive [PLIK]"
 
-#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
-#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
-#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:487
-msgid "Too many processes"
-msgstr "Za du¿o procesów"
+#: locale/programs/localedef.c:232
+#, c-format
+msgid "cannot create directory for output files"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu na pliki wyj¶ciowe"
 
-#. TRANS ???
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
-msgid "Too many references: cannot splice"
-msgstr "Za du¿o odniesieñ: dowi±zanie niemo¿liwe"
+#: locale/programs/localedef.c:243
+#, c-format
+msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+msgstr "OSTATECZNE: system nie definiuje `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 
-#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
-#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:493
-msgid "Too many users"
-msgstr "Za du¿o u¿ytkowników"
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
+#, c-format
+msgid "cannot open locale definition file `%s'"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku definicji lokalizacji `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
-msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgstr "Pu³apka debuggera/breakpoint"
+#: locale/programs/localedef.c:285
+#, c-format
+msgid "cannot write output files to `%s'"
+msgstr "nie mo¿na zapisaæ plików wyj¶ciowych do `%s'"
 
-#: posix/regex.c:1017
-msgid "Trailing backslash"
-msgstr "Koñcz±cy znak `\\'"
+#: locale/programs/localedef.c:366
+#, c-format
+msgid ""
+"System's directory for character maps : %s\n"
+"                       repertoire maps: %s\n"
+"                       locale path    : %s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Katalog systemowy dla tablic znaków: %s\n"
+"                 tablic repertuarów: %s\n"
+"                ¶cie¿ka lokalizacji: %s\n"
+"%s"
 
-#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
-#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
-#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
-msgid "Translator died"
-msgstr "Translator przerwa³ pracê"
+#: locale/programs/localedef.c:567
+#, c-format
+msgid "circular dependencies between locale definitions"
+msgstr "zapêtlone zale¿no¶ci pomiêdzy definicjami lokalizacji"
 
-#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
-#. TRANS @xref{Connecting}.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:414
-msgid "Transport endpoint is already connected"
-msgstr "Drugi koniec jest ju¿ po³±czony"
+#: locale/programs/localedef.c:573
+#, c-format
+msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
+msgstr "nie mo¿na dodaæ po raz drugi ju¿ odczytanej lokalizacji `%s'"
 
-#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
-#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
-#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
-#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
-msgid "Transport endpoint is not connected"
-msgstr "Drugi koniec nie jest po³±czony"
+#: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego"
 
-#: argp/argp-help.c:1610
+#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
 #, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
+msgid "cannot initialize archive file"
+msgstr "nie mo¿na zainicjowaæ pliku archiwum"
 
-#: inet/rcmd.c:143
+#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
 #, c-format
-msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "Próbujê %s...\n"
+msgid "cannot resize archive file"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ rozmiaru pliku archiwum"
 
-#: nis/nis_print.c:163
+#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
+#: locale/programs/locarchive.c:527
 #, c-format
-msgid "Type : %s\n"
-msgstr "Typ  : %s\n"
+msgid "cannot map archive header"
+msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ nag³ówka archiwum"
 
-#: nis/nis_print.c:47
-msgid "UNKNOWN"
-msgstr "NIEZNANY"
+#: locale/programs/locarchive.c:156
+#, c-format
+msgid "failed to create new locale archive"
+msgstr "tworzenie nowego archiwum lokalizacji nie powiod³o siê"
 
-#: nis/nis_error.c:72
-msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
-msgstr "Uwierzytelnienie klienta NIS+ jest niemo¿liwe"
+#: locale/programs/locarchive.c:168
+#, c-format
+msgid "cannot change mode of new locale archive"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ uprawnieñ nowego archiwum lokalizacji"
 
-#: nis/nis_error.c:71
-msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
-msgstr "Uwierzytelnienie serwera NIS+ jest niemo¿liwe"
+#: locale/programs/locarchive.c:255
+#, c-format
+msgid "cannot map locale archive file"
+msgstr "nie mo¿na odwzorowaæ pliku archiwum lokalizacji"
 
-#: nis/nis_error.c:46
-msgid "Unable to create callback"
-msgstr "Utworzenie procedury callbacka nie jest mo¿liwe"
+#: locale/programs/locarchive.c:331
+#, c-format
+msgid "cannot lock new archive"
+msgstr "nie mo¿na zablokowaæ nowego archiwum"
 
-#: nis/nis_error.c:74
-msgid "Unable to create process on server"
-msgstr "Uruchomienie nowego procesu na serwerze jest niemo¿liwe"
+#: locale/programs/locarchive.c:396
+#, c-format
+msgid "cannot extend locale archive file"
+msgstr "nie mo¿na rozszerzyæ pliku archiwum lokalizacji"
 
-#: nis/nis_print.c:190
+#: locale/programs/locarchive.c:405
 #, c-format
-msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
-msgstr "Nieznany (typ = %d, bity = %d)\n"
+msgid "cannot change mode of resized locale archive"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ uprawnieñ archiwum lokalizacji po zmianie rozmiaru"
 
-#: inet/ruserpass.c:248
+#: locale/programs/locarchive.c:413
 #, c-format
-msgid "Unknown .netrc keyword %s"
-msgstr "Nieznane s³owo kluczowe w .netrc %s"
+msgid "cannot rename new archive"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy nowego archiwum"
 
-#: nis/ypclnt.c:797
-msgid "Unknown NIS error code"
-msgstr "Nieznany kod b³êdu NIS"
+#: locale/programs/locarchive.c:466
+#, c-format
+msgid "cannot open locale archive \"%s\""
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ archiwum lokalizacji \"%s\""
 
-#: nss/getent.c:505
+#: locale/programs/locarchive.c:471
 #, c-format
-msgid "Unknown database: %s\n"
-msgstr "Nieznana baza `%s'\n"
+msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ stat na archiwum lokalizacji \"%s\""
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:51
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany b³±d"
+#: locale/programs/locarchive.c:490
+#, c-format
+msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
+msgstr "nie mo¿na zablokowaæ archiwum lokalizacji \"%s\""
 
-#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48
-#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:86
-#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:82
-msgid "Unknown error "
-msgstr "Nieznany b³±d "
+#: locale/programs/locarchive.c:513
+#, c-format
+msgid "cannot read archive header"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ nag³ówka archiwum"
 
-#: resolv/herror.c:74
-msgid "Unknown host"
-msgstr "Nieznany host"
+#: locale/programs/locarchive.c:573
+#, c-format
+msgid "locale '%s' already exists"
+msgstr "lokalizacja '%s' ju¿ istnieje"
 
-#: nis/nis_error.c:34
-msgid "Unknown object"
-msgstr "Nieznany obiekt"
+#: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
+#: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
+#: locale/programs/locfile.c:344
+#, c-format
+msgid "cannot add to locale archive"
+msgstr "nie mo¿na dodaæ do archiwum lokalizacji"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:181
+#: locale/programs/locarchive.c:998
 #, c-format
-msgid "Unknown option: %s %s %s"
-msgstr "Nieznana opcja: %s %s %s"
+msgid "locale alias file `%s' not found"
+msgstr "nie znaleziono pliku aliasów lokalizacji `%s'"
 
-#: resolv/herror.c:120
-msgid "Unknown resolver error"
-msgstr "Nieznany b³±d biblioteki odwzoruj±cej nazwy"
+#: locale/programs/locarchive.c:1142
+#, c-format
+msgid "Adding %s\n"
+msgstr "Dodawanie %s\n"
 
-#: resolv/herror.c:76
-msgid "Unknown server error"
-msgstr "Nieznany b³±d serwera"
+#: locale/programs/locarchive.c:1148
+#, c-format
+msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
+msgstr "stat na \"%s\" nie powiod³o siê: %s: zignorowano"
 
-#: string/strsignal.c:70
+#: locale/programs/locarchive.c:1154
 #, c-format
-msgid "Unknown signal %d"
-msgstr "Nieznany sygna³ %d"
+msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
+msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem; zignorowano"
 
-#: misc/error.c:107
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
+#: locale/programs/locarchive.c:1161
+#, c-format
+msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ katalogu \"%s\": %s: zignorowano"
 
-#: nis/ypclnt.c:845
-msgid "Unknown ypbind error"
-msgstr "Nieznany b³±d ypbind"
+#: locale/programs/locarchive.c:1233
+#, c-format
+msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
+msgstr "niekompletny zestaw plików lokalizacji w \"%s\""
 
-#: posix/regex.c:1020
-msgid "Unmatched ( or \\("
-msgstr "Niesparowane ( lub \\("
+#: locale/programs/locarchive.c:1297
+#, c-format
+msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
+msgstr "nie mo¿na przeczytaæ wszystkich plików w \"%s\": zignorowano"
 
-#: posix/regex.c:1028
-msgid "Unmatched ) or \\)"
-msgstr "Niesparowane ) lub \\)"
+#: locale/programs/locarchive.c:1367
+#, c-format
+msgid "locale \"%s\" not in archive"
+msgstr "lokalizacji \"%s\" nie ma w archiwum"
 
-#: posix/regex.c:1019
-msgid "Unmatched [ or [^"
-msgstr "Niesparowane [ lub [^"
+#: locale/programs/locfile.c:132
+#, c-format
+msgid "argument to `%s' must be a single character"
+msgstr "argument `%s' musi byæ pojedynczym znakiem"
 
-#: posix/regex.c:1021
-msgid "Unmatched \\{"
-msgstr "Niesparowane \\{"
+#: locale/programs/locfile.c:252
+msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
+msgstr "b³±d sk³adni: poza sekcj± definicji lokalizacji"
 
-#: posix/getconf.c:692
+#: locale/programs/locfile.c:626
 #, c-format
-msgid "Unrecognized variable `%s'"
-msgstr "Nierozpoznana zmienna `%s'"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
-msgid "Urgent I/O condition"
-msgstr "Nag³y wypadek I/O"
+msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku wyj¶ciowego `%s' dla kategorii `%s'"
 
-#: argp/argp-help.c:1567
-msgid "Usage:"
-msgstr "Sk³adnia:"
+#: locale/programs/locfile.c:650
+#, c-format
+msgid "failure while writing data for category `%s'"
+msgstr "niepowodzenie podczas zapisu danych dla kategorii `%s'"
 
-#: posix/getconf.c:604
+#: locale/programs/locfile.c:746
 #, c-format
-msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Sk³adnia: %s nazwa_zmiennej [¶cie¿ka]\n"
+msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku wyj¶ciowego `%s' dla kategorii `%s'"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:674
-msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-msgstr "Sk³adnia: rpcinfo [ -n nr_portu ] -u host nr_programu [ nr_wersji ]\n"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
-msgid "User defined signal 1"
-msgstr "Sygna³ u¿ytkownika 1"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
-msgid "User defined signal 2"
-msgstr "Sygna³ u¿ytkownika 2"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
-msgid "Value too large for defined data type"
-msgstr "Warto¶æ za du¿a dla zdefiniowanego typu danych"
-
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
-msgid "Virtual timer expired"
-msgstr "Wirtualny stoper wyczerpany"
-
-#: timezone/zic.c:1899
-msgid "Wild result from command execution"
-msgstr "Osobliwy wynik wykonania polecenia"
+#: locale/programs/locfile.c:782
+msgid "expect string argument for `copy'"
+msgstr "spodziewanym argumentem dla `copy' jest ³añcuch"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
-msgid "Window changed"
-msgstr "Okno zmienione"
+#: locale/programs/locfile.c:786
+msgid "locale name should consist only of portable characters"
+msgstr "nazwa lokalizacji powinna sk³adaæ siê wy³±cznie ze znaków przeno¶nych"
 
-#: locale/programs/locale.c:67
-msgid "Write names of available charmaps"
-msgstr "Wy¶wietla nazwy dostêpnych map znaków"
+#: locale/programs/locfile.c:805
+msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
+msgstr "¿adne inne s³owo kluczowe nie powinno wystêpowaæ razem z `copy'"
 
-#: locale/programs/locale.c:65
-msgid "Write names of available locales"
-msgstr "Wy¶wietla nazwy dostêpnych lokalizacji"
+#: locale/programs/locfile.c:819
+#, c-format
+msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "definicja `%1$s' musi koñczyæ siê wyra¿eniem `END %1$s'"
 
-#: locale/programs/locale.c:69
-msgid "Write names of selected categories"
-msgstr "Wy¶wietla nazwy wybranych kategorii"
+#: locale/programs/repertoire.c:230 locale/programs/repertoire.c:271
+#: locale/programs/repertoire.c:296
+#, c-format
+msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
+msgstr "b³±d sk³adni w definicji tablicy repertuaru: %s"
 
-#: locale/programs/locale.c:70
-msgid "Write names of selected keywords"
-msgstr "Wy¶wietla nazwy wybranych s³ów kluczowych"
+#: locale/programs/repertoire.c:272
+msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
+msgstr "nie podano ¿adnych warto¶ci <Uxxxx> lub <Uxxxxxxxx>"
 
-#: catgets/gencat.c:110 db2/makedb.c:59
-msgid "Write output to file NAME"
-msgstr "Zapisuje wyniki do pliku NAZWA"
+#: locale/programs/repertoire.c:332
+#, c-format
+msgid "cannot save new repertoire map"
+msgstr "nie mo¿na zachowaæ nowej tablicy repertuaru"
 
-# w %s wchodzi nazwisko autora danego programu/procedury -PK
-#: catgets/gencat.c:241 db2/makedb.c:247 elf/sprof.c:365
-#: iconv/iconv_prog.c:299 locale/programs/locale.c:272
-#: locale/programs/localedef.c:408 nscd/nscd.c:228 nss/getent.c:70
-#: posix/getconf.c:629
+#: locale/programs/repertoire.c:343
 #, c-format
-msgid "Written by %s.\n"
-msgstr "Autor: %s.\n"
+msgid "repertoire map file `%s' not found"
+msgstr "nie znaleziono pliku tablicy repertuaru `%s'"
 
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:818
-msgid "Wrong medium type"
-msgstr "Niew³a¶ciwy typ medium"
+#: login/programs/pt_chown.c:74
+#, c-format
+msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
+msgstr "Ustawienie w³a¶ciciela, grupy i praw dostêpu podrzêdnego pseudoterminala odpowiadaj±cego nadrzêdnemu pseudoterminalowi przekazanemu w deskryptorze pliku `%d'. Jest to program pomocniczy dla funkcji `grantpt'. Nie jest przeznaczony do uruchamiania bezpo¶rednio z linii poleceñ.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:39
-msgid "X500"
-msgstr "X500"
+#: login/programs/pt_chown.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"W³a¶ciciela ustawiono na bie¿±cego u¿ytkownika, grupê na `%s', a prawa dostêpu na `%o'.\n"
+"\n"
+"%s"
 
-#: nis/nis_print.c:43
-msgid "XCHS"
-msgstr "XCHS"
+#: login/programs/pt_chown.c:161
+#, c-format
+msgid "too many arguments"
+msgstr "za du¿o argumentów"
 
-#: nis/ypclnt.c:185
+#: login/programs/pt_chown.c:169
 #, c-format
-msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
-msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+msgid "needs to be installed setuid `root'"
+msgstr "musi byæ zainstalowany jako setuid `root'"
 
-#: nis/nis_error.c:70
-msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
-msgstr "Tak, 42 jest odpowiedzi± na pytanie o sens ¿ycia"
+#: malloc/mcheck.c:330
+msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
+msgstr "pamiêæ jest spójna, biblioteka zawiera b³êdy\n"
 
-#. TRANS You did @strong{what}?
-#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
-msgid "You really blew it this time"
-msgstr "Tym razem da³e¶ popaliæ"
+#: malloc/mcheck.c:333
+msgid "memory clobbered before allocated block\n"
+msgstr "pamiêæ zosta³a uszkodzona przed przydzielonym blokiem\n"
 
-#: timezone/zic.c:1063
-msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
-msgstr "Koniec czasu nie znajduje siê po koñcu czasu poprzedniej linii"
+#: malloc/mcheck.c:336
+msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
+msgstr "pamiêæ zosta³a uszkodzona za przydzielonym blokiem\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:70
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[PLIK...]"
+#: malloc/mcheck.c:339
+msgid "block freed twice\n"
+msgstr "blok zwalniany dwa razy\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:481 locale/programs/locfile.c:471
-#: locale/programs/repertoire.c:278
-#, c-format
-msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "definicja `%1$s' musi koñczyæ siê wyra¿eniem `END %1$s'"
+#: malloc/mcheck.c:342
+msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
+msgstr "b³êdny mcheck_status, biblioteka zawiera b³êdy\n"
 
-#: elf/sprof.c:766
-#, c-format
-msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
-msgstr "`%s' nie zawiera poprawnych danych profiluj±cych dla `%s'"
+#: malloc/memusage.sh:27
+msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
+msgstr "Polecenie \\`memusage --help' pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji."
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:369 locale/programs/ld-numeric.c:193
-#, c-format
-msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
-msgstr "`-1' musi byæ ostatnim elementem w polu `%s' kategorii `%s'"
+#: malloc/memusage.sh:33
+msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
+msgstr "memusage: opcja \\`$1' musi mieæ argument"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1666
-msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
-msgstr "`...' mo¿e byæ u¿yte wy³±cznie dla  `...' i `UNDEFINED'"
+#: malloc/memusage.sh:39
+msgid ""
+"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
+"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
+"\n"
+"   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
+"   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
+"   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
+"   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
+"   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
+"      --no-timer          Don't collect additional information through timer\n"
+"   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Print this help and exit\n"
+"      --usage             Give a short usage message\n"
+"   -V,--version           Print version information and exit\n"
+"\n"
+" The following options only apply when generating graphical output:\n"
+"   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
+"   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
+"      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
+"   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
+"   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
+"\n"
+"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
+"short options.\n"
+"\n"
+"For bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
+msgstr ""
+"Sk³adnia: memusage [OPCJA]... PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]...\n"
+"Profilowanie wykorzystania pamiêci przez PROGRAM.\n"
+"\n"
+"   -n,--progname=NAZWA    Nazwa pliku programu do profilowania\n"
+"   -p,--png=PLIK          Wygenerowanie grafiki PNG i zapisanie jej do PLIKU\n"
+"   -d,--data=PLIK         Wygenerowanie danych binarnych i zapisanie do PLIKU\n"
+"   -u,--unbuffered        Nie buforowanie wyj¶cia\n"
+"   -b,--buffer=ROZMIAR    Zgromadzenie tylu wpisów przed zapisaniem ich\n"
+"      --no-timer          Nie zbieranie dodatkowych informacji z u¿yciem zegara\n"
+"   -m,--mmap              ¦ledzenie tak¿e mmap i podobnych funkcji\n"
+"\n"
+"   -?,--help              Wypisanie tego opisu i zakoñczenie\n"
+"      --usage             Podanie krótkiego opisu sk³adni polecenia\n"
+"   -V,--version           Wypisanie informacji o wersji i zakoñczenie\n"
+"\n"
+" Nastêpuj±ce opcje odnosz± siê tylko do generowania graficznego wyj¶cia:\n"
+"   -t,--time-based        Utworzenie wykresu liniowego w czasie\n"
+"   -T,--total             Narysowanie tak¿e wykresu ca³kowitego u¿ycia pamiêci\n"
+"      --title=£AÑCUCH     U¿ycie £AÑCUCHA jako tytu³u wykresu\n"
+"   -x,--x-size=ROZMIAR    Utworzenie wykresu o podanej szeroko¶ci w pikselach\n"
+"   -y,--y-size=ROZMIAR    Utworzenie wykresu o podanej wysoko¶ci w pikselach\n"
+"\n"
+"Argumenty obowi±zkowe dla d³ugich opcji s± obowi±zkowe równie¿ dla odpowiednich\n"
+"krótkich opcji.\n"
+"\n"
+"Informacje na temat zg³aszania b³êdów mo¿na znale¼æ pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
 
-#: locale/programs/locfile.c:668
-msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
-msgstr "`from' spodziewane po pierwszym argumencie `collate-element'"
+#: malloc/memusage.sh:99
+msgid ""
+"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
+"            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
+"            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
+msgstr ""
+"Sk³adnia: memusage [--data=PLIK] [--progname=NAZWA] [--png=PLIK] [--unbuffered]\n"
+"            [--buffer=ROZMIAR] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=£AÑCUCH] [--x-size=ROZMIAR] [--y-size=ROZMIAR]\n"
+"            PROGRAM [OPCJA-PROGRAMU]..."
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1118
-msgid "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
-msgstr "³añcuch `from' w deklaracji elementu sortowania zawiera nieznany znak"
+#: malloc/memusage.sh:191
+msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
+msgstr "memusage: opcja \\`${1##*=}' jest niejednoznaczna"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
-msgid "ai_family not supported"
-msgstr "Nie obs³ugiwana rodzina protoko³ów"
+#: malloc/memusage.sh:200
+msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
+msgstr "memusage: nieznana opcja \\`$1'"
 
-#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
-msgid "ai_socktype not supported"
-msgstr "Nie obs³ugiwany typ gniazda"
+#: malloc/memusage.sh:213
+msgid "No program name given"
+msgstr "Nie podano nazwy programu"
 
-#: nscd/nscd.c:121
-msgid "already running"
-msgstr "jest ju¿ uruchomiony"
+#: malloc/memusagestat.c:54
+msgid "Name output file"
+msgstr "Nazwa pliku wyj¶ciowego"
 
-#: locale/programs/charmap.c:352 locale/programs/repertoire.c:152
-#, c-format
-msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "argument <%s> musi byæ pojedynczym znakiem"
+#: malloc/memusagestat.c:55
+msgid "Title string used in output graphic"
+msgstr "£añcuch tytu³owy u¿ywany w wynikowym wykresie"
 
-#: locale/programs/locfile.c:240
-#, c-format
-msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "argument `%s' musi byæ pojedynczym znakiem"
+#: malloc/memusagestat.c:56
+msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
+msgstr "Generowanie wyj¶cia liniowo po czasie (domy¶lnie: liniowo po liczbie wywo³añ funkcji)"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:321
-msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
-msgstr "auth_none.c - Problem z prze³±czaniem"
+#: malloc/memusagestat.c:58
+msgid "Also draw graph for total memory consumption"
+msgstr "Narysowanie tak¿e wykresu ca³kowitego u¿ycia pamiêci"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:116 sunrpc/auth_unix.c:122 sunrpc/auth_unix.c:151
-msgid "authunix_create: out of memory\n"
-msgstr "authunix_create: brak pamiêci\n"
+#: malloc/memusagestat.c:59
+msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
+msgstr "Stworzenie wykresu szeroko¶ci VALUE pikseli"
 
-#: locale/programs/charmap.c:297 locale/programs/locfile.c:234
-#: locale/programs/locfile.c:261 locale/programs/repertoire.c:144
-msgid "bad argument"
-msgstr "b³êdny argument"
+#: malloc/memusagestat.c:60
+msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
+msgstr "Stworzenie wykresu szeroko¶ci VALUE pikseli"
 
-#: inet/rcmd.c:318
-msgid "bad owner"
-msgstr "nieodpowiedni w³a¶ciciel"
+#: malloc/memusagestat.c:65
+msgid "Generate graphic from memory profiling data"
+msgstr "Wygenerowanie wykresu z danych profilowania pamiêci"
 
-#: timezone/zic.c:1185
-msgid "blank FROM field on Link line"
-msgstr "puste pole FROM w linii Link"
+#: malloc/memusagestat.c:68
+msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
+msgstr "PLIK-DANYCH [PLIK-WYJ¦CIOWY]"
 
-#: timezone/zic.c:1189
-msgid "blank TO field on Link line"
-msgstr "puste pole TO w linii Link"
+#: misc/error.c:118 timezone/zic.c:417
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
 
-#: malloc/mcheck.c:208
-msgid "block freed twice\n"
-msgstr "blok zwalniany dwa razy\n"
+#: nis/nis_callback.c:189
+msgid "unable to free arguments"
+msgstr "zwolnienie argumentów niemo¿liwe"
 
-#: malloc/mcheck.c:211
-msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
-msgstr "b³êdny mcheck_status, biblioteka zawiera b³êdy\n"
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
+msgid "Success"
+msgstr "Sukces"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:185
-msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "transmisja: ioctl (info o konfiguracji interfejsu)"
+#: nis/nis_error.h:2
+msgid "Probable success"
+msgstr "Prawdopodobnie sukces"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:194
-msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
-msgstr "transmisja: ioctl (info o flagach interjesu)"
+#: nis/nis_error.h:3
+msgid "Not found"
+msgstr "Nie znaleziono"
 
-#: login/programs/request.c:167
-msgid "buffer overflow"
-msgstr "przepe³nienie bufora"
+#: nis/nis_error.h:4
+msgid "Probably not found"
+msgstr "Prawdopodobnie nie znaleziony"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:446
-msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
-msgstr "cache_set: przydzielenie nowego rpc_buffer jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:5
+msgid "Cache expired"
+msgstr "Dezaktualizacja bufora cache"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:440
-msgid "cache_set: victim alloc failed"
-msgstr "cache_set: przydzielenie pamiêci dla nowego wpisu jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:6
+msgid "NIS+ servers unreachable"
+msgstr "Serwery NIS+ s± niedostêpne"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:429
-msgid "cache_set: victim not found"
-msgstr "cache_set: nie znaleziono wpisu mo¿liwego do powtórnego wykorzystania"
+#: nis/nis_error.h:7
+msgid "Unknown object"
+msgstr "Nieznany obiekt"
 
-# jak ladnie przetlumaczyc ten until time? -PK
-#: timezone/zic.c:1726
-msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
-msgstr "okre¶lenie skrótu strefy czasowej po koñcu przedzia³u czasu jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:8
+msgid "Server busy, try again"
+msgstr "Serwer zajêty, trzeba spróbowaæ ponownie"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:75
-#, c-format
-msgid "can't reassign procedure number %d\n"
-msgstr "przypisanie procedury nr %d jest niemo¿liwe\n"
+#: nis/nis_error.h:9
+msgid "Generic system error"
+msgstr "Ogólny b³±d systemowy"
 
-#: locale/programs/localedef.c:279
-#, c-format
-msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgstr "znalezienie pliku lokalizacji `%s' jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:10
+msgid "First/next chain broken"
+msgstr "£añcuch pierwszy/nastêpny jest uszkodzony"
 
-#: elf/sprof.c:935 elf/sprof.c:987
-msgid "cannot allocate symbol data"
-msgstr "przydzielenie pamiêci dla symboli jest niemo¿liwe"
+#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Brak dostêpu"
 
-#: elf/sprof.c:719 elf/sprof.c:777
-msgid "cannot create internal descriptor"
-msgstr "stworzenie wewnêtrznego deskryptora jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:12
+msgid "Not owner"
+msgstr "Nie jest w³a¶cicielem"
 
-#: elf/sprof.c:417
-msgid "cannot create internal descriptors"
-msgstr "stworzenie wewnêtrznego deskryptora jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:13
+msgid "Name not served by this server"
+msgstr "Nazwa nie jest obs³ugiwana przez ten serwer"
 
-#: nscd/connections.c:180
-#, c-format
-msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
-msgstr "otwarcie gniazda do przyjmowania po³±czeñ jest niemo¿liwe: %s"
+#: nis/nis_error.h:14
+msgid "Server out of memory"
+msgstr "Brak pamiêci dla serwera"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:342
-#, c-format
-msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
-msgstr "odnalezienie preprocesora C jest niemo¿liwe: %s \n"
+#: nis/nis_error.h:15
+msgid "Object with same name exists"
+msgstr "Istnieje ju¿ obiekt o tej nazwie"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:350
-msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "odnalezienie preprocesora C (cpp) jest niemo¿liwe\n"
+#: nis/nis_error.h:16
+msgid "Not master server for this domain"
+msgstr "To nie jest serwer nadrzêdny dla tej domeny"
 
-#: nscd/connections.c:205
-#, c-format
-msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
-msgstr "obs³uga ¿±dañ w starej wersji %d nie jest mo¿liwa; aktualna wersja to %d"
+#: nis/nis_error.h:17
+msgid "Invalid object for operation"
+msgstr "B³êdny obiekt dla tej operacji"
 
-# collation = sortowanie czy laczenie??? -PK
-#: locale/programs/ld-collate.c:1324
-#, c-format
-msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
-msgstr "wstawienie elementu sortowania `%.*s' jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:18
+msgid "Malformed name, or illegal name"
+msgstr "¬le sformu³owana lub nieprawid³owa nazwa"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1503 locale/programs/ld-collate.c:1510
-msgid "cannot insert into result table"
-msgstr "wstawienie do tablicy wyników jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:19
+msgid "Unable to create callback"
+msgstr "Utworzenie wywo³ania zwrotnego jest niemo¿liwe"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1175 locale/programs/ld-collate.c:1218
-#, c-format
-msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
-msgstr "wstawienie definicji nowego symbolu sortowania niemo¿liwe: %s"
+# XXX callback? -PK
+#: nis/nis_error.h:20
+msgid "Results sent to callback proc"
+msgstr "Wyniki zosta³y wys³ane do procedury wywo³ania zwrotnego"
 
-#: elf/sprof.c:674
-msgid "cannot load profiling data"
-msgstr "za³adowanie danych do profilowania jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:21
+msgid "Not found, no such name"
+msgstr "Nie znaleziono, brak takiej nazwy"
 
-#: inet/rcmd.c:314
-msgid "cannot open"
-msgstr "otwarcie jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:22
+msgid "Name/entry isn't unique"
+msgstr "Nazwa/zapis nie jest unikalny"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "otwarcie `%s' jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:23
+msgid "Modification failed"
+msgstr "Modyfikacja nie powiod³a siê"
 
-#: db2/makedb.c:146
-#, c-format
-msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgstr "otwarcie pliku bazy danych `%s' jest niemo¿liwe: %s"
+#: nis/nis_error.h:24
+msgid "Database for table does not exist"
+msgstr "Brak bazy danych dla tej tabeli"
 
-#: catgets/gencat.c:272 db2/makedb.c:167 iconv/iconv_prog.c:177
-#, c-format
-msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "otwarcie wej¶ciowego pliku `%s' niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:25
+msgid "Entry/table type mismatch"
+msgstr "Typy wpisu/tablicy nie pasuj± do siebie"
 
-#: locale/programs/localedef.c:198
-#, c-format
-msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "otwarcie pliku definicji lokalnych `%s' niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:26
+msgid "Link points to illegal name"
+msgstr "Dowi±zanie wskazuje na b³êdn± nazwê"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:155
-msgid "cannot open output file"
-msgstr "otwarcie wyj¶ciowego pliku jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:27
+msgid "Partial success"
+msgstr "Czê¶ciowy sukces"
 
-#: catgets/gencat.c:774 catgets/gencat.c:815 db2/makedb.c:181
-#, c-format
-msgid "cannot open output file `%s'"
-msgstr "otwarcie wyj¶ciowego pliku `%s' niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:28
+msgid "Too many attributes"
+msgstr "Za du¿o atrybutów"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1129
-#, c-format
-msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "otwarcie wyj¶ciowego pliku `%s' dla kategorii `%s' niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:29
+msgid "Error in RPC subsystem"
+msgstr "B³±d w podsystemie RPC"
 
-#: nscd/connections.c:162
-#, c-format
-msgid "cannot open socket: %s"
-msgstr "otwarcie gniazda jest niemo¿liwe: %s"
+#: nis/nis_error.h:30
+msgid "Missing or malformed attribute"
+msgstr "Brakuj±cy lub ¼le sformu³owany atrybut"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1370
-msgid "cannot process order specification"
-msgstr "przetwarzanie specyfikacji kolejno¶ci jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:31
+msgid "Named object is not searchable"
+msgstr "Wskazany obiekt nie mo¿e byæ przeszukiwany"
 
-#: locale/programs/locale.c:449
-#, c-format
-msgid "cannot read character map directory `%s'"
-msgstr "odczyt katalogu mapy znaków `%s' niemo¿liwy"
+#: nis/nis_error.h:32
+msgid "Error while talking to callback proc"
+msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas odwo³ania do procedury wywo³ania zwrotnego"
 
-#: nscd/connections.c:122
-msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
-msgstr "przeczytanie pliku konfiguracyjnego jest niemo¿liwe: koniec pracy"
+#: nis/nis_error.h:33
+msgid "Non NIS+ namespace encountered"
+msgstr "Napotkano nazwy nie nale¿±ce do przestrzeni NIS+"
 
-#: login/programs/request.c:91
-msgid "cannot read from client"
-msgstr "odczyt danych od klienta jest niemo¿liwy"
+#: nis/nis_error.h:34
+msgid "Illegal object type for operation"
+msgstr "Nieprawid³owy typ obiektu dla tej operacji"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
-#, c-format
-msgid "cannot read header from `%s'"
-msgstr "przeczytanie nag³ówka z `%s' jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:35
+msgid "Passed object is not the same object on server"
+msgstr "Uzyskany obiekt nie jest taki sam jak obiekt na serwerze"
 
-#: locale/programs/locale.c:306
-#, c-format
-msgid "cannot read locale directory `%s'"
-msgstr "odczyt katalogu lokalizacji %s' jest niemo¿liwy"
+#: nis/nis_error.h:36
+msgid "Modify operation failed"
+msgstr "Operacja modyfikacji nie powiod³a siê"
 
-#: locale/programs/localedef.c:303
-#, c-format
-msgid "cannot read locale file `%s'"
-msgstr "odczyt pliku lokalizacji `%s' niemo¿liwy"
+#: nis/nis_error.h:37
+msgid "Query illegal for named table"
+msgstr "B³êdne zapytanie dla podanej tablicy"
 
-#: locale/programs/locfile.c:288 locale/programs/locfile.c:306
-#: locale/programs/locfile.c:324 locale/programs/locfile.c:342
-#: locale/programs/locfile.c:360 locale/programs/locfile.c:378
-#, c-format
-msgid "cannot read repertoire map `%s'"
-msgstr "odczytanie mapy repertuarów `%s' jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:38
+msgid "Attempt to remove a non-empty table"
+msgstr "Próba skasowania tablicy z zawarto¶ci±"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:127
-msgid "cannot read statistics data"
-msgstr "odczytanie danych statystycznych jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:39
+msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
+msgstr "B³±d podczas dostêpu do pliku startowego NIS+. Czy NIS+ jest zainstalowany?"
 
-#: nscd/cache.c:141 nscd/connections.c:148
-#, c-format
-msgid "cannot stat() file `%s': %s"
-msgstr "znalezienie pliku bazy danych `%s' jest niemo¿liwe: %s"
+#: nis/nis_error.h:40
+msgid "Full resync required for directory"
+msgstr "Katalog wymaga powtórzenia pe³nej synchronizacji"
 
-#: locale/programs/localedef.c:328
-#, c-format
-msgid "cannot write output files to `%s'"
-msgstr "zapisanie plików wyj¶ciowych do `%s' jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:41
+msgid "NIS+ operation failed"
+msgstr "Operacja NIS+ nie powiod³a siê"
 
-#: nscd/connections.c:229 nscd/connections.c:250
-#, c-format
-msgid "cannot write result: %s"
-msgstr "zapisanie wyniku jest niemo¿liwe: %s"
+#: nis/nis_error.h:42
+msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
+msgstr "Us³uga NIS+ jest niedostêpna lub nie zosta³a zainstalowana"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:86
-#, c-format
-msgid "cannot write statistics: %s"
-msgstr "zapisanie statystyk jest niemo¿liwe: %s"
+#: nis/nis_error.h:43
+msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
+msgstr "Tak, 42 jest odpowiedzi± na pytanie o sens ¿ycia"
 
-#: login/programs/request.c:120
-msgid "cannot write to client"
-msgstr "zwracanie odpowiedzi klientowi jest niemo¿liwe"
+#: nis/nis_error.h:44
+msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
+msgstr "Uwierzytelnienie serwera NIS+ jest niemo¿liwe"
 
-#: locale/programs/localedef.c:442
-msgid "category data requested more than once: should not happen"
-msgstr "wielokrotne ¿±danie kategorii danych: nie powinno wyst±piæ"
+#: nis/nis_error.h:45
+msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
+msgstr "Uwierzytelnienie klienta NIS+ jest niemo¿liwe"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:269
-#, c-format
-msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "znak %s'%s' z klasy`%s' musi byæ w klasie `%s'"
+#: nis/nis_error.h:46
+msgid "No file space on server"
+msgstr "Brak miejsca na serwerze"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:294
-#, c-format
-msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "znak %s'%s' z klasy `%s' nie mo¿e byæ w klasie `%s'"
+#: nis/nis_error.h:47
+msgid "Unable to create process on server"
+msgstr "Utworzenie procesu na serwerze jest niemo¿liwe"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:320
-msgid "character <SP> not defined in character map"
-msgstr "znak <SP> nie zdefiniowany w tablicy znaków"
+#: nis/nis_error.h:48
+msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
+msgstr "Serwer nadrzêdny jest zajêty, pe³ny zrzut danych przesuniêty na pó¼niej."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:964 locale/programs/ld-ctype.c:1029
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1040 locale/programs/ld-ctype.c:1051
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1062 locale/programs/ld-ctype.c:1073
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1084 locale/programs/ld-ctype.c:1113
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1124 locale/programs/ld-ctype.c:1165
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1194 locale/programs/ld-ctype.c:1206
+#: nis/nis_local_names.c:122
 #, c-format
-msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "znak `%s', wymagany jako domy¶lny, nie zosta³ zdefiniowany"
+msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
+msgstr "Wpis LOKALNY dla UID %d w katalogu %s nie jest unikalny\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:825
-#, c-format
-msgid "character class `%s' already defined"
-msgstr "klasa znaków `%s' jest ju¿ zdefiniowana"
+#: nis/nis_print.c:51
+msgid "UNKNOWN"
+msgstr "NIEZNANY"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:857
-#, c-format
-msgid "character map `%s' already defined"
-msgstr "tablica znaków `%s' jest ju¿ zdefiniowana"
+#: nis/nis_print.c:109
+msgid "BOGUS OBJECT\n"
+msgstr "NIEISTNIEJ¡CY OBIEKT\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:83
-#, c-format
-msgid "character map file `%s' not found"
-msgstr "nie znaleziono pliku tablicy znaków `%s'"
+#: nis/nis_print.c:112
+msgid "NO OBJECT\n"
+msgstr "BRAK OBIEKTU\n"
 
-#: sunrpc/clnt_raw.c:110
-msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
-msgstr "clnt_raw.c - Krytyczny b³±d serializacji nag³ówka."
+#: nis/nis_print.c:115
+msgid "DIRECTORY\n"
+msgstr "KATALOG\n"
 
-#: sunrpc/clnt_tcp.c:125 sunrpc/clnt_tcp.c:133
-msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
-msgstr "clnttcp_create: brak pamiêci\n"
+#: nis/nis_print.c:118
+msgid "GROUP\n"
+msgstr "GRUPA\n"
 
-#: sunrpc/clnt_udp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:134
-msgid "clntudp_create: out of memory\n"
-msgstr "clntudp_create: brak pamiêci\n"
+#: nis/nis_print.c:121
+msgid "TABLE\n"
+msgstr "TABLICA\n"
 
-#: sunrpc/clnt_unix.c:123 sunrpc/clnt_unix.c:131
-msgid "clntunix_create: out of memory\n"
-msgstr "clntunix_create: brak pamiêci\n"
+#: nis/nis_print.c:124
+msgid "ENTRY\n"
+msgstr "POZYCJA\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1339
-#, c-format
-msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
-msgstr "element sortowania `%.*s' wyst±pi³ wielokrotnie: linia pominiêta"
+#: nis/nis_print.c:127
+msgid "LINK\n"
+msgstr "DOWI¡ZANIE\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1357
-#, c-format
-msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
-msgstr "element sortowania `%.*s' wyst±pi³ wielokrotnie: linia pominiêta"
+#: nis/nis_print.c:130
+msgid "PRIVATE\n"
+msgstr "PRYWATNY\n"
 
-#: locale/programs/locfile.c:652
-#, c-format
-msgid "collation symbol expected after `%s'"
-msgstr "oczekiwano symbolu sortowania po `%s'"
+#: nis/nis_print.c:133
+msgid "(Unknown object)\n"
+msgstr "(Nieznany obiekt)\n"
 
-#: inet/rcmd.c:136
+#: nis/nis_print.c:167
 #, c-format
-msgid "connect to address %s: "
-msgstr "po³±czenie do adresu %s: "
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:115
-msgid "constant or identifier expected"
-msgstr "spodziewana sta³a lub identyfikator"
+msgid "Name : `%s'\n"
+msgstr "Nazwa : `%s'\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:144
+#: nis/nis_print.c:168
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
-msgstr "konwersja z `%s' do `%s' nie jest obs³ugiwana"
+msgid "Type : %s\n"
+msgstr "Typ   : %s\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:326
-msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
-msgstr "konwersja zosta³a przerwana poniewa¿ wyst±pi³y problemy z zapisaniem wyników"
+#: nis/nis_print.c:173
+msgid "Master Server :\n"
+msgstr "Serwer nadrzêdny :\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:83
-msgid "couldn't create an rpc server\n"
-msgstr "stworzenie serwera rpc niemo¿liwe\n"
+#: nis/nis_print.c:175
+msgid "Replicate :\n"
+msgstr "Replikacja :\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:91
+#: nis/nis_print.c:176
 #, c-format
-msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
-msgstr "rejestracja prog %d wer. %d niemo¿liwa\n"
-
-#: nss/getent.c:49
-msgid "database [key ...]"
-msgstr "baza [klucz ...]"
+msgid "\tName       : %s\n"
+msgstr "\tNazwa           : %s\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:170
-#, c-format
-msgid "default character map file `%s' not found"
-msgstr "nie znaleziono domy¶lnej tablicy znaków `%s'"
+#: nis/nis_print.c:177
+msgid "\tPublic Key : "
+msgstr "\tKlucz publiczny : "
 
-#: locale/programs/ld-time.c:163
-#, c-format
-msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor '-'"
-msgstr ""
-"znacznik kierunku w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s' nie jest '+'\n"
-"lub '-'"
+#: nis/nis_print.c:181
+msgid "None.\n"
+msgstr "Brak.\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:174
+#: nis/nis_print.c:184
 #, c-format
-msgid "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single character"
-msgstr ""
-"znacznik kierunku w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s' nie jest\n"
-"pojedynczym znakiem"
+msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
+msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitów)\n"
 
-#: locale/programs/charset.c:64 locale/programs/charset.c:118
+#: nis/nis_print.c:189
 #, c-format
-msgid "duplicate character name `%s'"
-msgstr "dwukrotne wyst±pienie nazwy znaku `%s'"
+msgid "RSA (%d bits)\n"
+msgstr "RSA (%d bitów)\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1150
-msgid "duplicate collating element definition"
-msgstr "podwójna definicja elementu sortowania"
+#: nis/nis_print.c:192
+msgid "Kerberos.\n"
+msgstr "Kerberos.\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1297
+#: nis/nis_print.c:195
 #, c-format
-msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
-msgstr "wielokrotna definicja znaku `%.*s'"
-
-#: db2/makedb.c:328
-msgid "duplicate key"
-msgstr "dwukrotne wyst±pienie klucza"
-
-#: catgets/gencat.c:388
-msgid "duplicate set definition"
-msgstr "podwójna definicja zbioru"
+msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
+msgstr "Nieznany (typ = %d, bity = %d)\n"
 
-#: timezone/zic.c:978
+#: nis/nis_print.c:206
 #, c-format
-msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
-msgstr "podwójna nazwa strefy %s (plik \"%s\", linia %d)"
-
-#: catgets/gencat.c:551
-msgid "duplicated message identifier"
-msgstr "podwójny identyfikator komunikatu"
-
-#: catgets/gencat.c:524
-msgid "duplicated message number"
-msgstr "podwójny numer komunikatu"
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:382
-msgid "empty char string"
-msgstr "pusty napis"
+msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
+msgstr "\tAdresy uniwersalne (%u)\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1710
-msgid "empty weight name: line ignored"
-msgstr "pusta nazwa wagi: linia zignorowana"
+#: nis/nis_print.c:228
+msgid "Time to live : "
+msgstr "Czas ¿ycia : "
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:372
-msgid "enablecache: cache already enabled"
-msgstr "enablecache: bufor jest ju¿ aktywny"
+#: nis/nis_print.c:230
+msgid "Default Access rights :\n"
+msgstr "Domy¶lne prawa dostêpu :\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:378
-msgid "enablecache: could not allocate cache"
-msgstr "enablecache: niemo¿liwa alokacja bufora"
+#: nis/nis_print.c:239
+#, c-format
+msgid "\tType         : %s\n"
+msgstr "\tTyp          : %s\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:386
-msgid "enablecache: could not allocate cache data"
-msgstr "enablecache: niemo¿liwa alokacja danych bufora"
+#: nis/nis_print.c:240
+msgid "\tAccess rights: "
+msgstr "\tPrawa dostêpu: "
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:393
-msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
-msgstr "enablecache: niemo¿liwa alokacja kolejki dla bufora"
+#: nis/nis_print.c:254
+msgid "Group Flags :"
+msgstr "Flagi grupy :"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:56
-msgid "encoding for output"
-msgstr "kodowanie wyników"
+#: nis/nis_print.c:257
+msgid ""
+"\n"
+"Group Members :\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Cz³onkowie grupy :\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:55
-msgid "encoding of original text"
-msgstr "kodowanie oryginalnego tekstu"
+#: nis/nis_print.c:269
+#, c-format
+msgid "Table Type          : %s\n"
+msgstr "Typ tablicy            : %s\n"
 
-# ellipsis = wyrzutnia jezykowa - sprawdzilem. nawet pamietam ze cos takiego
-# istnieje ze szkoly, ale za cholere nie pamietam co to jest ;) -PK
-#: locale/programs/ld-collate.c:1429
-msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
-msgstr "koniec zakresu wyrzutni wiêkszy niz pocz±tek"
+#: nis/nis_print.c:270
+#, c-format
+msgid "Number of Columns   : %d\n"
+msgstr "Liczba kolumn          : %d\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:193
+#: nis/nis_print.c:271
 #, c-format
-msgid "error while closing input `%s'"
-msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas zamykania wej¶cia `%s'"
+msgid "Character Separator : %c\n"
+msgstr "Separator znaków       : %c\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:239
-msgid "error while closing output file"
-msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas zamykania pliku wyj¶ciowego"
+#: nis/nis_print.c:272
+#, c-format
+msgid "Search Path         : %s\n"
+msgstr "¦cie¿ka przeszukiwania : %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:710
-msgid "error while closing the profiling data file"
-msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas zamykania pliku z danymi profiluj±cymi"
+#: nis/nis_print.c:273
+msgid "Columns             :\n"
+msgstr "Kolumny             :\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1158
-msgid "error while inserting collation element into hash table"
-msgstr "b³±d podczas wstawiania elementu sortowanego do tablicy mieszaj±cej"
+#: nis/nis_print.c:276
+#, c-format
+msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
+msgstr "\t[%d]\tNazwa         : %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1170
-msgid "error while inserting to hash table"
-msgstr "b³±d podczas wstawiania do tablicy mieszaj±cej"
+#: nis/nis_print.c:278
+msgid "\t\tAttributes    : "
+msgstr "\t\tAtrybuty      : "
 
-#: iconv/iconv_prog.c:389 iconv/iconv_prog.c:420
-msgid "error while reading the input"
-msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas czytania danych wej¶ciowych"
+#: nis/nis_print.c:280
+msgid "\t\tAccess Rights : "
+msgstr "\t\tPrawa dostêpu : "
 
-#: locale/programs/locfile.c:595
-msgid "expect string argument for `copy'"
-msgstr "spodziewanym argumentem dla `copy' jest ³añcuch"
+#: nis/nis_print.c:290
+msgid "Linked Object Type : "
+msgstr "Typ dowi±zanego obiektu : "
 
-#: timezone/zic.c:868
-msgid "expected continuation line not found"
-msgstr "brak spodziewanej linii kontynuacji"
+#: nis/nis_print.c:292
+#, c-format
+msgid "Linked to : %s\n"
+msgstr "Dowi±zany do : %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:408
+#: nis/nis_print.c:302
 #, c-format
-msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgstr "Nie powiod³o siê za³adowanie dzielonego obiektu `%s'"
+msgid "\tEntry data of type %s\n"
+msgstr "\tDane rekordu typu %s\n"
 
-#: elf/sprof.c:604
-msgid "failed to load symbol data"
-msgstr "Nie uda³o siê za³adowaæ danych o symbolach"
+#: nis/nis_print.c:305
+#, c-format
+msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
+msgstr "\t[%u] - [%u bajtów] "
 
-#: elf/sprof.c:702
-msgid "failed to mmap the profiling data file"
-msgstr "Nie uda³ siê mmap danych profiluj±cych"
+#: nis/nis_print.c:308
+msgid "Encrypted data\n"
+msgstr "Zaszyfrowane dane\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:147
-msgid "failed to start conversion processing"
-msgstr "Nie uda³o siê rozpocz±æ konwersji"
+#: nis/nis_print.c:310
+msgid "Binary data\n"
+msgstr "Dane binarne\n"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1154
+#: nis/nis_print.c:326
 #, c-format
-msgid "failure while writing data for category `%s'"
-msgstr "niepowodzenie przy zapisie danych kategorii `%s'"
-
-#: nis/nis_call.c:155
-msgid "fcntl: F_SETFD"
-msgstr "fcntl: F_SETFD"
+msgid "Object Name   : %s\n"
+msgstr "Nazwa obiektu : %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:163 locale/programs/ld-numeric.c:98
+#: nis/nis_print.c:327
 #, c-format
-msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
-msgstr "pole `%s' w kategorii `%s' nie jest zdefiniowane"
+msgid "Directory     : %s\n"
+msgstr "Katalog       : %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:86 locale/programs/ld-messages.c:110
+#: nis/nis_print.c:328
 #, c-format
-msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
-msgstr "pole `%s' w kategorii `%s' nie jest zdefiniowane"
+msgid "Owner         : %s\n"
+msgstr "W³a¶ciciel    : %s\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1148
+#: nis/nis_print.c:329
 #, c-format
-msgid "file '%s' already exists and may be overwritten\n"
-msgstr "plik '%s' ju¿ istnieje i mo¿e zostaæ nadpisany\n"
-
-#: locale/programs/locfile.c:677
-msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
-msgstr "argument from-value definicji `collating-element' musi byæ ³añcuchem"
-
-#: inet/rcmd.c:316
-msgid "fstat failed"
-msgstr "fstat nie powiód³ siê"
-
-#: locale/programs/linereader.c:333
-msgid "garbage at end of character code specification"
-msgstr "¶mieci na koñcu specyfikacji kodu znaku"
+msgid "Group         : %s\n"
+msgstr "Grupa         : %s\n"
 
-#: locale/programs/linereader.c:219
-msgid "garbage at end of number"
-msgstr "¶mieci na koñcu liczby"
+#: nis/nis_print.c:330
+msgid "Access Rights : "
+msgstr "Prawa dostêpu : "
 
-#: locale/programs/ld-time.c:195
+#: nis/nis_print.c:332
 #, c-format
-msgid "garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "¶mieci na koñcu warto¶ci offset w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid ""
+"\n"
+"Time to Live  : "
+msgstr ""
+"\n"
+"Czas ¿ycia    : "
 
-#: locale/programs/ld-time.c:252
+#: nis/nis_print.c:335
 #, c-format
-msgid "garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "¶mieci na koñcu pierwszej daty w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "Creation Time : %s"
+msgstr "Czas utworz.  : %s"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:328
+#: nis/nis_print.c:337
 #, c-format
-msgid "garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "¶mieci na koñcu drugiej daty w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "Mod. Time     : %s"
+msgstr "Czas modyf.   : %s"
 
-#: elf/sprof.c:81
-msgid "generate call graph"
-msgstr "generuje wykres odwo³añ"
+#: nis/nis_print.c:338
+msgid "Object Type   : "
+msgstr "Typ obiektu   : "
 
-#: elf/sprof.c:80
-msgid "generate flat profile with counts and ticks"
-msgstr "generuje prosty profil z licznikami i czasami"
+#: nis/nis_print.c:358
+#, c-format
+msgid "    Data Length = %u\n"
+msgstr "   Rozmiar danych = %u\n"
 
-#: sunrpc/get_myaddr.c:77
-msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "get_myaddress: ioctl (informacja o konfiguracji interfejsu)"
+#: nis/nis_print.c:372
+#, c-format
+msgid "Status            : %s\n"
+msgstr "Stan            : %s\n"
 
-#: nss/getent.c:53
-msgid "getent - get entries from administrative database."
-msgstr "getent - wy¶wietla wpisy z bazy administracyjnej."
+#: nis/nis_print.c:373
+#, c-format
+msgid "Number of objects : %u\n"
+msgstr "Liczba obiektów : %u\n"
 
-#: nscd/connections.c:200
+#: nis/nis_print.c:377
 #, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d)"
+msgid "Object #%d:\n"
+msgstr "Obiekt #%d:\n"
 
-#: timezone/zic.c:613
-msgid "hard link failed, symbolic link used"
-msgstr "stworzenie dowi±zania nie powiod³o siê, u¿yto symlinka"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:117
+#, c-format
+msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
+msgstr "Wpis dla grupy \"%s.%s\":\n"
 
-#: inet/rcmd.c:322
-msgid "hard linked somewhere"
-msgstr "gdzie¶ dowi±zany"
+# XXX nie-czlonkowie brzmi glupio -PK
+#: nis/nis_print_group_entry.c:125
+msgid "    Explicit members:\n"
+msgstr "    Cz³onkowie zadeklarowani:\n"
 
-#: timezone/zic.c:1162
-msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
-msgstr "b³êdne pole CORRECTION w linii Leap"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:130
+msgid "    No explicit members\n"
+msgstr "    Brak zadeklarowanych cz³onków\n"
 
-#: timezone/zic.c:1166
-msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
-msgstr "b³êdne ple Rolling/Stationary w linii Leap"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:133
+msgid "    Implicit members:\n"
+msgstr "    Cz³onkowie domniemani:\n"
+
+#: nis/nis_print_group_entry.c:138
+msgid "    No implicit members\n"
+msgstr "    Brak domniemanych cz³onków\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1782
-msgid "illegal character constant in string"
-msgstr "b³êdna sta³a znakowa w ³añcuchu"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:141
+msgid "    Recursive members:\n"
+msgstr "    Cz³onkowie rekursywni:\n"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:311
-msgid "illegal character in file: "
-msgstr "b³êdn znak w pliku: "
+#: nis/nis_print_group_entry.c:146
+msgid "    No recursive members\n"
+msgstr "    Brak rekursywnych cz³onków\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1125
-msgid "illegal collation element"
-msgstr "b³êdny element sortowania"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:149
+msgid "    Explicit nonmembers:\n"
+msgstr "   Nie-cz³onkowie zadeklarowani:\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:281
-msgid "illegal definition"
-msgstr "niepoprawna definicja"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:154
+msgid "    No explicit nonmembers\n"
+msgstr "    Brak zadeklarowanych nie-cz³onków\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:434
-msgid "illegal encoding given"
-msgstr "niepoprawne kodowanie"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:157
+msgid "    Implicit nonmembers:\n"
+msgstr "    Nie-cz³onkowie domniemani:\n"
 
-#: locale/programs/linereader.c:551
-msgid "illegal escape sequence at end of string"
-msgstr "niepoprawna sekwencja escape na koñcu ³añcucha"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:162
+msgid "    No implicit nonmembers\n"
+msgstr "    Brak domniemanych nie-cz³onków\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:342
-#, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %ld"
-msgstr "b³êdna sekwencja wej¶ciowa na pozycji %ld"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:165
+msgid "    Recursive nonmembers:\n"
+msgstr "    Nie-cz³onkowie rekursywni:\n"
 
-#: locale/programs/charset.c:78
-msgid "illegal names for character range"
-msgstr "niepoprawne nazwy dla zakresu znaków"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:170
+msgid "    No recursive nonmembers\n"
+msgstr "   Brak rekursywnych nie-cz³onków\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:462
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
 #, c-format
-msgid "illegal nettype :'%s'\n"
-msgstr "b³êdny typ sieci :'%s'\n"
+msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
+msgstr "Pozycja DES dla sieci %s nie jest unikalna\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:187
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
 #, c-format
-msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nieprawid³owa warto¶æ offset w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
-
-#: catgets/gencat.c:361 catgets/gencat.c:438
-msgid "illegal set number"
-msgstr "b³êdny numer zbioru"
+msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
+msgstr "netname2user: brak listy identyfikatorów grup w `%s'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:243
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
 #, c-format
-msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nieprawid³owa pierwsza data w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
+msgstr "netname2user: (odwzorowanie nis+): %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:319
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
 #, c-format
-msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nieprawid³owa druga data w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: wpis DES dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:831
+# XXX principal = nadzorca, troche lame -PK
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
-msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %d klas znaków"
+msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
+msgstr "name2user: nazwa nadzorcy `%s' jest zbyt d³uga"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:863
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
-msgstr "ograniczenie implementacji: dozwolone maksymalnie %d map znaków"
+msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
+msgstr "netname2user: wpis LOKALNY dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:346
-msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
-msgstr "na koñcu bufora wyst±pi³ niekompletny znak lub sekwencja steruj±ca"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
+msgid "netname2user: should not have uid 0"
+msgstr "netname2user: UID 0 nie powinien wyst±piæ"
 
-#: db2/makedb.c:148
-msgid "incorrectly formatted file"
-msgstr "nieprawid³owy format pliku"
+#: nis/ypclnt.c:825
+msgid "Request arguments bad"
+msgstr "Argumenty ¿±dania s± b³êdne"
 
-#: timezone/zic.c:825
-msgid "input line of unknown type"
-msgstr "nieznany typ linii wej¶ciowej"
+#: nis/ypclnt.c:828
+msgid "RPC failure on NIS operation"
+msgstr "B³±d RPC podczas operacji NIS"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:350
-msgid "internal error (illegal descriptor)"
-msgstr "b³±d wewnêtrzny (nieprawid³owy deskryptor)"
+#: nis/ypclnt.c:831
+msgid "Can't bind to server which serves this domain"
+msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem dla tej domeny"
 
-#: timezone/zic.c:1788
-msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane ze b³êdnym isdst"
+#: nis/ypclnt.c:834
+msgid "No such map in server's domain"
+msgstr "Brak takiej mapy w domenie serwera"
 
-#: timezone/zic.c:1796
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane ze b³êdnym ttisgmt"
+#: nis/ypclnt.c:837
+msgid "No such key in map"
+msgstr "Brak takiego klucza w mapie"
 
-#: timezone/zic.c:1792
-msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane ze b³êdnym ttisstd"
+#: nis/ypclnt.c:840
+msgid "Internal NIS error"
+msgstr "B³±d wewnêtrzny NIS"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:307
-#, c-format
-msgid "internal error in %s, line %u"
-msgstr "b³±d wewnêtrzny w %s, linia %u"
+#: nis/ypclnt.c:843
+msgid "Local resource allocation failure"
+msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania lokalnych zasobów"
 
-#: timezone/zic.c:1034
-msgid "invalid UTC offset"
-msgstr "nieprawid³owe przesuniêcie UTC"
+#: nis/ypclnt.c:846
+msgid "No more records in map database"
+msgstr "Nie ma wiêcej rekordów w mapie"
 
-#: timezone/zic.c:1037
-msgid "invalid abbreviation format"
-msgstr "nieprawid³owy format skrótu"
+#: nis/ypclnt.c:849
+msgid "Can't communicate with portmapper"
+msgstr "Komunikacja z portmapperem jest niemo¿liwa"
 
-#: timezone/zic.c:1127 timezone/zic.c:1339 timezone/zic.c:1353
-msgid "invalid day of month"
-msgstr "nieprawid³owy dzieñ miesi±ca"
+#: nis/ypclnt.c:852
+msgid "Can't communicate with ypbind"
+msgstr "Komunikacja z ypbind jest niemo¿liwa"
 
-#: timezone/zic.c:1291
-msgid "invalid ending year"
-msgstr "nieprawid³owy rok koñcowy"
+#: nis/ypclnt.c:855
+msgid "Can't communicate with ypserv"
+msgstr "Komunikacja z ypserv jest niemo¿liwa"
 
-#: timezone/zic.c:1099
-msgid "invalid leaping year"
-msgstr "nieprawid³owy rok przestêpny"
+#: nis/ypclnt.c:858
+msgid "Local domain name not set"
+msgstr "Lokalna domena nie jest ustawiona"
 
-#: elf/dl-open.c:159
-msgid "invalid mode for dlopen()"
-msgstr "b³êdny typ dla dlopen()"
+#: nis/ypclnt.c:861
+msgid "NIS map database is bad"
+msgstr "Mapa NIS zawiera b³êdy"
 
-#: timezone/zic.c:1114 timezone/zic.c:1217
-msgid "invalid month name"
-msgstr "nieprawid³owy miesi±c"
+#: nis/ypclnt.c:864
+msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
+msgstr "Niezgodno¶æ wersji miêdzy klientem i serwerem NIS - us³uga niemo¿liwa"
 
-#: timezone/zic.c:933
-msgid "invalid saved time"
-msgstr "b³êdny czas oszczêdno¶ci"
+#: nis/ypclnt.c:870
+msgid "Database is busy"
+msgstr "Baza danych jest zajêta"
 
-#: timezone/zic.c:1266
-msgid "invalid starting year"
-msgstr "nieprawid³owy rok pocz±tkowy"
+#: nis/ypclnt.c:873
+msgid "Unknown NIS error code"
+msgstr "Nieznany kod b³êdu NIS"
 
-#: timezone/zic.c:1143 timezone/zic.c:1246
-msgid "invalid time of day"
-msgstr "nieprawid³owa pora dnia"
+#: nis/ypclnt.c:913
+msgid "Internal ypbind error"
+msgstr "B³±d wewnêtrzny ypbind"
 
-#: timezone/zic.c:1344
-msgid "invalid weekday name"
-msgstr "nieprawid³owy dzieñ tygodnia"
+#: nis/ypclnt.c:916
+msgid "Domain not bound"
+msgstr "Domena nie zosta³a zwi±zana"
 
-#: nscd/connections.c:375
-#, c-format
-msgid "key length in request too long: %Zd"
-msgstr "d³ugo¶æ klucza w ¿±daniu jest za du¿a: %Zd"
+#: nis/ypclnt.c:919
+msgid "System resource allocation failure"
+msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania zasobów systemowych"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1422
-msgid "line after ellipsis must contain character definition"
-msgstr "linia za wyrzutni± musi zawieraæ definicjê znaku"
+#: nis/ypclnt.c:922
+msgid "Unknown ypbind error"
+msgstr "Nieznany b³±d ypbind"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1401
-msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
-msgstr "linia przed wyrzutni± nie mo¿e zawieraæ definicji sta³ej znakowej"
+#: nis/ypclnt.c:963
+msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
+msgstr "yp_update: nie mo¿na przekonwertowaæ nazwy hosta na nazwê sieci\n"
 
-#: timezone/zic.c:805
-msgid "line too long"
-msgstr "za d³uga linia"
+#: nis/ypclnt.c:981
+msgid "yp_update: cannot get server address\n"
+msgstr "yp_update: nie mo¿na uzyskaæ adresu serwera\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:58
-msgid "list all known coded character sets"
-msgstr "wy¶wietla wszystkie znane zestawy znaków"
+#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:462
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze hostów!"
 
-#: locale/programs/localedef.c:273
+#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:464
 #, c-format
-msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
-msgstr "brak pliku lokalizacji `%s' u¿ytego w wyra¿eniu `copy'"
+msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze hostów!"
 
-#: inet/rcmd.c:307
-msgid "lstat failed"
-msgstr "nieudany lstat"
+#: nscd/cache.c:146
+#, c-format
+msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
+msgstr "dodanie nowego wpisu \"%s\" typu %s dla %s do bufora%s"
 
-#: catgets/gencat.c:619
-msgid "malformed line ignored"
-msgstr "b³êdna linia zosta³a pominiêta"
+#: nscd/cache.c:148
+msgid " (first)"
+msgstr " (pierwszy)"
 
-#: elf/sprof.c:554
-msgid "mapping of section header string table failed"
-msgstr "nie powiod³o siê odwzorowanie tablicy nag³ówków sekcji"
+#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:786
+#, c-format
+msgid "cannot stat() file `%s': %s"
+msgstr "znalezienie pliku bazy danych `%s' jest niemo¿liwe: %s"
 
-#: elf/sprof.c:544
-msgid "mapping of section headers failed"
-msgstr "nie powiod³o siê odwzorowanie nag³ówków sekcji"
+#: nscd/cache.c:285
+#, c-format
+msgid "pruning %s cache; time %ld"
+msgstr "czyszczenie bufora %s; czas %ld"
 
-#: malloc/mcheck.c:202
-msgid "memory clobbered before allocated block\n"
-msgstr "pamiêæ zosta³a uszkodzona przed przydzielonym blokiem\n"
+#: nscd/cache.c:312
+#, c-format
+msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
+msgstr "rozwa¿anie wpisu %s \"%s\", limit czasu %<PRIu64>"
 
-#: malloc/mcheck.c:205
-msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
-msgstr "pamiêæ zosta³a uszkodzona za przydzielonym blokiem\n"
+#: nscd/connections.c:505 nscd/connections.c:517 nscd/connections.c:529
+#: nscd/connections.c:548
+#, c-format
+msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
+msgstr "nieprawid³owy plik trwa³ej bazy danych \"%s\": %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:170 locale/programs/ld-collate.c:176
-#: locale/programs/ld-collate.c:180 locale/programs/ld-collate.c:1449
-#: locale/programs/ld-collate.c:1478 locale/programs/locfile.c:1082
-#: locale/programs/xmalloc.c:70 login/programs/database.c:62
-#: login/programs/database.c:79 login/programs/database.c:95
-#: posix/getconf.c:682
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "pamiêæ zosta³a wyczerpana"
+#: nscd/connections.c:519
+msgid "header size does not match"
+msgstr "rozmiar nag³ówka siê nie zgadza"
 
-#: malloc/obstack.c:471
-msgid "memory exhausted\n"
-msgstr "pamiêæ zosta³a wyczerpana\n"
+#: nscd/connections.c:531
+msgid "file size does not match"
+msgstr "rozmiar pliku siê nie zgadza"
 
-#: malloc/mcheck.c:199
-msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
-msgstr "pamiêæ jest zwarta, biblioteka zawiera b³êdy\n"
+#: nscd/connections.c:550
+msgid "verification failed"
+msgstr "weryfikacja nie powiod³a siê"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:370
+#: nscd/connections.c:564
 #, c-format
-msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "brak formatu ery w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
+msgstr "sugerowany rozmiar tablicy dla bazy danych %s wiêkszy od bufora trwa³ej bazy danych"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:358
+#: nscd/connections.c:574 nscd/connections.c:655
 #, c-format
-msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "brak nazwy ery w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
-
-#: timezone/zic.c:928
-msgid "nameless rule"
-msgstr "bezimienna regu³a"
+msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ deskryptora tylko dla odczytu dla \"%s\"; brak mmap"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:133
-msgid "neither original nor target encoding specified"
-msgstr "nie podano kodowania ¼ród³owego ani docelowego"
+#: nscd/connections.c:634
+#, c-format
+msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
+msgstr "baza danych dla %s uszkodzona lub jednocze¶nie u¿ywana; w razie potrzeby trzeba rêcznie usun±æ %s i zrestartowaæ"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:262
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:268
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:327
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:336
+#: nscd/connections.c:641
 #, c-format
-msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
-msgstr "netname2user: (odwzorowanie nis+): %s\n"
+msgid "cannot create %s; no persistent database used"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s; trwa³a baza danych nie u¿ywana"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:281
+#: nscd/connections.c:644
 #, c-format
-msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: wpis DES dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
+msgid "cannot create %s; no sharing possible"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s; wspó³dzielenie niemo¿liwe"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:349
+#: nscd/connections.c:715
 #, c-format
-msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: wpis LOKALNY dla %s w katalogu %s nie jest unikalny"
+msgid "cannot write to database file %s: %s"
+msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku bazy danych %s: %s"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:194
+#: nscd/connections.c:749
 #, c-format
-msgid "netname2user: missing group id list in '%s'."
-msgstr "netname2user: brak listy identyfikatorów grup w '%s'."
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na ustawiæ gniazda do zamkniêcia przy exec: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-# XXX principal = nadzorca, troche lame -PK
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:299
+#: nscd/connections.c:799
 #, c-format
-msgid "netname2user: principal name '%s' too long"
-msgstr "name2user: nazwa nadzorcy '%s' jest zbyt d³uga"
+msgid "cannot open socket: %s"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ gniazda: %s"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:356
-msgid "netname2user: should not have uid 0"
-msgstr "netname2user: UID 0 nie powinien wyst±piæ"
+#: nscd/connections.c:816
+#, c-format
+msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
+msgstr "nie mo¿na przestawiæ gniazda w tryb nieblokuj±cy: %s"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:158
+#: nscd/connections.c:824
 #, c-format
-msgid "never registered prog %d\n"
-msgstr "program %d nie by³ nigdy zarejestrowany\n"
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
+msgstr "nie mo¿na ustawiæ gniazda do zamkniêcia przy exec: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:238
-msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
-msgstr "nie podano ¿adnych warto¶ci <Uxxxx> lub <Uxxxxxxxx>"
+#: nscd/connections.c:835
+#, c-format
+msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ gniazda do przyjmowania po³±czeñ: %s"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:101 locale/programs/ld-messages.c:125
+#: nscd/connections.c:926
 #, c-format
-msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
-msgstr "brak poprawnego wyra¿enia regularnego dla pola `%s' w kategorii `%s': %s"
+msgid "provide access to FD %d, for %s"
+msgstr "udostêpnianie FD %d dla %s"
 
-#: timezone/zic.c:2115
-msgid "no day in month matches rule"
-msgstr "¿aden z dni miesi±ca nie pasuje do regu³y"
+#: nscd/connections.c:938
+#, c-format
+msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
+msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ ¿±dañ w starej wersji %d; aktualna wersja to %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:267
-msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-msgstr "brak definicji `UNDEFINED'"
+#: nscd/connections.c:980 nscd/connections.c:1033
+#, c-format
+msgid "cannot write result: %s"
+msgstr "nie mo¿na zapisaæ wyniku: %s"
 
-#: elf/sprof.c:276
+#: nscd/connections.c:1116
 #, c-format
-msgid "no filename for profiling data given and shared object `%s' has no soname"
-msgstr "nie podano nazwy pliku dla danych profiluj±cych a obiekt dzielony `%s' nie ma soname"
+msgid "error getting caller's id: %s"
+msgstr "b³±d podczas pobierania identyfikatorów wywo³uj±cych: %s"
 
-#: locale/programs/locfile.c:609
-msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
-msgstr "¿adne s³owo kluczowe nie powinno wystêpowaæ razem z `copy'"
+#: nscd/connections.c:1175
+#, c-format
+msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ /proc/self/cmdline: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: locale/programs/localedef.c:334
-msgid "no output file produced because warning were issued"
-msgstr "brak pliku wyj¶ciowego - wyst±pi³y ostrze¿enia"
+#: nscd/connections.c:1189
+#, c-format
+msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ /proc/self/cmdline: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-# XXX repertoire -PK
-#: locale/programs/locfile.c:283 locale/programs/locfile.c:301
-#: locale/programs/locfile.c:319 locale/programs/locfile.c:337
-#: locale/programs/locfile.c:355 locale/programs/locfile.c:373
-msgid "no repertoire map specified: cannot proceed"
-msgstr "nie podano ¿adnej mapy repertuarów: kontynuacja niemo¿liwa"
+#: nscd/connections.c:1229
+#, c-format
+msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ na stary UID: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: locale/programs/charmap.c:400 locale/programs/charmap.c:550
-#: locale/programs/charmap.c:629 locale/programs/repertoire.c:199
-msgid "no symbolic name given"
-msgstr "brak nazwy symbolicznej"
+#: nscd/connections.c:1239
+#, c-format
+msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ na stary GID: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: locale/programs/charmap.c:465 locale/programs/charmap.c:596
-#: locale/programs/charmap.c:662 locale/programs/repertoire.c:261
-msgid "no symbolic name given for end of range"
-msgstr "brak nazwy symbolicznej dla koñca zakresu"
+#: nscd/connections.c:1252
+#, c-format
+msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na przej¶æ do starego katalog roboczego: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:249
+#: nscd/connections.c:1280
 #, c-format
-msgid "no weight defined for symbol `%s'"
-msgstr "brak definicji wagi dla symbolu `%s'"
+msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "ponowne wywo³anie nie powiod³o siê: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: inet/rcmd.c:309
-msgid "not regular file"
-msgstr "nie jest zwyk³ym plikiem"
+#: nscd/connections.c:1289
+#, c-format
+msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ bie¿±cego katalogu na \"/\": %s"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:130
+#: nscd/connections.c:1407
 #, c-format
-msgid ""
-"nscd configuration:\n"
-"\n"
-"%15d  server debug level\n"
-msgstr ""
-"konfiguracja nscd:\n"
-"\n"
-"%15d  poziom komunikatów diagnostycznych\n"
+msgid "short read while reading request: %s"
+msgstr "skrócony odczyt podczas czytania ¿±dania: `%s'"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:104
-msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "nscd nie jest uruchomiony!\n"
+#: nscd/connections.c:1438
+#, c-format
+msgid "key length in request too long: %d"
+msgstr "d³ugo¶æ klucza w ¿±daniu zbyt du¿a: %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:514
-msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
-msgstr "po definicji CHARMAP mog± wystêpowaæ tylko definicje WIDTH"
+#: nscd/connections.c:1451
+#, c-format
+msgid "short read while reading request key: %s"
+msgstr "skrócony odczyt podczas czytania klucza ¿±dania: %s"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:135
-msgid "original encoding not specified using `-f'"
-msgstr "nie podano kodowania ¼ród³owego w opcji `-f'"
+#: nscd/connections.c:1460
+#, c-format
+msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
+msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d) od procesu %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:60
-msgid "output file"
-msgstr "plik wynikowy"
+#: nscd/connections.c:1465
+#, c-format
+msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
+msgstr "handle_request: odebrano ¿±danie (Wersja = %d)"
 
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:73
-msgid "pmap_getmaps rpc problem"
-msgstr "problem rpc pmap_getmaps"
+#: nscd/connections.c:1826
+#, c-format
+msgid "could only start %d threads; terminating"
+msgstr "mo¿na uruchomiæ tylko %d w±tków; zakoñczenie"
 
-#: inet/rcmd.c:179
-msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "poll: b³±d protoko³u podczas zestawiania pêtli\n"
+#: nscd/connections.c:1874 nscd/connections.c:1875 nscd/connections.c:1892
+#: nscd/connections.c:1901 nscd/connections.c:1919 nscd/connections.c:1930
+#: nscd/connections.c:1941
+#, c-format
+msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
+msgstr "Uruchomienie nscd jako u¿ytkownik '%s' nie powiod³o siê"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
-msgid "preprocessor error"
-msgstr "b³±d preprocesora"
+#: nscd/connections.c:1893
+#, c-format
+msgid "initial getgrouplist failed"
+msgstr "pocz±tkowe getgrouplist nie powiod³o siê"
 
-# XXX poprawic -PK
-#: elf/sprof.c:78
-msgid "print list of count paths and their number of use"
-msgstr "wy¶wietla listê ¶cie¿ek zliczania i ich numery"
+#: nscd/connections.c:1902
+#, c-format
+msgid "getgrouplist failed"
+msgstr "getgrouplist nie powiod³o siê"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:61
-msgid "print progress information"
-msgstr "wy¶wietla informacje o postêpie konwersji"
+#: nscd/connections.c:1920
+#, c-format
+msgid "setgroups failed"
+msgstr "setgroups nie powiod³o siê"
 
-#: db2/makedb.c:345
+#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:412 nscd/initgrcache.c:412
+#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:342
 #, c-format
-msgid "problems while reading `%s'"
-msgstr "wyst±pi³y problemy podczas czytania `%s'"
+msgid "short write in %s: %s"
+msgstr "b³±d zapisu w %s: %s"
 
-#: elf/sprof.c:691
+#: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:78
 #, c-format
-msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
-msgstr "dane profiluj±ce w pliku `%s' nie pasuj± do obiektu dzielonego `%s'"
+msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
+msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze grup!"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:237 sunrpc/rpcinfo.c:383
+#: nscd/grpcache.c:447 nscd/initgrcache.c:80
 #, c-format
-msgid "program %lu is not available\n"
-msgstr "program %lu jest niedostêpny\n"
+msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
+msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze grup!"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:264 sunrpc/rpcinfo.c:310 sunrpc/rpcinfo.c:333
-#: sunrpc/rpcinfo.c:407 sunrpc/rpcinfo.c:453 sunrpc/rpcinfo.c:476
-#: sunrpc/rpcinfo.c:510
+#: nscd/grpcache.c:524
 #, c-format
-msgid "program %lu version %lu is not available\n"
-msgstr "program %lu wersja %lu jest niedostêpny\n"
+msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
+msgstr "Nieprawid³owy liczbowy gid \"%s\"!"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:515
+#: nscd/mem.c:383
 #, c-format
-msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
-msgstr "program %lu wersja %lu gotowy i oczekuje\n"
+msgid "freed %zu bytes in %s cache"
+msgstr "zwolniono %zu bajtów w buforze %s"
 
-#: inet/rcmd.c:176
+#: nscd/mem.c:512
 #, c-format
-msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: poll (podczas ustawiania stderr): %m\n"
+msgid "no more memory for database '%s'"
+msgstr "nie ma wiêcej pamiêci dla bazy danych '%s'"
 
-#: inet/rcmd.c:110
-msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
-msgstr "rcmd: socket: Wszystkie porty zajête\n"
+#: nscd/nscd.c:98
+msgid "Read configuration data from NAME"
+msgstr "Odczyt konfiguracji z pliku NAZWA"
 
-#: inet/rcmd.c:166
-#, c-format
-msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: write (podczas ustawiania stderr): %m\n"
+#: nscd/nscd.c:100
+msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
+msgstr "Nie przechodzenie w t³o i wy¶wietlanie komunikatów na bie¿±cym terminalu"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:98
-msgid "registerrpc: out of memory\n"
-msgstr "registerrpc: brak pamiêci\n"
+#: nscd/nscd.c:101
+msgid "NUMBER"
+msgstr "LICZBA"
 
-#: timezone/zic.c:1849
-msgid "repeated leap second moment"
-msgstr "powtórzone sekundy przestêpne"
+#: nscd/nscd.c:101
+msgid "Start NUMBER threads"
+msgstr "Uruchomienie takiej LICZBY w±tków"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:95
-#, c-format
-msgid "repertoire map file `%s' not found"
-msgstr "nie znaleziono pliku mapy repertuarów `%s'"
+#: nscd/nscd.c:102
+msgid "Shut the server down"
+msgstr "Zakoñczenie pracy serwera"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1117
-msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
-msgstr "rpcgen: b³êdne kodowanie arglist\n"
+#: nscd/nscd.c:103
+msgid "Print current configuration statistic"
+msgstr "Wy¶wietlenie aktualnych statystyk konfiguracji"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1105
-msgid "rpcgen: too many defines\n"
-msgstr "rpcgen: za du¿o definicji\n"
+#: nscd/nscd.c:104
+msgid "TABLE"
+msgstr "TABLICA"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:732
+#: nscd/nscd.c:105
+msgid "Invalidate the specified cache"
+msgstr "Uniewa¿nienie podanego bufora"
+
+#: nscd/nscd.c:106
+msgid "TABLE,yes"
+msgstr "TABLICA,yes"
+
+#: nscd/nscd.c:107
+msgid "Use separate cache for each user"
+msgstr "U¿ycie oddzielnego bufora dla ka¿dego u¿ytkownika"
+
+# XXX moze zostawic oryginal albo zrobic ladniej -PK
+#: nscd/nscd.c:112
+msgid "Name Service Cache Daemon."
+msgstr "Demon buforuj±cy us³ugi odwzorowania nazw."
+
+#: nscd/nscd.c:144 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-msgstr "rpcinfo: nieznany host %s\n"
+msgid "wrong number of arguments"
+msgstr "z³a liczba argumentów"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:695
+#: nscd/nscd.c:154
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
-msgstr "rpcinfo: nieznana us³uga %s\n"
+msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
+msgstr "niepowodzenie podczas odczytu pliku konfiguracyjnego; koniec pracy"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:665
+#: nscd/nscd.c:163
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
-msgstr "rpcinfo: Nie mogê usun±æ rejestracji prog %s wer. %s\n"
+msgid "already running"
+msgstr "jest ju¿ uruchomiony"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:637
+#: nscd/nscd.c:178 nscd/nscd.c:233
 #, c-format
-msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-msgstr "rpcinfo: rozg³aszanie nieudane: %s\n"
+msgid "cannot fork"
+msgstr "nie mo¿na wykonaæ fork"
 
-#: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
-msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
-msgstr "rpcinfo: kontakt z portmapperem niemo¿liwy"
+#: nscd/nscd.c:241
+#, c-format
+msgid "cannot change current working directory to \"/\""
+msgstr "nie mo¿na zmieniæ bie¿±cego katalogu na \"/\""
 
-#: timezone/zic.c:718 timezone/zic.c:720
-msgid "same rule name in multiple files"
-msgstr "ta sama nazwa nazwa regu³y w ró¿nych plikach"
+#: nscd/nscd.c:249
+msgid "Could not create log file"
+msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku dziennika"
 
-#: nscd/connections.c:387
+#: nscd/nscd.c:302 nscd/nscd.c:327 nscd/nscd_stat.c:172
 #, c-format
-msgid "short read while reading request key: %s"
-msgstr "brak danych podczas czytania klucza ¿±dania: %s"
+msgid "Only root is allowed to use this option!"
+msgstr "Tylko root mo¿e u¿ywaæ tej opcji!"
 
-#: nscd/connections.c:364
+#: nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:191
 #, c-format
-msgid "short read while reading request: %s"
-msgstr "brak danych podczas czytania ¿±dania: `%s'"
+msgid "write incomplete"
+msgstr "zapis nie by³ kompletny"
 
-#: nscd/grpcache.c:191 nscd/hstcache.c:278 nscd/pwdcache.c:188
+#: nscd/nscd.c:375
 #, c-format
-msgid "short write in %s: %s"
-msgstr "b³±d zapisu w %s: %s"
+msgid "cannot read invalidate ACK"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ ACK dla uniewa¿nienia"
 
-#: inet/rcmd.c:197
-msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "socket: protokó³ zawiód³ podczas konfiguracji po³±czenia\n"
-
-#: locale/programs/locfile.c:730
-msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
-msgstr "porz±dki sortowania `forward' i `backward' wykluczaj± siê wzajemnie"
-
-#: locale/programs/ld-collate.c:1582 locale/programs/ld-collate.c:1628
-msgid "specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
-msgstr "specyfikacja wagi dla elementu sortowania nie ma sensu"
-
-#: timezone/zic.c:789
-msgid "standard input"
-msgstr "standardowe wej¶cie"
+#: nscd/nscd.c:381
+#, c-format
+msgid "invalidation failed"
+msgstr "uniewa¿nienie nie powiod³o siê"
 
-#: timezone/zdump.c:268
-msgid "standard output"
-msgstr "standardowe wyj¶cie"
+#: nscd/nscd.c:391
+#, c-format
+msgid "secure services not implemented anymore"
+msgstr "bezpieczne us³ugi nie s± ju¿ zaimplementowane"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:272
+#: nscd/nscd_conf.c:57
 #, c-format
-msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nieprawid³owa pierwsza data w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "database %s is not supported"
+msgstr "baza danych %s nie jest obs³ugiwana"
 
-#: timezone/zic.c:1300
-msgid "starting year greater than ending year"
-msgstr "pierwszy rok jest pó¼niejszy ni¿ drugi"
+#: nscd/nscd_conf.c:108
+#, c-format
+msgid "Parse error: %s"
+msgstr "B³±d analizowania: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1272 timezone/zic.c:1297
-msgid "starting year too high to be represented"
-msgstr "pierwszy rok jest zbyt du¿y"
+#: nscd/nscd_conf.c:193
+#, c-format
+msgid "Must specify user name for server-user option"
+msgstr "Trzeba podaæ nazwê u¿ytkownika dla opcji server-user"
 
-#: timezone/zic.c:1270 timezone/zic.c:1295
-msgid "starting year too low to be represented"
-msgstr "pierwszy rok jest zbyt ma³y"
+#: nscd/nscd_conf.c:200
+#, c-format
+msgid "Must specify user name for stat-user option"
+msgstr "Trzeba podaæ nazwê u¿ytkownika dla opcji stat-user"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:348
+#: nscd/nscd_conf.c:244
 #, c-format
-msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
-msgstr "nieprawid³owa druga data w ³añcuchu %d w polu `era' w kategorii `%s'"
+msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
+msgstr "b³êdna warto¶æ dla 'reload-count': %u"
 
-#: sunrpc/svc_run.c:81
-msgid "svc_run: - select failed"
-msgstr "svc_run - b³±d select"
+#: nscd/nscd_conf.c:259
+#, c-format
+msgid "Must specify value for restart-interval option"
+msgstr "Trzeba podaæ warto¶æ dla opcji restart-interval"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:160
-msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_tcp.c - wykonanie getsockname lub listen niemo¿liwe"
+#: nscd/nscd_conf.c:273
+#, c-format
+msgid "Unknown option: %s %s %s"
+msgstr "Nieznana opcja: %s %s %s"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:145
-msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
-msgstr "svc_tcp.c - problemy przy tworzeniu gniazda tcp"
+#: nscd/nscd_conf.c:286
+#, c-format
+msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "nie mo¿na pobraæ bie¿±cego katalogu: %s; wy³±czono tryb paranoiczny"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:209 sunrpc/svc_tcp.c:215
-msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
-msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: brak pamiêci\n"
+#: nscd/nscd_conf.c:306
+#, c-format
+msgid "maximum file size for %s database too small"
+msgstr "maksymalny rozmiar pliku dla bazy danych %s jest zbyt ma³y"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:135
-msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
-msgstr "svc_unix.c - problemy przy tworzeniu gniazda AF_UNIX"
+#: nscd/nscd_stat.c:141
+#, c-format
+msgid "cannot write statistics: %s"
+msgstr "nie mo¿na zapisaæ statystyk: %s"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:151
-msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_unix.c - wykonanie getsockname lub listen niemo¿liwe"
+#: nscd/nscd_stat.c:156
+msgid "yes"
+msgstr "tak"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:201 sunrpc/svc_unix.c:207
-msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
-msgstr "svc_unix: makefd_xprt: brak pamiêci\n"
+#: nscd/nscd_stat.c:157
+msgid "no"
+msgstr "nie"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:168 sunrpc/svc_tcp.c:176
-msgid "svctcp_create: out of memory\n"
-msgstr "svctcp_create: brak pamiêci\n"
+#: nscd/nscd_stat.c:168
+#, c-format
+msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
+msgstr "Tylko root lub %s mo¿e u¿ywaæ tej opcji!"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:135
-msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
-msgstr "svcudp_create - wykonanie getsockname niemo¿liwe"
+#: nscd/nscd_stat.c:179
+#, c-format
+msgid "nscd not running!\n"
+msgstr "nscd nie jest uruchomiony!\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:143 sunrpc/svc_udp.c:149 sunrpc/svc_udp.c:155
-msgid "svcudp_create: out of memory\n"
-msgstr "svcudp_create: brak pamiêci\n"
+#: nscd/nscd_stat.c:203
+#, c-format
+msgid "cannot read statistics data"
+msgstr "nie mo¿na odczytaæ danych statystycznych"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:121
-msgid "svcudp_create: socket creation problem"
-msgstr "svcudp_create: problemy przy tworzeniu gniazda"
+#: nscd/nscd_stat.c:206
+#, c-format
+msgid ""
+"nscd configuration:\n"
+"\n"
+"%15d  server debug level\n"
+msgstr ""
+"konfiguracja nscd:\n"
+"\n"
+"%15d  poziom komunikatów diagnostycznych\n"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:160 sunrpc/svc_unix.c:168
-msgid "svcunix_create: out of memory\n"
-msgstr "svcunix_create: brak pamiêci\n"
+#: nscd/nscd_stat.c:230
+#, c-format
+msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  czasu dzia³ania serwera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:233
+#, c-format
+msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "    %2uh %2um %2lus  czasu dzia³ania serwera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:235
+#, c-format
+msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
+msgstr "        %2um %2lus  czasu dzia³ania serwera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:237
+#, c-format
+msgid "            %2lus  server runtime\n"
+msgstr "            %2lus  czasu dzia³ania serwera\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:239
+#, c-format
+msgid ""
+"%15d  current number of threads\n"
+"%15d  maximum number of threads\n"
+"%15lu  number of times clients had to wait\n"
+"%15s  paranoia mode enabled\n"
+"%15lu  restart internal\n"
+msgstr ""
+"%15d  aktualna liczba w±tków\n"
+"%15d  maksymalna liczba w±tków\n"
+"%15lu  razy klienci musieli czekaæ\n"
+"%15s  tryb paranoiczny w³±czony\n"
+"%15lu  miêdzy restartami\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache is enabled\n"
+"%15s  cache is persistent\n"
+"%15s  cache is shared\n"
+"%15zu  suggested size\n"
+"%15zu  total data pool size\n"
+"%15zu  used data pool size\n"
+"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
+"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache hits on positive entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache hits on negative entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache misses on positive entries\n"
+"%15<PRIuMAX>  cache misses on negative entries\n"
+"%15lu%% cache hit rate\n"
+"%15zu  current number of cached values\n"
+"%15zu  maximum number of cached values\n"
+"%15zu  maximum chain length searched\n"
+"%15<PRIuMAX>  number of delays on rdlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  number of delays on wrlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  memory allocations failed\n"
+"%15s  check /etc/%s for changes\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"bufor %s:\n"
+"\n"
+"%15s  bufor w³±czony\n"
+"%15s  bufor trwa³y\n"
+"%15s  bufor wspó³dzielony\n"
+"%15zu  zalecany rozmiar\n"
+"%15zu  ca³kowity rozmiar puli danych\n"
+"%15zu  u¿ywany rozmiar puli danych\n"
+"%15lu  sekund czasu przez który bêd± utrzymywane wpisy pozytywne\n"
+"%15lu  sekund czasu przez który bêd± utrzymywane wpisy negatywne\n"
+"%15<PRIuMAX>  trafionych wpisów pozytywnych\n"
+"%15<PRIuMAX>  trafionych wpisów negatywnych\n"
+"%15<PRIuMAX>  nie trafionych wpisów pozytywnych\n"
+"%15<PRIuMAX>  nie trafionych wpisów negatywnych\n"
+"%15lu%% trafieñ\n"
+"%15zu  aktualnie pamiêtanych warto¶ci\n"
+"%15zu  maksymalnie pamiêtanych warto¶ci\n"
+"%15zu  maksymalna d³ugo¶æ szukanego ³añcucha\n"
+"%15<PRIuMAX>  opó¼nieñ na rdlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  opó¼nieñ na wrlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  przydzieleñ pamiêci nie powiod³o siê\n"
+"%15s  sprawdzanie zmian w /etc/%s\n"
+
+#: nscd/pwdcache.c:440
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze hase³!"
+
+#: nscd/pwdcache.c:442
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
+msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze hase³!"
+
+#: nscd/pwdcache.c:520
+#, c-format
+msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
+msgstr "Nieprawid³owy liczbowy uid \"%s\"!"
+
+#: nscd/selinux.c:156
+#, c-format
+msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
+msgstr "Nie uda³o siê otworzyæ po³±czenia do podsystemu audytu: %m"
+
+#: nscd/selinux.c:177
+msgid "Failed to set keep-capabilities"
+msgstr "Nie uda³o siê ustawiæ keep-capabilities"
+
+#: nscd/selinux.c:178 nscd/selinux.c:241
+#, c-format
+msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
+msgstr "prctl(KEEPCAPS) nie powiod³o siê"
+
+#: nscd/selinux.c:192
+msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
+msgstr "Nie uda³o siê zainicjowaæ porzucenia capabilities"
+
+#: nscd/selinux.c:193
+#, c-format
+msgid "cap_init failed"
+msgstr "cap_init nie powiod³o siê"
+
+#: nscd/selinux.c:214 nscd/selinux.c:231
+msgid "Failed to drop capabilities"
+msgstr "Nie uda³o siê porzuciæ capabilities"
+
+#: nscd/selinux.c:215 nscd/selinux.c:232
+#, c-format
+msgid "cap_set_proc failed"
+msgstr "cap_set_proc nie powiod³o siê"
+
+#: nscd/selinux.c:240
+msgid "Failed to unset keep-capabilities"
+msgstr "Nie uda³o siê wy³±czyæ keep-capabilities"
+
+#: nscd/selinux.c:256
+msgid "Failed to determine if kernel supports SELinux"
+msgstr "Nie uda³o siê okre¶liæ, czy j±dro obs³uguje SELinuksa"
+
+#: nscd/selinux.c:271
+#, c-format
+msgid "Failed to start AVC thread"
+msgstr "Nie uda³o siê uruchomiæ w±tku AVC"
+
+#: nscd/selinux.c:293
+#, c-format
+msgid "Failed to create AVC lock"
+msgstr "Nie uda³o siê utworzyæ blokady AVC"
+
+#: nscd/selinux.c:333
+#, c-format
+msgid "Failed to start AVC"
+msgstr "Nie uda³o siê uruchomiæ AVC"
+
+#: nscd/selinux.c:335
+msgid "Access Vector Cache (AVC) started"
+msgstr "Access Vector Cache (AVC) uruchomione"
+
+#: nscd/selinux.c:356
+msgid "Error getting context of socket peer"
+msgstr "B³±d podczas pobierania kontekstu drugiej strony gniazda"
+
+#: nscd/selinux.c:361
+msgid "Error getting context of nscd"
+msgstr "B³±d podczas pobierania kontekstu nscd"
+
+#: nscd/selinux.c:367
+msgid "Error getting sid from context"
+msgstr "B³±d podczas pobierania sid z kontekstu"
+
+#: nscd/selinux.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"SELinux AVC Statistics:\n"
+"\n"
+"%15u  entry lookups\n"
+"%15u  entry hits\n"
+"%15u  entry misses\n"
+"%15u  entry discards\n"
+"%15u  CAV lookups\n"
+"%15u  CAV hits\n"
+"%15u  CAV probes\n"
+"%15u  CAV misses\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Statystyki SELinux AVC:\n"
+"\n"
+"%15u  wyszukiwañ wpisów\n"
+"%15u  wpisów trafionych\n"
+"%15u  wpisów nie trafionych\n"
+"%15u  usuniêæ wpisów\n"
+"%15u  wyszukiwañ CAV\n"
+"%15u  CAV trafionych\n"
+"%15u  prób CAV\n"
+"%15u  CAV nie trafionych\n"
+
+#: nscd/servicescache.c:389
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
+msgstr "Nie znaleziono \"%s\" w buforze us³ug!"
+
+#: nscd/servicescache.c:391
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
+msgstr "Prze³adowywanie \"%s\" w buforze us³ug!"
+
+#: nss/getent.c:52
+msgid "database [key ...]"
+msgstr "baza [klucz ...]"
+
+#: nss/getent.c:57
+msgid "Service configuration to be used"
+msgstr "U¿ycie tej konfiguracji us³ugi rozwi±zywania nazw"
+
+#: nss/getent.c:62
+msgid ""
+"Get entries from administrative database.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+msgstr ""
+"Pobranie wpisów z administracyjnej bazy danych.\vInstrukcje dotycz±ce zg³aszania b³êdów znajduj± siê pod adresem:\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+
+#: nss/getent.c:145 nss/getent.c:394
+#, c-format
+msgid "Enumeration not supported on %s\n"
+msgstr "Wyliczanie nie obs³ugiwane dla %s\n"
+
+#: nss/getent.c:782
+#, c-format
+msgid "Unknown database name"
+msgstr "Nieznana baza danych"
+
+#: nss/getent.c:808
+msgid "Supported databases:\n"
+msgstr "Obs³ugiwane bazy danych:\n"
+
+#: nss/getent.c:868
+#, c-format
+msgid "Unknown database: %s\n"
+msgstr "Nieznana baza `%s'\n"
+
+#: nss/makedb.c:60
+msgid "Convert key to lower case"
+msgstr "Przekszta³cenie klucza do ma³ych liter"
+
+#: nss/makedb.c:63
+msgid "Do not print messages while building database"
+msgstr "Nie wypisywanie komunikatów podczas tworzenia bazy danych"
+
+#: nss/makedb.c:65
+msgid "Print content of database file, one entry a line"
+msgstr "Wypisanie zawarto¶ci pliku bazy danych po jednym wpisie w linii"
+
+#: nss/makedb.c:70
+msgid "Create simple DB database from textual input."
+msgstr "Utworzenie prostej bazy danych DB z wej¶cia tekstowego."
+
+#: nss/makedb.c:73
+msgid ""
+"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
+"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
+"-u INPUT-FILE"
+msgstr ""
+"PLIK-WEJ¦CIOWY PLIK-WYJ¦CIOWY\n"
+"-o PLIK-WYJ¦CIOWY PLIK-WEJ¦CIOWY\n"
+"-u PLIK-WEJ¦CIOWY"
+
+#: nss/makedb.c:142
+#, c-format
+msgid "No usable database library found."
+msgstr "Nie znaleziono u¿ywalnej biblioteki bazy danych."
+
+#: nss/makedb.c:149
+#, c-format
+msgid "cannot open database file `%s': %s"
+msgstr "nie uda³o siê otworzyæ pliku bazy danych `%s': %s"
+
+#: nss/makedb.c:151
+msgid "incorrectly formatted file"
+msgstr "niepoprawnie sformatowany plik"
+
+#: nss/makedb.c:331
+msgid "duplicate key"
+msgstr "powtórzony klucz"
+
+#: nss/makedb.c:337
+#, c-format
+msgid "while writing database file"
+msgstr "podczas zapisu pliku bazy danych"
+
+#: nss/makedb.c:348
+#, c-format
+msgid "problems while reading `%s'"
+msgstr "problemy podczas odczytu `%s'"
+
+#: nss/makedb.c:368 nss/makedb.c:385
+#, c-format
+msgid "while reading database"
+msgstr "podczas odczytu bazy danych"
+
+#: posix/getconf.c:945
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
+msgstr "Sk³adnia: %s [-v specyfikacja] nazwa_zmiennej [¶cie¿ka]\n"
+
+#: posix/getconf.c:948
+#, c-format
+msgid "       %s -a [pathname]\n"
+msgstr "       %s -a [¶cie¿ka]\n"
+
+#: posix/getconf.c:1067
+#, c-format
+msgid "unknown specification \"%s\""
+msgstr "nieznana specyfikacja \"%s\""
+
+#: posix/getconf.c:1095
+#, c-format
+msgid "Couldn't execute %s"
+msgstr "Nie mo¿na wykonaæ %s"
+
+#: posix/getconf.c:1135 posix/getconf.c:1151
+msgid "undefined"
+msgstr "niezdefiniowana"
+
+#: posix/getconf.c:1173
+#, c-format
+msgid "Unrecognized variable `%s'"
+msgstr "Nierozpoznana zmienna `%s'"
+
+#: posix/getopt.c:571 posix/getopt.c:587
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
+
+#: posix/getopt.c:620 posix/getopt.c:624
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentów\n"
+
+#: posix/getopt.c:633 posix/getopt.c:638
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentów\n"
+
+#: posix/getopt.c:681 posix/getopt.c:700 posix/getopt.c:1016
+#: posix/getopt.c:1035
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `%s' musi mieæ argument\n"
+
+#: posix/getopt.c:738 posix/getopt.c:741
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: nieznana opcja `--%s'\n"
+
+#: posix/getopt.c:749 posix/getopt.c:752
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: nieznana opcja `%c%s'\n"
+
+#: posix/getopt.c:804 posix/getopt.c:807
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: niew³a¶ciwa opcja -- %c\n"
+
+#: posix/getopt.c:813 posix/getopt.c:816
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
+
+#: posix/getopt.c:868 posix/getopt.c:884 posix/getopt.c:1088
+#: posix/getopt.c:1106
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: opcja musi mieæ argument -- %c\n"
+
+#: posix/getopt.c:937 posix/getopt.c:953
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
+
+#: posix/getopt.c:977 posix/getopt.c:995
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentów\n"
+
+#: posix/regcomp.c:135
+msgid "No match"
+msgstr "Nic nie pasuje"
+
+#: posix/regcomp.c:138
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "B³êdne wyra¿enie regularne"
+
+#: posix/regcomp.c:141
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "B³êdny znak sortowany"
+
+#: posix/regcomp.c:144
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr "B³êdna nazwa klasy znaku"
+
+#: posix/regcomp.c:147
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr "Koñcz±cy znak `\\'"
+
+#: posix/regcomp.c:150
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr "B³êdny odno¶nik wstecz"
+
+#: posix/regcomp.c:153
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr "Niesparowane [ lub [^"
+
+#: posix/regcomp.c:156
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr "Niesparowane ( lub \\("
+
+#: posix/regcomp.c:159
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr "Niesparowane \\{"
+
+#: posix/regcomp.c:162
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "B³êdna zawarto¶æ \\{\\}"
+
+#: posix/regcomp.c:165
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "B³êdny koniec zakresu"
+
+#: posix/regcomp.c:168
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr "Pamiêæ wyczerpana"
+
+#: posix/regcomp.c:171
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "B³êdne poprzedzaj±ce wyra¿enie regularne"
+
+#: posix/regcomp.c:174
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "Niespodziewany koniec wyra¿enia regularnego"
+
+#: posix/regcomp.c:177
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr "Wyra¿enie regularne jest za du¿e"
+
+#: posix/regcomp.c:180
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr "Niesparowane ) lub \\)"
+
+#: posix/regcomp.c:660
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "Brak wyra¿enia regularnego"
+
+#: posix/wordexp.c:1798
+msgid "parameter null or not set"
+msgstr "parametr pusty lub nie ustawiony"
+
+#: resolv/herror.c:68
+msgid "Resolver Error 0 (no error)"
+msgstr "B³±d rozwi±zywania nazw 0 (brak b³êdu)"
+
+#: resolv/herror.c:69
+msgid "Unknown host"
+msgstr "Nieznany host"
+
+#: resolv/herror.c:70
+msgid "Host name lookup failure"
+msgstr "Odnalezienie nazwy urz±dzenia jest niemo¿liwe"
+
+#: resolv/herror.c:71
+msgid "Unknown server error"
+msgstr "Nieznany b³±d serwera"
+
+#: resolv/herror.c:72
+msgid "No address associated with name"
+msgstr "Brak adresu zwi±zanego z nazw±"
+
+#: resolv/herror.c:107
+msgid "Resolver internal error"
+msgstr "B³±d wewnêtrzny biblioteki rozwi±zuj±cej nazwy"
+
+#: resolv/herror.c:110
+msgid "Unknown resolver error"
+msgstr "Nieznany b³±d biblioteki rozwi±zuj±cej nazwy"
+
+#: resolv/res_hconf.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
+msgstr "%s: linia %d: nie mo¿na podaæ wiêcej ni¿ %d prawid³owych domen"
+
+#: resolv/res_hconf.c:145
+#, c-format
+msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
+msgstr "%s: linia %d: brak domeny po ograniczniku listy"
+
+#: resolv/res_hconf.c:204
+#, c-format
+msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
+msgstr "%s: linia %d: oczekiwano `on' lub `off', napotkano `%s'\n"
+
+#: resolv/res_hconf.c:247
+#, c-format
+msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
+msgstr "%s: linia %d: b³êdne polecenie `%s'\n"
+
+#: resolv/res_hconf.c:282
+#, c-format
+msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
+msgstr "%s: linia %d: zignorowano koñcowe ¶mieci `%s'\n"
+
+#: stdio-common/psignal.c:51
+#, c-format
+msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
+msgstr "%s%sNieznany sygna³ %d\n"
+
+#: stdio-common/psignal.c:52
+msgid "Unknown signal"
+msgstr "Nieznany sygna³"
+
+#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:87
+msgid "Unknown error "
+msgstr "Nieznany b³±d "
+
+#: string/strerror.c:43
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany b³±d"
+
+#: string/strsignal.c:65
+#, c-format
+msgid "Real-time signal %d"
+msgstr "Sygna³ czasu rzeczywistego %d"
+
+#: string/strsignal.c:69
+#, c-format
+msgid "Unknown signal %d"
+msgstr "Nieznany sygna³ %d"
+
+#: sunrpc/auth_unix.c:114
+msgid "authunix_create: out of memory\n"
+msgstr "authunix_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/auth_unix.c:350
+msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
+msgstr "auth_unix.c: Krytyczny problem z prze³±czaniem"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:118 sunrpc/clnt_perr.c:139
+#, c-format
+msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
+msgstr "; wersja poboczna = %lu, wersja g³ówna = %lu"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:125
+msgid "; why = "
+msgstr "; bo = "
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:132
+#, c-format
+msgid "(unknown authentication error - %d)"
+msgstr "(nieznany b³±d uwierzytelnienia - %d)"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:172
+msgid "RPC: Success"
+msgstr "RPC: Sukces"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:175
+msgid "RPC: Can't encode arguments"
+msgstr "RPC: Nie mo¿na zakodowaæ argumentów"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:179
+msgid "RPC: Can't decode result"
+msgstr "RPC: Nie mo¿na zdekodowaæ wyniku"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:183
+msgid "RPC: Unable to send"
+msgstr "RPC: Niemo¿liwe wysy³anie"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:187
+msgid "RPC: Unable to receive"
+msgstr "RPC: Niemo¿liwy odbiór"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:191
+msgid "RPC: Timed out"
+msgstr "RPC: Czas oczekiwania przekroczony"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:195
+msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
+msgstr "RPC: Niekompatybilne wersje RPC"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:199
+msgid "RPC: Authentication error"
+msgstr "RPC: B³±d uwierzytelniania"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:203
+msgid "RPC: Program unavailable"
+msgstr "RPC: Niedostêpny program"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:207
+msgid "RPC: Program/version mismatch"
+msgstr "RPC: Niezgodno¶æ programu/wersji"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:211
+msgid "RPC: Procedure unavailable"
+msgstr "RPC: Niedostêpna procedura"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:215
+msgid "RPC: Server can't decode arguments"
+msgstr "RPC: Serwer nie mo¿e zdekodowaæ argumentów"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:219
+msgid "RPC: Remote system error"
+msgstr "RPC: B³±d w odleg³ym systemie"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:223
+msgid "RPC: Unknown host"
+msgstr "RPC: Nieznany host"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:227
+msgid "RPC: Unknown protocol"
+msgstr "RCP: Nieznany protokó³"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:231
+msgid "RPC: Port mapper failure"
+msgstr "RPC: Awaria portmappera"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:235
+msgid "RPC: Program not registered"
+msgstr "RPC: Nie zarejestrowany program"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:239
+msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
+msgstr "RPC: Nieudane (niesprecyzowany b³±d)"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:280
+msgid "RPC: (unknown error code)"
+msgstr "RPC: (nieznany kod b³êdu)"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:342
+msgid "Authentication OK"
+msgstr "Uwierzytelnienie poprawne"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:345
+msgid "Invalid client credential"
+msgstr "B³êdne uwierzytelnienie klienta"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:349
+msgid "Server rejected credential"
+msgstr "Serwer odrzuci³ wierzytelno¶æ"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:353
+msgid "Invalid client verifier"
+msgstr "B³êdny weryfikator klienta"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:357
+msgid "Server rejected verifier"
+msgstr "Serwer odrzuci³ weryfikacjê"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:361
+msgid "Client credential too weak"
+msgstr "Wierzytelno¶æ klienta jest zbyt ma³a"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:365
+msgid "Invalid server verifier"
+msgstr "B³êdny weryfikator serwera"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:369
+msgid "Failed (unspecified error)"
+msgstr "Nieudane (nieustalony b³±d)"
+
+#: sunrpc/clnt_raw.c:117
+msgid "clnt_raw.c: fatal header serialization error"
+msgstr "clnt_raw.c: krytyczny b³±d serializacji nag³ówka"
+
+#: sunrpc/clnt_tcp.c:131
+msgid "clnttcp_create: out of memory\n"
+msgstr "clnttcp_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/clnt_udp.c:139
+msgid "clntudp_create: out of memory\n"
+msgstr "clntudp_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/clnt_unix.c:128
+msgid "clntunix_create: out of memory\n"
+msgstr "clntunix_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/pm_getmaps.c:83
+msgid "pmap_getmaps.c: rpc problem"
+msgstr "pmap_getmaps.c: problem rpc"
+
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:129
+msgid "Cannot register service"
+msgstr "Nie mo¿na zarejestrowaæ us³ugi"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:248
+msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
+msgstr "Nie mo¿na utworzyæ gniazda dla rozg³aszania rpc"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
+msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
+msgstr "Nie mo¿na ustawiæ opcji gniazda SO_BROADCAST"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:307
+msgid "Cannot send broadcast packet"
+msgstr "Nie mo¿na wys³aæ pakietu rozg³oszeniowego"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:332
+msgid "Broadcast poll problem"
+msgstr "Problem z nas³uchem przy rozg³aszaniu"
+
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:345
+msgid "Cannot receive reply to broadcast"
+msgstr "Nie mo¿na otrzymaæ odpowiedzi na rozg³aszanie"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:286
+#, c-format
+msgid "%s: output would overwrite %s\n"
+msgstr "%s: wyj¶cie nadpisze %s\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:293
+#, c-format
+msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
+msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ %s: %m\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:305
+#, c-format
+msgid "%s: while writing output %s: %m"
+msgstr "%s: podczas zapisywania wyj¶cia do %s: %m"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:340
+#, c-format
+msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
+msgstr "nie mo¿na odnale¼æ preprocesora C: %s \n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:348
+msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
+msgstr "nie mo¿na odnale¼æ preprocesora C (cpp)\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:417
+#, c-format
+msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
+msgstr "%s: preprocesor C zakoñczy³ pracê z sygna³em %d\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:420
+#, c-format
+msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
+msgstr "%s: preprocesor C zakoñczy³ pracê z kodem wyj¶cia %d\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:460
+#, c-format
+msgid "illegal nettype: `%s'\n"
+msgstr "b³êdny typ sieci: '%s'\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1122
+#, c-format
+msgid "rpcgen: too many defines\n"
+msgstr "rpcgen: za du¿o definicji\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1134
+#, c-format
+msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
+msgstr "rpcgen: b³êdne kodowanie arglist\n"
+
+#. TRANS: the file will not be removed; this is an
+#. TRANS: informative message.
+#: sunrpc/rpc_main.c:1167
+#, c-format
+msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
+msgstr "plik `%s' ju¿ istnieje i mo¿e zostaæ nadpisany\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1212
+#, c-format
+msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
+msgstr "Mo¿na podaæ tylko jeden plik wej¶ciowy!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1382
+msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
+msgstr "Ta implementacja nie obs³uguje kodu w nowym stylu ani bezpiecznego dla w±tków!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1391
+#, c-format
+msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
+msgstr "Nie mo¿na u¿ywaæ flagi id_sieci z flag± inetd!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1403
+msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
+msgstr "Flagi id_sieci mo¿na u¿ywaæ tylko z TIRPC!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1410
+msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
+msgstr "Nowa sk³adnia opcji nie pozwala na u¿ywanie flagi table!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
+#, c-format
+msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
+msgstr "flagi generowania szablonów wymagaj± podania \"pliku_we\".\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
+#, c-format
+msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
+msgstr "Nie mo¿na podaæ wiêcej ni¿ jednej flagi generowania pliku!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1443
+#, c-format
+msgid "usage: %s infile\n"
+msgstr "sk³adnia: %s plik_we\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1444
+#, c-format
+msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
+msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dnazwa[=warto¶æ]] [-i rozmiar] [-I [-K sekund]] [-Y ¶cie¿ka] plik_we\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1446
+#, c-format
+msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o plik_wy] [plik_we]\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1448
+#, c-format
+msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-s typ_sieci]* [-o plik_wy] [plik_we]\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1449
+#, c-format
+msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-n id_sieci]* [-o plik_wy] [plik_we]\n"
+
+#: sunrpc/rpc_scan.c:114
+msgid "constant or identifier expected"
+msgstr "spodziewana sta³a lub identyfikator"
+
+#: sunrpc/rpc_scan.c:310
+msgid "illegal character in file: "
+msgstr "b³êdny znak w pliku: "
+
+#: sunrpc/rpc_scan.c:349 sunrpc/rpc_scan.c:375
+msgid "unterminated string constant"
+msgstr "nie zakoñczony ³añcuch znaków"
+
+#: sunrpc/rpc_scan.c:381
+msgid "empty char string"
+msgstr "pusty ³añcuch znaków"
+
+#: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
+msgid "preprocessor error"
+msgstr "b³±d preprocesora"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:237 sunrpc/rpcinfo.c:383
+#, c-format
+msgid "program %lu is not available\n"
+msgstr "program %lu jest niedostêpny\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:264 sunrpc/rpcinfo.c:310 sunrpc/rpcinfo.c:333
+#: sunrpc/rpcinfo.c:407 sunrpc/rpcinfo.c:453 sunrpc/rpcinfo.c:476
+#: sunrpc/rpcinfo.c:510
+#, c-format
+msgid "program %lu version %lu is not available\n"
+msgstr "program %lu w wersji %lu jest niedostêpny\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:515
+#, c-format
+msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
+msgstr "program %lu w wersji %lu gotowy i oczekuje\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:556 sunrpc/rpcinfo.c:563
+msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
+msgstr "rpcinfo: kontakt z portmapperem niemo¿liwy"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:570
+msgid "No remote programs registered.\n"
+msgstr "Brak zarejestrowanych zdalnych programów.\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:574
+msgid "   program vers proto   port\n"
+msgstr "   program wer. proto   port\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:613
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(nieznany)"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:637
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
+msgstr "rpcinfo: rozg³aszanie nieudane: %s\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:658
+msgid "Sorry. You are not root\n"
+msgstr "Niestety nie jeste¶ rootem\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:665
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
+msgstr "rpcinfo: Nie mo¿na usun±æ rejestracji programu %s w wersji %s\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:674
+msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "Sk³adnia: rpcinfo [ -n nr_portu ] -u host nr_programu [ nr_wersji ]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:676
+msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "       rpcinfo [ -n nr_portu ] -t host nr_programu [ nr_wersji ]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:678
+msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
+msgstr "       rpcinfo -p [ host ]\n"
+
+# collation symbol...
+# collation element...  dlaczego 'element ³±cz±cy' ??? -pk
+#
+#: sunrpc/rpcinfo.c:679
+msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -b nr_programu nr_wersji\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:680
+msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -d nr_programu nr_wersji\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:695
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
+msgstr "rpcinfo: nieznana us³uga %s\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:732
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
+msgstr "rpcinfo: nieznany host %s\n"
+
+#: sunrpc/svc_run.c:70
+msgid "svc_run: - out of memory"
+msgstr "svc_run - brak pamiêci"
+
+#: sunrpc/svc_run.c:90
+msgid "svc_run: - poll failed"
+msgstr "svc_run - poll nie powiod³o siê"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:87
+#, c-format
+msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
+msgstr "nie mo¿na ponownie przypisaæ procedury numer %ld\n"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:97
+msgid "couldn't create an rpc server\n"
+msgstr "nie mo¿na utworzyæ serwera rpc\n"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:105
+#, c-format
+msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
+msgstr "nie mo¿na zarejestrowaæ programu %ld w wersji %ld\n"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:113
+msgid "registerrpc: out of memory\n"
+msgstr "registerrpc: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:173
+#, c-format
+msgid "trouble replying to prog %d\n"
+msgstr "problem przy odpowiadaniu programowi %d\n"
+
+#: sunrpc/svc_simple.c:182
+#, c-format
+msgid "never registered prog %d\n"
+msgstr "program %d nie by³ nigdy zarejestrowany\n"
+
+#: sunrpc/svc_tcp.c:155
+msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
+msgstr "svc_tcp.c - problemy przy tworzeniu gniazda tcp"
+
+#: sunrpc/svc_tcp.c:170
+msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
+msgstr "svc_tcp.c - nie mo¿na wykonaæ getsockname lub listen"
+
+#: sunrpc/svc_tcp.c:179
+msgid "svctcp_create: out of memory\n"
+msgstr "svctcp_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/svc_tcp.c:218
+msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
+msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:128
+msgid "svcudp_create: socket creation problem"
+msgstr "svcudp_create: problemy przy tworzeniu gniazda"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:142
+msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
+msgstr "svcudp_create - nie mo¿na wykonaæ getsockname"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:152
+msgid "svcudp_create: out of memory\n"
+msgstr "svcudp_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:174
+msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
+msgstr "svcudp_create: xp_pad jest za ma³e na IP_PKTINFO\n"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:474
+msgid "enablecache: cache already enabled"
+msgstr "enablecache: bufor jest ju¿ aktywny"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:480
+msgid "enablecache: could not allocate cache"
+msgstr "enablecache: nie mo¿na przydzieliæ bufora"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:489
+msgid "enablecache: could not allocate cache data"
+msgstr "enablecache: nie mo¿na przydzieliæ danych bufora"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:497
+msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
+msgstr "enablecache: nie mo¿na przydzieliæ kolejki dla bufora"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:532
+msgid "cache_set: victim not found"
+msgstr "cache_set: nie znaleziono wpisu mo¿liwego do powtórnego wykorzystania"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:543
+msgid "cache_set: victim alloc failed"
+msgstr "cache_set: przydzielenie pamiêci dla nowego wpisu jest niemo¿liwe"
+
+#: sunrpc/svc_udp.c:550
+msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
+msgstr "cache_set: nie mo¿na przydzieliæ nowego rpc_buffer"
+
+#: sunrpc/svc_unix.c:150
+msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
+msgstr "svc_unix.c - problemy przy tworzeniu gniazda AF_UNIX"
+
+#: sunrpc/svc_unix.c:166
+msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
+msgstr "svc_unix.c - nie mo¿na wykonaæ getsockname lub listen"
+
+#: sunrpc/svc_unix.c:176
+msgid "svcunix_create: out of memory\n"
+msgstr "svcunix_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/svc_unix.c:215
+msgid "svc_unix: makefd_xprt: out of memory\n"
+msgstr "svc_unix: makefd_xprt: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/xdr.c:566
+msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
+msgstr "xdr_bytes: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/xdr.c:718
+msgid "xdr_string: out of memory\n"
+msgstr "xdr_string: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/xdr_array.c:106
+msgid "xdr_array: out of memory\n"
+msgstr "xdr_array: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/xdr_rec.c:156
+msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
+msgstr "xdrrec_create: brak pamiêci\n"
+
+#: sunrpc/xdr_ref.c:86
+msgid "xdr_reference: out of memory\n"
+msgstr "xdr_reference: brak pamiêci\n"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:29 sysdeps/unix/siglist.c:27
+msgid "Hangup"
+msgstr "Roz³±czenie"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:30 sysdeps/unix/siglist.c:28
+msgid "Interrupt"
+msgstr "Przerwanie"
+
+# XXX -PK
+#: sysdeps/generic/siglist.h:31 sysdeps/unix/siglist.c:29
+msgid "Quit"
+msgstr "Wyj¶cie"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:32 sysdeps/unix/siglist.c:30
+msgid "Illegal instruction"
+msgstr "B³êdna instrukcja"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:33 sysdeps/unix/siglist.c:31
+msgid "Trace/breakpoint trap"
+msgstr "Pu³apka debuggera/breakpoint"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34
+msgid "Aborted"
+msgstr "Przerwane"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:35 sysdeps/unix/siglist.c:34
+msgid "Floating point exception"
+msgstr "B³±d w obliczeniach zmiennoprzecinkowych"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:36 sysdeps/unix/siglist.c:35
+msgid "Killed"
+msgstr "Unicestwiony"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:37 sysdeps/unix/siglist.c:36
+msgid "Bus error"
+msgstr "B³±d szyny"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/unix/siglist.c:37
+msgid "Segmentation fault"
+msgstr "Naruszenie ochrony pamiêci"
+
+#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
+#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
+#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
+#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/errlist.c:359
+#: sysdeps/unix/siglist.c:39
+msgid "Broken pipe"
+msgstr "Przerwany potok"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/unix/siglist.c:40
+msgid "Alarm clock"
+msgstr "Budzik"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:41 sysdeps/unix/siglist.c:41
+msgid "Terminated"
+msgstr "Zakoñczony"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:42 sysdeps/unix/siglist.c:42
+msgid "Urgent I/O condition"
+msgstr "Nag³y wypadek I/O"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:43 sysdeps/unix/siglist.c:43
+msgid "Stopped (signal)"
+msgstr "Zatrzymany (sygna³)"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:44 sysdeps/unix/siglist.c:44
+msgid "Stopped"
+msgstr "Zatrzymany"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:45 sysdeps/unix/siglist.c:45
+msgid "Continued"
+msgstr "Kontynuacja"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:46 sysdeps/unix/siglist.c:46
+msgid "Child exited"
+msgstr "Potomek zakoñczy³ pracê"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:47 sysdeps/unix/siglist.c:47
+msgid "Stopped (tty input)"
+msgstr "Zatrzymany (wej¶cie z tty)"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:48 sysdeps/unix/siglist.c:48
+msgid "Stopped (tty output)"
+msgstr "Zatrzymany (wyj¶cie na tty)"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:49 sysdeps/unix/siglist.c:49
+msgid "I/O possible"
+msgstr "We/Wy dozwolone"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:50 sysdeps/unix/siglist.c:50
+msgid "CPU time limit exceeded"
+msgstr "Przekroczony limit czasu procesora"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:51 sysdeps/unix/siglist.c:51
+msgid "File size limit exceeded"
+msgstr "Przekroczony limit wielko¶ci pliku"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:52 sysdeps/unix/siglist.c:52
+msgid "Virtual timer expired"
+msgstr "Up³yn±³ czas stopera wirtualnego"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:53 sysdeps/unix/siglist.c:53
+msgid "Profiling timer expired"
+msgstr "Up³yn±³ czas stopera profiluj±cego"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:54 sysdeps/unix/siglist.c:54
+msgid "Window changed"
+msgstr "Okno zmienione"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:55 sysdeps/unix/siglist.c:56
+msgid "User defined signal 1"
+msgstr "Sygna³ u¿ytkownika 1"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:56 sysdeps/unix/siglist.c:57
+msgid "User defined signal 2"
+msgstr "Sygna³ u¿ytkownika 2"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:60 sysdeps/unix/siglist.c:33
+msgid "EMT trap"
+msgstr "Pu³apka EMT"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:63 sysdeps/unix/siglist.c:38
+msgid "Bad system call"
+msgstr "B³êdne wywo³anie systemowe"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:66
+msgid "Stack fault"
+msgstr "B³±d stosu"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69
+msgid "Information request"
+msgstr "¯±danie informacji"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:71
+msgid "Power failure"
+msgstr "Awaria zasilania"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:74 sysdeps/unix/siglist.c:55
+msgid "Resource lost"
+msgstr "Zasoby zosta³y stracone"
+
+#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:25
+msgid "Operation not permitted"
+msgstr "Operacja niedozwolona"
+
+#. TRANS No process matches the specified process ID.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:45
+msgid "No such process"
+msgstr "Nie ma takiego procesu"
+
+#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
+#. TRANS again.
+#. TRANS
+#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
+#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
+#. TRANS Primitives}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:60
+msgid "Interrupted system call"
+msgstr "Przerwane wywo³anie systemowe"
+
+#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:69
+msgid "Input/output error"
+msgstr "B³±d wej¶cia/wyj¶cia"
+
+#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
+#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
+#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
+#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
+#. TRANS computer.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:82
+msgid "No such device or address"
+msgstr "Nie ma takiego urz±dzenia ani adresu"
+
+#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
+#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
+#. TRANS GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:94
+msgid "Argument list too long"
+msgstr "Lista argumentów za d³uga"
+
+#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
+#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:104
+msgid "Exec format error"
+msgstr "B³êdny format pliku wykonywalnego"
+
+#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
+#. TRANS versa).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:115
+msgid "Bad file descriptor"
+msgstr "B³êdny deskryptor pliku"
+
+#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
+#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
+#. TRANS to manipulate.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:126
+msgid "No child processes"
+msgstr "Brak procesów potomnych"
+
+#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
+#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
+#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:138
+msgid "Resource deadlock avoided"
+msgstr "Unikniêto zakleszczenia zasobów"
+
+#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS because its capacity is full.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:148
+msgid "Cannot allocate memory"
+msgstr "Nie mo¿na przydzieliæ pamiêci"
+
+#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:167
+msgid "Bad address"
+msgstr "B³êdny adres"
+
+#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
+#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
+#. TRANS system in Unix gives this error.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:178
+msgid "Block device required"
+msgstr "Wymagane urz±dzenie blokowe"
+
+#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
+#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:189
+msgid "Device or resource busy"
+msgstr "Urz±dzenie lub zasoby zajête"
+
+#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS makes sense to specify a new file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:199
+msgid "File exists"
+msgstr "Plik istnieje"
+
+#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
+#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
+#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:210
+msgid "Invalid cross-device link"
+msgstr "B³êdne dowi±zanie miêdzy urz±dzeniami"
+
+#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
+#. TRANS particular sort of device.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:220
+msgid "No such device"
+msgstr "Nie ma takiego urz±dzenia"
+
+#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:229
+msgid "Not a directory"
+msgstr "Nie jest katalogiem"
+
+#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
+#. TRANS or create or remove hard links to it.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:239
+msgid "Is a directory"
+msgstr "Jest katalogiem"
+
+#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:249
+msgid "Invalid argument"
+msgstr "Z³y argument"
+
+#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
+#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
+#. TRANS
+#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
+#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
+#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
+#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:264
+msgid "Too many open files"
+msgstr "Za du¿o otwartych plików"
+
+#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
+#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
+#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:275
+msgid "Too many open files in system"
+msgstr "Za du¿o otwartych plików w systemie"
+
+#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
+#. TRANS modes on an ordinary file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:285
+msgid "Inappropriate ioctl for device"
+msgstr "Niew³a¶ciwy ioctl dla urz±dzenia"
+
+#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
+#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
+#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
+#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
+#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:298
+msgid "Text file busy"
+msgstr "Plik wykonywalny zajêty"
+
+#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:307
+msgid "File too large"
+msgstr "Plik zbyt du¿y"
+
+#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
+#. TRANS disk is full.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:317
+msgid "No space left on device"
+msgstr "Brak miejsca na urz±dzeniu"
+
+#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:326
+msgid "Illegal seek"
+msgstr "B³êdne przesuniêcie"
+
+#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:335
+msgid "Read-only file system"
+msgstr "System plików wy³±cznie do odczytu"
+
+#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
+#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
+#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:346
+msgid "Too many links"
+msgstr "Za du¿o dowi±zañ"
+
+#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:369
+msgid "Numerical argument out of domain"
+msgstr "Argument liczbowy spoza dziedziny"
+
+#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:379
+msgid "Numerical result out of range"
+msgstr "Wynik liczbowy poza zakresem"
+
+#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
+#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
+#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
+#. TRANS
+#. TRANS This error can happen in a few different situations:
+#. TRANS
+#. TRANS @itemize @bullet
+#. TRANS @item
+#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
+#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
+#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
+#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
+#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
+#. TRANS
+#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
+#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
+#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
+#. TRANS check for both codes and treat them the same.
+#. TRANS
+#. TRANS @item
+#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
+#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
+#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
+#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
+#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
+#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
+#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
+#. TRANS and return to its command loop.
+#. TRANS @end itemize
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:416
+msgid "Resource temporarily unavailable"
+msgstr "Zasoby chwilowo niedostêpne"
+
+#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
+#. TRANS
+#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
+#. TRANS separate error code.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:429
+msgid "Operation would block"
+msgstr "Operacja spowodowa³aby blokadê"
+
+#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
+#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
+#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
+#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
+#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
+#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
+#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
+#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:445
+msgid "Operation now in progress"
+msgstr "Operacja jest w³a¶nie wykonywana"
+
+#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
+#. TRANS mode selected.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:455
+msgid "Operation already in progress"
+msgstr "Operacja jest ju¿ wykonywana"
+
+#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:464
+msgid "Socket operation on non-socket"
+msgstr "Operacja na obiekcie, który nie jest gniazdem"
+
+#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
+#. TRANS maximum size.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:474
+msgid "Message too long"
+msgstr "Komunikat za d³ugi"
+
+#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:483
+msgid "Protocol wrong type for socket"
+msgstr "Typ protoko³u nie pasuje do gniazda"
+
+#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
+#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:493
+msgid "Protocol not available"
+msgstr "Protokó³ niedostêpny"
+
+#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
+#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
+#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:504
+msgid "Protocol not supported"
+msgstr "Protokó³ nie obs³ugiwany"
+
+#. TRANS The socket type is not supported.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:513
+msgid "Socket type not supported"
+msgstr "Nie obs³ugiwany typ gniazda"
+
+#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
+#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
+#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
+#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
+#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
+#. TRANS nothing to do for that call.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:527
+msgid "Operation not supported"
+msgstr "Operacja nie obs³ugiwana"
+
+#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:536
+msgid "Protocol family not supported"
+msgstr "Nie obs³ugiwana rodzina protoko³ów"
+
+#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
+#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:546
+msgid "Address family not supported by protocol"
+msgstr "Rodzina adresów nie obs³ugiwana przez protokó³"
+
+#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:555
+msgid "Address already in use"
+msgstr "Adres jest ju¿ w u¿yciu"
+
+#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
+#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
+#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:566
+msgid "Cannot assign requested address"
+msgstr "Nie mo¿na przypisaæ ¿±danego adresu"
+
+#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:575
+msgid "Network is down"
+msgstr "Sieæ jest wy³±czona"
+
+#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
+#. TRANS was unreachable.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:585
+msgid "Network is unreachable"
+msgstr "Sieæ jest niedostêpna"
+
+#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:594
+msgid "Network dropped connection on reset"
+msgstr "Sieæ przerwa³a po³±czenie po resecie"
+
+#. TRANS A network connection was aborted locally.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:603
+msgid "Software caused connection abort"
+msgstr "Oprogramowanie spowodowa³o przerwanie po³±czenia"
+
+#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
+#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
+#. TRANS protocol violation.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:614
+msgid "Connection reset by peer"
+msgstr "Po³±czenie zerwane przez drug± stronê"
+
+#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
+#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
+#. TRANS other from network operations.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:625
+msgid "No buffer space available"
+msgstr "Brak miejsca w buforze"
+
+#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
+#. TRANS @xref{Connecting}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:635
+msgid "Transport endpoint is already connected"
+msgstr "Drugi koniec jest ju¿ po³±czony"
+
+#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
+#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
+#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
+#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:647
+msgid "Transport endpoint is not connected"
+msgstr "Drugi koniec nie jest po³±czony"
+
+#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
+#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
+#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:658
+msgid "Destination address required"
+msgstr "Wymagany jest adres docelowy"
+
+#. TRANS The socket has already been shut down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:667
+msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
+msgstr "Wysy³anie po zamkniêciu gniazda jest niemo¿liwe"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:676
+msgid "Too many references: cannot splice"
+msgstr "Za du¿o odniesieñ: dowi±zanie niemo¿liwe"
+
+#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
+#. TRANS the timeout period.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:686
+msgid "Connection timed out"
+msgstr "Przekroczony czas oczekiwania na po³±czenie"
+
+#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
+#. TRANS it is not running the requested service).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:696
+msgid "Connection refused"
+msgstr "Po³±czenie odrzucone"
+
+#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
+#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:706
+msgid "Too many levels of symbolic links"
+msgstr "Za du¿e zagnie¿d¿enie dowi±zañ symbolicznych"
+
+#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
+#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
+#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:717
+msgid "File name too long"
+msgstr "Za d³uga nazwa pliku"
+
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:726
+msgid "Host is down"
+msgstr "Urz±dzenie jest wy³±czone"
+
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:735
+msgid "No route to host"
+msgstr "Brak trasy do hosta"
+
+#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
+#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:745
+msgid "Directory not empty"
+msgstr "Katalog nie jest pusty"
+
+#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
+#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
+#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:756
+msgid "Too many processes"
+msgstr "Za du¿o procesów"
+
+#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
+#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:766
+msgid "Too many users"
+msgstr "Za du¿o u¿ytkowników"
+
+#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:775
+msgid "Disk quota exceeded"
+msgstr "Przekroczony limit dyskowy"
+
+#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
+#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
+#. TRANS the NFS file system on the local host.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:787
+msgid "Stale NFS file handle"
+msgstr "Nieaktualny uchwyt pliku NFS"
+
+# to imho jest bardziej zrozumiale - zwlaszcza ze to sie czasem zdarza
+# jak sie uruchomi mountd bez -r -PK
+#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
+#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
+#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
+#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:799
+msgid "Object is remote"
+msgstr "Zdalny obiekt jest obiektem podmontowanym przez NFS"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
+msgid "RPC struct is bad"
+msgstr "Struktura RPC jest b³êdna"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:817
+msgid "RPC version wrong"
+msgstr "Z³a wersja RPC"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:826
+msgid "RPC program not available"
+msgstr "Program RPC niedostêpny"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:835
+msgid "RPC program version wrong"
+msgstr "Z³a wersja programu RPC"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:844
+msgid "RPC bad procedure for program"
+msgstr "Z³a procedura RPC dla programu"
+
+#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
+#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
+#. TRANS operating system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:856
+msgid "No locks available"
+msgstr "Brak dostêpnych blokad"
+
+#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
+#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
+#. TRANS
+#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
+#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:869
+msgid "Inappropriate file type or format"
+msgstr "Niew³a¶ciwy typ lub format pliku"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:878
+msgid "Authentication error"
+msgstr "B³±d uwierzytelnienia"
+
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:887
+msgid "Need authenticator"
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie"
+
+#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
+#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
+#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
+#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
+#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:900
+msgid "Function not implemented"
+msgstr "Nie zaimplementowana funkcja"
+
+#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
+#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
+#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
+#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
+#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
+#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
+#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
+#. TRANS values.
+#. TRANS
+#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
+#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:920
+msgid "Not supported"
+msgstr "Nie obs³ugiwane"
+
+#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
+#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:930
+msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
+msgstr "B³êdny lub niepe³ny znak wielobajtowy"
+
+#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
+#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
+#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
+#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
+#. TRANS for information on process groups and these signals.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:944
+msgid "Inappropriate operation for background process"
+msgstr "Dzia³anie niedopuszczalne dla procesu w tle"
+
+#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
+#. TRANS up, before it has connected to the file.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:955
+msgid "Translator died"
+msgstr "Translator przerwa³ pracê"
+
+#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
+#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
+#. TRANS @c Don't change it.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:966
+msgid "?"
+msgstr "?"
+
+#. TRANS You did @strong{what}?
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:975
+msgid "You really blew it this time"
+msgstr "Tym razem da³e¶ popaliæ"
+
+#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:984
+msgid "Computer bought the farm"
+msgstr "Komputer wyjecha³ na wakacje"
+
+#. TRANS This error code has no purpose.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:993
+msgid "Gratuitous error"
+msgstr "Nieoczekiwany b³±d"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1001
+msgid "Bad message"
+msgstr "B³êdny komunikat"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1009
+msgid "Identifier removed"
+msgstr "Identyfikator zosta³ usuniêty"
+
+# wydaje mi sie ze tu chodzi o wyczerpanie TTL i stad 'zbyt' -PK
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1017
+msgid "Multihop attempted"
+msgstr "Próba przej¶cia przez zbyt wiele ruterów"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1025
+msgid "No data available"
+msgstr "Brak danych"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1033
+msgid "Link has been severed"
+msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1041
+msgid "No message of desired type"
+msgstr "Brak komunikatu o po¿±danym typie"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1049
+msgid "Out of streams resources"
+msgstr "Brak dodatkowych strumieni"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1057
+msgid "Device not a stream"
+msgstr "Urz±dzenie nie jest strumieniem"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1065
+msgid "Value too large for defined data type"
+msgstr "Warto¶æ za du¿a dla zdefiniowanego typu danych"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1073
+msgid "Protocol error"
+msgstr "B³±d protoko³u"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1081
+msgid "Timer expired"
+msgstr "Up³yn±³ czas stopera"
+
+#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
+#. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
+#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
+#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1093
+msgid "Operation canceled"
+msgstr "Operacja anulowana"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1101
+msgid "Interrupted system call should be restarted"
+msgstr "Nale¿y wznowiæ przerwane wywo³anie systemowe"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1109
+msgid "Channel number out of range"
+msgstr "Numer kana³u poza zakresem"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1117
+msgid "Level 2 not synchronized"
+msgstr "Poziom 2 nie zsynchronizowany"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1125
+msgid "Level 3 halted"
+msgstr "Poziom 3 zatrzymany"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1133
+msgid "Level 3 reset"
+msgstr "Poziom 3 wyzerowany"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1141
+msgid "Link number out of range"
+msgstr "Numer dowi±zania poza zakresem"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1149
+msgid "Protocol driver not attached"
+msgstr "Sterownik protoko³u nie jest pod³±czony"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1157
+msgid "No CSI structure available"
+msgstr "Struktura CSI niedostêpna"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1165
+msgid "Level 2 halted"
+msgstr "Poziom 2 zatrzymany"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1173
+msgid "Invalid exchange"
+msgstr "B³êdna wymiana"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1181
+msgid "Invalid request descriptor"
+msgstr "B³êdny deskryptor ¿±dania"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1189
+msgid "Exchange full"
+msgstr "Przepe³niona wymiana"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1197
+msgid "No anode"
+msgstr "Brak anody"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1205
+msgid "Invalid request code"
+msgstr "Z³y kod ¿±dania"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1213
+msgid "Invalid slot"
+msgstr "B³êdny kana³"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1221
+msgid "File locking deadlock error"
+msgstr "Podczas blokowania pliku wyst±pi³o zakleszczenie"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1229
+msgid "Bad font file format"
+msgstr "B³êdny format pliku fontu"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1237
+msgid "Machine is not on the network"
+msgstr "Maszyna nie znajduje siê w tej sieci"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1245
+msgid "Package not installed"
+msgstr "Pakiet nie jest zainstalowany"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1253
+msgid "Advertise error"
+msgstr "B³±d podczas og³aszania"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1261
+msgid "Srmount error"
+msgstr "B³±d srmount"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1269
+msgid "Communication error on send"
+msgstr "B³±d komunikacji podczas wysy³ania"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1277
+msgid "RFS specific error"
+msgstr "B³±d RFS"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1285
+msgid "Name not unique on network"
+msgstr "Nazwa nie jest unikalna w sieci"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1293
+msgid "File descriptor in bad state"
+msgstr "Deskryptor pliku w z³ym stanie"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1301
+msgid "Remote address changed"
+msgstr "Zmieni³ siê adres drugiego koñca"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1309
+msgid "Can not access a needed shared library"
+msgstr "Brak dostêpu do wymaganej biblioteki dzielonej"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1317
+msgid "Accessing a corrupted shared library"
+msgstr "Próba u¿ycia uszkodzonej biblioteki dzielonej"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1325
+msgid ".lib section in a.out corrupted"
+msgstr "Sekcja .lib w a.out jest uszkodzona"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1333
+msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
+msgstr "Próba ³±czenia ze zbyt wieloma bibliotekami dzielonymi"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1341
+msgid "Cannot exec a shared library directly"
+msgstr "Nie mo¿na bezpo¶rednio uruchomiæ biblioteki dzielonej"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1349
+msgid "Streams pipe error"
+msgstr "B³±d potoku biblioteki strumieni"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1357
+msgid "Structure needs cleaning"
+msgstr "Struktura wymaga wyczyszczenia"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1365
+msgid "Not a XENIX named type file"
+msgstr "Nie jest XENIXowym plikiem nazwanego typu"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1373
+msgid "No XENIX semaphores available"
+msgstr "Brak dostêpnych semaforów XENIXowych"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1381
+msgid "Is a named type file"
+msgstr "Jest plikiem nazwanym"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1389
+msgid "Remote I/O error"
+msgstr "B³±d we/wy w odleg³ym systemie"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1397
+msgid "No medium found"
+msgstr "Brak medium"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1405
+msgid "Wrong medium type"
+msgstr "Niew³a¶ciwy typ medium"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1413
+msgid "Required key not available"
+msgstr "Wymagany klucz niedostêpny"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1421
+msgid "Key has expired"
+msgstr "Klucz wygas³"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1429
+msgid "Key has been revoked"
+msgstr "Klucz zosta³ uniewa¿niony"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1437
+msgid "Key was rejected by service"
+msgstr "Klucz zosta³ odrzucony przez us³ugê"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1445
+msgid "Owner died"
+msgstr "W³a¶ciciel zmar³"
+
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1453
+msgid "State not recoverable"
+msgstr "Stan bez mo¿liwo¶ci wyj¶cia"
+
+#: sysdeps/mach/_strerror.c:57
+msgid "Error in unknown error system: "
+msgstr "B³±d w nieznanym systemie b³êdów: "
+
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:1
+msgid "Address family for hostname not supported"
+msgstr "Rodzina adresów dla tej nazwy hosta nie jest obs³ugiwana"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1201
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element definition"
-msgstr "symbol zarezerwowany dla wieloznakowego elementu sortowania `%.*s' powiela definicjê tego elementu"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:2
+msgid "Temporary failure in name resolution"
+msgstr "Odwzorowanie nazwy jest chwilowo niemo¿liwe"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1073
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element definition"
-msgstr "symbol zarezerwowany dla wieloznakowego elementu sortowania `%.*s' powiela definicjê innego elementu"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:3
+msgid "Bad value for ai_flags"
+msgstr "B³êdna warto¶æ dla ai_flags"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1210
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol definition"
-msgstr "symbol zarezerwowany dla wieloznakowego elementu sortowania `%.*s' powiela definicjê innego symbolu"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:4
+msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
+msgstr "Wyst±pi³ krytyczny b³±d w odwzorowaniu nazw"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1082
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol definition"
-msgstr "symbol zarezerwowany dla wieloznakowego elementu sortowania `%.*s' powiela definicjê tego symbolu"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:5
+msgid "ai_family not supported"
+msgstr "ai_family zawiera nie obs³ugiwan± rodzinê protoko³ów"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1064 locale/programs/ld-collate.c:1192
-#, c-format
-msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
-msgstr "symbol zarezerwowany dla wieloznakowego elementu sortowania `%.*s' powiela nazwê symboliczn± z zestawu znaków"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:6
+msgid "Memory allocation failure"
+msgstr "Wyst±pi³ b³±d przydzielania pamiêci"
 
-#: locale/programs/charmap.c:399 locale/programs/charmap.c:433
-#: locale/programs/charmap.c:463 locale/programs/charmap.c:549
-#: locale/programs/charmap.c:595 locale/programs/charmap.c:628
-#: locale/programs/charmap.c:660
-#, c-format
-msgid "syntax error in %s definition: %s"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji %s: %s"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:7
+msgid "No address associated with hostname"
+msgstr "Brak adresu zwi±zanego z nazw± hosta"
 
-#: locale/programs/locfile.c:750
-msgid "syntax error in `order_start' directive"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w dyrektywie `order_start'"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:8
+msgid "Name or service not known"
+msgstr "Ta nazwa lub us³uga jest nieznana"
 
-#: locale/programs/locfile.c:492
-msgid "syntax error in character class definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy definicji klasy znaków"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:9
+msgid "Servname not supported for ai_socktype"
+msgstr "Nazwa nie obs³ugiwana dla ai_socktype"
 
-#: locale/programs/locfile.c:550
-msgid "syntax error in character conversion definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji konwersji znaku"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:10
+msgid "ai_socktype not supported"
+msgstr "ai_socktype zawiera nie obs³ugiwany typ gniazda"
 
-#: locale/programs/locfile.c:792
-msgid "syntax error in collating order definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji kolejno¶ci sortowania"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:11
+msgid "System error"
+msgstr "B³±d systemowy"
 
-#: locale/programs/locfile.c:642
-msgid "syntax error in collation definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji sortowania"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:12
+msgid "Processing request in progress"
+msgstr "¯±danie przetworzenia jest ju¿ wykonywane"
 
-#: locale/programs/locfile.c:465
-msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji kategorii LC_CTYPE"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:13
+msgid "Request canceled"
+msgstr "¯±danie anulowane"
 
-#: locale/programs/locfile.c:408
-msgid "syntax error in definition of new character class"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji nowej klasy znaków"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:14
+msgid "Request not canceled"
+msgstr "¯±danie nie anulowane"
 
-#: locale/programs/locfile.c:418
-msgid "syntax error in definition of new character map"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji nowej mapy znaków"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:15
+msgid "All requests done"
+msgstr "Wszystkie ¿±dania wykonane"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1003
-msgid "syntax error in message locale definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji lokalnych komunikatów"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:16
+msgid "Interrupted by a signal"
+msgstr "Przerwane przez sygna³"
 
-#: locale/programs/locfile.c:914
-msgid "syntax error in monetary locale definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji lokalnej waluty"
+#: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:17
+msgid "Parameter string not correctly encoded"
+msgstr "£añcuch parametru niepoprawnie zakodowany"
 
-#: locale/programs/locfile.c:941
-msgid "syntax error in numeric locale definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w lokalnej definicji numerycznej"
+#: sysdeps/unix/siglist.c:26
+msgid "Signal 0"
+msgstr "Sygna³ 0"
 
-#: locale/programs/locfile.c:852
-msgid "syntax error in order specification"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w specyfikacji kolejno¶ci"
+#: sysdeps/unix/siglist.c:32
+msgid "IOT trap"
+msgstr "Pu³apka IOT"
 
-#: locale/programs/charmap.c:280 locale/programs/charmap.c:296
-#: locale/programs/repertoire.c:143
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
 #, c-format
-msgid "syntax error in prolog: %s"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w prologu: %s"
+msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
+msgstr "%s jest dla nieznanej maszyny %d.\n"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:198 locale/programs/repertoire.c:237
-#: locale/programs/repertoire.c:260
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
 #, c-format
-msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w definicji mapy repertuaru: %s"
-
-#: locale/programs/locfile.c:979
-msgid "syntax error in time locale definition"
-msgstr "b³±d sk³adniowy w lokalnej definicji czasu"
+msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
+msgstr "makecontext: nie wiadomo jak obs³u¿yæ wiêcej ni¿ 8 argumentów\n"
 
-#: locale/programs/locfile.c:385
-msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
-msgstr "b³±d sk³adniowy: nie wewn±trz sekcji definicji lokalnych"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:137
-msgid "target encoding not specified using `-t'"
-msgstr "nie podano docelowego kodowania w `-t'"
-
-#: catgets/gencat.c:390 catgets/gencat.c:526 catgets/gencat.c:553
-msgid "this is the first definition"
-msgstr "to pierwsza definicja"
-
-#: timezone/zic.c:1132
-msgid "time before zero"
-msgstr "czas przed zerem"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:64
+#, c-format
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "nie mo¿na otworzyæ `%s'"
 
-#: timezone/zic.c:1140 timezone/zic.c:2015 timezone/zic.c:2034
-msgid "time overflow"
-msgstr "przepe³nienie czasu"
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#, c-format
+msgid "cannot read header from `%s'"
+msgstr "nie mo¿na przeczytaæ nag³ówka z `%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:443
-msgid "too few bytes in character encoding"
-msgstr "za ma³o bajtów w kodzie znaku"
+#: timezone/zdump.c:211
+msgid "lacks alphabetic at start"
+msgstr "nie zaczyna siê od litery"
 
-#: locale/programs/charmap.c:445
-msgid "too many bytes in character encoding"
-msgstr "za du¿o bajtów w kodzie znaku"
+#: timezone/zdump.c:213
+msgid "has fewer than 3 alphabetics"
+msgstr "ma mniej ni¿ 3 litery"
 
-#: locale/programs/locales.h:92
-msgid "too many character classes defined"
-msgstr "zdefiniowane zbyt wiele klas znaków"
+#: timezone/zdump.c:215
+msgid "has more than 6 alphabetics"
+msgstr "ma wiêcej ni¿ 6 liter"
 
-#: timezone/zic.c:1843
-msgid "too many leap seconds"
-msgstr "za du¿o sekund przestêpnych"
+#: timezone/zdump.c:223
+msgid "differs from POSIX standard"
+msgstr "ró¿ni siê od standardu POSIX"
 
-#: timezone/zic.c:1815
-msgid "too many local time types"
-msgstr "za du¿o lokalnych typów czasu"
+#: timezone/zdump.c:229
+#, c-format
+msgid "%s: warning: zone \"%s\" abbreviation \"%s\" %s\n"
+msgstr "%s: uwaga: skrót strefy \"%s\" \"%s\" %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1769
-msgid "too many transitions?!"
-msgstr "za duzo konwersji?!"
+#: timezone/zdump.c:280
+#, c-format
+msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: sk³adnia: %s [ --version ] [ -v ] [ -c [rokpocz,]rokkoñc ] nazwa_strefy...\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1637
-msgid "too many weights"
-msgstr "za du¿o wag"
+#: timezone/zdump.c:297
+#, c-format
+msgid "%s: wild -c argument %s\n"
+msgstr "%s: niepoprawny argument -c %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2138
-msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
-msgstr "za d³ugie lub za du¿o skrótów stref czasowych"
+#: timezone/zdump.c:388
+msgid "Error writing to standard output"
+msgstr "B³±d podczas pisania na standardowe wyj¶cie"
 
-#: locale/programs/linereader.h:146
-msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "¶miecie na koñcu linii"
+#: timezone/zdump.c:411
+#, c-format
+msgid "%s: use of -v on system with floating time_t other than float or double\n"
+msgstr "%s: u¿ycie -v na systemie ze zmiennoprzecinkowym time_t innym ni¿ float lub double\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:150
+#: timezone/zic.c:392
 #, c-format
-msgid "trouble replying to prog %d\n"
-msgstr "problem przy odpowiadaniu programowi %d\n"
+msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
+msgstr "%s: Brak pamiêci: %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1393
-msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
-msgstr "dwie kolejne linie zawieraj±ce `...' nie s± dozwolone"
+#: timezone/zic.c:451
+#, c-format
+msgid "\"%s\", line %d: %s"
+msgstr "\"%s\", linia %d: %s"
 
-#: timezone/zic.c:1307
-msgid "typed single year"
-msgstr "podany pojedyñczy rok"
+#: timezone/zic.c:454
+#, c-format
+msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+msgstr " (regu³a z \"%s\", linia %d)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:406
-msgid "unable to allocate buffer for input"
-msgstr "przydzielenie bufora dla danych wej¶ciowych by³o niemo¿liwe"
+#: timezone/zic.c:466
+msgid "warning: "
+msgstr "uwaga: "
 
-#: nis/nis_callback.c:187
-msgid "unable to free arguments"
-msgstr "zwolnienie argumentów nie powiod³o siê"
+#: timezone/zic.c:476
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
+"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
+msgstr ""
+"%s: sk³adnia: %s [ --version ] [ -v ] [ -l czas_lokalny ] [ -p regu³y_POSIX ] \\\n"
+"\t[ -d katalog ] [ -L sek_przestêpne ] [ -y yearistype ] [ plik ...]\n"
 
-#: posix/getconf.c:654 posix/getconf.c:670
-msgid "undefined"
-msgstr "niezdefiniowana"
+#: timezone/zic.c:511
+msgid "wild compilation-time specification of zic_t"
+msgstr "niepoprawna specyfikacja zic_t w czasie kompilacji"
 
-#: locale/programs/charmap.c:701 locale/programs/charmap.c:712
+#: timezone/zic.c:528
 #, c-format
-msgid "unknown character `%s'"
-msgstr "nieznany znak `%s'"
+msgid "%s: More than one -d option specified\n"
+msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -d\n"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:202 locale/programs/ld-messages.c:213
-#: locale/programs/ld-messages.c:224 locale/programs/ld-messages.c:235
-#: locale/programs/ld-time.c:718
+#: timezone/zic.c:538
 #, c-format
-msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
-msgstr "nieznany znak w polu `%s' kategorii `%s'"
-
-#: locale/programs/locfile.c:715
-msgid "unknown collation directive"
-msgstr "nieznana dyrektywa sortuj±ca"
+msgid "%s: More than one -l option specified\n"
+msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -l\n"
 
-#: catgets/gencat.c:487
+#: timezone/zic.c:548
 #, c-format
-msgid "unknown directive `%s': line ignored"
-msgstr "nieznana dyrektywa `%s': linia zignorowana"
+msgid "%s: More than one -p option specified\n"
+msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -p\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:353
+#: timezone/zic.c:558
 #, c-format
-msgid "unknown iconv() error %d"
-msgstr "nieznany b³±d iconv() %d"
+msgid "%s: More than one -y option specified\n"
+msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -y\n"
 
-#: catgets/gencat.c:466
+#: timezone/zic.c:568
 #, c-format
-msgid "unknown set `%s'"
-msgstr "nieznany zestaw `%s'"
+msgid "%s: More than one -L option specified\n"
+msgstr "%s: Podano wiêcej ni¿ jedn± opcjê -L\n"
+
+#: timezone/zic.c:617
+msgid "link to link"
+msgstr "dowi±zanie do dowi±zania"
+
+#: timezone/zic.c:682
+msgid "hard link failed, symbolic link used"
+msgstr "stworzenie dowi±zania zwyk³ego nie powiod³o siê, u¿yto symbolicznego"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:1572
-#: locale/programs/ld-collate.c:1747
+#: timezone/zic.c:690
 #, c-format
-msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
-msgstr "nieznany symbol `%.*s': linia zignorowana"
+msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
+msgstr "%s: Nie mo¿na dowi±zaæ %s do %s: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:762 timezone/zic.c:764
+msgid "same rule name in multiple files"
+msgstr "ta sama nazwa nazwa regu³y w ró¿nych plikach"
 
-#: timezone/zic.c:761
+#: timezone/zic.c:805
 msgid "unruly zone"
 msgstr "strefa bez regu³"
 
-#: catgets/gencat.c:971
-msgid "unterminated message"
-msgstr "niezakoñczony komunikat"
-
-#: locale/programs/linereader.c:520 locale/programs/linereader.c:555
-msgid "unterminated string"
-msgstr "niezakoñczony ³añcuch"
+#: timezone/zic.c:812
+#, c-format
+msgid "%s in ruleless zone"
+msgstr "%s w strefie dla której nie zdefiniowano regu³"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:350 sunrpc/rpc_scan.c:376
-msgid "unterminated string constant"
-msgstr "niezakoñczony napis"
+#: timezone/zic.c:833
+msgid "standard input"
+msgstr "standardowe wej¶cie"
 
-#: locale/programs/linereader.c:390
-msgid "unterminated symbolic name"
-msgstr "niezakoñczona nazwa symboliczna"
+#: timezone/zic.c:838
+#, c-format
+msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
+msgstr "%s: Nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1699
-msgid "unterminated weight name"
-msgstr "niezakoñczona nazwa wagi"
+#: timezone/zic.c:849
+msgid "line too long"
+msgstr "za d³uga linia"
 
-#: locale/programs/charset.c:104
-msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
-msgstr "górna granica zakresu nie jest mniejsza ni¿ dolna"
+#: timezone/zic.c:869
+msgid "input line of unknown type"
+msgstr "nieznany typ linii wej¶ciowej"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1415
+#: timezone/zic.c:885
 #, c-format
-msgid "usage:  %s infile\n"
-msgstr "sk³adnia: %s plik_we\n"
-
-#: timezone/zic.c:2081
-msgid "use of 2/29 in non leap-year"
-msgstr "u¿ycie 2/29 w roku nieprzestêpnym"
+msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+msgstr "%s: linia Leap nie znajduje siê w pliku sekund przestêpnych %s\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:522 locale/programs/charmap.c:576
+#: timezone/zic.c:892 timezone/zic.c:1323 timezone/zic.c:1345
 #, c-format
-msgid "value for %s must be an integer"
-msgstr "warto¶æ %s musi byæ liczb± ca³kowit±"
+msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
+msgstr "%s: panika: B³êdna l-warto¶æ %d\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:318
+#: timezone/zic.c:900
 #, c-format
-msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
-msgstr "warto¶æ <%s> musi byæ z zakresu 1 do 4"
+msgid "%s: Error reading %s\n"
+msgstr "%s: B³±d odczytu %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:157 locale/programs/ld-numeric.c:92
+#: timezone/zic.c:907
 #, c-format
-msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
-msgstr "warto¶æ pola `%s' w kategorii `%s' nie mo¿e byæ pustym ³añcuchem"
+msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
+msgstr "%s: B³±d podczas zamykania %s: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:912
+msgid "expected continuation line not found"
+msgstr "brak spodziewanej linii kontynuacji"
+
+#: timezone/zic.c:956
+msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
+msgstr "24:00 nie by³a obs³ugiwana przez wersje zic sprzed 1998 roku"
+
+#: timezone/zic.c:970
+msgid "wrong number of fields on Rule line"
+msgstr "z³a liczba pól w linii Rule"
+
+#: timezone/zic.c:974
+msgid "nameless rule"
+msgstr "bezimienna regu³a"
 
-#: locale/programs/charmap.c:330
-msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
-msgstr "warto¶æ <mb_cur_max> musi byæ wiêksza ni¿ warto¶æ <mb_cur_min>"
+#: timezone/zic.c:979
+msgid "invalid saved time"
+msgstr "b³êdny czas oszczêdno¶ci"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:147
-msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgstr "zawarto¶æ pola `int_curr_symbol' w kategorii `LC_MONETARY' nie jest zgodna z nazwami ISO 4217"
+#: timezone/zic.c:1000
+msgid "wrong number of fields on Zone line"
+msgstr "z³a liczba pól w linii Zone"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:139
-msgid "value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
-msgstr "zawarto¶æ pola `int_curr_symbol' w kategorii `LC_MONETARY' ma z³± d³ugo¶æ"
+#: timezone/zic.c:1006
+#, c-format
+msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
+msgstr "Linia \"Zone %s\" i opcja -l wykluczaj± siê wzajemnie"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:383 locale/programs/ld-numeric.c:207
+#: timezone/zic.c:1014
 #, c-format
-msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
-msgstr "warto¶ci pola `%s' w kategorii `%s' musz± byæ mniejsze ni¿ 127"
+msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
+msgstr "Linia \"Zone %s\" i opcja -p wykluczaj± siê wzajemnie"
 
-#: nscd/connections.c:355
+#: timezone/zic.c:1026
 #, c-format
-msgid "while accepting connection: %s"
-msgstr "podczas przyjmowania po³±czenia: %s"
+msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+msgstr "powtórzona nazwa strefy %s (plik \"%s\", linia %d)"
+
+#: timezone/zic.c:1042
+msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
+msgstr "z³a liczba pól w linii kontynuacji Zone"
 
-#: nscd/grpcache.c:149 nscd/hstcache.c:168 nscd/pwdcache.c:142
-msgid "while allocating cache entry"
-msgstr "podczas dokonywania wpisu do pamiêci podrêcznej"
+#: timezone/zic.c:1082
+msgid "invalid UTC offset"
+msgstr "nieprawid³owe przesuniêcie UTC"
 
-#: nscd/cache.c:85
-msgid "while allocating hash table entry"
-msgstr "b³±d podczas wstawiania do tablicy mieszaj±cej"
+#: timezone/zic.c:1085
+msgid "invalid abbreviation format"
+msgstr "nieprawid³owy format skrótu"
 
-#: nscd/grpcache.c:99 nscd/hstcache.c:109 nscd/pwdcache.c:105
-msgid "while allocating key copy"
-msgstr "podczas tworzenia kopii klucza"
+#: timezone/zic.c:1114
+msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
+msgstr "Czas koñcowy linii kontynuacji Zone nie jest po czasie koñcowym poprzedniej linii"
 
-#: catgets/gencat.c:1001
-msgid "while opening old catalog file"
-msgstr "podczas otwierania starego katalogu"
+#: timezone/zic.c:1142
+msgid "wrong number of fields on Leap line"
+msgstr "z³a liczba pól w linii Leap"
 
-#: locale/programs/locale.c:346
-msgid "while preparing output"
-msgstr "podczas przygotowywania wyników"
+#: timezone/zic.c:1151
+msgid "invalid leaping year"
+msgstr "nieprawid³owy rok przestêpny"
 
-#: db2/makedb.c:365 db2/makedb.c:382
-msgid "while reading database"
-msgstr "podczas czytania bazy"
+#: timezone/zic.c:1171 timezone/zic.c:1277
+msgid "invalid month name"
+msgstr "nieprawid³owa nazwa miesi±ca"
 
-#: elf/sprof.c:683
-msgid "while stat'ing profiling data file"
-msgstr "podczas szukania pliku z danymi profiluj±cymi"
+#: timezone/zic.c:1184 timezone/zic.c:1390 timezone/zic.c:1404
+msgid "invalid day of month"
+msgstr "nieprawid³owy dzieñ miesi±ca"
 
-#: db2/makedb.c:334
-msgid "while writing database file"
-msgstr "podczas zapisywania pliku bazy"
+#: timezone/zic.c:1189
+msgid "time before zero"
+msgstr "czas przed zerem"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:115
-msgid "write incomplete"
-msgstr "zapis nie by³ kompletny"
+#: timezone/zic.c:1193
+msgid "time too small"
+msgstr "czas zbyt ma³y"
 
-#: inet/rcmd.c:320
-msgid "writeable by other than owner"
-msgstr "zapisywalny nie tylko przez w³a¶ciciela"
+#: timezone/zic.c:1197
+msgid "time too large"
+msgstr "czas zbyt du¿y"
 
-#: db2/makedb.c:124 nscd/nscd.c:114 nss/getent.c:392
-msgid "wrong number of arguments"
-msgstr "z³a liczba argumentów"
+#: timezone/zic.c:1201 timezone/zic.c:1306
+msgid "invalid time of day"
+msgstr "nieprawid³owa pora dnia"
 
-#: timezone/zic.c:1090
-msgid "wrong number of fields on Leap line"
-msgstr "z³a liczba pól w linii Leap"
+#: timezone/zic.c:1220
+msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
+msgstr "b³êdne pole CORRECTION w linii Leap"
+
+#: timezone/zic.c:1225
+msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
+msgstr "b³êdne pole Rolling/Stationary w linii Leap"
 
-#: timezone/zic.c:1181
+#: timezone/zic.c:1241
 msgid "wrong number of fields on Link line"
 msgstr "z³a liczba pól w linii Link"
 
-#: timezone/zic.c:924
-msgid "wrong number of fields on Rule line"
-msgstr "z³a liczba pól w linii Rule"
+#: timezone/zic.c:1245
+msgid "blank FROM field on Link line"
+msgstr "puste pole FROM w linii Link"
 
-#: timezone/zic.c:994
-msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
-msgstr "z³a liczba pól w linii kontynuacji Zone"
+#: timezone/zic.c:1249
+msgid "blank TO field on Link line"
+msgstr "puste pole TO w linii Link"
 
-#: timezone/zic.c:952
-msgid "wrong number of fields on Zone line"
-msgstr "z³a liczba pól w linii Zone"
+#: timezone/zic.c:1327
+msgid "invalid starting year"
+msgstr "nieprawid³owy rok pocz±tkowy"
 
-#: sunrpc/xdr_ref.c:84
-msgid "xdr_reference: out of memory\n"
-msgstr "xdr_reference: brak pamiêci\n"
+#: timezone/zic.c:1349
+msgid "invalid ending year"
+msgstr "nieprawid³owy rok koñcowy"
 
-#: sunrpc/xdr_rec.c:151 sunrpc/xdr_rec.c:166
-msgid "xdrrec_create: out of memory\n"
-msgstr "xdrrec_create: brak pamiêci\n"
+#: timezone/zic.c:1353
+msgid "starting year greater than ending year"
+msgstr "rok pocz±tkowy jest pó¼niejszy ni¿ koñcowy"
 
-#: nis/ypclnt.c:884
-msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
-msgstr "yp_update: konwersja nazwy hosta na nazwê sieci jest niemo¿liwa\n"
+#: timezone/zic.c:1360
+msgid "typed single year"
+msgstr "podano pojedynczy rok"
 
-#: nis/ypclnt.c:896
-msgid "yp_update: cannot get server address\n"
-msgstr "yp_update: uzyskanie adresu serwera jest niemo¿liwe\n"
-
-#~ msgid "Cputime limit exceeded"
-#~ msgstr "Przekroczenie limitu czasu procesora"
-
-#~ msgid "Error %d"
-#~ msgstr "B³±d %d"
-
-#~ msgid "Filesize limit exceeded"
-#~ msgstr "Przekroczenie limitu wielko¶ci pliku"
-
-#~ msgid "Illegal Instruction"
-#~ msgstr "Nieznana Instrukcja"
-
-#~ msgid "Trace/BPT trap"
-#~ msgstr "Pu³apka debuggera/BPT"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Usage: %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
-#~ "       %s [OPTION]... [OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]\n"
-#~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
-#~ "  -H, --header        create C header file containing symbol definitions\n"
-#~ "  -h, --help          display this help and exit\n"
-#~ "      --new           do not use existing catalog, force new output file\n"
-#~ "  -o, --output=NAME   write output to file NAME\n"
-#~ "  -V, --version       output version information and exit\n"
-#~ "If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-#~ "is -, output is written to standard output.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sk³adnia: %s [OPCJA]... -o PLIK_WYJ¦CIOWY [PLIK_WEJ¦CIOWY]...\n"
-#~ "          %s [OPCJA]... [PLIK_WYJ¦CIOWY [PLIK_WEJ¦CIOWY]...]\n"
-#~ "Obowi±zkowe argumenty d³ugich form opcji s± wymagane tak¿e dla krótkich form.\n"
-#~ "  -H, --header        stwórz nag³ówek C zawieraj±cy definicje symboli\n"
-#~ "  -h, --help          wy¶wietl ten tekst pomocy i zakoñcz pracê\n"
-#~ "      --new       nie u¿ywaj istniej±cego katalogu, wymu¶ nowy plik wyj¶ciowy\n"
-#~ "  -o, --output=PLIK   zapisz wynik do PLIKu\n"
-#~ "  -V, --version       wy¶wietl wersjê programi i zakoñcz pracê.\n"
-#~ "Je¶li PLIKIEM_WEJ¦CIOWYM jest `-', dane s± czytane ze standardowego wej¶cia.\n"
-#~ "Je¶li PLIKIEM_WYJ¦CIOWYM jest `-', wyniki s± wypisywane na standardowe wyj¶cie.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Usage: %s [OPTION]... INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
-#~ "       %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
-#~ "       %s [OPTION]... -u INPUT-FILE\n"
-#~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
-#~ "  -f, --fold-case     convert key to lower case\n"
-#~ "  -h, --help          display this help and exit\n"
-#~ "  -o, --output=NAME   write output to file NAME\n"
-#~ "      --quiet         don't print messages while building database\n"
-#~ "  -u, --undo          print content of database file, one entry a line\n"
-#~ "  -V, --version       output version information and exit\n"
-#~ "If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sk³adnia: %s PLIK_WEJ¦CIOWY PLIK_WYJ¦CIOWE\n"
-#~ "          %s [OPCJA]... -o PLIK_WYJ¦CIOWY PLIK_WEJ¦CIOWY\n"
-#~ "          %s [OPCJA]... -u PLIK_WEJ¦CIOWY\n"
-#~ "Obowi±zkowe argumenty d³ugich form opcji s± wymagane tak¿e dla krótkich form.\n"
-#~ "  -f, --fold-case     zamien litery w kluczu na ma³e\n"
-#~ "  -h, --help          wy¶wietl ten tekst pomocy i zakoñcz pracê\n"
-#~ "  -o, --output=PLIK   zapisz wynik do pliku PLIK\n"
-#~ "      --quiet         nie wy¶wietlaj komunikatów podczas tworzenia bazy danych\n"
-#~ "  -u, --undo          wy¶wietl zawarto¶æ bazy, po jednym rekordzie w linii\n"
-#~ "  -V, --version       wy¶wietl wersjê programi i zakoñcz pracê.\n"
-#~ "Je¶li PLIKIEM_WEJ¦CIOWYM jest `-', dane s± czytane ze standardowego wej¶cia.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Usage: %s [OPTION]... name\n"
-#~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
-#~ "  -c, --force               create output even if warning messages were issued\n"
-#~ "  -h, --help                display this help and exit\n"
-#~ "  -f, --charmap=FILE        symbolic character names defined in FILE\n"
-#~ "  -i, --inputfile=FILE      source definitions are found in FILE\n"
-#~ "  -u, --code-set-name=NAME  specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
-#~ "  -v, --verbose             print more messages\n"
-#~ "  -V, --version             output version information and exit\n"
-#~ "      --posix               be strictly POSIX conform\n"
-#~ "\n"
-#~ "System's directory for character maps: %s\n"
-#~ "                       locale files  : %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "U¿ycie: %s [OPCJA]... nazwa\n"
-#~ "Argumenty wymagane dla d³ugich opcji s± wymagane tak¿e dla krótkich form.\n"
-#~ "  -c, --force               utwórz wynik nawet je¶li pojawi³y siê ostrze¿enia\n"
-#~ "  -h, --help                wy¶wietl ten tekst pomocy i zakoñcz pracê\n"
-#~ "  -f, --charmap=PLIK        symboliczne nazwy znaków zdefiniowane w PLIKu\n"
-#~ "  -i, --inputfile=PLIK      definicje ¼ród³owe pobierz z PLIKu\n"
-#~ "  -u, --code-set-name=NAZWA nazwa zbioru kodów do mapowania elementów ISO 10646\n"
-#~ "  -v, --verbose             wy¶wietlaj wiêcej informacji\n"
-#~ "  -V, --version             wy¶wietl wersjê programu i zakoñcz pracê\n"
-#~ "      --posix               zachowaj ¶cis³± zgodno¶æ ze standardem POSIX\n"
-#~ "\n"
-#~ "Systemowy katalog tablic znakowych: %s\n"
-#~ "               pliki lokalizacyjne: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Usage: %s [OPTION]... name\n"
-#~ "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
-#~ "  -h, --help            display this help and exit\n"
-#~ "  -V, --version         output version information and exit\n"
-#~ "\n"
-#~ "  -a, --all-locales     write names of available locales\n"
-#~ "  -m, --charmaps        write names of available charmaps\n"
-#~ "\n"
-#~ "  -c, --category-name   write names of selected categories\n"
-#~ "  -k, --keyword-name    write names of selected keywords\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "U¿ycie: %s [OPCJA]... nazwa\n"
-#~ "Argumenty wymagane dla d³ugich opcji s± wymagane tak¿e dla krótkich form.\n"
-#~ "  -h, --help            wy¶wietl ten tekst pomocy i zakoñcz\n"
-#~ "  -V, --version         wy¶wietl wersjê programu i zakoñcz\n"
-#~ "\n"
-#~ "  -a, --all-locales     wypisz nazwy dostêpnych lokalizacji\n"
-#~ "  -m, --charmaps        wypisz nazwy dostêpnych map znakowych\n"
-#~ "\n"
-#~ "  -c, --category-name   wypisz nazwy wybranych kategorii\n"
-#~ "  -k, --keyword-name    wypisz nazwy wybranych s³ów kluczowych\n"
-
-#~ msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Internal error\n"
-#~ msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: B³±d wewnêtrzny\n"
-
-#~ msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: No server for domain %s\n"
-#~ msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Brak serwera dla domeny %s\n"
-
-#~ msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Resource allocation failure\n"
-#~ msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Wyst±pi³ b³±d podczas przydzielania zasobów\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: can't contact portmapper: "
-#~ msgstr "rpcinfo: kontakt z portmapperem niemo¿liwy: "
-
-#~ msgid "values for field `%s' in category `%s' must not be zero"
-#~ msgstr "warto¶ci pola `%s' w kategorii `%s' nie mog± byæ zerowe"
-
-#~ msgid "while opening UTMP file"
-#~ msgstr "podczas otwierania pliku UTMP"
-
-#~ msgid "%s, line %d: "
-#~ msgstr "%s, linia %d: "
-
-#~ msgid "Reserved error 82"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 82"
-
-#~ msgid "Reserved error 83"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 83"
-
-#~ msgid "Reserved error 84"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 84"
-
-#~ msgid "Reserved error 85"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 85"
-
-#~ msgid "Reserved error 86"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 86"
-
-#~ msgid "Reserved error 87"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 87"
-
-#~ msgid "Reserved error 88"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 88"
-
-#~ msgid "Reserved error 89"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 89"
-
-#~ msgid "Reserved error 90"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 90"
+#: timezone/zic.c:1395
+msgid "invalid weekday name"
+msgstr "nieprawid³owa nazwa dnia tygodnia"
+
+#: timezone/zic.c:1573
+#, c-format
+msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+msgstr "%s: Nie mo¿na usun±æ %s: %s\n"
 
-#~ msgid "Reserved error 91"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 91"
-
-#~ msgid "Reserved error 92"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 92"
+#: timezone/zic.c:1583
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgstr "%s: Nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
 
-#~ msgid "Reserved error 93"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 93"
+#: timezone/zic.c:1733
+#, c-format
+msgid "%s: Error writing %s\n"
+msgstr "%s: B³±d podczas zapisu do %s\n"
 
-#~ msgid "Reserved error 94"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 94"
+#: timezone/zic.c:2025
+msgid "no POSIX environment variable for zone"
+msgstr "brak zmiennej ¶rodowiskowej POSIX dla strefy"
 
-#~ msgid "Reserved error 95"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 95"
+# jak ladnie przetlumaczyc ten until time? -PK
+#: timezone/zic.c:2179
+msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
+msgstr "nie mo¿na okre¶liæ skrótu strefy czasowej po koñcu przedzia³u czasu"
 
-#~ msgid "Reserved error 96"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 96"
+#: timezone/zic.c:2225
+msgid "too many transitions?!"
+msgstr "za du¿o konwersji?!"
 
-#~ msgid "Reserved error 97"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 97"
+#: timezone/zic.c:2244
+msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane z b³êdnym isdst"
 
-#~ msgid "Reserved error 98"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 98"
+#: timezone/zic.c:2248
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane z b³êdnym ttisstd"
 
-#~ msgid "Reserved error 99"
-#~ msgstr "Zarezerwowany b³±d 99"
+#: timezone/zic.c:2252
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
+msgstr "b³±d wewnêtrzny - addtype wywo³ane z b³êdnym ttisgmt"
 
-#~ msgid "Too many levels of remote in path"
-#~ msgstr "Za du¿o poziomów zagnie¿d¿enia w ¶cie¿ce"
+#: timezone/zic.c:2271
+msgid "too many local time types"
+msgstr "za du¿o lokalnych typów czasu"
 
-#~ msgid "array declaration expected"
-#~ msgstr "spodziewana deklaracja tablicy"
+#: timezone/zic.c:2299
+msgid "too many leap seconds"
+msgstr "za du¿o sekund przestêpnych"
 
-#~ msgid "couldn't do tcp_create\n"
-#~ msgstr "wykonanie tcp_create jest niemo¿liwe\n"
+#: timezone/zic.c:2305
+msgid "repeated leap second moment"
+msgstr "powtórzona chwila wystêpowania sekund przestêpnych"
 
-#~ msgid "couldn't do udp_create\n"
-#~ msgstr "wykonanie udp_create jest niemo¿liwe\n"
+#: timezone/zic.c:2357
+msgid "Wild result from command execution"
+msgstr "Osobliwy wynik wykonania polecenia"
 
-#~ msgid "definition keyword expected"
-#~ msgstr "spodziewane s³owo kluczowe definition"
+#: timezone/zic.c:2358
+#, c-format
+msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
+msgstr "%s: polecenie `%s' zwróci³o %d\n"
 
-#~ msgid "expected '%s'"
-#~ msgstr "spodziewane '%s'"
+#: timezone/zic.c:2456
+msgid "Odd number of quotation marks"
+msgstr "Nieparzysta liczba cudzys³owów"
 
-#~ msgid "expected '%s' or '%s'"
-#~ msgstr "spodziewane '%s' lub '%s'"
+#: timezone/zic.c:2479 timezone/zic.c:2498
+msgid "time overflow"
+msgstr "przepe³nienie czasu"
 
-#~ msgid "expected '%s', '%s' or '%s'"
-#~ msgstr "spodziewane '%s', '%s' lub '%s'"
+#: timezone/zic.c:2545
+msgid "use of 2/29 in non leap-year"
+msgstr "u¿ycie 2/29 w roku nieprzestêpnym"
 
-#~ msgid "expected type specifier"
-#~ msgstr "spodziewany specyfikator typu"
+#: timezone/zic.c:2580
+msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
+msgstr "regu³a przekracza pocz±tek/koniec miesi±ca - nie zadzia³a z wersjami zic sprzed 2004 roku"
 
-#~ msgid "no array-of-pointer declarations -- use typedef"
-#~ msgstr "brak deklaracji tablicy wska¼ników - u¿yj typedef"
+#: timezone/zic.c:2612
+msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
+msgstr "skrót nazwy strefy czasowej nie zaczyna siê od litery"
 
-#~ msgid "portmap CALLIT: cannot fork.\n"
-#~ msgstr "portmap CALLIT: nie mogê rozwidliæ procesu\n"
+#: timezone/zic.c:2614
+msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
+msgstr "skrót nazwy strefy czasowej ma mniej ni¿ 3 litery"
 
-#~ msgid "portmap cannot create socket"
-#~ msgstr "portmap nie mo¿e stworzyæ gniazda"
+#: timezone/zic.c:2616
+msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
+msgstr "skrót nazwy strefy czasowej ma zbyt du¿o liter"
 
-#~ msgid "run_svc returned unexpectedly\n"
-#~ msgstr "run_svc powróci³ niespodziewanie\n"
+#: timezone/zic.c:2626
+msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
+msgstr "skrót nazwy strefy czasowej ró¿ni siê od standardu POSIX"
 
-#~ msgid "unknown signal"
-#~ msgstr "nieznany sygna³"
+#: timezone/zic.c:2638
+msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
+msgstr "za d³ugie lub za du¿o skrótów stref czasowych"
 
-#~ msgid "variable-length array declaration expected"
-#~ msgstr "spodziewana tablica o zmiennej d³ugo¶ci"
+#: timezone/zic.c:2679
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+msgstr "%s: Nie mo¿na utworzyæ katalogu %s: %s\n"
 
-#~ msgid "voids allowed only inside union and program definitions"
-#~ msgstr "typ void dozwolony tylko w unii i definicjach programów"
+#: timezone/zic.c:2701
+#, c-format
+msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
+msgstr "%s: %d niepoprawnie rozszerzy³ znak\n"