2005-03-15 Jakub Jelinek <jakub@redhat.com>
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / io / tst-statvfs.c
2003-10-27 drepperTest of statvfs.