Update.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / localedata / ChangeLog
2004-12-19 ajUpdate.
2004-12-17 drepperUpdate. fedora-glibc-20041218T1131
2004-12-14 drepperUpdate.
2004-11-27 drepperUpdate.
2004-10-31 rolandChange contact address to bug-glibc-locales@gnu.org...
2004-10-31 rolandChange contact address from bug-glibc@gnu.org to libc...
2004-10-11 drepperUpdate.
2004-10-04 drepperUpdate.
2004-09-28 drepperUpdate.
2004-09-28 drepperUpdate.
2004-08-07 drepperUpdate.
2004-08-02 drepperUpdate.
2004-07-23 drepperUpdate.
2004-07-20 drepperUpdate.
2004-05-18 drepperUpdate.
2004-05-17 drepperUpdate.
2004-05-17 drepperUpdate.
2004-05-03 drepperUpdate.
2004-05-03 drepperUpdate.
2004-04-17 drepperUpdate.
2004-04-17 drepperUpdate.
2004-04-17 drepperUpdate.
2004-03-23 drepperUpdate.
2004-03-17 drepperUpdate.
2004-02-17 drepperUpdate.
2004-02-09 drepperUpdate.
2004-01-19 drepperUpdate.
2004-01-14 drepperUpdate.
2004-01-02 drepperUpdate.
2004-01-02 drepperUpdate.
2004-01-01 drepperUpdate.
2003-12-24 roland.
2003-12-23 drepperUpdate.
2003-12-06 drepperUpdate.
2003-12-05 drepperUpdate.
2003-12-04 drepperUpdate.
2003-11-26 drepperUpdate.
2003-11-20 drepperUpdate.
2003-11-16 drepperUpdate.
2003-11-12 drepperUpdate.
2003-11-08 drepperUpdate.
2003-11-04 drepperUpdate.
2003-11-04 drepperUpdate.
2003-11-04 drepperUpdate.
2003-11-04 drepperUpdate.
2003-11-03 drepperUpdate.
2003-10-31 roland.
2003-10-01 drepperUpdate.
2003-10-01 drepperUpdate.
2003-09-23 drepperUpdate.
2003-09-23 drepperUpdate.
2003-09-17 drepperUpdate.
2003-09-02 drepperUpdate.
2003-08-25 drepperUpdate.
2003-08-25 drepperUpdate.
2003-08-14 drepperUpdate.
2003-07-27 ajInclude error.h for error prototype.
2003-07-15 drepperUpdate.
2003-07-02 drepperUpdate.
2003-06-26 drepperUpdate.
2003-06-25 drepperUpdate.
2003-06-16 drepperUpdate.
2003-06-16 drepperUpdate.
2003-06-16 drepperUpdate.
2003-06-13 drepperUpdate.
2003-06-12 drepperUpdate.
2003-06-02 roland.
2003-05-10 drepperFix typo.
2003-05-10 drepperUpdate.
2003-05-07 drepperUpdate.
2003-05-06 drepperUpdate.
2003-05-05 drepperUpdate.
2003-05-01 drepperUpdate.
2003-04-27 drepperUpdate.
2003-04-22 drepperUpdate.
2003-04-17 drepperUpdate.
2003-04-15 drepperUpdate.
2003-04-15 drepperUpdate.
2003-04-15 drepperFix typo.
2003-04-15 drepperUpdate.
2003-04-14 drepperUpdate.
2003-03-17 drepperUpdate.
2003-03-17 drepperUpdate.
2003-03-14 drepperUpdate.
2003-01-30 drepperUpdate.
2003-01-14 drepperUpdate.
2003-01-14 drepperUpdate.
2002-12-03 roland.
2002-11-06 roland.
2002-11-04 roland.
2002-11-03 roland.
2002-09-28 drepperUpdate.
2002-09-25 roland.
2002-09-24 drepperUpdate.
2002-09-20 roland.
2002-09-10 drepperUpdate.
2002-09-01 roland.
2002-08-28 roland.
2002-08-25 drepperUpdate.
2002-08-20 roland.
next