Formerly mach/Makefile.~2~
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / sysdeps / i386 /
1992-10-02 rolandFormerly i386/memchr.c.~10~
1992-07-07 rolandentered into RCS
1992-07-01 rolandFormerly i386/ffs.c.~8~
1992-06-26 rolandFormerly i386/bzero.c.~8~
1992-05-11 rolandInitial revision
1992-04-08 rolandFormerly i386/__longjmp.c.~9~
1992-04-06 rolandFormerly i386/__longjmp.c.~8~
1992-04-02 rolandFormerly i386/__longjmp.c.~7~
1992-04-02 rolandFormerly i386/setjmp.c.~8~
1992-04-02 rolandFormerly i386/jmp_buf.h.~3~
1992-04-01 rolandFormerly i386/memchr.c.~9~
1992-04-01 rolandFormerly i386/strlen.c.~5~
1992-03-24 tegeFormerly i386/memset.c.~6~
1992-03-24 tegeFormerly i386/memchr.c.~8~
1992-03-17 tegeFormerly i386/memchr.c.~7~
1992-03-17 tegeentered into RCS
1992-03-13 rolandFormerly i386/__longjmp.c.~6~
1992-03-11 rolandInitial revision
1992-03-11 rolandFormerly i386/bzero.c.~7~
1992-03-11 rolandFormerly i386/ffs.c.~7~
1992-03-11 rolandFormerly i386/memchr.c.~6~
1992-03-11 rolandFormerly i386/memset.c.~5~
1992-03-11 rolandFormerly i386/setjmp.c.~7~
1992-03-11 rolandFormerly i386/strlen.c.~4~
1992-02-26 rolandFormerly i386/memchr.c.~5~
1992-01-15 rolandFormerly i386/memset.c.~4~
1991-12-02 rolandInitial revision
1991-12-02 rolandInitial revision
1991-12-02 rolandInitial revision
1991-12-02 rolandInitial revision
1991-10-30 rolandInitial revision
1991-10-30 rolandInitial revision
1991-10-30 rolandentered into RCS
1991-06-12 rolandInitial revision
1990-12-14 rolandFormerly i386/jmp_buf.h.~2~
1989-08-17 rolandInitial revision