(i[34]86sol2): New abbrev for i[34]86-unknown-solaris2.
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / sysdeps /
1993-02-02 rolandFormerly m68k/fpu/__logb.c.~4~
1993-02-02 rolandFormerly posix/getcwd.c.~13~
1993-01-11 rolandentered into RCS
1993-01-11 rolandentered into RCS
1993-01-04 rolandFormerly sparc/mul.S.~3~
1992-12-31 rolandentered into RCS
1992-12-31 rolandFormerly posix/Makefile.~17~
1992-12-31 rolandFormerly unix/Makefile.~48~
1992-12-29 rolandFormerly posix/sysd-stdio.c.~8~
1992-12-29 rolandentered into RCS
1992-12-29 rolandFormerly sparc/umul.S.~2~
1992-12-29 rolandFormerly sparc/mul.S.~2~
1992-12-29 rolandFormerly posix/getcwd.c.~12~
1992-11-25 rolandFormerly alpha/__math.h.~3~
1992-11-25 rolandFormerly alpha/__math.h.~2~
1992-11-25 rolandFormerly alpha/memchr.c.~2~
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandFormerly alpha/strlen.c.~2~
1992-11-25 rolandentered into RCS
1992-11-25 rolandentered into RCS
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandentered into RCS
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandFormerly alpha/__longjmp.c.~2~
1992-11-25 rolandentered into RCS
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandentered into RCS
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-25 rolandInitial revision
1992-11-21 rolandentered into RCS
1992-11-20 rolandInitial revision
1992-11-20 rolandentered into RCS
1992-11-20 rolandFormerly posix/mktemp.c.~10~
1992-11-18 rolandFormerly stub/__wait4.c.~5~
1992-11-18 rolandentered into RCS
1992-11-18 rolandFormerly m68k/fpu/atan2.c.~6~
1992-11-18 rolandFormerly generic/Makefile.~18~
1992-11-18 rolandFormerly unix/common/glue-ctype.c.~4~
1992-11-18 rolandFormerly unix/common/Makefile.~27~
1992-11-18 rolandFormerly generic/waitstatus.h.~3~
1992-11-18 rolandFormerly generic/mathimpl.h.~3~
1992-11-18 rolandFormerly generic/memcopy.h.~7~
1992-11-18 rolandentered into RCS
1992-11-18 rolandentered into RCS
1992-11-18 rolandentered into RCS
1992-11-18 rolandentered into RCS
1992-11-16 rolandentered into RCS
1992-11-16 rolandentered into RCS
1992-11-16 rolandFormerly generic/sigset.h.~2~
1992-11-16 rolandFormerly unix/Makefile.~47~
1992-11-13 rolandentered into RCS
1992-11-13 rolandFormerly stub/ptrace.c.~6~
1992-11-13 rolandInitial revision
1992-11-13 rolandentered into RCS
1992-11-13 rolandentered into RCS
1992-11-13 rolandentered into RCS
1992-11-13 rolandInitial revision
1992-11-12 rolandentered into RCS
1992-11-11 rolandFormerly unix/bsd/fcntlbits.h.~2~
1992-11-10 rolandFormerly stub/fcntlbits.h.~2~
1992-11-10 rolandentered into RCS
1992-11-10 rolandFormerly generic/waitstatus.h.~2~
1992-11-10 rolandentered into RCS
1992-11-10 rolandInitial revision
1992-11-06 rolandInitial revision
1992-11-06 rolandInitial revision
1992-11-03 rolandFormerly mach/hurd/start.c.~18~
1992-10-30 rolandFormerly unix/common/glue-ctype.c.~3~
1992-10-29 rolandFormerly mips/setjmp.S.~3~
1992-10-28 rolandentered into RCS
1992-10-28 rolandFormerly posix/system.c.~9~
1992-10-28 rolandFormerly posix/pipestream.c.~6~
1992-10-28 rolandentered into RCS
1992-10-28 rolandentered into RCS
1992-10-28 rolandentered into RCS
1992-10-26 rolandFormerly posix/fdopen.c.~2~
1992-10-26 rolandentered into RCS
1992-10-26 rolandentered into RCS
1992-10-26 rolandFormerly mach/Makefile.~3~
1992-10-26 rolandFormerly mach/hurd/Makefile.~6~
1992-10-25 rolandFormerly mach/hurd/Makefile.~5~
1992-10-25 rolandFormerly mach/Makefile.~2~
1992-10-25 rolandFormerly stub/stime.c.~2~
1992-10-25 rolandInitial revision
1992-10-25 rolandFormerly mach/i386/sysdep.h.~7~
1992-10-20 rolandFormerly mach/hurd/statbuf.h.~3~
1992-10-19 rolandFormerly posix/getcwd.c.~11~
1992-10-19 rolandFormerly ieee754/huge_val.h.~2~
1992-10-16 rolandFormerly unix/Makefile.~46~
1992-10-16 rolandFormerly m68k/fpu/atan2.c.~5~
1992-10-16 rolandFormerly sparc/Makefile.~12~
1992-10-16 rolandentered into RCS
1992-10-08 rolandFormerly sysdeps/mach/hurd/__ioctl.c.~3~
1992-10-08 rolandFormerly mach/hurd/ioctls.h.~3~
next