* sysdeps/i386/asm-syntax.h (R, MEM, MEM_DISP, MEM_INDEX,