* sysdeps/unix/make-syscalls.sh (ptr): Handle `V' keyletter.