* sysdeps/i386/asm-syntax.h (R, MEM, MEM_DISP, MEM_INDEX,
[kopensolaris-gnu/glibc.git] / sysdeps / i386 / i586 /
drwxr-xr-x   ..
-rw-r--r-- 69 Implies
-rw-r--r-- 2747 add_n.S
-rw-r--r-- 1946 addmul_1.S
-rw-r--r-- 89 bzero.S
-rw-r--r-- 4502 lshift.S
-rw-r--r-- 3597 memcopy.h
-rw-r--r-- 2752 memcpy.S
-rw-r--r-- 96 mempcpy.S
-rw-r--r-- 3044 memset.S
-rw-r--r-- 1875 mul_1.S
-rw-r--r-- 4516 rshift.S
-rw-r--r-- 116 stpcpy.S
-rw-r--r-- 8376 strchr.S
-rw-r--r-- 2686 strcpy.S
-rw-r--r-- 5749 strlen.S
-rw-r--r-- 2759 sub_n.S
-rw-r--r-- 1953 submul_1.S