Add Debian directory
[mspang/vmailman.git] / debian / patches / 61_fix_ru_siteowner.patch
1 Patch: 61_fix_ru_siteowner.patch
2 Author: László 'GCS' Böszörményi <gcs@lsc.hu>
3 Submitted upstream: http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1578766&group_id=103&atid=300103
4 Correct siteowner variable in ru template for newer Mailman versions.
5 Index: templates/ru/newlist.txt
6 ===================================================================
7 --- templates/ru/newlist.txt.orig       2006-08-15 15:12:17.000000000 +0800
8 +++ templates/ru/newlist.txt    2006-08-15 15:14:44.000000000 +0800
9 @@ -37,4 +37,4 @@
10  ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.
11  
12  ÷ÓÅ ×ÏÐÒÏÓÙ Ï ÓÉÓÔÅÍÅ ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÄÁÔØ, ÏÔÐÒÁ×É× ÐÉÓØÍÏ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ
13 -mailman-owner@%(hostname)s.
14 +    %(siteowner)s.