Add Debian directory
[mspang/vmailman.git] / debian / po / vi.po
1 # Vietnamese Translation for Mailman.
2 # Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: mailman 1:2.1.9-0\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-mailman-hackers@lists.alioth.debian.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-10-06 16:25+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-10-28 17:42+0930\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
18
19 #. Type: multiselect
20 #. Choices
21 #: ../templates:1001
22 msgid "ar (Arabic)"
23 msgstr "ar (A Rập)"
24
25 #. Type: multiselect
26 #. Choices
27 #: ../templates:1001
28 msgid "ca (Catalan)"
29 msgstr "ca (Ca-ta-lan)"
30
31 #. Type: multiselect
32 #. Choices
33 #: ../templates:1001
34 msgid "cs (Czech)"
35 msgstr "cs (Séc)"
36
37 #. Type: multiselect
38 #. Choices
39 #: ../templates:1001
40 msgid "da (Danish)"
41 msgstr "da (Đan Mạch)"
42
43 #. Type: multiselect
44 #. Choices
45 #: ../templates:1001
46 msgid "de (German)"
47 msgstr "de (Đức)"
48
49 #. Type: multiselect
50 #. Choices
51 #: ../templates:1001
52 msgid "en (English)"
53 msgstr "en (Anh)"
54
55 #. Type: multiselect
56 #. Choices
57 #: ../templates:1001
58 msgid "es (Spanish)"
59 msgstr "es (Tây Ban Nha)"
60
61 #. Type: multiselect
62 #. Choices
63 #: ../templates:1001
64 msgid "et (Estonian)"
65 msgstr "et (Éx-tô-ni-a)"
66
67 #. Type: multiselect
68 #. Choices
69 #: ../templates:1001
70 msgid "eu (Basque)"
71 msgstr "eu (Ba-x-quợ)"
72
73 #. Type: multiselect
74 #. Choices
75 #: ../templates:1001
76 msgid "fi (Finnish)"
77 msgstr "fi (Phần Lan)"
78
79 #. Type: multiselect
80 #. Choices
81 #: ../templates:1001
82 msgid "fr (French)"
83 msgstr "fr (Pháp)"
84
85 #. Type: multiselect
86 #. Choices
87 #: ../templates:1001
88 msgid "hr (Croatian)"
89 msgstr "hr (Cợ-rô-a-ti-a)"
90
91 #. Type: multiselect
92 #. Choices
93 #: ../templates:1001
94 msgid "hu (Hungarian)"
95 msgstr "hu (Hung-ga-ri)"
96
97 #. Type: multiselect
98 #. Choices
99 #: ../templates:1001
100 msgid "ia (Interlingua)"
101 msgstr "ia (Interlingua)"
102
103 #. Type: multiselect
104 #. Choices
105 #: ../templates:1001
106 msgid "it (Italian)"
107 msgstr "it (Ý)"
108
109 #. Type: multiselect
110 #. Choices
111 #: ../templates:1001
112 msgid "ja (Japanese)"
113 msgstr "ja (Nhật)"
114
115 #. Type: multiselect
116 #. Choices
117 #: ../templates:1001
118 msgid "ko (Korean)"
119 msgstr "ko (Hàn)"
120
121 #. Type: multiselect
122 #. Choices
123 #: ../templates:1001
124 msgid "lt (Lithuanian)"
125 msgstr "lt (Li-tu-a-ni)"
126
127 #. Type: multiselect
128 #. Choices
129 #: ../templates:1001
130 msgid "nl (Dutch)"
131 msgstr "nl (Hoà Lan)"
132
133 #. Type: multiselect
134 #. Choices
135 #: ../templates:1001
136 msgid "no (Norwegian)"
137 msgstr "no (Na Uy)"
138
139 #. Type: multiselect
140 #. Choices
141 #: ../templates:1001
142 msgid "pl (Polish)"
143 msgstr "pl (Ba Lan)"
144
145 #. Type: multiselect
146 #. Choices
147 #: ../templates:1001
148 msgid "pt (Portuguese)"
149 msgstr "pt (Bồ Đào Nha)"
150
151 #. Type: multiselect
152 #. Choices
153 #: ../templates:1001
154 msgid "pt_BR (Brasilian Portuguese)"
155 msgstr "pr_BR (Bồ Đào Nha ở Bra-xin)"
156
157 #. Type: multiselect
158 #. Choices
159 #: ../templates:1001
160 msgid "ro (Romanian)"
161 msgstr "ro (Rô-ma-ni)"
162
163 #. Type: multiselect
164 #. Choices
165 #: ../templates:1001
166 msgid "ru (Russian)"
167 msgstr "ru (Nga)"
168
169 #. Type: multiselect
170 #. Choices
171 #: ../templates:1001
172 msgid "sl (Slovenian)"
173 msgstr "sl (Xlô-ven)"
174
175 #. Type: multiselect
176 #. Choices
177 #: ../templates:1001
178 msgid "sr (Serbian)"
179 msgstr "sr (Xéc-bi)"
180
181 #. Type: multiselect
182 #. Choices
183 #: ../templates:1001
184 msgid "sv (Swedish)"
185 msgstr "sv (Thuỵ Điển)"
186
187 #. Type: multiselect
188 #. Choices
189 #: ../templates:1001
190 msgid "tr (Turkish)"
191 msgstr "tr (Thổ Nhĩ Kỳ)"
192
193 #. Type: multiselect
194 #. Choices
195 #: ../templates:1001
196 msgid "uk (Ukrainian)"
197 msgstr "uk (U-cợ-rainh)"
198
199 #. Type: multiselect
200 #. Choices
201 #: ../templates:1001
202 msgid "vi (Vietnamese)"
203 msgstr "vi (Việt)"
204
205 #. Type: multiselect
206 #. Choices
207 #: ../templates:1001
208 msgid "zh_CN (Chinese - China)"
209 msgstr "zh_CN (Trung Quốc)"
210
211 #. Type: multiselect
212 #. Choices
213 #: ../templates:1001
214 msgid "zh_TW (Chinese - Taiwan)"
215 msgstr "zh_TW (Trung - Đài Loan)"
216
217 #. Type: multiselect
218 #. DefaultChoice
219 #. You must NOT translate this string, but you can change its value.
220 #. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
221 #. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
222 #. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
223 #. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "nl (Dutch)".
224 #. Type: select
225 #. DefaultChoice
226 #. You must NOT translate this string, but you can change its value.
227 #. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
228 #. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
229 #. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
230 #. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "nl (Dutch)".
231 #: ../templates:1002 ../templates:5001
232 msgid "en (English)[ default language ]"
233 msgstr "vi (Vietnamese)"
234
235 #. Type: multiselect
236 #. Description
237 #: ../templates:1003
238 msgid "Languages to support:"
239 msgstr "Ngôn ngữ cần hỗ trợ :"
240
241 #. Type: multiselect
242 #. Description
243 #: ../templates:1003
244 msgid ""
245 "For each supported language, Mailman stores default language specific texts "
246 "in /etc/mailman/LANG/ giving them conffile like treatment with the help of "
247 "ucf.  This means approximately 150kB for each supported language on the root "
248 "file system."
249 msgstr ""
250 "Với mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ, trình Mailman lưu một số văn bản mặc định đặc "
251 "trưng cho ngôn ngữ vào « /etc/mailman/MÃ/ » (mã này là mã ngôn ngữ có hai "
252 "chữ), xử lý chúng giống như tập tin cấu hình (conffile) dùng « ucf ». Có "
253 "nghĩa là chiếm khoảng 150kB cho mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ trong hệ thống tập "
254 "tin gốc."
255
256 #. Type: multiselect
257 #. Description
258 #: ../templates:1003
259 msgid ""
260 "If you need a different set of languages at a later time, just run dpkg-"
261 "reconfigure mailman."
262 msgstr ""
263 "Nếu bạn muốn dùng một bộ ngôn ngữ khác vào lúc sau, chỉ hãy chạy lệnh cấu "
264 "hình lại gói « dpkg-reconfigure mailman »."
265
266 #. Type: multiselect
267 #. Description
268 #: ../templates:1003
269 msgid ""
270 "NOTE: Languages enabled on existing mailing lists are forcibly re-enabled "
271 "when deselected and mailman needs at least one language for displaying its "
272 "messages."
273 msgstr ""
274 "GHI CHÚ : các ngôn ngữ được hiệu lực trong hộp thư chung đã tồn tại bị hiệu "
275 "lực lại một cách ép buộc khi bị bỏ chọn. Hơn nữa, trình Mailman cần thiết ít "
276 "nhất một ngôn ngữ để hiển thị thông điệp."
277
278 #. Type: boolean
279 #. Description
280 #: ../templates:3001
281 msgid "Gate news to mail?"
282 msgstr "Chuyển tiếp tin tức tới thư ?"
283
284 #. Type: boolean
285 #. Description
286 #: ../templates:3001
287 msgid ""
288 "Mailman allows to gate news to mail, that is, send all the messages which "
289 "appear in a Usenet newsgroup to a mailing list."
290 msgstr ""
291 "Trình Mailman cho bạn có khả năng chuyển tiếp các tin tức tới thư, tức là "
292 "gởi mọi bài xuất hiện trong nhóm tin Usenet cho hộp thư chung đã chọn."
293
294 #. Type: boolean
295 #. Description
296 #: ../templates:3001
297 msgid "Most people won't need this."
298 msgstr "Phần lớn người sẽ không cần tùy chọn này."
299
300 #. Type: note
301 #. Description
302 #: ../templates:4001
303 msgid "Missing site list"
304 msgstr "Thiếu danh sách chỗ"
305
306 #. Type: note
307 #. Description
308 #: ../templates:4001
309 msgid ""
310 "Mailman needs a so-called \"site list\", which is the list from which "
311 "password reminders and such are sent out from.  This list needs to be "
312 "created before mailman will start."
313 msgstr ""
314 "Trình Mailman cần thiết một « danh sách chỗ », để gửi thư nhắc nhở mặt khẩu "
315 "v.v.. Phải tạo danh sách này trước khi có thể khởi chạy trình Mailman."
316
317 #. Type: note
318 #. Description
319 #: ../templates:4001
320 msgid ""
321 "To create the list, run \"newlist mailman\" and follow the instructions on-"
322 "screen.  Note that you also need to start mailman after that, using /etc/"
323 "init.d/mailman start."
324 msgstr ""
325 "Để tạo danh sách này, hãy chạy lệnh « newlist mailman » (danh sách mới "
326 "mailman), rồi theo những hướng dẫn trên màn hình. Ghi chú rằng bạn cũng cần "
327 "phải khởi chạy trình Mailman sau đó, dùng lệnh « /etc/init.d/mailman start »."
328
329 #. Type: select
330 #. Description
331 #: ../templates:5002
332 msgid "Default language for Mailman:"
333 msgstr "Ngôn ngữ mặc định cho Mailman:"
334
335 #. Type: select
336 #. Description
337 #: ../templates:5002
338 msgid ""
339 "The web page will be shown in this language, and in general, Mailman will "
340 "use this language to communicate with the user."
341 msgstr ""
342 "Trang Mạng sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ này, và thông thường, trình "
343 "Mailman sẽ dùng ngôn ngữ này để liên lạc với người dùng."
344
345 #. Type: note
346 #. Description
347 #: ../templates:6001
348 msgid "Old queue files present"
349 msgstr "Có một số tập tin hàng đợi cũ"
350
351 #. Type: note
352 #. Description
353 #: ../templates:6001
354 msgid ""
355 "The directory /var/lib/mailman/qfiles contains files. It needs to be empty "
356 "for the upgrade to work properly. You can try to handle them by:\n"
357 " - Stop new messages from coming in (at the MTA level).\n"
358 " - Start a mailman queue runner: /etc/init.d/mailman start\n"
359 " - Let it run until all messages are handled.\n"
360 "   If they don't all get handled in a timely manner, look at the logs\n"
361 "   to try to understand why and solve the cause.\n"
362 " - Stop it: /etc/init.d/mailman stop\n"
363 " - Retry the upgrade.\n"
364 " - Let messages come in again.\n"
365 "You can also decide to simply remove the files, which will make Mailman "
366 "forget about (and lose) the corresponding emails."
367 msgstr ""
368 "Thư mục « /var/lib/mailman/qfiles » chứa một số tập tin. Nó cần phải là rỗng "
369 "để tiến trình cập nhật hoạt động cho đúng. Bạn có thể thử quản lý chúng bằng "
370 "cách:\n"
371 " • ngăn cản thư mới vào hàng đợi (trên cấp MTA)\n"
372 " • khởi chạy một bộ chạy hàng đợi mailman: « /etc/init.d/mailman start ».  • "
373 "cho phép nó chạy cho đến khi mọi thư đã được xử lý.\n"
374 "\tNếu chưa xử lý hết một cách hợp thời, hãy xem các bản ghi\n"
375 "\tđể thử xác định nguyên nhân.\n"
376 " • dừng nó : « /etc/init.d/mailman stop ».\n"
377 " • thử lại việc nâng cấp.\n"
378 " • cho phép các thư lại vào.\n"
379 "Bạn cũng có thể quyết định đơn giản gỡ bỏ những tập tin này, mà sẽ làm cho "
380 "trình Mailman quên (và mất) các thư tương ứng."
381
382 #. Type: note
383 #. Description
384 #: ../templates:6001
385 msgid ""
386 "If these files correspond to shunted messages, you have to either delete "
387 "them or unshunt them (with /var/lib/mailman/bin/unshunt). Shunted messages "
388 "are messages on which Mailman has already abandoned any further processing "
389 "because of an error condition, but that are kept for admin review. You can "
390 "use /var/lib/mailman/bin/show_qfiles to examine the contents of the queues."
391 msgstr ""
392 "Nếu những tập tin này tương ứng với thư đã giữ riêng cho người kiểm tra, bạn "
393 "phải hoặc xoá bỏ chúng hoặc gỡ bỏ chúng ra nhóm giữ riêng đó. (Thư đã giữ "
394 "riêng cho người kiểm tra [tiếng Anh: shunted message] là thư mà trình "
395 "Mailman đã hủy bỏ xử lý vì gặp lỗi, còn giữ nó cho quản trị xem lại. Bạn "
396 "cũng có khả năng sử dụng « /var/lib/mailman/bin/show_qfiles » để xem nội "
397 "dung của các hàng đợi."
398
399 #~ msgid "big5 (Chinese big5)"
400 #~ msgstr "big5 (big5 Trung)"
401
402 #~ msgid "big5"
403 #~ msgstr "big5"
404
405 #~ msgid "ca"
406 #~ msgstr "ca"
407
408 #~ msgid "cs"
409 #~ msgstr "cs"
410
411 #~ msgid "da"
412 #~ msgstr "da"
413
414 #~ msgid "de"
415 #~ msgstr "de"
416
417 #~ msgid "en"
418 #~ msgstr "en"
419
420 #~ msgid "es"
421 #~ msgstr "es"
422
423 #~ msgid "et"
424 #~ msgstr "et"
425
426 #~ msgid "eu"
427 #~ msgstr "eu"
428
429 #~ msgid "fi"
430 #~ msgstr "fi"
431
432 #~ msgid "fr"
433 #~ msgstr "fr"
434
435 #~ msgid "hr"
436 #~ msgstr "hr"
437
438 #~ msgid "hu"
439 #~ msgstr "hu"
440
441 #~ msgid "it"
442 #~ msgstr "it"
443
444 #~ msgid "ja"
445 #~ msgstr "ja"
446
447 #~ msgid "ko"
448 #~ msgstr "ko"
449
450 #~ msgid "lt"
451 #~ msgstr "lt"
452
453 #~ msgid "nl"
454 #~ msgstr "nl"
455
456 #~ msgid "no"
457 #~ msgstr "no"
458
459 #~ msgid "pl"
460 #~ msgstr "pl"
461
462 #~ msgid "pt"
463 #~ msgstr "pt"
464
465 #~ msgid "pt_BR"
466 #~ msgstr "pt_BR"
467
468 #~ msgid "ro"
469 #~ msgstr "ro"
470
471 #~ msgid "ru"
472 #~ msgstr "ru"
473
474 #~ msgid "sl"
475 #~ msgstr "sl"
476
477 #~ msgid "sr"
478 #~ msgstr "sr"
479
480 #~ msgid "sv"
481 #~ msgstr "sv"
482
483 #~ msgid "uk"
484 #~ msgstr "uk"
485
486 #~ msgid "Administrator must update aliases"
487 #~ msgstr "Quản trị phải cập nhật các bí danh"
488
489 #~ msgid ""
490 #~ "The aliases you need for mailman in your MTA's configuration have "
491 #~ "changed. Please run /var/lib/mailman/bin/genaliases to see the new "
492 #~ "aliases you need."
493 #~ msgstr ""
494 #~ "Những bí danh bạn cần cho trình Mailman trong cấu hình MTA đã thay đổi. "
495 #~ "Hãy chạy tập tin </var/lib/mailman/bin/genaliases> đề xem những bí danh "
496 #~ "mới cần thiết."
497
498 #~ msgid ""
499 #~ "Until you do that, some features will stop working and mails will go out "
500 #~ "with an invalid Return-Path."
501 #~ msgstr ""
502 #~ "Trước khi bạn làm như thế, một số tính năng sẽ không hoạt động, và thư sẽ "
503 #~ "đi ra với dòng đầu Return-Path (đường dẫn trả về) không hợp lệ."
504
505 #~ msgid "List passwords broken"
506 #~ msgstr "Mật khẩu hộp thư chung bị hỏng"
507
508 #~ msgid ""
509 #~ "List admin and moderator passwords are broken by this upgrade. Use /var/"
510 #~ "lib/mailman/bin/change_pw to have new ones automatically generated and "
511 #~ "emailed to the admins and moderators."
512 #~ msgstr ""
513 #~ "Mật khẩu của quản trị và điều tiết viên bị hỏng do việc nâng cấp này. Hãy "
514 #~ "dùng </var/lib/mailman/bin/change_pw> để gây ra mật khẩu mới được tạo ra "
515 #~ "tự động và được gửi trong thư cho các quản trị và điều tiết viên."
516
517 #~ msgid "Which language should be the default for Mailman?"
518 #~ msgstr "Bạn có muốn dùng ngôn ngữ nào là mặc định cho trình Mailman?"