Update UD main archive 960805
authordrepper <drepper>
Tue, 6 Aug 1996 01:13:47 +0000 (01:13 +0000)
committerdrepper <drepper>
Tue, 6 Aug 1996 01:13:47 +0000 (01:13 +0000)
po/ko.po

index 662358b..a70f7d9 100644 (file)
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU C Library 1.10.1\n"
-"PO-Revision-Date: 1996-05-26 22:59 KST\n"
+"PO-Revision-Date: 1996-08-02 18:58 MET DST\n"
 "Last-Translator: Bang Jun Young <bangjy@nownuri.nowcom.co.kr>\n"
 "Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1049,11 +1049,11 @@ msgstr "rcmd: 
 
 #: sunrpc/svc_simple.c:83
 msgid "registerrpc: out of memory\n"
-msgstr "registerrpc: ¸Þ¸ð¸® ºÎÁ·"
+msgstr "registerrpc: ¸Þ¸ð¸® ºÎÁ·\n"
 
 #: inet/rcmd.c:158
 msgid "select: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "select: È¸·Î ¼³Á¤Áß ±Ô¾àÀÌ ºÒÀÌÇàµÊ"
+msgstr "select: È¸·Î ¼³Á¤Áß ±Ô¾àÀÌ ºÒÀÌÇàµÊ\n"
 
 #: inet/rcmd.c:176
 msgid "socket: protocol failure in circuit setup.\n"
@@ -1061,7 +1061,7 @@ msgstr "socket: ȸ
 
 #: sunrpc/svc_tcp.c:199 svc_tcp.c:204
 msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
-msgstr "svc_tcp: makefc_xprt: ¸Þ¸ð¸® ºÎÁ·"
+msgstr "svc_tcp: makefc_xprt: ¸Þ¸ð¸® ºÎÁ·\n"
 
 #: sunrpc/svc_tcp.c:147
 msgid "svctcp_.c - cannot getsockname or listen"
@@ -1110,4 +1110,3 @@ msgstr "
 #: sunrpc/rpc_parse.c:370
 msgid "voids allowed only inside union and program definitions"
 msgstr "void´Â ¿ÀÁ÷ °ø¿ëü¿Í ÇÁ·Î±×·¥ Á¤ÀÇ ³»¿¡¼­¸¸ Çã¿ëµË´Ï´Ù"
-